You are here

Referat

Dato: Mandag, Oktober 10, 2016 - 17:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 138 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 138

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 10-10-2016, pkt. 138

  Der var udsendt to tillægsdagsordener til dagens møde. Begge blev optaget på dagsordenen som punkt 149 og 150. Herefter godkendt.

  Fraværende: Evan Lynnerup (V).

 • Pkt. 139 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 139

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 10-10-2016, pkt. 139

  Frivillig Fredag med mange deltagere.

  Fraværende: Evan Lynnerup (V).

 • Pkt. 140 Indtægts- og udgiftsbevilling til Turn on Literature

  Pkt. 140

  Indtægts- og udgiftsbevilling til Turn on Literature

  Sagsnr. 283593 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling til projektet ”Turn on Literature”, der drejer sig om formidling af digital litteratur. Projektet støttes af EU's Creative Europe-ramme.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en udgifts- og indtægtsbevilling på 1.023.294 kr. i 2016 og en udgifts- og indtægtsbevilling på 438.554 kr. i 2018 til projektet Turn on Literature.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Bibliotekerne har i de senest år opbygget en stærk profil indenfor Digital Litteratur og må anses for det førende bibliotek i Danmark på dette felt.
  Projektet Turn on Literature er opstået på initiativ fra Roskilde Bibliotekerne og har som det eneste, danskledede projekt fået tilsagn om støtte fra EU's kulturprogram – i alt 1.461.848 kr. 70 % af bevillingen udbetales ved projektstart. Den resterende del udbetales ved projektafslutningen.
  Som lead partner administrerer Roskilde Bibliotekerne det samlede beløb. Af disse går 1.044.978 kr. til Roskilde. Resten vil i løbet af projektperioden blive kanaliseret videre til samarbejdspartnerne.
  Turn on Literatur har undertitlen: using libraries to bring new audiences to digital literature. Projektet bringer digital litteratur ud til nye målgrupper gennem workshops og udstillinger. I samarbejde med regionale biblioteker i Ramnicu Valcea (Rumænien) og Bergen (Norge) vil der blive eksperimenteret lokalt med forfattere og på tværs om at lave fælles litteraturinstallationer (baseret på bl.a. Poesimaskinen, som tidligere er udviklet med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen) samt events. Projektet afsluttes i december 2018.
  Projektet giver borgerne i Roskilde mulighed for at teste og opleve nogle af de nyeste europæiske digitale litteraturværker. Medarbejderne får et kompetenceløft inden for områder som publikumsudvikling og nye former for formidling. Endelig vil projektet også have en PR- og kommunikationseffekt og styrke Roskildes profil, hvor Roskilde fremstår som banebrydende indenfor moderne udtryksformer på internationalt plan.
  Roskilde Bibliotekerne har det juridiske og økonomiske ansvar for projektet, men ansvaret er dækket af gennem aftaler med de øvrige partnere.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016-2018, idet der søges om enslydende indtægts- og udgiftsbevillinger i 2016 og 2018.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 10-10-2016, pkt. 140

  Anbefales.

  Fraværende: Evan Lynnerup (V).

 • Pkt. 141 Indtægts- og udgiftsbevilling til Poesi-maskinen Kommer

  Pkt. 141

  Indtægts- og udgiftsbevilling til Poesi-maskinen Kommer

  Sagsnr. 283666 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen indstiller, at der gives en udgifts- og indtægtsbevilling til projektet Poesimaskinen Kommer, der er et udstillingsformat, der skal cirkulere i landets folkebiblioteker. Projektet støttes af Slots- og Kulturstyrelsen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 194.480 kr. i 2016 og 194.480 kr. i 2017 og tilsvarende udgiftsbevillinger i 2016 og 2017 til projektet Poesimaskinen Kommer under Roskilde Bibliotekerne (i egenskab af Centralbibliotek).

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Poesimaskinen kommer” er en fortsættelse af projektet ”Litteraturen kommer” og har til formål at sende ”Poesimaskinen” - et interaktivt udstillingsformat for digital litteratur– i cirkulation på landets folkebiblioteker. Poesimaskinen er et formidlingsmøbel. På den ene side er der 3 tablets, der præsenterer de bedste litterære apps, og på den anden side en interaktiv installation, hvor brugeren selv kan skabe digte. På opfordring fra Slots- og Kulturstyrelsen skal Roskilde Centralbibliotek i en 2-årig periode sikre, at løsningen kan stilles til rådighed for alle landets folkebiblioteker. Det indebærer administration, logistik, support og udvikling af indhold.
  5 mobile sæt er produceret til at formidle digital litteratur, eksperimentere med litteraturformidling og give bibliotekernes brugere nye oplevelser. Bevillingen skal sikre, at de fem sæt kan sendes rundt på danske folkebiblioteker de næste to år, samtidig med at indholdet udvikles, så det også er en platform for fortsat gentænkning af bibliotekers formidling af litteratur. Projektet understøtter mange bibliotekers ønske om at have en aktiv brugerinvolverende formidling, der bygger ovenpå formidlingen af fysiske materialer.
  Roskilde Centralbibliotek har med succes tilbudt forskellige "rullende" koncepter, som har vist sig bæredygtige og velegnede til kompetenceløft og formidling lokalt. Projektet ”Litteraturen kommer” har med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen i 2015 finpudset og forbedret konceptet ”Poesimaskinen” og udarbejdet en drejebog for en national løsning. Det er denne nationale løsning der nu skal sættes i drift og fungere som en platform for forsat udvikling af bibliotekernes (digitale) litteraturformidling.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017, idet der søges om enslydende indtægts- og udgiftsbevillinger i de to år.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 10-10-2016, pkt. 141

  Anbefales.

  Fraværende: Evan Lynnerup (V).

 • Pkt. 142 Anlægsbevilling - kunstværket Water World i Milen

  Pkt. 142

  Anlægsbevilling til kunstværket Water World i Milen

  Sagsnr. 249685 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune fik i forbindelse med etableringen af kunstværket Water World i Milen tilsagn fra Roskilde Festival om en donation på 300.000 kr. Baggrunden for at bevillingsindstillingen kun lyder på 247.500 kr. skyldes, at der skal indbetales et lovpligtigt bidrag på 17,5 pct. til momsrefusionsordningen af den samlede donation fra Roskilde Festival

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 247.500 kr. vedr. udgifter til Kunststrategi Milen, samt en tilsvarende anlægsbevilling vedr. indtægter finansieret af Roskilde Festivalen til Kunststrategi Milen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Kunstværket Water World er andet realiserede værk i kunststrategien for Milen og stod færdigt i maj. Værket er placeret midt i det område, der fungerer som Dream City-område under Roskilde Festival og udarbejdet i samarbejde med festivalen for at sikre, at det også fungerer, når området er fyldt af mennesker.
  Værket er finansieret i samarbejde mellem Roskilde Kommune og Roskilde Festival, hvor Roskilde Festival har doneret 300.000 kr. svarende til halvdelen af den forventede udgift til kunstværket Water World. Den anden halvdel samt det lovpligtige bidrag til momsrefusionsordningen finansieres via de afsatte midler til kunststrategien.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, idet der søges om enslydende anlægsbevilling vedr. indtægter og udgifter på 247.500 kr.
  Der blev overført 897.816 kr. fra 2015 til 2016 vedr. kunststrategien (reserveret til et andet værk), og der er afsat 300.000 kr. i budget 2016 vedr. kunststrategien, så det nuværende budget 2016 er på 1.197.816 kr.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2016:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2016
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.198
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.446
  Anlæg, indtægter 248
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -248
  Anlæg, indtægter
  Finansiering
  Ændring af kassebeholdningen
  248
  0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 10-10-2016, pkt. 142

  Anbefales.
  Karsten Lorentzen (O) kan ikke tiltræde indstillingen.

  Fraværende: Evan Lynnerup (V).

 • Pkt. 143 Anlægsbevilling - Fodboldbaner ved Spraglehøj

  Pkt. 143

  Anlægsbevilling – Fodboldsbaner ved Spraglehøj

  Sagsnr. 252223 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med anlæg af fodboldbaner ved Spraglehøj ønskes overført restmidler på 263.377 kr. fra anlægsprojektet ”Kunstgræsbane på Spraglehøj”, fordi der er behov for ekstra midler til udbedringer af mangler m.m. efter fodboldbanerne er etableret.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der afsættes tillæg til rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 263.377 kr. vedr. udgifter til ”Fodboldbaner ved Spraglehøj”.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Kunstgræsbanen på Spraglehøj er nu etableret, men samtidigt er der opstået et behov for udbedringer af diverse mangler i forbindelse med etableringen af de almindelige fodboldbaner på Spraglehøj. På den baggrund ønskes restmidlerne på 263.377 kr. fra kunstgræsbaneprojektet overført til projektet for de almindelige fodboldbaner.
  Projektet forventes afsluttet: Juni 2017.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdning på 263.377 kr. i 2016
  jf. anden sag på dagsorden ”Anlægsregnskab – Kunstgræsbane på Spraglehøj”.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2016:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2016
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -789
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.052
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -263
  Finansiering:
  Forværring af kassebeholdningen -263

  Kultur- og Idrætsudvalget, 10-10-2016, pkt. 143

  Anbefales.

  Fraværende: Evan Lynnerup (V).

 • Pkt. 144 Anlægsregnskab - Kunstgræsbane Spraglehøj

  Pkt. 144

  Anlægsregnskab – Kunstgræsbane på Spraglehøj

  Sagsnr. 283456 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for kunstgræsbane på Spraglehøj Idrætsanlæg i Jyllinge. Regnskabet viser et samlet mindreforbrug på 263.377, der ønskes overført til anlægssagen ”Fodboldbaner ved Spraglehøj”.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har i perioden marts 2010 til marts 2014 bevilget 6.445.000 til anlæggelse af kunstgræbane på Spraglehøj idrætsanlæg i Jyllinge. Etablering af kunstgræsbane med tilhørende hegn, faskine, regulering af yderarealer og beplantning er tilendebragt. Dog resterer lidt udgifter til opretning af beplantning og afskærmning. Derfor ønskes mindreforbruget på 263.377 kr. overført til projekt ”Fodboldbaner ved Spraglehøj”, der ligeledes har gavn af beplantningen og afskærmningen. ”Fodboldbaner ved Spraglehøj” havde desuden afsæt i nærværende sag.

  Økonomi

  Sagen medfører en forbedring af kassebeholdningen på 263.377 kr. i 2016 jf. dog anden sag på dagsorden ”Anlægsbevilling – Fodboldbaner ved Spraglehøj”.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 10-10-2016, pkt. 144

  Anbefales.

  Fraværende: Evan Lynnerup (V).

 • Pkt. 145 Anlægsregnskab - Rådmandshaven, kunstgræsbaner

  Pkt. 145

  Anlægsregnskab - Rådmandshaven, kunstgræsbaner

  Sagsnr. 283425 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab vedrørende etableringen af kunstgræsbaner i Rådmandshaven.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav i foråret 2012 en nettoanlægsbevilling på 1.485.000 kr. til etablering af kunstgræsbaner i Rådmandshaven. Der var tale om en udgiftsbevilling på 10.485.000 kr. (hvoraf de 1.485.000 kr. stammede fra Idrætsfacilitetspuljen) og en indtægtsbevilling på 9.000.000 kr. (Donation fra Roskilde Festival).
  Kunstgræsbanerne kom i brug for et par år tilbage, men regnskabet lukkes først nu, fordi der har været uoverensstemmelser undervejs med leverandører i forhold til kvaliteten af det udførte anlægsarbejde.
  Udgiftsbudgettet på 10.485.000 kr. er overholdt, og regnskabet ender med et mindreforbrug på 39.434 kr. på udgiftssiden, mens der på indtægtssiden er en samlet mindreindtægt på 1.340.000 kr.
  Mindreindtægten skyldes konkret, at et lovpligtigt bidrag på 17,5 pct. til momsrefusionsordningen af det samlede tilskud fra Roskilde Festivalen ikke var indregnet i anlægsbevillingssagen tilbage i 2012. Senere blev man opmærksom på momsrefusionen, og mindreindtægten har indgået i budgetopfølgninger på anlægsområdet.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 1.340.000 kr. vedr. indtægter i 2016 og forbedring af kassebeholdningen på 39.434 kr. vedr. udgifter i 2016.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 10-10-2016, pkt. 145

  Anbefales.

  Fraværende: Evan Lynnerup (V).

 • Pkt. 146 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. august 2016

  notat_til_budgetopfoelgning_pr._31._august_2016.pdf

  Pkt. 146

  Orientering om budgetopfølgning pr. 31. august 2016

  Sagsnr. 280648 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 31. august 2016 fremlægges til orientering.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio.kr)

  På Kultur- og Idrætsudvalgets område forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. Dette er en forbedring i forhold til halvårsregnskabet på 0,7 mio. kr.
  Forbedringen består fortrinsvis af lavere forbrugsudgifter (el, vand og varme) end budgetteret samt en udskydelse af betaling vedr. dele af DGI-samarbejdsaftale til 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Det forventede årsregnskab for kommunen som helhed viser en forværring af de likvide aktiver på 40,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. I forhold til halvårsregnskabet 2016 er der tale om en forbedring på 14,7 mio. kr. Resultat af forventet årsregnskab 2016 uddybes i bilag.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 10-10-2016, pkt. 146

  -

  Fraværende: Evan Lynnerup (V).

 • Pkt. 147 Meddelelser fra forvaltningen

  Pkt. 147

  Meddelelser fra forvaltningen

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 10-10-2016, pkt. 147

  - Åben Hal Projektet.
  - Svømmehal.

  Fraværende: Evan Lynnerup (V).

 • Pkt. 148 Eventuelt

  Pkt. 148

  Eventuelt

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 10-10-2016, pkt. 148

  Udvalgets juleafslutning den 7. december 2016 i forlængelse af udvalgsmødet.

  Fraværende: Evan Lynnerup (V).

 • Pkt. 149 Godkendelse af Samarbejdsprincipper for Himmelev Veddelev Boldklub, Roskilde Pigefodbold og Roskilde Kommune

  samarbejdsprincipper_for_hvb_og_roskilde_pigefodbold.pdf roskilde_pigefodbold_-_bemaerkninger.pdf

  Pkt. 149

  Godkendelse af Samarbejdsprincipper for Himmelev Veddelev Boldklub, Roskilde Pigefodbold og Roskilde Kommune

  Sagsnr. 253835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen har til formål at fastsætte retningslinjer for det fremtidige samarbejde mellem Himmelev Veddelev Boldklub, Roskilde Pigefodbold og Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Samarbejdsprincipper for Himmelev Veddelev Boldklub, Roskilde Pigefodbold og Roskilde Kommune godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Himmelev Veddelev Boldklub (HVB) har gennem mange år haft en brugsaftale med Roskilde Kommune på klubhus og omklædningsfaciliteter i Himmelev Idrætspark. Endvidere har de benyttet de tilknyttede græsbaner, og på lige fod med andre brugere, kunstgræsbanen. I 2014 valgte HVBs pigeafdeling at forlade HVB og danne en ny forening ved navn Roskilde Pigefodbold (RPF). RPF er blevet godkendt som folkeoplysende forening, og har dermed ret til støtte og faciliteter på lige fod med alle kommunens andre godkendte foreninger.
  Da der nu er to foreninger, der skal benytte samme faciliteter, og dette har givet anledning til uoverensstemmelser mellem foreningerne, har forvaltningen efter møde mellem foreningerne og formanden for Kultur- og Idrætsudvalget udarbejdet vedhæftede forslag til samarbejdsprincipper.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 10-10-2016, pkt. 149

  Der var fremsendt bemærkninger fra Roskilde Pigefodbold til udvalgets møde. Disse tilknyttes referatet.
  Forvaltningens indstilling blev godkendt, med følgende tilføjelser i principperne:
  - Punkt 1 suppleres efter "……pågældende niveau." med "…, herunder skal Roskilde Pigefodbold også have adgang til bane 8……"
  - "Principperne erstatter det hidtidige tillæg "Samarbejdsaftale mellem HVB og Roskilde Pigefodbold" af 18. august 2014."

  Fraværende: Evan Lynnerup (V).

 • Pkt. 150 Optag i idrætstalentklassen

  Pkt. 150

  Optag i idrætstalentklassen

  Sagsnr. 277126 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Venstre har bedt om, at sag om optag i talentklassen sættes på dagsordenen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Marianne Kiærulff (V) har bedt om at få sat følgende sag på dagsordenen:
  ”Som opfølgning på redegørelsen vedr. optag i T- klasserne og indvirkning ift fodbolden ønsker Venstre, at der afholdes et fælles møde mellem KIU, Elite- og Talentrådet og de berørte klubber, så der gives mulighed for at vurdere og evt. justere de vedtagne principper, som administrativt er besluttet."

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 10-10-2016, pkt. 150

  Kultur- og Idrætsudvalget udtaler, at ændring i kriterier for optag i talentklassen burde have været politisk behandlet i Elite- og Talentrådet, og udvalget anmoder derfor rådet om inden 1. november 2016 at fastlægge kriterier for optag.

  Fraværende: Evan Lynnerup (V).