You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Juni 11, 2019 - 17:00
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 72 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 72

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 11-06-2019, pkt. 72

  Godkendt.

 • Pkt. 73 Fællesmøde med Elite- og Talentrådet

  Pkt. 73

  Fællesmøde med Elite- og Talentrådet

  Sagsnr. 314516 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der afholdes fællesmøde med Elite- og Talentrådet med fokus på rådets årsplan for 2020.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 26. april 2017, punkt 92, nye vedtægter for Roskilde Elite- og Talentråd. Et af de nye elementer i vedtægterne er et årligt fællesmøde med Kultur- og Idrætsudvalget om rådets årsplan (sommer til sommer).
  Kultur- og Idrætsudvalget behandlede Elite- og Talentrådets årsplan 2019/2020 på mødet den 3. april 2019, punkt 47.
  Fællesmødet afholdes kl. 17:00 – 17:45 inkl. spisning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 11-06-2019, pkt. 73

  Drøftet.

 • Pkt. 74 Temaoplæg - KulturMetropolen

  Resultaterne_af_Kulturmetropolen_2016.pdf

  Pkt. 74

  Temaoplæg - KulturMetropolen

  Sagsnr. 315721 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der gives en status på arbejdet i KulturMetropolen i indeværende periode, og der drøftes perspektiver i en kommende aftaleperiode.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Kulturmetropolen 2016-19 er landets største kulturaftale mellem 14 kommuner og Kulturministeren.
  Hovedindholdet i Kulturmetropolen har været 3 indsatsområder:
  - Festival og events
  - USKIK (ungeinddragelse i kulturinstitutioner)
  - Musikmetropolen
  Især arbejdet i Musikmetropolen har været en stor gevinst for Roskilde Kommune, som understøtter Roskilde Kommunes Musikbystrategi.
  Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på mødet den 6. marts 2019, punkt 27, at udtrykke interesse for at indgå i en ny aftaleperiode.
  I Kulturmetropolen 2020-2023 skal der bygges videre på de resultater, der er opnået i Kulturmetropolen ind til nu, og der skal skabes nye samarbejder, der knytter parterne i aftalen endnu tættere sammen i et regionalt kulturfællesskab. Kulturmetropolen skal styrke det regionale fællesskab yderligere i en kulturmetropol, der arbejder på tværs af kommunegrænserne.
  Formålet med Kulturmetropolen skal også fremadrettet være at give Kulturmetropolens borgere flere, bedre og mere sammenhængende kulturtilbud og samtidig styrke den fælles kulturelle identitet.
  Sekretariatschef for KulturMetropolen, Rune Holm Andersen, vil holde et oplæg for udvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 11-06-2019, pkt. 74

  Drøftet.

 • Pkt. 75 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 75

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 11-06-2019, pkt. 75

  ̵ Roskilde MC.
  ̵ Landskamp bordtennis
  ̵ Møde med DGI
  ̵ DBU Tour

 • Pkt. 76 FNs verdensmål i Roskilde Kommune

  FNs_verdensmaal_med_delmaal.pdf

  Pkt. 76

  FNs verdensmål i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 312922 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forlængelse byrådets beslutning om Roskilde Kommunes arbejde med FNs verdensmål, skal fagudvalgene udvælge 2-4 verdensmål, de vil have særlig fokus på.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget udvælger 2-4 verdensmål, som skal have et særligt fokus i udvalgets arbejde.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  I budgetaftalen for 2019 er det besluttet, at ”Roskilde Kommunes arbejde med FN’s verdensmål/Bæredygtighedsmål skal intensiveres og synliggøres med henblik på at mobilisere og opfordre til samarbejde.” Der er 17 verdensmål, som understøttes af 169 delmål. En oversigt over disse er vedlagt som bilag.
  Byrådet vedtog den 27. marts 2019, punkt 73, at alle fagudvalg skal udvælge 2-4 verdensmål, som skal have særligt fokus i udvalgets arbejde.
  Forvaltningen anbefaler, at fagudvalgene ved valget af verdensmål overvejer, hvordan de pågældende verdensmål kan være med til at gøre en forskel for udvalgets arbejde. Det kan være gennem verdensmål, der har en tæt relation til udvalgets fagområde og dermed sætter fokus på kerneværdier i udvalgets arbejde.
  Det kan også overvejes at vælge ét eller flere verdensmål, der ligger uden for udvalgets fagområde, og som derfor tilbyder andre perspektiver på problemer og løsninger. Fx kan verdensmål 3, Sundhed og Trivsel, give andre perspektiver på arbejdet med klimatilpasning eller byudvikling, og verdensmål 13, Klimaindsats, kan give andre perspektiver på arbejdet med dagtilbud eller ældrepleje.
  Det forslås, at arbejdet med de 2-4 udvalgte verdensmål integreres i aktuelle projekter og opgaver inden for fagområdet, herved sikres, at verdensmålene kobles til og får indflydelse på fagudvalgets kerneområder.
  Fagudvalgenes beslutninger samles i én sag til Økonomiudvalgets møde i august 2019.
  Særligt for Kultur- og Idrætsudvalget
  Inden for udvalgets fagområde kan forvaltningen især pege på følgende mål: (understejet i oversigten).

  1. Afskaf fattigdom
  2. Stop sult
  3. Sundhed og trivsel
  4. Kvalitetsuddannelse
  5. Ligestilling mellem kønnene
  6. Rent vand og sanitet
  7. Bæredygtig energi
  8. Anstændige jobs og økonomisk vækst
  9. Industriel innovation og infrastruktur
  10. Mindre ulighed
  11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
  12. Ansvarligt forbrug og produktion
  13. Klimaindsats
  14. Livet i havet
  15. Livet på land
  16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  17. Partnerskab for handling

  Forvaltningen foreslår, at der i forbindelse med udarbejdelse af ny bibliotekspolitik i 2020 og ny Kultur- og Idrætspolitik i 2021 relateres til de udvalgte verdensmål, og at de endvidere inddrages i forbindelse med udviklingen af målet om at få flere børn og unge integreret i kommunens foreningsliv og Åben Skole. Endeligt foreslår forvaltningen, at der tages en temadrøftelse med Folkeoplysningsudvalget om initiativer, der fremmer sundhed og trivsel i de folkeoplysende foreninger med særligt henblik på nedbringelse af rygning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 11-06-2019, pkt. 76

  Udvalget besluttede verdensmål 3, 10, 11 og 17.

 • Pkt. 77 Forslag til brugsretsaftale for Bygaden 28, Jyllinge

  Forslag_til_brugsaftale.pdf Ansoegning_om_brugsret_budget_tidsplan_og_interessetilkendegivelse.pdf

  Pkt. 77

  Forslag til brugsretsaftale for Bygaden 28, Jyllinge

  Sagsnr. 311834 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Foreningen Fjordglimt har fremsendt en status på foreningens arbejde med etableringen af et kulturhus på Bygaden 28, Jyllinge. Foreningen anmoder samtidig om at indgå en brugsretsaftale med Roskilde Kommune om kulturhuset.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udkast til brugsretsaftale for Bygaden 28, 4040 Jyllinge med Foreningen Fjordglimt godkendes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget besluttede den 28. november 2018, punkt 462, at foreningen Fjordglimt meddeles principiel godkendelse af ansøgning om brugsret under forudsætning af, at der skaffes finansiering til istandsættelsesarbejdet af Bygaden 28 samt at foreningen fremsender status på fundraising i foråret 2019, hvor sagen tages op til fornyet vurdering, herunder udkast til brugsretsaftale.
  Foreningen Fjordglimt har opbygget foreningen, som nu tegner 157 betalende medlemmer. Ligeledes er der etableret en medlemsportal og administrationssystem, samt oprettet flere frivillige arbejdsgrupper med deltagelse af både ildsjæle og håndværkere. Foreningen er i tæt dialog med Nationalparken Skjoldungernes Land og lokale institutioner m.fl. Nationalparken har tilbudt sparring, viden og støtte til, hvordan Fjordglimt aktivt kan bruges til formidling i og undervisning i natur og kulturhistorie. Nationalparken har tillige støttet finansieringen af Kulturhusets indvendige istandsættelse og etablering af faciliteter til undervisning og formidling.
  Derudover er Fjordglimt i dialog med Roskilde Kommune om planlægning af haveanlæg omkring kulturhuset samt med Fødevarestyrelsen om indretning og drift af Kulturhuset. Fjordglimt budgetterer med 540.000 kr. til renoveringsarbejdet af Kulturhuset, og foreningen har nu indsamlet 259.300 kr. fra foreninger, erhvervsdrivende og private donationer. Indregnet foreningens egne frivilliges indsats, som tillægges 115.000 kr. i egenfinansiering, mangler foreningen 165.700 kr. til opnåelse af det samlede budget.
  Foreningens budget, tidsplan for byggeriet samt interessetilkendegivelse fra Nationalparken Skjoldungernes Land er vedlagt som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Udgifter til istandsættelse af klimaskærm afholdes inden for budgettet for 2019, hvor der er afsat 1 mio. kr. til nyt tag og vinduer. I forhold til driftsudgifter indgår det i aftalen, at foreningen selv forestår rengøring, indvendig vedligeholdelse og drift af arealer i umiddelbar tilknytning til bygningen. Roskilde Kommune bidrager til projektet med betaling af forbrugsudgifter, ejedomsskatter, husforsikring, udvendig vedligeholdelse samt evt. brandalarm. Disse udgifter finansieres af de generelle midler til ejendomsdrift og bygningsvedligeholdelse.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 11-06-2019, pkt. 77

  Anbefales.

 • Pkt. 78 Godkendelse af årsrapport 2018 - Vikingeskibsmuseet

  Aarsrapport_2018_-_Vikingeskibsmuseet.pdf Vedtaegter_for_Vikingeskibsmuseet_1.7._2018_-_med_underskrifter.pdf Aarsprotokollat_Vikingeskibsmuseet_2018_-_med_underskrifter.pdf

  Pkt. 78

  Godkendelse af årsrapport 2018 - Vikingeskibsmuseet

  Sagsnr. 314903 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges årsrapport 2018 for Vikingeskibsmuseet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at årsrapporten 2018 for Vikingeskibsmuseet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Vikingeskibsmuseet har fremsendt årsrapport 2018 med henblik på godkendelse, inden materialet sendes til Kulturstyrelsen.
  Årets resultat viser et overskud på 2.340 kr. Egenkapitalen udgjorde pr. 31 december 2018 i alt 108.994 kr.
  Institutionen har i 2018 foretaget henlæggelser til egne igangværende projekter med i alt 10.249.605 kr. Derudover er der foretaget hensættelser til fremtidige projekter med i alt 27.557.210 kr. Et væsentligt projekt er at fremtidssikre vikingeskibene ved at bygge et nyt vikingeskibsmuseum.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 11-06-2019, pkt. 78

  Godkendt.

 • Pkt. 79 Prioritering af midler fra Puljen til små renoverings og forbedringsprojekter 2019

  Ansoegninger_til_puljen_til_smaa_renoverings-_og_forbedringsprojekter.pdf Oversigt_over_ansoegninger_2019.pdf Hoeringssvar_fra_Roskilde_Idraets_Union.pdf Hoeringssvar_fra_FOU_af_den_6._maj_2019.pdf

  Pkt. 79

  Prioritering af midler fra Puljen til små renoverings- og forbedringsprojekter 2019

  Sagsnr. 312435 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder indstilling om fordeling af midler fra Puljen til små renoverings- og forbedringsprojekter i 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Puljen til små renoverings- og forbedringsprojekter fordeles som følgende:

  1. 100.000 kr. til ventilation på Gulddysse Kulturgård.
  2. 79.525 kr. til renovering af gulv i spejderhytten til Hjalte Gruppe.
  3. 140.000 kr. til omlægning af grusbane til kunststofbane samt etablering af lysanlæg til Svogerslev Tennis.
  4. 42.953 kr. til renovering af hegn omkring tennisanlæg til Viby Idrætsforening.
  5. 31.991 kr. til udskiftning af fortøjningspæle til Jyllinge Sejlklub.
  6. 93.375 kr. til renovering af udhus, udskiftning af tagplader på terrasse og maling af klubhus til Schæferhundeklubben kreds 4 Roskilde.
  7. 177.802 kr. til etablering af strøm til sauna til Veddelev Vinterbadning.
  8. 44.820 kr. til varmeanlæg mm. til FDF Roskilde.
  9. 67.230 kr. til udskiftning af vinduer og døre til FDF Roskilde.
  10. 244.850 kr. til ombygning af startrampe til Roskilde BMX Klub.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  I 2019 er der 1 mio. kr. til fordeling i puljen.
  Forvaltningen har modtaget 31 ansøgninger på samlet godt 4 mio. kr. og har gennemgået ansøgningerne med Roskilde Idræts Union (RIU) og repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget. Bilag med høringsparternes svar er vedhæftet.
  Ansøgningerne samt en oversigt over disse er ligeledes vedhæftet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da finansiering af projekterne kan ske af anlægsbevillingen. Der er i 2019 afsat 1 mio. kr., som blev frigivet på byrådets møde den 19. december 2018, punkt 411. Herudover er der ikke-prioriterede midler på 44.591 kr. fra tidligere år. Hvis udvalget bevilger midler, som foreslået af forvaltningen, vil der være 22.045 kr. tilbage.
  De indstillede beløb er kommunens nettoudgift pga. moms.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 11-06-2019, pkt. 79

  Godkendt.

 • Pkt. 80 Prioritering af midler fra Puljen til store events 2019

  Ansoegning_Julemaerkefonden.pdf

  Pkt. 80

  Prioritering af midler fra Puljen til store events 2019

  Sagsnr. 312436 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om støtte på 9.000 kr. til afvikling af Velgørenhedsløb i forbindelse PostNord Danmark Rundt.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der bevilges 9.000 kr. til afvikling af Velgørenhedsløbet i forbindelse PostNord Danmark Rundt.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Der søges om støtte til afvikling af Velgørenhedsløbet den 25. august 2019. Velgørenhedsløbet er et motionscykelløb, der i år afvikles for 6. gang i forbindelse med sidste etape af PostNord Danmark Rundt med start fra Stændertorvet i Roskilde. Velgørenhedsløbet afvikles til fordel for Julemærkefonden, og alle indtægter fra tilmeldingsgebyr går til Julemærkehjemmenes hjælpearbejde til fordel for udsatte børn.
  Ansøgningen er vedhæftet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da den vedrører bevilling af tilskud i 2019 fra en pulje, som er afsat i driftsbudgettet. Der er årligt afsat 716.000 kr. i 2019 og frem.
  Der er tidligere bevilget 502.383 kr. fra Puljen til store events i 2019, og der er dermed 407.122 kr. tilbage til disponering i 2019 efter overførsel af restmidler fra 2018.
  De ansøgte beløb i sagsfremstillingen er bruttobeløb. Økonomi- og Indenrigsministeriet godtgør 8% af tilskudsbeløbet i forbindelse med momsrefusion på de udgifter, som ikke afholdes af kommunen selv. Såfremt udvalget imødekommer ansøgningen, vil den samlede kommunale udgift være 8.280 kr., og der vil være 398.842 kr. tilbage af midlerne i 2019.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 11-06-2019, pkt. 80

  Godkendt.

 • Pkt. 81 Udmøntningsplan for Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter 2019-2022

  Forvaltningens_anbefalinger.pdf Oversigt_over_projekter.pdf

  Pkt. 81

  Udmøntningsplan for Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter 2019-2022

  Sagsnr. 312435 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Prioritering af Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter for årene 2019-2022.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udmøntningsplanen for 2019-2022 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Midlerne i Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter skal hvert år i juni behandles af Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på en bevilling af midler for indeværende år samt en prioritering af midler for de kommende 3 år.
  Efter prioriteringen af midler til kunstgræsbaner i årene 2019-22, som blev godkendt af Kultur- og Idrætsudvalget den 16. januar 2019, punkt 6, er der følgende midler tilbage til prioritering:

  Mio. kr. 2019 2020 2021 2022
  Resterende midler i Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter 1,6 7,5 12,25 10,25

  Prioriteringen er sket med afsæt i anbefalingerne i analysen Idræt, fritid og kultur i Roskilde Kommune – aktiviteter og faciliteter. Der er også prioriteret midler til en ridestald på grund af ændrede lovkrav. Der er desuden ikkeprioriterede midler i overslagsårene, som skaber mulighed for nye tiltag med afsæt i udvalgets kommende drøftelser.
  Oversigten over forvaltningens forslag til prioritering af midlerne for årene 2019-2022 kan ses i vedhæftede skema over indstillede projekter samt i nedenstående tabel:

  Projekt 2019 2020 2021 2022
  Renovering af kunstgræsbane i Himmelev 600.000
  Ny hestestald Roskilde Rideklub 3.585.000
  Renovering af Sct. Jørgensbadet 4.000.000 2.600.000
  Foreningsfitness i Himmelev 2.500.000
  Tilbygning til foreningsfitness i Vindinge Hallen 5.850.000
  Idræts- og bevægelses faciliteter i naturen 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
  Tidligere prioriterede midler til kunsgræsbaner 5.000.000 500.000 2.000.000
  I alt 6.600.000 7.585.000 5.000.000 11.450.000
  Resterende midler 0 415.000 7.250.000 800.000

  Samlet betyder ovenstående samlede restmidler på 8.465.000 kr. for perioden 2020-2022.
  I det vedhæftede notat vil forvaltningens foreslåede prioriteringer blive gennemgået.
  Midlerne, der i udmøntningsplanen prioriteres i 2019, afsættes konkret som følge af denne sag (se også anden sag på dagsordenen ”Renovering af kunstgræsbanen i Himmelev”). Midlerne i budgetårene 2020-2022 prioriteres nu, men behandles igen på Kultur- og Idrætsudvalgets møde i juni 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da finansieringen af de 1,6 mio. kr. kan ske af anlægsbevillingen til den samlede pulje, og midlerne i denne blev frigivet på byrådsmødet den 19. december 2018, punkt 411. De 5 mio. kr. til kunstgræsbaner i 2019 blev besluttet på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 16. januar 2019, punkt 6.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 11-06-2019, pkt. 81

  Godkendt, idet udvalget dog ønsker en nærmere vurdering af Sct. Jørgens Badets renoveringsbehov.

 • Pkt. 82 Renovering af kunstgræsbanen i Himmelev

  Pkt. 82

  Renovering af kunstgræsbanen i Himmelev

  Sagsnr. 312435 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er et stort behov for en renovering af kunstgræsbanen i Himmelev Idrætspark. Finansiering foreslås via budgetomplaceringer til driftsmidlerne til udvendig vedligeholdelse af stadion og idrætsanlæg.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der gives en udgiftsbevilling på 1.112.211 kr. til driftspuljen til udvendig vedligeholdelse af stadion og idrætsanlæg 2019, finansieret ved omplacering af ikke forbrugt driftstilskud til Jyllinge Hallerne i 2018.
  2. der gives en udgiftsbevilling på 974.610 kr. til driftspuljen til udvendig vedligeholdelse af stadion og idrætsanlæg 2019, finansieret ved omplacering af ikke forbrugte anlægsmidler til fjordbad i Jyllinge.
  3. der gives en udgiftsbevilling på 600.000 kr. til driftspuljen til udvendig vedligeholdelse af stadion og idrætsanlæg 2019, finansieret ved omplacering af ikke forbrugte anlægsmidler fra Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter 2019.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der er et akut behov for en renovering af kunstgræsbanen i Himmelev Idrætspark.
  En renovering af kunstgræsbanen i Himmelev Idrætspark vil betyde at spillerne i Himmelev-Veddelev Boldklub, Roskilde Pigefodbold, Vindinge Idrætsforening m.fl., som hidtil, vil have et sted at træne i vintersæsonen fremover. En meget stor andel af kommunens fodboldspillere træner i Himmelev Idrætspark.
  Jyllinge Hallerne har i 2019 returneret en del af det tilskud, de har modtaget for betaling af haltimer i 2018, fordi der har været udbudt færre haltimer end forudsat i det givne tilskud. Midlerne kan med fordel overføres til driftspuljen til udvendig vedligeholdelse af stadion og idrætsanlæg i 2019 med henblik på renovering af banen i Himmelev.
  Samtidig er der uforbrugte midler på anlægsprojektet om en badebro i Jyllinge, idet Kultur- og Idrætsudvalget tilbage på møde den 11. april 2018, punkt 50, besluttede at stoppe projektet i Jyllinge på baggrund af analyserne.
  Endelig foreslås overført 0,6 mio. kr. fra Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter 2019 (se også anden sag på dagsorden).
  Ovennævnte giver samlet ca. 2,7 mio. kr. til finansieringen af en renovering af banen i Himmelev.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da udgifterne på i alt 2,687 mio. kr. til kunstgræsbanen i Himmelev idrætspark finansieres ved omplaceringer af driftsmidler fra driftstilskud til Jyllinge Hallerne i 2018 samt fra anlægsmidler fra fjordbad i Jyllinge og Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter 2019.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2019

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter
  Jyllinge Bymidte, fjordbad
  Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter
  -975
  -8.254
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter
  Jyllinge Bymidte, fjordbad 0
  Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter -7.654
  Finansiering:
  Omplacering i alt
  Heraf:
  fra anlæg
  Jyllinge Bymidte, fjordbad
  Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter
  fra drift
  Driftstilskud til Jyllinge Hallerne
  2.687
  0,975
  0,600
  1.112

  Kultur- og Idrætsudvalget, 11-06-2019, pkt. 82

  Anbefales.

 • Pkt. 83 Frigivelse af rådighedsbeløb - Viby Bymidte (Bibliotek/Kulturhus)

  Pkt. 83

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Viby Bymidte (Bibliotek/Kulturhus)

  Sagsnr. 288528 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af de afsatte 14,3 mio. kr. i budget 2019, så nedrivningen af Cosmoshallen og mejeriet kan sættes i gang, i forbindelse med samlet byggeri af nyt bibliotek/kulturhus på Viby Torv.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 14,3 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til et samlet byggeri af et nyt bibliotek/kulturhus i Viby.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 blev det besluttet, at det skulle være et samlet byggeri af nyt bibliotek/kulturhus i Viby.
  I projektet er man nået til at nedrivningen af Cosmoshallen og mejeriet skal sættes i gang, og derfor søges om frigivelse af de afsatte budgetmidler 2019.
  Byggeriet forventes afsluttet ultimo 2020

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da der er tale om frigivelse af beløb afsat i budget 2019. Den samlede budgetramme i 2018-2020 er på 37,5 mio. kr.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2019:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -14.300
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -14.300
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 11-06-2019, pkt. 83

  Anbefales.

 • Pkt. 84 Orientering vedr. byggeriet af nyt Bibliotek, Kulturhus og Arkiv i Viby

  Pkt. 84

  Orientering vedr. byggeriet af nyt Bibliotek, Kulturhus og Arkiv i Viby

  Sagsnr. 314516 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet har besluttet at bygge et nyt bibliotek, kulturhus og arkiv i Viby. Dette involverer naturligvis både en helt ny bygning, men også et nyt samarbejde imellem det eksisterende bibliotek, kulturhus og arkiv. Forvaltningen orienterer om processen.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Det nye hus skal danne rammerne for kulturelle tilbud, aktiviteter og arrangementer, drevet af Roskilde Bibliotekerne, KulturCosmos og Ramsøegnens Lokalhistoriske Arkiv. Som en del af udviklingen af en levende bymidte skal der, i tilknytning til huset, skabes et nyt bytorv, som et naturligt centrum og mødested for borgerne i Viby. Herudover skal en koncertsal og en café være med til at generere liv i huset og aktivere pladsen foran.
  Forvaltningen giver her udvalget en status på processen med det nye hus.
  På Kultur- og idrætsudvalgets augustmøde skal udvalget vælge, hvilket af de byggerier, der er i konkurrence, der skal blive til det nye bibliotek, kulturhus og arkiv i Viby.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Der er i anlægsbudgettet afsat midler til byggeriet. Den samlede budgetramme i 2018-2020 er på 37,5 mio. kr.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 11-06-2019, pkt. 84

 • Pkt. 85 Orientering om test af chatbot i Roskilde Kommune

  Pkt. 85

  Orientering om test af chatbot i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 314516 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har gennem et års tid eksperimenteret med brugen af chatbot-teknologi med henblik på at tilbyde Roskilde Kommunes borgere et hurtigt svar på simple spørgsmål på tidspunkter, hvor der ikke er personale. Nu har Roskilde Kommune, som den første kommune i landet, lanceret Kommune Kiri - en chatbot, der kan svare på spørgsmål bredt inden for borgerserviceområdet.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  En chatbot er et stykke intelligent software, der kan kommunikere og hjælpe inden for definerede rammer. Fokus for arbejdet med chatbots i Roskilde Kommune er, at borgerne skal opleve, at løsningen har et godt samspil med kommunens borgervejledere, og at der er god henvisningsmulighed til personlig service i mere komplicerede livssituationer.
  Den løsning, Roskilde Kommune afprøver, er baseret på kunstig intelligens og kan på sigt - hvis testen bliver en succes - besvare spørgsmål på hele borgerservice- og informationscenterområdet, som et supplement til den mere dybdegående borgervejledning. Det kunne være spørgsmål som: ”Hvordan får jeg nyt pas?”, ”Hvordan skal jeg melde flytning?” og ”Hvordan skriver jeg mine børn op til skole eller fritidsordning?”
  Chatbotten, som er tilgængelig fra kommunens hjemmeside, har fået navnet 'Kommu-ne Kiri' og er udviklet i samarbejde med Deloitte og det norske firma Boost.Ai. Kiri er baseret på en machine learning platform, der på nuværende tidspunkt er testet i 60 norske kommuner med stor succes. Forvaltningen ser et stort potentiale i et fælleskommunalt samarbejde om 'Kommune Kiri' og har fået Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk med i chatbottens danske startfase.
  Projektleder, Rune Stær, giver udvalget en orientering om de foreløbige erfaringer og perspektiverne i det videre forløb.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 11-06-2019, pkt. 85

  -

 • Pkt. 86 Orientering om handleplaner for byudviklingsprojekter mv.

  Groen_Blaa_Strategi_-_Handleplan_2020-23.pdf Den_Dynamiske_Bymidte_-_Handleplan_2020-23.pdf Viby_-_Handleplan_2020-23.pdf Jyllinge_-_Handleplan_2020-23.pdf Roskilde_Dyrskueplads_og_Milen_-_Handleplan_2020-23.pdf Musicon_-_Handleplan_2020-23.pdf

  Pkt. 86

  Orientering om handleplaner for byudviklingsprojekter mv.

  Sagsnr. 319100 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Til orientering fremlægges opdaterede handleplaner for udviklingsprogrammer og strategier for større byområder. Handleplanerne har tæt sammenhæng med det strategiske anlægsbudget og vil blive opdateret i forlængelse af budgetvedtagelsen.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  I lighed med tidligere år fremlægges opdaterede handlingsplaner for de udviklingsprogrammer og strategier for udvikling i byområder med videre, som er vedtaget af byrådet igennem de senere år. Det drejer sig om følgende:
  - Grøn Blå Strategi
  - Den Dynamiske Bymidte
  - Viby
  - Jyllinge
  - Roskilde Dyrskueplads og Milen
  - Musicon
  Udviklingsprogrammer/strategier sikrer et langsigtet perspektiv på den videre udvikling af kommunens byområder og centrale temaer som f.eks. udvikling i det grønne og blå.
  Handleplanerne opdateres to gange årligt. Første gang er i foråret med fokus på udarbejdelse af den strategiske anlægsplan for det kommende år, og anden gang er efter budgetvedtagelsen.
  Tilsvarende orienteringssager fremlægges i de fagudvalg, som har andel i én eller flere handlingsplaner.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Handleplanerne er relateret til forberedelse af budget 2020.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 11-06-2019, pkt. 86

  Udvalget tager planerne til orientering, og konstaterer, at de større konkrete projekter, som nævnes i handleplanerne, forelægges politisk forud for iværksættelse.

 • Pkt. 87 Meddelelser fra forvaltningen

  Pkt. 87

  Meddelelser fra forvaltningen

  Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 11-06-2019, pkt. 87

  ̵ Spisehus i Byens hus.
  ̵ Afvikling af valg, herunder brevstemmer.
  ̵ Justeret åbningstid i Borgerservice på rådhuset.
  ̵ Danmarks Biblioteksforenings kulturkonference.

 • Pkt. 88 Eventuelt

  Pkt. 88

  Eventuelt

  Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 11-06-2019, pkt. 88

  Intet at referere.