You are here

Referat

Dato: Onsdag, Januar 13, 2016 - 17:00
Sted: Roskilde Museum, Sankt Ols Stræde 3
 • Pkt. 1 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 1

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 13-01-2016, pkt. 1

  Punkt 11 blev taget af dagsordenen. Herefter godkendt.

 • Pkt. 2 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 2

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 13-01-2016, pkt. 2

  Reception for ny direktør i Roskilde Kongres- og Idrætscenter.

 • Pkt. 3 Temadrøftelse - Roskilde Museums aktivitetsplan

  romu_arbejdsplan_2016.pdf

  Pkt. 3

  Temadrøftelse - Roskilde Museums aktivitetsplan

  Sagsnr. 277126 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kultur- og Idrætsudvalget gives en orientering om ROMUs aktivitetsplan for 2016

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Museumsdirektør Frank Birkebæk giver Kultur- og Idrætsudvalget en orientering om ROMUs aktivitetsplan for 2016. Der vil derefter være en drøftelse af denne.
  Aktivitetsplanen er vedlagt som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 13-01-2016, pkt. 3

  Drøftet.

 • Pkt. 4 Ny centralbibliotekskontrakt

  roskildes_strategi_for_centralbiblioteksvirksomheden_2016.pdf rammeaftale_for_roskildes_centralbibliotek_2016.pdf roskilde_bibliotekerne_som_centralbibliotek.pdf

  Pkt. 4

  Ny centralbibliotekskontrakt 2016-2019

  Sagsnr. 276914 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  En ny 4-årig kontrakt med Kulturstyrelsen sikrer, at Roskilde fortsætter som centralbibliotek i perioden 2016-2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der indgås 4-årig kontrakt med Kulturstyrelsen om løsning af centralbiblioteksopgaver.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Centralbibliotekerne og de opgaver, de skal løse, er beskrevet i Biblioteksloven. Kulturministeren indgår kontrakt med den kommune, hvis folkebibliotek skal varetage denne funktion. Tildeling af kontrakten sker bl.a. ud fra en vurdering af, om biblioteket er ressourcemæssigt og fagligt velfunderet. Centralbiblioteksfunktionen skal medvirke til at styrke opgaveløsningen hos biblioteker i virkeområdet.
  Opgaverne omfatter tre hovedområder: Materialeoverbygning, kompetenceudvikling samt koordinering, facilitering og faglig sparring. Ydelserne leveres for Roskildes vedkommende til de kommunale biblioteker i Region Sjælland samt til Bornholms Regionskommune. Centralbiblioteksfunktionen er således også centralbibliotek for Roskilde. Kontraktens årlige værdi er ca. 8,9 mio. kr. Tilskuddets størrelse varierer efter en række kriterier. Ydelserne tilpasses i forhold hertil.
  Roskilde Bibliotekerne har været centralbibliotek uafbrudt siden 1923. Roskilde har markeret sig som et bibliotek med en solid materialesamling, en fagligt set meget stærk medarbejderstab med mange forskellige kompetencer, og som et særdeles udviklingsorienteret bibliotek. Det har betydet, at der er udviklet på formidlingen af medier og på nye koncepter for kompetenceudvikling (f.eks. innovation, nudging og digital dannelse). Der er iværksat udviklingstiltag inden for formidling og indretning af biblioteksrum. Der er desuden lagt et stort arbejde i at udvikle fora for udveksling og formidling af viden.
  Kontrakten betyder bl.a., at de materialer, der indkøbes som led i centralbiblioteksfunktionen, forbliver Roskilde Kommunes ejendom. Kontrakten betyder også, at der kan ansættes medarbejdere med særlige, faglige specialer.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016-2019, idet der allerede er indarbejdet indtægts- og udgiftsbevilling vedr. centralbiblioteksfunktionen i 2016-19.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 13-01-2016, pkt. 4

  Anbefales.

 • Pkt. 5 Udmøntning af aftale om udviklingsmidler til idræt

  Pkt. 5

  Udmøntning af aftale om udviklingsmidler til idræt

  Sagsnr. 276962 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016, besluttede byrådet, at der afsættes 300.000 til udviklingsarbejde i idrætsforeninger.
  Konkret ønskes at understøtte og lære af udviklingsarbejdet i Roskilde Håndbold og Roskilde Roklub, med henblik på at få flere til at dyrke sporten og styrke talentarbejdet, bl.a. med etablering af et sportscollege.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Kultur- og Idrætsudvalget giver forvaltningen mandat til, i samarbejde med Roskilde Håndbold og Roskilde Roklub, at udarbejde forslag til partnerskabsaftale, der indeholder aftale om, hvordan Roskilde Kommune bedst kan understøtte de 2 klubbers talentarbejde i en 3-årig periode.
  2. Elite- og Talentrådet arbejder videre med at afdække mulighederne for at etablere et sportscollege.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen foreslår, at Kultur- og Idrætsudvalget giver mandat til, at forvaltningen i samarbejde med Roskilde Håndbold og Roskilde Roklub udarbejder forslag til partnerskabsaftale. Aftalen forelægges Kultur- og Idrætsudvalget til godkendelse på udvalgets møde i marts 2016.
  Det foreslås, at partnerskabsaftalen skal indeholde forslag til, hvordan Roskilde Kommune kan understøtte de to foreningers udviklingsarbejde med henblik på at få flere til at dyrke sporten og styrke talentarbejdet. Desuden inddrages klubberne i det videre arbejde med etablering af et sportscollege.
  Forvaltningen vil indkalde de to klubber til en drøftelse af ovenstående primo januar 2016.
  For så vidt angår etablering af sportscollege, er Elite- og Talentrådet i gang med en analyse af behovet og mulighederne. Forvaltningen foreslår, at Elite- og Talentrådet arbejder videre med analysen, og at udvalget orienteres om status på mødet i marts 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Der er afsat 300.000 kr. årligt i årene 2016 – 2018, jf. budgetaftalen for 2016.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 13-01-2016, pkt. 5

  Godkendt således at udgangspunktet er, at der indgås aftale med Roskilde Håndbold vedrørende 200.000 kr. årligt og Roskilde Roklub vedrørende 100.000 kr. årligt.
  V og O kan ikke tiltræde flertallets beslutning og begærer sagen i byrådet.

 • Pkt. 6 Forsøg med talentklasse i musik

  Pkt. 6

  Forsøg med talentklasse i musik

  Sagsnr. 257176 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er i skoleåret 2015/2016 gennemført en aktivitet med talentlinie i musik. På baggrund af erfaringerne herfra indstiller forvaltningen, at der etableres et forsøg med en talentklasse i musik på Østervangsskolen. Forsøget er treårigt for én årgang i 7.– 9.klasse fra skoleåret 2016/2017. Eleverne udvælges på baggrund af en optagelsesprøve, og eleverne samles i en klasse på Østervangsskolen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at
  1) der etableres forsøg med musikklasse på Østervangsskolen i en treårig periode fra skoleåret 2016/2017 for én årgang i 7. – 9. klasse, og
  2) forsøget finansieres indenfor den eksisterende bevilling til aktiviteter i samarbejde mellem folkeskolen og de musiske skoler.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget
  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 28. maj 2014, at folkeskolerne og de musiske skoler i samarbejde skulle gennemføre tre aktiviteter: 1) musik, leg og bevægelse i alle børnehaveklasser, 2) talentlinjer indenfor kunstfag i udskolingen og 3) valgfag med instrumentundervisningen. I april 2015 besluttede Skole- og Børneudvalget samt Kultur- og Idrætsudvalget, at de tre indsatser skulle fortsætte i skoleårene 2015/16 og 2016/17 og evalueres i foråret 2017.
  I efteråret 2015 har Roskilde Musiske Skole afprøvet talentlinjer med aktiviteten ’Optakten’. Evalueringen viser, at Optakten som et selvstændigt musikundervisningsprojekt har været en succes både fagligt, socialt og pædagogisk. Der er skabt et fagligt og pædagogisk erfaringsgrundlag, som musikklassen kan bygge på.
  Ifølge folkeskoleloven kan kommuner søge Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling om at få godkendt forsøg med talentklasser i musik, hvor optagelse af elever kan ske på baggrund af enten en optagelsesprøve eller optagelseskrav. Skolen kan dermed tilrettelægge undervisningen, så den understøtter elevernes talent for musik. Undervisningen skal stadig tilrettelægges indenfor folkeskolelovens rammer og leve op til de almindelige regler om mål og indhold, timetal mv. Ministeriet har givet en mundtlig tilkendegivelse af, at kommunen vil få en forsøgstilladelse på baggrund af indholdet i forsøget med talentlinje.
  På baggrund af erfaringer med Optakten, og under forudsætning af ministeriets godkendelse, foreslår forvaltningen at etablere et forsøg med en musikklasse på Østervangsskolen i en treårig periode fra skoleåret 2016/ 2017 med start i 7. klasse. Musikklassen vil medvirke til at opnå målet om at udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan og udvikle talent i folkeskolen. Det øgede musiske fokus i elevernes hverdag tænkes sammen med de øvrige fag i skolen, og skal styrke fagligheden. Der vil blive tilknyttet en kunstnerisk leder med ansvar for klassens musiske fælles oplevelser og samarbejde med skolen om relevante undervisningsforløb. Den kunstneriske leder skal også varetage de enkelte elevers musikalske udvikling i samarbejde med elevens instrumentlærer.
  Eleverne i Optakten blev optaget ved en fælles prøve efter indstilling fra deres lærer i musikskolen. Ved forsøg med en musikklasse på Østervangsskolen skal der etableres en optagelsesprocedure, der sikrer, at elever fra hele Roskilde Kommune kan søge.
  Efter tre skoleår evalueres forsøget, og der skal træffes endelig beslutning om musikklassen herefter. På det tidspunkt har ministeriet ligeledes evalueret de første rammeforsøg, og der er taget stilling til, hvordan ordningen endelig bliver.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  Der blev i 2014 afsat 7,5 mio. kr. over fire år, fordelt med 1,1 mio. kr. i 2014, 2,5 mio. kr. i 2015, 2,5 mio. kr. i 2016 og 1,4 mio. kr. i 2017. Der forventes ledige midler bl.a. på grund af, at færre elever vælger musiske valgfag. Ved at overføre midler fra den nuværende bevilling til yderligere to skoleår, kan talentklassen frem til skoleåret 2018/2019 finansieres indenfor den samlede bevilling, der allerede er givet til samarbejde mellem folkeskolerne og de musiske skoler.
  Der vil være en grundudgift på 140.000 kr. til etablering af en ekstra klasse på årgangen, som musikklassen medfører. Eleverne kommer fra flere skoler, så det vil ikke medføre reducerede udgifter på grund af færre klasser andet sted. Med ressourcemodellen på skoleområdet skal der minimum være 18 elever i klassen for, at den er selvfinansierende.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 13-01-2016, pkt. 6

  Ad 1. Godkendt, således at der foretages en årlig evaluering til udvalgets behandling i august i den treårige periode, som blandt andet vedrører tilslutning til talentklassen og elevernes faglige resultater og udvikling.
  Ad 2. Godkendt.

 • Pkt. 7 Takster for leje i Åben Hal projektet

  oversigt_over_sammenligning_af_takster_i_roskilde_kommune_samt_i_oevrige_kommuner.pdf

  Pkt. 7

  Takster for leje i Åben Hal projektet

  Sagsnr. 249521 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune er breddeidrætskommune 2014-16. Åben Hal er et ud af tre delprojekter herunder. Med Åben Hal afprøver vi, at selvorganiserede grupper kan anvende udvalgte faciliteter til idræt. Forslag til prisniveau for leje af faciliteterne forelægges Kultur- og Idrætsudvalget til godkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at takster for leje af idrætsfaciliteter for selvorganiserede grupper jf. nedenfor i projektperioden 2016 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Åben Hal er et pilotprojekt, hvor vi åbner for, at selvorganiserede grupper kan benytte idrætsfaciliteter, hvilket ikke tidligere har været muligt. I pilotprojektet ønsker vi at anvende faciliteterne mere optimalt i de eksisterende åbningstider samt udvide med morgenåbent inden skolestart og udvidet aftenåbnet.
  De selvorganiserede grupper vil booke en ledig tid og betale samtidig via betalingskort. Derefter kan de tage hen til idrætsfaciliteten og dyrke idræt.
  Geografisk er idrætsfaciliteterne placeret i den nordlige, sydlige og centrale del af kommunen, da vi anvender idrætsfaciliteter på Baunehøjskolen, Peder Syv Skolen, Sct. Jørgens Skole og Trekronerskolen.
  Forslag til takster er fastsat ud fra at opnå en bedre udnyttelse af faciliteterne og gøre det attraktivt for kommunens borgere at dyrke mere idræt. Projektet ønsker, at mange får glæde af forsøget, hvilket giver et bedre grundlag for evaluering.
  Takster for leje til selvorganiserede grupper udgør 50 % af lejeprisen for ikke godkendte folkeoplysende foreninger. Til sammenligning udgør de kommunale gebyrtakster 10 % af lejeprisen for de ikke godkendte folkeoplysende foreninger.
  Forslag til takster for leje af idrætsfaciliteter i Åben Hal projektet:

  Idrætsfacilitet Leje kr. pr. time: Placering
  Idrætshaller 250 kr. Baunehøjskolen
  Trekronerskolen
  Idrætshaller (halv hal) 125 kr. Baunehøjskolen
  Trekronerskolen
  Festsale 85 kr. Peder Syv Skole
  Sct. Jørgens Skole
  Gymnastik- og spejlsale 60 kr. Peder Syv Skole
  Sct. Jørgens Skole (2 stk.)
  Trekronerskolen
  Badmintonbane 50 kr. Baunehøjskolen
  Sct. Jørgens Skole

  I evalueringen af pilotprojektet ultimo 2016 indgår også evaluering af prisniveauet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  Der vil være mindre indtægter forbundet med pilotprojektet, men samtidig kan der vise sig yderligere udgifter som f.eks. mindre reparationer samt betaling ved alarmudkørsel. Indtægterne vil blive bogført, der hvor kommunen i forvejen fører indtægter for leje og lån.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 13-01-2016, pkt. 7

  Anbefales.

 • Pkt. 8 Takster for brug af kommunale lokaler til Folkeoplysning 2016

  bilag_1._takster_for_brug_af_kommunale_lokaler_pr._1._januar_2016.pdf

  Pkt. 8

  Takster for brug af kommunale lokaler til Folkeoplysning 2016

  Sagsnr. 264512 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der skal fastsættes takster for brug af kommunale lokaler til folkeoplysende virksomhed og godkendte almennyttige foreninger, samt lejesatser for almennyttige foretagender.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at taksterne for 2016 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har vedtaget, at frivillige folkeoplysende foreninger skal betale gebyr for brug af kommunale lokaler (Tilskudsregler for folkeoplysende virksomhed i Roskilde Kommune afsnit 7.2). Indtægterne anvendes i overensstemmelse med folkeoplysningsloven som supplerende lokaletilskud til foreninger i private lokaler (Folkeoplysningsloven § 22 stk. 4-6).
  Lejetakster betales af almennyttige landsorganisationer, som ikke er godkendt til gebyrordning, almennyttige foreninger der er hjemmehørende i Roskilde Kommune, almennyttige foreninger der ikke er hjemmehørende i Roskilde Kommune, uddannelsesinstitutioner og offentlige institutioner samt regions/distriktsforeninger, der ikke er hjemmehørende i Roskilde Kommune.
  Lejeprisen for brug af græs- og grusbanerne vil dække udgifter til ekstra rengøring og pleje af banerne.
  Gebyr- og lejetakster fastsættes ud fra de gennemsnitlige faktiske udgifter ved forskellige typer lokaler, idet lejeprisen dækker de fulde udgifter. Gebyrtaksten svarer til 10 % af lejeudgiften. For idrætshaller over 800 kvm. inkl. svømmehaller beregnes gebyret i 2016 ud fra KL's takst vedrørende lokaletilskud på 257,37 kr./time plus 20,32 kr. (20 kr. + fremskrivning), jf. beslutning om harmonisering af økonomien i kommunens idrætshaller.
  Oversigt over takster for brug af kommunale lokaler pr. 1. januar 2016 findes i bilag 1.
  Regions/distriktsforeninger hjemmehørende i Roskilde Kommune opkræves ikke gebyr. Årsagen er, at disse foreninger ikke modtager det samme forhøjede lokaletilskud som godkendte folkeoplysende foreninger i Roskilde Kommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Folkeoplysningsudvalget, 14-12-2015, pkt. 49

  Anbefales.

  Fraværende: Daniel Bjørkholm, Tuncay Yilmaz og Ferhat Öztürk.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 13-01-2016, pkt. 8

  Anbefales.

 • Pkt. 9 Frigivelse af rådighedsbeløb - Puljen til Kultur- og Fritidsfaciliteter

  Pkt. 9

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Puljen til Kultur- og Fritidsfaciliteter

  Sagsnr. 267651 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen indstiller frigivelse af rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2016 til Puljen til Kultur- og Fritidsfaciliteter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb til Puljen til Kultur- og Fritidsfaciliteter

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har i forbindelse med godkendelse af budget 2016 afsat 1 mio. kr. til Puljen til Kultur- og Fritidsfaciliteter. Puljen støtter renovering og udbygning af eksisterende faciliteter samt etablering af nye mindre faciliteter.
  Ansøgningsfristen er den 15. januar 2016. Kultur- og Idrætsudvalget vil i mødet den 2. marts 2016 få forelagt indkomne ansøgninger. I sagen vil forvaltningen foreslå, at en del af midlerne anvendes til etablering af nye musikpavilloner, som erstatning for øvelokalerne i Paramount.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2016:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2016
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 13-01-2016, pkt. 9

  Anbefales.

 • Pkt. 10 Ansøgning til puljen for store idræts- og kulturarrangementer 2016

  ansoegning_-_ik_hellas_-_gadeloeb.pdf ansoegning_-_riu_-_idraetsfesten.pdf ansoegning_-_roskilde_bordtennis_-_dm_for_ungdom_2016.pdf tilbud_paa_halleje_-_dm_for_ungdom_-_roskilde_bordtennis.pdf budget_-_riu_-_idraetsfesten.pdf

  Pkt. 10

  Ansøgning til puljen for store idræts- og kulturarrangementer

  Sagsnr. 275268 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent Åben punkt

  Resume

  Roskilde Idræts Union ansøger i lighed med tidligere år om støtte til at afholde Idrætsfesten 2016. IK Hellas søger om en bevilling til afholdelse af Gadeløb i august 2016, og Roskilde Bordtennis søger om en bevilling til afholdelse af DM for Ungdom i 2016.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der bevilges et tilskud på 115.000 kr. til Roskilde Idræts Union, til at dække udgifter i forbindelse med afholdelse af Idrætsfesten i 2016.
  2. der bevilges et tilskud 50.000 kr. til IK Hellas, til at dække udgifter til afspærring m.m. i forbindelse med afholdelse af Gadeløbet.
  3. der bevilges tilskud på 48.375 kr. til Roskilde Bordtennis til dækning af udgifter i forbindelse med leje af faciliteter i Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Idræts Union ansøger i lighed med tidligere år om støtte til at afholde Idrætsfesten 2016. Der ansøges om støtte på 115.000 kr. til at dække udgifter forbundet med afholdelsen af arrangementet.
  IK Hellas søger som tidligere år tilskud til afspærring, i forbindelse med afholdelse af Gadeløb i samarbejde med Spar Nord. Udgiften til afspærring er steget de senere år, og de har haft brug for at få bevilget ekstra midler. Derfor søger de i år 50.000 kr.
  Roskilde Bordtennis søger om tilskud til at afholde DM for ungdomsspillere. Et mesterskab der løber over tre dage. I den forbindelse søger de tilskud til leje af faciliteter i Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena, en udgift der er på 48.375 kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016
  Det indstillede beløb i sagsfremstillingen er et bruttobeløb. Økonomi- og Indenrigsministeriet godtgør 8 % af beløbet i forbindelse med momsrefusion. Såfremt udvalget følger forvaltningens indstilling, vil kommunens nettoudgift fra Puljen til større idræts- og kulturarrangementer udgøre 105.800 kr. til Roskilde Idræts Union i tilskud, 46.000 kr. til IK Hellas og 44.505 kr. til Bordtennis Roskilde.
  Restbeløbet i 2016-puljen vil så være 54.295 kr.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 13-01-2016, pkt. 10

  Godkendt.

 • Pkt. 11 Orientering om helhedsplan for Viby bymidte (endelig vedtagelse)

  hoeringsnotat_-_helhedsplan_viby.pdf endelig_bebyggelsesplan_for_cosmosgrunden_scenarie_4_med_aendringer.pdf

  Pkt. 11

  Orientering om helhedsplan for Viby bymidte (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 256400 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kultur- og Idrætsudvalget orienteres om, at forslag til helhedsplan for Viby bymidte har været i offentlig høring og nu fremlægges til endelig godkendelse i Plan- og Teknikudvalget og byrådet.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget vedtog forslag til helhedsplan for Viby bymidte på mødet den 19. august 2015, punkt 129. Forslaget har sammen med 4 scenarier for udviklingen af Viby bymidte været i offentlig høring i perioden 29. august til 25. oktober 2015. Undervejs i høringen er der afholdt debatmøde om planen. Forvaltningen har i løbet af høringsperioden modtaget 8 høringssvar - heraf 3 fra lokale foreninger.
  Høringssvarene og bemærkningerne fra debatmødet omhandler bebyggelsestæthed og udformning af ny bebyggelse på Cosmosgrunden, trafik- og parkeringsforhold i bymidten, bevaring eller nedrivning af Cosmoshallen og mejeriet, forskønnelse af og bedre trafikafvikling på stationspladsen samt at fastholde kulturhuset som ”motor” for at skabe liv i Viby bymidte. Bemærkningerne er samlet i vedlagte høringsnotat.
  Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes videre med det tætteste scenarie (scenarie 4 i forslag til helhedsplan) med følgende justeringer:
  - Butik/erhverv langs revisionsfirmaet udgår, og arealet fastholdes til parkering.
  - Den nedlagte dagligvarebutik mm. fjernes og erstattes af en ny bygning i op til tre etager med butikker og publikumsrelaterede funktioner i stuen og boliger ovenpå. Mod det grønne strøg kan der etableres boliger i stueplan. Bebyggelsen reduceres mod øst, så der kan opnås parkering på egen grund.
  - Cosmoshallen nedrives delvist, søjler og tag bevares foreløbigt som ramme for aktivitet.
  - Søndergade 13, 15 samt Mejeriet bevares som del af kulturmiljøet i Søndergade.
  - Mejeriet skal bevares eller alternativt nedrives og delvist genopføres mod Søndergade med sine nuværende proportioner.
  I direkte forlængelse af byrådets godkendelse af helhedsplanen igangsættes to aktiviteter for at realisere planen:

  1. Der indledes dialog med ejere og mulige investorer, og der udarbejdes en realiseringsstrategi for Cosmosgrunden. Når resultat af indledende drøftelse foreligger, fremlægges sag for ØU.
  2. Der udarbejdes detailprojekt for Stationsplads og Søndergade med henblik på realisering i 2016. Endeligt projekt godkendes i PTU.

  Realiseringen af byggeri på Cosmosgrunden forudsætter en ny lokalplan.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Der er afsat 2 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til konkrete indsatser på Søndergade, Bytorvet og Stationstorvet.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 13-01-2016, pkt. 11

  Taget af dagsordenen.

 • Pkt. 12 Orientering om e-bøger i biblioteker

  Pkt. 12

  Orientering om e-bøger i biblioteker

  Sagsnr. 277847 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der orienteres om situationen omkring digitale bøger (e-bøger) på bibliotekerne.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  I dagspressen har der i den seneste tid været en heftig debat mellem forskellige forlag og repræsentanter for bibliotekerne omkring digitale bøger (e-bøger). Debatten drejer sig om, hvilken rolle bibliotekerne bør spille i forhold til e-bøger.
  På mødet orienteres om situationen og om bibliotekernes muligheder for at formidle e-bøger via bibliotekernes fælles tjeneste, e-Reolen, herunder bl.a. de forskellige forretningsmodeller, der er i spil.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 13-01-2016, pkt. 12

  -

 • Pkt. 13 Meddelelser fra forvaltningen

  Pkt. 13

  Meddelelser fra forvaltningen

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 13-01-2016, pkt. 13

  Dialog med Dampradioen
  Stændertorvet - arbejdsgruppen om strategi mv.
  Kulturaftale i hovedstadsområdet
  Roskilde Biblioteks forårsprogram
  Danmarks Biblioteksforenings årsmøde

 • Pkt. 14 Eventuelt

  Pkt. 14

  Eventuelt

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 13-01-2016, pkt. 14

  Fodboldbaner i Jyllinge