You are here

Referat

Dato: Onsdag, Januar 10, 2018 - 17:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 4 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 4

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 10-01-2018, pkt. 4

  Punkt 6 udsættes. Herefter godkendt.
  Fraværende: Mogens Hallager (C).

 • Pkt. 5 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 5

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 10-01-2018, pkt. 5

  Besøg på kultur- og idrætsinstitutioner.

  Fraværende: Mogens Hallager (C).

 • Pkt. 6 Introduktion til Kultur- og Idrætsudvalgets område

  Pkt. 6

  Introduktion til Kultur- og Idrætsudvalgets område

  Sagsnr. 300237 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen giver en introduktion til udvalgets fagområde som udgangspunkt for en drøftelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Styrelsesvedtægten, som blev godkendt i byrådet den 20. december 2017, punkt 318, fastlægger, at udvalgets opgaveområder er følgende:
  - Borgerservice
  - Frivilligområdet, bortset fra frivilligmidler efter serviceloven
  - Kultur
  - Idræt
  - Folkeoplysning
  - Biblioteker
  - Idræts- og kulturfaciliteter, herunder drift og vedligeholdelse
  - Museer
  - De musiske og kreative skoler
  - Musikfaciliteter, herunder rytmiske spillesteder
  - Fritidsaktiviteter for børn og unge
  - Egnsteater
  Forvaltningen giver på mødet en introduktion til området, herunder forestående større sager i 2018, der kan give anledning til temadrøftelser i forbindelse med udvalgsmøderne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 10-01-2018, pkt. 6

  Udsættes.
  Fraværende: Mogens Hallager (C).

 • Pkt. 7 Mødeplan for Kultur- og Idrætsudvalget 2018

  Udkast_politisk_moedeplan_2018_-_forslag_1.pdf Udkast_politisk_moedeplan_2018_-_forslag_2.pdf

  Pkt. 7

  Mødeplan for Kultur- og Idrætsudvalget 2018

  Sagsnr. 293096 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kultur- og Idrætsudvalget skal vedtage udvalgets mødeplan for februar måned 2018 og frem.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. forslag 1 med afholdelse af samtlige fagudvalgsmøder om onsdagen, eller
  2. forslag 2 med nuværende kadence fordelt på 3 hverdage godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Med udgangspunkt i mødeplanen for 2017, og ønske om alternativt forslag og styrelsesvedtægten er der udarbejdet to forslag, der tager hensyn til ferier, helligdage m.m. Juli måned er holdt mødefri.
  Der er fortsat taget udgangspunkt i, at der kan holdes gruppemøder inden alle månedens udvalgsmøder begynder, og at alle sager fra fagudvalg kan behandles i byrådet samme måned.
  Øvrige faste møder såsom KL-temamøder, seminarer m.v. er lagt ind i kalenderen for hele 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 10-01-2018, pkt. 7

  Udvalget besluttede model 2 med mødetid onsdage kl. 17.

  Fraværende: Mogens Hallager (C).

 • Pkt. 8 Forslag til kriterier til nye elitesportsaftaler

  Forslag_til_kriterier_til_nye_elitesportsaftaler_dagsordenssag_behandlet_i_ETR_den_30.11.2017.pdf Forslag_til_kriterier_vedr._nye_elitesportsaftaler_bilag_behandlet_i_ETR_den_30.11.2017.pdf Ansoegningsskema_elitesportsaftaler_bilag_behandlet_i_ETR_den_30.11.2017.pdf

  Pkt. 8

  Forslag til kriterier til nye elitesportsaftaler

  Sagsnr. 287023 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommunes nuværende elitesportsaftaler med FC Roskilde og Roskilde Bordtennis udløber den 30. juni 2018. Elite- og Talentrådet fremlægger på denne baggrund forslag til kriterier til nye elitesportsaftaler for perioden 1. juli 2018 - 30. juni 2021 til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til kriterier til nye elitesportsaftaler for perioden 1. juli 2018 - 30. juni 2021 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Elite- og Talentrådet rådgiver Kultur- og Idrætsudvalget om indgåelse af Elitesportsaftaler, jf. rådets vedtægter § 2. stk. 4, og har udarbejdet forslag til kriterier for nye elitesportsaftaler. Rådet forslår, at alle klubber kan ansøge om en elitesportsaftale, såfremt klubben er medlem af Roskilde Idræts Union, hjemmehørende i Roskilde Kommune samt organiseret under et specialforbund under Danmarks Idrætsforbund. Ansøger skal søge til et specifikt hold, udøver eller projekt. Tidligere var det kun klubberne i Team Danmark aftalen, som kunne søge.
  Ved udvælgelse af fremtidige elitesportsaftaler forslår rådet, at ansøger vurderes på følgende 4 bedømmelseskriterier: ”Sportslige niveau”, ”talentudvikling”, ”folkelig opbakning gennem elitesportsoplevelser og branding af Roskilde Kommune”, samt ”eksponering”. Derudover kan to klubber samarbejde om et område i en ansøgning, som opfylder ét af de fire kriterier. Bonus skal fortsat være en del af aftalen og skal fastsættes i forhold til det aftalte beløb i elitesportsaftalen med den enkelte klub. Uforløst bonus skal, som i dag, overføres til Talentudviklingspuljen, og beløbsstørrelsen i aftalerne kan ændres, hvis klubberne ikke lever op til væsentlige præmisser i aftalen.
  Endelig foreslår Elite- og Talentrådet, at midlerne på 300.000 kr. i partnerskabsaftalerne med Roskilde Håndbold og Roskilde Roklub (som udløber i 2018) videreføres i budget 2019 og indgår som en del af den økonomiske ramme for elitesportsaftalerne. Rådet foreslår derudover, at der indgås mindst 3 nye elitesportsaftaler, dog under forudsætning af, at ansøgerne lever op til de opstillede kriterier.
  Elite- og Talentrådet forslår, at elitesportsaftalerne igen løber i en 3 årig periode - fra den 1. juli 2018 til den 30. juni 2021 - for at give muligheden for at sikre kontinuitet i klubbernes arbejde. Samtidig skal processen med indgåelse af nye aftaler påbegyndes ét år før aftalens udløb.
  Oversigt over nuværende kriterier og forslag til nye kriterier, anbefalinger og proces, samt forslag til ansøgningsskema er beskrevet i bilagene.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Der er årligt afsat 1.600.000 kr. i budgettet til fast udbetaling til elitesportsaftaler, svarende til 1.739.130. kr. i årligt tilskud som følge af særlige tilskudsmomsregler. Derudover er der en maksimal ramme på 200.000 kr. i samlede bonusudbetalinger årligt på baggrund af, at den samlede kommunale budgetramme til elitesportsaftalerne er på 1.800.000 kr. årligt.
  Det kan overvejes at bringe aftalerne i kadence med budgetåret.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 10-01-2018, pkt. 8

  Godkendt, idet udvalget opfordrer til at også klubber udenfor Team Danmark aftalen søger.
  Spørgsmålet om eventuel fortsættelse af de 300.000 kr. til partnerskabsaftalen drøftes i forbindelse med forberedelsen af budget 2019.

  Fraværende: Mogens Hallager (C).

 • Pkt. 9 Forslag til kriterier og procesplan for lokalt prioriterede sportsgrene 2018-2020

  Forslag_til_kriterier_og_proces-_og_tidsplan_for_lokalt_prioriterede_sportsgrene_2018-2020_dagsordenssag_behandlet_i_ETR_den_30.11.2017.pdf Forslag_til_kriterier_og_proces_for_lokalt_prioriterede_sportsgrene_2018_-_2020_behandlet_i_ETR_den_30.11.2017.pdf Ansoegningsskema_lokalt_prioriterede_sportsgrene_behandlet_i_ETR_den_30.11.2017.pdf

  Pkt. 9

  Forslag til kriterier og procesplan for lokalt prioriterede sportsgrene 2018-2020

  Sagsnr. 287023 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Elite- og Talentrådet har udarbejdet forslag til kriterier og procesplan for lokalt prioriterede sportsgrene 2018 – 2020, som fremlægges til godkendelse hos Kultur- og Idrætsudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til kriterier og procesplan for lokalt prioriterede sportsgrene 2018 – 2020 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  I henhold til samarbejdsaftale mellem Team Danmark og Roskilde Kommune 2017 - 2020 vil kommunen arbejde for at få lokalt prioriterede sportsgrene. Elite- og Talentrådet fremlægger derfor forslag til kriterier og proces- og tidsplan for igangsættelse arbejdet frem mod udvælgelse af lokalt prioriterede sportsgrene.
  Forslaget vil danne udgangspunkt for Elite- og Talentrådets videre arbejde med indstilling af klubber, som kan være med i processen frem mod udvælgelsen af lokalt prioriterede sportsgrene.
  Elite- og Talentrådet forslår, at ansøgere skal være medlem af Roskilde Idræts Union, være under et specialforbund under Danmarks Idræts Forbund, samt hjemmehørende i Roskilde Kommune.
  Klubbernes ansøgning vurderes samlet ud fra følgende kriterier: Klubbens nuværende talentstrategi, nuværende trænerniveau, bidrag fra specialforbund, klubbens udviklingspotentiale frem mod 2021, nuværende sportslige niveau, klubbens størrelse og omsætning, økonomisk bidrag, og specialforbundets rangering i Team Danmark.
  Elite- og Talentrådet foreslår, at der afholdes et indledende informationsmøde for alle idrætsklubber i Roskilde Kommune, som efterfølgende kan ansøge om at deltage i udviklingsarbejdet. Udviklingsarbejdet består bl.a. af 4 arbejdsmøder, som har til formål at kvalificere klubbernes vej mod at blive lokalt prioriterede sportsgrene. Det er afsat 58.000 kr. årligt til udviklingsarbejdet, primært undervisning, til de udvalgte klubber.
  Udvælgelse af klubber til forløbet behandles af Elite- og Talentrådet og fremlægges til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget medio 2018.
  Samarbejdsaftalen mellem Team Danmark og Roskilde Kommune skal genforhandles i 2020, og aftalen vil indeholde beslutningen om, hvilke klubber der udvælges som de prioriterede sportsgrene i Team Danmark projektet, og hvilke klubber der udvælges som de lokalt prioriterede sportsgrene i Roskilde Kommune. De endelig aftaler og samarbejdsaftalen mellem Team Danmark og Roskilde Kommune for den kommende periode 2021-2024 skal godkendes af byrådet.
  Uddybelse af Elite- og Talentrådets forslag vedr. kriterier og proces- og tidsplan for Roskilde Kommunes udmøntning af lokalt prioriterede sportsgrene er beskrevet i bilag 1. Bilag 2 er ansøgningsskema for interesserede klubber, der vil udvælges til talentarbejdet og kvalificering frem mod en samarbejdsaftale mellem Team Danmark og Roskilde Kommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da der årligt er afsat 58.000 kr. i 2017, 2018, 2019 og 2020 svarende til i alt 232.000 kr. til udviklingsarbejdet frem mod udpegning af lokalt prioriterede sportsgrene i Roskilde Kommune.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 10-01-2018, pkt. 9

  Godkendt.
  Fraværende: Mogens Hallager (C).

 • Pkt. 10 Museet for Samtidskunst - vedtægtsændring

  Museet_for_Samtidskunst_vedtaegter.pdf

  Pkt. 10

  Museet for Samtidskunst - vedtægtsændring

  Sagsnr. 300160 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Museet for Samtidskunst har på sit bestyrelsesmøde den 13. november 2017 vedtaget at ændre § 4 i deres vedtægter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at de ændrede vedtægter godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Museet for Samtidskunst har på dets bestyrelsesmøde den 13. november 2017 vedtaget at ændre § 4 i deres vedtægter.
  Følgende er ændret:
  - Antal bestyrelsesmedlemmer: fra ”7-8 medlemmer” (2013 vedtægter) til ”4-7 medlemmer” (2017 vedtægter).
  - Udpegningsfora: fra ”byrådet, RUC, Kulturministeriets Rektorater, Foreningen Roskilde Festival og museets Venneforening” (2013 vedtægter) til ”byrådet, Rektoratet ved Roskilde Universitet, rektoratet ved Det Kgl. Danske Kunstakademi, Roskilde Festival-gruppen” (2017 vedtægter).
  - De medlemmer, som bestyrelsen selv udpeger, sidder i 2 år ad gangen med mulighed for genvalg (i 2013 vedtægter var det 4 år). De øvrige sidder i 4 år.

  - De ønskede kompetencer i bestyrelsen er blevet beskrevet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 10-01-2018, pkt. 10

  Anbefales.
  Fraværende: Mogens Hallager (C).

 • Pkt. 11 Prioritering af midler fra Puljen til større kultur- og idrætsarrangementer 2018

  Ansoegning_Roskilde_Tennis_Klub.pdf

  Pkt. 11

  Prioritering af midler fra Puljen til større kultur- og idrætsarrangementer 2018

  Sagsnr. 298910 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Tennis Klub ansøger om støtte på 57.500 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med afvikling af en international junior tennisturnering d. 16.-24. februar 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der bevilges 57.500 kr. i 2018 til Roskilde Tennis Klub til afvikling af international juniorturnering.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Tennis Klub ansøger om støtte til at afholde en stor international juniorturnering i RTK Hallen ved Roskilde Idrætscenter i Darup. Midlerne skal dække udgifter til telt, varme, turneringsledelse mm.
  I budget 2018 er der afsat 260.000 kr. til større arrangementer på Kultur- og Idrætsudvalgets budget. Der er tidligere bevilget 154.200 kr. fra puljen, og der er dermed 105.800 kr. tilbage i puljen.
  Ansøgningen er vedhæftet som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da den vedrører bevilling af tilskud i 2018 fra en pulje, som er afsat i driftsbudgettet.
  De ansøgte beløb i sagsfremstillingen er bruttobeløb. Økonomi- og Indenrigsministeriet godtgør 8 % af tilskudsbeløbet i forbindelse med momsrefusion. Såfremt udvalget imødekommer ansøgningen, vil den samlede kommunale udgift være 52.900 kr., og der vil være 52.900 kr. tilbage i udvalgets Pulje til store kultur- og idrætsarrangementer i 2018.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 10-01-2018, pkt. 11

  Godkendt.
  Fraværende: Mogens Hallager (C).

 • Pkt. 12 Frigivelse af rådighedsbeløb - Idræts- og Bevægelsescenter

  Pkt. 12

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Idræts- og Bevægelsescenter

  Sagsnr. 271598 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 30,15 mio. kr. i 2018 ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb til Idræts- og Bevægelsescenteret.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 4. maj 2016, punkt 73, at godkende konkurrenceprogrammet for en totalentreprisekonkurrence for et Idræts- og Bevægelsescenter på Kildegården. Byrådet besluttede den 25. maj 2016, punkt 150, at frigive første del af rådighedsbeløb til Idræts- og bevægelsescenteret. Kultur- og Idrætsudvalget udpegede den 10. oktober 2016 vinderen af totalentreprisekonkurrencen i sin egenskab af udvælgelseskomite. Byrådet besluttede den 15. februar 2017, punkt 38, at frigive anden del rådighedsbeløbet til Idræts- og Bevægelsescenteret.
  For at færdiggøre byggeriet i 2018 er der behov for at få den sidste del af rådighedsbeløbet frigivet.
  Idræts- og Bevægelsescenteret forventes at stå færdigt den 1. september 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018 2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -30.150 -5.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -30.150
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 10-01-2018, pkt. 12

  Anbefales.
  Fraværende: Mogens Hallager (C).

 • Pkt. 13 Anlægsregnskab - Trekroner Pladsen ved Søen

  Pkt. 13

  Anlægsregnskab - Trekroner Pladsen ved Søen

  Sagsnr. 288867 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der forelægges anlægsregnskab vedrørende Pladsen ved Søen i Trekroner.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 26. juni 2013, punkt 164, en nettoanlægsbevilling til Trekroner Pladsen ved Søen på 1.300.000 kr. og den 18. juni 2014, punkt 280, en tillægsbevilling på 400.000 kr. Samlet 1.700.000 kr.
  Pladsen formål er at skabe nye sammenhænge i området. Der er åbnet for nye bevægelsesmønstre, dels ved at skabe en mødeplads i direkte forlængelse af stien fra stationen, dels ved at føre en stiforbindelse hele vejen ned til søen.
  Anlægget har været færdigt i længere tid, men der har været lidt udfordringer omkring enkelte af regningerne, hvilket nu er faldet på plads. Der aflægges hermed regnskab, hvor der samlet er afholdt udgifter for 1.700.933,47 kr. Der har samlet været et merforbrug på 933 kr.

  Økonomi

  Der er i 2017 afsat et nettorådighedsbeløb på -482.780 kr. og afholdt forbrug for
  -482.000 kr. svarende til en negativ kasseeffekt på 780 kr. Beløbet fragår kassebeholdningen 2017 i forbindelse med regnskabsafslutningen.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 10-01-2018, pkt. 13

  Anbefales.
  Fraværende: Mogens Hallager (C).

 • Pkt. 14 Meddelelser fra forvaltningen

  Pkt. 14

  Meddelelser fra forvaltningen

  Sagsnr. 300237 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 10-01-2018, pkt. 14

  - Forårskatalog for Roskilde Bibliotek
  - Workshop i Viby om rumprogram for den nye bygning
  - Forhøring vedr. idrætsparken
  - Valg til Folkeoplysningsudvalget
  - Idrætsfesten
  Fraværende: Mogens Hallager (C).

 • Pkt. 15 Eventuelt

  Pkt. 15

  Eventuelt

  Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 10-01-2018, pkt. 15

  - En sag fra Folkeoplysningsudvalgets møde.
  - Opstillingsmøde til Danmarks Biblioteksforenings repræsentantskab den 23. januar kl. 17 i Byens hus
  - Årsmøde i Danmarks Biblioteksforening den 12.-13. april
  - Banen i Ågerup
  - Lysforholdene omkring Himmelevhallen
  Fraværende: Mogens Hallager (C).