You are here

Referat

Dato: Onsdag, December 7, 2016 - 17:30
Sted: Ragnarock, Rabalderstræde 16
 • Pkt. 168 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 168

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-12-2016, pkt. 168

  Godkendt.

 • Pkt. 169 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 169

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-12-2016, pkt. 169

  - Ungedagen gennemført med godt program
  - RIU's 90 år fødselsdag
  - Møde med RIU's formand
  - Møde i Musikby 2020 Udvalget

 • Pkt. 170 Kriterier for at gå i idrætstalentklasse på Himmelev Skole

  Bilag_1_Elite-_og_Talentraadsmoede_26.10.2016_Pkt._Godkendelse_af_kriterier_for_optagelse_i_talentklasser_paa_Himmelev_Skole.pdf Bilag_2_Elite-_og_Talentraadsmoede_26.10.2016_bilag_til_pkt.pdf Bilag_3_Kriterier_for_optagelse_i_talentklasser_paa_Himmelev_Skole.pdf Bilag_4_-_Kriterier_for_at_gaa_i_idraetstalentklassen_paa_Himmelev_Skole.pdf

  Pkt. 170

  Kriterier for at gå i idrætstalentklasse på Himmelev Skole

  Sagsnr. 97162 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kriterier for idrætstalentklassen samt proces for udvikling af kriterier og udpegning til klassen forelægges til godkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Kriterierne for optag og for at gå i idrætstalentklassen godkendes.
  2. Processen for fremtidig ændring af kriterier for optag godkendes.
  3. Processen for indstilling til og optag i idrætstalentklassen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget
  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Elite- og Talentrådet har den 26. oktober 2016 godkendt nye kriterier for optag i idrætstalentklassen på Himmelev Skole (se bilag 1-3). Skole- og Børneudvalget har den 1. november 2016, punkt 144, ønsket sagen til behandling.
  Forvaltningen fremlægger i forlængelse heraf enslydende sag til Kultur- og Idrætsudvalget og Skole- og Børneudvalget. Dels forelægges de af Elite- og Talentrådet besluttede kriterier til endelig godkendelse. Dels forelægges et forslag til principper for processen, når kriterier skal ændres, og i øvrigt for, hvordan det konkrete optag til idrætstalentklassen sker (se bilag 4).
  Forelæggelsen i begge udvalg skyldes, at det er forvaltningens opfattelse, at det sports- og idrætspolitiske perspektiv varetages af Kultur- og Idrætsudvalget efter rådgivning fra Elite- og Talentrådet, mens det skolepolitiske perspektiv varetages af Skole- og Børneudvalget. Forvaltningen gør opmærksom på, at det fremgår af styrelsesvedtægtens §8, at ”Hvis et stående udvalg agter at foretage dispositioner, der berører et andet udvalgs område, skal der inden iværksættelsen forhandles med dette udvalg i fornødent omfang med inddragelse af økonomiudvalget og borgmesteren, jf. styrelseslovens § 18 og 31 a.”. Hvis de to udvalg træffer forskellige beslutninger på indstillingspunkterne (som er ens for de to udvalg) foreslår forvaltningen, at sagen jf. styrelsesvedtægtens §8 går videre til endelig afgørelse i Økonomiudvalget.
  For så vidt angår kriterier for at blive optaget, og kriterier for at gå i klassen henviser forvaltningen til de kriterier, som Elite- og Talentrådet har godkendt (se bilag).
  For så vidt angår processen, hvis der fremover ønskes ændringer af kriterier for optagelse i og forbliven i talentklassen, foreslås følgende:
  - Elite- og Talentrådet udarbejder forslag til sportslige kriterier for optag
  - Elite- og Talentrådet udarbejder forslag til sportslige retningslinjer for at gå i klassen.
  - Elite- og Talentrådets forslag forelægges til godkendelse i både Kultur- og Idrætsudvalget og Skole- og Børneudvalget.
  - Skolelederen træffer efter indstilling fra eliteidrætskonsulenten og skolens ressourcelærer afgørelse om optag i idrætstalentklassen, og hvis en elev skal flytte klasse.
  Ved denne proces tilgodeses såvel Elite- og Talentrådets faglighed, Kultur- og Idrætsudvalgets ansvar for den overordnede planlægning i forhold til eliteidrætten og Skole- og Børneudvalgets ansvar for udmøntning af folkeskoleloven. Skolelederens rolle præciseres ligeledes.
  For så vidt angår processen, som benyttes hvert år i forbindelse med optagelse i talentklassen, forelægges fremgangsmåden jf. punkt 4 i notatet til godkendelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017. Midler til eliteidrætsprojektet og Team Danmark aftalen indgår i driftsbudgettet.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-12-2016, pkt. 170

  Der blev indledningsvis oplyst om, at sagen er begæret i byrådet fra Skole- og Børneudvalgets behandling af samme sag.
  Ad 1: Godkendt, dog således, at de kriterier, der fremgår af bilag 3 får en tilføjelse i sætningen, der er markeret med kursiv, så den fulde sætning bliver: "Særligt for drengefodbold gælder, at eleven skal træne og spille i en klub, der af DBU er tildelt en A eller B licens eller har et fodboldfagligt samarbejde med en sådan klub."
  Ad 2: Processen som fremgår af punkt 3 i bilag 4 godkendes.
  Ad 3: Processen som fremgår af punkt 4 i bilag 4 godkendes.

 • Pkt. 171 Projekt om unge og demokrati

  Unge_og_demokrati.pdf

  Pkt. 171

  Projekt om unge og demokrati

  Sagsnr. 285098 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen foreslår at igangsætte et projekt, der har til formål at udvikle og afprøve nye metoder til, hvordan de unges demokratiske deltagelse kan øges.
  Sagen behandles i Kultur- og Idrætsudvalget og Skole- og Børneudvalget i forhold til indstillingens punkt 1.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. forslag om igangsættelse af projekt vedrørende unge og demokrati godkendes,
  2. byrådet udpeger to medlemmer til at følge projektet særlig tæt.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog en ungepolitik den 2. september 2015, punkt 221. Ungepolitikken indeholder blandt andet et politisk mål om at eksperimentere med forskellige metoder til at inddrage de unge i demokratiet.
  De unges deltagelse i demokratiet ligger lavt sammenlignet med øvrige aldersgrupper, både hvad angår deltagelse i valgene og i andre dele af det demokratiske liv. Imidlertid er det er vigtigt, at også de unge deltager i demokratiet og er med til at forme de beslutninger og det samfund, de vokser op i.
  Derfor ønsker forvaltningen at se på nye metoder til, hvordan de unges engagement i demokratiet og i kommunens udvikling kan øges. Demokrati tænkes her i bred forstand, og der er et særligt fokus på at lade de unge udvikle nye metoder til, hvordan demokratiet kan blive bedre til at involvere de unge.
  Projektet har dels til formål at øge de unges deltagelse i kommunalvalget 2017 og dels at udvikle og afprøve nye metoder til at øge den demokratiske deltagelse med udgangspunkt i de unges engagement og præferencer. Projektets indsatser for at øge valgdeltagelsen koordineres med de øvrige indsatser op til valget, som iværksættes af Byrådssekretariatet. På samme måde skal projektets indsatser ses i sammenhæng med de indsatser, der sker på skoleområdet i forhold til demokratisk dannelse.
  For at sikre en god kontakt mellem projektet og byrådet foreslås det, at byrådet udpeger to medlemmer til at udgøre en politisk følgegruppe for projektet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, idet projektet forventes finansieret gennem samarbejdsaftalen mellem Roskilde kommune og Roskilde Festival.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-12-2016, pkt. 171

  Anbefales.

 • Pkt. 172 Ny egnsteateraftale for Opera Hedeland 2018-2020

  Ny_egnsteateraftale_for_Opera_Hedeland_2018-2020.pdf Anmodning_om_dispensation_-_ansoegning_om_dispensation_fra_teaterlovens_krav_om_minimum_2_aarlige_produktioner.pdf Oversigt_over_kommunernes_tilskud_for_aftaleperioden_2018-2020_for_Opera_Hedeland.pdf Opera_Hedelands_strategiplan_for_perioden_2018-2020_inkl_.pdf Teatrets_plan_for_kunstneriske_aktiviteter_-_Aktivitetsbeskrivelse_OH_2018-20_doc.pdf Budget_Opera_Hedeland_2017_La_Boheme.pdf Opera_Hedelands_organisering.pdf

  Pkt. 172

  Ny egnsteateraftale for Opera Hedeland 2018-2020

  Sagsnr. 260905 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Den gældende egnsteateraftale for Opera Hedeland udløber 31. december 2017, og der skal på denne baggrund indgås en ny egnsteateraftale mellem Opera Hedeland og tilskudsyderkommunerne Greve, Roskilde og Høje-Taastrup for perioden 2018-2020. Forslag til ny egnsteateraftale fremlægges derfor til godkendelse i de tre tilskudsyderkommuner.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til ny egnsteateraftale for Opera Hedeland for perioden 2018-2020 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Opera Hedelands formål er at opsætte operalitteraturens store værker på et internationalt niveau for et bredt publikum. Der produceres årligt én forestilling med tre opførelser på amfiscenen i Hedeland. Opførelsen af forestillingerne sker i stor skala med fuldt symfoniorkester, kor, solister, landskabsscenografiske opbygninger og lyssætning af både scene og landskab. Siden 2001 har Opera Hedeland med sit høje kunstneriske niveau fået konsolideret sig som et egnsteater, der tilbyder spektakulære operaoplevelser på internationalt niveau.
  Med den nye egnsteateraftale ønsker Opera Hedeland at videreføre teatrets operakoncept samt at arbejde videre på en målrettet markedsføring af teatret som den største udendørs operabegivenhed i Danmark for et lokalt, nationalt og internationalt publikum. Derudover ønsker Opera Hedeland at indgå samarbejde med tilskudsyderkommunerne om forestillinger til kommunerne folkeskoleelever. Opera Hedeland ansøger i denne forbindelse tilskudsyderkommunerne om forhøjet tilskud i hele aftaleperioden til finansiering af skoleforestillinger, jf. sag ”Ansøgning om forøget bevilling til Opera Hedeland for aftaleperioden 2018-2020 til Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 7. december”
  I lighed med tidligere aftaleperioder ansøger Opera Hedeland Statens Kunstfond om dispensation fra kravet om minimum to årlige opførelser. Ansøgning om dispensation er vedlagt bilag 2. Den nye egnsteateraftale for Opera Hedeland er treårig for at ramme skæringsåret 2021, hvorefter samtlige egnsteateraftaler på landsplan skal følge samme 4-årige aftaleperiode i henhold til Folketingets tillægsaftale på teaterområdet i 2014. Forslag til ny egnsteateraftale 2018-2020 er vedlagt i bilag 1.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017. Budgettet er uændret i den nye aftaleperiode, og fremskrevet fra 2017 til 2018 med 3,41 %, som også anvendes mellem 2018-2019 og 2019-2020.
  Roskilde Kommunes tilskud i 2017-2020 (Teatre er ikke omfattet af positivlistemoms):

  2017 2018 2019 2020
  Bruttoudgift for Roskilde Kommune 428.072 442.669 457.764 473.374
  Forventet statsrefusion 2017, 36,3% af det udbetalte tilskud. 155.390 160.689 166.168 171.835
  Forventet nettoudgift for kommunen 272.682 281.980 291.596 301.539

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-12-2016, pkt. 172

  Anbefales.

 • Pkt. 173 Opera Hedeland søger tilskud til gæstespil

  Ansoegning_Opera_Hedeland.pdf

  Pkt. 173

  Opera Hedeland søger tilskud til gæstespil

  Sagsnr. 286763 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kultur- og Idrætsudvalget skal beslutte, om der skal gives et tilskud på 30.000 kr. til gæstespillet Cykelmyggen i Opera Hedeland.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der bevilges et tilskud på 30.000 kr. til gæsteforestillingen Cykelmyggen.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Opera Hedeland søger om et tilskud på 30.000 kr. til gæstespillet fra Østre Gasværk Cykelmyggen, som skal opføres i amfiteatret Hedeland i juni 2017. Forestillingen er henvendt til børn fra Greve, Høje-Taastrup og Roskilde kommuner. Der er sendt en ansøgning til de tre kommuner på samme beløb.
  I maj 2016 blev forestillingen Skammerens Datter opført for 1.300 børn. Til denne forestilling gav Høje-Taastrup Kommune et tilskud på 40.000 kr. (netto).

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Tilskuddet kan finansieres af Kulturpuljens midler, hvor der er 595.172 kr. til rådighed i 2017. Hvis der bevilges tilskud som ansøgt, er der 565.172 kr. tilbage i puljen.
  Der søges om statslig refusion, hvis dette imødekommes, vil kommunernes tilskud blive halveret.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-12-2016, pkt. 173

  Godkendt.

 • Pkt. 174 Driftstilskud til Roskilde Synger og L.A. Rings Venner

  Pkt. 174

  Driftstilskud til Roskilde Synger og L.A. Rings Venner

  Sagsnr. 286745 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på udvalgsmødet i november 2016, at der skulle udarbejdes en beslutningssag om driftstilskud til Foreningen L.A. Rings Venner og supplerende tilskud til Roskilde Synger i 2017.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller

  1. at der gives 50.000 kr. i driftstilskud til L.A. Rings Venner i 2017
  2. at der gives 50.000 kr. i et supplerende driftstilskud til Roskilde Synger i 2017
  3. at tilskuddene finansieres af Kulturpuljen i 2017

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på mødet den 2. november 2016, punkt 156, at få forelagt en sag om muligheder for finansiering inden for udvalgets budgetramme af et driftstilskud til Foreningen L.A. Rings Venner og et supplerende driftstilskud til Roskilde Synger.
  Foreningen L.A. Rings Venner har til budgetbehandlingen 2017 fremsendt en ansøgning om et tilskud på 50.000 kr. til driftsudgifter vedrørende ejendommen på Sct. Jørgensbjerg. Ansøgningen blev ikke prioriteret i forbindelse med budget 2017.
  Roskilde Synger har de seneste år indgået i udvalgets budget med et årligt driftstilskud på 250.000 kr., finansieret fra Udviklingspuljen. Ved budgetbehandlingen for 2017 blev det besluttet at reducere tilskuddet til 200.000.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017.

  De indstillede beløb i sagsfremstillingen er bruttobeløb. Økonomi- og Indenrigsministeriet godtgør 8 % af beløbet i forbindelse med momsrefusion. Såfremt udvalget følger forvaltningens indstilling, vil den samlede kommunale udgift være 92.000 kr.
  Til finansiering af tilskud kan forvaltningen pege på Kulturpuljen, hvor der er 565.172 kr. tilbage i 2017, hvis udvalget bevilger tilskud til Opera Hedeland (se tidligere sag på denne dagsorden). Hvis der bevilges driftstilskud som ansøgt, vil der være 473.172 kr. tilbage i Kulturpuljen til næste ansøgningsrunde.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-12-2016, pkt. 174

  Godkendt.

 • Pkt. 175 Ansøgning om forøget bevilling til Opera Hedeland for aftaleperioden 2018-2020

  Opera_Hedeland_ansoegning_om_forhoejet_tilskud_i_den_kommende_aftaleperiode_2018-2020.pdf Oversigt_over_foroeget_tilskud_til_Opera_Hedeland_for_aftaleperioden_2018-2020.pdf

  Pkt. 175

  Ansøgning om forøget bevilling til Opera Hedeland for aftaleperioden 2018-2020

  Sagsnr. 260905 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Bestyrelsen for Opera Hedeland har fremsendt en ansøgning til teatrets 3 tilskudsyderkommuner; Greve, Høje-Taastrup og Roskilde Kommuner om forøget bevilling til Opera Hedeland i den nye aftaleperiode fra 2018 til og med 2020.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at ansøgningen fra Opera Hedeland om forhøjet bevilling afklares i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2018.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med den ny egnsteateraftale for Opera Hedeland for perioden 2018-2020 ansøger bestyrelsen for Opera Hedeland tilskudsyderkommunerne om en øget bevilling på i alt 500.000 kr. årligt før statsrefusion. Ved en statsrefusion på 40 % vil det netto betyde en merudgift på 100.000 kr. årligt pr. kommune i aftaleperioden. Ansøgning om øget bevilling begrundes i øgede udgifter til orkester, øgede udgifter til kunstnerisk team og en årlig forestilling for de tre kommuners skoler i Opera Hedeland.
  Opera Hedeland har et samarbejde med Collegium Musicum, som betyder, at teatret skal kontrahere individuelt med de enkelte musikere efter tariffen. Dette indebærer en ekstra omkostning for teatret på mellem 250.000 og 350.000 kr. alt efter orkesterstørrelse. Operaer som f.eks. Mozart og Bellini har mindre orkestre, mens de populære Verdi- og Puccini-operaer har op til 20 musikere. Skal teatret fremover kunne opføre de store populære titler af Verdi og Puccini, vil det betyde ekstra omkostninger til teatret.
  Opera Hedeland ønsker at fastholde kunstnere af den nødvendige kvalitet for at kunne opretholde et højt kunstnerisk niveau og dermed også kunne fastholde og øge billetsal-get. Teatrets honorering af kunstnere ligger under markedspris mellem 200.000 kr. og 250.000 kr., f.eks. oppebærer en instruktør på Det Kongelige Teater eller Den Jyske Opera ofte et honorar på mellem 300.000 og 400.000 kr. Det er usikkert, om teatret kan blive ved med at tiltrække og fastholde kunstnere af den nødvendige kvalitet med det nuværende tilskudsniveau.
  Opera Hedeland gennemførte i 2016 forestillingen Skammerens Datter for skolerne i Greve, Roskilde og Høje-Taastrup Kommuner. Forestillingen blev gennemført med en særbevilling på 40.000 kr. fra Høje-Taastrup Kommune samt medfinansiering fra teatret. Med en forøget bevilling fra de 3 tilskudsyderkommer, vil teatret årligt kunne forpligte sig til at afvikle en forestilling for de tre kommuners skoler. Skoleforestillingen skal ses som en del af strategien med at arbejde med den åbne skole.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2016 og 2017. Opera Hedelands ansøgte tilskudsforhøjelse på 500.000 kr. deles ligeligt på kommunerne. Roskilde Kommunes forøget tilskud i 2018-2020 (Teatre er ikke omfattet af positivlistemoms):

  2018 2019 2020
  Bruttoudgift Roskilde Kommune 166.667 172.350 178.227
  Forventet statsrefusion 2017, 36,3% af det udbetalte tilskud. 60.500 62.563 64.697
  Netto forventet merudgift Roskilde kommune 106.167 109.787 113.530

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-12-2016, pkt. 175

  Udvalget kan ikke anbefale indstillingen, idet udvalget ikke er indstillet på at give forhøjet bevilling.

 • Pkt. 176 Udpegning til Elite- og Talentrådet

  Pkt. 176

  Udpegning til Roskilde Elite- og Talentråd

  Sagsnr. 287023 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ifølge vedtægterne for Roskilde Elite- og Talentråd skal byrådet udpege en repræsentant til rådet, valgt fra Kultur- og Idrætsudvalget. Forvaltningen indstiller i sagen, at der udpeges en repræsentant.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udpeges en repræsentant til Elite- og Talentrådet for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2017.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udpeges en repræsentant fra Kultur- og Idrætsudvalget for resten af byrådsperioden 2014 – 2017, dvs. for perioden 1. januar 2017 – 31. december 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-12-2016, pkt. 176

  Udvalget udpegede Poul Lindor Nielsen.

 • Pkt. 177 Anmodning om optagelse af sag - forslag om markering af 100 året for salget af De Dansk Vestindiske Øer

  Pkt. 177

  Anmodning om optagelse af sag - forslag om markering af 100 året for salget af De Dansk Vestindiske Øer

  Sagsnr. 287346 Byrådet Åbent Punkt

  Resume

  Enhedslistens byrådsgruppe v/Jonas Bejer Paludan har anmodet om at få optaget en sag med forslag om markering af 100 året for salget af De Dansk Vestindiske Øer.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Enhedslistens byrådsgruppe v/Jonas Bejer Paludan har anmodet om at få optaget følgende på byrådets møde:
  ”Forslag om markering af 100 året for salget af de dansk vestindiske øer
  I år 2017 er det 100 år siden, at Danmark valgte at sælge sine kolonier i Caribien, Sankt Jan, Sankt Thomas og Sankt Croix. Salget kan betegnes som afslutningen på et mørkt kapitel i Danmarkshistorien, hvor ca. 100.000 mennesker blev solgt som slaver af danske slavehandlere.
  Historien om den danske slavehandel er ikke kun national, den har også en lokalforankring i Roskilde. Således blev der i 1761 oprettet et Sukkerkompani i Roskilde, som fremstillede sukker af sukkerrør fra Dansk Vestindien.
  Sukkerrør som blev høstet af mennesker holdt som slaver.
  Det formentlig eneste synlige spor af denne produktion i Roskilde, findes i dag i Sukkerhuset (i dag Roskilde Museum) i Sct. Olsstræde.
  Her skal man have et ualmindeligt skarpt blik for at opdage, at en del af de oprindelige lofter i bygningen faktisk er rester fra denne sukkerproduktion.
  Historien er i store træk gået i glemmebogen. Det ønsker byrådet i Roskilde at råde bod på og vedtager derfor følgende:
  Indstilling:
  1: Byrådet anerkender at også Roskilde var en del af den omfattende handel med mennesker i kolonitiden og ønsker at fortælle denne historie.
  2: Byrådet ønsker at markere 100 året for salget af de dansk vestindiske øer. Denne markering kan ske ved en særudstilling, ved opsætning af en mindeplade eller lignende.
  Sagen sendes til behandling i Kultur- og Idrætsudvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Byrådet, 30-11-2016, pkt. 279

  Byrådet var enigt om at sende sagen til behandling i Kultur og Idrætsudvalget.
  Fraværende: Karsten Lorentzen.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-12-2016, pkt. 177

  Udvalget besluttede at oversende sagen til Roskilde Museum med henblik på en museumsfaglig vurdering og i forlængelse heraf beslutning, om der skal afvikles en særudstilling på museet, der markerer 100-året.

 • Pkt. 178 Prioritering af midler fra Puljen til store idræts- og kulturarrangementer 2017

  Ansoegning_SMUK_Kvindeloeb.pdf Ansoegning_idraetsfest_2017.pdf

  Pkt. 178

  Prioritering af midler fra Puljen til store idræts- og kulturarrangementer 2017

  Sagsnr. 286732 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orienteringsklubben Roskilde søger om støtte på 27.500 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med afvikling af SMUK Kvindeløbet 2017, og Roskilde Idræts Union søger om støtte på 110.000 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med afvikling af Idrætsfesten 2017.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der bevilges et tilskud på 27.500 kr. til Orienteringsklubben Roskilde til at dække udgifter i forbindelse med afvikling af SMUK Kvindeløbet 2017
  2. der bevilges et tilskud på 110.000 kr. til Roskilde Idræts Union til at dække udgifter i forbindelse med afvikling af Idrætsfesten 2017
  3. der bevilges 25.000 kr. til indkøb af gaver til vores medaljemodtagere ifm. idrætsfesten

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  I budget 2017 er der afsat 253.000 kr. til større arrangementer på Kultur- og Idrætsudvalgets budget.
  Orienteringsklubben Roskilde søger om støtte på 27.500 kr. til at dække afspærring, toiletter og mobilscene.
  Roskilde Idræts Union søger om støtte på 110.000 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med afvikling af Idrætsfesten 2017. Roskilde Idræts Union har i ansøgningen beskrevet ændringer i afviklingen af selve festen i forhold til tidligere år.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017.
  De indstillede beløb i sagsfremstillingen er bruttobeløb. Økonomi- og Indenrigsministeriet godtgør 8 % af beløbet i forbindelse med momsrefusion. Såfremt udvalget følger forvaltningens indstilling, vil den samlede kommunale udgift være 151.500 kr., og der vil være 101.500 kr. tilbage i Puljen til store idræts- og kulturarrangementer 2017.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-12-2016, pkt. 178

  Ad. 1: Godkendt.
  Ad. 2: Udvalget kan ikke tiltræde indstillingen, men oversender ansøgningen til Økonomiudvalget med forslag om at bevilge 50.000 kr. til Idrætsfesten 2017.
  Ad. 3: Godkendt.

 • Pkt. 179 Tidsbestilling i Borgerservice-betjeningen

  notat_vedr._tidsbestilling_til_borgerservice_betjeningen.pdf

  Pkt. 179

  Tidsbestilling i Borgerservice-betjeningen

  Sagsnr. 287065 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der indføres obligatorisk brug af tidsbestilling i Borgerservice på rådhuset samt mulighed for tidsbestilling i lokalbibliotekerne i dele af den bemandede åbningstid pr. 1. april 2017.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at muligheden for tidsbestilling udvides, at der indføres obligatorisk brug af tidsbestilling i betjeningen af borgerne i Borgerservice på rådhuset, samt at der gives mulighed for tidsbestilling på lokalbibliotekerne i dele af den bemandede åbningstid pr. 1. april 2017

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Ved den nye organisering af borgerservice pr. 1. januar 2015 var forventningen dels forbedringer i servicen ved at udnytte de gode åbningstider og bibliotekernes tilstedeværelse lokalt, dels en effektivisering. En af forudsætningerne var, at der i kraft af udbredelsen af de digitale løsninger ville ske et fald i antallet af henvendelser til Borgerservice. Det har vist sig ikke at være tilfældet. Det har givet problemer med både ventetider og dermed mindre god service for borgerne samtidig med en mindre effektiv tilrettelæggelse af arbejdsgangene i afdelingen. Samtidig er der blevet taget positivt imod muligheden for tidsbestilling ved sager om pas og kørekort.
  Derfor foreslås det, at muligheden for tidsbestilling udvides til alle sagstyper, samt at der indføres obligatorisk tidsbestilling på rådhuset. Desuden udvides med mulighed for tidsbestilling på lokalbibliotekerne i dele af den bemandede åbningstid. Det giver borgerne sikkerhed for at komme til på bestemt tidspunkt og møde den rette kompetence. Det giver samtidig mulighed for at tilpasse bemandingen til behovet og dermed sikre effektiv arbejdstilrettelæggelse.
  På hovedbiblioteket og i Jyllinge kan man to dage om ugen komme uden tidsbestilling, i Viby en dag om ugen. Løsningen tilgodeser, at hastende borgerhenvendelser altid kan behandles.
  Implementeringen på rådhuset indføres i flere faser. Frem til medio januar 2017 er tidsbestilling et tilbud sammen med den frie adgang. Erfaringerne herfra anvendes til tilpasning af løsningen. Derefter forstærkes indsatsen for at bringe borgerne over på tidsbestillingsløsningen, samtidig med at der opretholdes et beredskab til henvendelser uden tidsbestilling. Pr. 1. april 2017 bliver tidsbestilling obligatorisk. Ved receptionen etableres der straksafklaring af simple opgaver og hjælp til tidsbestilling. Uopsættelige henvendelser håndteres alle dage på hovedbiblioteket. Borgerne kan bestille tid via hjemmesiden, ved henvendelse på et af bibliotekerne eller i receptionen på rådhuset. Informationscentret kan booke telefoniske henvendelser.
  På lokalbiblioteket i Jyllinge indføres der en ny mulighed for tidsbestilling til henvendelser vedr. pas på mandage, torsdage og fredage. Tirsdage og onsdage betjenes borgerne som i dag uden tidsbestilling. I Viby indføres tilsvarende en ny mulighed for tidsbestilling tirsdage, onsdage og fredage. Mandag betjenes borgerne som i dag uden tidsbestilling. På hovedbiblioteket betjenes borgere uden tidsbestilling torsdage og lørdage.
  Der gennemføres relevante, intensive informationskampagner i alle faser.
  Servicemålet er en max ventetid på 14 dage.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-12-2016, pkt. 179

  Godkendt med den ændring, at servicemålet sættes til max 7 arbejdsdage for ventetid på tidsbestilling.
  Kultur- og Idrætsudvalget lægger vægt på, at borgerne gives den bedst mulige service og præciserer, at borgere, der ikke har bestilt tid, ikke afvises, men ved henvendelse ydes den fornødne hjælp til afklaring og til evt. tidsbestilling.

 • Pkt. 180 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2016

  Notat_til_budgetopfoelgning_pr._31._oktober_2016.pdf

  Pkt. 180

  Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2016

  Sagsnr. 280649 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2016 fremlægges til orientering.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio.kr)

  På Kultur- og Idrætsudvalgets område forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. Dette er en forværring i forhold til sidste budgetopfølgning på 0,4 mio. kr.
  Forværringen består af:
  - Merudgifter på 0,4 mio. kr. vedr. Bandakademi/Musikmetropol som følge af periodisk forskydning af den eksterne støtte.
  - Merudgifter på 0,3 mio. kr. vedr. Breddeidrætsprojektet, som følge af periodisk forskydning, idet udgifter der tidligere forventedes afholdt i 2017, afholdes i 2016.
  - Merudgifter 0,2 mio. kr. vedr. BGK-projektet under Kulturskolen som følge af periodisk forskydning af den eksterne støtte.
  - Mindreudgifter på 0,3 mio. kr. vedr. tilbagebetalinger af tilskud fra foreninger
  - Mindreudgifter på 0,2 mio. kr. vedr. udviklingspuljen/ungepuljen som følge af periodiske forskydninger, hvor udgifterne først vil falde i 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Det forventede årsregnskab for kommunen som helhed viser en forbedring af de likvide aktiver på 20,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. august er der tale om en forbedring på 60,8 mio. kr. Resultat af forventet årsregnskab 2016 uddybes i bilag.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-12-2016, pkt. 180

  -

 • Pkt. 181 Orientering om arbejdet i Udvalget for Musikby 2020

  Pkt. 181

  Orientering om arbejdet i Udvalget for Musikby 2020

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om arbejdet med udvikling af strategi for Musikby 2020

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Idrætsudvalgets formand og næstformand orienterer om arbejdet i § 17 stk. 4 udvalget for Musikby 2020. Forvaltningen supplerer med orientering om det arbejde, der er igangsat i arbejdsgrupperne.
  Der henvises til referatet fra det seneste møde i udvalget den 21. november 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-12-2016, pkt. 181

  -

 • Pkt. 182 Orientering om kommende større sager - december 2016

  Pkt. 182

  Orientering om kommende større sager - december 2016

  Sagsnr. 258315 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Idrætsudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:
  - Flygtninge – frivillig koordinator (januar)
  - Forslag til samarbejdsaftale med DGI, incl. Stjerneløb (januar)
  - Forslag til nyt koncept for idrætsfesten (marts)
  - Driftsaftaler kulturelle foreninger – omfang og beløb til aftaler fra 2018 med udgangspunkt i ønsket om at flytte midler til kulturelle aktiviteter eller andre projekter (marts)
  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:
  - Kapacitetsvurdering af Ramsøhallen
  - Analyse af musikskoleområdet

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-12-2016, pkt. 182

  -

 • Pkt. 183 Meddelelser fra forvaltningen

  Pkt. 183

  Meddelelser fra forvaltningen

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-12-2016, pkt. 183

  - Idræts- og Bevægelsescentret.
  - Svømmehallen, kort orientering. Forvaltningen fremlægger sag til januar.
  - Idrætsparken.

 • Pkt. 184 Eventuelt

  Pkt. 184

  Eventuelt

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-12-2016, pkt. 184

  Lys ved Himmelevhallen.