You are here

Referat

Dato: Onsdag, November 7, 2018 - 17:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 124 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 124

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-11-2018, pkt. 124

  Punkt 126 og 136 blev rykket frem. Herefter godkendt.

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A), Jens Børsting (A)

 • Pkt. 125 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 125

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-11-2018, pkt. 125

  Frivillig Fredag
  Gadstrup multibane
  Ungekultur Topmøde
  Møde i Kulturmetropolen
  Spil Dansk Uge
  Lysfest

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A), Jens Børsting (A)

 • Pkt. 126 Evaluering af Byparkskoncerter 2018

  Byparkskoncerterne_2018_i_Roskilde.pdf Byparkskoncerter_publikumundersoegelse.pdf Bypark_2018_regnskab.pdf Michael_Falch_reach_FB.pdf

  Pkt. 126

  Evaluering af Byparkskoncerter 2018

  Sagsnr. 311825 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byparkskoncerterne i Roskilde har igen i 2018 været en stor succes med mange tilskuere. Der forelægges en evaluering af koncerterne til drøftelse i udvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at evalueringen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Gimle overtog ansvaret for Byparkskoncerterne i 2012. Da Gimle overtog arrangementerne var de hyggelige, men ikke særligt velbesøgte, de fleste havde nogle hundrede gæster. Der har gennem de seneste fem år været en positiv udvikling af besøgstallene.
  2014: 10.000
  2015: 15.600
  2016: 28.500
  2017: 33.000
  2018: 30.000
  I forbindelse med budget 2015 blev bevillingen til Byparkskoncerterne løftet 150.000 kr. Dette gav mulighed for et markant løft i koncertnavnene. I 2016 valgte Gimle i samråd med forvaltningen at flytte scenen fra dens mangeårige placering til venstre i parken, og til en ny placering nederst i parken med fjorden som baggrund. Den nye placering gav plads til mange flere publikummer, bedre udsyn til scenen og fjorden som en fantastisk kulisse.
  Byparkskoncerterne tiltrækker gæster fra hele Sjælland. Vurderingen fra Gimle er, at ca. 1/3-del kommer fra Roskilde Kommune. De øvrige gæster kommer fra kommuner fordelt ude over resten af Sjælland.
  Gimle påpeger, at budgettet til koncerterne er under pres pga. en honorarstigning på hovednavnene på 10-15 pct. Desuden er der øgede udgifter til afvikling (lyd, toiletter, sikkerhed, affaldshåndtering mv.). Derfor er det Gimles vurdering, at der enten må nedprioriteres på ambitionsniveauet på hvilke bands, der præsenteres eller tilføres flere midler for at opretholde det nuværende niveau.
  Det er forvaltningens vurdering, at Byparkskoncerterne er et væsentligt element i Roskilde Kommunes ambition om at præsentere musik for alle og derved en central del i AlleTidersMusikby.
  Spillestedsleder Lars Sloth vil på mødet præsentere evalueringen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Der har i 2018 været afsat 735.000 kr. til Byparkskoncerterne, og i 2019 er der afsat 747.000 kr., og de årlige afsatte beløb overføres til Gimle.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-11-2018, pkt. 126

  Drøftet.

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A), Jens Børsting (A)

 • Pkt. 127 Fremtidig drift af Himmelev Idrætscenter

  Pkt. 127

  Fremtidig drift af Himmelev Idrætscenter

  Sagsnr. 253835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  På Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 4. oktober 2017, punkt 140, blev det besluttet, at forvaltningen skulle indlede en dialog med parterne i området ved hallerne og fodboldklubhuset om samarbejde og muligheder for optimering af driften af faciliteterne. På baggrund af dialogen forelægges en sag for udvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. Roskilde Kommune overtager driften af fodboldklubhuset i Himmelev Idrætspark pr. 1. januar 2019.
  2. der laves brugsaftaler med de faste brugere i alle bygningerne i Himmelev I­drætspark.
  3. der bibeholdes en forpagtningsaftale i caféen i badmintonhallen.
  4. de resterende køkkener i henholdsvis fodboldklubhuset og i hallen indgår i brugsaftalerne.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen er, i dialog med brugerne i området, kommet frem til en model for optimering af driften af alle faciliteterne i Himmelev Idrætspark.
  Det foreslås, at Roskilde Kommune overtager driften af klubhuset i Himmelev Idrætspark. Dermed vil driften af alle bygninger i Himmelev Idrætspark kunne samles under Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena, der i forvejen drifter de resterende bygninger på området. En mere ensartet drift på tværs af området vil kunne sikres med de stordriftsfordele og synergieffekter, dette måtte have i forhold til åbningstider, medarbejdere, fordeling af faciliteter mm. På bestyrelsesmødet i Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena den 19. juni 2018 blev en fremtidig drift af klubhuset drøftet, og bestyrelsen er positiv overfor at overtage driften af faciliteten.
  Det foreslås ydermere, at der laves brugsaftaler med de faste brugere i alle bygningerne i Himmelev Idrætspark for at få helt rene linjer i forhold til hvilke brugere, der har adgang til hvilke faciliteter og i hvilket tidsrum. Det drejer sig om Roskilde Badminton i badmintonhallen, Himmelev-Veddelev Boldklub i fodboldklubhuset og HVI Håndbold og Roskilde Pigefodbold i café og køkken ved hallen. Desuden skal Roskilde Skiklub kunne benytte café og køkken i hallen efter deres ugentlige træning. Denne løsning vil kræve mindre forbedringer i forhold til faciliteterne ved hallen, som f.eks. flytning af en dør og anskaffelse af et par køleskabe.
  Det pointeres i øvrigt af brugerne, at der er et stort ønske om en fremtidig sammenbygning af faciliteterne i området, indeholdende en fælles professionelt drevet café, styrketræningsfaciliteter, depotrum og yderligere spilleflader.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Driftsmidlerne, der i tidligere og indeværende år er blevet udbetalt til Himmelev-Veddelev Boldklub, vil fra 2019 blive overført til den kommunale drift af området. I 2018 beløb driftstilskuddet sig til 255.922 kr.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-11-2018, pkt. 127

  Godkendt.

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A), Jens Børsting (A)

 • Pkt. 128 Studietur for Kultur- og Idrætsudvalget forår 2019

  Udkast_til_studietur_2018.pdf

  Pkt. 128

  Studietur for Kultur- og Idrætsudvalget forår 2019

  Sagsnr. 312062 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  På baggrund af udvalgets input på mødet den 5. september 2018 fremlægges programforslag til studietur for Kultur- og Idrætsudvalget i foråret 2018.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Idrætsudvalget drøftede temaer og tidspunkt for studieturen på mødet, den 5. september 2018, punkt 117. På denne baggrund har forvaltningen i samarbejde med konsulentfirmaet Seismonaut udarbejdet følgende forslag til program for turen.
  Studieturen går til Brighton og foregår den 8. til 11. april 2019.
  Brighton er på mange måder en oplagt destination som studietur for Roskilde
  Kommunes Kultur- og Idrætsudvalg. Turen vil give input til arbejdet med udviklingen af Den dynamiske Bymidte og Musikbystrategien.
  - Byen minder om Roskilde i og med den ligger relativt tæt på hovedstaden
  (London), og samtidig er en by af en vis størrelse, som rummer masser af god
  inspiration.
  - Brighton har i forvejen inspireret Roskildes arbejde på musikområdet, fordi
  man arbejder strategisk med at samle og udvikle musikken gennem
  Brighton Music Office (BMO), mens der også foregår udvikling af den kreative
  økonomi mere overordnet gennem Arts & Creative Industries Commission.

  - Brighton har en stor årlig musikfestival The Great Escape, der ud over at
  præsentere upcoming musik også indeholder et væld af debatter, talks,
  workshops etc., der alle har musik i fokus.

  - Byen rummer et væld af interessante byudviklingsprojekter, som både
  handler om ny byrum og om nye “spaces” for kreative og digitale
  virksomheder.

  - Idet klimaet ligner det danske en del, giver det nogenlunde de samme
  mulighedsbetingelser for musikkultur i forhold til både events og byudvikling.

  - Der vil være mulighed for at få inspiration til selvorganiseret motion og idræt og bevægelse i det offentlige rum.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-11-2018, pkt. 128

  Udvalget godkendte det skitserede program.

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A), Jens Børsting (A)

 • Pkt. 129 Ansøgning om brugsret til lokaler på Bygaden 28, 4040 Jyllinge

  Bygaden_28_anmodning_om_brugsret_21-10-2018.pdf Ombygning-istandsaettelse_Bygaden_28_skoennet_udgift.pdf Fjordmuseet_Bygaden_28_Jyllinge_tilstandsrapport.pdf

  Pkt. 129

  Ansøgning om brugsret til lokaler på Bygaden 28, 4040 Jyllinge

  Sagsnr. 311834 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Foreningen Fjordglimt har ansøgt om brugsret til forsamlingshuset på Bygaden 28, 4040 Jyllinge.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:
  1. foreningen Fjordglimt meddeles principiel godkendelse af ansøgning om brugsret under forudsætning af, at der skaffes finansiering til istandsættelsesarbejdet af Bygade 28, og
  2. foreningen Fjordglimt fremsender status på fundraising i foråret 2019, hvor sagen tages op til fornyet vurdering - herunder udkast til brugsretsaftale.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  I budgetforliget 2018 er det besluttet, at det oprindelige forsamlingshus på Bygaden 28 bevares og anvendes som samlingssted for borgerne i Jyllinge. Roskilde Kommune har afholdt dialogmøde maj 2018 med borgere i Jyllinge med henblik på at afdække, om der er borgere, der ønsker at gå ind i arbejdet med den fremtidige drift samt fondsansøgninger, istandsættelse og indretning af bygningen som kulturhus for byens borgere og foreninger. Byrådet har i denne forbindelse åbnet for, at der nedsættes en initiativgruppe af interesserede foreninger, som vil stå for udvikling og den daglige drift af bygningen.
  Foreningen Fjordglimt har ansøgt om brugsret til bygningen, der er på 200 m2. Foreningen ønsker at skabe et mangfoldigt socialt hus, et nyskabende fællesskab med plads til mange forskellige sociale og kulturelle aktiviteter på tværs af alder og interesser. Foreningen er i gang med forberedelser til fondsansøgninger og etablering af et korps af frivillige til den indvendige istandsættelse af kulturhuset. Foreningen Fjordglimt forventer, at ibrugtagning af kulturhuset kan ske sommeren 2019. Oplægget til udgiftsfordeling er, at Roskilde Kommune står for klimaskærme, driftsudgifter, udvendig vedligeholdelse, mm., mens aktiviteter og indvendig vedligeholdelse drives af initiativgruppen.
  Forvaltningen har foretaget bygningssyn på Bygade 28, og vurderer bygningens samlede tilstand til at være under middel/dårlig, dvs. at større reparations- og vedligeholdelsesarbejder er påkrævet. Forvaltningen har udarbejdet et økonomisk overslag på den nødvendig istandsættelse af ejendommen, som skønnes til i alt 2,9 mio. kr. Istandsættelse af klimaskærm skønnes til 0,8 mio. kr., istandsættelse af el, vand og varmeinstallation skønnes til 0,2 mio. kr., indvendig ombygning og istandsættelse skønnes til 1,8 mio. kr. og nedrivning af garagebygning/baghus skønnes til 0,1 mio. kr.
  Forvaltningen finder det vigtigt, at et foreningsdrevet kulturhus er bredt forankret i det lokale foreningsliv, og at bygningen indrettes på en sådan måde, at det ikke er begrænsende for anvendelsen af lokalerne
  Ansøgning om brugsret for Bygaden 28, bygningsrapport og økonomisk overslag for istandsættelse af ejendommen er vedlagt som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Hvis princippet om, at Roskilde Kommune står for udvendig vedligeholdelse samt drift, vil der være en kommunal udgift på 1,1 mio. kr. til istandsættelse samt et beløb til løbende drift.
  Der er ikke afsat særskilt budget til istandsættelse af klimaskærm. Såfremt Roskilde Kommune skal istandsætte denne, vil dette ske fra det generelle vedligeholdelsesbudget.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-11-2018, pkt. 129

  Ad indstillingens punkt 1: Anbefales.
  Ad indstillingens punk 2: Anbefales, dog således at status for fundraising skal fremsendes medio 2019.

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A), Jens Børsting (A)

 • Pkt. 130 Kulturpuljen: Ansøgninger til kulturelle arrangementer

  Kulturpuljen_-_Oversigt_over_ansoegninger_2019.pdf Ansoegninger_til_Kulturpuljen.pdf

  Pkt. 130

  Kulturpuljen: Ansøgninger til kulturelle arrangementer

  Sagsnr. 309258 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er kommet 28 ansøgninger om tilskud til kulturelle arrangementer og projekter, som skal afholdes i 2019. Kultur- og Idrætsudvalget skal beslutte, i hvilket omfang der skal gives tilskud.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget bevilger tilskud til 28 ansøgere på 1.100.092 kr. (netto) og underskudsgaranti på 128.800 kr. (netto).

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Ansøgningsfristen til Kulturpuljen var den 15. september 2018, og ansøgningerne omhandler arrangementer og projekter, der afholdes i 2019.
  Af nye projekter kan nævnes Roskilde Teaters samarbejde med Roskilde Handel. De ønsker at supplere Roskildes mange kulturelle seværdigheder og det fantastiske handelsstrøg ved at opføre gadeteater/gademusik i Roskilde by alle onsdage i juli måned.
  Ud af den samlede indstilling med 28 ansøgere er der indstillet, i sammenhæng med Roskilde Kommunes musikbystrategi, at der gives tilskud til 12 ansøgere, der har fokus på musikken. I alt tilskud 506.833. kr. og underskudsgaranti 18.400 kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, idet den vedrører budget 2019.
  Kulturpuljen udgør 1.760.000 kr. i 2019.
  Hvis udvalget følger forvaltningens indstilling og bevilger 1.100.092 kr. (netto) i tilskud og 128.800 kr. (netto) i underskudsgaranti, vil restbeløbet være 531.108 kr. (netto).
  Økonomi- og Indenrigsministeriet godtgør 8 % af momsen på tilskud til kulturelle foreninger.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-11-2018, pkt. 130

  Godkendt.

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A), Jens Børsting (A)

 • Pkt. 131 Plan for udmøntning af budgetforlig 2019-2022 på Kultur- og Idrætsudvalgets område

  Pkt. 131

  Plan for udmøntning af budgetforlig 2019-2022 på Kultur- og Idrætsudvalgets område

  Sagsnr. 305942 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen fremlægger forslag til plan for udmøntning af de enkelte initiativer i budgetforliget for 2019-2022 på udvalgets område.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at planen for udmøntning af budgetforligets initiativer på udvalgets område godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Budget 2019-2022 blev vedtaget af byrådet den 10. oktober 2018 og indeholder nye initiativer på udvalgets område. Nedenfor listes initiativerne med angivelse af, hvordan og hvornår forvaltningen foreslår, at de nærmere udmøntes.

  Generel besparelse biblioteket (drift, 350.000 kr. årligt)

  Der forelægges en udmøntningssag for Kultur- og Idrætsudvalget i december 2018.

  Fritidspasordningen (drift, 100.000 kr. i 2019 og 150.000 kr. i årene derefter)

  Udmøntes administrativt i forlængelse af de nye kriterier, som udvalget besluttede i juni 2018.

  Musiklokaler (1,0 mio. kr. i 2019 fra udviklingspuljen)

  Udmøntes efter drøftelse i Musikbyudvalget og efterfølgende Kultur- og Idrætsudvalget i første kvartal 2019.

  De besluttede driftsbudgetforbedringer

  Nedsættelse af lokaletilskud, nedsættelse af tilskud til museer og rammebesparelse Roskilde Kongrescenter udmøntes administrativt i forbindelse med udbetalinger af tilskuddene.

  Det ekstra driftstilskud til Ragnarock (350.000 kr. årligt i 2019 og 2020 fra udviklingspuljen)

  Udmøntes administrativt med henvisning til formålet udtrykt i budgetforligstesten.

  Anlæg

  Der er en række anlægsprojekter på udvalgets område, som er videreført (og eventuelt justeret/ændret) fra tidligere år, og disse forelægges til frigivelse løbende igennem året.

  For så vidt angår den nye anlægsblok om kunstgræsbaner forelægges sag om prioritering af midlerne i et 4-årigt perspektiv for Kultur- og Idrætsudvalget i december 2018 eller januar 2019.

  Eventuelle renoveringsbehov mv i Viby Sjællands Idrætscenter er besluttet videresendt til Kultur- og Idrætsudvalgets prioritering af anlægspuljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter, som forelægges i januar 2019.

  Endelig er det besluttet, at der skal gennemføres en analyse af mulighederne for at skaffe moderne og tilpassede lokaler til Kulturskolen på Jyllinge Skole. Der forelægges en sag for Kultur- og Idrætsudvalget samt Skole- og Børneudvalget i foråret 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Sagen vedrører udmøntningen af nye initiativer i budgetforliget 2019-2022.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-11-2018, pkt. 131

  Godkendt.

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A), Jens Børsting (A)

 • Pkt. 132 Frigivelse af rådighedsbeløb - Plads til idrætten, diverse anlæg

  Pkt. 132

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Plads til idrætten, diverse anlæg

  Sagsnr. 310719 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med flytning af aktiviteterne fra Darup Idrætsanlæg til Målfeltet, det nye idrætsanlæg ved Roskilde Dyrskueplads, er der afsat et rådighedsbeløb i 2018 på 2,5 mio. kr. til ”Plads til idrætten, diverse anlæg”. Dette er 3. etape af boldbaneanlæg.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til projektet ”Plads til idrætten, diverse anlæg”.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Beløbet, der søges frigivet, er afsat til et igangværende projekt med at etablere boldbaner på Målfeltet, det nye idrætsanlæg på Poppelgårdsvej, der skal afløse Darup Idrætsanlæg.
  Midlerne vil blive brugt i 2018 og 2019 til etablering af boldbaneareal. Projektet forventet afsluttet medio 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2.500

  Ansøgning om anlægsbevilling:

  Anlæg, udgifter -2.500

  Finansiering:

  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-11-2018, pkt. 132

  Anbefales.

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A), Jens Børsting (A)

 • Pkt. 133 Frigivelse af rådighedsbeløb - Aktiviteter i det åbne byrum

  Pkt. 133

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Aktiviteter i det åbne byrum

  Sagsnr. 290228 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen omhandler frigivelse af rådighedsbeløb i budget 2018 på 300.000 kr. til ”Aktiviteter i det åbne byrum”, der bedre kendes som Kom ud og leg-puljen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. ved frigivelse af det budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til ”Aktiviteter i det åbne byrum”.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Puljen ”Aktiviteter i det åbne byrum”, der bedre kendes som Kom ud og leg-puljen understøtter, at Roskilde Kommune er et sjovere og sundere sted at bo og arbejde i, da bevillingen giver mulighed for at skabe musiske, sociale, kropslige og kunstneriske faciliteter i kommunen.
  Pulje fordeles administrativt, og i 2018 er midlerne reserveret til medfinansiering af spændende udendørsfaciliteter i forbindelse med det store anlægsprojekt på Kildegården.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2018-2021:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -300
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -300
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-11-2018, pkt. 133

  Anbefales.

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A), Jens Børsting (A)

 • Pkt. 134 Frigivelse af rådighedsbeløb - Udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet - etape 2

  Pkt. 134

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet - etape 2

  Sagsnr. 302621 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i 2019 på 11 mio. kr. til udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 11 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der er i budget 2019 afsat i alt 15 mio. kr. fordelt med 11 mio. kr. i 2019 og 4 mio. kr. i 2020. Derudover er der i budget 2018 afsat og frigivet 1 mio. kr. Det betyder, at den samlede afsatte bevilling er 16 mio. kr.
  Midlerne i 2019 skal bruges på udgifter til selve byggeriet.
  Hallen forventes færdig i 1.halvdel af 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og i 2019, da der er tale om frigivelse af beløb afsat i budget 2019.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2018-2020:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018 2019 2020 2021
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.000 -11.000 -4.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -11.000
  Afledt drift:
  Udgifter -300 -300
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0 0 0 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-11-2018, pkt. 134

  Anbefales.

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A), Jens Børsting (A)

 • Pkt. 135 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. august 2018

  Notat_til_budgetopfoelgning_pr._31._august_2018.pdf

  Pkt. 135

  Orientering om budgetopfølgning pr. 31. august 2018

  Sagsnr. 301070 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 fremlægges til orientering.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 31. marts, 30. juni, 31. august og 31. oktober på udvalgets område. Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen.
  I budgetopfølgningerne beskrives, om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det oprindelige budget. Hvis der er tale om et forventet merforbrug, vil det fremgå af budgetopfølgningen, om der er finansiering til forbruget i form af fx overførte midler fra året før, politiske tillægsbevillinger eller om der er tale om kassetræk. Efterhånden som året skrider frem, og der foreligger flere budgetopfølgninger, vil den aktuelle budgetopfølgning beskrive ændringer i det forventede forbrug siden sidste budgetopfølgning.
  Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio. kr.)

  På Kultur- og Idrætsudvalgets område forventes et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, hvilket er en forværring på 0,5 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning.
  Forværringen består af:
  ̵ Forværring på 0,6 mio. kr., som skyldes periodiske forskydninger mellem udgifter og indtægter på flerårige projekter (KICK, Musikmetropolen)
  ̵ Forbedring på 0,1 mio. kr., som skyldes periodiske forskydninger i udbetalinger fra Start- og Udviklingspuljen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-11-2018, pkt. 135

  -

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A), Jens Børsting (A)

 • Pkt. 136 Orientering om status på Algade 31

  Pkt. 136

  Orientering om status på Algade 31

  Sagsnr. 300237 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Det kreative hus for børn - Algade 31 åbnede den 24. august 2018 og kører i en testperiode i efteråret 2018. Huset tilbyder kreative aktiviteter til de 0-13 årige og deres forældre, til skoler og dagtilbud. Kultur- og Idrætsudvalget vil blive orienteret om status på Algade 31.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Det kreative hus for børn – Algade 31 har siden åbningen den 24. august haft tilbudt forskellige kreative aktiviteter for børn i alderen 0-13 år og deres forældre samt til skoler og dagtilbud.
  Roskilde Bibliotekerne har til opgave at drive og udvikle huset i testperioden i efteråret 2018. Efterårets program er en test på, hvad børnekulturhuset i Roskilde kan, og hvordan det skal tage sig ud fremadrettet, så det matcher husets fysiske rammer, børnenes behov og byens allerede eksisterende kunst- og kulturliv.
  Koordinator i det kreative hus for børn – Algade 31, Line Røijen, giver Kultur- og Idrætsudvalget en status på mødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-11-2018, pkt. 136

  -

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A), Jens Børsting (A)

 • Pkt. 137 Orientering om revideret strategiplan og budget 2019 Åben Dans

  Strategi-_og_Aktivitetsplan_2019.pdf Budget_2019.pdf

  Pkt. 137

  Orientering om revideret strategiplan og budget 2019 Åben Dans

  Sagsnr. 311403 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Strategi- og aktivitetsplan samt budget 2019 for Egnsteatret Åben Dans forelægges Kultur- og Idrætsudvalget til orientering i overensstemmelse med egnsteateraftalen.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Ifølge egnsteateraftalen skal Åben Dans:
  - Producere og præsentere mindst to forestillinger om året, heraf én for børn og unge
  - Skabe national og international opmærksomhed omkring Roskilde som musisk by
  - Videreudbygge rollen som en central aktør i udviklingen af kulturen i Roskilde i netværksbaseret samarbejde med andre lokale, nationale og internationale aktører, og herunder være en dynamo for udviklingen af den musisk, kreative bydel Musicon
  - Bygge bro til børnenes institutioner og give børnekulturen krop og kreativitet ved workshops og undervisning ved indtægtsdækket virksomhed
  I 2019 har Åben Dans følgende aktuelle forestillinger:
  - Med Hånden På Hjertet (voksne samt unge fra 15 år)
  - Den store sammenhæng i de mindste ting (voksne og unge)
  På turné i sæson 2019 vil der være følgende forestillinger national og internationalt:
  - Ai-Ai-Ai! (for 6 år +)
  - IGEN (fra ½ år – 4 år)
  - Tre Ben (for de mindste og de ældste)
  Åben Dans’ ambitioner er at bygge bro mellem teatrets kerneaktiviteter og det omkringliggende samfund. Åben Dans arbejder målrettet på at finde metoder til at bruge redskaber fra de kunstneriske processer i nye læringsmæssige sammenhænge. Åben Dans arbejder på at finde nye måder at bringe dansen og danseglæden ud til alle aldre og alle mennesketyper.
  På den måde arbejder Åben Dans i samarbejde med børneinstitutioner, folkeskoler og specialskoler, ungdomsuddannelser samt dagscentre. Åben Dans har fem partnerskoler i Roskilde: Østervangsskolen, Tjørnegårdsskolen, Trekroner Skole, Jyllinge Skole og Gadstrup Skole. Åben Dans skal undervise i eksamensmålrettet dans i en række 9. klasser i Roskilde og Lejre kommune. Endvidere er Åben Dans partner i Europæisk EU projekt – PUSH. PUSH er et samarbejdsprojekt under Creative Europe.
  Der er vedlagt strategi- og aktivitetsplan 2019 og budget 2019, hvor der er uddybende oplysninger. Det er forvaltningens vurdering, at Åben Dans i høj grad lever op til egnsteateraftalen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da sagen vedrører budget 2019.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-11-2018, pkt. 137

  -

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A), Jens Børsting (A)

 • Pkt. 138 Meddelelser fra forvaltningen

  Pkt. 138

  Meddelelser fra forvaltningen

  Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-11-2018, pkt. 138
  Kildegården, nøglesystem

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A), Jens Børsting (A)

 • Pkt. 139 Eventuelt

  Pkt. 139

  Eventuelt

  Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-11-2018, pkt. 139

  Danmarks Biblioteksforening, revision af biblioteksloven.
  De lokale biblioteker.

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A), Jens Børsting (A)