You are here

Referat

Dato: Onsdag, Maj 15, 2019 - 17:00
Sted: Torvehallerne i Vejle, Kabinettet
 • Pkt. 59 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 59

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 15-05-2019, pkt. 59

  Godkendt.

  Fraværende: Mogens Hallager (C), Karsten Lorentzen (O) og Evan Lynnerup (V).

 • Pkt. 60 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 60

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 15-05-2019, pkt. 60

  ̵ Fællesspisning på Roskilde Bibliotek
  ̵ Roskilde MC 45 års jubilæum

  Fraværende: Mogens Hallager (C), Karsten Lorentzen (O) og Evan Lynnerup (V).

 • Pkt. 61 Arbejdet med besparelser i budget 2020-2023 på baggrund af forårsseminaret

  Spareforslag_vedr._budget_2020-2023_-_Kultur-_og_Idraetsudvalget.pdf Spareforslag_fra_medarbejdersiden_BKM_FMU.pdf

  Pkt. 61

  Arbejdet med besparelser i budget 2020-2023 på baggrund af forårsseminaret

  Sagsnr. 313770 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet har igangsat arbejdet med at pege på besparelser i budget 2020-2023 for i alt 70 mio. kr., hvilket blev drøftet på marts- og aprilmøderne samt med udvalgsvis afrapportering på forårsseminaret. På forårsseminaret blev det konkluderet, at sparemålet hæves til 125 mio. kr., og at også produktivitetsstigningen i 2020 skal udmøntes med konkrete spareforslag, mens 30 mio. kr. som udgangspunkt udmøntes som grønthøster. Prioritering og protokollering af forslag til udmøntning af udvalgets andel af sparemålet skal finde sted på majmødet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til besparelser på udvalgets område prioriteres med henblik på at indgå i politiske forhandlinger i løbet af maj/juni.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet har igangsat arbejdet med at pege på besparelser i budget 2020-2023 for i alt 70 mio. kr. Dette har været drøftet på marts- og aprilmøderne i fagudvalgene og udvalgsvis fremlagt på forårsseminaret. Kultur- og Idrætsudvalgets andel af det samlede sparemål udgør i alt 3,2 mio. kr. Ud over sparemålet på de 70 mio. kr. er der i budgetlægningen tillige indregnet en årligt forudsat produktivitetsgevinst på 25 mio. kr. Kultur- og Idrætsudvalgets andel heraf udgør 1,0 mio. kr., og på baggrund af drøftelserne på forårsseminaret skal udmøntningen af produktivitetsstigningen i 2020 også ske på fagudvalgenes majmøder, dvs. et samlet sparemål på 4,1 mio. kr. for Kultur- og Idrætsudvalget. Herudover er der besluttet en samlet besparelse på 30 mio. kr., der som udgangspunkt udmøntes som grønthøster, men mindre fagudvalgene vælger at fremsætte konkrete spareforslag. Kultur- og Idrætsudvalgets andel udgør 1,4 mio. kr., dvs. et samlet sparemål på 5,4 mio. kr.
  Økonomiudvalget besluttede på mødet 10. april en fremrykning af prioriteringen af forslag til budgetforbedringerne i fagudvalgene fra møderne i juni til møderne i maj som afspejlet i ovenstående indstillingspunkt. Fremrykningen sker med henblik på, at borgmesteren kan indkalde partierne til drøftelser om et samlet forslag allerede i maj. I lyset heraf fremrykkes MED-organisationens møder med fagudvalgene ligeledes til maj møderne.

  Uddybende bemærkninger vedrørende Kultur- og Idrætsudvalget

  Budgetnotatet, som forelå til udvalgets aprilmøde, er opdateret på baggrund af udvalgets drøftelse i april og konklusionerne fra forårsseminaret. Forvaltningen peger i notatet på, at udvalgets sparemål på 3,2 mio. kr. kan findes således:
  - Halvering af lokaletilskud til +25-årige: 1,0 mio. kr.
  - Halvering af APE-tilskud på aftenskoleområdet: 0,9 mio. kr.
  - Reduktion af Kulturpuljen: 0,25 mio. kr.
  - Reduktion af Salspuljen: 0,2 mio. kr.
  - Roskilde Bibliotekerne, fokusering af aktiviteter: 0,4 mio. kr.
  - Roskilde Kongres- og Idrætscenter, reduktion: 0,25 mio. kr.
  - Driftsaftale med Shubertselskabet, reduktion: 0,16 mio. kr.
  - Driftsaftale Ramsø Musikhus, nedlagt: 0,04 mio. kr.
  Kultur- og Idrætsudvalgets andel af de samlede 25 mio. kr. fra produktivitetsstigninger er på 0,9 mio. kr. og foreslås udmøntet som i nedenstående:
  - Fritidsfaciliteter og Fritidsområder (0,2 mio. kr.)
  - Folkebiblioteker (0,25 mio. kr.)
  - Kulturel virksomhed (0,30 mio. kr.)
  - Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. (0,15 mio. kr.)

  Der vedhæftes endvidere en liste over forslag fra medarbejdersiden i BKM FMU.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da den omhandler budgetlægningen for 2020-2023.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 15-05-2019, pkt. 61

  Udvalget besluttede vedrørende udvalgets besparelsesramme på 4,1 mio. kr. at følgende poster skal indgå i de politiske forhandlinger i løbet af maj/juni:
  - Halvering af lokaletilskud til +25-årige: 1,0 mio. kr.
  - Halvering af APE-tilskud på aftenskoleområdet: 0,9 mio. kr.
  - Reduktion af Kulturpuljen: 0,25 mio. kr.
  - Reduktion af Salspuljen: 0,2 mio. kr.
  - Roskilde Bibliotekerne, fokusering af aktiviteter: 0,4 mio. kr.
  - Roskilde Kongres- og Idrætscenter, reduktion: 0,25 mio. kr.
  - Driftsaftale med Shubertselskabet, reduktion: 0,16 mio. kr.
  - Driftsaftale Ramsø Musikhus, nedlagt: 0,04 mio. kr.
  - Fagområdet fritidsfaciliteter og fritidsområder, ligelig fordeling på underkonti: 0,2 mio. kr.
  - Fagområdet folkebiblioteker, generelt: 0,25 mio. kr.
  - Fagområdet kulturel virksomhed, ligelig fordeling på underkonti: 0,30 mio. kr.
  - Fagområdet folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv., ligelig fordeling på underkonti: 0,15 mio. kr.
  Hvis der bliver behov for at gennemføre besparelser på yderligere 30 mio. kr. (udvalget andel 1,4 mio. kr.) finder udvalget, at det så bliver nødvendigt at fjerne lokaletilskuddet til +25 årige helt (1,0 mio. kr.) og herudover en ligelig fordeling på udvalgets øvrige områder af de resterende 0,4 mio. kr.
  Udvalget er herudover indstillet på at foretage omprioritering fra puljerne til større arrangementer og store events til enkelte nye initiativer på udvalgets område. Kulturmetropolen (0,25 mio. kr. årligt), byparkskoncerter (0,15 mio. kr. årligt) og Koncertkapellet (0,3 mio. kr. årligt) er i spil fra tidligere drøftelser i udvalget, og vil blive lagt frem til beslutning på udvalgsmøde i juni eller august.

  Fraværende: Mogens Hallager (C), Karsten Lorentzen (O) og Evan Lynnerup (V).

 • Pkt. 62 Godkendelse af årsrapporten 2018 - Fonden Gimle

  Fonden_Gimle_-_Aarsregnskab_2018.pdf Fonden_Gimle_-_Koncertliste_for_2018.pdf

  Pkt. 62

  Godkendelse af årsrapporten 2018 - Fonden Gimle

  Sagsnr. 314903 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges årsrapport 2018 for Fonden Gimle.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Fonden Gimles årsrapport godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Fonden Gimle har fremsendt årsrapport, revisionsprotokollat og koncertliste for 2018 med henblik på Kultur- og Idrætsudvalgets godkendelse af årsrapporten, inden den sendes til Kulturstyrelsen.
  Fonden Gimles resultatopgørelse for 2018 udviser et overskud på 92.792 kr., og egenkapitalen udgjorde 31. december 2018 2.964.359 kr.
  Tilskuddet fra Roskilde Kommune udgjorde i 2018 i alt 2.624.913 kr. inkl. moms.
  Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Bestyrelsen har godkendt årsrapporten den 27. marts 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 15-05-2019, pkt. 62

  Godkendt.

  Fraværende: Mogens Hallager (C), Karsten Lorentzen (O) og Evan Lynnerup (V).

 • Pkt. 63 Prioritering af midler fra puljen til store events 2019

  Ansoegning_Bike_Run_2019.pdf Ansoegning_DBU_Tour_2019.pdf Ansoegning_Damelandskamp_i_haandbold.pdf

  Pkt. 63

  Prioritering af midler fra puljen til store events 2019

  Sagsnr. 312436 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om støtte på 29.050 kr. til afvikling af Bike and Run stafetten 2019, om støtte på 80.000 kr. til afvikling af DBU Tour 2019 og om 228.800 kr. til afvikling af damelandsholdkamp i håndbold.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. ansøgningen omkring Bike and Run afvises, da den ikke lever op til kriterierne for puljen.
  2. der bevilges 80.000 kr. til afvikling af DBU Tour.
  3. der bevilges 228.800 kr. til afvikling af damelandsholdskamp i håndbold mod Schweiz den 1. juni 2019

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Firma og Familieidræt søger om støtte til afvikling af Bike and Run-stafetten den 21. september 2019.
  Ansøgers målsætningen for fremtiden er: Den grundlæggende tanke er, at fællesskabet, holdånden og det sociale liv, giver de positive oplevelser i forbindelse med det at bevæge sig. Det skal medvirke til at motivere deltagerne til at motionere, og på længere sigt starte og fastholde den regelmæssige motion.
  Det anbefales at afvise ansøgningen, da den ikke lever op til puljens kriterier om et nationalt eller internationalt idrætsevent eller et idrætsevent, der har særlig interesse for Roskilde Kommune.
  DBU ansøger om støtte til afvikling af DBU Tour på Stændertorvet den 1. juni 2019. Eventen indeholder en række forskellige fodboldaktiviteter og –konkurrencer inklusiv VM i Straffespark. Eventen har været afholdt i Roskilde Kommune de seneste år.
  Det anbefales at støtte eventen, da fodbold er en af kommunens prioriterede idrætsgrene og en af de fire idrætsgrene, som kommunen har en eliteidrætsaftale med. Dermed vurderes eventen at have særlig interesse for Roskilde Kommune.
  Roskilde Kongres- og Idrætscenter ansøger om støtte til at afvikle damelandsholdskamp i håndbold mod Schweiz den 1. juni 2019. Det anbefales at støtte eventen, da det er en international idrætsevent og således ligger inden for det puljen prioriteres til.
  Ansøgningerne er vedhæftet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da den vedrører bevilling af tilskud i 2019 fra en pulje, som er afsat i driftsbudgettet. Der er årligt afsat 716.000 kr. i 2019 og frem.
  Der er tidligere bevilget 278.783 kr. fra Puljen til store events i 2019, og der er dermed 630.722 kr. tilbage til disponering i 2019 efter overførsel af restmidler fra 2018.
  De ansøgte beløb i sagsfremstillingen er bruttobeløb. Økonomi- og Indenrigsministeriet godtgør 8% af tilskudsbeløbet i forbindelse med momsrefusion på de udgifter, som ikke afholdes af kommunen selv. Såfremt udvalget imødekommer ansøgningen, vil den samlede kommunale udgift være 302.400 kr., og der vil være 328.322 kr. tilbage af midlerne i 2019.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 15-05-2019, pkt. 63

  Ad. 1.: Forvaltningens indstilling blev godkendt.
  Ad. 2.: Forvaltningens indstilling blev godkendt.
  Ad. 3.: Udvalget besluttede at bevilge en ramme på 150.000 kr. til ekstra teknisk udstyr og andre merudgifter til arrangementet (men ikke halleje), som afregnes efter regning.
  Fraværende: Mogens Hallager (C), Karsten Lorentzen (O) og Evan Lynnerup (V).

 • Pkt. 64 Etablering af kunstgræsbane i Svogerslev

  Sammenligning_af_kunstgraestyper.pdf

  Pkt. 64

  Etablering af kunstgræsbane i Svogerslev

  Sagsnr. 317272 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet har afsat 8 mio. kr. til en kunstgræsbane i Svogerslev med krav om, at banen skal være så bæredygtig som mulig. Forvaltningen anmoder om udvalgets prioritering for valg af type af kunstgræsbane.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der vælges at etablere en 3. generations kunstgræsbane med gummigranulat i Svogerslev.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af budget 2019 at afsætte 3 mio. kr. pr. år i perioden 2019-2022 til etablering af nye kunstgræsbaner med en så bæredygtig løsning som muligt. Den første kunstgræsbane skal anlægges i Svogerslev i 2019, og der er samlet afsat 8 mio. kr. til den bane.
  Svogerslev Boldklub er den primære interessent til denne bane. Klubben har 380 medlemmer. Forvaltningen har drøftet projektet med klubben og tænkt deres ønsker og behov ind i det konkurrenceprogram for valg af rådgiver, som blev afsluttet primo april med valget af Orbicon.
  På grund af bekymringer om de miljømæssige konsekvenser af en kunstgræsbane, specielt mikroplast, så har forvaltningen undersøgt bæredygtigheden af og andre udfordringer ved de forskellige typer af kunstgræsbaner; 3G baner med gummigranulat, 3G baner med bio infill og 4G baner (se også bilag 1).
  Samtidig er det også vigtigt, at den valgte kunstgræsbane kan anvendes til formålet, at den kan drives fornuftigt, og at udgifterne til banen ikke overstiger de afsatte 8 mio. kr.
  I det vedhæftede bilag 1 har forvaltningen sammenlignet de forskellige typer af kunstgræsbaner i forhold til ovenstående parametre.
  Forvaltningens anbefaling er, at der vælges en 3, generations kunstgræsbane (3G) med gummigranulat, men med tilføjelse af en række forskellige foranstaltninger/ barrierer, der reducerer den potentielle miljøpåvirkning. Det gør, at banen efter forvaltningens vurdering både bliver bæredygtig, anvendelig for brugerne, og så har kommunen erfaring med driften af denne type bane.
  Kunstgræsbanen forventes anlagt efter sommerferien og åbne for brug i oktober 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da anlægsmidlerne på 8 mio. kr. til kunstgræsbanen er bevilget med 3 mio. kr. i forbindelse med vedtagelse af budget 2019 (Puljen til etablering af nye kunstgræsbaner) og med 5 mio. kr. fra Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter.
  Kultur- og Idrætsudvalget har prioriteret midlerne til kunstgræsbaner den 16. januar 2019, punkt 6, og de 3 mio. kr. til kunstgræsbaner er frigivet af byrådet den 30. januar 2019, punkt 27.
  Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter er frigivet af byrådet den 19. december 2019, punkt 411.

  Midler til drift af kunstgræsbanen er indarbejdet i Strategisk Anlægsplan 2020.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 15-05-2019, pkt. 64

  Godkendt.
  Fraværende: Mogens Hallager (C), Karsten Lorentzen (O) og Evan Lynnerup (V).

 • Pkt. 65 Orientering om handleplan for Hedelands udvikling

  Bilag_1_-_Hedelands_Handleplan_Etape_1-4_marts_2019.pdf

  Pkt. 65

  Orientering om handleplan for Hedelands udvikling

  Sagsnr. 319060 Klima- og Miljøudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådene i Roskilde, Greve og Høje-Taastrup kommuner vedtog i oktober 2017 en ny Udviklingsplan 2017-2030 for Hedeland Naturpark. Den 29. marts 2019 godkendte I/S Hedelands bestyrelse på baggrund af udviklingsplanen en handleplan for udviklingsarbejdet i de kommende år.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget
  Klima- og Miljøudvalget
  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Handleplanen er I/S Hedelands arbejdsplan for den videre udvikling af Hedeland i de kommende år.
  Der er i handleplanen fokuseret på at prioritere indsatser, der tiltrækker flere brugere til Hedeland og danner afsæt for det videre udviklingsarbejde.
  Udvikling af Hedeland Naturpark forudsætter god planlægning, kortlægning og retningslinjer for udviklingsarbejdet. Handleplanen peger derfor på flere indsatser, der i sig selv udgør en forudsætning for etablering af nye anlæg og igangsætning af nye aktiviteter i Hedeland. Det drejer sig f.eks. om udarbejdelse af en helhedsplan for Flintesø/Flintebjerg, plejeplaner, retningslinjer for samarbejdet med kommercielle aktører mv.
  Indsatser i handleplanen er fordelt på etaper. Indsatserne igangsættes kun såfremt der er afsat økonomi og ressourcer til det, derfor kan faserne strække sig over kortere eller længere tid. Der er forventning om fremtidig finansiering gennem f.eks. eksterne fondsmidler til en del af indsatserne.
  I de første etaper vil der også være fokus på indsatser, som hurtigt kan igangsættes, og som ikke kræver den store økonomiske investering. Bedre formidling og vejvisning i området i form af skiltning prioriteres ligeledes i de første faser.
  I de næste etaper fokuseres der på formidling og kommunikation, for at styrke Hedeland Naturparks brand i samarbejde med aktører. Dernæst kan der arbejdes med realisering af nogle af de større anlægsprojekter, som besluttes og planlægges i tidligere etaper.
  Sagen forelægges både Klima- og Miljøudvalg, Plan- og Teknikudvalg, og Kultur- og Idrætsudvalg.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 15-05-2019, pkt. 65

  -

  Fraværende: Mogens Hallager (C), Karsten Lorentzen (O) og Evan Lynnerup (V).

 • Pkt. 66 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

  Notat_til_budgetopfoelgning_pr._31._marts_2019_-_KIU.pdf

  Pkt. 66

  Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

  Sagsnr. 313425 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 fremlægges til orientering.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 31. marts, 30. juni, 31. august og 31. oktober på udvalgets område.
  Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen. I budgetopfølgningerne beskrives om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det oprindelige budget. Hvis der er tale om et forventet merforbrug, vil det fremgå af budgetopfølgningen, om der er finansiering til forbruget i form af fx overførte midler fra året før, politiske tillægsbevillinger eller om der er tale om kassetræk. Efterhånden som året skrider frem og der foreligger flere budgetopfølgninger, vil den aktuelle budgetopfølgning beskrive ændringer i det forventede forbrug siden sidste budgetopfølgning.
  Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio. kr.)

  For Kultur- og Idrætsudvalget forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, som finansieres af rammeoverførsler fra 2018 til 2019.
  Merforbruget består af:
  - Forventet merforbrug vedr. Fritidsfaciliteter og Fritidsområder på 0,6 mio. kr. som følge af midlertidig lukning af Roskilde Badet.
  - Forventet merforbrug på Folkebiblioteker på 0,8 mio. kr. som følge af større aktivitet end budgetlagt på flerårige projekter
  - Forventet merforbrug på Kulturel Virksomhed på 0,1 mio. kr.
  - Forventet merforbrug på Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter på 0,3 mio. kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019

  Kultur- og Idrætsudvalget, 15-05-2019, pkt. 66

  -

  Fraværende: Mogens Hallager (C), Karsten Lorentzen (O) og Evan Lynnerup (V).

 • Pkt. 67 Meddelelser fra forvaltningen

  Pkt. 67

  Meddelelser fra forvaltningen

  Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 15-05-2019, pkt. 67

  Årsberetning for Roskilde Bibliotekerne.

 • Pkt. 68 Eventuelt

  Pkt. 68

  Eventuelt

  Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 15-05-2019, pkt. 68

  Intet at referere.

  Fraværende: Mogens Hallager (C), Karsten Lorentzen (O) og Evan Lynnerup (V).