You are here

Referat

Dato: Onsdag, Maj 9, 2018 - 17:00
Sted: Viby Bibliotek
 • Pkt. 60 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 60

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 09-05-2018, pkt. 60

  Godkendt.
  Fraværende: Evan Lynnerup (V).

 • Pkt. 61 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 61

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 09-05-2018, pkt. 61

  - Fællesmøde med Folkeoplysningsudvalget
  - Skole OL
  - 2. møde i Musikbyudvalget
  - Roskilde Unplugged
  - Borgermøde om Idrætsparken

 • Pkt. 62 Temadrøftelse - Strategi for Bibliotekernes Rolle i Lokalsamfundet

  Pkt. 62

  Temadrøftelse - Strategi for Bibliotekernes Rolle i Lokalsamfundet

  Sagsnr. 298337 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kultur- og Idrætsudvalget drøfter strategier for Bibliotekernes Rolle i Lokalsamfundet for de kommende år blandt andet på baggrund af de hidtidige indsatser og modeller for den fremtidige udvikling.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Bibliotekernes Rolle i Lokalsamfundet (BRIL) er en del af bibliotekspolitikken, og bag den ligger en vision, vedtaget af Byrådet på mødet den 3. september 2014, punkt 314, om ”Lokale bysamfund med levende lokale miljøer, som er relevante for borgerne, ved både at tilbyde en enkel adgang til de services, som borgeren har behov for og samtidig at tilbyde muligheder for udfoldelse af aktiviteter i lokale fællesskaber”.
  Det blev blandt andet imødekommet gennem udbredelse af borgerservice til alle lokalbiblioteker i varierende omfang og ved at give bedre adgang takket være åbningstider med bemandet og ubemandet åbningstid. Dertil kommer en stor indsats for at fremme aktiviteter især ved at fremme borgerdrevne tiltag men også ved at øge bibliotekets egne.
  Udvalget behandlede den 11. januar 2017, punkt 6, en plan for indsatser i forhold til BRIL. Indsatserne tog udgangspunkt i en afdækning af borgernes ønsker og holdninger til det lokale bibliotek. Fælles er, at borgerne i høj grad har taget tankerne om BRIL til sig, men også, at der er åbnet for mange udviklingsspor.
  I det lys er der behov for en drøftelse og en prioritering af indsatserne i de kommende år, og forvaltningen lægger op til en drøftelse i udvalget om fokus og prioritering af følgende temaer:
  - Din kommune tæt på dig (Biblioteket som en kanal for forvaltningerne til at møde borgerne på andre måder)
  - Brug huset – du har nøglen! (Biblioteket er borgernes hus og de skaber aktiviteter i det)
  - Lokal identitet (En forstærket lokalhistorisk indsats)
  - Borgerlyst (Aktivt nærdemokrati)
  - Biblioteket kommer til dig! (Det mobile og fleksible bibliotekstilbud)
  - Vi bygger det sammen (Lokale partnerskaber)

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 09-05-2018, pkt. 62

  Drøftet.

 • Pkt. 63 Udvælgelseskomité og byggeudvalg til sambyggeriet mellem Roskilde Festival, Råstof Roskilde og Aaben Dans

  Kommissorium_for_byggeudvalg_og_nedsaettelse_af_en_udvaelgelseskomite_vedr-_sambyggeri_mellem_Roskilde_Festival_Raastof_Roskilde_og_Aaben_Dans.pdf

  Pkt. 63

  Udvælgelseskomité og byggeudvalg til sambyggeriet mellem Roskilde Festival, Råstof Roskilde og Aaben Dans

  Sagsnr. 298293 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet har afsat 25 mio. kr. til den kommunale del af et sambyggeri mellem Roskilde Festival, Råstof Roskilde og Aaben Dans. Forvaltningen foreslår, at der nedsættes en udvælgelseskomité med repræsentanter fra Roskilde Kommune, Roskilde Festival og primære brugere i forbindelse med udpegning af en vinder af totalentreprisekonkurrencen for sambyggeriet og et byggeudvalg til det videre arbejde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Forslag til kommissorium, herunder udvælgelseskomité og byggeudvalg godkendes.
  2. Der udpeges 2 byrådsmedlemmer til udvælgelseskomitéen.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  På byrådsmødet den 21. marts 2018, punkt 182, blev det besluttet at arbejde videre med ideen om et fælles byggeri til Roskilde Festival, Råstof Roskilde og Aaben Dans, og der blev afsat 25 mio. kr. til den kommunale del af sambyggeriet. Beløbet finansieres af salgsindtægter fra Hal 1-området.
  Formålet med byggeriet er at skabe et kunstnerisk og kreativt hus for Roskilde Festival, Råstof Roskilde og Aaben Dans’ virke, hvor de deler fælles faciliteter og udnytter potentialerne i et tværkunstnerisk felt til glæde for deres brugere, frivillige og publikum. Det skal ske både i hverdagens arbejdsgange, på tværs af de tre institutioner og i forbindelse med workshops, events, forestillinger, koncerter m.v. Byggeriet skal indeholde oplevelser, der inspirerer og flytter mennesker gennem musik, dans, kunst, bæredygtighed og aktiv deltagelse.
  Byggeriet udbydes som en totalentreprisekonkurrence og udbudsmaterialet forventes fremlagt til politisk godkendelse i oktober 2018. Udbudsmaterialet skal ligeledes godkendes af Roskilde Festival.
  Da både Roskilde Kommune og Roskilde Festival er bygherrer for sambyggeriet, foreslår forvaltningen, at der nedsættes en udvælgelseskomité, som består af borgmester, formand og næstformand fra Kultur- og Idrætsudvalget samt yderligere 2 medlemmer af byrådet - og tilsvarende antal repræsentanter fra Roskilde Festival, med rådgivning fra de primære brugere Råstof Roskilde og Aaben Dans. Udvælgelseskomiteen får mandat til at udpege en vinder af totalentreprisekonkurrencen indenfor den afsatte budgetramme.
  Totalentreprisekonkurrencen forventes afsluttet juni 2019, hvor udvælgelseskomitéen udpeger en vinder af konkurrencen.
  Byggeudvalget, som inddrages i byggeperioden, består af forvaltningen og repræsentanter fra henholdsvis Roskilde Festival, Råstof Roskilde og Aaben Dans.
  Byggeriet forventes afsluttet medio 2021.
  Se bilag med kommissorium for udvælgelseskomité og byggeudvalg i forbindelse med sambyggeriet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da der er afsat 5 mio. kr. i 2018 og 20 mio. kr. i 2019 til Roskilde Kommunes andel af byggeriet. Dette finansieres af midler fra salgspuljen.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 09-05-2018, pkt. 63

  Ad 1.: Anbefales.
  Ad 2.: Udvalget anbefaler Evan Lynnerup (V) og Karsten Lorentzen (O).

 • Pkt. 64 Plan og proces for Bygaden 28 i Jyllinge

  Bygaden_28_nedrivning_og_bevaring.pdf

  Pkt. 64

  Plan og proces for Bygaden 28 i Jyllinge

  Sagsnr. 300475 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Den gamle brugs på Bygaden 28 i Jyllinge skal nedrives, og borgerne skal inddrages i udvikling af en plan for anvendelsen af det gamle forsamlingshus til et samlingssted for borgerne i Jyllinge.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at processen for borgerinddragelse godkendes.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget
  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Bygaden 28 i Jyllinge er oprindeligt opført som brugs henholdsvis forsamlingshus. Gennem årene har der været forskellige aktiviteter, blandt andet børnehave og lokalhistorisk museum. Bygningerne har i en årrække stået tomme og er i forfald, men anvendes i øjeblikket af diverse foreninger, indtil genopbygningen af Jyllingehallerne er færdig. Herefter vil bygningerne igen stå tomme. Ejendommen indgår i handleplanen for Jyllinge som en væsentlig del af Fjordkilen, hvor en del af ejendommen nedrives for at fuldende udsigten over fjorden. Haven bliver renoveret og tilpasset, så den danner en forlængelse af det nyanlagte grønne areal og p-pladser langs Kirkebjergvej, som også indgår i Fjordkilen.
  I budgetforliget for budget 2018 vedtog byrådet post 5029, Bygaden 28 udviklingsplan: ”1 mio. kr. i 2018 til udarbejdelse af en plan for det gamle forsamlingshus i Bygaden 28, i samarbejde med borgerne i Jyllinge med henblik på fondsansøgning til istandsættelse og indretning til et samlingssted for borgere i Jyllinge. Den gamle brugs nedrives for at sikre udsigt over fjorden.”
  Ibrugtagning af den nye Jyllingehal forventes at ske i løbet af sidste halvår af 2018. Derfor er det aftalt med de nuværende brugere af Bygaden 28, at deres aktiviteter kan fortsætte i lokalerne sæsonen ud, det vil sige frem til udgangen af juni 2018. Nedrivningen af den gamle brugs samt retablering af facaden på det gamle forsamlingshus inklusiv forsyning med vand og varme forventes at begynde til august 2018.
  Processen omkring borgerinddragelse i forhold til de tilbageværende bygninger på Bygaden 28 vil være følgende:
  1) Borgerne i Jyllinge inviteres til en workshop om Bygade 28. Hensigten er at afdække, om der er ideer, lyst og vilje til at udnytte mulighederne i de bygninger, der står tilbage efter nedrivningen af den gamle brugs m.v.
  2) Workshoppen finder sted den 23. maj 17.30-19.30.
  3) Hvis der er interesse for at bruge huset inviteres til efterfølgende proces, hvor der arbejdes videre med konkrete forslag til aktiviteter og organisering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 09-05-2018, pkt. 64

  Godkendt.

 • Pkt. 65 Kriterier for Kultur og Idrætsudvalgets Pulje til store events

  Pkt. 65

  Kriterier for Kultur og Idrætsudvalgets Pulje til store events

  Sagsnr. 298910 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kultur- og Idrætsudvalgets pulje til store events er en pulje, der før har været bevilget i Økonomiudvalget. Der forelægges kriterier til politisk behandling, der skal understøtte og tiltrække store kultur- og idrætsevents til Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at nedenstående kriterier godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalgets pulje til store arrangementer var en pulje, der har understøttet og tiltrukket større arrangementer til Roskilde Kommune. Økonomiudvalget har på dets møde, den 14. marts 2018, punkt 112, besluttet at overføre midlerne til Kultur og Idrætsudvalgets budget, og at kriterierne for tildelingen af midler fra puljen også besluttes her. I 2018 er puljen på 700.000 kr.
  Forvaltningen foreslår, at puljen disponeres efter følgende principper:
  - Puljen kan anvendes til at tiltrække nationale og internationale idrætsevents samt events, der har en særlig interesse for kommunen. Dette kunne f.eks. være events indenfor kommunens satsidrætsgrene.
  - Puljen kan anvendes til at understøtte større kulturelle events, der understøtter kommunens strategier, og dermed har en særlig interesse for kommunen.
  - Puljen kan anvendes til mere lokale events med meget stor deltagelse og appel til en bred del af befolkningen.
  - Puljen kan søges løbende.
  - Puljen kan ikke understøtte arrangementer, som har opnået tilskud fra andre puljer i Roskilde Kommune.
  - Puljen hedder Puljen til store events.

  Ansøgninger, der ligger uden for disse kriterier, kan afvises administrativt af forvaltningen.
  Ved særligt store kultur- og idrætsbegivenheder, fx Tour de France-start, vil der blive forelagt selvstændige beslutningssager til Økonomiudvalget.
  Kultur- og Idrætsudvalget har desuden en mindre pulje på 260.000 kr. i 2018, der bevilges til store arrangementer. Af midlerne i denne pulje er der i 2018 blandt andet bevilget 165.000 kr. til afholdelse af og erindringsgaver til Roskilde Idræts Unions årlige Idrætsfest og Børneidrætsfest. Set i lyset af den nye pulje til store events kan det give anledning til at vurdere kriterierne Puljen til større arrangementer. Der vil på et senere møde blive forelagt en sag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Der er i budget 2018 og frem afsat 700.000 kr. årligt til Puljen til store events.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 09-05-2018, pkt. 65

  Godkendt, dog med den ændring at puljen for 2019 og fremover kan søges med ansøgningsfrist 2 gange om året (1. november for de kommende år og 1. maj).

 • Pkt. 66 Prioritering af midler fra puljen til store events 2018

  Ansoegning_Roskilde_Firma-_og_Familieidraet.pdf Ansoegning_Olympiske_Dage_2018.pdf

  Pkt. 66

  Prioritering af midler fra Puljen til store events 2018

  Sagsnr. 298910 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har modtaget to ansøgninger til Puljen til store events. Roskilde Firma- og Familieidræt søger om støtte på 29.200 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med afvikling af Rigtige Mænd Løbet den 5. juni 2018, og Olympisk Klub Danmark søger om støtte på 100.000 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med afviklingen af Olympiske Dage den 22. - 23. juni 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der bevilges 100.000 kr. i 2018 til Olympisk Klub Danmark til afvikling af Olympiske Dage
  2. ansøgningen fra Roskilde Firma- og Familieidræt til afvikling af Rigtige Mænd Løbet afvises

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Olympisk Klub Danmark ansøger om støtte til dækning af udgifter i forbindelse med afvikling af Olympiske Dage den 22. - 23. juni 2018. Olympiske Dage består af seks arrangementer, der primært afvikles i Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena og på Roskilde Havn. Midlerne skal dække udgifterne til afspærring og terrorsikring, forplejning, telt, videoproduktion mm. Forvaltningen anbefaler, at det ansøgte beløb bevilges, da Olympiske Dage har en bred folkelig interesse samt inddrager en stor gruppe af børn og unge i aktiviteterne.
  Roskilde Firma- og Familieidræt ansøger om støtte til dækning af udgifter i forbindelse med afvikling af Rigtige Mænd Løbet den 5. juni 2018 på Roskilde Idrætscenter i Darup. Midlerne skal dække udgifter til telt, strøm, lyd, samaritter mm. Forvaltningen anbefaler at afvise ansøgningen, da den falder udenfor puljens kriterier ved ikke at appellere til en stor nok brugergruppe og ikke have national karakter.
  Ansøgningerne er vedhæftet som bilag.
  På baggrund i de opstillede kriterier (anden sag på dagsordenen) kan forvaltningen administrativt fremover afvise ansøgninger, som ikke opfylder kriterierne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da den vedrører bevilling af tilskud i 2018 fra en pulje, som er afsat i driftsbudgettet. Der er fra Økonomiudvalget overført 1.319.909 kr. til store events inklusiv rammeoverførsel fra 2017. Der er årligt afsat 700.000 kr. i 2018 og frem.
  Der er tidligere bevilget 707.540 kr. fra Puljen til store events i 2018, og der er dermed 612.369 kr. tilbage i puljen.
  De ansøgte beløb i sagsfremstillingen er bruttobeløb. Økonomi- og Indenrigsministeriet godtgør 8 % af tilskudsbeløbet i forbindelse med momsrefusion. Såfremt udvalget imødekommer ansøgningen, vil den samlede kommunale udgift være 92.000 kr., og der vil være 520.369 kr. tilbage til at støtte store events i 2018.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 09-05-2018, pkt. 66

  Ad 1.: Anbefales.
  Ad 2.: Udvalget besluttede at bevilge 29.200 kr. jf. ansøgningen.

 • Pkt. 67 Godkendelse af årsrapport 2017 - Vikingeskibsmuseet

  Aarsrrapport_2017.pdf Revisionsrapport_2017.pdf

  Pkt. 67

  Godkendelse af årsrapport 2017 - Vikingeskibsmuseet

  Sagsnr. 251211 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges årsrapport 2017 for Vikingeskibsmuseet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at årsrapporten 2017 for Vikingeskibsmuseet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Vikingeskibsmuseet har fremsendt årsrapport 2017 med henblik på godkendelse, inden materialet sendes til Kulturstyrelsen.
  Årets resultat viser et overskud på kr. 7.202 kr. Egenkapitalen udgjorde pr. 31. december 2017 i alt 106.654 kr.
  Institutionen har i 2017 foretaget henlæggelser til egne igangværende projekter med i alt 5.743.666 kr. Derudover er der foretaget hensættelser til fremtidige projekter med i alt 22.690.000 kr. Et væsentligt projekt er at fremtidssikre vikingeskibene ved at bygge et nyt vikingeskibsmuseum.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 09-05-2018, pkt. 67

  Godkendt.

 • Pkt. 68 Frigivelse af rådighedsbeløb - Udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet, 2.etape

  Pkt. 68

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet, etape 2

  Sagsnr. 302621 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i 2018 på 1 mio. kr. til udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr., ved frigivelse af det i budget 2018, afsatte rådighedsbeløb til udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der er i strategisk anlægsplan afsat 16 mio. kr. i perioden 2018-2020 til udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet, fordelt med 1 mio. kr. i 2018, 11 mio. kr. i 2019 og 4 mio.kr. i 2020.
  Hallen forventes færdig primo 2020.
  Midlerne i 2018 skal bruges til forundersøgelser og det indledende arbejde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da der er tale om frigivelse af beløb afsat i budget 2018.
  Økonomiske konsekvenser i årene 2018-2020:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 09-05-2018, pkt. 68

  Anbefales.

 • Pkt. 69 Anlægsbevilling - Idræts- og Bevægelsescenter

  Pkt. 69

  Anlægsbevilling - Idræts- og Bevægelsescenter

  Sagsnr. 271598 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om fremrykning og frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb for 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 5 mio. kr. i 2018 ved fremrykning af de i budgettet afsatte midler i 2019 til Idræts- og Bevægelsescenteret.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 4. maj 2016, punkt 73, at godkende konkurrenceprogrammet for en totalentreprisekonkurrence for et Idræts- og Bevægelsescenter på Kildegården. Kultur- og Idrætsudvalget udpegede den 10. oktober 2016 vinderen af totalentreprisekonkurrencen i sin egenskab af udvælgelseskomité. Byrådet besluttede den 31. januar, punkt 111, at frigive en tredje del af rådighedsbeløbet til Idræts- og Bevægelsescenteret.
  Da byggeriet færdiggøres i efteråret 2018, er der behov for at få fremrykket og frigivet den del af rådighedsbeløbet, som er afsat i 2019.
  Idræts- og Bevægelsescenteret forventes at stå færdigt den 1. september 2018.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 5 mio. kr. i 2018. Forværringen af kassebeholdningen i 2018 opvejes af en tilsvarende forbedring af kassebeholdningen i 2019. Ved fremrykning af 5 mio. kr. fra 2019 til 2018, vil den samlede anlægsbevilling i 2018 være 35,181 mio. kr. hvoraf de 30,181 mio. kr. allerede er frigivet.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2018 og 2019:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018 2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -30.181 -5.000
  Forslag til revideret rådighedsbeløb
  Anlæg, udgifter
  -35.181 0
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -5.000 0
  Finansiering:
  Forværring af kassebeholdningen 5.000 0
  Forbedring af kassebeholdningen 0 5.000

  Kultur- og Idrætsudvalget, 09-05-2018, pkt. 69

  Anbefales.

 • Pkt. 70 Anlægsregnskab - Himmelev Veddelev Boldklub, nyt klubhus

  Pkt. 70

  Anlægsregnskab - Himmelev Veddelev Boldklub, nyt klubhus

  Sagsnr. 302437 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab vedrørende etablering af nyt klubhus til Himmelev Veddelev Boldklub.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 26. februar 2014, pkt. 158, en anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. til etablering af nyt klubhus til Himmelev Veddelev Boldklub.
  De sidste ting vedrørende køkkenet i det nye klubhus faldt på plads i slutningen af 2017, og derfor kan regnskabet afsluttes nu.
  Den samlede udgift til etableringen af det nye klubhus har været på 5,5 mio. kr., og har derfor ingen effekt på kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsafslutningen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 09-05-2018, pkt. 70

  Anbefales.

 • Pkt. 71 Orientering om Billedkunstnerisk Grundkursus for skoleåret 2018/19

  Pkt. 71

  Orientering om Billedkunstnerisk Grundkursus for skoleåret 2018/19

  Sagsnr. 302888 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Billedkunstnerisk Grundkursus (BGK) videreføres fra skoleåret 2018-19 med en afdeling i Roskilde Kommune med hjemsted i Roskilde Kulturskole.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Billedkunstnerisk Grundkursus (BGK) er et 3-årigt kunstnerisk undervisningstilbud for unge mellem 15 og 25 år, hvor de kan kvalificere sig til at søge ind på Det Kongelige Danske Kunstakademi, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering eller andre videregående kunstneriske uddannelser.

  BGK har været et projekt i den regionale kulturaftale i Kulturregion Midt- og Vestsjælland siden 2009 med afdelinger i Holbæk, Roskilde og Ringsted. Finansieringen af BGK udløb med udgangen af skoleåret 2017-18, og vil ikke efterfølgende kunne finansieres af Kulturregionen. Derfor besluttede byrådet i budget 2018 at afsætte midler til at fortsætte driften af en BGK-afdeling i Roskilde Kommune. Afdelingen er forankret i Roskilde Kulturskole.
  På BGK arbejder de unge eksperimenterende med kreative processer og idéudvikling sideløbende med, at de får individuel vejledning i relation til en bred orientering om samtidskunstens praktikker som installation, digitalt foto, video, tegning, maleri, skulptur, grafik, lyd, IT, performance, arkitektur, design og animation.

  BGK er på nuværende tidspunkt centralt placeret i Byens hus, hvor nærmeste naboer og samarbejdspartnere er Museet for Samtidskunst og Roskilde Gymnasium.
  Der arbejdes på nuværende tidspunkt på at skaffe mere plads til BGK især i form af værkstedskapacitet.

  Forsøget med BGK Midt & Vest og den regionale forankring har vist sig at være til stor glæde for både elever, medarbejdere og den kommune, der har haft en afdeling, blandt andet fordi:

  - en lokalafdeling skaber grobund for samarbejde på tværs af institutioner og kunstarter
  - der opstår et ungdomsmiljø, som vil tiltrække andre unge med samme interesse
  - det styrker både fødekæde og vækstlag
  - flere afdelinger giver større volumen
  - det bliver muligt at samarbejde med flere kommuners kunst- og kulturinstitutioner
  - man kan dele udgifter til gæstelærere

  Derfor pågår der fortsat dialog med kommunerne Lejre, Slagelse og Bornholm med håb om at kunne skaffe økonomi til enten endnu én afdeling eller mindre satellitter.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da BGK finansieres indenfor det eksisterende budget i 2018 og overslagsårene.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 09-05-2018, pkt. 71

  -

 • Pkt. 72 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2018

  Notat_til_budgetopfoelgning_pr._31._marts_2018.pdf

  Pkt. 72

  Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2018

  Sagsnr. 301070 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 fremlægges til orientering

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 31. marts, 30. juni, 31. august og 31. oktober på udvalgets område. Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen. I budgetopfølgningerne beskrives om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det oprindelige budget. Hvis der er tale om et forventet merforbrug vil det fremgå af budgetopfølgningen om der er finansiering til forbruget i form af fx overførte midler fra året før, politiske tillægsbevillinger eller om der er tale om kassetræk. Efterhånden som året skrider frem og der foreligger flere budgetopfølgninger, vil den aktuelle budgetopfølgning beskrive ændringer i det forventede forbrug siden sidste budgetopfølgning.
  Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio. kr.)

  På Kultur- og Idrætsudvalgets område forventes der et samlet mindreforbrug på 5,5 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af:
  - Forventet mindreforbrug på 7,6 mio. kr. vedrørende ny svømmehal, bestående af at mindreforbrug på 9,0 mio. kr. som følge af at afledt drift vedrørende ny svømmehal er flyttet til anlægsbudget og et merforbrug på 1,4 mio. kr. som følge af lukkeperiode i 2018.
  - Forventet merforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende Ramsøhallen, fordi der anvendes opsparede midler fra tidligere år i forbindelse med ombygningen.
  - Forventet merforbrug på 1,8 mio. kr. som følge af periodiske forskydninger i udgifter vedrørende projekter på biblioteket (0,5 mio. kr.), kulturel virksomhed (1,0 mio. kr.) og folkeoplysning og fritidsaktiviteter (0,3 mio. kr.).

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 09-05-2018, pkt. 72

  -

 • Pkt. 73 Meddelelser fra forvaltningen

  Pkt. 73

  Meddelelser fra forvaltningen

  Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 09-05-2018, pkt. 73

  - SWOP Festival, over 5.500 besøgende.
  - Roskilde Badene.

 • Pkt. 74 Eventuelt

  Pkt. 74

  Eventuelt

  Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 09-05-2018, pkt. 74

  - Borgerservice, sikkerhed og diskretion
  - Byens Hus, byrådssalen
  - Indvielse på Kildegården
  - Talentmidler