You are here

Referat

Dato: Onsdag, Marts 8, 2017 - 17:00
Sted: Byens Hus, Stændertorvet
 • Pkt. 24 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 24

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 08-03-2017, pkt. 24

  Tillægsdagsorden optaget på dagsordenen.
  Godkendt.

 • Pkt. 25 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 25

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 08-03-2017, pkt. 25

  Absalonsalen indviet.
  Præsentation af nyt cykelhold.

 • Pkt. 26 Besøg i ByLivsLab i Byens Hus

  Pkt. 26

  Besøg i ByLivsLab i Byens Hus

  Sagsnr. 288019 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kultur- og Idrætsudvalgets besøg i Byens Hus.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Mødet indledes med et besøg i Byens Hus, sådan at udvalget kan få en introduktion til ByLivsLab.
  ByLivsLab er det område i Byens Hus, hvor der kan være skiftende udstillinger af udviklingsprojekter og andre initiativer i kommunen. ByLivsLab kan på en ny og anderledes måde invitere borgere og besøgende til at deltage i dialogen om kommunens udvikling. I nogle tilfælde vil det også være relevant at benytte ByLivsLab til at understøtte aktuelle høringer og borgermøder.
  Indtil videre har der været en testopstilling, som i den kommende tid evalueres med henblik på videre udvikling.
  Leder af Byens Hus Kathrine Krone giver en kort introduktion til området.
  Efter besøget i Byens Hus går udvalget ad Kulturstrøget, med nedslag undervejs, til Roskilde Bibliotek, hvor mødet afholdes.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 08-03-2017, pkt. 26

  -

 • Pkt. 27 Sortebrødre Plads og Kulturstrøget øst

  Pkt. 27

  Sortebrødre Plads og Kulturstrøget øst

  Sagsnr. 289344 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sortebrødre Plads nye P-hus færdiggøres i 2018. Det foreslås, at man ser på pladsdannelsen i den østlige ende af Kulturstrøget, der støder op til p-pladsen, samt på bibliotekets orientering mod denne pladsdannelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med at der åbnes for salg af grunde på Sortebrødre Plads og udarbejdes lokalplan for dette område, er det naturligt samtidig at se på pladsdannelsen i den østlige ende af Kulturstrøget, der støder op til p-pladsen.
  En pladsdannelse her vil kunne skabe et attraktivt byrum til ophold og aktiviteter, som vil ligge op til de nye boliger og samtidig op til den del af Algade, hvor der aktuelt er problemer med erhvervslejemål. Pladsen vil være en fysisk markering af Kulturstrøget og de mange både indendørs og udendørs aktiviteter der.
  Centralt i den østligste ende af Kulturstrøget ligger Roskilde Bibliotek, der med sine over 400.000 årlige besøg er en væsentlig faktor i dannelsen af Kulturstrøget, og som gennem en orientering mod en pladsdannelse kan understøtte aktiviteterne med børnekultur, udendørs arrangementer, udstillinger, konkurrencer, mødesteder, frivillige aktiviteter mv.
  Pladsdannelsen var en del af Landskabsarkitekt Marianne Levinsens vinderforslag om Kulturstrøgets udbygning og var samtidig et element i de to andre arkitektforslag. Der præsenteres på mødet skitser til, hvordan en plads kan bruges til at skabe liv og aktiviteter i denne del af byen og handelsstrøget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 08-03-2017, pkt. 27

  Udvalget er positivt stemt overfor at arbejde med pladsdannelse i den østlige ende af Kulturstrøget og et arbejde med at orientere bibliotekets borgerindgang mod pladsdannelsen. Det blev besluttet, at forvaltningen skal udarbejde beslutningsoplæg til, hvordan bibliotekets publikumsarealer kan udvikles, og hvordan udearealerne kan inddrages i forlængelse af de nye muligheder, der opstår med byudviklingen af Sortebrødre Plads. Udvalget ønsker ny orientering af biblioteket på en måde, så der er adgang både fra pladsen og fra Dronning Margrethesvej. Udvalget lægger desuden vægt på koblingen til Kulturstrøget, herunder at arbejde fortsætter i en god dialog med klosteret.

 • Pkt. 28 Godkendelse af kommissorium for byggeudvalg vedr. Ramsø Hallen

  Kommissorium_for_byggeudvalg_vedr._Ramsoe_Hallen.pdf

  Pkt. 28

  Godkendelse af kommissorium for byggeudvalg vedr. Ramsø Hallen

  Sagsnr. 288319 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Godkendelse af kommissorium for byggevalg vedr. opbygning og udvidelse af hal 2 i Ramsø Hallen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at kommissoriet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet har i forbindelse med godkendelse af budget 2017 afsat 7,2 mio. kr. til udvidelse af hal 2 i Ramsø Hallen.
  På grund af en opstået brand i maj 2016 i Ramsø Hallens hal 2, skal hallen genopbygges. Dette betales af forsikringsselskabet.
  Ramsø Hallens bestyrelse og dens brugere har samtidig længe udtrykt ønske om at udvide hallen med bl.a. nye og tidssvarende gymnastik- og springfaciliteter, og faciliteter der kan rumme foreningsfitness, nye mødelokaler og samlingssted og ny hovedindgang.
  På grund af branden er det økonomisk og byggeteknisk mest hensigtsmæssigt at prioritere den ønskede udvidelse af spring- og gymnastikfaciliteter i forlængelse af hal 2, frem for hallens andre udvidelsesønsker. Byrådet afsatte derfor i budget 2017 midler til at udvide med en tilbygning på 550 kvm. til primært gymnastik- og springfaciliteter. Den genopbyggende hal vil sammen med tilbygningen udgøre ca. 950 kvm.
  Der er udarbejdet forslag til et kommissorium for et byggeudvalg vedr. opbygning og udvidelse af hal 2 i Ramsø Hallen med repræsentation fra Ramsø Hallen, Roskilde Idræts Union og forvaltningen. Forslag til kommissorium er vedlagt.
  Genopbygningen og udvidelsen af hal 2 forventes færdig ultimo november 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Der er samlet afsat 7,2 mio. kr. i budget 2017-2020 til udvidelse af Ramsø Hallens hal 2. Derudover dækker forsikringsselskabet udgifter til genopbygning af den nedbrændte hal på ca. 4,2 mio. kr.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 08-03-2017, pkt. 28

  Godkendt.

 • Pkt. 29 Forberedelse af budgetforbedringsmuligheder budget 2018-2021

  Sammenfatning_til_forberedelse_af_budget_2018-2021.pdf Forberedelse_af_mulige_budgetforbedringer_paa_Kultur-_og_Idraetsudvalgets_omraade.pdf

  Pkt. 29

  Forberedelse af budgetforbedringsmuligheder budget 2018-2021

  Sagsnr. 286217 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen omhandler forberedelse af budgetforbedringsmuligheder i budget 2018-2021 på Kultur- og Idrætsudvalgets område med udgangspunkt i de rammer, der på nuværende tidspunkt indgår for budget 2018-2021.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at budgetforbedringsmulighederne drøftes og kommenteres.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Med de rammer, der på nuværende tidspunkt indgår for budget 2018-21, har Økonomiudvalget på Økonomiudvalgsmødet den 8. februar besluttet, at budgetforbedringsmulighederne forelægges for fagudvalgene på martsmøderne til kommentering og at de derefter indgår i den videre budgetproces.
  Herudover vedtog Byrådet den 15. februar, at der i forbindelse med den tekniske fremskrivning af budgettet forudsættes tværgående budgetforbedringer på i alt 18 mio. kr. årligt ved at undlade prisfremskrivning på driften (fremskrivning på lønbudgetterne opretholdes), og ved at videreføre målet om produktivitetsstigning i 2019-21 svarende til 25 mio. kr. årligt. Partierne forbeholder sig ret til at fremkomme med ændringsforslag ved budgetforhandlingerne.
  Det samlede materiale, indgik i Strategiseminar for Økonomiudvalget og Direktionen i januar 2017, og der tages udgangspunkt i, at der forberedes budgetforbedringer på udvalgsspecifikke driftsområder med 60 mio. kr. om året. Den udvalgsspecifikke del af budgetforbedringen fordeles efter udvalgets procentvise andel af nettoserviceudgifterne.
  På Kultur- og Idrætsudvalgets område er der peget på budgetforbedringsmuligheder på 3,2 mio. kr. svarende til udvalgets andel af 60 mio. kr. Derudover gennemføres analyse af de musiske skoler, som afrapporteres for udvalget i juni 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, da sagen vedrører forberedelse af budget 2018-21.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 08-03-2017, pkt. 29

  Drøftet.

 • Pkt. 30 Prioritering af midler fra Puljen til kultur- og fritidsfaciliteter

  Notat_vedr._puljen_til_kultur_og_fritidsfaciliteter_foraar_2017.pdf Ansoegning_FDF_Roskilde.pdf Ansoegning_Gundsoemagle_Forsamlingshus.pdf Ansoegning_KFUM_Svogerslev.pdf Ansoegning_Roskilde_Bridge_Union.pdf Ansoegning_Roskilde_Gasvaerk.pdf Ansoegning_Daastrup_Forsamlingshus.pdf

  Pkt. 30

  Prioritering af midler fra Puljen til kultur- og fritidsfaciliteter

  Sagsnr. 267651 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder indstilling om fordeling af anlægsmidler fra Puljen til kultur- og fritidsfaciliteter i 2017.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at følgende får tilsagn om midler fra anlægspuljen til kultur- og fritidsfaciliteter:

  1. 24.070 kr. til renovering af ungdomsrum hos FDF Roskilde
  2. 177.857 kr. til nyt tag og isolering i Gundsømagle Forsamlingshus
  3. 128.000 kr. til overdækning ved KFUM spejdernes klubhus i Svogerslev
  4. 280.000 kr. til ventilationssystem i Bridgehuset på Kildegården
  5. 34.756 kr. til akustikforbedring i salen på Roskilde Gasværk
  6. 45.650 kr. til akustikforbedring i salen og nye vinduer i Dåstrup Forsamlingshus.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Ansøgningsfristen var den 15. januar 2017, og der er kommet 6 ansøgninger.
  Vedrørende Gundsømagle Forsamlingshus så har Plan- og Teknikudvalget i mødet den 7. februar 2017, pkt. 31, bl.a. besluttet at reservere den statslige landsbyramme i to år (op til de 0,5 mio.kr.) til renovering af forsamlingshusets klimaskærm med 70 % af udgifterne. For forsamlingshuse kan byrådet i særlige tilfælde yde støtte til samtlige støtteberettigede udgifter, hvor istandsættelse ellers ikke kan gennemføres. Da Gundsømagle Forsamlingshus ikke har midler til rådighed, vil det være nødvendigt at kommunen bidrager med de sidste 30 %, hvis projektet skal gennemføres og landsbyrammen anvendes. Støtten fra udvalget vil være i god overensstemmelse med tidligere anvendte principper og tildeling af støtte til vedligeholdelse af forsamlingshuse.
  De to repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget er enige i forvaltningens indstilling.
  Realisering af projektet vedr. Gundsømagle Forsamlingshus (indstillingens punkt 2) forudsætter, at byrådet på sit møde den 29. marts godkender indtægts- og udgiftsbevilling vedr. det supplerende tilskud efter byfornyelsesloven.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, da finansiering af projekterne kan ske af anlægsbevillingen. Der er i 2017 afsat 1 mio. kr., som blev frigivet på byrådets møde den 30. november 2016, pkt. 299. Herudover overføres uprioriterede midler på 49.877 kr. fra 2016 til 2017 i samlet overførselssag i til byrådsmødet i marts. Hvis udvalget bevilger midler, som foreslået af forvaltningen, vil der være 359.544 kr. tilbage til næste ansøgningsrunde (såfremt overførselssagen godkendes). De indstillede beløb er kommunens nettoudgift.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 08-03-2017, pkt. 30

  Godkendt.

 • Pkt. 31 Prioritering af midler fra Puljen til Store Kultur- og Idrætsarragementer 2017

  Ansoegning_RIU_Kidz_Sport_Award.pdf

  Pkt. 31

  Prioritering af midler fra Puljen til Store Kultur- og Idrætsarrangementer 2017

  Sagsnr. 286732 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er en ansøgning fra Roskilde Idræts Union omkring støtte til afholdelse af en børneidrætsfest kaldet Kidz Sport Award.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der bevilges et tilskud på 25.000 kr. til Roskilde Idræts Union til at dække udgifter i forbindelse med afvikling af Kidz Sport Award
  2. der afsættes 15.000 kr. til medaljer til Kidz Sport Award

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Idræts Union ansøger om et tilskud på 25.000 kr. og guldmedaljer til uddeling blandt børnene ved festen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Der er 38.100 kr. tilbage i Puljen til større arrangementer på Kultur- og Idrætsudvalgets budget.
  De indstillede beløb i sagsfremstillingen er bruttobeløb. Økonomi- og Indenrigsministeriet godtgør 8 % af beløbet i forbindelse med momsrefusion med undtagelse af midlerne til medaljer, der vil være ren kommunal udgift.
  Såfremt udvalget følger forvaltningens indstilling, vil den samlede kommunale udgift være 38.000 kr., og der vil være 100 kr. tilbage i Puljen til store idræts- og kulturarrangementer 2017.
  Kultur- og Idrætsudvalget, 08-03-2017, pkt. 31
  Godkendt.

 • Pkt. 32 Kulturpuljen: Ansøgninger til kulturelle arrangementer

  Notat_om_ansoegninger_til_Kulturpuljen.pdf

  Pkt. 32

  Kulturpuljen: Ansøgninger til kulturelle arrangementer

  Sagsnr. 192061 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er kommet 23 ansøgninger om tilskud til kulturelle arrangementer og projekter. Kultur- og Idrætsudvalget skal beslutte, i hvilket omfang der skal gives tilskud.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der bliver bevilget tilskud på 468.038 kr. (netto) og underskudsgaranti på 18.400 kr. (netto)

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Ansøgningsfristen var den 15. januar 2017.
  Af nye arrangementer, som ikke tidligere har modtaget støtte, kan nævnes:
  Foreningen Roskilde Gasværks brugere vil lave en række arrangementer ”Kunstnerportrætter”, hvor instruktører bag kortfilm om kendte kunstnere præsenterer deres værker. Ved første arrangement bidrager hovedpersonen bassisten Moussa Diallo med eksempler på sin kunst.
  Syd for banen har der i et par år været afholdt et årligt træf for gamle racerbiler på Roskilde Ring.
  Kulturmøder Over Grænser med projektet Isen & Danser Om Friheden, som kaster lys over Grønlands historie med foredrag, kunstudstilling, musik, film og performance. Afholdes i Helsingør, København og Roskilde.
  Foreningen til Roskilde Bylivs fremme vil lave events og arrangementer samt etablering og facilitering af læringsnetværk, der skal udvikle foreningernes kompetencer.
  Foreningen INSP! med projektet Liv i Roskilde vil sætte fokus på kulturen også i aftenlivet og synliggøre og udnytte byrummet med en række koncerter.
  Forvaltningen har indstillet afslag til Danseriet grundet en vurdering af foreningens økonomiske formåen. Desuden har det været nødvendigt at reducere i ansøgte tilskud, som en konsekvens af de begrænsede midler, der er til rådighed i puljen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Der er 486.972 kr. tilbage i puljen. Hvis udvalget følger forvaltningens forslag, og bevilger tilskud på 468.038 kr. (netto) og underskudsgaranti på 18.400 kr. (netto), vil restbeløbet udgøre 534 kr.
  Social- og Indenrigsministeriet godtgør 8 % af momsen på tilskud til kulturelle foreninger.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 08-03-2017, pkt. 32

  Godkendt.

 • Pkt. 33 Anvendelse af frigivne midler til Milens kunststrategi

  Pkt. 33

  Anvendelse af frigivne midler til Milens kunststrategi

  Sagsnr. 249685 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen omhandler gennemførelse og finansiering af realiseringen af næste kunstværk i kunststrategien for Milen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der finansieres op til 500.000 kr. til næste kunstværk i Milen af allerede frigivne midler til det ikke-realiserede værk Lost World i kunststrategien for Milen.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  I 2017 indgår Roskilde Kommune igen i et samarbejde med Roskilde Festival om nyt værk i Milen. Bag de to første værker står billedhuggeren Morten Stræde, som også er ophavsmand til kunststrategien for området. Denne gang skal der findes en ny kunstner, som skal udforme en land art skulptur, der kan bruges som samlingspunkt og pejlemærke i det store landskab af både hverdagsbrugere og festivalgæster.
  Forvaltningen planlægger en proces, hvor 3-4 kunstnere, udvalgt af de kunstfaglige i Kunstkomiteen for Milen, inviteres til at udarbejde skitseforslag på 2 forskellige placeringer i Milen. Blandt de indkomne forslag udvælges ét, der kvalificeres til realisering i løbet af efteråret 2017. Der knytter sig en række funktionelle krav, som kunstnerne skal forholde sig til i udformningen af værket:
  - Det skal fungere som samlingssted
  - Det skal være overdækket
  - Der skal være integreret bålsted
  - Der skal være siddemøbler integreret
  - Størrelse og udformning skal passe til både store og små grupper besøgende.
  Placering koordineres med kommende forsyningsarbejde, således at der på sigt etableres permanent drikkevandsforsyning og kloakering.
  I 2017 og 2018 er der ikke afsat finansiering af kunststrategi for Milen, mens der resterer ca. 870.000 kr. af de frigivne midler til det planlagte Lost World af Morten Stræde. Lost World er ikke realiseret, da den fornødne eksterne finansiering endnu ikke er opnået.
  Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender, at der finansieres op til 500.000 kr. ud af de frigivne midler til Lost World til etablering af nyt kunstværk i 2017. Roskilde Festival søges om et beløb på 400.000 kr. Endeligt tilsagn er endnu ikke givet, men festivalen er positivt indstillet over for ansøgningen.
  Det resterende beløb på ca. 370.000 kr. reserveres til egenfinansiering i den fortsatte fundraising proces for Lost World eller andre værker.
  Start- og slutdato: Udvælgelsesproces fra medio marts. Etablering slut november 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, idet projektet finansieres ud af allerede frigivne midler til Milen kunststrategi i 2015.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 08-03-2017, pkt. 33

  Godkendt under forudsætning af tilskud fra Roskilde Festival.
  Karsten Lorentzen (O) kan ikke tiltræde indstillingen og begærer sagen i byrådet.

 • Pkt. 34 Ekstraordinært driftstilskud til ROMU

  Pkt. 34

  Ekstraordinært driftstilskud til ROMU

  Sagsnr. 289878 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  ROMU har anmodet bestyrelsen om at Roskilde, Frederikssund og Lejre kommuner bidrager med et ekstraordinært driftstilskud til ROMU, som følge af ekstraudgifter i forbindelse med direktørskifte.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der ydes et ekstraordinært driftstilskud i 2017 til ROMU på kr. 693.000 finansieret af overførsler fra 2016 under forudsætning af byrådets godkendelse af overførslerne.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med direktørskifte i ROMU har direktøren for ROMU fremsendt en anmodning til bestyrelsen i ROMU om at der gives et ekstraordinært driftstilskud til dækning af udgifter i forbindelse med rekruttering samt optjent lønudgift til afgående direktør. Engangstilskuddet beløber sig på i alt 950.000 kr. hvoraf Roskilde Kommunes andel er 693.000 kr. Frederikssund Kommunes andel er 162.000 kr. og Lejre Kommunes andel er 95.000 kr.
  Beløbet vil ifølge museet sikre at overgangen ikke vil få afgørende driftsøkonomiske konsekvenser for museet og kan sikre at et direktørskifte kan forløbe uden større driftsmæssige forstyrrelser og dermed undgå at museet er nødt til at begrænse åbningstiderne.
  Anmodningen bakkes op af ROMU’s bestyrelse.

  Økonomi

  Roskilde Kommunes andel på 693.000 kr. finansieres i forbindelse med sagen vedrørende overførsel af midler fra 2016, under forudsætning af byrådets godkendelse af overførslerne den 29. marts 2017.
  Det indstillede beløb i sagsfremstillingen er bruttobeløb. Økonomi- og Indenrigsministeriet godtgør 5 % af beløbet i forbindelse med momsrefusion. Såfremt udvalget følger forvaltningens indstilling, vil den samlede kommunale udgift være 658.350 kr.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 08-03-2017, pkt. 34

  Anbefales.

 • Pkt. 35 Prioritering af Idrætsfacilitetspuljen og frigivelse af midler forår 2017

  Ansoegning_Hedelandsmotorklub.pdf Ansoegning_Roskilde_Aeldre_Motion.pdf Ansoegning_Himmelev_Rideklub_1.pdf Ansoegning_Himmelev_Rideklub_2.pdf Ansoegning_Viby_Idraetsforening.pdf Ansoegning_Viby_Idraetsforening_-_Tennis.pdf Ansoegning_Roskilde_Padel_Tennis_Club.pdf Ansoegning_Cool_Kona_traeningsfaellesskab.pdf Ansoegning_Hal_12_skate_og_event.pdf Ansoegning_Roskilde_BMX.pdf Ansoegning_Vindinge_Idraetsforening.pdf Ansoegning_Roskilde_Pigefodbold.pdf Ansoegning_IK_Hellas.pdf Ansoegning_Himmelev_Veddelev_Boldklub.pdf Ansoegning_Roskilde_Kampkunst_Forening.pdf Ansoegning_Gadstrup_IF.pdf Ansoegning_Roskilde_Rideklub.pdf Ansoegning_Roskilde_Bueskytteklub.pdf Notat_over_ansoegere_foraar_2017.pdf Hoeringssvar_fra_Roskilde_Idraets_Union.pdf

  Pkt. 35

  Prioritering af midler fra Idrætsfacilitetspuljen og frigivelse af midler forår 2017

  Sagsnr. 287433 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder indstilling om fordeling af midler fra Idrætsfacilitetspuljen til etablering og renovering af idrætsfaciliteter i 2017 og indstilling om frigivelse af rådighedsbeløb til de foreslåede projekter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på;

  1. 409.871 kr. til vandingsanlæg på Hedeland Motorklubs bane, finansieret af Idrætsfacilitetspuljen
  2. 306.063 kr. til faldunderlag under udendørs træningsfacilitet ved Viby Sj. Idrætscenter, finansieret af Idrætsfacilitetspuljen
  3. 28.013 kr. til vandingsanlæg til Viby Idrætsforenings tennisbaner, finansieret af Idrætsfacilitetspuljen
  4. 29.050 kr. til etablering af bro/rampe i Veddelev Havn, finansieret af Idrætsfacilitetspuljen
  5. 157.700 kr. til udvidelse af Roskilde BMXs indendørs bane på Musicon, finansieret af Idrætsfacilitetspuljen
  6. 50.500 kr. til renovering af disciplinskilte mm. på Hyrdehøj Atletikstadion, finansieret af Idrætsfacilitetspuljen
  7. 500.000 kr. til etablering af multibane ved Ramsø Hallen finansieret af Idrætsfacilitetspuljen
  8. 1.200.000 kr. til etablering af klubhus inkl. toilet og tekøkken i Roskilde Rideklub, finansieret af Idrætsfacilitetspuljen
  9. 250.000 kr. til forøgelse af højden på pilefang på Bueskydebanen ved Hyrdehøj, finansieret af Idrætsfacilitetspuljen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der er i budgettet for 2017 afsat et beløb på 2 mio. kr. i idrætsfacilitetspuljen, og der vil blive overført 1,496 mio. kr. fra budget 2016 (jf. rammeoverførselssag), der primært er reserveret til henholdsvis udbygning af eksisterende ridehal og etablering af klubhus til Roskilde Rideklub samt renovering af skydeanlæg på Østervangsskolen og/eller på Tjørnegårdskolen til IF Herkules.
  Forvaltningen har modtaget 18 ansøgninger på samlet godt 6 mio. kr. (skema i bilag) og har gennemgået ansøgningerne med Roskilde Idræts Union (RIU), der er enig i ovenstående indstillinger.
  Med hensyn til renovering af skydeanlæggene er der påbegyndt en længerevarende proces omkring fremtidige løsninger, der lægges derfor op til at skydebaneanlæggene ikke bliver en del af denne prioritering.
  Projektstart og –slut: Der er tale om mange projekter, som vil blive realiseret løbende igennem 2017 og nogle formentlig trække ind i 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, idet der er tale om midler afsat i budgettet. De indstillede beløb er kommunens nettoudgift.
  Ved godkendelse af ovenstående indstillingspunkter, vil der restere 0,564 mio. kr. af puljen.
  Økonomiske konsekvenser i 2017

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017 2018 2019 2020

  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

  Anlæg, Idrætsfacilitetspuljen 2017 -2.000
  Anlæg, Idrætsfacilitetspuljen 2016 (rest) -1.496
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Vandingsanlæg Hedeland Motorklub -410
  Faldunderlag Viby Sj. Idrætscenter
  Vandingsanlæg tennisbaner Viby IF
  Etablering bro/rampe i Veddelev Havn
  Udvidelse af bane Roskilde BMX
  Renovering af skilte m.m. Hyrdehøj Atletikstadion
  Etablering multibane ved Ramsø Hallen
  Etablering klubhus Roskilde Rideklub
  Forøgelse af højden på pilefang ved Bueskydebanen ved Hyrdehøj
  -306
  -28
  -29
  -158

  -51
  -500
  -1200

  -250

  Idrætsfacilitetspuljen 2017 -564
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Vandingsanlæg Hedeland Motorklub -410
  Faldunderlag Viby Sj. Idrætscenter
  Vandingsanlæg tennisbaner Viby IF
  Etablering bro/rampe i Veddelev Havn
  Udvidelse af bane Roskilde BMX
  Renovering af skilte m.m. Hyrdehøj Atletikstadion
  Etablering multibane ved Ramsø Hallen
  Etablering klubhus Roskilde Rideklub
  Forøgelse af højden på pilefang ved Bueskydebanen ved Hyrdehøj
  -306
  -28
  -29
  -158

  -51
  -500
  -1200

  -250

  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdning 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 08-03-2017, pkt. 35

  Indledningsvis blev det præciseret, at RIU's høringssvar ikke anbefaler at klubhus ved Roskilde Rideklub og Bueskydebane finansieres af puljen.
  Udvalget anbefaler forvaltningens indstilling.

  Udvalget besluttede herudover, at puljen fra og med 2018 fordeles en gang årligt med ansøgningsfrist 15. februar.

 • Pkt. 36 Frigivelse af rådighedsbeløb - Ramsø Hallen

  Pkt. 36

  Frigivelse af rådighedsbeløb –

  Ramsø Hallen

  Sagsnr. 288319 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Anlægsbevilling på 2 mio. kr. i 2017 til Ramsø Hallen (udbygning af hal 2)

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2017 afsatte rådighedsbeløb til Ramsø Hallen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har i forbindelse med godkendelse af budget 2017 afsat 2 mio. kr. i 2017 og 5,2 mio. kr. i 2018 til Ramsø Hallen (udbygning af hal 2).
  På grund af en opstået brand i maj 2016 i Ramsø Hallens hal 2, skal hallen genopbygges, og dette betales af forsikringsselskabet. Det er økonomisk og byggeteknisk mest hensigtsmæssigt at prioritere den ønskede udvidelse af spring- og gymnastikfaciliteter i forlængelse af hal 2, hvilket er baggrunden for de afsatte midler til at udvide med en tilbygning på 550 kvm. til primært gymnastik- og springfaciliteter.
  Den genopbyggende hal vil sammen med tilbygningen udgøre ca. 950 kvm.
  Projektstart: primo maj 2017
  Projektslut: ultimo oktober 2017 (Hal 2)

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017
  Økonomiske konsekvenser i årene 2017-2020:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017 2018 2019 2020
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2.000 -5.200
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -2.000

  Finansiering:

  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 08-03-2017, pkt. 36

  Anbefales.

 • Pkt. 37 Orientering om opstilling af Jørgen Boberg skulptur i Latinerhaven

  placering_af_statue_ved_Latinerhaven.pdf foto_Boberg_statue.pdf

  Pkt. 37

  Orientering om opstilling af Jørgen Boberg skulptur i Latinerhaven

  Sagsnr. 282630 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  I det lille bed på hjørnet af Karen Olsdatters Stræde og indkørslen til Roskilde Gymnasium (se placering på bilag) vil der i løbet af foråret blive opsat en lille skulptur af kunstneren Jørgen Boberg.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Statuen tilhører ejerne af huset ved indgangen til Karen Olsdatters Stræde, som ønsker, at statuen skal være til glæde både for dem og resten af byens borgere, og de har derfor tilbudt, at den – så længe de bor i huset, kan stå i det lille bed ved indgang til Latinerhaven og Kulturstrøget.
  Statuen, som er lavet af den nu afdøde lokale kunstner Jørgen Boberg, har været placeret ved ejerens tidligere adresse på Kong Haralds Vej, men flyttes nu til den vestlige ende af Kulturstrøget. Boberg har kun fremstillet 2-3 skulpturer i sin levetid.
  I forbindelse med den nye placering bliver der fremstillet en 50 cm høj sokkel, så statuen bliver hævet en anelse over terræn og ikke drukner i beplantningen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 08-03-2017, pkt. 37

  -

 • Pkt. 38 Orientering om Spil Dansk 2016

  Pkt. 38

  Orientering om Spil Dansk 2016

  Sagsnr. 280703 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget orienteres om de overordnede resultater af Spil Dansk 2016.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune deltog i 2016 for fjerde gang i den landsdækkende Spil Dansk-uge, som vanen tro udfoldede sig i uge 44 i 2016, dvs. fra d. 31.okt. til d. 6. nov.
  Deltagelsen i Spil Dansk blev i 2016 en del af arbejdet med den kommende Musikby-strategi for Roskilde Kommune. Målsætningen var, at Spil Dansk skulle fungere som udstillingsvindue for musikbyen Roskilde. Dvs. at Spil Dansk-arrangementerne skulle fremvise en stor del af det, som Roskilde Kommune og dens mange musikaktører kan og vil med musik. Der var derfor fokus på bredde og mangfoldighed i de planlagte arrangementer. Det afspejler sig i tallene:
  I 2016 voksede antallet af arrangementer fra de tidligere 35-45 til over 70 arrangementer. Målt på antallet af arrangementer var Roskilde Kommune dermed den næststørste Spil Dansk-kommune, kun overgået af København.
  I alt deltog ca. 9.000 mennesker som publikummer/deltagere i arrangementerne, dvs. i gennemsnit ca.130 til hvert arrangement.
  Arrangementerne spændte over korkoncerter i gågaden til syng dansk-arrangementer på plejehjem, koncerter med etablerede navne på Gimle, biblioteket og Kulturcosmos og meget mere.
  Spil Dansk Ugen har således bidraget til at styrke musikkulturen i Roskilde Kommune. Ugen har været kendetegnet ved et stort engagement og ejerskab blandt de mange involverede aktører. Mange nye partnerskaber er opstået, og tværgående projekter er blevet søsat.
  Der har været geografisk spredning i de events, der har fundet sted, selvom størsteparten trods alt har koncentreret sig om Roskilde centrum. Der har været stor genremæssig spredning, ligesom arrangementerne har henvendt sig til en meget bred vifte af brugere lige fra førskolealderen, skolealderen, de unge, voksne og til de ældste borgere.
  Budgettet for Spil Dansk-ugen i Roskilde var på i alt 245.000, heraf en pulje på 100.000 kr. som kunne søges til arrangementer af aktørerne. Puljen er helt afgørende for udbuddet af arrangementer og især mindre aktørers mulighed for at deltage i Spil Dansk-ugen. Derudover blev der brugt 38.000 kr. på Spil Dansk-kommunepakken, som rummer en lang række musikarrangementer og koncerter. 138.000 kr. er dermed gået direkte til oplevelser for borgerne. Det øvrige budget er gået til PR og projektledelse (henholdsvis ca. 50.000 og 30.000 kr.). Der eksisterer et restbudget på 38.500 kr.
  Projektledelsen blev i 2016 varetaget af Roskilde Synger ved Jacob Heide Madsen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 08-03-2017, pkt. 38

  -

 • Pkt. 39 Orientering om markering af 500 året for reformationen

  Pkt. 39

  Orientering om markering af 500 året for reformationen

  Sagsnr. 278389 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  I anledning af 500 året for reformationen plantes der æbletræer ved Palæet ved indgangen til Husarstaldspassagen.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  2017 erjubilæumsåret for reformationen, som mange steder i verden vil blive markeret ved at plante 3 æbletræer (så de kan bestøve hinanden) ved den lokale kirke eller sognegård. En anekdote fortæller nemlig, at Martin Luther engang blev spurgt: ”Hvad ville du gøre, hvis du fik at vide, at verden gik under i morgen? Han svarede:”Så ville jeg plante et æbletræ i dag.”Derfor bliver der i Roskilde ved Husarstalden plantet æbletræer for på den måde at markere jubilæet og skabe en smuk, nyttig og varig erindring om reformationens fortsatte betydning for os.
  Der plantes 2 paradisæbletræer på forpladsen (Stændertorvs siden) til at flankere den nye gennembrydning af muren til Husarpassagen. Der plantes Malus hybrid ”Everest”. Plantning udføres på samme måde som eksisterende robinietræer med jernrist og jernstativ til opbinding. Træerne placeres i det område, hvor der allerede er etableret strukturjord i forbindelse med omlægningen af Stændertorvet.
  På Husarpassagesiden af muren plantes 1 æbletræ. Æblesort afklares efter dialog med Pometet, hvor det blandt andet undersøges, om der findes et særligt Roskildeæble.
  Forventet plantetidspunkt er sidst i marts eller begyndelsen af april.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017

  Kultur- og Idrætsudvalget, 08-03-2017, pkt. 39

  -

 • Pkt. 40 Orientering om kommende større sager - marts 2017

  Pkt. 40

  Orientering om kommende større sager - marts 2017

  Sagsnr. 258315 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsvalget

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Idrætsvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:
  - Velfærdsalliance ml. Roskilde Kommune, Syddansk Universitet og DBU/DBU Sjælland (april)
  - Fremtidig organisering af Elite- og Talentrådet (april)
  - Fremtid for BGK (april)
  - Forslag til nyt koncept for idrætsfesten (april)
  - Driftsaftaler med kulturelle foreninger (april)
  - Kapacitetsvurdering af Ramsø Hallen (maj)
  - Budget 2018-21 – indledende drøftelser (juni).
  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:
  - Svømmehal igangsættelse
  - Musikbystrategi
  - Analyse af musikskoleområdet

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 08-03-2017, pkt. 40

  -

 • Pkt. 41 Meddelelser fra forvaltningen

  Pkt. 41

  Meddelelser fra forvaltningen

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 08-03-2017, pkt. 41

  Orientering om ny svømmehal. Der indkaldes til ekstraordinært udvalgsmøde.
  Nyt bibliotekssystem implementeres i starten af april.
  Der bliver behov for lukning af afleveringsautomaten på Roskilde Bibliotek i et par dage i foråret pga. af renoveringsarbejde.
  Tidsbestilling til borgerservice går godt.
  40% af de borgere, der kommer for borgerservice, bruger biblioteket samtidig.
  Høringssvar vedr. projekt i Rådmandshaven - ny idrætspark.

 • Pkt. 42 Eventuelt

  Pkt. 42

  Eventuelt

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 08-03-2017, pkt. 42

  Breddeidrætskonference 19. april.

 • Pkt. 43 Benyttelse af kommunal ejendom(Lukket)