You are here

Referat

Dato: Onsdag, Januar 16, 2019 - 17:00
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 1 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 1

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 16-01-2019, pkt. 1

  Godkendt.

 • Pkt. 2 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 2

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 16-01-2019, pkt. 2

  Præsentation af Roskilde Hallerne som hjemmebane for bordtennislandsholdet.

 • Pkt. 3 Temadrøftelse - Roskilde Badene

  Pkt. 3

  Temadrøftelse - Roskilde Badene

  Sagsnr. 314203 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der gives en status på udviklingen i Roskilde Badene samt en status på byggeriet af ny svømmehal.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at status drøftes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Badet står klar til at åbne ny svømmehal ultimo 2019 og i den forbindelse ønskes en dialogproces med Kultur- og Idrætsudvalget om fremtidens strategi for og profil af et samlet Roskilde Badene.
  Roskilde Badene består i dag af Roskilde Badet, Maglegårdsbadet og Sct. Jørgens Badet. Desuden drifter Roskilde Badene varmvandsterapibassinerne på Lysholmbadet og Bernadottegården.
  Roskilde Badet er nu godt halvvejs i byggeriet, og der er for alvor kommet gang i 50-meter bassinet. Op til sommerferien og festivalen blev der etableret en midlertidig indgang, og ombygninger i de gamle eksisterende omklædningsrum blev færdiggjort. Åbningen af den eksisterende svømmehal op til Roskilde Festival 2018, lykkedes med en stor fælles indsats. Vægge til kælderen og bassiner er færdige, og byggeriet af wellness-, aktivitets- og varmtvandsområdet samt det nye 50-meter bassin er kommet i gang.
  Der arbejdes i øjeblikket efter en arbejdstidsplan med en aflevering til efteråret 2019. Økonomien er på nuværende tidspunkt presset.
  Repræsentanter for ejendomsområdet vil deltage på mødet og redegøre for projektets stade.
  Desuden vil leder af Roskilde Badene, Kasper Pedersen, give en status på aktiviteter og organiseringen af Roskilde Badene indtil nu og lægge op til en drøftelse af fremtidige tiltag.
  Forvaltningen vil på baggrund af drøftelserne på mødet fremlægge en strategi for den nye svømmehal og de øvrige bade på udvalgets møde i marts.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 16-01-2019, pkt. 3

  Drøftet.

 • Pkt. 4 Brug af Lysholmbadet

  Pkt. 4

  Brug af Lysholmbadet

  Sagsnr. 314205 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  For at optimere driften af Roskilde Badene fremlægges sag om at konvertere den offentlige åbningstid i Lysholmbadet til foreningstid.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller at:

  1. Roskilde Badene stopper med at have offentlige tid på Lysholmbadet mandag kl. 14.15-19.45 og tirsdag kl. 15-19.30. De frigivne tider udbydes herefter til foreningsbrug.
  2. beslutningen træder i kraft primo 2019, når Lysholmbadet åbner igen efter endt istandsættelse af kloranlæg.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Badene ønsker at konvertere den offentlige tid til foreningstid, og samtidig sørge for, at de nuværende offentlige brugere kommer til at opleve så små gener som muligt. Der er derfor igangsat en dialog med de foreninger, der anvender Lysholmbadet i dag, om, at de overtager den frigivne tid og samtidig fastholder tiderne til de faste nuværende offentlige brugere, så de kan tilbydes samme aktivitet inden for nuværende åbningstid. De nuværende foreninger, der anvender Lysholmbadet er Neptun Svømmeklub og Viby Svømmeklub.
  Fordelen ved at frigive den offentlige tid vil være, at det bliver muligt at samle og optimere tiderne og derved tilbyde flere foreningshold til gavn for flere brugere.
  Det vil blive billigere på årsbasis for alle offentlige brugere at overgå til foreningsregi.
  Den offentlige tid har fungeret som tilmeldingstider, og har i praksis ikke været offentlige tilgængelige, da flere grupper har booket for hele sæsonen på forhånd.
  De offentlige tider bliver i dag ikke benyttet i særlig stor udstrækning. På nuværende tidspunkt er belægningsgraden på den offentlige udbudte tid ca. 50% (136 pladser hvoraf 69 benyttes). Med den nye organisering, hvor foreningerne udbyder aktiviteter, forventes en belægningsgrad på over 85%.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Ændringen gennemføres inden for Roskilde Badenes samlede ramme. Mindreindtægter ved billetsalg vil blive opvejet af mindreudgifter til opsyn.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 16-01-2019, pkt. 4

  Godkendt.

 • Pkt. 5 Oprettelse af dialogforum for Roskilde Badene

  Pkt. 5

  Oprettelse af Dialogforum for Roskilde Badene

  Sagsnr. 314201 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  På baggrund af et ønske fra Roskilde Badene og et samlet Brugerråd anbefaler forvaltningen, at der oprettes et dialogforum med aktører fra hele svømmeområdet som erstatning for Brugerrådet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der oprettes et dialogforum med deltagelse af alle aktører fra svømmeområdet, Roskilde Idræts Union og skoleområdet.
  2. Brugerrådet i Roskilde Badene nedlægges.
  3. der fremsendes endelige retningslinjer for Dialogforum for Roskilde Badene til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget medio 2019.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Efter drøftelser gennem 2018 har et enigt Brugerråd i Roskilde Badene besluttet at anbefale Kultur- og idrætsudvalget at nedlægge Brugerrådet og permanent oprette et Dialogforum for Roskilde Badene.
  Dialogforum vil være rådgivende i forbindelse med driften og udviklingen af aktiviteter af det samlede Roskilde Badene. Dialogforum vil give alle deltagende aktører på svømmeområdet mulighed for indflydelse.
  Der afholdes fire møder i dialogforum årligt. Der vil blive oprettet temagrupper, som medlemmerne selv udvælger i fællesskab og i udgangspunktet selv driver.
  Eksempler på temagrupper:
  - Fælles brug og indkøb af udstyr og samarbejde om events, kurser/uddannelse.
  - Fordeling af tider i Roskilde Badene, herunder generel udnyttelse og benyttelse i åbningstiden.
  Roskilde Badene er ansvarlig for afholdelsen af møderne i Dialogforum Roskilde.
  De offentlige brugere bliver hørt via andre kanaler, herunder de sociale medier, ved kaffe-morgenmøder og ved brugerundersøgelser med forskellige målgrupper.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 16-01-2019, pkt. 5

  Godkendt.

 • Pkt. 6 Prioritering af midler til kunstgræsbaner og delvis udmøntning af Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter i 2019-2022

  Pkt. 6

  Prioritering af midler til kunstgræsbaner og delvis udmøntning af Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter i 2019-2022

  Sagsnr. 258433 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget forelægges en prioritering af midlerne til kunstgræsbaner samt delvis udmøntningsplan for Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter i 2019-2022.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. prioriteringen af midler til kunstgræsanlæg 2019-2022 jf. skema nedenfor godkendes.
  2. udvalget forelægges en endelig udmøntningsplan for den resterende del af Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter for årene 2019-2022 i juni 2019.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af budget 2019 at afsætte 3 mio. kr. pr. år i perioden 2019-2022 til etablering af nye kunstgræsbaner, med en så bæredygtig løsning som muligt. For at få finansieret kunstgræsbanerne fuldt ud er det i budgetforliget fremhævet, at Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter kan bidrage til etablering af kunstgræsbanerne. Derfor forelægges med denne sag et forslag til prioritering af midlerne til kunstgræsbaner suppleret med midler fra Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter. På Kultur- og Idrætsudvalgets møde i juni 2019 vil blive fremlagt et forslag til 4-årig udmøntningsplan for de resterende midler i puljen.
  Det er et politisk ønske at prioritere kunstgræsbaner i den rækkefølge, som kan ses i skemaet nedenfor. Priserne på miljøvenlige kunstgræsbaner med kork, biofill eller purefield uden granulat vurderes til at ligge på ca. 8 mio. kr. pr. bane inkl. opvarmningsareal. Dette beløb er ca. 2 mio. kr. højere end anlæg af den type kunstgræsbaner, der er i Roskilde Kommune i dag. Den endelige pris på banerne kendes først, når der er foretaget et udbud af opgaven. Hvis det viser sig, at priserne er billigere, vil beløbet tilbageføres i Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter til prioriteringen på udvalgets møde i juni 2019.
  Der er lavet en aftale med KFUM’s Boldklub Roskilde om medfinansiering af anlægget i Lillevang, så den kommunale udgift til dette anlæg reduceres til 3,5 mio. kr.
  Kunstgræsanlæggene vil blive anlagt i perioden 1. april – 1. november. Anlægget i Svogerslev kan dermed stå færdig i efteråret 2019, i Lillevang i 2020 og i Himmelev i 2022, såfremt nedenstående prioritering og tidsplan godkendes.

  Forslag til prioritering af midler til kunstgræsanlæg 2019-2022:

  Mio. kr. 2019 2020 2021 2022
  Kunstgræs, Svogerslev i 2019 8
  Kunstgræs, Lillevang i 2020 3,5
  Kunstgræs, Himmelev i 2022 3 5

  Finansiering af ovenstående prioritering:

  Mio. kr. 2019 2020 2021 2022
  Puljen til etablering af nye kunstgræsbaner 3 3 3 3
  Puljen til kultur- fritids- og idrætsfaciliteter 5 0,5 0 2
  I alt 8 3,5 3 5

  Midler fra Puljen til kultur-, fritids-, og idrætsfaciliteter til prioritering på mødet i juni 2019:

  Mio. kr. 2019 2020 2021 2022
  Ledige midler i Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter pr. januar 2019 6,6 8 12,25 12,25
  Forslås anvendt til kunstgræsbaner i denne sag 5 0,5 0 2
  Resterende midler i Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter 1,6 7,5 12,25 10,25

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019-2022, da kunstgræsbanerne finansieres af dels de i budgetforliget afsatte anlægsmidler til etablering af kunstgræsbaner og dels af Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter på budget 2019-2022.
  I 2019 vil der være 1,6 mio. kr. tilbage til udmøntning fra puljen, og restudmøntningen vil blive behandlet på udvalgets møde i juni 2019.
  Byrådet har den 19. december 2018, punkt 411, frigivet de i budget 2019 afsatte 8,0 mio. kr. til Puljen til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter. Heraf er de 1,0 mio. kr. jf principperne for puljen, byrådet februar 2018, reserveret til små renoverings/forbedrings-projekter, som prioriteres i samarbejde med RIU og FOU, og 0,4 mio. kr. er reserveret til forundersøgelser og dialog.
  Ligeledes forventes de i budget 2019 afsatte 3,0 mio. kr. til kunstgræsbaner frigivet i byrådet den 30. januar 2019, jf. anden sag på dagsordenen,” Frigivelse af rådighedsbeløb – Kunstgræsbaner”, hvorfor indstillingens punkt 1 er under forudsætning af byrådets godkendelse af frigivelsessagen.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 16-01-2019, pkt. 6

  Godkendt.

 • Pkt. 7 Invitation til ny runde med frikommuneforsøg

  Invitation_til_nyt_frikommuneforsoeg.pdf

  Pkt. 7

  Invitation til ny runde med frikommuneforsøg

  Sagsnr. 313077 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Alle kommuner har modtaget invitation til at ansøge om deltagelse i en ny runde frikommuneforsøg.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune ikke på eget initiativ indgår i et frikommuneforsøg grundet blandede erfaringer med sidste runde frikommuneforsøg, men forholder sig åbne for et eventuelt samarbejde initieret af andre kommuner.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forlængelse af økonomiaftalen for 2019 og som en del af Sammenhængsreformens spor om afbureaukratisering har alle kommuner modtaget invitation til at ansøge om deltagelse i en ny runde frikommuneforsøg.
  Som noget nyt vil der ikke ske en indledende udvælgelse af frikommuner eller frikommunenetværk. I stedet kan alle kommuner søge direkte om godkendelse af forsøg i to ansøgningsrunder. Frist for forsøgsansøgninger for 1. og 2. runde er henholdsvis den 1. april 2019 og den 1. oktober 2019. Der vil blive udvalgt cirka 10 forsøg i hver af de to ansøgningsrunder.
  Af invitationen fra ministeriet fremgår, hvilke typer af forsøg der vil blive givet særlig prioritet.
  Kommuner kan søge enkeltvis eller i netværk. Ved vurdering af forsøgsansøgninger vil det blive tillagt positiv vægt, hvis der er tale om et netværk af kommuner. Ved vurdering af ansøgningerne vil der som udgangspunkt blive givet en særlig prioritet til forsøg, som omhandler en af nedenstående problemstillinger, der har sammenhæng og effektivitet som fællesnævner:
  ̵ Sammenhængende indsatser på tværs af beskæftigelses-, social-, sundheds- og uddannelsesområderne.
  ̵ Udsatte børns vej gennem livet fra daginstitution til uddannelse
  ̵ Overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse / beskæftigelse
  ̵ Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen – overgange mellem kommunale og regionale sundheds- og plejetilbud
  ̵ Tværgående effektivisering af opgaveløsningen
  ̵ Administrative effektiviseringer
  Det vil som udgangspunkt blive tillagt positiv værdi, hvis forsøgsansøgningen indeholder en målbar målsætning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 425

  Udsat til den 5. december.

  Økonomiudvalget, 05-12-2018, pkt. 488

  Sagen sendes til udtalelse i fagudvalgene.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 16-01-2019, pkt. 7

  Udvalget ønsker at lade muligheden for frikommuneforsøg stå åben, og anbefaler at sagen sende sagen videre til Afbureaukratiseringsgruppen.

 • Pkt. 8 Ansøgning vedr. koncertkapellets opstart

  Ansoegning_vedr._koncertkapellets_opstart.pdf Vision_behov_organisation.pdf Budget_Koncertkapellet.pdf Byggeprojekt_-_Koncertkapellet.pdf Vedtaegter_for_foreningen_Koncertkapellet.pdf

  Pkt. 8

  Ansøgning vedrørende Koncertkapellets opstart

  Sagsnr. 313307 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Foreningens Koncertkapellet ansøger om 300.000 kr. årligt i 2019 og 2020.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at ansøgningen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Foreningen Koncertkapellet ansøger om 300.000 kr. hvert år i årene 2019 og 2020 til opstart af Koncertkapellet.
  Foreningen blev stiftet i 2016 med det formål at omdanne det tidligere Sct. Jørgensbjerg Kapel beliggende Sct. Hans Gade 31 til et levende musiksted. Foreningen har i efteråret 2018 fået udarbejdet et brugerundersøgelse, som understreger behovet for et fysisk mødested og eksperimentarium for klassisk og anden akustisk musik i Roskilde.
  Foreningen ønsker at fundraise fra private fonde til istandsættelse af kapellet. Byggeprospektet er udarbejdet og forventes realiseret for 6 mio. kr.
  Den ansøgte driftsstøtte skal dække omkostninger til bygningsdrift og værtsfunktion i kapellet. Det samlede driftsbudget er på 550.000 kr.
  Det er forvaltningens vurdering, at mange musikaktører i Roskilde Kommune efterspørger en samlende facilitet til den ikke-forstærkede musik. Initiativet er indskrevet i Handleplanen 2018-2021 for Alle Tiders Musikby.
  Det kan overvejes at fremsende ansøgningen til behandling i Musikbyudvalget, og at Musikbyudvalget eventuelt kan gøre støtten betinget af, at der opnås støtte fra private fonde. Der er ledige midler i Musikbypuljen 2019 for projekter, der understøtter Musikbystrategien. Alternativt kan ansøgningen sendes videre til drøftelserne vedrørende budget 2020. Forvaltningen kan ikke umiddelbart anvise finansiering inden for Kultur- og Idrætsudvalgets budget. Byrådets Udviklingspulje er disponeret for 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 16-01-2019, pkt. 8

  Udvalget finder projektet relevant, og besluttede at sende ansøgningen videre til Musikbyudvalget for så vidt angår støtte i 2019.
  Udvalget besluttede at tage spørgsmålet om støtte i 2020 op i forbindelse med budgetforhandlingerne.

 • Pkt. 9 Roskilde DampRadio - ansøgning om garanti for kassekredit

  Ansoegning_af_28._november_2018_fra_Roskilde_DampRadio.pdf Aarsregnskab_2017_fra_Roskilde_DampRadio.pdf

  Pkt. 9

  Roskilde DampRadio - ansøgning om garanti for kassekredit

  Sagsnr. 314313 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde DampRadio ansøger Roskilde Kommune om en garanti således, at DampRadioen kan oprette en kassekredit på 100.000 kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at ansøgningen om en kommunal garanti til DampRadioen ikke imødekommes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde DampRadio anfører, at de udbetaler refusionsberettigede lønudbetalinger til 15 synshandicappede medarbejdere, og at disse lønudbetalinger ikke kan nå at blive refunderet, inden foreningen skal leve op til dens forpligtigelser angående betaling af skat, ATP, feriepenge mv.
  Roskilde DampRadio søger derfor Roskilde Kommune om at garantere for DampRadioen, så DampRadioen kan have en kassekredit på 100.000 kr. i banken.
  Foreningen anfører, at den indtil 2011 har haft en kassekredit i Nordea Bank, men at det ikke længere er muligt at få en sådan i banken uden en garanti fra kommunens side.
  Det kan oplyses, at af de 15 synshandicappede, der er ansat på særlige vilkår, betaler Roskilde Kommune refusion for de 2 af borgerne, der er bosat i Roskilde Kommune. Øvrige ansatte må komme fra andre kommuner, regionen mv. Roskilde Kommune har tilbudt at betale refusionen for de 2 ansatte hurtigere end kvartalsvis.
  Roskilde Kommune kan støtte en ikke kommerciel lokalradio, og der stilles i dag lokaler til rådighed for Roskilde DampRadio. Forvaltningen anbefaler, at der ikke gives en garanti, da det kan føre til, at en række andre vil anmode om tilsvarende type af garanti.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Hvis det ønskes at imødekomme ansøgningen, kan det oplyses, at en kassekredit har karakter af en eventualforpligtelse for Roskilde Kommune og sagen vil skulle videresendes til endelig beslutning i byrådet.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 16-01-2019, pkt. 9

  Forvaltningens indstilling blev godkendt, idet udvalget lægger vægt på, at refusionen udbetales hurtigt.

 • Pkt. 10 Udbudsmateriale - samlet bibliotek og kulturhus i Viby

  Byggeprogram_del_1_02.02.2019.pdf Konkurrencebetingelser_Viby_Kulturhus_02.02.2019.pdf Udbudstidsplan_foreloebig_02.02.2019.pdf

  Pkt. 10

  Udbudsmateriale - samlet bibliotek og kulturhus i Viby

  Sagsnr. 314516 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Det er besluttet at etablere et samlet bibliotek og kulturhus i Viby, som skal huse lokalbibliotek, kulturforening KulturCosmos samt Ramsøegnens Lokalhistoriske Arkiv. Alle tre aktører fraflytter deres respektive matrikler og organiseres i det nybyggede hus. Huset skal spille en central rolle i bymidtens udvikling. Udbudsmateriale er nu udarbejdet til en totalentreprise.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at konkurrencebetingelser og byggeprogram godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet udbudsmateriale på opgaven omkring det nye bibliotek og kulturhus i Viby Sjælland med henblik på at udbyde opgaven i totalentreprisekonkurrence, hvor der skal gives et bud på opgavens arkitektoniske løsning ud fra de fastlagte krav i udbudsmaterialet.
  Der prækvalificeres 5 totalentreprenører til at afgive tilbud på totalentreprisen. Totalentreprisen udbydes i henhold til Tilbudsloven efter tildelingskriteriet ” det økonomisk mest fordelagtige tilbud”. Det forventes, at der vil blive forhandlet med op til 3 tilbudsgivere.
  Opgaven forventes udbudt i starten af februar jf vedlagte tidsplan.
  Parallelt med udbuddet af bibliotek og kulturhus vil entreprisen på nedrivning af det eksisterende mejeri og Cosmoshallen samt fjernelse af tanke i jord og eventuel oprensning af grunden blive udbudt som selvstændig entreprise. Nedrivningen vil først blive igangsat, når der er indhentet tilbud på nybyggeriet, og økonomien på begge entrepriser kendes.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, i det sagen udmønter anlægsbudget afsat til opgaven. Samlet er der afsat i alt 37,5 mio. kr. til projektet, de 18 mio. kr. ligger i 2019.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 16-01-2019, pkt. 10

  Godkendt.

 • Pkt. 11 Øget driftsbevilling til Byens hus

  Pkt. 11

  Øget driftsbevilling til Byens hus

  Sagsnr. 302714 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Det er fortsat ikke indgået aftale om udlejning af cafeen i Byens hus, og derfor behov for en ekstra driftsbevilling på 720.000 kr. årligt, hvis det nuværende aktivitetsniveau skal opretholdes.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en øget driftsbevilling finansieret af kassebeholdningen til Byens hus på 720.000 kr. årligt fra og med 2019 og indtil der er fundet en løsning med en lejer i cafeen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Af budgetaftalen for 2019 fremgår, at budgetforligsparterne er enige om at følge de aktuelle forhandlinger om en café i Byens hus tæt. Parterne er indstillet på at drøfte sagen med henblik på at finde en løsning, hvis der ikke opnås en indtægt til driften af Byens hus.
  Byens hus har gennem de første leveår opbygget en unik kontakt til Roskildes indbyggere. Et hus hvor alle føler sig hjemme og kan tage del, hvad enten det er i arbejdstiden eller fritiden, som indbygger eller ansat. Kontakten til de mange netværk, klubber og foreninger, som låner lokaler og afholder arrangementer i og på Stændertorvet uden for huset, skaber grobund for et stærkt fællesskab på tværs af interesser. Det gælder f.eks. traditionen med de månedlige bymidtekoordineringsmøder, med fast deltagelse af Roskilde Handel, Visit Roskilde og Kulturstrøget samt repræsentanter fra forvaltningen, et forum for samarbejde og vidensdeling mellem institutioner, erhverv og forvaltning til gavn for udviklingen af Roskilde Bymidte.
  Samtidig oplever huset en stigende interesse på tværs af forvaltningen for at bruge huset endnu mere til at komme i dialog med civilsamfundet på en konstruktiv og produktiv måde.
  I de seneste to budgetår er budgetudfordringen løst med ekstraordinært tilskud fra blandt andet Byrådets Udviklingspulje. Da der fortsat ikke er lavet en aftale med en lejer, er der fortsat et manglende budget til Byens hus i 2019 på 720.000 kr., hvis det nuværende aktivitetsniveau skal fastholdes. Hvis der ikke kan afses midler, vil det betyde, at der skal ske afskedigelser og omstrukturering. Beløbet svarer til den manglende lejeindtægt på 60.000 kr. om måneden fra cafeen.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 720.000 kr. årligt fra 2019 og frem.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 16-01-2019, pkt. 11

  Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

 • Pkt. 12 Frigivelse af rådighedsbeløb - Kunstgræsbaner

  Pkt. 12

  Frigivelse af rådighedsbeløb – Kunstgræsbaner

  Sagsnr. 258433 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Frigivelse af midlerne til kunstgræsbaner for 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 3 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til kunstgræsbaner.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der søges om frigivelse af de afsatte midler i 2019 til kunstgræsbaner, så det er muligt at starte arbejdet med etablering af en kunstgræsbane i Svogerslev, jf. anden sag på Kultur- og Idrætsudvalgets dagsorden, hvor der er forslag til prioritering af rækkefølgen for etablering af kunstgræsbaner i kommunen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.
  Økonomiske konsekvenser i anlægssagen i 2019

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -3.000
  Anlæg, indtægter
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -3.000
  Anlæg, indtægter
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 16-01-2019, pkt. 12

  Anbefales.

 • Pkt. 13 Frigivelse af rådighedsbeløb - Kom ud og leg 2019

  Pkt. 13

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Kom ud og leg 2019

  Sagsnr. 302714 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen omhandler frigivelse af rådighedsbeløb i budget 2019 til Kom ud og leg puljen på 300.000 kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. ved frigivelse af det budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til ”Kom ud og leg puljen”.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Kom ud og leg-puljen understøtter, at Roskilde Kommune er et sjovere og sundere sted at bo og arbejde i, da bevillingen giver mulighed for at skabe musiske, sociale, kropslige og kunstneriske faciliteter i kommunen.
  Pulje fordeles i lighed med tidligere år administrativt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.
  Økonomiske konsekvenser anlægssag i år 2019:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -300
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -300
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 16-01-2019, pkt. 13

  Anbefales.

 • Pkt. 14 Anlægsbevilling - Renovering af facilitet i bokseklubben på Kildegården

  Pkt. 14

  Anlægsbevilling - Renovering af facilitet i bokseklubben på Kildegården

  Sagsnr. 301818 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med gennembrydningerne af ydermurene på Kildegården 13 er der konstateret et behov for en gennemgribende renovering af bygningen, da der er fare for sammenstyrtning. I denne sag forelægges en plan for finansiering af renoveringen.

  Indstilling

  Det indstilles, at:

  1. renovering af Kildegården 13, hvor AIK Roskilde holder til, igangsættes.
  2. at der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling på 3,9 mio. kr. i 2019 vedr. renovering af bokseklubbens faciliteter på Kildegården. Bevillingen finansieres ved dels at omplacere 3,0 mio. kr. fra driftsrammen (bygningsvedligehold) til anlægsrammen og dels at omplacere 0,9 mio. kr. fra allerede afsatte anlægsmidler til Kildegårdsprojektet.

  Beslutningskompetence

  Beslutningskompetencen for punkt 1: Kultur- og Idrætsudvalget
  Beslutningskompetencen for punkt 2: Byrådet

  Sagsfremstilling

  En del af projektet omkring udvikling af Kildegården er at foretage gennembrydninger i ydermurene på de bygninger, der vender ind mod dansepladsen, for at skabe en mere åben og inviterende plads. Disse gennembrydninger er gennemført i Kildegården 8, hvor Roskilde Håndbold holder til.
  I forbindelse med gennembrydningerne af ydermurene på Kildegården 13, hvor bokseklubben AIK Roskilde holder til, er bygningen besigtiget af en ingeniør med henblik på at etablere større vinduesåbninger og direkte udgang til den nye plads. Ved gennemgangen konstaterede ingeniøren, at bygningen var svækket grundet deformationer i tagkonstruktionen. Taget har sat sig over tid og er nogle steder sunket ned.
  At renoveringsbehovet har nået det omfang skyldes primært et stort efterslæb på vedligehold af bygningen.
  Ingeniøren anbefalede, at taget blev skiftet, og at der, i den kommende vinter, blev holdt øje med snelast samt meget stærk vind, der kan svække bygningen yderligere og derved skabe risiko for kollaps. Ejendomsservice afholder på baggrund af anbefalingen løbende tilsyn med bygningen denne vinter, og lukker akut bygningen i tilfælde af stærk blæst eller snefald.
  Hele projektet med understøtning af bygningen og gennembrydningerne ud mod pladsen beløber sig til 3,9 mio. kr. Den foreslåede finansiering af beløbet kan ses nedenfor:
  ̵ 400.000 kr. fra Kildegårdsprojektet, der allerede er disponeret til gennembrydningerne. Der vil fortsat være ca. 200.000 kr. tilbage på projektet, som er disponeret til afsluttende anlægsarbejder.
  ̵ 500.000 kr. fra etablering af midlertidig parkering og stiforbindelse til Kildegården. Resterende midler af en samlet bevilling på 1.000.000 kr.
  ̵ 3.000.000 kr. fra bygningsvedligehold.
  Renoveringen af lokalerne vil ske i dialog med bokeseklubben.

  Økonomi

  Sagen har ingen kasseeffekt i 2019, da sagen finansieres ved omplacering af allerede afsatte midler. Der omplaceres 3,0 mio. kr. fra driftsrammen (bygningsvedligeholdelse) til anlægsrammen, samt 0,9 mio. kr. fra allerede afsatte anlægsmidler til Kildegårdsprojektet.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2019:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Parkeringsplads belysning og sti
  Anlægspulje Kildegården til senere udmøntning
  Renovering af bokseklubs faciliteter
  -763
  -2.667
  0
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Parkeringsplads belysning og sti
  Anlægspulje Kildegården til senere udmøntning
  Renovering af bokseklubs faciliteter
  -263
  -2.267
  -3.900
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Renovering af bokseklubs faciliteter -3.900
  Finansiering:
  Budgetomplacering fra driftsrammen
  Budgetomplacering fra anlægsrammen
  3.000
  900

  Kultur- og Idrætsudvalget, 16-01-2019, pkt. 14

  Ad 1.: Godkendt.
  Ad 2.: Anbefales.

 • Pkt. 15 Anlægsbevilling - Algade 31 som børnekulturhus

  Pkt. 15

  Anlægsbevilling - Algade 31 som børnekulturhus

  Åbent Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der ansøges om anlægsbevilling på 2,541 mio. kr. i 2019 finansieret af Byrådets Udviklingspulje til etablering af børnekulturhus i Algade 31.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 2,541 mio. kr. i budget 2019, finansieret af afsat beløb til formålet i Byrådets Udviklingspulje til etablering af børnekulturhus.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I Byrådets Udviklingspulje er der af 2,541 mio. kr. i 2019 til udvikling af Algade 31 til et børnekulturhus. Beløbet dækker mindre ombygninger og aktivitetsudvikling. Opgaven er forankret i Roskilde Bibliotekerne.
  Algade 31 stammer fra 1901 og har været klosterforvalterbolig for Roskilde Kloster samt hjemsted for kommunens aftenskoler. Huset er i sommeren 2018 gjort klar til midlertidige aktiviteter. Samtidig er udendørsarealerne i Klosterhaven åbnet op og renoveret, så man kunne lancere den foreløbige version af børnekulturhuset den 24. august med 500 gæster.
  I efteråret 2018 er der eksperimenteret med aktivitetsmuligheder, gennemført i samarbejde med forskellige aktører og placeret både i huset og på udearealerne. I sommerferien blev det anvendt til Sjov Ferie aktiviteter. Huset har været velbesøgt og fået stor lokal opmærksomhed fra både borgere, daginstitutioner, skoler, butikker og presse.
  Til januar evalueres på aktiviteter fra august til november for at vælge husets endelige profil og indretning. Der er samtidig en proces i gang med fondsansøgninger hos RealDania og LOA, som kan supplere eventuelle midler fra udviklingspuljen til en mere permanent indretning, herunder både kreative rammer og opfyldelse af lovkrav som handicapadgang.

  Økonomi

  Sagen har ingen kassepåvirkning i 2019, da sagen nedskriver udviklingspuljens driftsbudget med 2,541 mio. kr.
  Økonomiske konsekvenser anlægssag i 2019:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter 0
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Algade 31, børnekulturhus, udgifter -2.541
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Algade 31, børnekulturhus, udgifter -2.541

  Finansiering:

  Udviklingspuljen, drift -2.541

  Kultur- og Idrætsudvalget, 16-01-2019, pkt. 15

  Udsættes og behandles i forbindelse med evaluering.

 • Pkt. 16 Anlægsbevilling - Jyllinge trafik

  Pkt. 16

  Anlægsbevilling - Jyllinge trafik

  Sagsnr. 312487 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om anlægsbevilling til etablering af ensrettede cykelstier i hver side af Værebrovej som led i etablering af supercykelsti fra Jyllinge bymidte til Stenløse via Værebrovej. Der er tale om fremrykning af 3,7 mio. kr. fra anlægsbudgettet i 2020 til 2019. Finansieringen kan ske ved en anderledes fordeling af anlægsbudgettet til nyt bibliotek og kulturhus i Viby.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling i 2019 på 3,7 mio. kr. til Jyllinge Trafik, finansieret ved omplacering af 3,7 mio. kr. fra Nyt bibliotek og kulturhus (Viby bymidte).
  2. der i forslaget til Strategisk Anlægsplan 2020 indarbejdes den tilsvarende budgetomplacering i 2020 vedrørende Nyt bibliotek og kulturhus (Viby bymidte).

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har udbudt anlægsopgaven for cykelstier langs Værebrovej som et samlet anlægsarbejde og modtaget tilbud fra entreprenører, der viser, at det vil være en fordel at gennemføre hele arbejdet på én gang. Generne fra anlægsarbejdet vil minimeres, der kan opnås en mindre besparelser i projektet i forhold til samlet byggetid, etablering af byggeplads m.m., og supercykelstien vil kunne åbnes et år før tid.
  Forvaltningen har haft dialog med grundejerne langs både Værebrovej og Møllevej, og der er indgået aftaler om arealerhvervelse på ekspropriationslignende vilkår. Første etape gennem den nye park ved Jyllingehallen er etableret i forbindelse med anlæg af parken og forpladsen til hallen.
  Hvis anlægsbudgettet på 3,7 mio. kr. afsat i 2020 fremrykkes til 2019, vil det være muligt at skabe en sikker og sammenhængende cykelsti fra Jyllinge bymidte via Møllevej og Værebrovej til kommunegrænsen allerede i 2019. Alternativt vil første etape blive anlagt i foråret 2019, hvorefter anlægsarbejdet stoppes og sidste etape gennemføres i foråret 2020.
  Fremrykningen vil kunne finansieres ved en budgetomplacering af en mindre del af det i budget 2019 afsatte beløb på 18 mio. kr. til etablering af nyt bibliotek og kulturhus i Viby til 2020. Dette vil ikke have konsekvenser for den samlede budgetramme til etablering af nyt bibliotek og kulturhus i Viby, og forvaltningen har vurderet, at det ikke har konsekvenser for tidsplanen. Der henvises til anden sag på Kultur- og Idrætsudvalgets dagsorden om udbudsmateriale og tidsplan vedrørende byggeriet.
  Projektet forventes startet: Ultimo januar 2019.
  Projektet forventet afsluttet: Ultimo august 2019.
  Sagen forelægges i både Kultur- og Idrætsudvalget og Plan- og Teknikudvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i budget 2019, idet merforbrug finansieres ved omplacering af allerede afsatte midler I 2019.
  Byrådet har den 19. december 2018, punkt 416, frigivet 3,0 mio. kr. til cykelstier på hver side af Værebrovej. Den sidste del af anlægsbudgettet til stierne (3,7 mio. kr.) er afsat i anlægsbudgettet i 2020. Det er disse midler, der med denne sag søges fremrykket og frigivet.
  De foreslåede budgetomplaceringer i 2020 vil blive indarbejdet i Strategisk Anlægsplan for 2020.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2019-2020:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019 2020
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Jyllinge trafik -3.000 -3.700
  Nyt bibliotek og kulturhus (Viby bymidte) -18.000 -18.500
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Jyllinge trafik -6.700 0
  Nyt bibliotek og kulturhus (Viby bymidte) -14.300 -22.200
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Jyllinge trafik -3.700 0
  Finansiering:
  Budgetomplacering 3.700 3.700

  Kultur- og Idrætsudvalget, 16-01-2019, pkt. 16

  Anbefales.

 • Pkt. 17 Meddelelser fra forvaltningen

  Pkt. 17

  Meddelelser fra forvaltningen

  Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 16-01-2019, pkt. 17

  ̵ Opslag af afsnitslederstillinger.
  ̵ Der blev orienteret om en justering af åbningstider i Borgerservice i Jyllinge.

 • Pkt. 18 Eventuelt

  Pkt. 18

  Eventuelt

  Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 16-01-2019, pkt. 18

  Henvendelse vedr. fodbold.