You are here

Referat

Dato: Onsdag, September 10, 2014 - 17:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 113 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 113

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 10-09-2014, pkt. 113

  Godkendt.

 • Pkt. 114 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 114

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 10-09-2014, pkt. 114

  Dukketeaterfestival.
  Åbning af Kongesporet.
  Ministerbesøg i Muserum.

 • Pkt. 115 Mødeplan for 2015

  udkast_politisk_moedeplan_2015.pdf

  Pkt. 115

  Mødeplan for 2015

  Sagsnr. 259413 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kultur- og Idrætsudvalget skal vedtage udvalgets mødeplan for 2015.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalgets mødeplan for 2015 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Med udgangspunkt i mødeplanen for 2014 og styrelsesvedtægten er der udarbejdet et forslag, der tager hensyn til ferier, helligdage m.m. Juli måned er holdt mødefri.
  Der er fortsat taget udgangspunkt i, at der kan holdes gruppemøder inden alle månedens udvalgsmøder begynder, og at alle sager fra fagudvalg kan behandles i byrådet samme måned.
  Øvrige faste møder såsom KL-temamøder, seminarer m.v. er lagt ind i kalenderen for hele 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 10-09-2014, pkt. 115

  Godkendt.

 • Pkt. 116 Orientering om halvårsregnskab 2014

  notat_halvaarsregnskab_2014.pdf

  Pkt. 116

  Orientering om halvårsregnskab 2014

  Sagsnr. 260405 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Halvårsregnskab 2014 samt forventet årsregnskab fremlægges til orientering.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Figur 1: Forventet nettodriftsregnskab fordelt på fagområder i mio. kr.

  Økonomi

  Det forventede årsregnskab viser en forværring af de likvide aktiver på 102,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014 er der tale om en forbedring på 33,7 mio. kr.
  På Kultur- og Idrætsudvalgets område forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. De primære årsager hertil er mindreforbrug med det formål at afdrage på gæld i både Roskilde Badene og Roskilde Bibliotekerne og en mindreindtægt (merforbrug) som følge af, at en projektindtægt på biblioteket er bogført i 2013 men budgetteret i 2014.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 10-09-2014, pkt. 116

  -

 • Pkt. 117 Orientering om kommende større sager i Kultur- og Idrætsudvalget - september 2014

  kommende_stoerre_sager_september-moederne_2014_-_samlet_oversigt.pdf

  Pkt. 117

  Orientering om større kommende sager i Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsnr. 249638 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i Kultur- og Idrætsudvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Oversigt over større sager i kommende kvartal i Kultur- og Itrætsudvalget:
  - Budget og aktivitetsplan Åben Dans (oktober)
  - Processen vedr. Byens Hus (oktober)
  - Igangsættelse af bibliotekspolitik (november)
  - Elitesportsaftaler (november)
  - Takster for brug af kommunale lokaler (december)
  - Beslutning om projekt ”Roskildebadet som vandmekka” (december)
  - Ny Kulturaftale for Kulturregion Midt- og Vestsjælland (december)
  - Ny egnsteateraftale for Åben Dans (december)
  Oversigt over større sager i den efterfølgende periode i udvalget
  - Godkendelse af folkeoplysningspolitik
  - Godkendelse af bibliotekspolitik
  - Igangsættelse af ungepolitikken
  - Idrætsfacilitetspuljen
  - Kulturpuljen

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 10-09-2014, pkt. 117

  -

 • Pkt. 118 Orientering om status på implementering af "bibliotekernes rolle i lokalsamfundet"

  4._nyhedsbrev_-_bibliotekernes_roille_i_lokalsamfundet.pdf

  Pkt. 118

  Orientering om status på implementering af ”bibliotekernes rolle i lokalsamfundet”

  Sagsnr. 253090 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om status og fremdrift i projektet.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på mødet den 20. august 2014, punkt 98, at anbefale projektet ”bibliotekernes rolle i lokalsamfundet” til vedtagelse i byrådet.
  Forvaltningen giver en kort status på implementeringen af projektet.
  Nyhedsbrev nr. 4 er vedlagt sagen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 10-09-2014, pkt. 118

  -

 • Pkt. 119 Orientering om status for Jyllingehallerne

  Pkt. 119

  Orientering om status for Jyllingehallerne

  Sagsnr. 249638 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Status for situationen i Jyllingehallerne efter branden.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen vil i mødet give en orientering om seneste nyt for Jyllingehallerne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 10-09-2014, pkt. 119

  -

 • Pkt. 120 Aktivitetstilskud til Roskilde Håndbold

  henvendelse_fra_roskilde_haandbold_vedr._tilskud.pdf

  Pkt. 120

  Aktivitetstilskud til Roskilde Håndbold

  Sagsnr. 230815 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ved en fejl har Roskilde Håndbold ikke søgt og dermed fået udbetalt aktivitetstilskud for 2014. Roskilde Håndbold har henvendt sig med forslag til en mulig løsning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Roskilde Håndbold i 2015 får udbetalt aktivitetstilskud for både 2014 og 2015.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Håndbold har ved en fejl ikke søgt og dermed fået aktivitetstilskud for 2014. Roskilde Håndbold fik i 2013 ca. 145.000 kr. i aktivitetstilskud, og den samlede ramme til fordeling er på ca. 7 mio. kr.
  Roskilde Håndbold beklager fejlen, der beror på en misforståelse og redegør for, at det manglende tilskud har stor betydning for klubben. Negativ egenkapital pr. 30. juni 2014 vil fjerne foreningens status som kontraktklub i DHF og dermed muligheden for at skrive nye kontrakter/forlænge kontrakter med kontraktspillere indtil der foreligger nyt regnskab med positiv egenkapital per 30. juni 2015.
  Roskilde Håndbold peger på en løsning, hvor klubben allerede nu får tilsagn om, at klubben i 2015 opnår tilskud for både 2014 og 2015, det vil sige en større andel af kommunens midler til aktivitetstilskud i 2015. Denne løsning vil kunne sikre klubben status som kontraktklub under Dansk Håndbold Forbund.
  Den samlede ramme til aktivitetstilskud for 2014 er, som nævnt, fordelt til alle de klubber/foreninger, der har ansøgt, og derfor kan Roskilde Håndbold ikke få penge fra 2014-puljen.
  Det vil være muligt, at udvalget beslutter, at Roskilde Håndbold i forbindelse med fordelingen af 2015 puljen tildeles et beløb, som dækker for både 2014 og 2015. Denne beslutning vil indebære, at øvrige klubber/foreninger i kommunen får færre penge i 2015, end de ellers ville have fået. Omvendt kan der argumenteres for, at de øvrige klubber/foreninger har fået flere penge i 2014, fordi Roskilde Håndbold ikke har fået ”sin” andel.
  Det er forvaltningens opfattelse, at der ikke er tvivl om, at Roskilde Håndbold havde til hensigt at ansøge om at komme i betragtning til aktivitetstilskud, og at det er en meget uheldig situation, der bør findes en rimelig løsning for.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014 og 2015.
  Forvaltningen kan ikke pege på frie midler i Kultur- og Idrætsudvalgets budget, der vil kunne overføres til en løsning af problemstillingen i 2014, og derfor finder forvaltningen, at den af foreningen foreslåede løsning vil være en farbar vej som et alternativ til kassefinansiering af tilskuddet.
  Der er tale om et årligt rammebeløb til aktivitetstilskud, der bliver fordelt ud til alle de klubber/foreninger, der ansøger. Tildelingen foregår ud fra medlemstal.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 10-09-2014, pkt. 120

  Kultur- og Idrætsudvalget besluttede, dels fordi det er én af de 6 prioriterede idrætsgrene og dels fordi Roskilde Håndbold ellers vil miste status som kontraktklub, helt ekstraordinært at give et tilskud til aktiviteter på 146.400 kr. i 2014. Beløbet finansieres fra udvalgets fagområde folkeoplysning og fritidsaktiviteter, fælles formål.

 • Pkt. 121 Helhedsplan for kulturstrøget

  invitation_til_praekvalificering.pdf kortbilag.pdf

  Pkt. 121

  Helhedsplan på kulturstrøget

  Sagsnr. 261384 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes en helhedsplan for anlægsprojekter på Kulturstrøget. Anlægsprojekterne skal gøre strøget tydeligere som forløb og som et sted at opholde sig.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. udarbejdelse af en helhedsplan for anlægsprojekter på Kulturstrøget igangsættes,
  2. helhedsplanen udarbejdes på grundlag af en konkurrence (parallelopdrag), hvor politikere og kulturinstitutioner deltager, og
  3. Kultur- og Idrætsudvalget godkender processen for konkurrencen og udpeger to medlemmer til konkurrencens følgegruppe

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Kulturstrøget skal markeres fysisk som en sammenhængende forbindelse. Det fremgår af byrådets handleplan for bymidten. Her står der også, at der skal laves et samlet skitseforslag.
  Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes en helhedsplan for anlæg på Kulturstrøget. Planen fremlægges efterfølgende til politisk godkendelse og skal danne grundlag for efterfølgende realisering af anlæg på Kulturstrøget.
  Helhedsplanen vil beskrive en overordnet, arkitektonisk og kunstnerisk idé for Kulturstrøget som forløb og sted at opholde sig. Det skal være muligt at opdele realiseringen af helhedsplanen i etaper. Helhedsplanen skal sikre, at strøget får en sammenhængende karakter, selvom anlæggene etapedeles.
  Forvaltningen anbefaler, at kommunen afholder et parallelopdrag om helhedsplanen, hvor tre hold dyster om at lave det bedste forslag. Parallelopdraget er en åben konkurrenceform, hvor det er muligt at inddrage politikere og Kulturstrøgets kulturinstitutioner undervejs i processen, så de endelige forslag bliver præget af lokal viden og synspunkter om strøget. Efter parallelopdraget udpeges en vinder, som inviteres til at viderebearbejde sit forslag i anden fase. Inden anden fase offentliggøres forslagene.
  Parallelopdragets proces fremgår af vedlagte invitation til prækvalificering.
  Forvaltningen anbefaler, at Kultur- og Idrætsudvalget udpeger to medlemmer til en følgegruppe, der skal indgå i processen for parallelopdraget. De to medlemmer vil også indgå i en dommerkomité, som udpeger parallelopdragets vinder.
  Plan og Teknikudvalget præsenteres for en tilsvarende sag den 11. september.
  Plan og Teknikudvalget opfordres også til at udpege to medlemmer til følgegruppe og dommerkomité, så i alt fire politikere fra byrådet deltager i processen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014. Udgifterne til afholdelse af parallelopdraget afholdes af driftsbevillingen.
  Forvaltningen vil forelægge et overslag på udgifter til realisering af helhedsplanen, når parallelopdraget er gennemført.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 10-09-2014, pkt. 121

  Ad. indstillingens punkt 1 og 2: Godkendt.
  Ad. indstillingens punkt 3: Kultur- og Idrætsudvalget udpegede Marianne Kiærulff (V) og Daniel Prehn Nielsen (A)

 • Pkt. 122 Politikudvikling på Kultur- og Idrætsområdet

  Pkt. 122

  Politikudvikling på Kultur- og Idrætsområdet

  Sagsnr. 260612 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  I denne sag præsenteres forslag til proces for politikker på Kultur- og Idrætsudvalgets område.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at tids- og procesplan for politikudvikling godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet har på sit møde den 18. juni, punkt 261, godkendt udvalgenes forslag til områder, der skal formuleres politikker for gældende for byrådsperioden 2014-2017.
  På Kultur- og Idrætsudvalgets område skal der formuleres tre politikker samt en tværgående ungepolitik i samarbejde med Skole- og Børneudvalget.
  Folkeoplysningspolitik
  Arbejdet sættes i gang med et dialogmøde den 30. oktober mellem Folkeoplysningsudvalget, foreningerne og Kultur- og Idrætsudvalget. Udkast til folkeoplysningspolitik præsenteres for udvalget på mødet i februar 2015.
  Bibliotekspolitik
  Det foreslås, at arbejdet med politikken sættes i gang med en temadrøftelse i udvalget i november 2014. Temadrøftelsen skal sætte rammerne for arbejdet med politikken, herunder godkendelse af hvilke overordnede temaer politikken skal omfatte, plan for inddragelse af interessenter og tidsplan for endelig fremlæggelse af politikken til godkendelse.
  Kultur- og Idrætspolitik
  Det foreslås, at arbejdet med politikken sættes i gang med en temadrøftelse i udvalget i efteråret 2015. Temadrøftelsen skal sætte rammerne for arbejdet med politikken, herunder godkendelse af hvilke overordnede temaer politikken skal omfatte, plan for inddragelse af interessenter og tidsplan for endelig fremlæggelse af politikken til godkendelse.
  Ungepolitik (sammen med Skole- og Børneudvalget)
  Forvaltningen foreslår, at arbejdet med ungepolitikken tager afsæt i Ungedagen, der afholdes i foråret 2015 og udarbejdes i dialog med Ungeudvalget. Undervejs i forløbet arrangeres et fællesmøde mellem Skole- og Børneudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014. Som udgangspunkt skal politiske mål kunne indfris indenfor budget. Eventuelle økonomiske konsekvenser af byrådets politiske mål vil fremgå i forbindelse med fremlæggelsen af de enkelte politikker

  Kultur- og Idrætsudvalget, 10-09-2014, pkt. 122

  Godkendt.

 • Pkt. 123 Prioritering af midler fra Idrætsfacilitetspuljen og frigivelse af rådighedsbeløb efterår 2014

  fc_roskilde_-_tv_taarn.pdf.pdf roskilde_boldklub_af_1906_-_omklaedningsrum.pdf roskilde_boldklub_af_1906_-_toiletbygning.pdf svogerslev_tennisklub_-_klubhus_med_badefaciliteter.pdf.pdf soenderlundskvarterets_idraetsforening_-_etablering_af_rum_til_redskaber.pdf.pdf roskilde_vikinge_vinterbadere_-_tillaegsbevilling.pdf.pdf roar_atletik_-_nye_hoejdesprigsanlaeg.pdf.pdf roskilde_roklub_-_renovering_af_centralvarme_anlaeg.pdf.pdf viby_if_-_fitnesscenter.pdf.pdf svogerslev_boldklub_-_pavillion_til_opbevaring.pdf.pdf bilag_til_sagsfremstillingen_oekonomiskema_m.v.pdf raem_-_renovering_af_vestlokalet.pdf.pdf rius_kommentarer_til_indstillingen.pdf

  Pkt. 123

  Prioritering af midler fra Idrætsfacilitetspuljen og frigivelse af rådighedsbeløb efterår 2014

  Sagsnr. 250979 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder indstilling om fordeling af midler fra Idrætsfacilitetspuljen til etablering og renovering af idrætsfaciliteter i efteråret 2014 og indstilling om frigivelse af rådighedsbeløb til de foreslåede projekter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller at,

  1. der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 250.000 kr. til Roskilde Boldklub af 1906 til renovering af toiletbygning,
  2. der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 110.000 kr. til Sønderlundskvarterets idrætsforening til etablering af redskabsrum i Kildegårdshallen,
  3. der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 83.000 kr. til Roskilde Vikinge Vinterbadere til etablering af elforsyning,
  4. der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 84.660 kr. til Roskilde Roklub til renovering af centralvarme i klubhuset,
  5. der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 45.650 kr. til Svogerslev Boldklub til en etablering af en pavillon til opbevaring,
  6. der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 198.690 kr. til FC Roskilde til etablering af et TV-tårn,
  7. det samlede rådighedsbeløb på 772.000 kr. til ovenstående projekter, finansieres af det i budget 2014 afsatte rådighedsbeløb til renovering af idrætsfaciliteter.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der er i budgettet for 2014 afsat et beløb på 3,5 mio. kr. i Idrætsfacilitetspuljen. Derudover er der en rammeoverførsel på 1.539.000 kr. fra 2013 (jf. byrådsbeslutning 25. sept. 2013, punkt 230). Det giver et samlet rådighedsbeløb på 5.039.000 kr. til renovering af idrætsanlæg i 2014 og derudover er der uforbrugte midler fra en tidligere bevilling på 56.000 kr.
  I foråret blev der bevilget 4.323.000 kr. til forskellige projekter, og der resterer som følge deraf 772.000 kr. i Idrætsfacilitetspuljen 2014.
  Forvaltningen har modtaget 11 ansøgninger på samlet over 10 mio. kr. inkl. moms (se skema i bilag) og har gennemgået ansøgningerne med Roskilde Idrætsunion (RIU), der er enig i ovenstående indstillinger. RIU’s kommentarer er vedhæftet i et bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014, idet de foreslåede projekter kan dækkes af Idrætsfacilitetspuljen 2014.
  Økonomiskemaet kan ses i bilag til sagen.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 10-09-2014, pkt. 123

  Anbefales.

 • Pkt. 124 Eventuelt

  Pkt. 124

  Eventuelt

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 10-09-2014, pkt. 124

  Trekroner HUB affaldsløsning.