You are here

Referat

Dato: Onsdag, August 15, 2018 - 17:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 92 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 92

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 15-08-2018, pkt. 92

  Punkt 95, Fremtid drift af Himmelev Idrætscenter, blev taget af dagsordenen.
  Herefter godkendt.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A).

 • Pkt. 93 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 93

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 15-08-2018, pkt. 93

  ̵ Byparkkoncerter
  ̵ Børnekoncerter i Folkeparken og Algade 31
  ̵ Olympiske Dage
  ̵ Sommer Jazz
  ̵ Rødder, Fødder og Stemmer
  ̵ Linedance

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A).

 • Pkt. 94 Kultur- og Idrætsudvalgets møde med FMU By, Kultur og Miljø

  Pkt. 94

  Kultur- og Idrætsudvalgets møde med FMU By, Kultur og Miljø

  Sagsnr. 300237 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ifølge MED-aftalen for Roskilde Kommune skal der afholdes fællesmøde mellem de politiske udvalg og forvaltningens ForvaltningsMedUdvalg (FMU). Dette møde holdes i år den 15. august 2018 kl. 17.00 for udvalgets område.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at drøftelsen med FMU gennemføres efter den nedenfor foreslåede dagsorden.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Ifølge MED-aftalen § 10, stk. 4 skal der 1-2 gange årligt afholdes fællesmøde mellem de politiske udvalg og forvaltningens ForvaltningsMedUdvalg (FMU). Forvaltningens MED-udvalg består af medlemmer, der repræsenterer hele direktørområdet By, Kultur og Miljø, dvs. kommunens kulturinstitutioner og Materielgården samt forvaltningen. Direktøren for By, Kultur og Miljø er udvalgets formand, og næstformanden er en repræsentant fra medarbejdersiden.
  Forvaltningen foreslår følgende dagsorden for fællesmødet, der forventes at vare ½ time:

  1. Præsentation af deltagerne
  2. Budget 2019. Status og det fortsatte forløb indtil 2. behandling i byrådet i oktober
  3. Status på arbejdes-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold på udvalgets område og i administrationen
  4. Eventuelt

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2018.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 15-08-2018, pkt. 94

  Drøftet.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A).

 • Pkt. 95 Fremtidig drift af Himmelev Idrætscenter

  Brugerundersoegelse_Himmelev_Idraetspark.pdf

  Pkt. 95

  Fremtidig drift af Himmelev Idrætspark

  Sagsnr. 253835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  På Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 4. oktober 2017, punkt 140, blev det besluttet, at aftalen om driften af klubhuset forlænges indtil 30. juni 2018, og at forvaltningen skulle indlede en dialog med parterne i området ved hallerne og klubhuset om samarbejde og muligheder for optimering af driften af faciliteterne. På baggrund af dialogen forelægges en sag for udvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Roskilde Kommune overtager driften af fodboldklubhuset i Himmelev Idrætspark.
  2. der laves brugsaftaler med de faste brugere i alle bygningerne i Himmelev Idrætspark.
  3. opvarmningslokalet ved Himmelev Hallen stilles til rådighed for Roskilde Pigefodbold. Lokalet har tidligere i beskedent omfang været brugt af Himmelev Håndbold.
  4. der laves forpagtningsaftaler med relevante interessenter om et hensigtsmæssigt antal cafeer i Himmelev Idrætspark.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen skulle via en dialog med alle brugerne i området komme frem til en model for optimering af driften af alle faciliteterne i Himmelev Idrætspark. Vedhæftet findes en rapport med resultaterne af denne dialog.
  Det foreslås, at Roskilde Kommune overtager driften af klubhuset i Himmelev Idrætspark. Så vil driften af alle bygninger i Himmelev Idrætspark kunne samles under Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena, der i forvejen drifter de resterende bygninger på området. En mere ensartet drift på tværs af området vil kunne sikres med de stordriftsfordele og synergieffekter, dette måtte have i forhold til åbningstider, medarbejdere, cafédrift, fordeling af faciliteter mm. På bestyrelsesmødet i Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena d. 19. juni blev en fremtidig drift af klubhuset drøftet, og bestyrelsen er positive overfor at overtage driften af faciliteten.
  Det foreslås ydermere, at der laves brugsaftaler med de faste brugere i alle bygningerne i Himmelev Idrætspark for at få helt rene linjer i forhold til hvilke brugere, der har adgang til hvilke faciliteter og i hvilket tidsrum.
  En af disse brugsaftaler skal laves med Roskilde Pigefodbold, der fremover vil kunne få stillet et klublokale til rådighed ved hallen, så de sociale relationer og klublivet kan optimeres. Lokalet har tidligere i beskedent omfang været brugt af Himmelev Håndbold.
  Det foreslås også, at der laves forpagtningsaftaler med relevante interessenter om et hensigtsmæssigt antal caféer i Himmelev Idrætspark, der kan skabe samlingspunkter på tværs af de forskellige foreninger, der bruger området.
  I rapporten pointeres det i øvrigt, at der er et stort ønske om forbedring af mulighederne for at spille på kunstgræs, hvilket behandles i analysen omkring kunstgræsbaner i hele kommunen. Derudover er der ønske om mere opbevaringsplads til fodbolden, hvilket blev bevilget på Kultur- og Idrætsudvalgets møde d. 6. juni 2018, punkt 80.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 15-08-2018, pkt. 95

  Taget af dagsordenen.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A).

 • Pkt. 96 Biblioteket - ændringer i reglement

  Oversigt_over_aendringer_i_2018_i_Reglement_2015.pdf

  Pkt. 96

  Biblioteket - ændringer i reglement

  Sagsnr. 268976 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Reglementet for Roskilde Bibliotekerne korrigeres i forhold til nye muligheder for indmeldelse, præciseringer i forhold til reglerne for opkrævning af gebyrer, udsendelse af meddelelser på almindelige breve, muligheder for refusion for bortkommet materiale samt varsel vedrørende udelukkelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. mulighederne for indmeldelse via NemID indskrives.
  2. det præciseres, at en samlet gæld for gebyrer og erstatninger på over 200 kr. kan medføre udelukkelse.
  3. der ikke længere udsendes meddelelser som almindelig post, men at der udelukkende anvendes digital post, sms eller mail.
  4. mulighederne for at få refunderet erstatning sættes til 1 måned efter betaling af erstatningen.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Der er behov for at ændre i det lovpligtige reglement for biblioteket.
  Der er kommet en selvbetjeningsløsning for indmeldelse, og den mulighed indskrives.
  Hvis en låner skylder mere end 200 kr. kan der ske inddrivelse, men det gælder kun, når det enkelte forhold er på 200 kr. eller derover. Men kan ikke lægge mindre gebyrer sammen og foretage inddrivelse, hvis summen når op over 200 kr. For at sikre, at der kan ske en sanktion over for borgeren, præciseres det, at hvis det samlede gældsforhold til biblioteket er på 200 kr. eller derover, kan man blive udelukket.
  Meddelelser som varsel om udelukkelse, påmindelser og reserveringsmeddelelser kan ikke genereres direkte af bibliotekssystemet. Det foreslås derfor, at den type meddelelser fremover kun udsendes som digital post. Borgeren kan tilvælge sms og/eller mail til meddelelser om påmindelser og reserveringsmeddelelser. En opgørelse viser, at der er tale om meget, meget få brugere, der ikke nås via en af de tre former. Der udarbejdes en praktisk løsning for denne gruppe.
  Hidtidig praksis for refundering af et betalt erstatningsbeløb har været et år fra erstatningsdatoen. Det betyder, at hvis borgeren inden for et år finder materialet, kan vedkommende få erstatningsbeløbet refunderet. Det er en meget lang frist, som giver et unødigt administrationsarbejde for relativt få tilbagebetalinger. I mellemtiden er materialet som regel erstattet af et nyt, og der påføres derfor biblioteket ekstra omkostninger. Det foreslås derfor at nedsætte perioden fra 1 år til 1 måned for refundering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 15-08-2018, pkt. 96

  Godkendt.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A).

 • Pkt. 97 Udvælgelse af lokalt prioriterede sportsgrene 2018-2020

  Udvaelgelse_af_lokalt_prioriterede_sportsgrene_behandlet_i_ETR.pdf Udvaelgelse_af_klubber.pdf

  Pkt. 97

  Udvælgelse af lokalt prioriterede sportsgrene 2018-2020

  Sagsnr. 287023 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Elite- og Talentrådet har udvalgt ansøgere til indgåelse af forløb inden for de lokalt prioriterede sportsgrene for perioden 2018-2020 til behandling i Kultur- og Idrætsudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Elite- og Talentrådets forslag til klubber, der skal indgå i forløbet inden for de lokalt prioriterede sportsgrene i perioden 2018-2020, godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Idrætsudvalget godkendte på mødet den 10. januar 2018, punkt 9, Elite- og Talentrådets forslag til kriterier og procesplan for lokalt prioriterede sportsgrene 2018 – 2020.
  I henhold til procesplan for arbejdet med de lokalt prioriterede sportsgrene har forvaltningen afholdt informationsmøde for interesserede klubber den 25. april 2018, hvor klubberne blev orienteret om de overordnede linjer for deltagelse i forløbet omkring lokalt prioriterede sportsgrene.
  Forvaltningen har modtaget 10 ansøgninger fra klubber, som ønsker at deltage i forløbet med lokalt prioriterede sportsgrene. Oversigt over ansøgere er vedlagt i bilaget.
  Kriterierne for udvælgelse af klubber til de prioriterede sportsgrene er følgende:
  ̵ Ansøgere skal være medlem af Roskilde Idræts Union
  ̵ Være under et specialforbund under Danmarks Idræts Forbund
  ̵ Være hjemmehørende i Roskilde Kommune.
  Klubbernes ansøgning vurderes samlet ud fra følgende kriterier: Klubbens nuværende talentstrategi, nuværende trænerniveau, bidrag fra specialforbund, klubbens udviklingspotentiale frem mod 2020, nuværende sportslige niveau, klubbens størrelse og omsætning, økonomisk bidrag, og specialforbundets rangering i Team Danmark.

  Elite- og Talentrådet forslår, på baggrund af indstilling fra en arbejdsgruppe nedsat af Elite- og Talentrådet den 14. september 2017, at alle 10 ansøgere tilbydes at indgå i forløbet med lokalt prioriterede sportsgrene i perioden 2018-20. De udvalgte klubber fremlægges til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget.
  Elite- og Talentrådet ønsker at fremhæve, at selvom klubberne bliver tilbudt at deltage i dette forløb, så bliver klubberne ikke automatisk kvalificeret til at blive en lokalprioriteret sportsgren. Derudover ønsker rådet, at kommende klubber, der eventuelt bliver udvalgt til at være med i en ny Team Danmark aftale 2021 - 2014 som prioriteret eller lokalprioriteret sportsgren, bl.a. skal vurderes på deres samarbejde med andre klubber inden for samme sportsgrene, og på deres fokus på at udvikle talenter i Roskilde Kommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Der er afsat kr. 58.000 i hvert af årene 2017-2020 til talentudvikling af de lokalt prioriterede sportsgrene i budgettet for Team Danmark Elitekommune.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 15-08-2018, pkt. 97

  Godkendt.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A).

 • Pkt. 98 Kriterier for bonus i elitesportsaftaler 2018/2019

  Kriterier_for_bonus_i_elitesportsaftaler_2018-2019_behandlet_i_ETR.pdf

  Pkt. 98

  Kriterier for bonus i elitesportsaftaler 2018/2019

  Sagsnr. 287023 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Elite- og Talentrådet har behandlet forslag til kriterier for frigivelse af eventuel bonusordning i Roskilde Kommunes elitesportsaftaler for sæsonen 2018/19. Kriterierne fremlægges til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til kriterier for frigivelse af bonus vedrørende elitesportsaftaler sæson 2018/19 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  På Elite- og Talentrådsmødet den 8. februar 2018 blev en arbejdsgruppe nedsat til at udarbejde et forslag til kriterier for frigivelse af eventuel bonusordning sæson 2018/19 til de to klubber FC Roskilde og Roskilde Bordtennis, som har mulighed for bonus i deres respektive elitesportsaftaler. Roskilde Håndbold og Roskilde Roklub har ikke mulighed for bonus i deres elitesportsaftale.
  De nuværende elitesportsaftaler løber fra 1. juli 2018 til 30. juni 2021.
  Elite- og Talentrådet indstiller arbejdsgruppens forslag til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget. Der forslås to kriterier, som FC Roskilde og Roskilde Bordtennis skal leve op til. Arbejdsgruppen har valgt kriterier, der stiller krav til et højt sportsligt niveau, men samtidig anses for realistiske at opnå for begge klubber.

  FC Roskilde
  2018/19 Kriterier
  50.000 kr. Placering som mindst nummer 6 i 1.division.
  25.000 kr. At der mindst er 2 spillere under 22 år, som har været i truppen til en kamp i 1.division.
  Roskilde Bordtennis
  2018/19 Kriterier
  50.000 kr. Vinder DM i sæsonen 2018/19
  25.000 kr. At holdet enten kvalificerer sig til Champions League eller går videre fra Gruppespillet i Europa League

  Kriterier for bonusudbetaling gælder i sæsonen 2018/2019. Bonus udbetales én gang årligt inden næste sæsonstart. Evaluering af kriterier, samt forslag til nye kriterier fremlægges til politisk behandling i Elite- og Talentrådet og Kultur- og Idrætsudvalget i 2019 efter sæsonafslutning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da der er afsat 150.000 kr. til udbetaling af bonus i elitesportsaftalerne. Bonus, der ikke bliver udbetalt, bliver overført til Talentudviklingspuljen.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 15-08-2018, pkt. 98

  Godkendt.
  Gitte Simoni (O) kan ikke tiltræde indstillingen.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A).

 • Pkt. 99 Forlængelse af Kulturaftale Midt- og Vestsjælland 2015 - 18 + 19

  Pkt. 99

  Forlængelse af Kulturaftale Midt- og Vestsjælland 2015 - 18 + 19

  Sagsnr. 308775 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kulturaftalen mellem Kulturregion Midt- og Vestsjælland og Kulturministeriet udløber med udgangen af 2018. Kulturministeren har meddelt, at hun lægger op til en etårig forlængelse af de kulturaftaler, der udløber i 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune tilkendegiver, at man ikke er interesseret i en forlængelse, fordi Roskilde Kommune har disponeret midlerne til andre formål.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Kulturministeren lancerede i foråret 2018, at hun ville indlede et servicetjek af det eksisterende Kulturaftalekoncept. Ministeren inviterede den 6. april 2018 som led heri med de politiske formænd for kulturregionerne til dialogmøde i med henblik på drøftelse af fremtidigt koncept for kulturaftaler mellem stat og kommuner.
  Kulturministeren har efterfølgende den 9. maj 2018 på baggrund af mødet skrevet til kulturregionerne, at der skal afsættes mere tid til arbejdet med at justere kulturaftale- konceptet. Kulturministerens melding er, at det næppe er muligt at få en ny ordning på plads inden udgangen af 2018. Kulturministeren forestiller sig, at den nye ordning skal være klar 1. januar 2020. Kulturministeren har derfor bedt Slots- og Kulturstyrelsen om at tage kontakt til de kulturregioner, hvor kulturaftalerne udløber pr. 31.december 2018 og forlænge dem med er ekstra år. Dette er aktuelt for Kulturaftalen for Kulturregion Midt- og Vestsjælland.
  Den 9. maj 2018 meddelte Slots- og Kulturstyrelsen, at de nuværende kulturaftaler forlænges med et år.
  Den etårig forlængelse tager afsæt i den nuværende aftale, både hvad angår økonomi og indhold. Forlængelse af den nuværende aftale vil derfor indebære, at kommunerne fortsat skal bidrage med 3 kr. pr. indbygger, der fordeles som i gældende aftale med 2,50 kr. til projektstøtte og med 0,50 kr. pr. indbygger til sekretariatsdrift.
  Udkast til en forlængelsesaftale skal indsendes 1. oktober 2018 med henblik på godkendelse og underskrift ved udgangen af 2018.
  På kulturgruppemødet den 14. maj 2018 fremgik det, at ikke alle kommuner var interesseret i at indgå i en ny kulturaftale ved udløb af den nuværende aftale. Sekretariatet for Kulturaftalen anmoder derfor om en tilkendegivelse fra de enkelte kommuner om, hvorvidt man ønsker at trække sig ud af kulturaftalesamarbejdet ved udgangen af 2018, eller om man vil deltage i kulturaftalen i forlængelsesperioden.
  Tilbagemeldingerne fra de stående udvalg i de 8 kommuner fremlægges på Kulturgruppemødet den 3. september 2018, og her vil Kulturgruppen beslutte processen med forlængelse af aftale samt proces for prioritering af midler i forlængelsesperioden.
  Der foreligger ikke en afklaring af, hvilke projekter der i givet fald vil kunne gennemføres i 2019, og om disse vil komme Roskilde Kommune til gavn. Erfaringsmæssigt vil det være uforholdsmæssigt mange ressourcer, der skal bruges på forhandling af projekter for en ét årig periode.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da den vedrører budget 2019.
  I basisbudgettet for 2019 indgår ikke midler til Kulturaftalen, idet der i forbindelse med budget 2018 er truffet beslutning om, at midlerne fra og med 2019 skal benyttes til at finansiere driften af Billedkunstnerisk Grundkursus (BGK).
  Som et alternativ til indstillingen kan spørgsmålet om en et-årige forlængelse (270.000 kr. i 2019) af Kulturaftalen i Kulturregion Midt- og Vestsjælland videresendes til forhandlingerne om budget 2019.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 15-08-2018, pkt. 99

  Anbefales.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A).

 • Pkt. 100 Analyse af behov for renovering og etablering af kunstgræsbaner

  Notat_vedr._kunstgraesbaner.pdf

  Pkt. 100

  Analyse af behov for renovering og etablering af kunstgræsbaner

  Sagsnr. 258433 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen fremlægger tillæg til den overordnede idrætsanalyse med særskilt fokus på behovet for renovering og etablering af kunstgræsbaner.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget drøfter analysen af behov for renovering og etablering af kunstgræsbaner.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med byrådets vedtagelse af budget 2018 blev det besluttet at gennemføre en idrætsanalyse med bl.a. fokus på idrætsfaciliteternes bidrag til lokale fællesskaber. Efterfølgende har budgetpartierne ønsket et tillæg til idrætsanalysen med særskilt fokus på behovet for kunstgræsbaner. Kultur- og Idrætsudvalget har på mødet den 11. april 2018, pkt. 51, godkendt rammen for analysen, hvor der ønskes en vurdering af behovet for udbygninger af kunstgræsbaner inkl. lys mv. i hhv. Svogerslev, Vindinge, Gundsølille, Trekroner/Himmelev, Gundsømagle og Lillevang (KFUM).
  Derudover skal analysen belyse, om etablering af nye kunstgræsbaner vil afhjælpe behovet for haludvidelser og frigive areal, som kan sælges. Samtidig ønskes en vurdering af, om der kan opnås besparelser på driften ved at lave driftsaftaler med foreningerne, og endelig om der kan opnås en besparelse ved opførelse af flere nye kunstgræsbaner samtidig.
  Forvaltningens analyse viser, at etablering af flere kunstgræsbaner kan mindske presset på de eksisterende baner. Første fase af den overordnede idrætsanalyse, behandlet i Kultur- og Idrætsudvalget den 6. juni, pkt. 78, viser også, at Roskilde Kommune har færre fodboldanlæg pr. indbygger og en højere udnyttelse af eksisterende kunstgræsbaner end landsgennemsnittet og f.eks. de nærmeste byer som Holbæk, Køge, Næstved og Slagelse. Analysen giver også et bud på prioritering af baner i de ovennævnte områder i kommunen, ud fra medlemstal, fremtidig medlemsvækst ift. den demografiske udvikling, pres på haltider og øvrige relevante kriterier. Se bilag med analyse af behovet for nye kunstgræsbaner.
  Forvaltningen har også i analysen vurderet behovet for renovering af eksisterende baner, og den viser, at der bør påbegyndes udskiftning af første kunstgræstæppe allerede fra 2019, og forslår samtidig, at der afsættes fast beløb til renovering af de eksisterende baner.
  Forvaltningen kan ikke på nuværende stadie af analysen entydigt pege på, om nogle foreninger kan drifte banerne billigere end de nuværende entreprenøraftaler. De nuværende aftaler bliver løbende konkurrenceudsat, så det vil formentlig kræve frivillig arbejdskraft for at kunne gøre det billigere. Vi har kun én foreningsaftale i dag om drift af kunstgræsbane, og den er dyrere end kommunens andre aftaler. Endelig vurderer forvaltningen, at det er tvivlsomt, om der kan frigives areal til indtægtsgivende salg ved etablering af kunstgræsbaner, da det ofte er en eksisterende bane, der omlægges til kunstgræsbane. Samtidig er det heller ikke attraktivt at bo for tæt på en bane med støj og lys. Det vil kræve, at hele baneområder flyttes til ny lokation for at kunne frigive tilstrækkeligt attraktivt areal. Dette vil i så fald skulle undersøges nærmere.
  Der gøres opmærksom på, at forvaltningen følger udviklingen inden for mere miljøvenlige løsninger til indholdet på kunstgræsbaner og løbende vil vurdere udviklingen og kvaliteten af disse produkter med henblik på at skifte til mere miljørigtige løsninger.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, men analysen peger på behov foren udvidelse af driftsbudgettet på 1,3 mio. kr. årligt til renovering af eksisterende udtjente kunstgræsbaner allerede fra 2019 og frem, for at kunne sikre at de eksisterende baner vedligeholdes.
  Såfremt der ønskes etablering af den samlede prioriterede liste på 5 nye baner, så koster det 6,1 mio. kr. pr bane (bortset fra udbygning ved Lillevang, der vil koste kommunen 3,5 mio. kr.), i alt 27,9 mio. kr.
  Ved anlæggelse af nye kunstgræsbaner er den årlige afledte drift 340.000 og 210.000 kr. afsat til renovering, hvis ikke der skal afsættes nye anlægsmidler hver gang en bane skal renoveres, i alt på 550.000 kr. pr. bane om året ved etablering af ny kunstgræsbane.
  Det forventes, at anlægsudgifter kan reduceres, hvis flere banerne udbydes samtidigt.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 15-08-2018, pkt. 100

  Udvalget tager analysen til efterretning og oversender spørgsmålet om renovering og nyetablering af kunstgræsbaner til budgettet.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A).

 • Pkt. 101 Renovering af lokaler til skydeklubber

  Pkt. 101

  Renovering af lokaler til skydeklubber

  Sagsnr. 307800 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der forestår en nødvendig renovering af ventilationen pga. miljømæssige problemer i skyttefaciliteterne på Tjørnegårdskolen og Østervangsskolen. Renovering er nødvendig, hvis lokalerne igen skal stilles til rådighed for skytteforeningerne i Roskilde Kommune. Udgiften til renoveringen er betragtelig, og sagen forelægges med henblik på en politisk stillingtagen til, om en sådan renovering skal finansieres af Roskildes Kommunes afsatte midler til vedligeholdelse, eller om der skal findes andre løsninger.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at spørgsmålet om renovering af skyttefaciliteterne på Østervangsskolen og Tjørnegårdskolen (samlet 3,5 mio. kr. samt mulighed for støtte fra Skydebaneforeningen) oversendes til budgetforhandlingerne.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Det har været nødvendigt at indstille aktiviteten for skytteforeningerne i de kommunale skyttefaciliteter på Østervangsskolen og Tjørnegårdskolen. Skytteforeningerne får stillet lokalerne til rådighed af kommunen efter reglerne i folkeoplysningsloven. I forbindelse med en vurdering af udgifterne som følge af et ønske om renovering af ventilation i foreningslokalerne på Østervangsskolen, er kommunen blevet opmærksom på væsentlige miljømæssige problemer i foreningslokalerne på begge skoler, og dette har ført til, at kommunen har været nødt til at indstille al foreningsaktivitet, indtil der er gjort ordentligt rent, og ventilationsforholdene er udbedret.
  Da der er tale om kommunale foreningsfaciliteter, er det kommunen, der står for vedligeholdelse af lokalerne, og det vurderes, at det derfor også er kommunen, der skal finansiere renoveringen. Forvaltningen har været i dialog med DGI/Skydebane-foreningen, som har oplyst, at der muligvis kan søges delvis støtte fra dem. Såfremt der opnås støtte, kan denne kompensere en del af den kommunale udgift. Det har ikke været muligt at opnå en indikation på en eventuel støttes størrelse.
  Det samlede overslag på Tjørnegårdskolen med Skydeforeningen Danmarks nødvendige anbefaling er: I alt ekskl. moms 1.566.500 kr.
  Det samlede overslag på Østervangsskolen med Politiets krav og Skydeforeningen Danmarks nødvendige anbefaling er: I alt ekskl. moms 1.895.180 kr.
  De miljømæssige problemer i indeklimaet må ses i relation til, at der i foreningerne skydes med blyholdig ammunition.
  Anvendelsen af bly har endvidere medført forurening af et bed på legepladsen til Hobbitten gennem ventilationen. Dette er bragt i orden ved bortskaffelse af jord, jordprøver af den resterende jord og renovering af bedet. Ved en renovering af ventilationen, så klubben fortsat kan være på Østervangsskolen, skal det gøres på en måde, så der ikke er nogen risiko for fornyet forurening.
  I forbindelse med overvejelser om de miljømæssige problemer, og hvorvidt der kan anvendes ikke blyholdig ammunition, så har forvaltningen været i dialog med Skydebaneforening Danmark, der har meddelt at al ammunition til skydevåben indeholder bly, og selv stålindkapslet ammunitionen kan give risiko for eksponering af bly i mødet med en overflade, og kræver derfor tilstrækkelig ventilation. Der er på nuværende tidspunkt ikke udviklet en ikke blyholdig ammunitionsløsning, som kan tilgodese træfsikkerheden og skydeoplevelsen på samme vis som skydning med blyholdigt ammunition.
  Forvaltningen er ved at undersøge mulighederne for en lokalesammenlægning af de 7 skydeforeninger i lokalerne på Tjørnegårdskolen. Dette vurderer forvaltningen på nuværende tidspunkt er muligt. Dette vil dog give et pres på lokalerne og en ny timefordeling, som foreningerne vil opleve som en forringelse. Derudover vil der være ekstra omkostninger i forbindelse med ny indretning af lokalerne, som skal godkendes af politiet, samt nye adskilte sikkerhedsskabe, stålforstærkninger pga. forskellige skydediscipliner mv.
  Roskilde Kommune har væsentlig færre skydeanlæg pr. indbygger end øvrige kommuner på Sjælland, jf. analyse af idrætsanlæg som blev præsenteret på Kultur- og Idrætsudvalgets møde, den 6. juni 2018, pkt. 78. Kommunen er efter folkeoplysningsloven forpligtet til at stille egnede faciliteter vederlagsfrit til rådighed for foreningerne. Såfremt der ikke er egnede lokaler, kan foreningerne ansøge om lokaletilskud til egne eller lejede faciliteter.
  Forvaltningen vil give en mundtlig status på mulighederne for en sammenlægning på selve mødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, hvis forvaltningens indstilling godkendes, idet sagen oversendes til forhandlingerne om budget 2019.
  De nuværende vurderinger lyder på samlet 3,462 mio. kr. til renoveringen, det undersøges dog, om aktiviteten kan samles ét sted, og om dette kan reducere udgiften. Såfremt der opnås støtte fra DGI/Skydebaneforeningen, vil denne kunne reducere den kommunale udgift.
  Alternativt kan renoveringen finansieres af Økonomiudvalgets midler til vedligeholdelse, men der er tale om en atypisk vedligeholdelsesopgave med en væsentlig udgift i forhold til kommunens samlede midler til vedligeholdelse af alle kommunens bygninger.
  Et andet alternativ er, at der gives en tillægsbevilling på kr. 3,462 mio. kr. i 2018 til renovering, finansieret af kassebeholdningen.
  Ved de to nævnte alternativer vil faciliteterne hurtigere kunne renoveres og gøres tilgængelige for foreningerne, end hvis opgaven først gennemføres i 2019.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 15-08-2018, pkt. 101

  Godkendt.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A).

 • Pkt. 102 Driftsaftaler med kulturelle foreninger for 2019

  Pkt. 102

  Driftsaftaler med kulturelle foreninger for 2019

  Sagsnr. 74020 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der skal træffes beslutning om driftsaftaler med kulturelle foreninger for 2019 og frem.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at de nuværende driftsaftaler med de kulturelle foreninger forlænges til 31. december 2020, under forudsætning af, at budgettet hertil fastholdes på samme niveau som hidtil.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på sit møde den 16. august 2017, punkt 107, at driftsaftalerne med de kulturelle foreninger blev forlænget til 31. december 2018, under forudsætning af, at budgettet hertil fastholdes på samme niveau som hidtil, og med følgende ændringer:
  1) at der blev indgået aftale med Roskilde Synger for 100.000 kr.,
  2) at der blev indgået aftale med L.A. Rings Venner for 25.000 kr.,
  3) at tilskuddet til Schubertselskabet blev reduceret med 100.000 kr. og
  4) at tilskuddet til Roskilde Kunstforening blev reduceret med 25.000 kr.
  Der er driftsaftaler med følgende foreninger:

  Navn Kroner (i 2018)
  Schubertselskabet 445.000
  Roskilde Kunstforening 270.000
  Gundsø Teater- og Musikforening 140.000
  Råstof Roskilde/Paramount 130.000
  Roskilde Synger 100.000
  Roskilde Teaterforening 90.000
  Roskilde Musikforening 45.000
  Musikforeningen Ramsø Musikhus 40.000
  Egnshistorisk Forening i Gundsø 25.000
  L.A. Rings Venner 25.000
  Historisk Samfund for Roskilde Amt 20.000
  Halvcirklen 20.000
  Vindinge Lokalhistoriske Forening 6.000
  Driftsaftaler i alt 1.356.000

  Aftalerne udløber med udgangen af 2018. Derfor skal Kultur- og Idrætsudvalget beslutte, om disse aftaler skal forlænges. Forvaltningen vurderer, at det har væsentlig betydning for de kulturelle foreninger, at de kender deres økonomiske fundament, da flere planlægger aktiviteter med lang tidshorisont. Derfor anbefales, at der laves 2-årige aftaler.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, idet sagen vedrører driftsaftaler for 2019 med udgangspunkt i det basisbudget, som foreligger for Kultur- og Idrætsudvalgets område.
  Hvis den nuværende driftsaftale med de kulturelle foreninger forlænges, vil kommunens tilskud til foreningerne samlet udgøre 1.356.000 kr. i 2019 svarende til budgettet. Kommunens udgift vil dog kun udgøre 1.290.120 kr. Forskellen skyldes, at momsrefusionsreglerne giver mulighed for, at kommunen kan hjemtage moms fra Økonomi- og Indenrigsministeriet af tilskuddene – den såkaldte positivlistemoms.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 15-08-2018, pkt. 102

  Godkendt.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A).

 • Pkt. 103 Godkendelse af årsrapporten 2017 - Fonden Gimle

  Aarsrapport_2017_Fonden_Gimle.pdf Revisionsprotokollat_2017_Fonden_Gimle.pdf Koncertliste_2017_Fonden_Gimle.pdf

  Pkt. 103

  Godkendelse af årsrapporten 2017 - Fonden Gimle

  Sagsnr. 251211 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges årsrapport 2017 for Fonden Gimle.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Fonden Gimles årsrapport godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Fonden Gimle har fremsendt årsrapport, revisionsprotokollat og koncertliste for 2017 med henblik på Kultur- og Idrætsudvalgets godkendelse af årsrapporten, inden den sendes til Kulturstyrelsen.
  Fonden Gimles resultatopgørelse for 2017 udviser et overskud på 36.519 kr., og egenkapitalen udgjorde den 31. december 2017 2.871.569 kr.
  Tilskuddet fra Roskilde Kommune udgjorde i 2017 i alt 2.572.739 kr. inkl. moms.
  Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Bestyrelsen har godkendt årsrapporten den 16. maj 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 15-08-2018, pkt. 103

  Godkendt.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A).

 • Pkt. 104 Ansøgning til Spejdernes lejr 2022

  Bilag_1_-_Beskrivelse_af_Spejderlejr_Soenderborg_2017.pdf Bilag_2_-_IS_Hedeland_henvendelse_til_ejerkommunerne_vedr_Spejdernes_Lejr_2022.pdf

  Pkt. 104

  Ansøgning til Spejdernes lejr 2022

  Sagsnr. 90951 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Bestyrelsen for Hedeland I/S har på bestyrelsesmødet den 29. juli 2018 besluttet at rette henvendelse til interessentkommunerne Roskilde, Høje-Taastrup og Greve med anbefaling af et samarbejde om at få ”Spejdernes Lejr 2022” til Hedeland.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der tilkendegives interesse for projektet som grundlag for, at Hedelands administrationen arbejder videre med en afklaring af projektet til politisk godkendelse i de tre interessentkommuner.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen for I/S Hedelands ønske om, at ”Spejdernes Lejr 2022” kommer til Hedeland følger af en forespørgsel fra KFUM-spejderne i Karlslunde om muligheden for at afholde arrangementet i Hedeland Naturpark.
  Spejdernes Lejr arrangeres via aftale om partnerskab med en værtskommune. Aftalen er baseret på et udbudsmateriale, som sendes ud af Foreningen Spejderne til kommunerne som grundlag for ansøgning om værtskabet.
  Hedelands administration har taget kontakt til Foreningen Spejderne og fået oplyst, at de er i gang med at nedsætte en styregruppe og ansætte en projektleder til tilrettelæggelsen af næste udgave af Spejdernes Lejr, som afholdes sommeren 2022. Det betyder, at udbudsmaterialet til arrangementet vil blive sendt ud til kommunerne i efteråret 2018, og at frist for ansøgning om værtskabet vil være primo 2019.
  Spejdernes Lejr 2022 vurderes som et arrangement, der i høj grad kan skabe værdi til Hedeland. I forhold til udviklingsplanen for Hedeland er alene antallet af forventede deltagere på 40.000 fortrinsvis børn og unge interessant. Derudover forventes arrangementet at tiltrække et større antal turister til området.
  Det, at der lægges op til, at værtskabet for Spejdernes Lejr 2022 i Hedeland deles mellem tre kommuner, indebærer, at der er behov for allerede nu at få afklaret om der er interesse for arrangementet i de tre kommuner, så de tre kommuners forvaltninger kan begynde at forberede en sag med afklaring af vilkår og økonomi til politisk godkendelse i løbet af efteråret 2018.
  Sagen forelægges ligeledes for Kultur- og Fritidsudvalgene i Greve og Høje-Taastrup kommuner i august 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Hvis kommunerne tilkendegiver interesse for projektet vil der blive forberedt en sag om vilkår og økonomiske konsekvenser senere på året.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 15-08-2018, pkt. 104

  Godkendt.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A).

 • Pkt. 105 Budget 2019-2022 - afsluttende drøftelser

  Kultur-_og_Idraetsudvalgets_budgetramme_samt_den_videre_budgetproces_-_augustmoederne.pdf Budgetnotat_for_Kultur-_og_Idraetsudvalget_-_budget_2019_til_augustmoedet.pdf Bilag_til_Budgetnotat_for_Kultur-_og_Idraetsudvalget_-_budget_2019_augustmoedet.pdf Takster_KIU.pdf KIU_bloklister.pdf KIU_bloktekster.pdf Budgetbemaerkninger_-_KIU.pdf

  Pkt. 105

  Budget 2019-2022 - afsluttende drøftelser

  Sagsnr. 302991 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som led i budgettidsplanen finder de afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene sted i august. Kultur- og Idrætsudvalget skal derfor drøfte udvalgsbudgettet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. budgettet, herunder takstforslag og ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen,
  2. anlægsbudgettet, dvs. den strategiske anlægsplan samt eventuelle ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  De afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene finder sted i august, hvor fagudvalgene drøfter udvalgenes drifts- og anlægsbudget. Udvalgets samlede driftsudgifter udgør 187,7 mio. kr., mens der indgår anlæg for 47,0 mio. kr. i den strategiske anlægsplan på udvalgets område for 2019. Det samlede udvalgsbudget opdelt på fagområder samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af særskilt bilag.
  Den samlede økonomiske balance viser på nuværende tidspunkt et underskud på 41,9 mio. kr. i 2019.
  Som følge af budgetudfordringerne i 2019-2022 er der i forlængelse af sidste års budgetlægning udarbejdet 3 temaanalyse vedr. skole og SFO, ældreområdet og ejendomsområdet samt en række budgetforbedringsmuligheder på de øvrige serviceområder. Fagudvalgene drøfter budgetforbedringsmuligheder med et afsæt i et samlet mål for budgetforbedringer på 35 mio. kr. årligt fra 2019 med en udvalgsfordelt andel for Kultur- og Idrætsudvalget på 2,0 mio. kr.

  Særlige forhold vedrørende Kultur- og Idrætsudvalget

  Der foreligger opdateret budgetnotat for udvalget område. Heri er listet en række drifts- og anlægsudfordringer for 2019 og frem samt budgetansøgninger fra interessenter.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da den vedrører budgetlægningen for 2019-2022

  Kultur- og Idrætsudvalget, 15-08-2018, pkt. 105

  Ad 1.: Godkendt, herunder at blokforslag vedr. ”Byens hus” og ”Øget beløb til elitesportsaftaler” oversendes i den foreliggende form. Herudover oversendes nye blokforslag:
  1) Fritidspasordning. (0,1 mio. kr. i 2019 og 0,15 kr. i 2020 og frem)
  2) Renovering af lokaler til skydebaner på baggrund af påbud (3,5 mio. kr. i 2019) (se punkt 101 på udvalgets dagsorden)
  3) Renovering af eksisterende kunstgræsbaner (uden fastlagt beløb) (se punkt 100 på udvalgets dagsorden)
  4) Foreningslivet ind i folkeskolen (0,2 mio. kr. årligt)
  Ad 2.: Godkendt og herudover oversendes nye blokforslag vedr.
  1) Børnekulturhus (5,4 mio. kr. i 2019, afled drift 0,6 mio. kr. årligt fra og med 2020)
  2) Nye kunstgræsbaner (uden fastlagt beløb) (se punkt 100 på udvalgets dagsorden)
  3) Etablering af ventilationsanlæg på Kildegården (Ansøgning fra Musisk Skoles bestyrelse) (1,0 mio. kr. i 2019)
  4) Ansøgning fra Vindinge IF – opgradering af idrætsfaciliteter (15 mio. kr. i 2019)
  5) Ansøgning fra Viby IF/brugerråd – opgradering af idrætsfaciliteter (11,5 mio. kr. i 2019)
  Det bemærkes, at den andel af blokforslag under PTU anlæg – Viby Bymidte – der vedrører biblioteks- og kulturhus skal flyttes til Kultur- og Idrætsudvalgets anlægsbudget.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A).

 • Pkt. 106 Orientering om status på tidsbestilling i borgerservice

  Pkt. 106

  Orientering om status på tidsbestilling i borgerservice

  Sagsnr. 307884 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Biblioteker og Borgerservice orienterer om status på indførelse af tidsbestilling borgerservice samt om et nyt bookingssystem til tidsbestilling, booking af møder m.v.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  På mødet den 21. december 2016, punkt 307, godkendte byrådet, at der indførtes obligatorisk tidsbestilling til Borgerservice på rådhuset for alle sagstyper. Samtidig godkendtes, at der på lokalbibliotekerne i Jyllinge og Viby indføres mulighed for tidsbestilling til henvendelser vedr. pas på mandage, torsdage og fredage (Jyllinge) og tirsdage, onsdage og fredage (Viby). På hovedbiblioteket betjenes borgere uden tidsbestilling torsdage og lørdage.
  Beslutningen blev godkendt med følgende bemærkning: Servicemålet sættes til max 7 arbejdsdage for ventetid på tidsbestilling. Kultur- og Idrætsudvalget lægger vægt på, at borgerne gives den bedst mulige service og præciserer, at borgere, der ikke har bestilt tid, ikke afvises, men ved henvendelse ydes den fornødne hjælp til afklaring og til evt. tidsbestilling.
  Løbende stikprøver har vist, at servicemålet er opfyldt. Faktisk er det muligt hver dag at finde ledige tider til stort set alle sagstyper samme dag eller dagen efter. Samtidig er der sket den forventede effektivisering i arbejdstilrettelæggelsen. Der er derfor stor tilfredshed med løsningen hos både borgere og medarbejdere.
  Ved sammenlægningen af borgerservicebetjeningen i Roskilde by fortsættes den obligatoriske tidsbestilling på alle sagstyper.
  Et særligt opmærksomhedspunkt er sikkerhed og diskretion. Med om-indretningen på hovedbiblioteket bliver der skabt gode løsninger på begge områder for borgerne og for medarbejderne.
  Forvaltningen kommer med et oplæg på mødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 15-08-2018, pkt. 106

  Udvalget besluttede at gøre sagen til en beslutningssag.
  Udvalget besluttede, at der kan igangsættes forsøg med tidsbestilling på hovedbiblioteket og øvrige biblioteker.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A).

 • Pkt. 107 Orientering om Elite- og Talentrådets årsberetning 2017/2018

  Elite-_og_Talentraadets_aarsberetning_2017-2018_godkendt_af_ETR.pdf Elite-_og_Talentraadets_aarsberetning.pdf

  Pkt. 107

  Orientering om Elite- og Talentrådets årsberetning 2017/2018

  Sagsnr. 287023 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Årsberetning 2017/18 er godkendt af Elite- og Talentrådet og fremlægges til orientering i Kultur- og Idrætsudvalget.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Årsberetningen indeholder en beskrivelse af Roskilde Kommunes mange forskellige initiativer og projekter inden for eliteidrætten og talentudviklingen, som bl.a. understøttes af Samarbejdsaftalen 2017 – 2020 mellem Team Danmark og Roskilde Kommune.
  Indeholdt i aftalen er blandet andet Talentudviklingspuljen, puljen til prioriterede sportsgrene, morgentræning for talentklasser på Himmelev Skole, morgentræning for ungdomsuddannelserne i kommunen samt talentudviklingsarbejdet indenfor 6 prioriterede sportsgrene i kommunen. I 2017 har Elite- og Talentrådet, i samarbejde med Vindermentalitet, påbegyndt et forløb med lokalt prioriterede sportsgrene.
  Ud over de ovennævnte projekter indeholder årsberetningen også Roskilde Kommunes elitesportsaftaler med udvalgte klubber i kommunen. Elite- og Talentrådet har i 2017 arbejdet med at kvalificere aftalegrundlaget for Roskilde Kommunes nye elitesportsaftaler, som der har været stor interesse for at søge fra kommunes mange klubber. Roskilde Kommunes byråd har i 2018 indgået hele 4 nye elitesportsaftaler (FC Roskilde, Roskilde Bordtennis, Roskilde Håndbold og Roskilde Roklub) for perioden 1. juli 2018 – 30. juni 2020.
  Årsberetningen indeholder også beretninger fra klubber og samarbejdspartnere, som understøtter klubbernes daglige talentarbejde, herunder bl.a. arbejdet med de unge talenter, med kurser i sportsernæring, strukturering og handleplaner for træning m.m. I årsberetningen indgår også evaluering af talentklasserne på Himmelev Skole, samt beskrivelse af de unge idrætsudøveres og trænernes oplevelser og erfaringer med træningen. Endelig indeholder årsberetningen en oversigt over klubbernes eksponering på Team Danmarks hjemmeside og på de forskellige sociale medier.
  Årsberetning er vedlagt som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 15-08-2018, pkt. 107

  -
  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A).

 • Pkt. 108 Orientering om halvårlig evaluering af elitesportsaftaler

  Halvaarlig_evaluering_af_elitesportsaftaler_godkendt_af_ETR.pdf Status_paa_Roskilde_Bordtennis.pdf Status_paa_FC_Roskilde.pdf

  Pkt. 108

  Orientering om halvårlig evaluering af elitesportsaftaler

  Sagsnr. 287023 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har indgået elitesportsaftaler med Roskilde Bordtennis og FC Roskilde for perioden juli 2015 til juni 2018. Som en del af aftalen gennemføres der halvårlige evalueringer af elitesportsaftalerne, som godkendes i Elite- og Talentrådet og fremlægges for Kultur- og Idrætsudvalget til orientering.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har afholdt halvårligt evalueringsmøde med FC Roskilde og med Roskilde Bordtennis, hvor forpligtelserne i elitesportsaftalerne mellem Roskilde Kommune og klubberne er blevet gennemgået. Evalueringen er den sidste i indeværende aftaleperiode, som løber fra 1. juli 2015 til sommer 30. juni 2018.

  I aftalerne har der været fokus på, at klubberne skal leve op til en række forpligtelser, specielt i forhold til skolesamarbejde og pressearbejde.

  Årsregnskab

  Begge klubber har fremsendt deres seneste regnskab. I forhold til de forpligtelser der er for FC Roskilde og Roskilde Bordtennis giver det ikke anledning til bemærkninger. Der gøres opmærksom på, at regnskabet ikke formelt er godkendt på de to klubbers generalforsamling, da disse ikke er afholdt endnu.

  Skolesamarbejdet

  FC Roskilde og Roskilde Bordtennis har sammen iværksat et ’roadshow’, hvor de i fællesskab tager ud til de skoler, som har ønsket besøg fra de to klubber. Det har fungeret godt, og alle skoler i Roskilde Kommune er blevet tilbudt dette.

  Pressearbejde

  Antallet af artikler i danske medier skrevet om de to klubber er steget markant i perioden. Fra start af aftale til i dag er FC Roskilde vækstet med over 50 % og Roskilde Bordtennis med 10 %.
  Antallet af ”likes” på de to klubbers facebookside er fra 2015 og frem til i dag steget med 69% for FC Roskilde og 55 % for Roskilde Bordtennis.

  Oversigt over klubbernes forpligtigelser og status over klubbernes opfyldelse af forpligtigelserne er vedlagt i bilag. Forvaltningen vurderer, at klubberne har levet op til deres forpligtigelser i henhold til Roskilde Kommunes samarbejdsaftale med Roskilde Bordtennis og FC Roskilde. Evalueringen er godkendt i Elite- og Talentrådet på mødet den 6. juni 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 15-08-2018, pkt. 108

  -
  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A).

 • Pkt. 109 Meddelelser fra forvaltningen

  Pkt. 109

  Meddelelser fra forvaltningen

  Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 15-08-2018, pkt. 109

  ̵ Roskilde Bibliotekernes efterårsprogram.
  ̵ Byggeriet på hovedbiblioteket fører til lokalarkivets lukning i en måned. Der annonceres.
  ̵ Bogbussens besøgstal er steget.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A).

 • Pkt. 110 Eventuelt

  Pkt. 110

  Eventuelt

  Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 15-08-2018, pkt. 110

  ̵ Fællesmøde med Folkeoplysningsudvalget
  ̵ Kildegårdens officielle åbning 7. september
  ̵ Frivillig Fredag den 28. september
  ̵ Biblioteksforeningens arbejde med strategi
  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A).