You are here

Referat

Dato: Onsdag, Januar 15, 2014 - 17:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 3A
 • Pkt. 5 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 5

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 15-01-2014, pkt. 5

  Godkendt.

 • Pkt. 6 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 6

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 15-01-2014, pkt. 6

  Roskilde Kommune var nomineret som årets idrætskommune, men fik ikke titlen.

 • Pkt. 7 Introduktion til Kultur- og Idrætsudvalgets område

  notat_kiu-anlaeg_2014-17.pdf

  Pkt. 7

  Introduktion til Kultur- og Idrætsudvalgets område

  Sagsnr. 249638 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen giver en introduktion til udvalgets fagområde som udgangspunkt for en drøftelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Styrelsesvedtægten, som blev godkendt i byrådet den 4. december 2013, punkt 284, fastlægger, at udvalgets opgaveområder er følgende:
  - borgerservice
  - frivilligområdet, bortset fra frivilligmidler efter serviceloven
  - kultur
  - idræt
  - folkeoplysning
  - biblioteker
  - idræts- og kulturfaciliteter, herunder drift og vedligeholdelse
  - museer
  - de musiske og kreative skoler
  - musikfaciliteter, herunder rytmiske spillesteder
  - fritidsaktiviteter for børn og unge
  - egnsteater
  - drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område
  Forvaltningen giver på mødet en introduktion til området, herunder forestående større sager i 2014, der kan give anledning til temadrøftelser i forbindelse med udvalgsmøderne.
  Der vedlægges et notat om anlægsprojekter i 2014 på Kultur- og Idrætsudvalgets område.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 15-01-2014, pkt. 7

  Drøftet.

 • Pkt. 8 Forslag til politisk mødeplan for 2014

  udkast_politisk_moedeplan_2014_til_fagudvalgene.pdf

  Pkt. 8

  Forslag til politisk mødeplan for 2014

  Sagsnr. 237317 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kultur- og Idrætsudvalget skal vedtage udvalgets mødeplan for 2014.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalgets mødeplan for 2014 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Med udgangspunkt i mødeplanen for 2013 og styrelsesvedtægten er der udarbejdet et forslag, der tager hensyn til ferier, helligdage m.m. juli måned er holdt mødefri.
  Der er fortsat taget udgangspunkt i, at der kan holdes gruppemøde inden alle månedens udvalgsmøder begynder, og at alle sager fra fagudvalg kan behandles i byrådet samme måned.
  Øvrige faste møder såsom KL-temamøder, seminarer m.v. er lagt ind i kalenderen for hele 2014.
  Byrådets mødeplan blev jf. Styrelseslovens § 8 godkendt på byrådets møde den 30. oktober 2013, pkt. 250.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 15-01-2014, pkt. 8

  Godkendt.

 • Pkt. 9 Beskrivelse af kompetencefordeling

  Pkt. 9

  Beskrivelse af kompetencefordeling

  Sagsnr. 249638 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  I sagen orienteres om gældende snit i forhold til delegation af kompetence fra udvalgsniveau til forvaltningsniveau. Der lægges endvidere op til at delegation for de enkelte udvalg kan tages op i det enkelte udvalg senere på foråret som følge af tilpasning af struktur og opgaver på det enkelte udvalgs område.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. den nuværende delegation til forvaltningsniveau fortsætter.
  2. udvalget beslutter proces for fornyet behandling af delegationerne fra udvalgs- til forvaltningsniveau.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Af hensyn til hensigtsmæssig indretning af den offentlige forvaltning sker delegation i den offentlige sektor i vidt omfang. Delegation fra udvalgsniveau til forvaltningsniveau sker i en lang række tilfælde ud fra forskellige hensyn bl.a. adgangen til at træffe afgørelser indenfor rimelig tid, samt i forhold til administrative beslutninger om det offentliges indretning, hvor det drejer sig om rutemæssige afgørelser og hvor der kan forventes vægtige arbejdsmæssige begrundelser.
  En stående delegation er gældende indtil den trækkes tilbage af den delegerende myndighed. Uanset hvor beslutningskompetencen ligger, træffes afgørelser og beslutninger altid indenfor lovgivningens rammer.
  I forbindelse med indtræden af et nyt Byråd er det hensigtsmæssigt, at de nye stående udvalg introduceres til de områder, hvor der er givet delegation.
  Der lægges med denne sag ikke op til, at der skal ske en gennemgribende revision af kommunens delegationsniveau. En nærmere drøftelse i de enkelte udvalg omkring delegationsniveauet mellem udvalg og forvaltning kan med fordel ske efter at den af Byrådet igangsatte undersøgelse om det politiske arbejde er gennemført.
  Nedenfor følger en oplistning af delegationer i nærværende udvalg:
  På Kultur- og Idrætsudvalgets område er det bl.a. delegeret til Folkeoplysningsudvalget at godkende ansøgninger til Start- og Udviklingspuljen og godkende nye ansøgere til aktivitetstilskud. Det er delegeret til forvaltningen at godkende ansøgninger til salspuljen, ansøgninger til Kulturpuljen på under 10.000 kr. og til Start- og Udviklingspuljen på under 25.000 kr. Endvidere behandler forvaltningen ansøgninger vedr. aktivitetstilskud.
  Forvaltningen vil til udvalgets møde i marts fremlægge den samlede delegationsplan og herunder enkelte forslag til ændringer.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Kultur- og Idrætsudvalget, 15-01-2014, pkt. 9

  Godkendt.

 • Pkt. 10 Orientering om formandsbeslutning om imødekommelse af ansøgning fra Roskilde Idræts Union

  Pkt. 10

  Orientering om formandsbeslutning om imødekommelse af ansøgning fra Roskilde Idræts Union

  Sagsnr. 248510 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  I denne sag orienteres om, at formanden for Kultur- og Idrætsudvalget har truffet beslutning om at imødekomme ansøgning fra Roskilde Idræts Union (RIU), som søger om en bevilling på 120.000 kr. til idrætsfesten 2014 og en bevilling på 27.500 kr. til erindringsgaver.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget tager sagen til orientering.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Formanden for Kultur- og Idrætsudvalget har i henhold til Lov om kommunernes styrelse, § 22 stk. 2, truffet beslutning om at imødekomme Roskilde Idræts Unions (RIU) ansøgning om tilskud til Idrætsfesten 2014. RIU får således tildelt et tilskud på 147.500 kr. fra Kultur- og Idrætsudvalgets Pulje til større idræts- og kulturarrangementer.
  I henhold til lovens § 22 stk. 2, kan formanden på udvalgets vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. RIU’s ansøgning skulle have været behandlet på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 4. december 2013, men ved en fejl kom sagen ikke med på dagsordenen. Sagen tålte ikke opsættelse, da idrætsfesterne afholdes ultimo januar 2014.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Budget for ”Puljen til store idræts- og kulturarrangementer” for 2013 er på 147.783 kr.
  Beløbet ovenfor er bruttobeløb. Økonomi- og Indenrigsministeriet godtgør 8 % af tilskuddet til RIU i forbindelse med momsrefusion. Tilskuddet til gave- og præmieudgifter er fuldt ud momsrefunderet. Kommunens nettoudgift udgør 135.700 kr. i tilskud.
  Der vil herefter være 283 kr. tilbage i puljen for 2013.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 15-01-2014, pkt. 10

  Godkendt.

 • Pkt. 11 Igangsættelse af ny svømmehal

  kommisorium.pdf overordnet_tidsplan_for_svoemmehal.pdf

  Pkt. 11

  Igangsættelse af ny svømmehal

  Sagsnr. 219143 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Byrådet har i forbindelse med budget 2014 besluttet, at styrke svømmeområdet i Roskilde kommune. Der er i den forbindelse afsat 110 mio. kr. til en udbygning af Roskilde Badet. Udvalget vil løbende blive inddraget og orienteret i processen.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at
  1. Dommerkomiteen godkendes
  2. Procesplanen godkendes
  3. Kommissorium for byggeudvalg godkendes

  Sagsfremstilling

  Der er i årene 2014-2017 afsat 110 mio. kr. til en udbygning af Roskilde Badet. Den markante udbygning forbedrer forholdene for foreningerne ved at skabe mere regulær vandkapacitet og samtidig skabe attraktive rammer med varmtvand og wellness til de mange andre brugergrupper i en svømmehal; f.eks. familiesvømning, ældresvømning, babysvømning, handicapsvømning og wellness-svømning.
  Roskilde Badet udbygges med både et stort svømmebassin og med varmtvands- og wellnessfaciliteter. Dermed vil Roskilde Badet blive en markant svømmefacilitet, som skaber moderne rammer for en bred vifte af svømmeaktiviteter.
  Udbygning af Roskilde Badet har følgende faser
  - planlægningsfasen
  - konkurrencefasen
  - projekteringsfasen
  - anlægsfasen
  Der skal gennemføres et udbud af opgaven, der sikrer mest muligt for pengene. Udbuddet skal vurderes efter følgende principper
  - udbuddet skal sikre høj arkitektonisk og oplevelsesmæssig kvalitet
  - udbuddet skal indeholde krav om dampbad, 3 saunaer, spa, varmtvandsbassin, større vandlegeområde, omklædning, cafe og bassin til banesvømning
  - såfremt, der kommer tilbud om et 50 meter bassin, der samtidig lever op til ovenstående principper, vil dette tilbud nyde fremme. Alternativt vil der blive realiseret et 25 meter bassin.
  Det skal endvidere afdækkes, om anlægsrammen kan forhøjes via fondsmidler fra fx Lokale- og Anlægsfonden.
  Politisk styring af projektet
  Byggeudvalgets forslag til byggeprogrammet, samt forslag til eksterne fagdommere vil blive forelagt Kultur- og Idrætsudvalget til godkendelse i april 2014.
  Der skal nedsættes og godkendes en dommerkomite i forhold til udvælgelse af vinderprojektet, samt ved uddybningen af vinderprojektet. Det anbefales, at dommerkomiteen består af Kultur- og Idrætsudvalget.
  Tidsplanen/procesplanen, hvor de enkelte faser er beskrevet, er vedlagt sagen til godkendelse. Tidsplanen ser i overordnede træk således ud
  - planlægningsfasen herunder beskrivelsen af byggeprogrammet løber frem til slutningen af april 2014
  - beslutningsfasen herunder udvælgelsen af vinderprojekt og evt. uddybning af projektet løber frem til medio 2015
  - opførelsesfasen herunder opførelsen løber frem til slutningen af december 2017
  Udvalget inddrages ved
  - godkendelse af konkurrenceprogrammet (byggeprogrammet)
  - godkendelse af vinderprojektet
  - løbende orienteringssager (status)
  - deltagelse i dommerkomite
  Administrativ styring af projektet
  Der skal nedsættes et byggeudvalg med tilhørende et kommissorium. Forslag til kommissoriet for byggeudvalget er vedlagt sagen til godkendelse.
  Byggeudvalget udarbejder byggeprogram, projektforslag, udbudsmateriale og indstiller det mest fordelagtige tilbud på arbejdet til godkendelse i dommerkomiteen. Det anbefales, at byggeudvalget består af følgende
  - Bygningschef (Formand)
  - Direktør for By, kultur- og Miljø
  - Kultur- og idrætschef
  - Konsulent fra kultur- og idræt
  - Leder af Roskilde Badene
  - Bygherrerådgiver
  - 1 repræsentant fra Roskilde Idræts Union
  Indhentning af viden fra brugere og øvrige interessenter
  - møder med dialogforum mhp. viden og inspiration til byggeprogrammet og ved en evt. uddybning af vinderprojektet
  - inddragelse af Dansk Svømmeunion
  - indhentning af erfaringer fra andre byggerier

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Der er i forbindelse med budget 2014 afsat 110 mio. kr. til en udbygning af Roskilde Badet. De 110 mio. kr. er fordelt på 2 mio. kr. i 2015, 23 mio. kr. i 2015, 65 mio. kr. i 2016 og 20 mio. kr. i 2017.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 15-01-2014, pkt. 11

  Godkendt.
  Evan Lynnerup og Marianne Kiærulff (V) og Karsten Lorentzen (O) kan ikke godkende indstillingens punkt 3, herunder den valgte placering og indstiller, at der bygges et 50 m bassin på Musicon. Endvidere indstiller V og O, at svømmehallens brugerråd bliver repræsenteret i byggeudvalget.
  V og O begærer sagen i byrådet.

 • Pkt. 12 Godkendelse af politiske mål for ungepolitikken 2014

  notat_til_forslag_til_politiske_maal_for_ungepolitikken_2014.pdf

  Pkt. 12

  Godkendelse af nye politiske mål for ungepolitikken 2014

  Sagsnr. 248746 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  På baggrund af inputtene fra årets Ungedag, som blev afholdt den 28. oktober 2013, og derefter drøftelse af forslagene i december 2013 i henholdsvis Kultur- og Idrætsudvalget og Skole- og Børneudvalget, forelægges nu fornyede mål i ungepolitikken 2014 til endelig godkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at de nye politiske mål for ungepolitikken 2014 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Ungeudvalget og Roskilde Kommune var værter for årets Ungedag, den 28. oktober 2013 på Gimle. Formålet var at inddrage og i samarbejde med kommunens unge at formulere nye mål for Ungepolitikken i 2014. De politiske mål har følgende temaer:
  - Ungeudvalget skal fortsætte udviklingen som et demokratisk talerør for unge i Roskilde
  - Trekroner Hub ved søen mellem RUC og Trekroner
  - Udvikling af Latinerhaven
  - Mobilt projektværksted for unge
  De konkrete mål er formuleret i vedhæftede bilag.
  Kultur- og Idrætsudvalget og Skole- og Børneudvalget besluttede i møderne i december 2013 at oversende forslagene til politiske mål til behandling i januar i de nye udvalg (SBU den 3. december, punkt 177, KIU den 4. december, punkt 112).
  Enslydende sag behandles i Skole- og Børneudvalget i januar 2014.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 15-01-2014, pkt. 12

  Anbefales.

 • Pkt. 13 Eventuelt

  Pkt. 13

  Eventuelt

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 15-01-2014, pkt. 13

  Overvågning Gulddyssegård.
  Bestyrelsesmøde Roskilde Kongres- og Idrætscenter