You are here

Referat

Dato: Onsdag, April 15, 2015 - 17:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 52 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 52

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 15-04-2015, pkt. 52

  Punkt 61 udsættes. Herefter godkendt.

 • Pkt. 53 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 53

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 15-04-2015, pkt. 53

  Studietur
  Besøg hos Roskilde Cykelring
  Besøg hos Keglecenteret
  Ungedagen afholdt
  Interview vedr. festival
  Besøg i Hedelands Motorklub

 • Pkt. 54 Orientering om status på "Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet"

  Pkt. 54

  Orientering om status på ”Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet”

  Sagsnr. 253090 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om status på opstarten af de nye tilbud i forbindelse med ”Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet”.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog på mødet den 3. september 2014, punkt 314, at godkende Kultur- og Idrætsudvalgets indstilling vedrørende bibliotekernes rolle i lokalsamfundet. I forlængelse heraf er en række nye tilbud indenfor hhv. bibliotek og borgerservice trådt i kraft den 2. marts 2015.
  De nye tilbud indebærer, at borgerne tilbydes borgerservice på kommunens biblioteker samt at alle lokalbiblioteker i kommunen nu fungerer som ”åbne biblioteker”, hvor borgerne har adgang til bibliotekerne udenfor den betjente åbningstid. Derudover er Borgerservicebutikken flyttet fra Stændertorvet til rådhuset.
  På mødet gives en kort status på opstarten af de ny tilbud og på den videre udvikling af bibliotekernes rolle i lokalsamfundet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 15-04-2015, pkt. 54

  -

 • Pkt. 55 Orientering om status på bibliotekspolitik

  Pkt. 55

  Orientering om status på bibliotekspolitik

  Sagsnr. 264091 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forlængelse af temadrøftelsen i november 2014 orienteres om status på udarbejdelse af ny bibliotekspolitik.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  På udvalgets møde den 5. november, punkt 137, drøftede udvalget forslag til temaer i bibliotekspolitikken. Samtidig vedtog udvalget en tids- og procesplan for udarbejdelsen.
  På mødet fremlægger forvaltningen en status for arbejdet. I orienteringen indgår de temaer, der er identificeret, samt status for inddragelse af borgere og medarbejdere.
  På udvalgets møde den 3. juni fremlægges resultatet af processerne til drøftelse i udvalget. Efter eventuelle justeringer forelægges udkast for udvalget til beslutning i august og derefter endelig vedtagelse i byrådet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015

  Kultur- og Idrætsudvalget, 15-04-2015, pkt. 55

  -

 • Pkt. 56 Orientering om aftenskolernes fremtidige benyttelse af Kildegården

  flere_boliger_i_bymidten_og_et_kraftcenter_for_forenings-_og_fritidslivet.pdf aftenskolernes_fremtidige_benyttelse_af_kildegaarden.pdf

  Pkt. 56

  Orientering om aftenskolernes fremtidige benyttelse af Kildegården

  Sagsnr. 266481 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kildegården skal udvikles til et kraftcenter for forenings- og fritidslivet, hvor også aftenskolernes undervisning skal samles. Her gives en status på arbejdet med at tilrettelægge aftenskolernes fremtidige benyttelse af Kildegården.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 26. november 2014, punkt 387, at der skal etableres et kraftcenter for forenings- og fritidslivet på Kildegården, og at aftenskolernes undervisning flytter fra Gråbrødre Skole til de nyindkøbte bygninger Helligkorsvej 3 og 7.
  I marts 2015 godkendte Økonomiudvalget efter indstilling fra Kultur- og Idrætsudvalget visionen for Kildegården, som beskriver principper for den fremtidige indretning og udnyttelse af Kildegårdsområdet.
  I forlængelse af ovennævnte beslutninger har forvaltningen i samarbejde med aftenskolerne set på forskellige muligheder for at finde egnede faciliteter til aftenskolernes aktiviteter i Helligkorsvej 3 og 7. I den forbindelse er projektgruppen i gang med at belyse forskellige alternative modeller for, hvordan der skabes de bedste rammer for aftenskolernes aktiviteter fremover. Med udgangspunkt i visionen ses på, hvordan der kan etableres et tæt samspil mellem aktørerne på Kildegården, med udgangspunkt i at samle samme slags aktiviteter (f.eks. musikaktiviteter) i de samme lokaler på tværs af forskellige aktører. Derved sikres lokaler, der er bedst egnet til de pågældende formål, og samtidig undgås gener i form af at aktiviteter, der kræver ro og fordybelse, bliver generet af aktiviteter med et højere lydniveau. Modellen er nærmere beskrevet i bilag.
  Projektet arbejder derfor videre med to hovedmodeller for aftenskolernes fremtidige benyttelse af Kildegården. Modellerne vil blive fremlagt for Kultur- og Idrætsudvalget samt Økonomiudvalget i maj, hvor også principperne for den kommende helhedsplan fremlægges. Herefter kan arbejdet med en ny lokalplan for Kildegården samt renovering af aftenskolernes fremtidige bygninger påbegyndes. Til efteråret 2015 vil den samlede helhedsplan for Kildegården blive fremlagt.
  Økonomiudvalget orienteres samtidig om denne sag.
  Økonomi
  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Der er i budget 2015 afsat 17 mio. kr. til udvikling af Kildegårdsområdet, og i 2016-18 er der afsat 50 mio. kr. til nyt gymnastik- og bordtenniscenter.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 15-04-2015, pkt. 56

  -

 • Pkt. 57 Orientering om Elite- og Talentrådets forretningsorden

  forretningsorden_i_etr.pdf

  Pkt. 57

  Orientering om Elite- og Talentrådets forretningsorden

  Sagsnr. 97162 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kultur- og Idrætsudvalget orienteres om Elite- og Talentrådets forretningsorden. Elite- og Talentrådet har godkendt rådets forretningsorden på møde den 5. marts 2015.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Elite- og Talentrådet besluttede at foretage en samlet revision af rådets vedtægter og udarbejde en forretningsorden på deres møde den 11. december 2014. Poul Lindor Nielsen har efterfølgende fremsendt forslag til vedtægtsændringer, se anden sag på dagsordenen. På rådsmøde den 5. marts blev forretningsordenen godkendt af rådet.
  Forretningsordenen indeholder følgende punkter:
  - Antal medlemmer
  - Arbejdsområde
  - Mødevirksomhed
  - Indkaldelse
  - Årshjul for rådets ordinære møder
  - Beslutningskompetence
  - Referater
  - Ad hoc grupper
  - Tavshedspligt mv.
  - Ikrafttræden m.v. af forretningsorden
  Praksis for vedtægterne er rykket til forretningsordenen. Følgende er flyttet til forretningsordenen: § 2 Formål (arbejdsområder), § 3, stk. 4. og § 4 (inviterede til temamødet).
  Elite- og Talentrådet godkendte på rådsmøde den 5. marts 2015 forretningsordenen under pkt. 7:
  ”Godkendes, idet ETR er opmærksom på, at det fremgår af forretningsordnen, "at rådet anbefaler til KIU 1 gang årligt, hvorledes eventuelle bonusordninger i forbindelse med elitesportsaftaler frigives", selvom KIU endnu ikke har vedtaget retningslinjerne.
  Herudover præciseres, at de repræsentanter, der vælges med elitemæssig baggrund, ikke kan vælges blandt de prioriterede idrætsklubber.”
  Forvaltningen kan oplyse, at en arbejdsgruppe fremlægger en sag med forslag til kriterier for frigivelse af eventuel bonusordning i forbindelse med elitesportsaftalerne på rådsmøde den 7. maj 2015. Sagen sendes videre til godkendelse i KIU på møde den 3. juni 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 15-04-2015, pkt. 57

  Udvalget besluttede at gøre sagen til en beslutningssag.
  Udvalget besluttede herefter, at tage forretningsordenen til efterretning, og at afsnittet om ETR's arbejdsområde side 2, indføjes i ETR's vedtægter § 2 (under formål).

 • Pkt. 58 Anbefaling af Elite- og Talentrådets reviderede vedtægter

  bilag_til_pkt._6._vedtaegter_i_elite-_og_talentraadet.pdf

  Pkt. 58

  Anbefaling af Elite- og Talentrådets reviderede vedtægter

  Sagsnr. 97162 Elite- og Talentrådet Åbent punkt

  Resume

  Elite- og Talentrådet skal anbefale reviderede vedtægter. Vedtægtsændringerne vedrører primært repræsentation i rådet og præcisering af Elite- og Talentrådets formål og ad hoc grupper. Forretningsorden for rådet er udarbejdet sideløbende.

  Indstilling

  Vedtægterne anbefales.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Elite- og Talentrådet udskød punktet på møde den 11. december 2014, jf. pkt. 5. På mødet blev det noteret, at der skulle foretages i en samlet revidering af Elite- og Talentrådets vedtægter og udarbejdes en forretningsorden. Poul Lindor Nielsen har fremsendt forslag til vedtægtsændringer efter mødet.

  Jens Müller, Poul Lindor Nielsen og forvaltningen har gennemgået vedtægter på møde den 23. februar. Der var enighed blandt mødedeltagerne om forslaget til vedtægtsændringer, der ligger som bilag til punktet, dog med undtagelse af antallet af medlemmer i Elite- og Talentrådet med elitemæssig baggrund, § 3 Medlemmer.

  Vedr. § 3 – antallet af medlemmer med elitemæssig baggrund:

  Poul Lindor Nielsen foreslår at udvide antallet af repræsentanter med elitemæssig baggrund til 3, da rådet er et Eliteudvalg og 1 repræsentant er for lidt. Formanden foreslår, at 1 repræsentant fastholdes, idet medlemmerne fra de prioriterede idrætsgrene også har elitemæssig baggrund.

  Elite- og Talentrådets forslag til vedtægtsændringer ligger som bilag til punktet.

  Vedr. ændringer i § 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, fremhæves:

  I § 2. Formål er afsnit præciseret: ”Herudover forvalter Roskilde Elite- og Talentråd den økonomiske ramme, der årligt er bevilliget fra Kultur- og Idrætsudvalget til Team Danmark Elitekommuneprojektet.” ændres til ”Rådet udfører de opgaver, som er tillagt rådet i forhold til Roskilde Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark, puljen til talentudvikling og Roskilde Kommunes elitesportsaftaler, indenfor de økonomiske rammer og retningslinjer, som er fastsat af Kultur- og Idrætsudvalget.”

  I § 3. Medlemmer reduceres antallet til 14 medlemmer, idet ”1 repræsentant for idrætsskolerne”, ”2 repræsentanter fra Roskilde Kommune” bortfalder og”1 repræsentant fra støttefunktionerne” rykkes til tilforordnede.

  Der oprettes et ”§ 7. Ad hoc grupper”, hvor ”Rådet kan selv nedsætte ad hoc grupper efter behov.” flyttes hen til og ”Ad hoc grupper vælges på rådets møder.” tilføjes.

  Forretningsorden er udarbejdet sideløbende med revidering af rådets vedtægter. Praksis for vedtægterne er rykket til forretningsorden. Følgende er flyttet til forretningsordenen: § 2 Formål (arbejdsområder), § 3, stk. 4. og § 4 (inviterede til temamødet).

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Roskilde Elite- og Talentråd, 05-03-2015, pkt. 6

  Vedtægterne anbefales, idet ETR anbefaler, at rådet udvides til 15 medlemmer således, at der fremover vælges 2 repræsentanter med elitemæssig baggrund.

  Fraværende

  Peter Jakobsen, Thomas Ebert.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 15-04-2015, pkt. 58

  Vedtægterne blev godkendt med den ændring, som udvalget netop har besluttet under punkt 57.

 • Pkt. 59 Ny kulturaftale Midt- og Vestsjælland 2015-2018

  ny_kulturaftale_2015-2017.pdf

  Pkt. 59

  Ny kulturaftale Midt- og Vestsjælland 2015-2018

  Sagsnr. 256266 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune skal behandle forslag til ny kulturaftale for Kulturregion Midt- og Vestsjælland 2015 - 2018

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udkastet til Kulturaftale for Kulturregion Midt- og Vestsjælland godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Kulturgruppen besluttede på møde den 27. november 2014, at indgå en ny kulturaftale for perioden 2015 – 2018 på indsatsområderne børn, unge og udsyn samt Kulturarv og identitet.
  Udkastet er udarbejdet i Kulturministeriets skabelon og indeholder et udkast til vision, en beskrivelse af de valgte indsatsområder samt tilhørende mål. Desuden er der også et faktuelt afsnit vedrørende økonomi og rammeaftaler. Det fulde aftaleudkast er vedhæftet som bilag.
  Visionen for Kulturregion Midt- og Vestsjælland er:
  ”Alle borgere i Kulturregion Midt- og Vestsjælland skal have kendskab, ejerskab og adgang til den kunst og kulturarv, der er unik for Midt – og Vestsjælland.
  Kulturregion Midt– og Vestsjælland markerer sig i Danmark og i udlandet med nye formidlingsformer, ny forskning og udvikling af nye oplevelser inden for især Vikingetid og Middelalder, således at områdets kulturarvsfortællinger er tilgængelige for alle børn, unge, borgere og turister.
  Kulturregion Midt- og Vestsjælland er attraktiv for alle børn og unge gennem kvalitets-baserede udfoldelses- og oplevelsesmuligheder, der udvider deres horisont, styrker deres kunstneriske og kulturelle kompetencer, historiske bevidsthed og identitet.
  Kulturregionens kunst- og kulturfaglige miljøer tilbyder læringsmiljøer på højt kvalitativt niveau til alle børn og unge, og til børn og unge med særlige interesser og særlige talenter. Kulturregionens Kulturinstitutioner og kulturaktører er proaktive medspillere og samarbejdspartnere i Åben Skole på Kulturregionens skoler.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015 under forudsætning af, at der fortsat skal betales 3 kr. pr. indbygger til finansiering af aftalen. Disse midler er afsat i budget 2015 og frem.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 15-04-2015, pkt. 59

  Anbefales.

 • Pkt. 60 Ansøgninger til puljen for store kultur- og idrætsarrangementer 2015

  ansoegning_vm_i_sprint_roskilde_orienteringsklub.pdf ansoegning_smuk_kvindeloeb.pdf ansoegning_virtuelt_museum_roskilde_ring.pdf ansoegning_thorkild_thyrring.pdf

  Pkt. 60

  Ansøgninger til puljen for store kultur- og idrætsarrangementer 2015

  Sagsnr. 266056 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orienteringsklubben Roskilde har to ansøgninger om tilskud til henholdsvis DM i Sprint og SMUK kvindeløb. Otto Jensen ansøger om støtte til indvielse af det virtuelle museum i anledning af 60 året for det første løb på Roskilde Ring. Thorkild Thyrring ansøger om støtte til redigering af materiale omkring Roskilde Ring og til fejring af 60 års jubilæum på Roskilde Ring.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der bevilges et tilskud på 30.000 kr. til Orienteringsklubben Roskilde til at dække udgifter i forbindelse med afholdelse af DM i Sprint,
  2. ansøgningen fra Otto Jensen afslås,
  3. ansøgningen fra Thorkild Thyrring afslås, og
  4. ansøgningen fra Orienteringsklubben Roskilde omkring SMUK kvindeløb afslås.

  Beslutningskompetence

  Kultur og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har modtaget fire ansøgninger til Puljen til store kultur og idrætsarrangementer. Der resterer 31.012 kr. i puljen.
  Orienteringsklubben Roskilde har to ansøgninger om tilskud til henholdsvis DM i Sprint og SMUK kvindeløb. I forbindelse med DM i Sprint ansøges der om 30.000 kr. til skiltning. Til SMUK kvindeløb ansøges der om 19.460 kr. til skiltning, mobilscene mm. Ansøgningerne er vedhæftet i bilag 1 og 2.
  Otto Jensen søger om støtte til indvielse af det virtuelle museum i anledning af 60 året for det første løb på Roskilde Ring. Der ansøges om 9.375 kr. til leje af toiletvogn og lydanlæg. Ansøgningen er vedhæftet i bilag 3.
  Thorkild Thyrring ansøger om støtte til at få dækket udgifter på 600.000 kr. til redigering af materiale omkring Roskilde Ring og til fejring af 60 års jubilæum på Roskilde Ring. Ansøgningen er vedhæftet i bilag 4.
  Såfremt udvalget ønsker, at støtte SMUK kvindeløb, Otto Jensens ansøgning om støtte til indvielse af det virtuelle museum, eller Thorkild Thyrrings ansøgning om redigering af materiale omkring Roskilde Ring, og til fejring af 60 års jubilæum på Roskilde Ring, anbefales det, at sagen sendes videre til Økonomiudvalget med et ønske om at støtte via dette udvalgs pulje til store arrangementer i 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  De indstillede beløb i sagsfremstillingen er bruttobeløb. Økonomi- og Indenrigsministeriet godtgør 8 % af beløbet i forbindelse med momsrefusion. Såfremt udvalget følger forvaltningens indstilling, vil kommunens nettoudgift for Puljen til større idræts- og kulturarrangementer udgøre 27.600 kr. til Orienteringsklubben Roskilde.
  Hvis denne indstilling følges, vil der restere 4.362 kr. i puljen for 2015.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 15-04-2015, pkt. 60

  Godkendt.

 • Pkt. 61 Roskilde Kulturforenings ansøgning om lokaletilskud 2015

  bilag_1._oversigt_over_roskilde_kulturforenings_aktiviteter_og_lokaler.pdf

  Pkt. 61

  Roskilde Kulturforenings ansøgning om lokaletilskud 2015

  Sagsnr. 246349 Folkeoplysningsudvalget 2014-2017 Åbent punkt

  Resume

  Folkeoplysningsudvalget besluttede på møde den 15.12.2014 at udsætte behandling af Roskilde Kulturforenings ansøgning om lokaletilskud for 2015, idet udvalget ønskede at få sagen yderligere belyst.
  Forvaltningen fremlægger på denne baggrund en orientering om Roskilde Kulturforenings aktiviteter, lokalebehov og lokaletilskud.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kulturforenings ansøgning om lokaltilskud for 2015 afvises, idet foreningen anvises til at søge ledige lokaler i kommunens Interbook system.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Foreningens medlemmer og aktiviteter

  Roskilde Kulturforening er en godkendt folkeoplysende forening med 440 medlemmer, heraf er der 216 medlemmer under 25 år. Foreningen forventer at afholde ca. 5000 aktivitetstimer i 2015. Foreningen tilbyder en bred vifte af aktiviteter af social, samfundsfaglig og pædagogisk karakter. Derudover fungerer foreningen som et værested for foreningens medlemmer, som tilbydes fodbold tv aftener, pc spil, madlavning og hobbymæssige aktiviteter. Endelig fungerer foreningens lokaler som samling for bøn.
  Forvaltningen har oplyst formanden for foreningen, at ”bøn” opfattes som egentlig gudsdyrkelse og henregnes derfor ikke som en tilskudsberettiget folkeoplysende aktivitet i henhold til Folkeoplysningslovens § 33. stk.3
  Formanden for foreningen har oplyst, at aktiviteten ikke indgår i foreningens oplyste aktivitetstimer for 2015.
  Roskilde Kultur Forening har fremsendt en oversigt over foreningens aktiviteter og lokaler, som er vedlagt i bilag 1.
  Forvaltningen vurderer, at foreningens aktiviteter (undtagen de sociale aktiviteter som blandt andet fodbold tv aftener og lign. aktiviteter) kan afvikles i skolernes lokaler, f.eks. på Østervangsskolen, samt at foreningens hobbymæssige aktiviteter kan gennemføres på aftenskolerne. Endelig kan foreningens medlemmer og borgere generelt modtage gratis hjælp hos Borgerservice i forbindelse med f.eks. hjælp til skriftlige kommunikation med offentlige myndigheder.
  Forvaltningen vurderer på baggrund heraf, at Roskilde Kulturforening henstilles til at søge egnede, ledige lokaler i Kommunens Interbook system med henvisning til Folkeoplysningslovens § 25 stk. 2.:
  ”Kommunalbestyrelsen kan undlade at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis kommunalbestyrelsen kan anvise et egnet lokale”.
  Såfremt Folkeoplysningsudvalget godkender lokaletilskud til Roskilde Kulturforening, vil tilskuddet indgå i lokaletilskudspuljen for 2015.

  Foreningens lokaler

  Foreningen holder til huse på Allehelgens-gade 11 B, 4000 Roskilde. Foreningens lokaler er ved at blive renoveret (nedrivning af bygninger og opførelse af en moske med nye foreningslokaler). Foreningen har i denne forbindelse lejet sig ind i midlertidige lokaler på Vindingevej 7-9, 4000 Roskilde, og har i 2014 og i 2015 ansøgt om lokaletilskud til det midlertidige lejemål. Foreningen forventer at kunne flytte ind i sine egne lokaler ultimo april 2016.

  Ansøgning om lokaletilskud 2014

  Folkeoplysningsudvalget gav den 20.01.14 afslag på Roskilde Kulturforenings ansøgning om lokaletilskud til to lejede kælderlokaler på Vindingevej 9 kld. mf. og 9 kld. th., 4000 Roskilde. Ansøgningen blev afvist idet alle midler i tilskudsrammen for 2014 var fordelt, og at der derfor vil være tale om væsentlige merudgifter for kommunen med henvisning til folkeoplysningslovens § 25. stk. 5, nr. 4.
  Kulturforeningen blev anbefalet at søge ledige lokaler i bookingsystemet, idet der på daværende tidspunkt ikke kunne anvises ledige lokaler med egen nøgle i Roskilde Midtby i henhold til foreningens ønsker.

  Ansøgning om lokaletilskud 2015

  Roskilde Kulturforening har fremsendt en ny ansøgning om lokaletilskud i 2015 til leje af et kælderlokale, kld. th., på Vindingevej 7-9, 4000 Roskilde. Foreningen har opsagt det midlertidige lejemål af kælderlokalet mf. på samme adresse, og ansøger derfor om lokaletilskud til et kælderlokale som udgør 117. kvm. Den årlige husleje og driftsudgif-ter udgør 126.500 kr.
  Som oplyst i mødesag den 15.12.14, pkt. 57 ”Ansøgning om lokaletilskud til Roskilde Kulturforening” har ”Forvaltningen på baggrund af foreningens nuværende medlemssammensætning beregnet, at lokaletilskuddet efter Roskilde-ordningen beregnet udgør ca. 64.377 kr. Beregningen er sket i henhold til KL´s vejledende timepriser for leje af haller/sale i 2015, hvor der maksimalt kan ydes tilskud på 126,61 kr. pr. time, jfr. Folkeoplysningsbekendtgørelsen § 16”.
  Ansøgningen blev behandlet på Folkeoplysningsudvalgets møde den 15.12.14, og genfremlægges på baggrund heraf til behandling i udvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser, idet tilskuddet skal afholdes indenfor den afsatte lokaletilskudsramme i forbindelse med den generelle fordeling af lokaletilskud 2015.

  Folkeoplysningsudvalget, 09-03-2015, pkt. 5

  Folkeoplysningsudvalget anbefaler Kultur- og Idrætsudvalget, at ansøgningen afvises, idet foreningen anvises til at ansøge om ledige lokaler i kommunens Interbook system. Udvalget opfordrer foreningen til at ansøge Start- og Udviklingspuljen 2015 for så vidt angår tilskud til foreningens aktiviteter, som opfylder puljens kriterier for tilskud.
  Fraværende: Sonja Olsson, Ferhat Öztürk.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 15-04-2015, pkt. 61

  Udsættes.

 • Pkt. 62 Godkendelse af ny Folkeoplysningspolitik 2015-2018

  bilag_1._folkeoplysningspolitik_2015-2018_hoering.pdf bilag_2._sammenfatning_af_hoeringssvar_og_forvaltningens_kommentarer_til_folkeoplysningspolitik_2015-2018.pdf

  Pkt. 62

  Godkendelse af ny Folkeoplysningspolitik 2015-2018

  Sagsnr. 262445 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget forelægges høringssvar til Roskilde Kommunes Folkeoplysningspolitik 2015-2018. Forvaltningen indstiller, at høringssvar diskuteres, og at Folkeoplysningspolitikken godkendes.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommunes Folkeoplysningspolitik 2015-2018 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forslag til ny Folkeoplysningspolitik 2015-2018 har været til høring hos borgere og alle foreninger i Roskilde Kommune, og forvaltningen har modtaget 7 høringssvar til den nye politik. Høringssvarene samt en sammenfatning af svarene med forvaltningens kommentarer er vedlagt i bilag 1.
  Der er generel ros til politikken, idet der udtrykkes tilfredshed over at politikken rummer gode visioner og politiske målsætninger om fortsat regelforenkling og større gennemsigtighed i tilskudsregler, optimering og forbedringer af kommunens faciliteter og tider, og tættere dialog med foreninger og øvrige interessenter på kultur- og idrætsområdet i forbindelse med bl.a. skolereformen.
  Der er også gode konstruktive forslag til målgrupper og aktiviteter, som ønskes prioriteret i det fremtidige arbejde med at udvikle det mangfoldige foreningsliv i Roskilde Kommune. Blandt andet peges der på kommunens seniorer, som i højere grad bør tænkes ind i kommunens fordeling af tider, lokaler og faciliteter, og udvikling af udendørsfaciliteter til mere motion og bevægelse på rekreative og grønne områder. Der efterlyses større gennemsigtighed i kommunens tilskudsordninger, bedre adgang og ressourceudnyttelse af skolelokaler til brug for aftenskoleaktiviteter samt og sparring med foreningerne om partnerskabsaftaler ml. skoler og foreningerne.
  Forvaltningen vurderer, at de mange gode inputs rummes i den nye Folkeoplysningspolitik, og vil blive konkretiseret i forskellige projekter og aktiviteter i det kommende arbejde med at udmønte politikkens nye politiske målsætninger. Overordnet giver høringssvarene således ikke anledning til at ændre i politikforslaget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Folkeoplysningsudvalget, 09-03-2015, pkt. 6

  Anbefales.

  Fraværende: Sonja Olsson, Ferhat Öztürk.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 15-04-2015, pkt. 62

  Anbefales.

 • Pkt. 63 Samarbejdsaftale med DGI

  uddybende_projektbeskrivelse.pdf

  Pkt. 63

  Samarbejdsaftale med DGI

  Sagsnr. 268994 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er i budget 2015 afsat 500.000 kr. i 2015 og 500.000 kr. i 2016 til en samarbejdsaftale mellem Roskilde Kommune og DGI i Midt- og Vestsjælland. Midlerne er finansieret af byrådets udviklingspulje. Der er udarbejdet en samarbejdsaftale, som indstilles til godkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at samarbejdsaftalen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  I ønsket om at skabe et tættere samarbejde mellem DGI Midt- og Vestsjælland samt at få flere events til Roskilde Kommune, blev der i budget 2015 afsat 500.000 kr. og 500.000 kr. i 2016 til at lave et udvidet samarbejde mellem Roskilde Kommune og DGI. Forvaltningen har efter drøftelser med DGI følgende forslag til samarbejdsprojekter i 2015:

  1. Street Event på Musicon i forbindelse med Rabalder, den 29. august 2015. Arrangementet laves i tæt samarbejde med aktørerne på Musicon, fx Hal-12 og Roskilde BMX
  1. SwimRun på Roskilde Havn, den 29. august 2015. SwinRun er et duatlon-stævne (løb og svøm) på 2 distancer. Ønsket er at udvikle stævnet til et ”rigtigt” triatlon-stævne i 2016. Arrangementet laves i samarbejde med lokale foreninger
  1. Kursusforløb for alle folkeoplysende foreninger i Roskilde Kommune. Der tilbydes i efteråret 2015 et gratis kursusforløb for ledere i foreningslivet. Forløbet har 8 moduler. Dette tilbud vil være et tilbud som bl.a. er blevet efterspurgt i forbindelse med Roskilde Kommunens nye folkeoplysningspolitik
  1. Trænerspirerforløb på udvalgte folkeskoler. De gode erfaringer fra Breddeidrætskommuneprojektet udvides med 2 ekstra forløb. Trænerspirerforløbene uddanner folkeskoleelever i at blive foreningstrænere, som ligeledes kan bruges i undervisningsforløb på skolerne.

  Uddybende projektbeskrivelser er vedhæftet sagen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Samarbejdet finansieres af midler afsat fra byrådets udviklingspulje.
  Kultur- og Idrætsudvalget, 15-04-2015, pkt. 63
  Anbefales.

 • Pkt. 64 Bibliotekerne - ændring af reglement

  Pkt. 64

  Bibliotekerne - ændring af reglement

  Sagsnr. 268976 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  I sagen foreslås, at reglementet for Roskilde Bibliotekerne ændres i forhold til forældreunderskrift ved indmeldelse og adgang til åbne biblioteket samt antallet af fornyelser.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der i reglementet sker følgende tilføjelse: ”ved indmeldelse af umyndige skal forældre eller værge give skriftligt samtykke til indmeldelse”,
  2. der i reglementet sker følgende tilføjelse: ”enhver, der er over 12 år og som er registreret i bibliotekets lånerregister, kan benytte de selvbetjente biblioteker i den selvbetjente åbningstid. Umyndiges adgang kræver skriftligt samtykke fra forældre eller værge”,
  3. antallet af fornyelser hæves fra 2 til 5.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Praksis i Roskilde Bibliotekerne har i mange år været, at alle har fået adgang til at låne ved at blive registreret i bibliotekets lånerregister mod forevisning af gyldig legitimation (sygesikringskort osv.). For umyndige – og det vil navnlig sige børn under 18 år – betyder det imidlertid, at biblioteket ikke har noget retskrav på evt. gebyrer og erstatninger, med mindre forældre eller værge har givet samtykke. Det har hidtil været problemfrit, men af hensyn til inddrivelse skal retsgrundlaget formelt være i orden.
  I forhold til åbne biblioteker har praksis været, at der kun har været adgang for indmeldte borgere over 15 år. I reglementet ønskes tilføjet, at der er adgang til de åbne biblioteker allerede fra 12 år. Ved indmeldelsen skal forældre eller værge ved afkrydsning af et felt tage stilling til adgangen til de selvbetjente biblioteker uden for den betjente åbningstid. Det er vigtigt, at forældre eller værge derved påtager sig et moralsk medansvar for børnenes sikkerhed og adfærd. Se bilag med erfaringer fra andre kommuner.
  Derfor foreslår forvaltningen at indføre, at der fremover skal give skriftligt samtykke med følgende ordlyd. Formuleringerne er anbefalet af Kulturstyrelsen:
  ”Som værge giver jeg herved samtykke til, at (navn og adresse) kan foretage hjemlån fra biblioteket på de herfor gældende vilkår, og herunder forpligte sig til at betale afgift ved for sen tilbagelevering af det lånte materiale samt erstatte bortkommet og ødelagt materiale.
  Samtykke gives til, at (navn) kan benytte selvbetjente biblioteker fra det fyldte 12. år (afkrydsningsrubrik)
  Som værge:(dato, navn og adresse).”
  Ordlyden bevirker, at det er den umyndige, men ikke værgen, der hæfter for forpligtelserne.
  Antallet af mulige fornyelser ønskes hævet fra 2 til 5 for at skabe en mere smidig praksis for borgerne og samtidig sikre en rimelig kontrol.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 15-04-2015, pkt. 64

  Godkendt.

 • Pkt. 65 Evaluering af samarbejdet mellem folkeskolen og de musiske skoler

  evaluering_af_samarbejde_mellem_folkeskolerne_og_de_musiske_skoler_om_rytmik_og_musik.pdf

  Pkt. 65

  Evaluering af samarbejdet mellem folkeskolen og de musiske skoler

  Sagsnr. 257176 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet besluttede den 28. maj 2014, at der i skoleåret 2014/15 skulle være et pilotprojekt med svømning i 1. klasse, og at der skulle etableres aktiviteter i samarbejde mellem folkeskolen og de musiske skoler, som skulle evalueres i foråret 2015. Evalueringen viser, at eleverne i 1. klasse ikke får samme udbytte af svømmeundervisningen, som elever fra 4. klasse. Samarbejdet omkring de forskellige musiske aktiviteter har generelt fungeret rigtig godt, og det indstilles at samarbejdet fortsættes.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. at pilotprojektet med svømning fra 1. klasse ophører med skoleåret 2014/15, og
  2. aktiviteterne med musik, leg og bevægelse for alle børnehaveklasser (0. klasser), talentlinjer indenfor kunstfag i udskolingen og valgfag med instrumentundervisning fortsætter i skoleårene 2015/16, og 2016/17, og
  3. der i foråret 2017 udarbejdes en samlet evaluering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Svømning

  Byrådet besluttede den 28. maj 2014 at iværksætte et pilotprojekt med svømning i 1. klasse. Pilotprojektet med to lektioner svømmeundervisning om ugen i tre 1. klasser på Absalon Skole fik ressourcer til skoleåret 2014/15. Evalueringen, der fremgår af bilag, viser, at eleverne får mere ud af svømning, hvis de går i 4. klasse. Forvaltningen anbefaler derfor, at der ikke arbejdes videre med at etablere svømning fra 1. klasse.

  Musiske aktiviteter

  Byrådet besluttede desuden den 28. maj 2014, at folkeskolerne og de musiske skoler i samarbejde skulle gennemføre tre aktiviteter: 1) musik, leg og bevægelse i alle børnehaveklasser (0. klasse), 2) talentlinjer indenfor kunstfag i udskolingen og 3) valgfag med instrumentundervisningen. De tre aktiviteter skulle gennemføres i de to skoleår 2014/15 og 2015/16, og evalueres i foråret 2015.
  I forhold til musik, leg og bevægelse i samtlige børnehaveklasser (0. klasser) viser evalueringen, at alle skoler har været meget tilfreds med samarbejdet, og at det er et godt tilbud for eleverne.
  Afprøvning af talentlinjer har ikke været praktisk muligt at få planlagt i indeværende skoleår, men planlægges til opstart med skoleåret 2015/16.
  I forhold til oprettelse af valgfag i instrumentundervisning er der etableret forskellige valgfagsmodeller. Der har endnu ikke været valgfagssamarbejde på alle skoler. Det generelle billede er, at valgfagene har fungeret godt. Et par skoler vurderer, at det har givet valgfaget en høj faglighed og været givtigt for folkeskolens egne musiklærere.
  Forvaltningen anbefaler på baggrund af evalueringen, at de tre indsatser i samarbejde mellem folkeskolen og de musiske skoler fortsætter i skoleårene 2015/16 og 2016/17. I foråret 2017 udarbejdes en samlet evaluering med henblik på anbefaling af det videre samarbejde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Der blev i 2014 afsat 7,5 mio. kr. over fire år, fordelt på 1,1 mio. kr. i 2014, 2,5 mio. kr. i 2015, 2,5 mio. kr. i 2016 og 1,4 mio. kr. i 2017.
  De afsatte midler til talentlinjer i 2014 overføres til 2015. De 100.000 kr., der har været reserveret til svømning i 1. klasse, indgår i de musiske aktiviteter.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 15-04-2015, pkt. 65

  Ad 1 godkendt.
  Ad 2 godkendt.
  Ad 3 godkendt, dog således at evaluering i 2017 vedrørerindholdet i pkt. 2.

 • Pkt. 66 Godkendelse af årsrapport 2014 - egnsteatret Åben Dans

  aaben_dans_aarsrapport_2014.pdf aaben_dans_regnskab_2014.pdf aaben_dans_revisionsprotokollat.pdf

  Pkt. 66

  Godkendelse af årsrapport 2014 - egnsteatret Åben Dans

  Sagsnr. 251245 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der fremlægges årsrapport 2014 for egnsteatret Åben Dans.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at årsrapporten 2014 for Åben Dans godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Åben Dans har udarbejdet årsrapport, med ledelsesberetning og regnskab for 2014.
  Regnskabet viser et underskud på kr. 43.281 og en egenkapital på kr. 137.475, hvilket er en reduktion af egenkapitalen på kr. 43.281 i forhold til resultatet 2013.
  Årsrapporten beskriver forestillinger og aktiviteter i 2014. Åben Dans er fortsat med arrangementet Åbent Laboratorium, hvor der blev vist fire værker på samme aften med efterfølgende debat mellem publikum og kunstnere. Åben Dans har således fortsat dørene åben for andre kunstnere, institutioner og borgere.
  Åben Dans har været på turné med fire forestillinger i ind- og udland, herunder forestillingerne ”Arme og ben – og noget ind imellem”, ”Igen”, ”HANe og HUNd” og ”15 Sekunders berømmelse”.
  I 2014 spillede Åben Dans 182 turnéforestillinger, som slår rekorden fra 2013 på 156 turnéforestillinger. Heraf 71 uden for landets grænser. Stationært på scenen i Laboratoriet og rundt i Roskilde Kommune blev der opført 46 forestillinger.
  Årsrapporten er godkendt på foreningens generalforsamling den 23. februar 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 15-04-2015, pkt. 66

  Godkendt.

 • Pkt. 67 Godkendelse af vedtægter for Vikingeskibs Museet

  vedtaegter_for_vikingeskibsmuseet_i_roskilde.pdf

  Pkt. 67

  Godkendelse af vedtægter for Vikingeskibsmuseet

  Sagsnr. 269257 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Vikingeskibsmuseet har tilrettet deres vedtægter efter Kulturstyrelsens standardskabelon, så den overordnede opbygning og de enkelte paragraffer er omstruktureret og omformuleret.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vedtægterne godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Vikingeskibsmuseet har tilrettet deres vedtægter efter Kulturstyrelsens standardskabelon, så den overordnede opbygning og de enkelte paragraffer er omstruktureret og omformuleret.
  Den væsentligste ændring er formuleringen af status og ansvarsområde:
  I de gamle vedtægter var museet i § 1.2. beskrevet som et ”selvejende, statsanerkendt kulturhistorisk specialmuseum”. Det er ændret til et ”statsanerkendt kulturhistorisk museum”, idet specialmuseumsbegrebet ikke længere anvendes i museumsloven.
  I de gamle vedtægter var museets formål og ansvar i § 2.1. beskrevet som ”Danmarks museum for studiet af nordisk skibs- og bådebygningskultur, specielt i forhistorisk tid og middelalder”.
  Det er ændret til ”Museets ansvarsområde er marin kulturhistorie på søterritoriet øst for Storebælt. Museet varetager det marinarkæologiske ansvar for alle kulturhistoriske perioder på søterritoriet øst for Storebælt.
  Med afsæt i museets ansvarsområde har museet særlig fokus på
  - Vikingetid
  - Skib, søfart og bådebygningskultur”
  Med den nye formulering af formål og ansvarsområde har Vikingeskibsmuseet fået ansvar for alle museumslovens fem søjler. Dermed er målet at gøre Vikingeskibsmuseet til ”et rigtig museum” opfyldt, og museet kan således begynde at opbygge en egentlig samling i museumslovens forstand.
  Vedlagt reviderede vedtægter.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 15-04-2015, pkt. 67

  Anbefales.

 • Pkt. 68 Meddelelser fra forvaltningen

  Pkt. 68

  Meddelelser fra forvaltningen

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 15-04-2015, pkt. 68

  Bibliotekets samarbejde med ITC.
  Ansættelse af leder for Byens Hus.
  Besøg på institutioner med driftsaftaler vedr. produktivitet.
  Kulturaftale.
  23. april Verdens Bogdag

 • Pkt. 69 Eventuelt

  Pkt. 69

  Eventuelt

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 15-04-2015, pkt. 69

  Protokol fra martsmødet
  Håndbold U16 spiller om DM