You are here

Referat

Dato: Onsdag, August 16, 2017 - 17:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 100 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 100

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 16-08-2017, pkt. 100

  Godkendt.

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A). Anne-Dorte Nygaard (A) mødte i stedet.

 • Pkt. 101 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 101

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 16-08-2017, pkt. 101

  - L. A. Rings Hus - indvielse.
  - Møde i Viby Sj. Idrætscenter vedr. cafeteria.

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A). Anne-Dorte Nygaard (A) mødte i stedet.

 • Pkt. 102 Kultur- og Idrætsudvalgets møde med FMU for By, Kultur og Miljø

  Pkt. 102

  Kultur- og Idrætsudvalgets møde med FMU for By, Kultur og Miljø

  Sagsnr. 294071 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ifølge MED-aftalen for Roskilde Kommune skal der afholdes fællesmøde mellem de politiske udvalg og forvaltningens ForvaltningsMedUdvalg (FMU). Dette møde holdes i år den 16. august 2017 kl. 17.00 for udvalgets område.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at drøftelsen med FMU gennemføres efter den nedenfor foreslåede dagsorden.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Ifølge MED-aftalen § 10, stk. 4 skal der 1-2 gange årligt afholdes fællesmøde mellem de politiske udvalg og forvaltningernes ForvaltningsMedUdvalg (FMU). Forvaltningens MED-udvalg består af medlemmer, der repræsenterer hele direktørområdet By, Kultur og Miljø, dvs. kommunens kulturinstitutioner og Materielgården samt forvaltningen. Direktøren for By, Kultur og Miljø er udvalgets formand, og næstformanden er en repræsentant fra medarbejdersiden.
  Forvaltningen foreslår følgende dagsorden for fællesmødet, der forventes at vare ½ time:

  1. Præsentation af deltagerne
  2. Budget 2018. Status og det fortsatte forløb indtil 2. behandling i byrådet i oktober
  3. Status på arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold på udvalgets område og i administrationen
  4. Eventuelt

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 16-08-2017, pkt. 102

  Drøftet.

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A). Anne-Dorte Nygaard (A) mødte i stedet.

 • Pkt. 103 Budget 2018-2021 - Afsluttende drøftelser

  Kultur-_og_Idraetsudvalgets_budgetramme_samt_den_videre_budgetproces_-_augustmoederne.pdf Budgetnotat_for_Kultur-_og_Idraetsudvalget_-_budget_2018_afsluttende_droeftelser.pdf Bilag_til_Kultur-_og_Idraetsudvalgets_budgetnotat_-_afsluttende_droeftelser.pdf KIU-takstforslag.pdf KIU-budgetbemaerkninger.pdf KIU-bloklister.pdf KIU-bloktekster.pdf Forberedelse_af_mulige_budgetforbedringer_paa_Kultur-_og_Idraetsudvalgets_omraade.pdf Kommuneplan_2009_-_vedtaget_den_24._marts_2010.pdf

  Pkt. 103

  Budget 2018-2021 - Afsluttende drøftelser

  Sagsnr. 290280 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som led i budgettidsplanen finder de afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene sted i august. Kultur- og Idrætsudvalget skal derfor drøfte udvalgsbudgettet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. driftsbudgettet, herunder takstforslag, budgetforbedringsmuligheder og eventuelle ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen, og
  2. anlægsbudgettet, dvs. den strategiske anlægsplan samt eventuelle ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  De afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene finder sted i august, hvor fagudvalgene drøfter udvalgenes drifts- og anlægsbudget. Udvalgets samlede driftsudgifter udgør 204,9 mio. kr., mens der indgår anlæg for 49,8 mio. kr. i den strategiske anlægsplan på udvalgets område for 2018. Det samlede udvalgsbudget opdelt på fagområder samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af særskilt bilag.
  Den samlede økonomiske balance viser på nuværende tidspunkt et underskud på 44,4 mio. kr. i 2018.
  Som følge af budgetudfordringerne i 2018-2021 er der i forlængelse af sidste års budgetlægning identificeret budgetforbedringsmuligheder. Fagudvalgene har drøftet budgetforbedringsmuligheder med et afsæt i et samlet mål for budgetforbedringer på 60 mio. kr. årligt fra 2018 med en udvalgsfordelt andel for Kultur- og Idrætsudvalget på 3,2 mio.kr., og budgetforbedringsmulighederne indgår i budgetbehandlingen. Økonomiudvalget besluttede på mødet den 9. august at opfordre fagudvalgene til at grovprioritere budgetforbedringsforslagene på udvalgets område.

  Særlige forhold vedrørende Kultur- og Idrætsudvalget

  Der er vedhæftet opdateret budgetnotat, som belyser budgettets sammensætning og særlige udfordringer.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, da den vedrører budgetlægningen for 2018-2021.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 16-08-2017, pkt. 103

  Ad indstillingens punkt 1: Godkendt.
  Herudover besluttede udvalget at oversende følgende forslag til driftsudvidelser til den videre budgetproces:
  Byens hus. Der afsættes yderligere 1,65 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til drift og udvikling af Byens hus.
  DGI, videreudbygning af samarbejdsaftale. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2018 til tilskud til DGI. Det er tænkt som en videreudbygning af samarbejdsaftalen for 2017, og indeholder også tilskud til afholdelse af Stjerneløbet jf. ansøgning.
  KulturCosmos. Der afsættes 0,55 mio. kr. i 2018 og 2019 til fastholdelse af ansættelsen af en daglig leder jf. ansøgning.
  Roskilde Synger. Der afsættes 0,4 mio. kr. årligt fra 2018-2021 til fastholdelse og udvikling af sekretariatet jf. ansøgning
  BGK – Billedkunstnerisk Grundkursus

  1. Alternativ 1:
   Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2018 og 0,45 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til fortsættelse af BGK.
  2. Alternativ 2:
   Der afsættes 0,2 mio. kr. årligt fra 2018 og frem. Samtidig melder kommunen sig ud af Kulturregionen Midt- og Vestsjælland, og herved spares 0,25 mio. kr. årligt fra 2019, som indgår i finansieringen af BGK, så der samlet er 0,45 mio. kr. årligt fra og med 2019.

  Alle Tiders Musikby – musikbystrategi. Der afsættes 5 mio. kr. årligt fra 2018 og frem for at kunne realisere Musikby-strategien og tilhørende handlingsplan, herunder koordinator, videreførelse af Bandakademiet og indkøb/indretning af decentrale faciliteter.
  Kapacitetsanalyse af idrætsfaciliteterne. Der afsættes 0,15 mio. kr. i 2018 til en kapacitetsanalyse af idrætsfaciliteterne i kommunen.
  Handi Festival. Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2018 til musikfestival for handicappede jf. ansøgning.
  Forhøjelse af træner- og lederudviklingspulje til Børne- og ungdomsorganisationerne. Der afsættes yderligere 0,025 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til træner- og lederudviklingspuljen (BUS) som følge af øget aktivitetsniveau jf. ansøgning
  Muserum. Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til drift af Børnemuseet Muserum, jf. ansøgning
  Atlantic Challenge Roskilde. Der afsættes 0,171 mio. kr. i 2018 til tilskud til foreningen Atlantic Challenge Roskilde. Tilskud til bådbygningsprojekt, jf. ansøgning
  Vedr. budgetforbedringer, sender udvalget mulighederne som de fremgår af budgetforbedringsnotatet uprioriteret videre.
  Karsten Lorentzen (O) ser gerne, at udvalget foretager en prioritering ift. budgetforbedringsmuligheder.
  Ad indstillingens punkt 2: Godkendt.
  Herudover besluttede udvalget at oversende følgende forslag til yderligere anlægsblokke til den videre budgetproces:
  Flytning af Viby Bibliotek. Der afsættes 37,5 mio. kr. i 2018 til flytning af Viby Bibliotek og samlokalisering med KulturCosmos og Lokalhistorisk Arkiv. I efterfølgende år forventes salgsindtægter på 11,5 mio. kr., således at nettoudgiften er på 26 mio. kr.
  Udvidelse af Ramsø Hallens kapacitet. 4 alternativer jf. bilaget i budgetnotatet.
  Algade 31 som børnekulturhus. Der afsættes 9,9 mio. kr. i 2018 til omdannelse af Algade 31 til et børnekulturhus.
  Roskilde Bibliotek (vending af indgang m.v.). Der afsættes 10,6 mio. kr. i 2018 til vending af indgang m.v. mod Kulturstrøget.
  Ny placering af Råstof Roskilde. Der afsættes 10 mio. kr. i 2018 til en ny placering af Råstof Roskilde på Musicon. Dette sker i forbindelse med salg af Hal 1 området på Musicon.
  Foreningslokaler i Roskilde Kongres- og Idrætscenter. Der afsættes 2,5 mio. kr. i 2018 til etablering af flere foreningslokaler i Roskilde Kongres- og Idrætscenter via ombygning af tidligere VIP-lounge m.m.
  Udvikling af Viby Sj. Idrætscenter og de omkringliggende idrætsfaciliteter. Der afsættes 5 mio. kr. i 2018 til udvikling af Viby Sj. Idrætscenter og de omkringliggende idrætsfaciliteter jf. ansøgning. Udvalget bemærker, at eventuel udvidelse skal ske i overensstemmelse med den vedtagelse fra Kommuneplan 2009 om, hvordan der vil kunne udvides. Bilag vedhæftet referatet.
  Kunstgræsbane, Vindinge. Der afsættes 5,4 mio. kr. i 2018 til etablering af kunstgræsbane i Vindinge jf. ansøgning.
  Der er afledt drift ifm. flere af anlægsblokkene, som tilføjes ifm. formulering af bloktekster.

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A). Anne-Dorte Nygaard (A) mødte i stedet.

 • Pkt. 104 Evaluering af talentklassen i musik

  Evaluering_af_Roskilde_Kommunes_talentklasse_i_musik_20162017.pdf

  Pkt. 104

  Evaluering af talentklassen i musik

  Sagsnr. 257176 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med godkendelsen af at oprette en forsøgsordning med en talentklasse i musik på Østervangsskolen, blev det besluttet, at forsøget skulle evalueres årligt i august. Evalueringen efter første skoleår 2016/17 viser, at musikklassen sidste skoleår var fyldt op med 25 elever. Eleverne har gennemgået en både individuel og kollektiv musisk udvikling, og skolefagligt placerer klassen sig over middel.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at evalueringen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget
  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget godkendte i januar 2016 et forsøg med etablering af en musikklasse på Østervangsskolen i en treårig periode fra skoleåret 2016/ 2017 for én årgang i 7-9. klasse. Forsøget skulle i den treårige periode evalueres årligt i august, herunder tilslutning til talentklassen og elevernes faglige resultater og udvikling.
  Musikklasser medvirker til at opnå målet om at udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan og udvikler talent i folkeskolen. Samtidig understøtter musikklassen nogle af de mål, der arbejdes med i musikbystrategien. Det øgede musiske fokus i elevernes hverdag tænkes sammen med de øvrige fag i skolen og styrker fagligheden. Undervisningen tilrettelægges stadig inden for folkeskolelovens rammer og skal leve op til de almindelige regler om mål og indhold, timetal m.v.
  Klasserne er tilknyttet en kunstnerisk leder med ansvar for klassens musiske fælles oplevelser og som samarbejder med skolen om relevante undervisningsforløb. Den kunstneriske leder varetager de enkelte elevers musikalske udvikling i samarbejde med elevens instrumentlærer.
  Evalueringen af første år med én musikklasse på Østervangsskolen viser, at konstruktionen med et samarbejde mellem Østervangsskolen og Musisk Skole fungerer godt med et tæt og fleksibelt samarbejde. Den generelle vurdering er, at klassen fagligt er over middel, at den enkelte elev har haft en musikfaglig progression samtidig med, at den samlede klasses sociale trivsel, faglige arbejdslyst og musikalske performance har udviklet sig. Alle elever og forældre udtrykker stor glæde over at være en del af Roskilde Kommunes musikklasse. Derudover er der gennem året udviklet positive samarbejder med faste eksterne samarbejdspartnere som foruden Aaben Dans (fast del af projektet) er Museet for Samtidskunst, Gimle, Ragnarock, RUC, Roskilde Musikforening, Schubertiaden, Folk Roskilde, Kanal Roskilde og Dansk Musiker Forbund Roskilde.
  Status er, at der er 25 elever i 8. klasse, som alle blev optaget i 2016, hvor de begyndte 7. klasse. Der er optaget 24 elever i den 7. klasse, der er i 2017/18. Der var 34 elever i optagelsesforløbet, fire elever sprang fra inden optagelsesprøven og fem elever blev ikke optaget. Den nye 7. klasse består af 16 piger og otte drenge, der tidligere har gået på 14 forskellige skoler, heraf fire privatskoler. Tre af eleverne er fra andre kommuner.
  Der skal gøres opmærksom på at musikklassen gennemføres som forsøg godkendt af ministeriet. Forsøgsordningen evalueres af ministeriet i efteråret 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 16-08-2017, pkt. 104

  Godkendt.

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A). Anne-Dorte Nygaard (A) mødte i stedet.

 • Pkt. 105 Resultater i Roskilde 2017

  Resultater_i_Roskilde_2017.pdf Forslag_til_Resultater_i_Roskilde_2017.pdf Oplistning_af_Resultater_i_Roskilde_2017.pdf

  Pkt. 105

  Resultater i Roskilde 2017

  Sagsnr. 239364 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Resultater i Roskilde er resultater, kommunen opnår med sin indsats indenfor serviceområderne. Forvaltningen har udarbejdet et samlet forslag til mål og resultatkrav.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget godkender forslag til Resultater i Roskilde på udvalgets område.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Resultater i Roskilde blev senest behandlet af byrådet i august 2016, og der sker fortsat opfølgning en gang årligt. Behandlingen omfatter beslutning om:
  - statusfarve på resultaterne i forhold til målopfyldelse (rød, gul, grøn)
  - eventuelle ændringer af resultater
  Forvaltningen har udarbejdet et samlet forslag til Resultater i Roskilde i form af mål og resultatkrav, som fremgår af bilag. Der er ikke forslag til ændringer på Kultur- og Idrætsudvalgets område.
  På Kultur- og Idrætsudvalgets område indgår følgende mål i forslaget:
  - ventetid på telefonkontakt
  - ventetid til personlig betjening i Borgerservice
  - borgernes vurdering af Borgerservice
  - besøgende på Roskilde bibliotekerne fysisk og digitalt
  - borgernes tilfredshed med Roskilde Bibliotekerne
  Af bilag fremgår de aktuelle resultater i forhold til mål og resultatkrav indenfor Kultur- og Idrætsudvalgets område.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 16-08-2017, pkt. 105

  Anbefales.

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A). Anne-Dorte Nygaard (A) mødte i stedet.

 • Pkt. 106 Kriterier for bonus 2017/18 elitesportsaftaler

  Dagsordenspunkt_27_Anbefaling_af_kriterier_til_bonus_201718_elitesportsaftaler_godkendt_af_Elite-_og_Talentraadet_den_21.06.17.pdf

  Pkt. 106

  Kriterier for bonus 2017/18 elitesportsaftaler

  Sagsnr. 287023 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  I henhold til § 2 i vedtægter for Roskilde Kommunes Elite- og Talentråd skal rådet give anbefaling til Kultur- og Idrætsudvalget om kriterier for frigivelse af bonus vedrørende elitesportsaftalerne. På denne baggrund fremlægges forslag til kriterier for sæson 2017/18 til godkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Elite- og Talentrådets forslag til kriterier for frigivelse af bonus vedrørende elitesportsaftalerne for sæson 2017/18 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Elite- og Talentrådet godkendte på mødet den 21. juni 2017 forslag til kriterier for frigivelse af bonus for sæson 2017/18 til de 2 klubber, som der er indgået elitesportsaftale med pr. 1. juli 2015.
  I forslag til kriterier for bonus for sæson 2017/18 er skoleforløb og øget omsætning taget ud, idet klubbernes forpligtigelse til at besøge skoler allerede er indeholdt i elitesportsaftalerne. Derudover indeholder forslaget til kriterier, at FC Roskilde skal have 5 U21 spillere på divisionsholdet med min. 180 minutters spilletid hver, og Roskilde Bordtennis skal have etableret 2 x morgentræning om ugen med spillere fra ungdomsuddannelserne eller talentklasserne.

  2017/18 Kriterier for FC Roskilde
  35.000 Spilletid til 5 U21 spillere på 1. divisionsholdet med mindst 180 min hver. Disse U21 spillere skal have spillet mindst to sæsoner i FC Roskilde.
  25.000 Ligger i Top 5 i 1. division når sæsonen slutter
  20.000 Der er i gennemsnit over 1.250 tilskuere til hjemmekampe i ligaen, fratrukket kampen med lavest antal tilskuere
  20.000 U19 ligger i Top 6 når sæsonen slutter
  2017/18 Kriterier for Roskilde Bordtennis
  25.000 Vinder DM hold
  25.000 25% øget eksponering på reach på Facebook, sammenholdt med perioden fra sidste sæson i ligaen
  25.000 Kvalificerer sig til Champions League eller gå videre fra gruppespillet i Europa League
  15.000 8 medaljer ved Ungdoms DM
  10.000 2 x morgentræning om ugen med spillere fra ungdomsuddannelserne eller talentklasserne

  Efter sæsonafslutning 2017/18 vurderer Elite- og Talentrådet om der skal udbetales bonus til FC Roskilde og Roskilde Bordtennis. Bonus udbetales én gang årligt inden næste sæsonstart. Det beløb, der ikke kommer til udbetaling som bonus, vil blive overført til talentudviklingspuljen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, idet der er afsat 200.000 kr. i budgettet.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 16-08-2017, pkt. 106

  Godkendt.

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A). Anne-Dorte Nygaard (A) mødte i stedet.

 • Pkt. 107 Driftsaftaler med kulturelle foreninger for 2018

  Statusark_Roskilde_Musikforening_2016-2017.pdf Statusark_Egnshustorisk_forening_i_Gundsoe_2016-2017.pdf Statusark_Gundsoe_Teater_og_Musikforening_2016-2017.pdf Statusark_Halvcirklen_2016-2017.pdf Statusark_Historisk_forening_for_Roskilde_Amt_2016-2017.pdf Statusark_Ramsoe_Musikhus_2016-2017.pdf Statusark_Roskilde_Teater_2016-2017.pdf Statusark_Roskilde_Kunstforening_2016-2017.pdf Statusark_Raastof_Roskilde_2016-2017.pdf Statusark_Schubertselskabet_2016-2017.pdf Statusark_Vindinge_Lokalhistoriske_Forening_2016-2017.pdf

  Pkt. 107

  Driftsaftaler med kulturelle foreninger for 2018

  Sagsnr. 74020 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der skal træffes beslutning om driftsaftaler med kulturelle foreninger for 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at de nuværende driftsaftaler med de kulturelle foreninger forlænges til 31. december 2018, under forudsætning af, at budgettet hertil fastholdes på samme niveau som hidtil.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på sit møde, den 2. november 2016, punkt 156, at lave 1-årige driftsaftaler med 11 kulturelle foreninger. Det drejer sig om følgende foreninger:

  Navn Kroner (i 2017)
  Schubertselskabet 534.100
  Roskilde Kunstforening 271.400
  Gundsø Teater- og Musikforening 128.800
  Råstof Roskilde/Paramount 119.600
  Roskilde Teaterforening 90.000
  Roskilde Musikforening 44.100
  Musikforeningen Ramsø Musikhus 36.800
  Egnshistorisk Forening i Gundsø 23.000
  Historisk Samfund for Roskilde Amt 18.400
  Udstillergruppen Halvcirklen 18.400
  Vindinge Lokalhistoriske forening 5.520

  Aftalerne udløber med udgangen af 2017. Derfor skal Kultur- og Idrætsudvalget beslutte, om disse aftaler skal forlænges.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, idet sagen vedrører driftsaftaler for 2018 med udgangspunkt i det basisbudget, som foreligger for Kultur- og Idrætsudvalgets område.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 16-08-2017, pkt. 107

  Udvalget godkendte indstillingen med følgende ændringer: 1) at der indgås aftale med Roskilde Synger for 100.000 kr., 2) at der indgås aftale med L.A. Rings Venner for 25.000 kr.. 3) at tilskuddet til Schubertselskabet reduceres med 100.000 kr. og 4) at tilskuddet til Roskilde Kunstforening reduceres med 25.000 kr.
  Forvaltningen får kompetencen til at indgå og justere driftsaftalerne, jf. beslutningen.

  Karsten Lorentzen (O) kan ikke tiltræde indstillingen, men finder, at der skal spares en procentdel på alle aftalerne.

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A). Anne-Dorte Nygaard (A) mødte i stedet.

 • Pkt. 108 Ny indgang mm. på Roskilde Bibliotek i forbindelse med Kulturstrøget

  Bilag_1_-_Roskilde_Bibliotek_vendt_mod_Kulturstroeget.pdf Bilag_2_-_Roskilde_Bibliotek_vendt_mod_Kulturstroeget_overslag.pdf

  Pkt. 108

  Ny indgang mm. på Roskilde Bibliotek i forbindelse med Kulturstrøget

  Sagsnr. 289344 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forlængelse af udviklingsprojektet for Sortebrødre Plads kunne bibliotekets hovedindgang orienteres mod Kulturstrøget, og bibliotekets publikumsarealer kunne udvikles samtidig med at samspillet med en ny pladsdannelse omkring Kulturstrøget forstærkes.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget drøfter mulighederne for, at bibliotekets hovedindgang orienteres mod Kulturstrøget, og bibliotekets publikumsarealer udvikles, samtidig med at samspillet med en ny pladsdannelse omkring Kulturstrøget forstærkes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  I forlængelse af Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning på mødet den 8. marts 2017, pkt. 27, har forvaltningen udarbejdet et oplæg til, hvordan bibliotekets publikumsarealer kan udvikles, og hvordan samspillet med et kommende projekt for Sortebrødre Plads og Kulturstrøget kunne udfoldes.
  Af det vedhæftede bilag fremgår, at der etableres en ny hovedindgang mod Kulturstrøget. Publikumsfunktionerne, der nu er spredt over 2 etager, samles på samme etage. Formålet er at skabe bedre relationer for borgerne mellem biblioteket og Kulturstrøget via udsynet fra de mange vinduer, der vender mod Kulturstrøget, og via en let adgang til pladsen foran biblioteket. Samtidig skaber forslaget en større overskuelighed for borgerne i forhold til tilbuddene, ligesom der skabes større sammenhæng til aktiviteterne på pladsen ved biblioteket. Endelig indgår, at der etableres en transparent og inspirerende forbindelse mellem Kulturstrøget og Folkeparken. Bibliotekets nuværende orientering har ingen publikumsfunktioner mod Kulturstrøget.
  Indgangen fra Dr. Margrethes Vej bevares (herunder også afleveringsfunktionerne). Pladsdannelsen i forbindelse med Kulturstrøget indebærer, at nogle logistikfunktioner skal flyttes om på Østsiden (Ved Klostermuren).
  Med forslaget er der mulighed for, at borgerservicefunktionerne kan samles på én adresse i Roskilde by. Det vil give mere effektiv drift, bedre forhold for diskretion og fuld service i den bemandede åbningstid. Der kan også være en mulighed for, at de Kulturhistoriske Bogsamlinger får en præsentationsmulighed.
  Den nuværende Rosenhave er egnet til mindre aktiviteter. Med en egentlig pladsdannelse kan der skabes større begivenheder på pladsen, f.eks. koncerter, optræden, udstillinger, inddragende aktiviteter (f.eks. fælles dans, spil og lign.), som biblioteket kan facilitere. Der kan også skabes sammenhæng til de aktiviteter, der måtte foregå i Algade 31. Undervejs i processen har der været tæt dialog med Roskilde Kloster.
  Oplægget skal, såfremt det ønskes fremmet, ses i sammenhæng med udviklingsplanerne for Sortebrødre Plads og Kulturstrøget – som en vigtig del af udviklingsprogrammet Den Dynamiske Bymidte.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Såfremt udvalget ønsker, at sagen skal indgå i budgetdrøftelserne, forventes der anlægsudgifter på skønsmæssigt 10,6 mio. kr. I forbindelse med projekt Sortebrødre Plads kan salg af byggeretter evt. indgå i finansieringen.
  Projektet indgår ikke i Strategisk Anlægsplan 2018.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 07-06-2017, pkt. 83

  Udsættes.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 16-08-2017, pkt. 108

  Projektet oversendes til budgetforhandlingerne jf. også beslutningen under punkt 103.

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A). Anne-Dorte Nygaard (A) mødte i stedet.

 • Pkt. 109 Godkendelse af årsrapport 2016 - ROMU

  ROMU_regnskab_2016.pdf ROMU_revisionsprotokollat_2016.pdf

  Pkt. 109

  Godkendelse af årsrapport 2016 - ROMU

  Sagsnr. 251211 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges årsrapport 2016 for ROMU.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at årsrapporten 2016 for ROMU godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  ROMU har fremsendt årsrapport 2016 med henblik på godkendelse, inden materialet sendes til Kulturstyrelsen.
  Årets resultat er på kr. 9.945,43. Egenkapitalen udgjorde pr. 31. december 2016 kr. 1.810.762,98.
  Egenkapitalen omfatter hensættelser til ROMU på kr. 1.540.000 og Roskilde Museums Forlag for kr. 203.784,82, samt en resterende egenkapital på kr. 66.978,16.
  Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
  ROMU’s bestyrelse har den 13. juni 2017 godkendt årsrapporten 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 16-08-2017, pkt. 109

  Godkendt.

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A). Anne-Dorte Nygaard (A) mødte i stedet.

 • Pkt. 110 Indtægts- og udgiftsbevilling - KICK bevægelse på erhvervsskolen

  Pkt. 110-

  Indtægts- og udgiftsbevilling - KICK bevægelse på erhvervsskolen

  Sagsnr. 293385 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har fået tilsagn om støtte af Nordea-Fonden med 2.271.099 kr. til projektet ”KICK – Bevægelse på erhvervsskolen”.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 1.873.657 kr. og en tilsvarende udgiftsbevilling fordelt over en 3-årig periode således:
  - 2017: kr. 740.000
  - 2018: kr. 475.000
  - 2019: kr. 658.657

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune, Roskilde Tekniske Skole og DGI ønsker med udgangspunkt i erfaringerne af breddeidrætskommune-projektet ”Bevægelse på erhvervsskoler” at udvikle en struktureret udbredelsesmodel, som kan implementere bevægelse på erhvervsskoler landet over. Målsætningen er helt konkret at skabe et grundkoncept, der har fokus på både skemalagt idræt og bevægelse i læringsrummet. Indsatsen skal understøtte de 45 min. bevægelse, der med erhvervsskolereformen fra 2015 er blevet obligatorisk. Nordea-Fonden har bevilget et tilskud til projektet på 2.271.099 kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, 2018 og 2019, idet der er tale om enslydende indtægt- og udgiftsbevilling.
  Baggrunden for at bevillingsindstillingen kun lyder på 1.873.657 kr. er, at der som følge af momsrefusionsreglerne skal afregnes 17,5 % af tilskuddet som tilbagebetaling til momsrefusionsordningen. Reglen omfatter drifts- og anlægstilskud fra fonde, private foreninger, institutioner m.v. Af Nordea-Fondens donation på 2.271.099 kr. skal Roskilde Kommune således afregne 397.442 kr.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 16-08-2017, pkt. 110

  Anbefales.

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A). Anne-Dorte Nygaard (A) mødte i stedet.

 • Pkt. 111 Orientering om Elite- og Talentrådets årsberetning 2016/17

  Dagsordenspunkt_24_Aarsberetning_behandlet_paa_Elite-_og_Talentraadets_moede_den_21.06.2017.pdf Elite-_og_Talentraadet_Aarsberetning_2016-17.pdf

  Pkt. 111

  Orientering om Elite- og Talentrådets årsberetning 2016/17

  Sagsnr. 287023 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommunes Elite- og Talentråd godkender hvert år en beretning som fremlægges for Kultur- og Idrætsudvalget.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Årsberetningen fra Elite- og Talentråd indeholder en beretning om arbejdet med elite- og talentprogrammer og udviklingsprojekter, som rådet har haft fokus på i 2016/17. Roskilde Kommunes anden samarbejdsperiode med Team Danmark i perioden 2013-2016 er afsluttet, og kommunen har indgået en ny samarbejdsaftale 2017-2020 med Team Danmark, som blev politisk godkendt på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 17. august 2016, punkt 111.
  Indenfor rammerne af den nye samarbejdsaftale 2017-2020 har Elite- og Talentrådet startet uddannelsesforløb for lærere på kommunens to nye profilskoler; Baunehøjskolen og Hedegårdenes Skole. Skolerne har 4 lektioner om ugen i idræt. Som afslutning på den forrige samarbejdsaftale med Team Danmark er forløbet med Idrætsinstitutionen Troldhøj afsluttet. Troldhøj har tilbudt gratis opkvalificering til alle institutioner på 0-6 års området i Roskilde Kommune på bevægelsesområdet.
  I årsberetningen gives en beskrivelse af og status på udviklingen og dagligdagen med blandt andet morgentræning i talentklasserne 7., 8. og 9. T på Himmelev Skole og på ungdomsuddannelserne i Roskilde Kommune. Derudover gives der status på, hvordan de 6 prioriterede samarbejdsklubber; FC Roskilde, Roskilde BMX, Roskilde Bordtennis, Roskilde Cykle Ring, Roskilde Håndbold og Roskilde Roklub arbejder med at blive endnu bedre til talentudvikling, samt hvilke fokusområder Team Danmark arbejder med i den forbindelse.
  Af større sportslige og bemærkelsesværdige resultater i Roskilde Kommunes elite- og talentudviklingsarbejde var Danmarks tre medaljer ved OL i Rio i 2016. Fem udøvere fra fire klubber i Roskilde Kommune vandt tre medaljer, og som blev markeret i Roskilde ved en stor reception for de tre medaljevindere.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 16-08-2017, pkt. 111

  -

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A). Anne-Dorte Nygaard (A) mødte i stedet.

 • Pkt. 112 Orientering om resultat af udbud på rengøring

  Pkt. 112

  Orientering om resultat af udbud på rengøring

  Sagsnr. 284652 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har haft Roskilde Kommunes kontrakter på rengøring af daginstitutioner, klubber, biblioteker, Jyllinge Skole, Sundheds- og Omsorgscenter Nord, opgangs - og bofællesskaber, samt materielgårde i udbud.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  I 2013 blev rengøring af daginstitutioner og klubber i Roskilde Kommune udliciteret. Rengøringskontrakterne blev indgået for en 4-årig periode.
  Forvaltningen har genudbudt kontrakterne og udbudt øvrige rengøringskontrakter, hvor det er en privat leverandør, som varetager rengøringsopgaven. Der er fundet to nye leverandører, som overtog rengøringen i Roskilde Nord og Syd den 1. maj 2017. Kontrakterne er tildelt Alliance+ og Forenede Service.
  Omkostningerne til rengøring inden for Kultur - og Idrætsudvalgets område var i 2016 på kr. 597.000. Der er opnået en produktivitetsforbedring på kr. 217.000 inden for området.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. For 2018 og frem til 2021 vil besparelsen indgå i udmøntning af udvalgets tiltag vedrørende produktivitetsforbedringer.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 16-08-2017, pkt. 112

  -

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A). Anne-Dorte Nygaard (A) mødte i stedet.

 • Pkt. 113 Meddelelser fra forvaltningen

  Pkt. 113

  Meddelelser fra forvaltningen

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 16-08-2017, pkt. 113

  - HBK Hallen, motionscentreret er lukket og pavillonerne fjernes.
  - Byparkkoncerterne har været velbesøgte.
  - Sommerunderholdningen for børn har også været velbesøgt.
  - Bibliotekets efterårsprogram.
  - Ny organisering på ejendomsområdet.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A). Anne-Dorte Nygaard (A) mødte i stedet.

 • Pkt. 114 Eventuelt

  Pkt. 114

  Eventuelt

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 16-08-2017, pkt. 114

  - Status svømmehalsbyggeri.
  - Arrangementer i de kommende dage.
  - Konkret ansøgning.
  - Revision af biblioteksloven.

  Fraværende: Tuncay Yilmaz (A). Anne-Dorte Nygaard (A) mødte i stedet.