You are here

Referat

Dato: Tirsdag, April 12, 2016 - 17:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 54 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 54

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 12-04-2016, pkt. 54

  Tuncay Yilmaz (A) rejste spørgsmålet om sin habilitet ift. punkt 63, idet han er formand for en af de omtalte folkeoplysende foreninger. Udvalget besluttede, at han ikke er inhabil i forhold til denne sag.
  Dagsordenen godkendt.

 • Pkt. 55 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 55

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 12-04-2016, pkt. 55

  Byparkens jubilæum
  Besøg på Island i forhold til musikbystrategi

 • Pkt. 56 Temadrøftelse - Bibliotekets strategi for litteratur

  Pkt. 56

  Temadrøftelse - Bibliotekets strategi for litteratur

  Sagsnr. 280002 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kultur- og Idrætsudvalget orienteres om udformning af en ny strategi for litteratur på biblioteket.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Biblioteket har udformet en strategi for musik på biblioteket i lyset af de ændrede forhold på dette område, herunder bl.a. mange flere streaming-muligheder. Strategien er blevet til i et tæt samspil med borgerne bl.a. via en metode kaldet Design Thinking.
  Litteraturområdet er og har altid været et kerneområde for biblioteket. I bibliotekspolitikken er det da også et af indsatsområderne: Litteraturen – en vej til viden, oplevelser og fællesskab. Under punktet er beskrevet en bred vifte af politiske ønsker til realiseringen af målet.
  Ud over de politiske mål sker der også generelt store forandringer på litteratur-området i lighed med musikområdet. Der er derfor behov for at formulere en strategi for litteratur.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 12-04-2016, pkt. 56

  Drøftet.

 • Pkt. 57 Realisering af Kildegården

  vinderforslaget_fra_arkitektkonkurrencen_vedroerende_kunstens_hus_og_de_centrale_udearealer_paa_kildegaarden.pdf dommerbetaenkningen_fra_arkitektkonkurrencen_vedroerende_kunstens_hus_og_de_centrale_udearealer_paa_kildegaarden.pdf baggrundsnotat_om_rammerne_for_idraets-_og_bevaegelsescenteret.pdf kommissorium_for_byggeudvalg.pdf

  Pkt. 57

  Realisering af Kildegården

  Sagsnr. 266481 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der har været afholdt arkitektkonkurrence om Kildegården. Med udgangspunkt i denne ønsker forvaltningen at realisere projekterne for udearealerne og Kunstens Hus, samt at forberede en totalentreprisekonkurrence for det nye Idræts- og Bevægelsescenter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. udearealer og Kunstens Hus på Kildegården realiseres med udgangspunkt i vinderforslaget fra den afholdte arkitektkonkurrence
  2. forberedelsen af en totalentreprisekonkurrence for et Idræts- og Bevægelsescenter med et samlet budget på 53 mio. kr. igangsættes
  3. forslag til kommissorium for byggeudvalg til Idræts- og Bevægelsescenteret godkendes

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 6. oktober 2015, punkt 135, den fremtidige disponering af Kildegården, og Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 2. december 2015, punkt 159, at afholde en arkitektkonkurrence for udearealerne og Kunstens Hus på Kildegården.
  Arkitektkonkurrencen blev afsluttet den 7. marts 2016, og dommerkomiteen valgte en vinder af konkurrencen på sit møde den 14. marts 2016. Forvaltningen ønsker at igangsætte en realisering af vinderforslaget i dialog med de fremtidige brugere. Realiseringen af Kunstens Hus samt 1. etape af udearealerne forestås af det arkitektteam, der har vundet opgaven. Realiseringen finansieres ved indtægter fra salg af Helligkorsvej 3 samt byggeretter langs Møllehusvej, jævnfør byrådets beslutning den 28. oktober 2015, punkt 320. Der er afsat 8 mio. kr. til Kunstens Hus og 5 mio. kr. til 1. etape af udearealerne, og derudover søges tilskud fra fonde.
  Byrådet besluttede den 26. november 2014, punkt 387, at Roskilde Kommunes kommende Idræts- og Bevægelsescenter skal placeres på Kildegården. Efterfølgende besluttede Kultur- og Idrætsudvalget den 6. oktober 2015, punkt 135, den fremtidige disponering af Kildegården, hvilket indebar, at Idræts- og Bevægelsescenteret også skal indeholde lokaler til aftenskolernes bevægelsesfag, som finansieres gennem salg af byggeretter langs Møllehusvej. Finansieringen af Idræts- og Bevægelsescenteret består dels af en bevilling på 50 mio. kr. fra budgetaftalen 2016-18 og dels af 4 mio. kr. til lokaler til aftenskolernes bevægelsesfag, som finansieres af indtægterne fra salg af byggeretter langs Møllehusvej. Heraf afsættes 1 mio. kr. til at etablere supplerende parkering og udearealer omkring Idræts- og Bevægelsescenteret.
  Forvaltningen har udarbejdet et forslag til kommissorium for et byggeudvalg i forbindelse med opførelsen af et Idræts- og Bevægelsescenter, som også indeholder lokaler til aftenskolernes bevægelsesfag. Samtidig ønsker forvaltningen at forberede en totalentreprisekonkurrence og udarbejde et byggeprogram for Idræts- og Bevægelsescenteret, som senere skal godkendes af Kultur- og Idrætsudvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Den samlede økonomi for Kildegården behandles på byrådets møde den 27. april som et lukket punkt, da en del af finansieringen hidrører fra salg af fast ejendom, som endnu ikke er afsluttet.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 12-04-2016, pkt. 57

  Godkendt.

 • Pkt. 58 Partnerskabsaftaler Roskilde Håndbold og Roskilde Roklub

  partnerskabsaftale_imellem_roskilde_roklub_og_roskilde_kommune.pdf partnerskabsaftale_imellem_roskilde_haandbold_og_roskilde_kommune.pdf haandbold_specialforbund_udtalelse.pdf roklub_specialforbund_udtalelse.pdf

  Pkt. 58

  Partnerskabsaftaler Roskilde Håndbold og Roskilde Roklub

  Sagsnr. 276962 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 afsatte byrådet 300.000 kr. til udviklingsarbejde i Roskilde Håndbold og Roskilde Roklub.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at
  1. Kultur- og Idrætsudvalget fastsætter det årlige beløb til de to foreninger.
  2. indholdet i aftalen for 2016-18 med Roskilde Håndbold godkendes.
  3. indholdet i aftalen for 2016-18 med Roskilde Roklub godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  De afsatte 300.000 kr. i budget 2016 ønsket at understøtte og lære af udviklingsarbejdet i Roskilde Håndbold og Roskilde Roklub med henblik på at få flere til at dyrke sporten og styrke talentarbejdet.
  På Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 13. januar 2016, pkt. 5, fik forvaltningen mandat til at udarbejde forslag til partnerskabsaftaler i dialog med Roskilde Håndbold og Roskilde Roklub. Aftalerne dækker perioden 2016-18.
  Forvaltningen har holdt møder med de to foreninger og vedhæftet forslag til partnerskabsaftaler, der har været forelagt de to foreninger til godkendelse. Herudover vedhæftes udtalelse fra foreningernes specialforbund.
  Hovedindholdet i begge aftaler mellem Roskilde Håndbold og Roskilde Roklub er at understøtte og lære af udviklingsarbejdet med henblik på at få flere til at dyrke sporten og styrke talentarbejdet.
  For Roskilde Håndbold er indsatsområderne:
  - Der udarbejdes konkrete handleplaner for talentarbejdet
  - Der etableres samarbejde om et forløb med minimum 6 skoler
  - Roskilde Håndbold tilbyder at videreformidle disse erfaringer fra 2) med at udvikle talentmiljøer og børnetræning til de lokale håndboldklubber
  For Roskilde Roklub er indsatsområderne:
  - Der udarbejdes konkrete handleplaner for talentarbejdet
  - Der etableres samarbejde om et forløb med minimum 6 skoler
  Aftalerne forelægges udvalget til beslutning i forhold til indhold og fordeling af de afsatte midler.
  Foreningerne har følgende medlemsfordeling pr. 31. december 2015:
  - Roskilde Roklub: 122 under 25 år, 407 over 25 år
  - Roskilde Håndbold: 613 under 25 år, 124 over 25 år

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, idet der er afsat 300.000 kr. årligt i årene 2016, 2017 og 2018.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 12-04-2016, pkt. 58

  Ad. indstillingens punkt 1: Udvalget besluttede at fordele midlerne med 200.000 kr. til Roskilde Håndbold og 100.000 kr. til Roskilde Roklub.
  Ad. indstillingens punkt 2 og 3: Godkendt.

  Marianne Kiærulff (V) og Evan Lynnerup (V) kan ikke tiltræde flertallets beslutning under indstillingens punkt 1, idet V ønsker en fordeling med 175.000 kr. til Roskilde Håndbold og 125.000 kr. til Roskilde Roklub.

 • Pkt. 59 Procesplan for sportscollege

  pkt_5._procesplan_for_sportscollege_elite-_og_talentraadsmoede_den_3._marts_2016.pdf procesplan_for_sportscollege.pdf notat_interview_prioriterede_idraetsgrene.pdf notat_spoergeskemaundersoegelse_idraetsforeninger_i_roskilde_kommune.pdf samlet_rapport_spoergeskemaundersoegelse_foreninger_i_roskilde_kommune.pdf rapport_-_spoergeskemaundersoegelse_foreninger_med_talenter_og_talentarbejde.pdf kort_over_sportscollege_paa_sjaelland_og_beskrivelse_heraf.pdf aktoerliste.pdf skema_oversigt_over_andre_sportscolleger.pdf

  Pkt. 59

  Procesplan for sportscollege

  Sagsnr. 97162 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  En arbejdsgruppe med repræsentanter fra Elite- og Talentrådet har udarbejdet en procesplan for at afdække muligheden for etablering af sportscollege i Roskilde Kommune. Arbejdsgruppen sekretariatsbetjenes af forvaltningen. Procesplanen har været behandlet i Elite- og Talentrådet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at procesplanen for sportscollege godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Idrætsudvalget godkendte på sit møde den 3. juni 2015, punkt 94, at Elite- og Talentrådet udarbejder en procesplan, inklusiv økonomisk oversigt, som led i at afdække muligheden for at etablere et sportscollege i Roskilde Kommune.
  Elite- og Talentrådet har på sit møde den 3. marts 2016, punkt 5, behandlet forslag til procesplan (sagen vedhæftet).

  En arbejdsgruppe nedsat af Elite- og Talentrådet har udarbejdet materialet. Indledningsvis er der sket en behovsafdækning i form af en interviewrunde med de prioriterede idrætsgrene samt en spørgeskemaundersøgelse, som blev udsendt til 85 idrætsforeninger (32 besvarelser). Der er blevet indhentet viden om organisering, fysisk placering, aktiviteter og ressourcepersoner i elevens hverdag og økonomi fra velfungerende sportscolleger i Jylland og fra sportscolleger på Sjælland, som geografisk ligger tæt på Roskilde samt besøg til Slagelse, som er ved at etablere sportscollege. Med afsæt i denne afdækning er der udarbejdet en procesplan for et sportscollege i Roskilde Kommune.
  Procesplanen beskriver formål og ambition for sportscollege i Roskilde:
  ”Roskilde Kommune har en ambition om at udvikle idrætsudøvere til eliteniveau. Sportscollege skal derfor være med til at skabe et miljø og nogle rammer, der sikrer at talenter både udvikler sig inden for deres sport, og samtidig har mulighed for at følge en kompetencegivende uddannelse.”.”Sportscollege skal styrke unge talentfulde udøvere individuelt, mentalt og fysisk i et trygt miljø.”
  Dernæst skitseres forskellige muligheder til fysisk placering og organisering, samt hvilke aktiviteter og ressourcepersoner, der kan være i elevens hverdag.

  Elite- og Talentrådet har den 3. marts drøftet og anbefalet procesplanen. Rådet havde i den forbindelse følgende kommentarer til oplægget:
  - Kvalitet er afgørende for tilbuddet. Det er vigtigt, at Roskilde Kommune finder sin egen Roskilde model, der fra start har høj kvalitet og signalere, at der er styr på tingene, så forældrene trygt kan sende deres unge udøvere af sted.
  - Ved renovering af eksisterende kollegium kan det være en udfordring hvis der både skal være "almindelige" beboere sammen med eliteidrætsudøverne, på grund af to vidt forskellige kulturer.
  - I forhold til helhedstilbud er det vigtigt, at nogle af aktiviteterne skal være obligatoriske for udøverne, f.eks. kostvejledning.
  - Det er en relevant mulighed at starte et dagtilbud op, som kan etableres på kort sigt.
  Hvis forvaltningens indstilling godkendes, arbejder den nedsatte gruppe videre efter procesplanen og med de prioriterede indsatsområder. Et oplæg drøftes i Elite- og Talentrådet. Sagen forelægges efterfølgende Kultur- og Idrætsudvalget til godkendelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 12-04-2016, pkt. 59

  Godkendt.

 • Pkt. 60 Godkendelse af årsrapport 2015 - egnsteatret Åben Dans

  aaben_dans_aarsrapport_2015.pdf aaben_dans_revisionsprotokollat_2015.pdf aaben_dans_regnskabserklaering_2015.pdf

  Pkt. 60

  Godkendelse af årsrapport 2015 - egnsteatret Åben Dans

  Sagsnr. 251245 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der fremlægges årsrapport 2015 for egnsteatret Åben Dans.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at årsrapporten 2015 for Åben Dans godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Åben Dans har udarbejdet årsrapport med ledelsesberetning og regnskab for 2015.
  Regnskabet viser et overskud på kr. 124.003 og en egenkapital på kr. 261.480, hvilket er et overskud på egenkapitalen på kr. 124.005 i forhold til resultatet 2014.
  Årsrapporten beskriver forestillinger og aktiviteter i 2015. Åben Dansk er fortsat med i arrangementet Åbent Laboratorium, hvor der blev vist flere værker på samme aften med efterfølgende debat mellem publikum og kunstnere.
  Åben Dans har været på turné med fire forestillinger i ind- og udland, herunder I My Mini Me, Babyspace, Arme og ben – og noget ind imellem samt HANe og HUNd.
  I 2015 spillede Åben Dans 162 turnéforestillinger. Desuden spillede Horisonten 19 forestillinger på den store scene i Skuespilhuset, som det første egnsteater i Danmark.
  Årsrapporten er godkendt på foreningens generalforsamling den 17. februar 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 12-04-2016, pkt. 60

  Godkendt.

 • Pkt. 61 Udbud af fødevareaftale

  Pkt. 61

  Udbud af fødevareaftale

  Sagsnr. 270563 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommunes fødevareaftale på konventionelle fødevarer udløb i juni 2015, men blev forlænget indtil SKI (Staten og kommunernes indkøbsservice) færdiggjorde et udbudsmateriale til et forpligtende fødevareudbud. Materialet er efter endt høringsperiode nu færdigt og indeholder nogle betingelser, som en stor del af køkkenerne i Roskilde Kommune ikke kan efterleve. Derfor indstiller forvaltningen, at kommunen gennemfører sit eget udbud af fødevareaftale.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at kommunens fødevareindkøb udbydes selvstændigt.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  SKI har arbejdet på et udbudsmateriale, som Roskilde Kommune havde forventet at tilslutte sig. Materialet var i høring i januar 2016, hvor det blandt andet fremgik, at ordregivers bestillinger minimum skal være på 1.500 kr. pr. ordre.
  Roskilde Kommune bruger samlet 32 mio. kr. om året på fødevarer. Beløbet fordeler sig på SOU med 13,7 mio. kr., SBU med 13 mio. kr., ØU med 4 mio. kr., KIU med 0,6 mio. kr. og BSU med 0,55 mio. kr.
  Hovedparten af køkkenerne i Roskilde Kommune har begrænset køle- og fryseplads, hvor det er nødvendigt med mindst 2 ugentlige leverancer. Et udtræk af alle kommunens fødevareindkøb for 2015 viser, at 60 % af fødevareindkøbene er under minimumordren på 1.500 kr.
  Forvaltningen vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt at samle alle kommunes enheder under en fødevareaftale, omfattende konventionelle fødevarer, fersk kød, frugt og grønt samt økologiske fødevarer, når aftalen på økologi udløber den 31. januar 2017.
  Ved at samle alle enheder har kommunen en stor indkøbsvolumen, som vil give mulighed for gode fødevarepriser for alle enheder.
  Denne sag er forelagt alle relevante fagudvalg inden endelig behandling i Økonomiudvalget. Det kommende udbudsmateriale vil også blive forelagt disse fagudvalg til orientering medio 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. En eventuel besparelse som følge af den nye kontrakt vil indgå i udmøntning af udvalgets tiltag vedr. produktivitetsforbedringer.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 12-04-2016, pkt. 61

  Anbefales.

 • Pkt. 62 Spørgsmål vedrørende lokaleleje på folkeskoler

  spoergsmaal-svar_til_byraadet_vedr._lokaleleje_marts_2016.pdf

  Pkt. 62

  Spørgsmål vedrørende lokaleleje på folkeskoler

  Sagsnr. 280025 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Daniel Prehn (A) har bedt om at få optaget en sag på dagsordenen om foreningers adgang til lokaleleje.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Daniel Prehn (A) har bedt om at få optaget en sag på dagsordenen vedrørende ”… foreningers adgang til lokaleleje, særligt med henblik på politiske handlemuligheder, for at sikre, at folkeskolernes lokaler er åbne for udlejning til kommunens foreninger, når de ikke anvendes til undervisning.”
  Forvaltningen har netop besvaret et spørgsmål herom den 9. marts 2016. Svaret er vedhæftet som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 12-04-2016, pkt. 62

  Udvalget besluttede, at der skal udarbejdes et beslutningsforslag til et kommende møde.

 • Pkt. 63 Henvendelse vedr. folkeoplysningsmidler og muslimske foreninger

  spoergsmaal-svar_vedr._stoette_efter_folkeoplysningsloven_marts_2016.pdf

  Pkt. 63

  Henvendelse vedr. folkeoplysningsmidler og muslimske foreninger

  Sagsnr. 277126 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Karsten Lorentzen (O) har bedt om at få optaget en sag på dagsordenen vedr. folkeoplysningsmidler og muslimske foreninger.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Karsten Lorentzen (O) har bedt om at få optaget følgende punkt på udvalgets dagsorden:
  "På baggrund af TV-2's afsløringer om omfattende misbrug af folkeoplysningsmidler i muslimske foreninger, som under dække af folkeoplysende virksomhed iværksætter undervisning i koranskoler og på anden måde indoktrinerer folk religiøst, forpligtes forvaltningen i Roskilde Kommune til at gennemføre uanmeldte kontrolbesøg i forbindelse med aktiviteter i foreninger i det muslimske miljø med henblik på at sikre, at folkeoplysningsmidler anvendes korrekt og i henhold til loven om folkeoplysende virksomhed. Endvidere forpligtes forvaltningen til at sikre, at der finder uafhængig revision sted i de pågældende foreninger. Dette sker for at modvirke radikalisering og dannelsen af parallelsamfund i muslimske miljøer."
  Forvaltningen har netop besvaret et spørgsmål herom den 16. marts 2016. Svaret er vedhæftet som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 12-04-2016, pkt. 63

  Vedr. habilitet se punkt 54, beslutning om dagsorden.
  Kultur- og Idrætsudvalget ønsker, at forvaltningen sikrer, at der føres stikprøvekontrol med aktiviteter og uanmeldte besøg i de folkeoplysende foreninger efter de gældende retningslinjer for folkeoplysning i Roskilde Kommune. Dette gøres for at sikre, at folkeoplysningsmidlerne anvendes korrekt og i henhold til folkeoplysningsloven. Der er klare regler for, hvilke aktiviteter, der kan støttes og ikke støttes efter folkeoplysningsloven. Udvalget understreger samtidig, at alle folkeoplysende foreninger skal behandles ens i denne sag.
  Karsten Lorentzen (O) kan ikke godkende flertallets beslutning, men finder at der skal gennemføres en indsats, som han foreslår i sagen. Karsten Lorentzen (O) begærer sagen i byrådet.

 • Pkt. 64 Kulturpuljen: Ansøgning om tilskud til Kongens Togt 2016

  ansoegning_og_projektbeskrivelse.pdf

  Pkt. 64

  Kulturpuljen: Ansøgning om tilskud til Kongens Togt 2016

  Sagsnr. 279146 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kongens Togt er en bredt favnende festival, hvor man kan udforske, smage og lege sig ind i vikingetidens og middelalderens mest spektakulære øjeblikke, hvor de danske konger satte et tydeligt præg på det danske land. Under togtet besøger vikingeskibene 8 byer på Sjælland.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der bevilges et tilskud på 78.200 kr. (netto) finansieret af Kulturpuljens midler.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Lejre Kommune, Center for Kultur og Fritid (Danmark bliver til) søger om et tilskud på 85.000 kr. (brutto) til Kongens Togt til udvikling og gennemførelse af aktiviteter i Roskilde og til synliggørelse af aktiviteter i regionen.
  Kongens Togt besøger i perioden 15. – 30. juli Korsør, Vordingborg, Kalundborg, Rørvig, Lejre, Holbæk, Frederikssund og slutter i Roskilde, hvor nogle af landets største og flotteste vikingeskibe ankommer lørdag den 30. juli 2016.
  Med på togtet er Roskilde Museum, Vikingeskibsmuseet, Vikingeborgen Trelleborg, Museum Vestsjælland, Ulvsborg Historisk Værksted, Brorfelde Observatorium, Sagnlandet Lejre, Danmarks Borgcenter, Roskilde Domkirke, Naturpark Åmosen og Maritimt Forsøgscenter.
  Formidling af historierne under togtet sker gennem 5 platforme, der er relevante brobindere til hverdagen: Leg, Laboratorium, Mad, Debat og Fordybelse.
  Togtet finansieres af Kulturregion Midt- og Vestsjælland, Region Sjælland, de deltagende kommuner samt fonde.
  Ansøgningsfristen til Kulturpuljen var den 15. januar, og udvalget behandlede indkomne ansøgninger den 2. marts. Da Roskilde Kommunes deltagelse i togtet er meget relevant, sættes ansøgningen ekstraordinært på dagsorden til dette møde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Tilskuddet kan finansieres af Kulturpuljen, hvor der er 229.388 kr. til rådighed. Hvis udvalget følger indstillingen, vil der være 151.188 kr. tilbage i Kulturpuljen. Herudover forventes overført uforbrugte midler på 172.594 kr. fra 2015. Social- og Indenrigsministeriet godtgør 8 % af momsen på tilskud til kulturelle foreninger.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 12-04-2016, pkt. 64

  Godkendt.

 • Pkt. 65 Ansøgning til puljen til store idræts- og kulturarrangementer 2016

  Pkt. 65

  Ansøgning til puljen til store idræts- og kulturarrangementer 2016

  Sagsnr. 275268 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Sports Petanque Club søger støtte til afholdelse af Landspetanquestævnet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der bevilges 32.400 kr. til at dække udgifter til leje af telte og service i forbindelse med Landspetanquestævnet.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Sports Petanque Club skal afholde Landspetanquestævne d. 4.-7. august 2016. Stævnet afholdes på Darup Idrætsanlæg, i samarbejde med DGI. Roskilde Kommune har godkendt, at foreningen kan anvende grusbanen til petanquebaner og telte til Landspetanquestævnet.
  Foreningen søger 32.400 kr. til leje af telte og service i forbindelse med stævnet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  Det ansøgte beløb kan dækkes af Puljen til store Idræts- og Kulturarrangementer.
  Økonomi- og Indenrigsministeriet godtgør 8 % af beløbet i forbindelse med momsrefusion. Såfremt udvalget følger forvaltningens indstilling, vil kommunens nettoudgift fra Puljen til større idræts- og kulturarrangementer udgøre 29.808 kr.
  Restbeløbet i puljen i 2016 vil være på 1.487 kr.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 12-04-2016, pkt. 65

  Godkendt.

 • Pkt. 66 Orientering om biblioteksindsatser på børne- og ungeområdet

  Pkt. 66

  Orientering om biblioteksindsatser på børne- og ungeområdet

  Sagsnr. 278604 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Biblioteket orienterer om forskellige indsatser målrettet børn og unge, herunder samarbejde med skoleområdet og klubberne samt om sitet for større børn, Biblo.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  På mødet vil der blive orienteret om nystartet klubsamarbejde i Sjov Ferie-regi og en kommende kommunikationsstrategi.
  Der orienteres endvidere om Åben Skole-tiltag samt om bibliotekets bidrag til projektet ”Lærende partnerskaber lokalt og på tværs af skole- og kulturområdet i Roskilde Kommune”. Projektet er et bredt samarbejde med involvering af lokale kulturinstitutioner og skoler. Projektet er støttet af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

  Endelig vil der blive orienteret om ”Biblo”, der er et nyt nationalt site for de 8-12 årige. Sitet går i luften primo april 2016 og erstatter det tidligere site Palles Gavebod. Roskilde Bibliotekerne har den nationale projektledelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 12-04-2016, pkt. 66

  -

 • Pkt. 67 Orientering om halvårlig evaluering af elitesportaftalerne

  fc_roskilde_elitesportsaftaler_evaluering_foraar_2016.pdf moede_om_elitesportsaftaler_den_2._marts_2016_roskilde_bordtennis.pdf balance_4._kvartal_2015_roskilde_bordtennis.pdf

  Pkt. 67

  Orientering om halvårlig evaluering af elitesportaftalerne

  Sagsnr. 97162 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har indgået elitesportsaftaler med Roskilde Bordtennis og FC Roskilde for perioden juli 2015 til juni 2018. Som en del af aftalen skal Kultur- og Idrætsudvalget forelægges halvårlige evalueringer.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har afholdt det første evalueringsmøde med FC Roskilde og med Roskilde Bordtennis, hvor forpligtelserne for aftalerne er gennemgået. Generelt lever begge klubber op til forpligtigelserne. Dog er der få bemærkninger til begge klubber, hvilket er beskrevet nedenfor og fyldestgørende i bilagene.
  I den nye elitesportsperiode skal de to klubber yde en større indsats omkring pressearbejde og deltagelse hos skoler og lokalforeninger.

  Skolesamarbejdet

  Begge klubber er kommet med et tilbud til kommunernes skoler. Roskilde Bordtennis har haft besøg af Lynghøjskolens SFO og TCR Tiendeklassecenteret.
  FC Roskildes tilbud vil komme på Roskilde Kommunes skoleportal, Åben Skole, som alle kommunens skoler anvender til at samarbejde med lokale aktører.
  Roskilde Bordtennis er i kontakt med en sponsor omkring en mulig skoleturnering, som erstatning for tidligere SFO-turnering.

  Deltagelse hos lokalforeninger

  FC Roskilde og forvaltningen har afholdt møde med DBU om et tilbud om uddannelse til alle fodboldklubber i kommunen, hvor målgruppen er U9-U12 trænere.
  Roskilde Bordtennis kommer ud til de foreninger, der gerne vil have besøg. De tager også uden for kommunens grænser.

  Pressearbejde

  FC Roskilde vil indarbejde Roskilde Kommunes logo på Youtubekanalen i de tilfælde, hvor de ikke står foran reklamemuren med sponsorerne. Som det er nu, vises Roskilde Kommune ikke i de indslag, hvor spillerne er ”i marken”. Kanalen har haft 155.000 afspilninger siden marts 2014.
  FC Roskilde er omtalt i 4.904 artikler i 2015, og i 327 artikler indtil videre i 2016. På facebook er følgerne steget med ca. 25 % fra 2015 til 2016 med nu 6.093 likes.
  Roskilde Bordtennis deltager i arrangement ved åbning af Stændertorvet den 30. april 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  Der er årligt afsat 1.675.000 kr. i budgettet til elitesportsaftaler i årene 2015 – 2018, svarende til 1.820.652 kr. i årlig udbetaling.
  Roskilde Bordtennis har fået udbetalt 380.435 kr. i 2. halvår 2015 og i 1. halvår 2016. FC Roskilde har fået udbetalt 489.130 kr. i 2. halvår 2015 og i 1. halvår 2016.
  Roskilde Bordtennis har i regnskabsåret 2015 et underskud på 20.000 kr.
  Det forelægges ved næste halvårlige evaluering, om klubberne har opnået den mulige bonus efter sæson 2015/16.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 12-04-2016, pkt. 67

  -

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A)

 • Pkt. 68 Meddelelser fra forvaltningen

  Pkt. 68

  Meddelelser fra forvaltningen

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 12-04-2016, pkt. 68

  Opdateret pjece om introduktion til udvalgets område
  Besøg på Borgcentret
  Breddeidrætsprojektet - anerkendt indsats ift. erhvervsuddannelserne
  Jyllingehallernes genopbygning
  Budgetspørgsmål
  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A)

 • Pkt. 69 Eventuelt

  Pkt. 69

  Eventuelt

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 12-04-2016, pkt. 69

  Roskilde Kongrescenter - Bauhaus Arena
  Roskildebadene

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A)