You are here

Referat

Dato: Onsdag, Marts 14, 2018 - 17:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 31 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 31

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 14-03-2018, pkt. 31

  Godkendt.
  Fraværende:
  Tuncay Yilmaz (A)
  Evan Lynnerup (V), Jette Tjørnelund (V) mødte i stedet for.

 • Pkt. 32 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 32

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 14-03-2018, pkt. 32

  - Indvielse af Ramsø Hallen
  - Besøg til kultur- og idrætsfaciliteter
  - Møde med Vikingeskibsmuseet
  - Første møde i Musikbyudvalget
  Fraværende:
  Tuncay Yilmaz (A)
  Evan Lynnerup (V), Jette Tjørnelund (V) mødte i stedet for.

 • Pkt. 33 Forslag til nye elitesportsaftaler 2018-2021

  ETR_sag_forslag_til_nye_elitesportsaftaler.pdf ETR_notat_nye_elitesportsaftaler.pdf ETR_ansoegning_del_1-3.pdf ETR_ansoegning_del_4.pdf ETR_ansoegning_del_5-8.pdf ETR_ansoegning_del_9-12.pdf

  Pkt. 33

  Forslag til nye elitesportsaftaler 2018-2021

  Sagsnr. 287023 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kultur- og Idrætsudvalget har den 10. januar 2018 godkendt bedømmelseskriterier for nye elitesportsaftaler for perioden 2018 – 2021. Elite- og Talentrådet har efterfølgende behandlet indkomne ansøgninger og fremlægger forslag til, hvilke klubber, der skal indgå i Roskilde Kommunes kommende elitesportsaftaler.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. forslag til at indgå nye elitesportsaftaler med FC Roskilde, Roskilde Bordtennis, Roskilde Håndbold og Roskilde Roklub godkendes.
  2. forvaltningen bemyndiges til at udarbejde elitesportsaftaler med udgangspunkt i den enkelte ansøgning og de politisk vedtagne bedømmelseskriterier.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har modtaget 12 ansøgninger fra klubber, der ønsker at indgå en elitesportsaftale med Roskilde Kommune. Elite- og Talentrådet har på mødet den 8. februar 2018, punkt 4, gennemgået ansøgningerne samt indstillling fra en arbejdsgruppe nedsat af Elite- og Talentrådet. Elite- og Talentrådet fremlægger hermed forslag til, hvilke klubber der bør indgå i Roskilde Kommunes kommende elitesportsaftaler.
  Udvælgelsen af klubberne er sket indenfor rammerne af Kultur- og Idrætsudvalgets godkendte kriterier for elitesportsaftaler, hvor ansøgerne er vurderet efter følgende 4 bedømmelseskriterier: ”Sportslige niveau”, ”Talentudvikling”, ”Folkelig opbakning gennem elitesportsoplevelser og branding af Roskilde Kommune” samt ”Eksponering”.
  Elite- og Talentrådet anbefaler, at der indgås elitesportsaftaler med 4 klubber i perioden den 1. juli 2018 til den 30. juni 2021, i stedet for tidligere 2 klubber; FC Roskilde og Roskilde Bordtennis. Det drejer sig om følgende klubber, med følgende fordeling af midlerne:
  - FC Roskilde - 600.000 kr., hvoraf 100.000 kr. er øremærket til Topcenter Roskilde i samarbejde med KFUM’s Boldklub Roskilde. (Der udbetales 652.173 kr. jf. momstilskudsregler).
  - Roskilde Bordtennis - 600.000 kr. (Der udbetales 652.173 kr. jf. momstilskudsregler).
  - Roskilde Håndbold - 300.000 kr. (Der udbetales 326.086 kr. jf. momstilskudsregler).
  - Roskilde Roklub - 150.000 kr. (Der udbetales 163.043 kr. jf. momstilskudsregler).
  Derudover anbefaler arbejdsgruppen, at FC Roskilde og Roskilde Bordtennis, får mulighed for at opnå en bonus på 75.000 kr. hver.
  Arbejdsgruppen vurderer, at de udvalgte klubber adskiller sig positivt fra de øvrige ansøgere på alle 4 bedømmelseskriterier. Sag fra Elite- og Talentrådet, herunder notat med arbejdsgruppens kommentarer til de enkelte ansøgninger og uddybet anbefaling, samt ansøgninger fremgår af vedlagte bilag.
  Elite- og Talentrådet ønsker fortsat, at midlerne på 300.000 kr. fra partnerskabsaftalerne med Roskilde Håndbold og Roskilde Roklub (som udløber i 2018) videreføres i budget 2019 og indgår som en del af den økonomiske ramme for elitesportsaftalerne. Såfremt dette imødekommes i budget 2019 vil Elite- og Talentrådet gerne bidrage med forslag til fordeling.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2018. Der er en årlig kommunal budgetramme på 1,8 mio. kr. til elitesportsaftaler. Heraf foreslås 1,650 mio. kr. til årlig fordeling, svarende til 1.793.478 kr. i årligt tilskud som følge af særlige momstilskudsregler. Derudover er der en årlig maksimal ramme på 150.000 kr. i samlede bonusudbetalinger til FC. Roskilde (op til 75.000 kr. årligt) og Roskilde Bordtennis (op til 75.000 kr. årligt). Eventuelle ikke udbetalte bonusmidler overføres til fordeling i Talentudviklingspuljen.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 14-03-2018, pkt. 33

  Godkendt.

  Fraværende:
  Tuncay Yilmaz (A)
  Evan Lynnerup (V), Jette Tjørnelund (V) mødte i stedet for.

 • Pkt. 34 Kulturpuljen: Ansøgninger til kulturelle arrangementer

  Oversigt_over_ansoegninger.pdf Oversigt_over_administrative_bevillinger.pdf Ansoegning_om_omplacering_af_midler_Roskilde_Jazz_Days.pdf

  Pkt. 34

  Kulturpuljen: Ansøgninger til kulturelle arrangementer

  Sagsnr. 296749 Kultur- og Idrætsudvalget Åbnet punkt

  Resume

  Der er modtaget 21 ansøgninger om tilskud til kulturelle arrangementer og projekter, som skal afholdes i 2018. Kultur- og Idrætsudvalget skal beslutte i hvilket omfang, der skal gives tilskud.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. udvalget bevilger tilskud til 17 ansøgere på i alt 502.880 kr. (netto) og underskudsgaranti på 18.400 kr. (netto).
  2. Roskilde Jazz Days får lov til at flytte 20.000 kr. fra arrangementet ’Sommerjazz’ i Djalma Lunds Gaard til arrangementet ’Jazzfestivalen’ på Roskilde Havn.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Ansøgningsfristen var den 15. januar 2018, og ansøgningerne omhandler arrangementer og projekter, der afholdes i 2018.
  Projektet ”Mellem himmel og hav” lavet af Vor Frues Sangkor er et af de nye initiativer. Arrangementet skal fejre Vor Frue Sangkors 10 års jubilæum.
  Til udvalgets orientering kan det oplyses, at ud af den samlede indstilling med 17 ansøgere, er der i sammenhæng med Roskilde Kommunes Musikby-strategi indstillet, at der gives tilskud til 12 ansøgere, der har fokus på musikken. I alt tilskud på 407.560 kr. (netto) og en underskudsgaranti på 18.400 kr.(netto).
  Roskilde Jazz Days fik i 1. ansøgningsrunde (efteråret 2017) bevilget tilskud på 60.000 kr. til Jazzfestivalen på Roskilde Havn og 60.000 til Sommerjazz i Djalma Lunds Gaard. Da der er flere udgifter forbundet med arrangementet på havnen, søger Roskilde Jazz Days om at flytte 20.000 kr. fra Sommerjazz arrangementet til Jazzfestivalen på havnen. De 120.000 er allerede bevilget og har derfor ingen konsekvenser for denne ansøgningsrunde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Kulturpuljen udgør 1.743.000 kr. i 2018. Efter 1. ansøgningsrunde var der 621.980 kr. (netto) tilbage i puljen. Der vil blive søgt overførsel af uforbrugte midler fra 2017 til 2018 på 74.324 kr., hvoraf 27.600 (netto) mangler at blive udbetalt til Opera Hedeland for deres arrangement i 2017. Der er bevilget 42.798 kr. som administrative bevillinger siden 1. ansøgningsrunde. I alt er der 625.906 kr. tilbage i puljen til denne ansøgningsrunde. Hvis udvalget følger forvaltningens indstilling og bevilger 502.880 kr. (netto) i tilskud og 18.400 kr. (netto) i underskudsgaranti, så vil restbeløbet være 104.626 kr. (netto).
  Social- og Indenrigsministeriet godtgør 8 % af momsen på tilskud til kulturelle foreninger.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 14-03-2018, pkt. 34

  Godkendt, idet forvaltningen undersøger plejecentrenes interesse for projektet Kriskat med henblik på eventuel bevilling på det kommende møde.
  Fraværende:
  Tuncay Yilmaz (A)
  Evan Lynnerup (V), Jette Tjørnelund (V) mødte i stedet for.

 • Pkt. 35 Prioritering af midler fra Puljen til store kultur- og idrætsarrangementer 2018

  Ansoegning_IK_Hellas.pdf

  Pkt. 35

  Prioritering af midler fra Puljen til store kultur- og idrætsarrangementer 2018

  Sagsnr. 298910 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  IK Hellas ansøger om en underskudsgaranti på 48.000 kr. i forbindelse med afvikling af Gadeløbet 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der bevilges 48.000 kr. i underskudsgaranti til IK Hellas i forbindelse med afvikling af Gadeløbet 2018.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  IK Hellas ansøger om en underskudsgaranti på 48.000 kr. i forbindelse med afvikling af Gadeløbet d. 21. august 2018. Der er et forventet deltagerantal på 500.
  I budget 2018 er der afsat 260.000 kr. til større arrangementer på Kultur- og Idrætsudvalgets budget. Der er tidligere bevilget 207.100 kr. fra puljen, og der er dermed 52.900 kr. tilbage i puljen.
  Ansøgningen er vedhæftet som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da den vedrører bevilling af tilskud i 2018 fra en pulje, som er afsat i driftsbudgettet.
  De ansøgte beløb i sagsfremstillingen er bruttobeløb. Økonomi- og Indenrigsministeriet godtgør 8 % af tilskudsbeløbet i forbindelse med momsrefusion. Såfremt udvalget imødekommer ansøgningen, vil den samlede kommunale udgift være 44.160 kr., og der vil være 8.740 kr. tilbage i udvalgets Pulje til store kultur- og idrætsarrangementer i 2018.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 14-03-2018, pkt. 35

  Godkendt.
  Fraværende:
  Tuncay Yilmaz (A)
  Evan Lynnerup (V), Jette Tjørnelund (V) mødte i stedet for.

 • Pkt. 36 Samling af borgerservice i Roskilde by på Roskilde Bibliotek

  Pkt. 36

  Samling af borgerservice i Roskilde by på Roskilde Bibliotek

  Sagsnr. 301981 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  For at øge servicen over for borgerne og effektivisere ressourceanvendelsen ønskes Borgerservice, der nu findes på 2 adresser i Roskilde by, samlet på Roskilde Bibliotek.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at samling af borgerservice i Roskilde by på Roskilde Bibliotek godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Både på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 7. juni 2017, punkt 83, og i teksten til blok 2015c i budget 2018 (Roskilde Bibliotek – vending af indgang m.v.) er placeringen af Borgerservice på én adresse i Roskilde by nævnt eksplicit: ”Med denne løsning er det samtidig muligt at samle borgerservicefunktionerne på én adresse i Roskilde by (frem for som nu på 2) og opnå fuld service i den bemandede åbningstid” (fra blokteksten). På Kultur- og Idrætsudvalgets møde i juni 2017 nævntes også forhold omkring diskretion på Roskilde Bibliotek som en faktor.
  Den nuværende åbningstid for Borgerservice i Roskilde by:
  Rådhuset: Mandag-torsdag: 10-15 samt fredag: 10-14
  Hovedbiblioteket: Torsdag: 10-19 samt lørdag: 10-14
  En samlet placering på hovedbiblioteket giver mulighed for borgerservice mandag-fredag 10-19, samt lørdag 10-14), dvs. en væsentlig udvidelse.
  Med en evt. nyindretning kan der skabes bedre forhold for diskretion. Den er pt. tilfredsstillende på Rådhuset, men ikke på hovedbiblioteket.
  En mere effektiv drift drejer sig om sagsbehandling i forbindelse med borgerservice. Det meste af sagsbehandlingen i baglandet er fortsat papirbaseret og foregår derfor samlet på biblioteket (med enkelte undtagelser). Borgerservicemedarbejdere med arbejdsdagen på rådhuset kan derfor ikke i evt. ”huller” i ekspeditionerne og før åbningstid foretage sagsbehandling i større omfang. Ved en samling på én adresse kan arbejdet tilrettelægges mere effektivt. Derved forventes en besparelse på i alt 1 fuldtidsstilling efter indfasningsperioden.
  Omkostningerne ved en flytning indebærer bl.a. nedtagning, flytning og opsætning af skranker mv. til hovedbiblioteket, herunder installationer. Udgifterne hertil kan afholdes inden for budgetrammen til vending af indgang m.v.
  De frigivne arealer på rådhuset kan anvendes til forskellige formål. Ekspeditionsarealet kan f.eks. bruges til mødeområde/lounge, præsentationsareal, der fortæller om kommunen eller til egentlige mødelokaler. Baglandsarealet kan udnyttes til mødelokaler og/eller kontorer. Eventuelle udgifter til ombygning/indretning på rådhuset er ikke medtaget her.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, idet udgifterne holdes inden for budgettet til vending af indgang m.v.
  Besparelsen på sigt på en fuldtidsstilling vil indgå i opfyldelsen af bibliotekets produktivitetskrav på både Kultur- og Idrætsudvalgets budget og Økonomiudvalgets budget (borgerservice).

  Kultur- og Idrætsudvalget, 14-03-2018, pkt. 36

  Godkendt.
  Fraværende:
  Tuncay Yilmaz (A)
  Evan Lynnerup (V), Jette Tjørnelund (V) mødte i stedet for.
  Gitte Simoni (O)

 • Pkt. 37 Afvikling af Kulturbussen

  Pkt. 37

  Afvikling af Kulturbussen

  Sagsnr. 237138 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har i ca. 15 år haft en ombygget bus, som er blevet brugt til børnekulturprojekter. Bussen er efterhånden udtjent, og forvaltningen foreslår derfor at afvikle bussen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Kulturbussen afvikles hurtigst muligt.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har i mange år haft midler afsat til børnekulturelle projekter, herunder en ombygget bus, der er tænkt til at kunne huse en del af projekterne. Indretningen skulle muliggøre afholdelsen af kunstneriske workshops i selve bussen, idet al indmad er taget ud, og vinduer er blændet. I stedet er der opsat opslagstavler og klapborde, og bussen er forsynet med små skamler. Bussen har været brugt i forbindelse med mange forskellige projekter igennem årene og har været ude ved de fleste af kommunens daginstitutioner og mange skoler. Driftsudgifterne til bussen tages fra de samlede midler til børnekulturelle projekter, som i 2018 udgør 206.000 kr.
  Bussen har desuden haft en fin funktion som vartegn ved mange udendørs arrangementer som f.eks. Byparkskoncerterne. Bussen har endvidere været i brug i forbindelse med valg, hvor man i ugerne op til valg har kunnet brevstemme i bussen.
  Men bussen har også vist sig vanskelig at bruge til workshops, da der ganske enkelt er for lidt plads til andet end ret stillesiddende aktiviteter for en begrænset skare. Bussen bruges af samme grund ikke særlig meget længere til det formål, den har været tiltænkt. Bussen er desuden fra 1982, og man må forvente større og større udgifter i forbindelse med den.
  For ikke at udhule midlerne til børnekulturelle aktiviteter og projekter med stigende driftsudgifter til bussen, foreslår forvaltningen derfor at afvikle bussen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 14-03-2018, pkt. 37

  Godkendt.
  Fraværende:
  Tuncay Yilmaz (A)
  Evan Lynnerup (V), Jette Tjørnelund (V) mødte i stedet for.
  Gitte Simoni (O)

 • Pkt. 38 Roskilde TRI - klage over Roskilde Svømning

  Roskilde_TRI_-_klage_over_Roskilde_Svoemning_behandlet_i_Folkeoplysningsudvalget_den_18.12.2017.pdf Bilag_til_Roskilde_TRI_klagesag_vedr._samarbejdet_med_Roskilde_Svoemning_behandlet_i_Folkeoplysningsudvalget_den_18.12.2017.pdf

  Pkt. 38

  Roskilde TRI - klage over Roskilde Svømning

  Sagsnr. 187882 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde TRI har fremsendt klage over Folkeoplysningsudvalgets afgørelse i forbindelse med klubbens samarbejde med Roskilde Svømning. Roskilde TRI´s klage over Folkeoplysningsudvalgets afgørelse fremlægges til behandling i Kultur- og Idrætsudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Roskilde TRI´s klage over Folkeoplysningsudvalgets afgørelse afvises, idet kommunen ikke kan gå ind som 3. part i den økonomiske tvist mellem de 2 parter, men at udvalget opfordrer klubberne til at gå i dialog om en positiv løsning på Roskilde TRI’s kompensationskrav.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har den 11. juni 2017 afgivet afgørelse af Roskilde TRI´s klagemål over Roskilde Svømning. Roskilde TRI har anket afgørelsen til Folkeoplysningsudvalget, som har afvist Roskilde TRI´s klage over forvaltningens afgørelse på møde den 18. december 2017. Udvalget giver forvaltningen medhold i vurderingen af nedenstående klagemål fra Roskilde TRI:

  1. Lovligheden ved foreningers salg af overskydende timer til andre foreninger.
  2. Roskilde Svømnings betaling på 2.500 kr. til Roskilde TRI, som kompensation for klubben overtagelse af haltid fra Roskilde TRI i Maglegårdsbadet.
  Ad.1.: Roskilde TRI og Roskilde Svømning har i perioden 2013-2016 haft en uofficiel samarbejdsaftale, hvor Roskilde TRI har købt ledig haltid fra Roskilde Svømning i Maglegårdsbadet. Ifølge Roskilde TRI har Roskilde Svømning overbooket tider og ”solgt” overskydende tider til en høj takst til klubben.

  Ad. 2.: Roskilde TRI har afgivet 2 haltimer i efteråret 2015 samt 2 haltimer den 23. april 2017 i Maglegårdsbadet til Roskilde Svømning i forbindelse med afholdelse af svømmestævner, som Roskilde Svømning ikke havde fået booket i Interbook. Roskilde TRI ønsker 2.500 kr. fra Roskilde Svømning for dækning af Roskilde TRI´s udgifter til lokalegebyr og livreddere, hvilket Roskilde Svømning har afvist.

  Forvaltningens vurdering og afgørelse:

  Forvaltningen har afholdt møder med Roskilde TRI og Roskilde Svømning, og har indskærpet overfor Roskilde Svømning at salg af overskydende tid ikke er acceptabelt, og at aflysning af haltid skal ske i Interbook i henhold til Roskilde Kommunes lokaleudlånsregler for svømmehaller. Hvis det konstateres, at haltid ikke udnyttes i overensstemmelse med lokaleudlånsreglerne, kan Folkeoplysningsudvalget inddrage foreningens tilladelse til at benytte lokaler. Forvaltningen foretager sig ikke yderligere, idet aftalen mellem Roskilde Svømning og Roskilde TRI er ophørt.

  Forvaltningen har oplyst overfor begge klubber, at kommunen ikke kan gå ind som 3. part i økonomiske tvister mellem to private juridiske parter, og at Roskilde TRI kan anlægge et civilt søgsmål mod Roskilde Svømning. Forvaltningen har dog opfordret klubberne til at gå i dialog om en positiv løsning på Roskilde TRI´s kompensationskrav.

  Roskilde TRI´s klage og øvrige uddybende oplysninger til klagesagen er vedlagt i bilag.

  Økonomi

  Sagen har igen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-02-2018, pkt. 25

  Tuncay Yilmaz (A) erklærede sig inhabil og deltog ikke under behandlingen af punktet.
  Sagen blev udsat.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A).

  Kultur- og Idrætsudvalget, 14-03-2018, pkt. 38

  Forvaltningens indstilling blev godkendt.
  Fraværende:
  Tuncay Yilmaz (A)
  Evan Lynnerup (V), Jette Tjørnelund (V) mødte i stedet for.
  Gitte Simoni (O)

 • Pkt. 39 Frigivelse af rådighedsbeløb – Viby Bymidte (Bibliotek/Kulturhus)

  Pkt. 39

  Frigivelse af rådighedsbeløb – Viby Bymidte (Bibliotek/Kulturhus)

  Sagsnr. 288528 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af de afsatte 1 mio. kr. i budget 2018 til igangsættelse af et samlet byggeri af nyt bibliotek/kulturhus på Viby Torv.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2018 afsatte rådighedsbeløb til igangsættelse af et samlet byggeri af et nyt bibliotek/kulturhus i Viby.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forlængelse af Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning på mødet den 7. juni 2017, punkt 90, samt det vedtagne budget 2018 udarbejder forvaltningen inden for budgetrammen på 1mio. kr. i 2018 procesplan mv. til projektering af et nyt bibliotek/kulturhus på Viby Torv.
  Projektet medfører, at Viby Bibliotek, KulturCosmos og Ramsøegnens Lokalhistoriske Arkiv samles i en nyopført bygning i Viby bymidte. Der er derfor et naturligt og tæt samarbejde mellem parterne omkring vision og rumprogram for den kommende bygning, men også omkring organisering af den daglige drift i bred forstand. En del af forberedelserne er workshopdage og studieture med aktørerne til relevante institutioner i Danmark.
  Det er samtidig klart, at huset skal være relevant for alle byens borgere. Der vil derfor ske en bred inddragelse af aktører og interessenter i Viby for at sikre, at det kommende hus er i tråd med ønsker og behov for hele byen.
  I projektet lægges der stor vægt på, at bygningen er så fleksibel som muligt i forhold til indretning og aktiviteter. Det skal fremme synergi og samarbejde mellem parterne, og det skal både derigennem og også sammen med bred inddragelse af byens aktører gøre huset og stedet til en væsentlig faktor i det løft, der ønskes for Viby bymidte.
  Sideløbende med disse processer udarbejdes lokalplan, udbudsmateriale osv., så bygningen af huset kan udbydes ultimo 2018/primo 2019.
  Projektet påbegyndes primo 2018 og forventes afsluttet ultimo 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da der er tale om frigivelse af beløb afsat i budget 2018.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2018-2020:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018 2019 2020
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.000 -18.000 -18.500
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 14-03-2018, pkt. 39

  Anbefales.
  Fraværende:
  Tuncay Yilmaz (A)
  Evan Lynnerup (V), Jette Tjørnelund (V) mødte i stedet for.
  Gitte Simoni (O)

 • Pkt. 40 Orientering om kommende større sager - marts 2018

  Pkt. 40

  Orientering om kommende større sager - marts 2018

  Sagsnr. 301127 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Idrætsudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:
  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:

  1. Elite- og Talentrådets årsplan (april)
  2. Algade 31, procesplan (april)
  3. Orientering om puljer på KIUs område (april)
  4. Billedkunstnerisk Grundkursus (BGK) fra skoleåret 2018/19 (april)
  5. Evaluering af Byparkkoncerterne 2017 (maj)
  6. Kulturstrøget og BIMUS-samarbejdet (maj)
  7. Idrætsfacilitetsundersøgelsen (juni)
  8. Forsamlingshus puljen (juni)
  9. Ansøgninger til kultur, idræts- og fritidsfacilitetspuljen (juni)
  10. På vej mod en ny bibliotekslov (juni)

  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:

  1. Driftsaftaler med kulturelle foreninger for 2019
  2. Budget 2019-2022: Afsluttende drøftelse
  3. Nyt biblioteksreglement
  4. Videnstrategi
  5. Status på de tre store biblioteksprojekter (Hovedbibliotek, Viby og Børnekulturhus)

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 14-03-2018, pkt. 40

  Fraværende:
  Tuncay Yilmaz (A)
  Evan Lynnerup (V), Jette Tjørnelund (V) mødte i stedet for.
  Gitte Simoni (O)

 • Pkt. 41 Orientering om Åben Hal

  Pkt. 41

  Orientering om Åben Hal

  Sagsnr. 72942 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Åben Hal har nu været i drift i lidt over et år, udover pilotperioden efteråret 2016. Derfor giver forvaltningen en status.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Formålet med Åben Hal er at gøre ledige kommunale idrætsfaciliteter tilgængelige for Roskilde Kommunes borgere.
  I projektperioden (2016, uge 41 – 51) kunne private booke faciliteter til idrætsaktiviteter på fire skoler: Baunehøjskolen, Klostermarksskolen, Peder Syv Skolen og Sct. Jørgen Skole. Fra nytår 2017 gik projektet i drift, og der har været en stigende efterspørgsel.
  Lokalefordelingen til foreningerne i foråret 2017 viste, at kun få faciliteter havde tilstrækkeligt ledig haltid til at blive en del af Åben Hal. Dog blev yderligere to skoler udvalgt: Tjørnegårdsskolen og Hedegårdenes Skole, og de åbnede i uge 41. Klostermarksskolen er den absolut mest benyttede med ca. 1/3 af samtlige bookinger, mens Hedegårdenes Skole følger godt med knap 1/4 af samtlige bookinger. De andre skoler ligger på omkring 10 % hver.
  Hallerne følger i dag skolernes åbningstider, hvilket betyder, at der er lukket i julen, sommerferien, påsken, helligdage og lukkedage på skolerne. Tre skoler (Tjørnegårdsskolen, Hedegårdenes Skole og Baunehøjskolen) har åbent i de korte ferier (efterårsferie, vinterferie og dagene før påske). Det bør overvejes at åbne yderligere op i ferier.
  Åben Hal kan nu siden 1. januar 2018 præsentere de første sammenlignelige tal:
  - Åben Hal har nået 30 % af det samlede antal bookinger for hele 2017, i alt 383 bookninger. Til sammenligning fik Åben Hal 1.272 bookinger i hele 2017.
  - Sammenlignes antallet af bookede tider i januar 2017 med 2018, er der en stigning fra 155 til 269.
  -
  Forvaltningen vurderer, at tilbuddet udfylder et behov hos kommunens borgere. Desuden arbejdes på at udvide tilbuddet, så det bliver muligt at tilbyde andre faciliteter. Ligeledes arbejdes der på, om der kan åbnes for yderligere tid i de eksisterende faciliteter, eksempelvis ferier.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Der er afsat kr. 95.000 i budget til drift af Åben Hal årligt.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 14-03-2018, pkt. 41

  Fraværende:
  Tuncay Yilmaz (A)
  Evan Lynnerup (V), Jette Tjørnelund (V) mødte i stedet for.
  Gitte Simoni (O)

 • Pkt. 42 Orientering om Kildegårdsprojektet

  Status_paa_Kildegaarden_marts_2018.pdf

  Pkt. 42

  Orientering om Kildegårdsprojektet

  Sagsnr. 301172 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen giver en status på Kildegårdsprojektet med fokus på det igangværende arbejde med at udvikle en driftsmodel, som skal gøre det muligt at indfri projektets vision.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 26. april 2014, punkt 387, at der skal etableres et kraftcenter for forenings- og fritidslivet på Kildegården. Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 3. juni 2015, punkt 93, en række principper for udviklingen af Kildegården, som efterfølgende blev tiltrådt af byrådet den 17. juni 2015, punkt 177. Endelig besluttede Kultur- og Idrætsudvalget den 12. april 2016, punkt 57, at realisere Kildegården på baggrund af det hidtidige arbejde.
  Kildegårdsprojektet er nu i sin afsluttende fase, og de resterende bygge- og anlægsaktiviteter forventes afsluttet inden udgangen af 2018. Derfor er der nu et særligt fokus på, hvordan vi får organiseret den kommende drift og udvikling af Kildegården.
  I indretningen af Kildegården er der lagt vægt på at skabe fleksible, multifunktionelle faciliteter både inde og ud for at sikre en stor bredde i Kildegårdens benyttelse. Den fremtidige organisering skal sikre, at dette bliver omsat i praksis og derigennem bidrager til at realisere visionen for Kildegården.
  Der vedlægges en orientering om projektet, som i korte træk beskriver projektets forløb og den aktuelle udfordring.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 14-03-2018, pkt. 42

  Fraværende:
  Tuncay Yilmaz (A)
  Evan Lynnerup (V), Jette Tjørnelund (V) mødte i stedet for.
  Gitte Simoni (O)

 • Pkt. 43 Orientering om afholdelse af Olympisk dag

  Pkt. 43

  Orientering om afholdelse af Olympisk dage

  Sagsnr. 287023 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om, at Olympisk Klub Danmark planlægger afholdelse af Olympiske dage i Roskilde 22.-23. juni 2018.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskildes Elite- og Talentråd har på mødet 14. september 2017 haft besøg af Olympisk Klub Danmark og drøftet muligheden for afholdelse af Olympiske dage i Roskilde Kommune. Elite- og Talentrådet bakker op om arrangementet og ser det som et led i udviklingen og synliggørelsen af eliteidrætten i Roskilde og som supplement til kommunens eventstrategi.
  Olympisk Klub Danmark planlægger at afholde Olympiske dage i Roskilde 22.-23. juni 2018. Olympiske deltagere fra hele Norden kommer til Roskilde for at give borgerne en smagsprøve på det at være topatlet. Dagene dækker over en række arrangementer af både åben og lukket karakter.
  Dette omfatter:
  - Olympiske udfordringer for folkeskoleelever i Roskilde Kongrescenter
  - Masterclass for elitetalenter i Roskilde Kommune på Rådhuset
  - VIP-arrangement i Roskilde Roklub
  - Olympisk dag med en række sportsaktiviteter på Roskilde havn for alle interesserede
  - Fakkelløb til sankthansbål i Byparken med ungdomsrepræsentanter fra kommunens idrætsforeninger
  - Afslutningsfest i Roskilde Roklubs lokaler for aktører under Olympiske dage
  Olympisk dag er en international tradition, der fejres verden over på dagen for genetableringen af de olympiske lege. Verden over fejrer man Olympisk dag den 23. juni, og i nogle lande strækker det sig endda over flere uger.
  Olympiske dage er en nyligt opstartet dansk tradition, som tidligere er blevet afholdt i Vejle 2016. I år er det planlagt at foregå i Roskilde, men fremover er det tanken, at dagene skal være en årligt tilbagevendende begivenhed, der flytter sig fra by til by.
  Forvaltningen bistår Olympisk Klub Danmark med kontakt til skoler og idrætsforeninger samt med den praktiske assistance, der måtte være brug for i forbindelse med afholdelse af større events i Roskilde Kommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 14-03-2018, pkt. 43

  Fraværende:
  Tuncay Yilmaz (A)
  Evan Lynnerup (V), Jette Tjørnelund (V) mødte i stedet for.
  Gitte Simoni (O)

 • Pkt. 44 Meddelelser fra forvaltningen

  Pkt. 44

  Meddelelser fra forvaltningen

  Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 14-03-2018, pkt. 44

  - Børnekulturhus - dialogmøde. Invitation udsendes.
  - Repræsentantskabsmøde i RIU.
  - Nyt bookingssystem Winkas er "i luften" nu, og det første døgn har kørt godt.
  Fraværende:
  Tuncay Yilmaz (A)
  Evan Lynnerup (V), Jette Tjørnelund (V) mødte i stedet for.
  Gitte Simoni (O)

 • Pkt. 45 Eventuelt

  Pkt. 45

  Eventuelt

  Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 14-03-2018, pkt. 45

  Fraværende:
  Tuncay Yilmaz (A)
  Evan Lynnerup (V), Jette Tjørnelund (V) mødte i stedet for.
  Gitte Simoni (O)

 • Pkt. 46 EU-udbud vedr. ny idrætspark(Lukket)