You are here

Referat

Dato: Onsdag, April 11, 2018 - 07:30
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 47 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 47

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 11-04-2018, pkt. 47

  Godkendt.
  Fraværende: Poul Lindor Nielsen (A).

 • Pkt. 48 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 48

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 11-04-2018, pkt. 48

  Kidz Sport Awards
  Seminar om børnekulturhus
  Fællesmøde med Elite- og Talentrådet

  Fraværende: Poul Lindor Nielsen (A).

 • Pkt. 49 Godkendelse af Elite- og Talentrådets årsplan 2018/2019

  Forslag_til_Aarsplan_20182019_for_Elite-_og_Talentraadet_ETR_sag_08.02.2018.pdf Forslag_til_aarsplan_20182019_for_Elite-_og_Talentraadet.pdf

  Pkt. 49

  Godkendelse af Elite- og Talentrådets årsplan 2018/2019

  Sagsnr. 287023 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Elite- og Talentrådets forslag til årsplan 2018/2019 for udmøntning af Roskilde Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark fremlægges til godkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Elite- og Talentrådets årsplan for 2018/19 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  I henhold til vedtægter for Elite- og Talentrådet skal rådet udmønte Roskilde Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark ved at fremlægge en årsplan (sommer til sommer) til Kultur- og Idrætsudvalgets godkendelse. Årsplanen skal indeholde forventede indsatser for det kommende år, herunder kriterier for fordeling af midler til de prioriterede sportsgrene (500.000 kr. puljen) og for Talentudviklingspuljen.
  Elite- og Talentrådet godkendte på mødet den 8. februar 2018 forslag til årsplan for Elite- og Talentrådet for 2018/2019, og fremlægger årsplanen til endelig godkendelse hos Kultur- og Idrætsudvalget.
  Årsplan 2018/19 indeholder blandt andet kriterier for ansøgninger til Talentudviklingspuljen 2018-2020 og kriterier til uddeling af midler til de prioriterede sportsgrene i 2018-2020. Elite- og Talentrådet anbefaler den samme fordelingsmodel til Talentudviklingspuljen på 400.000 kr. som tidligere samt en ny og mere forenklet model for fordeling af de 500.000 kr. til de prioriterende sportsgrene. Modellen vil i højere grad end tidligere imødekomme og understøtte klubbernes forskelligheder og sportslige mål.
  Elite- og Talentrådet anbefaler derudover, at de fremlagte kriterier for fordeling af midler til Talentpuljen og midlerne til de prioriterende sportsgrene gælder frem til den 31. december 2020, hvor den nuværende aftale mellem Roskilde Kommune og Team Danmark udløber.
  Årsplanen indeholder, foruden de ovennævnte kriterier, en gennemgang af indsatser i 2018/2019 for udmøntning af samarbejdsaftalen 2017-2020 mellem Roskilde Kommune og Team Danmark samt øvrige indsatser initieret af Roskilde Kommune herunder særligt næste fase i forhold til de lokalt prioriterede sportsgrene.
  Kultur- og Idrætsudvalget godkendte den 14. marts 2018, punkt 33, nye Elitesportsaftaler 2019-2021, og forvaltningen vedlægger derfor et opdateret forslag til årsplan 2018/2019 for Elite- og Talentrådet, indeholdende de godkendte elitesportsaftaler. Derudover vedlægges Elite- og Talentrådets dagsordensagen af den 8. februar 2018.
  Mål og indsatser fra årsplan 2017/2018 evalueres blandt andet i Elite- og Talentrådets årsberetning og fremgår derfor ikke af årsplanen. Årsberetningen forelægges Kultur- og Idrætsudvalget senere på året.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018

  Kultur- og Idrætsudvalget, 11-04-2018, pkt. 49

  Godkendt.

  Fraværende: Poul Lindor Nielsen (A).

 • Pkt. 50 Proces for etablering af et fjordbad i Jyllinge

  Fjordbad_Jyllinge_Skitseprojekt.pdf Fjordbad_Jyllinge_placering.pdf

  Pkt. 50

  Proces for etablering af et fjordbad i Jyllinge

  Sagsnr. 280758 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  I Udviklingsprogram for Jyllinge Bymidte indgår et projekt for et fjordbad i Jyllinge. Der har løbende været arbejdet med sagen, og der foreligger nu en projektskitse. Det skal besluttes, om der skal arbejdes videre med sagen og i givet fald hvordan.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det besluttes, om arbejdet skal stoppes på baggrund af analyserne, eller der arbejdes videre med et fjordbad ved Helligkorsparken som beskrevet.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Projektet for et fjordbad i Jyllinge indgår i Udviklingsprogram for Jyllinge Bymidte, som Byrådet vedtog i 2013. I efteråret 2014 gennemførte forvaltningen en forhøring og et borgermøde om et skitseprojekt til et fjordbad ved Klinten i Jyllinge. Der deltog ca. 40 borgere på mødet, som var præget af betydelig modstand mod projektet.
  På baggrund af input fra mødet udarbejdede forvaltningen sammen med en borgergruppe et nyt forslag til et fjordbad med placering ved Helligkorsparken. Sideløbende skrev 560 jyllingeborgere under på, at de ønsker et fjordbad i Jyllinge.
  Borgerne i Jyllinge har stærke meninger både for og imod projektet, og fjordbadet har gentagne gange været drøftet i lokale aviser og på de sociale medier.
  Byrådet besluttede på mødet den 15. juni 2016, punkt 173, at frigive kr. 200.000 til forundersøgelser, samt at forslaget skulle sendes i offentlig høring. Forundersøgelserne har vist, at der godt kan anlægges en permanent badebro ved Helligkorsparken, som kan modstå vind og vejr. For at nå ud til en rimelig badedybde skal broen være 50-60 m lang. Forundersøgelserne har også vist, at der kan være en risiko for påvirkning af fuglelivet og Natura 2000 området. Det vil kræve en mere detaljeret konsekvensvurdering at fastslå, om der er en reel risiko. Hvis der er det, kan projektet formentlig ikke gennemføres. Helligkorsparken er omfattet af strandbeskyttelseslinje, og projektet vil kræve dispensation fra strandbeskyttelsen og tilladelse fra Kystdirektoratet.
  I Jyllinge er der bademulighed om sommeren fra en badebro ved Klinten. For medlemmer af sejlklubbens sauna- og vinterbadeafdeling er der mulighed for helårsbadning og sauna fra Jyllinge Lystbådehavn.
  En permanent badebro ved Helligkorsparken vil supplere disse bademuligheder med en fri adgang til badevand i svømmedybde hele året, midt imellem det ”gamle” Jyllinge og Jyllinge Nordmark.
  Da der siden byrådets beslutning i 2016 er tiltrådt et nyt byråd, har forvaltningen vurderet, at det nye udvalg skal have mulighed for at tage stilling til, om forvaltningen skal fortsætte arbejdet med et fjordbad ved Helligkorsparken. Hvis der skal arbejdes videre med fjordbadet, foreslår forvaltningen, at der foretages en konsekvensvurdering i forhold til Natura 2000 og fuglelivet. Herefter bør projektskitsen sendes i offentlig høring med borgermøde. Hvorefter udvalget vil få forelagt sagen til beslutning om hvorvidt, der skal søges de nødvendige tilladelser hos Kystdirektoratet.
  Da det er en ressourcekrævende proces foreslår forvaltningen, at udvalget beslutter, om der skal arbejdes videre med sagen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Der er i anlægsbudgettet afsat 1 mio. kr. til projektet incl. forundersøgelser.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 11-04-2018, pkt. 50

  Udvalget besluttede på baggrund af analyserne at stoppe projektet. Der er vinterbadefaciliteter under etablering i havnen ved Jyllinge Sejlklub. Udvalget vil på et senere møde drøfte, hvordan en del af midlerne kan benyttes.
  Fraværende: Poul Lindor Nielsen (A).

 • Pkt. 51 Tillæg til kommende idrætsanalyse

  Pkt. 51

  Tillæg til kommende idrætsanalyse

  Sagsnr. 258433 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetforligspartierne ønsker et tillæg til den kommende idrætsanalyse med et særskilt fokus på fodboldfaciliteter, primært behovet for kunstgræsbaner.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at tillæg til idrætsanalyse godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med byrådets vedtagelse af budget 2018 blev det besluttet at gennemføre en idrætsanalyse med fokus på idrætsfaciliteternes bidrag til lokale fællesskaber. Formålet med analysen er bl.a., at understøtte Kultur- og Idrætsudvalgets prioriteringer af midlerne i Puljen til Kultur- Fritids- og Idrætsfaciliteter.
  Kultur- og idrætsudvalget har på mødet den 7. februar 2018 godkendt kommissoriet for den kommende idrætsanalyse.
  Budgetforligspartierne har efterfølgende ønsket at få udarbejdet et tillæg til idrætsanalysen med særskilt fokus på fodboldfaciliteter.
  Der ønskes en vurdering af behovet for udbygninger af kunstgræsbaner inkl. lys mv. i hhv. Svogerslev, Vindinge, Gundsølille, Trekroner/Himmelev, Gundsømagle og KFUM i henhold til idrætsanalysens kriterier.
  I den forbindelse ønsker budgetforligspartierne belyst følgende:
  - En prioriteret rækkefølge for de forskellige lokaliteter.
  - I hvilket omfang etablering af kunstgræsbaner kan afhjælpe behovet for haludvidelser.
  - Om der kan aftales driftsmodeller med foreningerne med henblik på at nedbringe afledte driftsudgifter til et minimum for kommunen.
  - Om opførelsen af f.eks. kunstgræsbaner kan give mulighed for salg af andre arealer, som kan give indtægter.
  - Muligheden for prisbesparelse ved at opføre flere kunstgræsbaner samtidig eller i umiddelbart forlængelse af hinanden.
  Denne delanalyse om fodboldfaciliteter ønskes færdig senest til august 2018. Første fase af selve idrætsanalysen forventes behandlet på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 6. juni 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da udgifter i forbindelse med idrætsanalysen afholdes indenfor de afsatte puljemidler til Pulje til Kultur-, Fritids- og Idrætsfaciliteter.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 11-04-2018, pkt. 51

  Godkendt.
  Fraværende: Poul Lindor Nielsen (A).

 • Pkt. 52 Kulturpuljen - ansøgning fra teatret Kriskat

  Teatret_KrisKat.pdf

  Pkt. 52

  Kulturpuljen - ansøgning fra teatret Kriskat

  Sagsnr. 296749 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der skal tages stilling til støtte fra Kulturpuljen til ansøgning fra teatret Kriskat.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives tilskud på 40.000 kr. til teatret Kriskat jf. ansøgningen, idet det understreges, at der skal være tale om offentlige arrangementer.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på mødet den 14. marts 2018, punkt 34, at give støtte til 17 ansøgninger til Kulturpuljen. Samtidig blev det besluttet, at forvaltningen skulle undersøge plejecentrenes interesse for ansøgningen fra teatret Kriskat med henblik på eventuel bevilling på det kommende møde, dvs. aprilmødet.
  En betingelse for støtte fra puljen er bl.a. at ansøgere, som ikke har lokal forankring skal indgå samarbejde om arrangementer/projekter med lokale foreninger, grupper, institutioner eller personer. Der skal endvidere være tale om et åbent tilbud.
  Forvaltningen kan oplyse, at der er interesse blandt plejecentrene for arrangementet, og man er indstillede på, at det er åbne arrangementer. Udgifterne kan dog ikke dækkes af aktivitetsmidlerne på centrene.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Der er 104.626 kr. tilbage i Kulturpuljen i 2018.
  Hvis det besluttes at imødekomme ansøgningen med de ansøgte 40.000 kr., vil kommunens nettoudgift være 20.000 kr., idet forestillingen er refusionsgodkendt. Kommuner kan via Refusionsordningen få dækket 50% af udgifter til køb af refusionsgodkendte professionelle scenekunstforestillinger. Dermed vil restbeløbet i puljen være 84.626 kr.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 11-04-2018, pkt. 52

  Godkendt.

  Fraværende: Poul Lindor Nielsen (A).

 • Pkt. 53 Godkendelse af årsrapport 2017 - egnsteatret Åben Dans

  Aaben_Dance_-_Aarsrapport_2017.pdf Aaben_Dance_-_Protokol_2017.pdf

  Pkt. 53

  Godkendelse af årsrapport 2017 - egnsteatret Åben Dans

  Sagsnr. 251245 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der fremlægges årsrapport 2017 for egnsteatret Åben Dans.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at årsrapporten 2017 for Åben Dans godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Åben Dans har udarbejdet årsrapport med ledelsesberetning og regnskab for 2017. Regnskabet viser et overskud på 151.149 kr. og en egenkapital på 413.548 kr., hvilket er et overskud på egenkapitalen på 151.149 kr. i forhold til resultatet 2016.
  Årsrapporten beskriver forestillinger og aktiviteter i 2017. I samarbejde med Åbent Laboratorium blev der vist to værker af up-coming koreografer. I samarbejde med Museet for Samtidskunst, Ragnarock, Gimle og INSP! blev der afholdt et interaktivt koreografisk vælgermøde i forbindelse med kommunalvalget.
  Åben Dans har været på turné med seks forskellige forestillinger i ind- og udland, herunder: What Do You Think, Med Hånden på Hjertet, Tre Ben, Arme og Ben – og noget ind imellem, Igen og Marsmand.
  I 2017 spillede Åben Dans 136 forestillinger, hvor de 102 var på turné. Heraf var 47 i udlandet.
  Årsrapporten er godkendt på foreningens generalforsamling den 28. februar 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 11-04-2018, pkt. 53

  Godkendt.
  Fraværende: Poul Lindor Nielsen (A).

 • Pkt. 54 Anlægsbevilling - Algade 31 som børnekulturhus

  Pkt. 54

  Anlægsbevilling - Algade 31 som børnekulturhus

  Sagsnr. 300300 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der ansøges om anlægsbevilling på 2 mio. kr. finansieret af udviklingspuljen til etablering af børnekulturhus i Algade 31.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. i budget 2018, finansieret af afsat beløb til formålet i udviklingspuljen til etablering af børnekulturhus.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forlængelse af beslutninger på mødet den 5. april 2017, punkt 51, og 7. juni 2017, punkt 82, vedtog Kultur- og Idrætsudvalget på mødet den 16. august 2017, punkt 103, at videresende forslaget om anvendelse af Algade 31 som børnekulturhus til budgetdrøftelserne. I budgetforliget for 2018, punkt 2014a, blev der derefter afsat 2,0 mio. kr. fra udviklingspuljen i 2018 til starten på udviklingen af Algade 31 til et børnekulturhus. Beløbet skal dække mindre ombygninger og aktivitetsudvikling. Opgaven er forankret i Roskilde Bibliotekerne. Der er afsat 0,5 mio. kr. årligt til afledt drift, som allerede er tilført Roskilde Bibliotekernes samlede budget i 2018 og årene frem. Derudover er der reserveret 2,5 mio. kr. af udviklingspuljen i 2019, jf. Tillægsaftale og præcisering til Budgetforlig 2018.
  Algade 31 stammer fra 1901 og har tidligere været klosterforvalterbolig for Roskilde Kloster. Stedet anvendes i dag af aftenskolerne. De forlader bygningen med udgangen af maj 2018. Planen er herefter, at huset klargøres nødtørftigt i perioden juni-august, så der kan iværksættes aktiviteter fra efteråret 2018. Hensigten er, at der i efteråret eksperimenteres med forskellige aktivitetsmuligheder, gennemført i samarbejde med forskellige aktører og placeret både i huset og på udearealerne.
  Baggrunden for beslutningen om anvendelsen af Algade 31 var et oplæg, der blev til efter analysearbejde og bred inddragelse af interessenter i foråret 2017. Oplægget udbygges nu med en børnekulturel kortlægning i løbet af foråret 2018. Der afholdes fælles aktørmøde i april 2018. I foråret foregår der samtidig en løbende planlægning af efterårets testaktiviteter til gennemførelse medio august-november 2018. Herefter evalueres til brug for det videre arbejde med børnekulturhuset.
  I sommerperioden anvendes udendørsarealerne til bl.a. Sjov Ferie-aktiviteter.
  Projektet påbegyndes primo 2018 og forventes afsluttet ultimo 2019.

  Økonomi

  Sagen nedskriver udviklingspuljens driftsbudget med 2 mio. kr.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2018

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter 0
  Investeringsoversigt, revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -2.000
  Finansiering:
  Udviklingspuljen, drift 2.000

  Kultur- og Idrætsudvalget, 11-04-2018, pkt. 54

  Anbefales.
  Fraværende: Poul Lindor Nielsen (A).

 • Pkt. 55 Orientering om puljer på Kultur- og Idrætsudvalgets område

  Pkt. 55

  Orientering om puljer på Kultur- og
  Idrætsudvalgets område

  Sagsnr. 302670 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kultur- og Idrætsudvalget præsenteres for puljerne på kultur- og idrætsområdet.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Som led i introduktionen til det nye udvalg gives en orientering på mødet om de puljer, der er afsat i budgettet til at understøtte kultur- og idrætslivet i Roskilde Kommune.
  Der er følgende puljer:
  - Kulturpuljen
  - Puljen til store idræts- og kulturarrangementer
  - Ungepuljen
  - Start- og Udviklingspuljen
  - Talentudviklingspuljen
  - Salpuljen
  - Kom ud og leg-puljen
  - Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter

  Forvaltningen vil præsentere formål og kriterier på mødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 11-04-2018, pkt. 55

  -
  Fraværende: Poul Lindor Nielsen (A) og Evan Lynnerup (V).

 • Pkt. 56 Orientering om samarbejdsanalyse for skoler, SFO, klubber og foreningsliv

  Bilag_om_samarbejdsanalyse_for_skoler_SFO_klubber_og_foreningsliv.pdf

  Pkt. 56

  Orientering om samarbejdsanalyse for skoler, SFO, klubber og foreningsliv

  Sagsnr. 301961 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  For at fremme samarbejdet mellem skoler, SFO, klubber og det lokale foreningsliv er det med budget 2018 aftalt, at der udarbejdes en analyse af andre kommuners erfaringer med samarbejdet. Sagens indstillingspunkter behandles i Skole- og Børneudvalget, og sagen forelægges til orientering for Kultur- og Idrætsudvalget.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget behandler sagen på møde den 10. april 2018 med følgende indstilling: ”Forvaltningen indstiller, at samarbejdsanalysen drøftes med henblik på inspiration til fremme af samarbejde, og der arbejdes med, at samarbejdet mellem SFO, klubber og foreninger fremmes.”
  I budgetforliget for 2018 blev det aftalt, at ”Skole- og Børneudvalget arbejder med at fremme samarbejdet mellem skoler, SFO, klubber og det lokale foreningsliv. Til inspiration og fremme for dette arbejde ønsker parterne udarbejdet en analyse af erfaringer fra andre kommuner til forelæggelse i Skole- og Børneudvalget”.
  Forvaltningen har indhentet oplysninger fra andre kommuner og DGI om deres erfaringer med samarbejde mellem skoler, SFO, klubber og foreninger. DGI vurderer umiddelbart, at kommunerne generelt stadig er i gang med at afsøge gode rammer for at få flere samarbejder mellem skoler og foreninger, og at Roskilde Kommune i den sammenhæng er langt fremme.
  På baggrund af analysen, som fremgår af bilag, peger forvaltningen på, at der er muligheder for at udvide de gode erfaringer og koncept for samarbejde, der er mellem skoler og foreninger til også at omfatte SFO og klubber. Ved at udvide samarbejdet til også at omfatte SFO og klubber kan der opstå andre muligheder for indhold end det er muligt indenfor skoledagen. Ved at udvide samarbejdet kan det også være med til at introducere flere børn til foreningslivet. Flere foreninger anvender fx idrætsfaciliteter på skolerne fra sidst på eftermiddagen, og de samme faciliteter kan anvendes af SFO og klubber frem til foreningsmedlemmerne begynder. Den sammenhængende dag for børnene kan også fremmes ved at udvikle forløb på tværs af skole, SFO og klub.
  Analysen kan give inspiration til, at de eksisterende samarbejder videreudvikles ved at der for eksempel kan arbejdes på at formidle undervisningsmateriale til forløbene, og der kan afholdes netværksmøder for foreninger, skoler, SFO og klubber.
  Analysen viser, at kommunerne organiserer samarbejdet på forskellig vis, og flere kommuner har afsat særlige midler, der skal understøtte samarbejdet. I Aalborg Kommune bliver der udarbejdet læringsmateriale til forløb i de forskellige idrætsgrene. Slagelse har partnerskabsforeninger, der forpligtes på en række forløb på skolerne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 11-04-2018, pkt. 56

  -
  Fraværende: Poul Lindor Nielsen (A) og Evan Lynnerup (V).

 • Pkt. 57 Orientering om fritidspasordningen "LikeMyLife"

  Pkt. 57

  Orientering om fritidspasordningen ”LikeMyLife”

  Sagsnr. 302707 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Fritidspasordningen ”Like My Life” hjælper ikke-foreningsaktive børn og unge ind i foreningslivet i Roskilde Kommune ved hjælp af kontingenttilskud og vejledning. Der gives en status på indsatsen.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Fritidspasordningen ”Like My Life” yder fritidsvejledning og kontingentstøtte på op til 1000 kr. til ikke-foreningsaktive børn og unge i alderen 6-17 år bosat i Roskilde Kommune. På Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 20. august 2014, punkt 97, blev Fritidspasordningen gjort permanent. Bemandingen fra projekt til drift blev nedsat fra to til ét årsværk. Målsætningen blev, at der fremadrettet skulle gives fritidsvejledning til 80-100 børn og udstedes 60-80 fritidspas årligt. Indsatsens fokus blev ændret til de såkaldte gråzonebørn, hvorved de stærkt udsatte børn og unge ikke længere var i indsatsens målgruppe.
  I 2017 modtog fritidspasordningen 130 henvendelser om fritidspas. Af de afsluttede sager blev der tildelt 76 fritidspas og udelukkende givet vejledning til yderligere 21. I 2018 er der medio marts modtaget 25 ansøgninger, og det største antal ansøgninger kommer erfaringsmæssigt efter sommerferien. Fritidspas koordineres i høj grad med Åben Skole indsatsen ”Foreningslivet ind i Folkeskolen”, så der forventes en fremgang i antallet af ansøgninger i 2018.
  I sensommeren 2017 indledte fritidspasordningen et samarbejde med Red Barnets indsats ”Plads til Alle”. I indsatsen tilbyder frivillige fritidsvejledning og følgeordning. Det har hurtigt vist sig populært blandt ansøgerne, derfor er der nu flere på venteliste. De foreløbige erfaringer viser, at de frivilliges arbejde er værdifuldt i relationen til familien og barnet, og nationale erfaringer viser, at det er en medvirkende årsag til bedre fastholdelse i foreningslivet for ikke-foreningsvante børn og unge.
  En gennemgang fra marts 2018 viser, at lidt mere end 2/3 af de børn og unge, der er startet i en fritidsaktivitet med fritidspasordningens hjælp i 2017 stadig går til aktiviteten.
  En foreløbig fastholdelse på 2/3 ligger på linje med tilsvarende indsatser i andre kommuner. Risikoen for frafald må dog vurderes som større, når der skal betales kontingent for den efterfølgende sæson. Som det er nu, giver fritidspas kun tilskud til at komme ind i foreningen, ikke til den efterfølgende fastholdelse i modsætning til mange andre kommuners fritidspasordninger.
  Det bør overvejes fremadrettet at yde kontingenttilskud til efterfølgende sæsoner for at sikre fastholdelse i foreningslivet. En model, der kunne overvejes, og som andre kommuner bruger, er at yde 100 % tilskud (op til 1000 kr.) det første år, 75 % (op til 750 kr.) andet år og 50 % (op til 500 kr.) sidste år. Dette vil kunne få betydning for, hvor mange børn og unge, der kan modtage fritidspas indenfor det nuværende budget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Der er årligt afsat 656.000 kr. til drift af Fritidspasordningen.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 11-04-2018, pkt. 57

  -
  Fraværende: Poul Lindor Nielsen (A) og Evan Lynnerup (V).

 • Pkt. 58 Meddelelser fra forvaltningen

  Pkt. 58

  Meddelelser fra forvaltningen

  Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 11-04-2018, pkt. 58

  Inddragelsesproces i Viby om nyt kulturhus/bibliotek/arkiv.
  Frigivelse af fodboldbanerne (græssæsonen) stort set alle steder.
  Fraværende: Poul Lindor Nielsen (A) og Evan Lynnerup (V).

 • Pkt. 59 Eventuelt

  Pkt. 59

  Eventuelt

  Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 11-04-2018, pkt. 59

  Sag om BGK (Billedkunstnerisk GrundKursus) kommer på dagsordenen i maj.
  Fraværende: Poul Lindor Nielsen (A), Evan Lynnerup (V) og Gitte Simoni (O).