You are here

Referat

Dato: Onsdag, Januar 11, 2017 - 17:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 1 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 1

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 11-01-2017, pkt. 1

  Punkt 6 og 8 blev rykket frem på dagsordenen.
  Herefter godkendt.

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A).

 • Pkt. 2 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 2

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 11-01-2017, pkt. 2

  - Møde med fodboldklubberne
  - Dampradioen - retssag
  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A).

 • Pkt. 3 Udmøntning af midlerne til flygtningefrivillighedskoordination i 2017 og 2018

  Opsamling_paa_interessentmoeder_omkring_organiseringen_af_den_kommende_flygtninge.pdf

  Pkt. 3

  Udmøntning af midlerne til flygtningefrivillighedskoordination i 2017 og 2018

  Sagsnr. 287435 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  I budgetforliget er der afsat 300.000 kr. til en flygtningefrivillighedskoordinator til støtte til koordinering af frivillige på flygtningeområdet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at
  1. der arbejdes videre frem imod en samarbejdsaftale med DGI og Red Barnet
  2. de 300.000 kr. i henholdsvis 2017 og 2018 placeres i en pulje, der faciliteres af forvaltningen

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  I budgetforliget er der afsat 300.000 kr. i henholdsvis 2017 og 2018 til støtte til koordinering af frivillige på flygtningeområdet. Der er forskellige eksterne interessenter, der kunne være gavnlige at samarbejde med. Forvaltningen har afholdt møder med en række forskellige interessenter, og opsamlingen på disse møder er vedhæftet.
  På baggrund af interessentmøderne indstilles, at projektet bliver et samarbejde med DGI og Red Barnet, da disse parter vil kunne supplere hinanden.
  Dette skal gøres via uddannelse af ledere og undervisere og via dannelse og supervision af et lokalt netværk. DGI har en del erfaring med lige præcis den slags opgaver, da de gennem de senere 2 år har arbejdet med et lignende projekt i to jyske kommuner.
  Red Barnet har erfaring med frivillige følgeordninger til og fra aktiviteten og omkring frivillig hjælp til at søge om kontingentstøtte og støtte til tøj og udstyr. Red Barnet har stor erfaring med området fra samarbejde med flere andre kommuner bl.a. Københavns Kommune.
  Et samarbejde med de ovenstående interessenter vil give et smidigt projekt, der tager hånd omkring alle facetter af arbejdet med at få flygtninge til at deltage i folkeoplysende aktiviteter. Begge eksterne interessenter er meget interesserede i at samarbejde om projektet.
  Projektet vil være koblet tæt til Like My Life (fritidspasordningen), da en del af indsatsen vil være den samme, og da de to indsatser med fordel vil kunne supplere hinanden.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018, idet der er tale om disponering af midler afsat i budgettet.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 11-01-2017, pkt. 3

  Godkendt.
  Karsten Lorentzen (O) kan ikke godkende indstillingens punkt 1.

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A).

 • Pkt. 4 Drøftelse af den fremtidige organisering af idrætstalentudvikling

  Bilag_1_Roskilde_Elite-_og_Talentraads_kompetencer_og_arbejdsopgaver.pdf Bilag_2_Roskilde_ELite-_og_Talentraads_resultater_i_Team_Danmark_samarbejdsperioden.pdf

  Pkt. 4

  Drøftelse af den fremtidige organisering af idrætstalentudvikling

  Sagsnr. 287023 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kommunens Elite- og Talentråd besluttede på møde den 8. december at sende organiseringen af arbejdet med talentudvikling til drøftelse i Kultur- og Idrætsudvalget, herunder at anbefale at medlemmerne fra de prioriterede sportsgrene og Roskilde Idræts Unions medlem inddrages i dialogen om den fremtidige organisering. Kultur- og Idrætsudvalget drøfter den fremtidige organisering på møde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at den fremtidige organisering af arbejdet med talentudvikling og eliteidræt i Roskilde Kommune drøftes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  På møde den 8. december 2016 besluttede Roskilde Elite- og Talentråd at sende den fremtidige organisering af arbejdet med talentudvikling til drøftelse i Kultur- og Idrætsudvalget. Forud for beslutningen havde rådet drøftet Kultur- og Idrætsudvalget og Skole- og Børneudvalgets behandling af sagen om kriterier for at gå i idrætstalentklassen på Himmelev Skole samt rammerne for den kommende Team Danmark samarbejdsaftale 2017-2020 på et punkt tilføjet på mødet, pkt. 2. Se referat fra rådsmøde den 8. december.
  I forhold til Team Danmark samarbejdsaftalen 2017-2020 skal Roskilde Kommune have et råd, som varetager arbejdet med at sikre de bedst mulige rammer for talentudvikling og eliteidræt, herunder været et rådgivende råd, der skal synliggøre eliteidrætten og talentudvikling, dens udøvere og aktiviteter. Samarbejdsaftalen er politisk forankret i Kultur- og Idrætsudvalget, som tilrettelægger den overordnede planlægning af talentudvikling og eliteidræt i kommunen. Jf. Team Danmark samarbejdsaftale 2017-2020, § 1 Organisation.
  Jf. Rådets vedtægter § 2, formål, udfører rådet opgaver, som er tillagt rådet i forhold til:
  - Roskilde Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark
  - Talentudviklingspuljen
  - Roskilde Kommunes elitesportsaftaler
  indenfor de økonomiske rammer og retningslinjer, som er fastsat af Kultur- og Idrætsudvalget. Se rådets vedtægter her.
  Rådet skal sikre en optimal udnyttelse af de afsatte midler. I bilag 1 ses formålet med Elite- og Talentrådet samt oplistning af rådets opgaver (uddrag af vedtægterne)
  Rådet har blandt andet opnået resultater ved at skabe rammerne for talentudviklingsmiljøer på folkeskoleniveau med talentklasserne og videre på ungdomsuddannelserne til glæde for en bred skare af foreninger. Dertil kommer, at de har sat fokus på vigtigheden af et kommende sportscollege og den fortsatte talentudvikling på vej mod elite. I bilag 2 ses flere resultater, som rådet har opnået i den nuværende aftaleperiode.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 11-01-2017, pkt. 4

  Drøftet.
  Formand og næstformand afholder et dialogmøde med rådet om den fremtidige organisering af arbejdet.
  På mødet opfordres Elite- og Talentrådet til at fungere, indtil der er truffet beslutning om ny organisering af arbejdet.

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A).

 • Pkt. 5 Foreningsliv ind i folkeskolen

  Pkt. 5

  Foreningsliv ind i folkeskolen

  Sagsnr. 282726 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  I budgetforliget 2017 indgår beslutning om at etablere indsatsen ”Foreningslivet ind i folkeskolen”, der understøtter en fortsættelse af initiativer under breddeidrætskommuneprojektet. I denne sag stilles forslag til udmøntningen af indsatsen med etablering af en aktivitetspulje til støtte for foreningerne samt en fortsættelse af den centrale koordinatorfunktion, der understøtter indsatserne på skolerne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der afsættes 300.000 kr. til en aktivitetspulje til bevægelses- og foreningsforløb, som administreres af forvaltningen,
  2. foreninger i Åben Skole kan søge om støtte fra puljen til planlagte bevægelses- og foreningsforløb mellem skole og forening, og
  3. der afsættes 500.000 kr. til en central koordinator af indsatsen ”Foreningslivet ind i folkeskolen”.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget
  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med budgetforlig 2017 blev flere initiativer under breddeidrætskommuneprojektet permanentgjort, herunder 'Foreningslivet ind i folkeskolen'. Evalueringen af projektet viser, at det fortsat er nødvendigt for skolerne med en central koordinering, og nu tilbydes indsatsen hermed til alle Roskilde Kommunens folkeskoler. Der er afsat i alt 0,8 mio. kr. årligt til en fortsat koordinering af bevægelses- og foreningsforløb. Forvaltningen foreslår, at bevillingen fordeles med 300.000 kr. til aktivitetsstøtte til foreningerne, og 500.000 kr. til lønmidler til fortsættelse af en central koordinator.
  Samarbejdet mellem foreningerne og folkeskolerne om bevægelses- og foreningsforløb understøtter folkeskolereformens krav om åben skolesamarbejder med idræts- og foreningslivet. De konkrete indsatser understøtter målene om mere bevægelse i skoledagen og en mere varieret og anderledes skoledag. Derudover understøttes skolens arbejde med medborgerskab og målet om at styrke den lokale sammenhængskraft, og at eleverne stifter bekendtskab med foreningslivet. Samarbejdet bidrager også til at kvalificere idrætsundervisningen. Gevinsten hos eleverne er øget trivsel, større engagement, øget foreningsdeltagelse og derigennem større tilknytning til det lokale foreningsliv. Gevinsten hos foreningerne er synliggørelse, flere medlemmer og profilering af deres sportsgren.
  Forvaltningen foreslår følgende udmøntning af indsatsen ”Foreningslivet ind i folkeskolen”:
  - En aktivitetspulje til bevægelses- og foreningsforløb på 300.000 kr., som skal gøre det administrativt nemt for skolerne og foreningslivet at samarbejde. Puljen administreres af forvaltningen.
  - Puljen kan søges af alle Åben Skole foreninger til planlagte bevægelses- og foreningsforløb mellem skole og forening.
  - En central koordinator med overordnet ansvar for fremdriften og koordineringen mellem skoler, foreninger og andre aktører på området
  - Der arbejdes hvert år med at rekruttere nye skoler, ud fra et geografisk sigt, hvor en særlig indsats gennemføres i forhold til at forankre de koordinerede foreningsforløb lokalt

  Tilbud til foreningerne

  - Udvælgelse af ’Åben Skole foreninger’
  - Åben Skole foreninger tilbydes et særligt forløb med fokus på bl.a. læringsmål og aldersrelateret træning
  - Støtte til etablering af forløb på Åben Skole portalen.

  Alle folkeskoler tilbydes via Åben Skole portalen koordinerede bevægelses- og foreningsforløb, der kan anvendes i alle fag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, idet der er tale om udmøntning af midler på Kultur- og Idrætsudvalgets budget; 0,8 mio. kr. årligt fremover til ”Foreningslivet ind i folkeskolen”.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 11-01-2017, pkt. 5

  Indstillingens punkt 1-3: Godkendt med den tilføjelse, at der gives en årlig status til udvalget.
  Karsten Lorentzen (O) kan ikke tiltræde, da O mener, at det er en skæv fordeling mellem aktivitetspulje og central koordinator. Karsten Lorentzen begærer sagen i byrådet.

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A).

 • Pkt. 6 Analyse i forhold til Bibliotekernes Rolle i Lokalsamfundet - endelig rapport

  Handleplan_2017.pdf Vision_og_strategi_2017.pdf Analyse_af_lokalbibliotekernes_kvaliteter_og_potentialer.pdf

  Pkt. 6

  Analyse i forhold til Bibliotekernes Rolle i Lokalsamfundet - endelig rapport

  Sagsnr. 278514 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Den endelige rapport vedr. analyse af Bibliotekernes Rolle i Lokalsamfundet fremlægges sammen med forslag til strategi og handleplan 2017.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslagene til strategi og handleplan 2017 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Bibliotekernes Rolle i Lokalsamfundet (BRIL) er en del af Bibliotekspolitikken. Visionen for BRIL er, at Roskilde Kommune ønsker at understøtte lokale bysamfund med levende lokale miljøer, som er relevant for borgerne, ved både at tilbyde en enkel adgang til de services, som borgeren har behov for, og samtidig tilbyde muligheder for udfoldelse af aktiviteter i lokale fællesskaber.
  Kultur- og Idrætsudvalget havde den 2. marts 2016, pkt. 33, en temadrøftelse om en analyse i forhold til Bibliotekernes Rolle i Lokalsamfundet.
  Analysen er nu gennemført, og resultaterne heraf præsenteres. Analysen er baseret på afdækning af både brugere og ikke-brugeres reelle behov og forventninger til lokal biblioteksservice. Den giver derfor et solidt fundament for videreudviklingen af BRIL.
  Analysens resultat har som overskrift ”Det livskvalificerende bibliotek”. Med begrebet menes, at biblioteket kvalificerer den enkelte borgers liv og livet i et lokalområde.
  Analysen afdækker syv kvaliteter og udviklingsspor, borgerne peger på som væsentlige: Fordybelse, Hygge, Viden & vejledning, Struktur for livet, En lokal aktør, Indgang til fællesskab, samt Digitale forbindelser.
  Der peges på, at ud af den mangfoldighed af aktiviteter, der allerede findes, bør der fokuseres og prioriteres ud fra de syv udviklingsspor, der afdækkes og kvalificeres. Ved at bruge de syv spor som ramme, vil bibliotekerne blive bragt i tættere overensstemmelse med borgernes behov og målrette bibliotekets aktiviteter.
  Analysen danner baggrund for en flerårig strategi. Kernen her er, at de syv spor danner baggrund for både egne initiativer og samarbejde og samskabelse med borgerne. Sporene implementeres i tæt samarbejde med borgerne i forhold til de konkrete behov, der er i de fem områder samt bogbussen, baseret på områdets demografi, relationer til andre aktører, muligheder i de fysiske rum, kommunale strategier osv.
  I forbindelse med strategien udarbejdes årligt en handleplan for de konkrete indsatser.
  Kultur- og Idrætsudvalget gives en status på møderne i juni og december.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 11-01-2017, pkt. 6

  Godkendt.

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A).

 • Pkt. 7 Samarbejdsaftale med DGI 2017

  Endelig_samarbejdsaftale_mellem_DGI_Midt-_og_Vestsjaelland_og_Roskilde_Kommune.pdf

  Pkt. 7

  Samarbejdsaftale med DGI 2017

  Sagsnr. 287598 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er i budget 2017 afsat 500.000 kr., til at lave en samarbejdsaftale mellem Roskilde Kommune og DGI Midt- og Vestsjælland. Der er udarbejdet en samarbejdsaftale for 2017, som indstilles til godkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at samarbejdsaftalen mellem Roskilde Kommune og DGI Midt- og Vestsjælland godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  For fortsat at udvikle samarbejdet med DGI Midt- og Vestsjælland er der afsat 500.000 kr. i budget 2017.
  Forvaltningen har efter drøftelse med DGI følgende forslag til samarbejdsprojekter i 2017 for et samlet beløb på 500.000 kr:

  Stjerneløb

  Der afsættes midler, så det historiske cykelløb ”Stjerneløbet” kan afvikles i 2017.
  DGI fortsætter udviklingen af løbet sammen med cykelforeninger og Roskilde Kommune.

  Gadeidræt – Rabalderfestival og SMACK

  De gode erfaringer med gadeidræt på Rabalderfestivalen betyder, at vi nu er klar til at satse på den store gadeidræt festival SMACK.
  SMACK er en forkortelse for:
  - Sport
  - Music
  - Art
  - Co-creation
  - Knowledge

  SMACK er en festival for gadekultur, hvor formålet er at fremme gadeidrætten inden for en organiseret ramme. (Se uddybende beskrivelse i bilag)

  Åben skole

  En indsats omkring samarbejde med det lokale foreningsliv og Roskilde Kommune, med udgangspunkt i skoler, foreninger, elever og lærere.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Samarbejdsaftalen finansieres af midler afsat i budget 2017.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 11-01-2017, pkt. 7

  Godkendt.

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A).

 • Pkt. 8 Orientering om status for ny svømmehal

  Aendringer_i_nyt_udbud_af_Roskilde_Badet.pdf

  Pkt. 8

  Orientering om status for ny svømmehal

  Sagsnr. 249965 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om status for ny svømmehal og det igangværende udbud.
  Bilag 2 (Sparetiltag) er lukket, fordi det indeholder økonomiske vurderinger, som kan have betydning for udbuddet. Bilaget kan åbnes, når licitationen er afsluttet.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Licitationen den 28. august 2016 på Roskilde Badet gik 30 mill. kr. over budgettet. Siden licitationen er der arbejdet med optimering af budgettet, samt en kritisk gennemgang af projektet, som er udmøntet i en rækkes besparelser.
  Besparelserne er udarbejdet med stor respekt for konkurrenceprogrammet. Det betyder, at alle funktioner beskrevet i programmet stadig er med i projektet. Der er ikke reduceret i bassinarealer. Foyer/café, omklædningsfaciliteter og børneniche er som hidtil. Wellnessområde og varmtvandsbassin er ikke ændret. I aktivitetsrummet er depotfaciliteterne optimeret, hvilket betyder, at det har været muligt at reducere i arealerne.
  Forvaltningen vurderer, at projektet efter justeringerne er bedre rustet til næste licitation. Prisen for den nye svømmehal kendes primo marts efter licitationen.
  For at skabe interesse for det nye udbud er der udarbejdet en entreprenørliste med 68 relevante firmaer. De er alle kontaktet telefonisk, for at gøre dem opmærksom på det nye udbud. Telefonkontakten er fulgt op med en mail om projektet og dets tidsterminer for prækvalifikation, licitation og byggeperiode.
  Procestidsplanen ser ud som følger:
  - Udbudsbekendtgørelse 2. december 2016
  - Ansøgningsfrist 9. januar 2017
  - Indstilling af de prækvalificerede 17. januar 2017
  - Licitation 28. februar 2017.
  - Efterfølgende kvalitetssikring og vurdering. Resultat 3. marts 2017
  - Indgåelse af entrepriseaftaler 3. – 12. april 2017
  - Byggeperiode fra 18. april 2017 til ultimo 2018 (Der forventes en lukkeperiode på ca. 8 måneder)
  - Forventet 1. spadestik maj 2017

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Forvaltningen forventer i forlængelse af udbuddet at fremlægge sag på udvalgets møde i april 2017.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 11-01-2017, pkt. 8

  -

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A).

 • Pkt. 9 Orientering om svar fra Roskilde Museum vedr. 100 året for salg af De Dansk Vestindiske Øer

  Svar_fra_ROMURoskilde_Museum.pdf

  Pkt. 9

  Orientering om svar fra Roskilde Museum vedr. 100 året for salg af De Dansk Vestindiske Øer

  Sagsnr. 277126 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der orienteres om svar fra Roskilde Museum på udvalgets henvendelse om markering i forbindelse med 100 året for salg af De Dansk Vestindiske Øer.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Foranlediget af et forslag fra byrådsmedlem Jonas Bejer Paludan (Ø) om markering af 100 året for salget af De Dansk Vestindiske Øer besluttede byrådet den 30. november 2016, punkt 279, at sende sagen til behandling i Kultur- og Idrætsudvalget.
  Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 7. december 2016, punkt 177, at oversende sagen til Roskilde Museum med henblik på en museumsfaglig vurdering og i forlængelse heraf beslutning, om der skal afvikles en særudstilling på museet, der markerer 100-året.
  På baggrund af Kultur- og Idrætsudvalgets oversendelse af sagen har Roskilde Museum sendt det vedhæftede svar, som blandt andet indeholder:
  - At der i den kommende basisudstilling vil indgå et afsnit om Sukkerhusets historik, herunder fortællingen om det i 1763 oprettede interessentskab til raffinering af sukker fra kolonierne i Dansk Vestindien og bygning af Sukkerhuset.
  - At en event/foredragsarrangement om De Dansk Vestindiske Øer indgår i museets overvejelser for 2017

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 11-01-2017, pkt. 9

  -

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A).

 • Pkt. 10 Orientering om arbejdet i Udvalget for Musikby

  Pkt. 10

  Orientering om arbejdet i Udvalget for Musikby

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om arbejdet med udvikling af strategi for Musikby 2020.

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Idrætsudvalgets formand og næstformand orienterer om arbejdet i § 17 stk. 4 udvalget for Musikby 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 11-01-2017, pkt. 10

  -

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A).

 • Pkt. 11 Meddelelser fra forvaltningen

  Pkt. 11

  Meddelelser fra forvaltningen

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 11-01-2017, pkt. 11

  - Danmarks Biblioteksforenings årsmøde.
  - Tidsbestilling i Borgerservice.
  - Kulturbasen fylder 20 år, event den 26. januar.
  - Sekretariatet for Folkeuniversitetet overgår til RUC.
  - Forsøg med Åben Hal, 160 bookinger.

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A).

 • Pkt. 12 Eventuelt

  Pkt. 12

  Eventuelt

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 11-01-2017, pkt. 12

  - BGK aftalen, status forelægges på et kommende møde.
  - Mulighed for rundtur til Åbne biblioteker.
  - Henvendelse vedr. Roskilde Lokal TV. Der meldes tilbage fra Arkivet på næste KIU-møde.

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A).