You are here

Referat

Dato: Onsdag, November 8, 2017 - 17:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 143 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 143

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 08-11-2017, pkt. 143

  Godkendt.

 • Pkt. 144 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 144

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 08-11-2017, pkt. 144

  - Musikbystrategiens lancering
  - Åben Skole/forening priserne er uddelt

 • Pkt. 145 Plan for udmøntning af budgetaftalen for 2018 på Kultur- og Idrætsudvalgets område

  Pkt. 145

  Plan for udmøntning af budgetaftalen for 2018 på Kultur- og Idrætsudvalgets område

  Sagsnr. 293852 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen fremlægger forslag til plan for udmøntning af de enkelte initiativer i budgetaftalen for 2018-2021 på udvalgets område.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at planen for udmøntning af budgetaftalens initiativer på udvalgets område godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Budget 2018 blev vedtaget af byrådet den 11. oktober 2017 og indeholder nye initiativer på udvalgets område. Nedenfor listes initiativerne med angivelse af, hvordan forvaltningen foreslår, at de nærmere udmøntes.
  Rammebesparelse (1,0 mio. kr. årligt, drift)
  - Sag om udmøntning forelægges i december 2017.
  KulturCosmos (0,5 mio. kr. årligt, drift)
  - Der er tale om videreførelse af hidtidig indsats. Udmøntes som tilskud administrativt.
  Billedkunstnerisk GrundKursus (BGK) (0,2 mio. kr. årligt, drift)
  - Sag om udmøntning forelægges i 1. kvartal 2018.
  Musikbystrategi (2,5 mio. kr. årligt, drift)
  - Sag om udmøntning forelægges, via Musikbyudvalget, i 1. kvartal 2018. Dog forelægges sag om musikbysupervisor samt tilskud til Handifestival i november 2017.
  Pulje til Kultur- og Idrætsfaciliteter (4,0 mio. kr. i 2018, 8,0 i 2019, 10,0 i 2020 og 15,0 fremover, anlæg)
  - Foreløbige principper for udmøntning, forslag til kommissorium for analyse og frigivelse af midler hertil forelægges i 1. kvartal 2018.
  Viby bymidte (1,0 mio. kr. i 2018, 18 mio. kr i 2019 og 18,5 mio. kr. i 2020, anlæg)
  - Forslag til procesplan forelægges 1. kvartal 2018.
  Udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet (1 mio. kr. i 2018, 11 mio. kr. i 2019 og 4 mio. kr. i 2020, anlæg)
  - Projekt og frigivelse af de første midler forelægges i 1. kvartal 2018.
  Roskilde Bibliotek (vending af indgang mv.) (11 mio. kr. i 2018, anlæg)
  - Projekt og frigivelse af midlerne forelægges i 1. kvartal 2018.
  Forsamlingshuse (0,3 mio. kr. årligt, anlæg)
  - Sag om principper for udmøntning forelægges i 1. kvartal 2018.
  Algade 31 som børnekulturhus (2,0 mio. kr. i 2018 og 2,5 mio. kr. i 2019, udviklingspuljen)
  - Forslag til procesplan forelægges i 1. kvartal 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Sagen vedrører udmøntningen af nye initiativer i budgetaftalen 2018.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 08-11-2017, pkt. 145

  Godkendt.
  Karsten Lorentzen (O) kan ikke tiltræde og undlader at stemme for indstillingen.

 • Pkt. 146 Udmøntning af Musikbystrategi (Handi-festival og Musikbysupervisor)

  Ansoegning_vedr._Handi_Festival.pdf

  Pkt. 146

  Udmøntning af Musikbystrategi (Handi-festival og Musikbysupervisor)

  Sagsnr. 278503 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  I budget 2018 er afsat 2,5 mio. kr. årligt til udmøntning af Musikbystrategien. Det er besluttet i forbindelse med budgettet, at der af disse midler skal afsættes midler til afholdelse af Handi-festival. Desuden indgår det i Musikbystrategien og handleplanen, at der ansættes en Musikbysupervisor.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller,

  1. at der bevilges 150.000 kr. til Foreningen Roskilde Handi-festival til afholdelse af en musikfestival i 2018, finansieret af midlerne til udmøntning af Musikbystrategien
  2. at der afsættes 650.000 kr. årligt til ansættelse af en Musikbysupervisor, finansieret af midlerne til udmøntning af Musikbystrategien

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  I budget 2018 er afsat 2,5 mio. kr. årligt til udmøntning af Musikbystrategien. Det er besluttet i forbindelse med budgettet, at der af disse midler skal afsættes midler til afholdelse af Handi-festival.

  I 2017 afholdt Roskilde Kommune for første gang en musikfestival (Handi-festival) for borgere med fysiske og psykiske handicap. Siden er der stiftet en forening for Roskilde Handi-Festival, som har ansøgt om 300.000 kr. i støtte til en musikfestival i 2018. Forvaltningen vurderer, at festivalen understøtter Musikbystrategien i forhold til at nå en målgruppe, som ikke tidligere er blevet adresseret af musikmiljøet Roskilde. Derfor indstilles samme beløb (150.000 kr.), som blev bevilget i 2017 til afvikling af festivalen.
  I Musikbystrategien, som byrådet vedtog i august 2017, og i handleplanen, som Musikbyudvalget netop har sendt i høring i fagudvalgene, indgår, at der skal ansættes en Musikbysupervisor, som får til opgave at stå i front for musikbystrategien. Musikbysu­pervisoren fungerer desuden som centralt koordinerende led mellem musikaktørerne, kommunen og de mange interessenter. Forvaltningen foreslår, at der bevilges 650.000 kr. årligt til dette nu, så ansættelsesprocessen kan sættes i gang.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018. Bevillingerne finansieres af de afsatte midler i budget 2018 til udmøntning af Musikbystrategien.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 08-11-2017, pkt. 146

  Godkendt.

 • Pkt. 147 Alle Tiders Musikby - Handleplan til høring

  Alletiders_Musikby_-_Handleplan.pdf Hoeringssvar_fra_Aeldreraadet_november_2017.pdf

  Pkt. 147

  Alle Tiders Musikby - Handleplan til høring

  Sagsnr. 278503 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Handleplan for Alle Tiders Musikby forelægges til høring i fagudvalgene forud for byrådets godkendelse i november.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget afgiver eventuelle bemærkninger til handlingsplanen.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 30. august 2017, punkt 198, strategien Alle Tiders Musikby. Der er nu i regi af Musikbyudvalget udarbejdet en handleplan til byrådets godkendelse.
  Forud for forelæggelsen for byrådet sendes handleplanen til høring i relevante fagudvalg, og høringssvarene vil foreligge til byrådets behandling.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018. I budgettet er afsat 2,5 mio. kr. årligt i 2018 og frem til realisering af Alle Tiders Musikby.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 08-11-2017, pkt. 147

  Der er sendt høringssvar fra Ældrerådet. Vedhæftes referatet.

  Udvalget finder, at demensområdet også er omfattet af handleplanens indsatser. Udvalget anbefaler handleplanen.
  Udvalget anbefaler endvidere, at der efterfølgende igangsættes en proces i den nye byrådsperiode, som sikrer, at alle fagudvalg løbende drøfter, hvordan udvalget kan understøtte strategien.

 • Pkt. 148 Godkendelse af Folkeoplysningsudvalgets virke for perioden 2018-2021

  Oversigt_over_Vedtaegter_for_Folkeoplysningsudvalget_2014-2017_og_forslag_til_aendringer.pdf Oversigt_over_Forretningsorden_for_Folkeoplysningsudvalget_2014-2017_og_forslag_til_aendringer.pdf Oversigt_over_Retningslinier_for_valg_til_Folkeoplysningsudvalget_2014-2017_og_forslag_til_aendringer.pdf

  Pkt. 148

  Godkendelse af Folkeoplysningsudvalgets virke for perioden 2018 - 2021

  Sagsnr. 289854 Folkeoplysningsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Folkeoplysningsudvalget har udarbejdet forslag om Folkeoplysningsudvalgets kommende valgperiode 2018 - 2021 til godkendelse i byrådet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. ”Vedtægter for Folkeoplysningsudvalget i Roskilde Kommune 2018-2021” godkendes,
  2. ”Forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget 2018-2021” godkendes, og
  3. ”Retningslinjer for valg til Folkeoplysningsudvalget” godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 4. september 2013 vedtægter og forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget samt regler for valg til Folkeoplysningsudvalget for perioden 2014 - 2017. I forbindelse med den kommende valgperiode har Folkeoplysningsudvalget evalueret de gældende vedtægter, forretningsorden og valgregler for Folkeoplysningsudvalgets virke.
  Folkeoplysningsudvalget foreslår på baggrund af evalueringen, at de gældende vedtægter, forretningsorden og valgregler fortsætter som hidtil med enkelte konsekvensrettelser samt en mindre ændring i sammensætningen i udvalget. Det betyder, at nuværende beslutningskompetencer og arbejdsområder for Folkeoplysningsudvalget bevares og de beslutningskompetencer som allerede er delegeret til forvaltningen opretholdes.
  Et enkelt forslag til ændring i sammensætningen er at tilknytte en repræsentant for Ungeudvalget som tilforordnede til udvalget. Tilforordnede deltager i Folkeoplysningsudvalgets møder uden stemmeret.
  Folkeoplysningsudvalget yder årligt 100.000 kr. til Roskilde Kommunes Ungeudvalgs Ungepulje, og med en repræsentant fra Ungeudvalget ønsker Folkeoplysningsudvalget yderligere at styrke og understøtte unges demokratiske deltagelse i udviklingen af folkeoplysningsområdet.
  Det foreslås, at valget af medlemmer til Folkeoplysningsudvalget, ligesom ved sidste valg, flyttes til ultimo januar/primo februar 2018 for ikke at ligge samtidig med region- og kommunalvalget. Det nuværende udvalg fortsætter, indtil et nyt udvalg er valgt.
  Oversigt over forslag til ændringer i Vedtægter og Forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget 2018 – 2021 samt retningslinier for valg til Folkeoplysningsudvalget er vedlagt som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Folkeoplysningsudvalget, 09-10-2017, pkt. 52

  Anbefalet.

  Fraværende: Inge Midtgaard, Sonja Olsson og Hulusi Ocak.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 08-11-2017, pkt. 148

  Anbefales.

 • Pkt. 149 Godkendelse af nye vedtægter for ROMU

  Foelgebrev_til_ROMU_vedtaegter.pdf ROMU_vedtaegter.pdf

  Pkt. 149

  Godkendelse af nye vedtægter for ROMU

  Sagsnr. 298502 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Bestyrelsen for ROMU har gennem det sidste år drøftet ændringer i sammensætningen af bestyrelsesmedlemmer i museets bestyrelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at de foreslåede vedtægtsændringer godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen for ROMU har gennem det sidste år drøftet ændringer i sammensætningen af bestyrelsesmedlemmer i museets bestyrelse.
  Der har med afsæt i disse drøftelser været ønsket at reducere antallet af medlemmer fra Roskilde Byråd, Frederikssund Byråd samt Lejre Kommunalbestyrelse, samt lade to af disse pladser erstattes med personer med kompetencer, som af bestyrelsen skønnes relevant for museets strategiske udvikling. Bestyrelsen udpeger selv disse medlemmer.
  Ændringerne betyder, at antallet af bestyrelsesmedlemmer fra Roskilde Byråd reduceres fra fem til tre, mens antallet af bestyrelsesmedlemmer fra Frederikssund Byråd og Lejre Kommunalbestyrelse reduceres fra tre til to (§ 4.1).
  Ligeledes har bestyrelsen valgt at ændre formuleringerne vedr. direktørens uddannelsesmæssige baggrund (§ 5.2), jf. også lovbemærkningerne i forbindelse med ændringerne af museumsloven.
  Desuden er der konsekvensrettet på grund af navneskift (styrelsen).
  De reviderede vedtægter blev godkendt med underskrift af museets bestyrelse på møde den 29. august 2017.
  Vedtægtsændringerne vedr. kommunal repræsentation har været i høring hos Lejre Kommune samt Frederikssund Kommune. Der var ingen bemærkninger.

  Økonomi

  Sagen har ikke budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 08-11-2017, pkt. 149

  Anbefales.

 • Pkt. 150 Kulturpuljen: Ansøgninger til kulturelle arrangementer

  Kulturpuljen_-_Oversigt_over_administrativt_godkendte_bevillinger_i_2017.pdf Kulturpuljen_-_Oversigt_over_ansoegninger_2018.pdf

  Pkt. 150

  Kulturpuljen: Ansøgninger til kulturelle arrangementer

  Sagsnr. 296749 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er kommet 25 ansøgninger om tilskud til kulturelle arrangementer og projekter, som skal afholdes i 2018. Kultur- og Idrætsudvalget skal beslutte, i hvilket omfang der skal gives tilskud.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget bevilger tilskud til 25 ansøgere på 1.029.020 kr. (netto) og underskudsgaranti på 92.000 kr. (netto).

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Ansøgningsfristen var den 15. september 2017, og ansøgningerne omhandler arrangementer og projekter, der afholdes i 2018.
  Projektet ”Børn og ældre knytter bånd” lavet af Erindringsfabrikken er et af de nye initiativer. Projektet er et samarbejde mellem Margrethe Hjemmet (plejehjem i Roskilde), en SFO i Roskilde og Erindringsfabrikken, der har til formål at bygge bro mellem den unge og den ældre generation. En sceneinstruktør og en pianist står for en række fortælle- og musikworkshops for fritidshjemsbørn og ældre på Margrethe Hjemmet og afsluttes i en forestilling, hvor deltagerne fortæller historier om børneliv dengang og nu – iscenesat med dans, sang og musik.
  Til orientering kan det oplyses, at ud af den samlede indstilling med 25 ansøgere er der i sammenhæng med Roskilde Kommunes Musikby-strategi indstillet, at der gives tilskud til 18 ansøgere, der har fokus på musikken. I alt tilskud 758.620 kr. (netto) og underskudsgaranti 64.800 kr. (netto).

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Kulturpuljen udgør 1.743.000 kr. i 2018.
  Hvis udvalget følger forvaltningens indstilling og bevilger 1.029.020 kr. (netto) i tilskud og 92.000 kr. (netto) i underskudsgaranti, så vil restbeløbet være 621.980 kr. (netto).
  Social- og Indenrigsministeriet godtgør 8 % af momsen på tilskud til kulturelle foreninger.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 08-11-2017, pkt. 150

  Godkendt.

 • Pkt. 151 Anlægsbevilling multibane

  Finaniseringsbilag_multibane.pdf

  Pkt. 151

  Anlægsbevilling multibane

  Sagsnr. 295751 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges anlægsbevilling til opførsel af ny multibane i Gadstrup der blandt andet finansieres af eksterne midler fra Gadstrup Idrætsforening (GIF) og diverse fondsmidler. Der er allerede givet anlægsbevilling på 500.000 kr. fra idrætsfacilitetspuljen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at
  1. Der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 588.375 kr. i 2017 vedr. udgifter til etablering af multibane. Finansieret af indtægter fra GIF, Lokale- og Anlægsfonden, Nordea-Fonden, Østifterne og GIFs idrætsstøtteforeninger

  2. Der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 588.375 kr. i 2017 vedr. indtægter til etablering af multibane.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der ønskes at anlægge en multibane som supplerende idrætsanlæg til de i forvejen eksisterende anlæg og faciliteter i området.
  Den nye mulitibane vil ved at optimere faciliteterne kunne inspirere og udvikle idrætten i Gadstrup. På den baggrund har GIF søgt Roskilde Kommunes idrætsfacilitetspuljen og række fonde og opnået tilskud til at kunne finansiere en multibane. (Se vedhæftede finansieringsoversigt).
  Der ønskes at anlægge en multibane med dimension 20x40 meter, med rig mulighed for spil på langs og tværs. Belægningen ønskes at være multifunktionel kunstgræs.
  Samtidig imødekommes de mange impulsive idrætslystne og selvorganiserede med en større integreret aktivitetsplads, hvor der er mulighed for crossfit træning, bevægelse, løbesport, agility, balance mv.
  Der er tidligere bevilliget 500.000 kr. fra Idrætsfacilitetspuljen til at forbedre idrætsmulighederne i Gadstrup.
  Efter aftale med GIF kommer Roskilde Kommune til at eje anlægget, og vil derfor være fungerende bygherre på idrætsanlægget.
  Beløbet dækker anlægsarbejdet/ jordarbejdet og anlægget. Det omfatter en multibane med kunstgræs, multifunktionelle møbler og redskaber, crossfit træningsmuligheder, gummibelægning, løbebane samt jordarbejdet med evt. dræn/membran.
  Projektet forventes startet: Oktober 2017
  Projektet forventes afsluttet: Juli 2018

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Roskilde Kommune har fået tilsagn på 675.000 kr., det bevilligede beløb er dog lavere grundet momsrefusionsreglerne for kommuner.
  Forvaltningen vil indgå en aftale med GIF om den fremtidige drift af banen.
  Økonomiske konsekvenser for anlægssager i 2017:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -500
  Anlæg, indtægter 0
  Investeringsoversigt, revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.088
  Anlæg, indtægter 588
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -588
  Anlæg, indtægter 588
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 08-11-2017, pkt. 151

  Anbefales.

 • Pkt. 152 Orientering om Unge- og Demokratiprojektet

  Pkt. 152

  Orientering om Unge- og Demokratiprojektet

  Sagsnr. 285098 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om de aktiviteter, som afvikles under Unge- og Demokratiprojektet, med henblik på at øge unges interesse for og deltagelse i demokratiet.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 21. december 2016, punkt 323, at igangsætte et projekt, der har til formål at udvikle og afprøve nye metoder til, hvordan de unges demokratiske deltagelse kan øges. Projektet ligger i direkte forlængelse af ungepolitikken, som byrådet godkendte den 2. september 2015, punkt 221.
  Der er i projektet udviklet fem hovedaktiviteter, som vil blive afviklet op mod kommunalvalget 2017:
  - Demokratimøbler i samarbejde med Teknisk Skole, hvor elever fra Teknisk Skoler arbejder med at udforme demokratimøbler, der skal placeres forskellige steder i kommunen
  - Brætspillet Kommunekassen, hvor unge via spillet får indblik i kommunale beslutningsprocesser
  - Filmproduktion om at være ung i Roskilde Kommune med afsluttende filmfestival
  - Dialog mellem unge og byrådspolitikere om demokrati og det at være byrådsmedlem
  - Kunstinstallationen ”The Voters” med Kunstnerduoen Jens og Morten i samarbejde med Museet for Samtidskunst, der via kunstneriske greb skal få unge interesseret i kommunalpolitik
  Derudover har projektet et meget tæt samarbejde om to andre aktiviteter:
  - Demokratiskolen, som er et undervisningsforløb for folkeskolens ældste klasser om demokratiske processer
  - Ungedagen den 9. november 2017
  Aktiviteterne skal lære de unge om kommune og demokrati på forskellige måder:
  - De unge skal få øjnene op for, hvad de gerne vil bevare eller ændre, så de får en interesse i at søge indflydelse og bruge demokratiet.
  - De unge skal lære om, hvad kommunen beskæftiger sig med, og hvad de dermed kan få indflydelse på ved at stemme.
  - De unge skal opleve, at der er mange muligheder for at få indflydelse, og at kommunalpolitikerne også er interesserede i at lytte på dem.
  - De unge skal opleve, at demokrati ikke kun drejer sig om at være god til ord, men at man også kan udtrykke sig om demokrati gennem film, håndværk, m.v..
  Projektet finansieres fra samarbejdet mellem Roskilde Kommune og Roskilde Festival.
  Skole- og Børneudvalget orienteres ligeledes om sagen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 08-11-2017, pkt. 152

  -

 • Pkt. 153 Orientering om status på Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet

  Pkt. 153

  Orientering om status på Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet

  Sagsnr. 298337 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der orienteres om status på Bibliotekernes Rolle i Lokalsamfundet (BRIL)

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Bibliotekernes Rolle i Lokalsamfundet (BRIL) er en del af bibliotekspolitikken, og bag den ligger en vision, vedtaget af udvalget på mødet den 20. august 2014, punkt 98, om Lokale bysamfund med levende lokale miljøer, som er relevant for borgerne, ved både at tilbyde en enkel adgang til de services, som borgeren har behov for og samtidig at tilbyde muligheder for udfoldelse af aktiviteter i lokale fællesskaber. Det blev bl.a. imødekommet gennem udbredelse af borgerservice til alle lokalbiblioteker i varierende omfang og ved at give bedre adgang takket være åbningstider med bemandet og ubemandet åbningstid.
  Udvalget behandlede den 11. januar 2017, punkt 6, en plan for indsatser i forhold til BRIL. Indsatserne tog udgangspunkt i en afdækning af borgernes ønsker og holdninger til det lokale bibliotek. Fælles er, at borgerne i høj grad har taget tankerne om Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet til sig.
  Der er i konsekvens af planen iværksat en række aktiviteter for, med og af borgerne.
  Der er lagt flere arrangementer og events ud i lokalområderne for både børn og voksne, således at fordelingen centralt/decentralt er ca. 60/40 % pt. For mange arrangementer gælder det, at der er fokus på formater, der understøtter og aktiverer møder mellem borgerne.
  Der er gennemført borgerskabte aktiviteter, så som Juniorfesten i Jyllinge, hvor biblioteket har understøttet og deltaget, hvor det har været relevant. Tilsvarende gælder Loppemarkedet i Jyllinge, og frivillige har været involveret i hjælp til Tekniske Tirsdage – IT-hjælp i Gundsømagle.
  Faciliteterne er blevet ændret med fokus på, at de kan udnyttes bedre af borgerne, f.eks. i Gadstrup, hvor der er etableret et møderum i et tidligere depotrum.
  Der er tæt samarbejde med lokale foreninger. Her kan nævnes samarbejdet med bl.a. KulturCosmos i Viby som eksempel. I både Gundsømagle og Aagerup er de lokale landsbyråd nære partnere. I Aagerup er indsatsen kombineret med Zebraby-indsatsen.
  Bogbussen er fortsat deltager i lokale begivenheder, f.eks. i Trekroner og Viby, ud over den daglige drift.
  Der er kommet mange positive tilbagemeldinger fra borgerne på borgerservicetilbuddet, de gode åbningstider og de mange aktiviteter. Biblioteket ses som en naturlig dynamo og bidragyder til et levende lokalsamfund, og oplevelsen er, at borgernes engagement viser et stort potentiale i at fastholde, styrke og udvikle indsatserne i og omkring Bibliotekernes Rolle i Lokalsamfundet.

  Økonomi

  Sagen har ikke budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 08-11-2017, pkt. 153

  -

 • Pkt. 154 Orientering om arbejdet i Udvalget for Musikby 2020

  Pkt. 154

  Orientering om arbejdet i Udvalget for Musikby 2020

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om arbejdet med Musikby-strategien

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Idrætsudvalgets formand og næstformand orienterer om arbejdet i § 17 stk. 4 udvalget for Musikby 2020.
  Formand og næstformand orienterer fra det seneste møde i udvalget den 24. oktober 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 08-11-2017, pkt. 154

  -

 • Pkt. 155 Meddelelser fra forvaltningen

  Pkt. 155

  Meddelelser fra forvaltningen

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 08-11-2017, pkt. 155

  - Åben Hal, erfaring med de to nye steder. Stor søgning.
  - Ansøgninger om aktivitets- og lokaletilskud indkaldes netop nu.
  - Åben Skole. Indtil i dag er lavet aftaler om ca. 150 forløb i dette skoleår.
  - DBU har netop offentliggjort, at Roskilde har fået et Topcenter

 • Pkt. 156 Eventuelt

  Pkt. 156

  Eventuelt

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 08-11-2017, pkt. 156

  - Roskilde Kongrescenter, aflyste tider
  - Alarmer på bibliotekernes PC'ere, IT sikkerhed