You are here

Referat

Dato: Onsdag, Januar 14, 2015 - 17:30
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 1 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 1

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 14-01-2015, pkt. 1

  Godkendt.

 • Pkt. 2 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 2

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 14-01-2015, pkt. 2

  Offentliggørelse vedr. Svømmehallen. Dialogmøde 21. januar.
  Muserum, Roskilde Museum, fylder 2 år.

 • Pkt. 3 Orientering om procedure for ansøgninger om aktivitetstilskud

  Pkt. 3

  Orientering om procedure for ansøgninger om aktivitetstilskud

  Sagsnr. 266530 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om ny procedure for ansøgninger om aktivitetstilskud.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Det er en forudsætning, at alle oplysninger er indhentet, inden der kan beregnes og udbetales aktivitetstilskud til foreningerne. Den samlede ramme til aktivitetstilskud fordeles forholdsmæssigt på alle indkomne ansøgninger. Rammen fordeles 1 gang om året, bortset fra 50.000 kr., som er reserveret til nye foreninger, der kan søge aktivitetstilskud med frist den 1. april. Da der ikke var nogen nye foreninger, der henvendte sig, blev pengene brugt til aktivitetstilskud til de foreninger, der ikke fik søgt for 2014, men som havde henvendt sig inden den 1. april 2014. Herefter var hele rammen opbrugt for 2014.
  Frem til 2011 ansøgte foreningerne om tilskud på papir. Det vil sige, de indsendte deres ansøgninger på en ansøgningsblanket, som de fik fremsendt med posten.
  Fra 2012 bliver ansøgningerne om aktivitets- og lokaletilskud for 2013 digitale. Dette tiltag med henblik på at høste effektiviseringsgevinster ved ikke at skulle behandle ansøgningerne manuelt.
  Ansøgninger om aktivitetstilskud for 2013 foregik automatisk for de foreninger, der havde søgt tilskud i 2012. Oplysningerne for 2012 blev brugt til beregningen for 2013. Det vil sige, at foreningerne ikke selv søgte tilskud for 2013. Oplysningerne fra året før blev brugt, da der var meget kort tid til at klæde foreningerne på til at bruge det nye system. I stedet blev tiden frem mod næste ansøgningsfrist for 2014 brugt til planlægning og afholdelse af kurser for foreningerne.
  Det er i forbindelse med ansøgningerne for 2014, at det viser sig, at der er nogle foreninger, der ikke har ansøgt korrekt om aktivitetstilskud. 2014 var første gang, at alle foreninger selv var ansvarlige for at søge.
  Ved modtagelse af ansøgningerne for 2014, har forvaltningens umiddelbart før ansøgningsfristen udsendt en reminder til alle foreninger. Har forvaltningen herefter ikke modtaget en ansøgning ved fristens udløb, er foreningen ikke medtaget i beregningen af tilskud.
  I forbindelse med foreningernes ansøgning om tilskud for 2015 samt gennemgang af deres årsregnskab for 2014, er nogle foreninger blevet opmærksomme på, at de ikke har modtaget tilskud for 2014. Dette har fået forvaltningen til at ændre praksis.
  Forvaltningen krydstjekker nu med ansøgninger fra sidste år, og der tages telefonisk kontakt til de foreninger, der ikke har søgt. Dette følges op af en mail, hvor det fremgår, hvornår ansøgningen senest skal være modtaget i forvaltningen for at kunne indgå i den kommende tilskudsberegning. Det er forvaltningens vurdering, at denne praksis vil minimere antallet af foreninger, der ikke får søgt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 14-01-2015, pkt. 3

  -

 • Pkt. 4 Forslag til kompensation pga. manglende aktivitetstilskud

  Pkt. 4

  Forslag til kompensation til foreninger pga. manglende aktivitetstilskud

  Sagsnr. 266527 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  16 foreninger har ikke ansøgt om aktivitetstilskud for 2014. Det har store økonomiske konsekvenser for foreningerne. Derfor foreslår forvaltningen, at der bevilliges et ekstraordinært tilskud til disse foreninger som kompensation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at kompensation til foreningerne jf. nedenstående godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Godkendte folkeoplysende foreninger har krav på at få aktivitetstilskud for medlemmer under 25 år, hjemmehørende i Roskilde Kommune. Dette tilskud ansøger foreningerne om hvert år senest den 1. oktober året før. 2013 var første år, at foreningerne skulle søge aktivitetstilskud elektronisk via kommunens foreningssystem, Interbook.
  Den 1. oktober 2013 ansøgte 123 foreninger om aktivitetstilskud for 2014. I den forbindelse er det efterfølgende opdaget, at enkelte foreninger, som tidligere har modtaget aktivitetstilskud, enten har glemt at søge eller udfyldt det elektroniske ansøgningsskema forkert, således at der ikke har været tale om en reel ansøgning. Dette er bl.a. opdaget efter, at foreningerne har henvendt sig, senest i forbindelse med afslutning af foreningernes årsregnskab.
  Der er tale om i alt 16 foreninger. Det manglende tilskud betyder, at foreningerne mister en afgørende indtægt for at drive aktiviteterne i foreningen.
  Den 10. september 2014 behandlede Kultur- og Idrætsudvalget en sag (punkt 120) vedr. kompensation til Roskilde Håndbold, der akut manglede midler for ikke at miste status som kontraktklub. Deres økonomiske udfordring var netop opstået som følge af manglende ansøgning om aktivitetstilskud for 2014. Roskilde Håndbold fik bevilliget 146.400 kr., hvilket svarer til en prisfremskrivning af deres aktivitetstilskud for 2013.
  Forvaltningen foreslår derfor, at de resterende foreninger, som tidligere har modtaget aktivitetstilskud, men ikke har fået søgt eller søgt forkert for året 2014, får prisfremskrevet deres aktivitetstilskud for 2013 som kompensation. Det er tale om et helt ekstraordinært kompensationstilskud, grundet de særlige omstændigheder med nyt elektronisk ansøgningsskema.
  Såfremt der ydes kompensation i form af, at aktivitetstilskuddet for 2013 bliver prisfremskrevet, vil den samlede kompensation for de 16 foreninger være 587.000 kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Det skyldes, at der ekstraordinært kan findes midler til kompensationstilskud fra området Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. De 587.000 kr. til finansiering er sammensat af flere forskellige beløb, der alle skyldes overførte engangsbeløb fra tidligere regnskabsår, der ikke har været nødvendige at bruge i fuld udstrækning i 2014, og som ligger på ramme med fuld overførsel mellem årerne.
  - Brug af offentlige lokaler (250.000 kr.)
  - Kortvarige lejemål (250.000 kr.)
  - Regionsforeninger (87.000 kr.)
  Samlet vil udgiften vedr. 2014 til aktivitetstilskud og kompensationstilskud være på ca. 7,9 mio. kr. De foreninger, som rettidigt ansøgte om aktivitetstilskud for 2014, vil opleve et lavere aktivitetstilskud i 2015 ved samme aktivitetsniveau, fordi der må forventes at være flere foreninger, som den samlede ramme til aktivitetstilskud på ca. 7,3 mio. kr. skal uddeles til, jf. anden sag på dagsordenen: ”Orientering om procedure for ansøgning om aktivitetstilskud”.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 14-01-2015, pkt. 4

  Godkendt.

 • Pkt. 5 Helhedsplan for halområdet i Jyllinge Bymidte, proces og principper

  procesplan_for_udvikling_af_halomraadet_i_jyllinge.pdf

  Pkt. 5

  Helhedsplan for halområdet i
  Jyllinge Bymidte, proces og principper

  Sagsnr. 262625 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Det er beskrevet i Udviklingsprogram for Jyllinge Bymidte, hvordan området ved Jyllingehallerne skal omdannes til et dynamisk idræts-, fritids- og kulturcentrum. Forvaltningen anbefaler, at dette arbejde koordineres med den igangværende genopbygning af Jyllingehallerne. Derfor fastlægges principperne for helhedsplanen, og processen skitseres.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Roskilde Kommune går i dialog med Jyllingehallerne om koordinering af planerne for hallen med planerne for kommende kommunale projekter efter følende principper: Hallerne og kulturskole/bibliotek skal orientere sig og åbne sig i mod et fælles kultur- og idrætstorv evt. i form af fælles café og indgang, B: Hallerne og kulturskole/bibliotek skal udnytte synergieffekter og danne helhed, og C: Friarealerne skal invitere til at tage ophold og til spontan leg og idræt for alle aldersgrupper. Der kan arbejdes for, at projektet realiseres sammen med opbygningen af den private hal.
  2. Der arbejdes videre med en helhedsplan, hvor: Boligerne placeres på områdets nordlige del, med passager og kig fra Lindbjergvej til området, og således danne overgang fra boligkvarter til idræts- og kulturcenter for helhedsplan for halområdet i Jyllinge Bymidte godkendes,
  3. den skitserede procesplan godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget: Indstillingens punkt 1
  Plan- og Teknikudvalget: Indstillingens punkt 2 og 3

  Sagsfremstilling

  Udviklingsprogram for Jyllinge Bymidte, vedtaget af byrådet den 19. marts 2013, punkt 63, beskriver hvordan området omkring Jyllingehallerne kan udvikles til et dynamisk idræts-, fritids- og kulturcentrum, der giver liv og aktivitet i Centerkvarteret. Området rummer i dag parkering, tennis- og fodboldbaner. Fodboldbanerne flyttes til Spraglehøj, og frigiver plads til udviklingen. De nye fodboldbaner kan tages i brug i efteråret 2016.
  En helhedsplan for området skal sætte rammerne for den videre udvikling, hvor nye faciliteter til bibliotek/kulturskole sammen med hallerne skal danne en helhed og udnytte synergien ved en samlet placering bedst muligt. Her bliver også plads til mindre boliger og rekreative friarealer med plads til spontan leg og sport. Helhedsplanen skal danne grundlag for lokalplanlægning.
  Forvaltningen er i dialog med Jyllingehallerne om koordinering og samspil mellem genopbygning af hallerne og helhedsplanen. Som afsæt for dette arbejde foreslås, at der arbejdes efter følgende principper:

  1. Hallerne, kulturskole/bibliotek skal orientere sig og åbne sig i mod et fælles kultur- og idrætstorv evt. i form af fælles café og indgang.
  2. Hallerne, kulturskole og bibliotek skal udnytte synergieffekter og danne helhed.
  3. Friarealerne skal invitere til at tage ophold og til spontan leg og idræt for alle aldersgrupper. Der kan arbejdes for, at projektet realiseres sammen med opbygningen af den private hal.
  4. Boligerne skal placeres på områdets nordlige del, med passager og kig fra Lindbjergvej til området, og således danne overgang fra boligkvarter til idræts- og kulturcenter.

  I vedlagte bilag er processen for helhedsplanen i store træk skitseret. Heraf fremgår, hvordan helhedsplanen og genopbygningen af hallerne koordineres, hvornår de forskellige byggerier forventes programmeret og bygget, hvornår der forventes borgerinddragelse, samt hvornår der forventes politiske beslutninger.
  Plan- og Teknikudvalget samt Kultur- og Idrætsudvalget vil løbende blive orienteret om udviklingen i sagen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Helhedsplanen udvikles indenfor driftsbudgettet.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 14-01-2015, pkt. 5

  Indstillingens punkt 1: Godkendt.

 • Pkt. 6 Folkeoplysningspolitik 2015-2018

  folkeoplysningspolitik_2015-2018.pdf

  Pkt. 6

  Folkeoplysningspolitik 2015-2018

  Sagsnr. 262445 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Folkeoplysningsudvalget besluttede på møde den 10. november 2014, at forvaltningen udarbejder forslag til ny Folkeoplysningspolitik 2015-2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til nye mål og indsatser i Folkeoplysningspolitikken 2015-2018 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommunes Folkeoplysningspolitik 2012-2014 er senest revideret i 2011 og godkendt af byrådet den 25. april 2012. Politikken har derfor kun virket i knap 1 ½ år, og Folkeoplysningsudvalget har på denne baggrund ønsket, at politikkens 8 politiske målsætninger videreføres i den kommende Folkeoplysningspolitik 2015-2018.
  Politikken bygger på Roskilde Kommunes skabelon for alle kommunens politikker, som indeholder en vision for politikområdet, i dette tilfælde folkeoplysningsområdet, politiske målsætninger, der er retningsgivende for forskellige temaer i politikken, samt 3-4 målbare politiske mål, der skal indfries indenfor 2-4 år.
  Idet Folkeoplysningsudvalget har fastholdt de nuværende 8 politiske målsætninger, fremlægger forvaltningen forslag til 4 nye målbare politiske mål i Folkeoplysningspolitikken 2015-2018. Forslag til de politiske mål tager afsæt i mål og indsatser, som blev formuleret på Folkeoplysningsudvalgets og Kultur- og Idrætsudvalgets dialogmøde den 30. oktober 2014 med borgere og foreninger om Folkeoplysningspolitikken 2015-2018:
  Folkeskolerne og foreningerne. Målet er at sætte fokus på partnerskabet mellem de frivillige foreninger og folkeskolerne, som skal understøtte udmøntningen af skolereformens målsætning om ”den åbne skole”.
  Foreningsservice og borgerrettet informationsportal. Målet er at styrke og understøtte foreningernes arbejde og synliggøre foreningernes tilbud overfor kommunens borgere.
  Faciliteter. Målet er at sikre, at alle borgere, foreninger, aftenskoler og selvorganiserede brugere i Roskilde Kommune har gode vilkår og let adgang til brug af kommunens faciliteter på kultur-, fritids- og idrætsområdet.
  Folkeoplysningsudvalgets arbejde. Målet er at sikre en fortsat synlighed om Folkeoplysningsudvalgets arbejde samt styrke udvalgets vidensdeling mellem foreninger og udvalg og udviklingsarbejdet på folkeoplysningsområdet.
  Uddybelse af ovenstående mål samt målemetoder for resultater på målene fremgår af bilag 1. ”Folkeoplysningspolitikken 2015-2018”.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Folkeoplysningsudvalget, 15-12-2014, pkt. 55

  Anbefales. Udvalget gør opmærksom på, at nye mål og indsatser i Folkeoplysningspolitikken 2015-2018 skal i høring inden endelig vedtagelse.

  Fraværende: Jan Brink-Pedersen, Marianne Kiærulff.

  Supplerende sagsfremstilling

  Folkeoplysningsudvalget har besluttet at anbefale, at Folkeoplysningspolitikken 2015-2018 sendes i høring hos de folkeoplysende foreninger.

  Ny indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslaget til Folkeoplysningspolitikken 2015-2018 godkendes mhp. høring hos de folkeoplysende foreninger inden endelig godkendelse i byrådet.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 14-01-2015, pkt. 6

  Godkendt.

 • Pkt. 7 Egnsteateraftale Åben Dans

  egnsteateraftale_2017-2020.pdf egnsteateraftale_2016.pdf

  Pkt. 7

  Egnsteateraftale Åben Dans

  Sagsnr. 265099 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Egnsteateraftalen mellem Åben Dans og Roskilde Kommune udløber 31. december 2015, og der skal behandles en aftale for perioden 2016 – 2020.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller,

  1. at egnsteateraftale for perioden 1.1.2016 - 31.12.2016 godkendes
  2. at egnsteateraftale for perioden 1.1.2017 - 31.12.2020 godkendes

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Åben Dans har været egnsteater i Roskilde Kommune siden 2008. Den nuværende aftale udløber den 31. december 2015, og derfor skal en ny aftale behandles.
  Kunststyrelsen skal have egnsteateraftalerne for de kommende perioder, 2016 og 2017 – 2020, til godkendelse senest den 1. april 2015 med henblik på Kunststyrelsens refusion for perioden.
  Forvaltningen har i samarbejde med Åben Dans udarbejdet udkast til ny egnsteateraftale. Ifølge udkastet skal Åben Dans i aftaleperioden:
  - producere og præsentere mindst to forestillinger om året, heraf mindst én for målgruppen børn/unge. Dette er teaterets primære aktivitet.
  På lige år kan en børne/unge produktion indgå som en del af SWOP – en international festival for dans for børn og unge.
  - skabe national og international opmærksomhed omkring Roskilde som musisk by

  - fortsat være en central aktør i udviklingen af kultur i Roskilde i netværksbaseret samarbejde med andre lokale, nationale og internationale aktører, og herunder være en dynamo for udviklingen af den musisk kreative bydel Musicon

  - bygge bro mellem den professionelle scenedans og børnenes institutioner samt give børnekulturen krop og kreativitet ved workshops og undervisning ved indtægtsdækket virksomhed
  Aftalen bygger videre på den eksisterende aftale. Roskilde Kommunes godkendelse af aftalen er betinget af Kunststyrelsens godkendelse af egnsteateraftalen med henblik på Kunststyrelsens refusion.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Kunststyrelsen refunderer med en varierende refusionsprocent. Refusionsprocenten ligger omkring 40 %. Der er i Kultur- og Idrætsudvalgets budget afsat midler til finansiering af egnsteateraftalen med Åben Dans. Den årlige kommunale udgift vil i 2015 være ca. 3,2 mio. kr. Der er afsat tilsvarende midler i budgetoverslagsårene 2016-18.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 14-01-2015, pkt. 7

  Godkendt.
  Dansk Folkeparti kan ikke godkende indstillingen.

 • Pkt. 8 Ansøgninger til puljen for store kultur og idrætsarrangementer 2015

  ik_hellas_ansoegning.pdf ansoegning_roskilde_bmx_klub.pdf ansoegning_dbu_-_futsal_dm.pdf

  Pkt. 8

  Ansøgninger til puljen for store kultur og idrætsarrangementer 2015

  Sagsnr. 266056 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  IK Hellas ansøger om en bevilling på 45.000 kr. til dækning af udgifter til afspærring ved afvikling af Gadeløbet 2015, Roskilde BMX Klub ansøger om at få dækket deres underskud på 106.731 kr. i forbindelse med afvikling af EM i BMX 2014, og Dansk Boldspil Union søger om at få dækket udgifter på 113.000 kr. til markedsføring og halleje mm. i forbindelse med afholdelse af DM i Futsal Finale 4.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der bevilges et tilskud på 45.000 kr. til IK Hellas til at dække udgifter til afspærring ved Gadeløbet 2015,
  2. der bevilges et tilskud på 106.731 kr. til Roskilde BMX Klub til at dække underskuddet i forbindelse med afholdelse af EM i BMX 2014, og
  3. ansøgningen fra Dansk Boldspil Union afslås.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  IK Hellas ansøger i lighed med tidligere om en bevilling til dækning af udgifter til afspærring ved afvikling af Gadeløbet 2015. IK Hellas fik i februar 2014 bevilget 40.000 kr. til Gadeløbet 2014, og i november 3.415 kr. i tillægsbevilling, da udgiften til afspærring i 2014 endte med at være 43.415 kr. Ansøgningen er vedhæftet i bilag 1.
  Roskilde BMX Klub ansøger om at få dækket foreningens underskud på 106.731 kr. i forbindelse med afholdelsen af EM i BMX 2014. Ansøgningen er vedhæftet i bilag 2.
  Dansk Boldspil Union ansøger om at få dækket udgifter på 113.000 kr. til markedsføring og halleje mm. i forbindelse med afholdelse af DM i Futsal Finale 4. Såfremt de to ovenstående ansøgninger imødekommes, er der ikke midler til også at dække denne. Forvaltningen indstiller på den baggrund, at ansøgningen afvises. Ansøgningen er vedhæftet i bilag 3.
  Såfremt udvalget ønsker, at støtte DM i Futsal Finale 4 anbefales det, at sagen sendes videre til Økonomiudvalget med et ønske om at støtte via dette udvalgs pulje til store arrangementer i 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  De indstillede beløb i sagsfremstillingen er bruttobeløb. Økonomi- og Indenrigsministeriet godtgør 8 % af beløbet i forbindelse med momsrefusion. Såfremt udvalget følger forvaltningens indstilling, vil kommunens nettoudgift fra Puljen til større idræts- og kulturarrangementer udgøre henholdsvis 41.400 kr. til IK Hellas og 98.193 kr. til Roskilde BMX Klub i tilskud.
  Hvis denne indstilling følges, vil restbeløbet i puljen til 2015 vil være 31.012 kr.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 14-01-2015, pkt. 8

  Godkendt.

 • Pkt. 9 Ansøgning om lokaletilskud til Viby Svømmeklub 2014

  anke_over_afslag_2014_svoemning_-_til_kommunen.pdf.pdf ansoegning_lokaletilskud_viby_if_-_svoemmeafdelingen_2014.pdf lejeaftale_svoemning_2014-15.pdf

  Pkt.9

  Ansøgning om lokaletilskud til Viby Svømmeklub 2014

  Sagsnr. 249909 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Viby svømmeklub, som er en nystartet aktivitet under Viby IF, søger om lokaletilskud for 2014 til træning i aktivitetshuset i Borup, Møllevej 11, Borup.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at ansøgningen afvises, da der ikke er midler tilbage i Lokaletilskudspuljen for 2014.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har behandlet Viby Svømmeklubs lokaletilskudsansøgning for 2014, hvilket foreningen har anket. Ankeskrivelsen er vedhæftet, se bilag 1. Nye ansøgninger om lokaletilskud skal behandles politisk. Sagen forelægges derfor til behandling i Folkeoplysningsudvalget.
  Viby IF har i august 2014 oprettet en ny aktivitet under navnet ”Viby svømmeklub”. Svømmeklubben har 75 medlemmer, hvoraf de 45 er under 25 år. Klubben afholder deres aktiviteter i lejede lokaler/svømmehal i aktivitetshuset i Borup, Møllevej 11, Borup.
  Svømmeklubben har afholdt 134 aktivitetstimer i 2014, og ansøger om tilskud til lejeudgifter på i alt 53.600 kr. for 2014. Klubben budgetterer med en timepris 400 kr. Ansøgningen og lejekontrakten for Viby Svømmeklub er vedlagt i henholdsvis bilag 2 og bilag 3.
  Forvaltningen har på baggrund af klubbens nuværende medlemssammensætning beregnet, at lokaletilskuddet efter Roskilde-ordningen udgør ca. 19.387,82 kr. i 2014. Beregningen er sket i henhold til KL´s vejledende timepriser for leje af haller/sale i 2014, hvor der maksimalt kan ydes tilskud på 248,60 kr. pr. time. Jfr. Folkeoplysningsbekendtgørelsen § 16.
  I beregningen indgår endvidere kommunens procentsatser for lokaletilskud til børn og unge under 25 år og voksne over 25 år, jfr. Folkeoplysningslovens § 25. Der gives et tilskud på 85 % for den andel af udgifterne, der vedrører børn og unge medlemmer under 25 år. Tilskud til medlemmer over 25 år ligger på 18 procent i 2014, idet procentsatsen dog er variabel i forhold til antal ansøgere til puljen.
  Folkeoplysningsudvalget kan vælge at indstille til Kultur- og Idrætsudvalget, at ansøgningen til lokaletilskud afvises efter Folkeoplysningslovens § 25, såfremt der vil være tale om væsentlige merudgifter for kommunen (stk. 5, nr. 4).

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Folkeoplysningsudvalget, 15-12-2014, pkt. 61

  Anbefales.
  Fraværende: Jan Brink-Pedersen, Marianne Kiærulff.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 14-01-2015, pkt. 9

  Godkendt.
  V og O kan ikke tiltræde indstillingen, men ønsker at foreningens ansøgning om tilskud vedr. 2014 imødekommes.

 • Pkt. 10 Ansøgning om lokaletilskud til Viby Svømmeklub 2015

  viby_svoemmeklub_lokaletilskudsansoegning_2015.pdf

  Pkt.10

  Ansøgning om lokaletilskud til Viby Svømmeklub 2015

  Sagsnr. 249909 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Viby svømmeklub, som er en nystartet aktivitet under Viby IF, søger om lokaletilskud til træning i aktivitetshuset i Borup, Møllevej 11, Borup.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget tager stilling til, om Viby svømmeklub skal bevilliges lokaletilskud efter Roskilde-ordningen eller afvises med henvisning til Folkeoplysningslovens § 25 stk. 2.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Viby IF har i august 2014 oprettet en ny aktivitet under navnet ”Viby svømmeklub”. Svømmeklubben har 75 medlemmer, hvoraf de 45 er under 25 år. Klubben afholder deres aktiviteter i lejede lokaler/svømmehal i aktivitetshuset i Borup, Møllevej 11, Borup.
  Svømmeklubben forventer at afholde 367 aktivitetstimer i 2015, og ansøger om tilskud til lejeudgifter på i alt 146.800 kr. for 2015. Klubben budgetterer med en timepris 400 kr.
  Forvaltningen har på baggrund af klubbens nuværende medlemssammensætning beregnet at lokaletilskuddet efter Roskilde-ordningen udgør ca. 54.107,46 kr. i 2015. Beregningen er sket i henhold til KL´s vejledende timepriser for leje af haller/sale i 2015, hvor der maksimalt kan ydes tilskud på 253,32 kr. pr. time. Jfr. Folkeoplysningsbekendtgørelsen § 16.
  I beregningen indgår endvidere kommunens procentsatser for lokaletilskud til børn og unge under 25 år og voksne over 25 år, jfr. Folkeoplysningslovens § 25. Der gives et tilskud på 85 % for den andel af udgifterne, der vedrører børn og unge medlemmer under 25 år. Tilskud til medlemmer over 25 år ligger på ca. 30 procent i 2015, idet procentsatsen dog er variabel i forhold til antal ansøgere til puljen.
  Folkeoplysningsudvalget kan vælge at indstille til Kultur- og Idrætsudvalget, at ansøgningen til lokaletilskud afvises efter Folkeoplysningslovens § 25, såfremt der kan anvises kommunale lokaler (stk. 2) eller, at der vil være tale om væsentlige merudgifter for kommunen (stk. 5, nr. 4).
  Forvaltningen vurderer, at Viby svømmeklub kan ansøge om ledige svømmetider i Roskilde badene for forårssæsonen 2015, og de vil derefter indgå i den normale ansøgnings- og fordelingsprocedure for frivillige foreninger Roskilde Kommune.
  Ansøgning og lejekontrakt for Viby svømmeklub er vedlagt i bilag 1.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser, idet tilskuddet skal afholdes indenfor den afsatte lokaletilskudsramme i forbindelse med den generelle fordeling af lokaletilskud for 2015.

  Folkeoplysningsudvalget, 15-12-2014, pkt. 58

  Folkeoplysningsudvalget anbefaler Kultur- og Idrætsudvalget, at ansøgningen afvises med henvisning til Folkeoplysningslovens § 25, stk. 5, nr. 2, da foreningen kan indgå i fordelingen af svømmehalstider for sæson 15/16 og 16/17, som andre svømmeklubber i kommunen.
  Udvalget opfordrer foreningen til at ansøge Start- og Udviklingspuljen for så vidt angår tilskud til aktiviteter i første halvår af 2015, da fordeling først træder i kraft fra sommeren 2015.

  Fraværende: Jan Brink-Pedersen, Marianne Kiærulff.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 14-01-2015, pkt. 10

  Udvalget godkender Folkeoplysningsudvalgets indstilling.

 • Pkt. 11 Meddelelser fra forvaltningen

  Pkt. 11

  Meddelelser fra forvaltningen

  Sagsnr. 266318 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 14-01-2015, pkt. 11

  Dialogforumsmøde svømmehal den 21. januar
  Workshop Roskilde Museum den 22. januar
  Idrætsfest den 30. januar

 • Pkt. 12 Eventuelt

  Pkt. 12

  Eventuelt

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 14-01-2015, pkt. 12

  Genopbygning af Jyllingehallen
  Himmelevhallen og manglende lys på udearealet
  Manglende referat fra møde i Elite- og Talentrådet