You are here

Referat

Dato: Onsdag, August 17, 2016 - 17:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 103 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 103

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 17-08-2016, pkt. 103

  Godkendt.

 • Pkt. 104 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 104

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 17-08-2016, pkt. 104

  Møde med Roskilde Idrætsunion
  RB 06 jubilæum
  Pressemøde vedr. Byparkens jubilæum

 • Pkt. 105 Kultur- og Idrætsudvalgets møde med OMU for Kultur og Idræt

  Pkt. 105

  Kultur- og Idrætsudvalgets møde med OMU for Kultur og Idræt

  Sagsnr. 282047 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ifølge ”Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Roskilde Kommune” (MED-aftalen) skal der holdes fællesmøde mellem de politiske udvalg og MED-udvalget. Dette møde holdes i år den 17. august kl. 17.00 for udvalgets område om budget 2017.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at drøftelsen med OMU gennemføres efter den i sagen foreslåede dagsorden.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  I henhold til § 10 i Roskilde Kommunes MED-aftale afholdes der mindst en gang om året et møde mellem fagudvalget og forvaltningens MED-udvalg. Det er i forvaltningens MED-udvalg besluttet, at det er Område-MED-udvalget (OMU for kultur, idræt, bibliotekerne og borgerservice), der deltager i mødet.
  OMU består af medlemmer, som repræsenterer de decentrale enheder på Kultur- og Idrætsudvalgets område. Afdelingschefen for Kultur og Idræt er udvalgets formand, og næstformand er en repræsentant fra medarbejdersiden.
  Forvaltningen foreslår følgende dagsorden for fællesmødet, der forventes at vare ½ time:

  1. Præsentation af deltagerne
  2. Budget 2017, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold
  3. Eventuelt

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 17-08-2016, pkt. 105

  Drøftet.

 • Pkt. 106 Budget 2017-2020 - afsluttende drøftelser

  kultur-_og_idraetsudvalgets_budgetramme_samt_den_videre_budgetproces_-_augustmoederne.pdf budgetnotat_kultur-_og_idraetsudvalget_-_budget_2017_augustmoedet.pdf takster_kiu.pdf budgetforbedringsmuligheder_paa_kultur-_og_idraetsudvalgets_omraade.pdf budgetbemaerkninger_-_kiu.pdf blokliste_kiu.pdf bloktekster_kiu.pdf bilag_til_kiu-budgetnotat_augustmoedet.pdf ansoegning_om_kunstgraesbane.pdf

  Pkt. 106

  Budget 2017-2020 - afsluttende drøftelser

  Sagsnr. 279927 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ifølge budgettidsplanen finder de afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene sted i august. Kultur- og Idrætsudvalget skal derfor drøfte udvalgsbudgettet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. driftsbudgettet, herunder takstforslag, budgetforbedringsforslag og øvrige og ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen, og
  2. anlægsbudgettet, dvs. den strategiske anlægsplan samt eventuelle ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  De afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene finder sted i august, hvor fagudvalgene drøfter udvalgenes drifts- og anlægsbudget. Udvalgets samlede driftsudgifter udgør 195,9 mio. kr., mens der indgår anlæg inkl. afledt drift for 62,2 mio. kr. i den strategiske anlægsplan på udvalgets område for 2017. Det samlede udvalgsbudget opdelt på fagområder samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af særskilt bilag.
  Den samlede økonomiske balance viser på nuværende tidspunkt et underskud på 83,3 mio. kr. Der er udarbejdet kataloget over budgetforbedringsmuligheder med henblik på at disse kan indgå i budgetdrøftelserne.
  Særlige forhold vedrørende Kultur- og Idrætsudvalget
  Der er vedhæftet opdateret budgetnotat, som belyser budgettets sammensætning og særlige udfordringer, og er tilføjet udvalgets bestillinger fra mødet i juni 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, da sagen alene vedrører budgetlægningen for 2017-2020.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 17-08-2016, pkt. 106

  Der blev omdelt en ansøgning vedr. kunstgræsbane i Vindinge, som er indkommet efter udsendelsen af dagsordenen. Ansøgningen tilknyttes referatet.
  Forvaltningen orienterede om, at der fortsat arbejdes med mulighederne i genopførelsen af Ramsøhallen og evt. fremrykning af anlægsposter i den forbindelse. Der udarbejdes et notat, som udsendes til byrådet.
  Endvidere blev orienteret om en fejl i takstbilaget, hvor sætningen ” Betaling for lån af faciliteter udenfor bibliotekets åbningstid ….. (Betalingen dækker bibliotekets for udgift til aflukning af faciliteterne)” skal rettes til ” Betaling for assistance fra biblioteket i forbindelse med lån af bibliotekets faciliteter. ……. (Betalingen vedrører tilkøbsydelser og kan omfatte bl.a. stoleopsætning, teknisk assistance mm.)”.
  Ad indstillingens punkt 1: Godkendt. Herudover besluttede udvalget at oversende følgende forslag til driftsudvidelser til den videre budgetproces:
  - Rytmik og musikforståelse i alle 0-klasser, 0,5 mio. kr. i 2017 og 1,1 mio. kr. årligt i 2018 og frem
  - Fuld udrulning af musiske talentklasser (en ny talentklasse hvert år) 0,2 mio. kr. i 2017, 0,6 mio. kr. i 2018, 1,0 mio. kr. i 2019 og 1,2 mio. kr. i 2020 og frem
  - Breddeidrætskommune indeholdende foreningslivet ind i folkeskolen, bevægelse på erhvervsskoler og åben hal, samlet 1,1 mio. kr. i 2017 og frem
  - Foreningen Muserum, 3 alternativer
  - Roskilde Synger, 600.000 kr. i 2017 og frem
  - DGI, videreudbygning af samarbejdsaftalen (herunder Stjerneløbet), 820.000 kr. i 2017 og frem
  - Foreningen L.A. Rings Venner, 50.000 kr. i 2017 og frem
  Udvalget besluttede endvidere at oversende et supplerende budgetforbedringsforslag, Udtrædelse af Kulturregionen, besparelse på 260.000 kr. årligt fra 2018.
  Ad indstillingens punkt 2: Godkendt. Herudover besluttede udvalget at oversende følgende forslag til nye anlæg:
  - Belysning ved Himmelevhallen, 175.000 kr.
  - Udvidelse af P-plads Spraglehøj Idrætsanlæg, 1.550.000 kr.
  - Renovering af p-plads ved Hyrdehøj Atletikstadion 700.000 kr.
  - Friluftsbad i Viby, 12 mio. kr.
  - Ekstra fodboldbane Viby Idrætscenter, 2.150.000 kr.
  - Anlæg af ny motorcrossbane Hedeland, 4.669.000 kr.
  - Omklædnings- og badefaciliteter Hedeland Motorklub 1.500.000 kr.
  - Kunstgræsbane Vindinge 6 mio. kr.

 • Pkt. 107 Drøftelse af evalueringen af breddeidrætsprojektet ”Foreningslivet ind i folkeskolen”

  evalering_af_foreningslivet_ind_i_folkeskolerne.pdf

  Pkt. 107

  Drøftelse af evalueringen af breddeidrætsprojektet ”Foreningslivet ind i folkeskolen”

  Sagsnr. 282726 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Drøftelse af evalueringen af Roskilde Kommunes breddeidrætsprojekt ”Foreningslivet ind i folkeskolen”. Evalueringen er gennemført af rådgivningsvirksomheden COWI.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at evalueringsrapporten om Roskilde Kommunes breddeidrætsprojekt ”Foreningslivet ind i folkeskolen” drøftes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget og Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Med projekttitlen 'Idrætten slår til - for alle' blev Roskilde Kommune i 2014 udvalgt som breddeidrætskommune af Kulturministeriet og Nordea Fonden. Med udvælgelsen fik
  Roskilde Kommune støtte til tre delprojekter: 'Foreningslivet ind i folkeskolerne', 'Bevægelse på erhvervsskoler' og 'Idræt til selvorganiserede grupper'.
  Projekt ’Foreningslivet ind i folkeskolen’ er et tredelt samarbejdsprojekt mellem to udvalgte folkeskoler (Absalons Skole og Hedegårdenes Skole), 19 lokale foreninger og forvaltningen. Projektets primære målgruppe omhandlede 350 elever på mellemtrinnet.
  Projektets primære mål har været 1) at udvikle en struktur, der muliggør et organiseret samarbejde mellem folkeskolerne og idrætsforeningerne og 2) at implementere bevægelses/foreningspakker som en del af undervisningen på skolerne.
  COWI har i deres evaluering en række konklusioner, herunder:
  - Projektet og indsatsen mellem skole, forening og forvaltning er lykkes til fulde
  - Elevernes udbytte: Bedre trivsel og øget foreningsdeltagelse, en mere varieret skoledag, styrkede sociale kompetencer og større tilknytning til det lokale foreningsliv
  - Skolernes udbytte: Systematisk arbejde med åben skole-konceptet, implementeret reformkrav om 45 min. bevægelse, strukturel ramme for foreningssamarbejde
  - Foreningernes udbytte: Synliggørelse af foreningen og profilering af sportsgren, herunder flere medlemmer på den lange bane, og styrket kontakt til forvaltning.
  Cowi fremhæver, at der er brug for fortsættelse af den centrale koordinatorrolle i forvaltningen, hvis projektet skal videreføres. Koordinatoren understøtter samarbejdet mellem folkeskolen og foreningerne. Koordinatoren kan hjælpe med at få andre skole-foreningssamarbejder i gang, herunder videregive læringer og best practice erfaringer.
  Sagen drøftes også i Skole- og Børneudvalget, på møde den 16. august 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  Det er anslået, at udgiften til en fortsat koordinering af indsatsen vil udgøre 0,5 mio. kr. til lønmidler og udgifter til støtte til foreningernes deltagelse 0,3 mio. kr., i alt 0,8 mio. kr. årligt. Dette fremgår af budgetnotatet på Kultur- og Idrætsudvalgets område. Der er som udgangspunkt ikke afsat midler til fortsættelse af projektet.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 17-08-2016, pkt. 107

  Drøftet.

 • Pkt. 108 Udvidet åbningstid i lokalbibliotekerne

  Pkt. 108

  Udvidet åbningstid i lokalbibliotekerne

  Sagsnr. 283020 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen foreslår, at åbningstiderne i Roskilde Bibliotekernes fem lokalbiblioteker udvides lørdag og søndag fra den nuværende åbningstid kl. 7 - 16 til fremover at have åbent kl. 7 - 22.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Åbningstiden i den selvbetjente åbningstid i bibliotekets fem lokalbiblioteket, Gadstrup, Gundsømagle, Jyllinge, Viby og Ågerup udvides fra at lukke kl. 16 lørdag og søndag til at lukke kl. 22 begge dage.
  2. Ændringen træder i kraft pr. 15. september, hvor perioden for hovedbibliotekets søndagsåbent begynder.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Siden 1. marts 2015 har alle Roskilde Bibliotekernes fem lokalbiblioteker fungeret som selvbetjente (ubemandede) biblioteker i en del af åbningstiden i henhold bibliotekspolitikkens mål om Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet (BRIL).
  Åbningstiden er i alle fem lokalbiblioteket fra mandag til fredag kl. 7 - 22 og lørdag og søndag kl. 7 - 16.
  Der har været et stort borgerønske om, at åbningstiden udvides, så den er ens på alle ugens dage (kl. 7 - 22).
  Udvidelsen af åbningstiderne betyder:
  - en udvidelse af lokalbibliotekernes åbningstid på samlet 60 timer om ugen.
  - en større overskuelighed over bibliotekernes tilgængelighed ved ensretning af åbningstiderne.
  Der har i perioden, hvor bibliotekerne har haft ubemandet åbent, ikke været nogen problemer af sikkerhedsmæssig art for borgerne. På den baggrund, samt baseret på erfaringer fra andre biblioteker i landet, forventes der ikke at der opstår problemer i udvidelsen. Dette følges tæt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Merudgifter til vagtdækning, el m.m. kan afholdes inden for bibliotekets budget.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 17-08-2016, pkt. 108

  Godkendt.

 • Pkt. 109 Foreningers brug af lokaler på skolerne

  undersoegelse_af_foreningernes_adgang_til_skolernes_lokaler.pdf

  Pkt. 109

  Foreningers brug af lokaler på skolerne

  Sagsnr. 280261 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kultur- og Idrætsudvalget har den 12. april 2016 bestilt et beslutningsforslag om foreningers adgang til lokaler på skolerne. Der fremlægges forslag til principper for foreningers anvendelse af lokalerne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til principper for foreningers brug af lokaler på skolerne godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget og Skole- og Børneudvalget.

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har i samarbejde med repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget igangsat en afdækning af foreningernes adgang til skolerne, idet der fra foreningers side er udtrykt ønske om øget adgang.
  Det fremgår af den foreløbige afdækning, at foreninger på hverdage har adgang til alle skolernes faglokaler i tidsrummet fra kl. 14–22. På 5 skoler er der åbent i haller fra kl. 15:30-23, og 13 skoler har åbent i sale fra kl. 15–22. I weekender har 16 skoler åbent i lokaler og haller og 12 skoler i sale fra ca. kl. 08-23. I ferier er der adgang til at låne fem skolehaller, og på 14 skoler er der lokaler, der er forhåndsgodkendt til overnatning. Nøglebrikordningen ses generelt rullet ud på de fleste skoler, og der er etableret alarmsystemer på de fleste af skolerne.
  Forvaltningen vurderer at der er generelt gode muligheder for foreningsaktiviteter på skolerne på hverdage og i weekender. Yderligere konkrete behov vil blive drøftet i arbejdsgruppen, og de gældende udlånsregler for skolelokaler og overnatning bliver administrativt revideret efter vedtagelse af principperne og efter dialog med arbejdsgruppen.
  Ifølge Folkeoplysningslovens § 21 skal kommunen stille egnede ledige lokaler til rådighed til godkendte folkeoplysende foreninger. Folkeskolernes lokaler skal derfor som udgangspunkt stilles til rådighed for de folkeoplysende foreninger. Dog kan byrådet ifølge § 10 ved særlige forhold, fx ferier og weekender, samle anvisningen af lokaler geografisk og i kortere intervaller dog under hensyn til deltagernes transport.
  Forvaltningen foreslår følgende principper for foreningers brug af lokaler på skolerne:

  1. Skolernes lokaler, herunder sale og haller, er som udgangspunkt åbne for foreninger i hverdage. De konkrete lokaler lægges i Roskilde Kommunes Interbook.
  2. Såfremt lokaler ikke er åbne for foreninger, skal det være begrundet i særlige forhold, fx myndighedskrav til produktionskøkken, og skal aftales med forvaltningen.
  3. Der stilles lokaler til rådighed i ferier og weekender samt til overnatning med en rimelig geografisk dækning og hensyn til ressourceforbrug.

  Sagen behandles også i Skole- og Børneudvalget. Det sker den 16. august 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 17-08-2016, pkt. 109

  Godkendt
  Udvalget besluttede endvidere, at der skal rettes henvendelse til foreninger, der modtager lokaletilskud, om de har ledige tider i deres faciliteter, som evt. vil kunne benyttes af andre foreninger.

 • Pkt. 110 Resultater i Roskilde 2016

  resultater_i_roskilde_2016.pdf forslag_til_resultater_i_roskilde_2016.pdf

  Pkt. 110

  Resultater i Roskilde 2016

  Sagsnr. 239364 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Resultater i Roskilde er resultater, kommunen opnår med sin indsats indenfor serviceområderne. Forvaltningen har udarbejdet et samlet forslag til mål og resultatkrav.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget godkender forslag til Resultater i Roskilde på udvalgets område.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Resultater i Roskilde blev senest behandlet af byrådet i oktober 2015, og der sker fortsat opfølgning en gang årligt. Behandlingen omfatter beslutning om:
  - statusfarve på resultaterne
  - eventuelle ændringer af resultater
  Forvaltningen har udarbejdet et samlet forslag til Resultater i Roskilde i form af mål og resultatkrav, som er vedlagt dagsorden.
  På Kultur- og Idrætsudvalgets område indgår følgende mål i forslaget:
  - ventetid på telefonkontakt
  - ventetid til personlig betjening i Borgerservice
  - borgernes vurdering af Borgerservice
  - besøgende på Roskilde bibliotekerne fysisk og digitalt
  - borgernes tilfredshed med Roskilde Bibliotekerne
  Af bilag fremgår de aktuelle resultater i forhold til mål og resultatkrav indenfor Kultur- og Idrætsudvalgets område.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 17-08-2016, pkt. 110

  Anbefales.

 • Pkt. 111 Samarbejdsaftale Team Danmark og Roskilde Kommune 2017-2020

  pkt_7_elite-_og_talentraadsmoede_26._april_2016.pdf samarbejdsaftale_roskilde_kommune_og_team_danmark_2017-2020.pdf bilag_1_organisation.pdf bilag_2_handlingsplan_for_de_prioriterede_sportsgrene.pdf bilag_3_konceptbeskrivelse_idraetsskoler.pdf bilag_4a_service-model_for_ekspertbistand.pdf bilag_4b_anbefalinger_til_kvalifikationskrav_for_eksperter.pdf bilag_uddybende_beskrivelse_af_budget_i_samarbejdsperioden_2017-20.pdf

  Pkt. 111

  Samarbejdsaftale Team Danmark og Roskilde Kommune 2017-2020

  Sagsnr. 97162 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til samarbejdsaftale mellem Roskilde Kommune og Team Danmark for perioden 1. januar 2017- 31. december 2020. Samarbejdsaftalen har været behandlet i Elite- og Talentrådet, den 26. april 2016 og er derefter godkendt af Team Danmark.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at samarbejdsaftalen mellem Team Danmark og Roskilde 2017-2020 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til samarbejdsaftale mellem Roskilde Kommune og Team Danmark for perioden 1. januar 2017 - 31. december 2020.
  De væsentligste målsætninger i samarbejdsaftalen for Roskilde Kommune:
  - Det er Roskilde Kommunes ambition, at der i aftaleperioden etableres 1-2 idrætsskoler, der tager afsæt i det aldersrelaterede træningskoncept (ATK) på 0. – 9. klassetrin. Eleverne får kvalificeret ATK-undervisning i 4 lektioner (á 45 minutter) om ugen. De involverede idrætslærere modtager efteruddannelse i aldersrelateret træning.
  - Team Danmark, forbundene i Danmarks Idrætsforbund og Roskilde Kommune fortsætter talentudvikling i BMX, bordtennis, cykling, fodbold, håndbold og roning. Parterne indgår kontrakter for at styrke relationen, så talenter oplever sammenhæng i deres tilbud, og ressourcerne udnyttes optimalt.
  - At etablere lokalt prioriterede sportsgrene, hvor der arbejdes med talentstrategi.
  - Fortsættelse af talentklasser på Himmelev Skole og samarbejdet Roskilde Katedralskole, Himmelev Gymnasium, Roskilde Handelsskole, Roskilde Tekniske Skole og Roskilde 10. Klassecenteret.
  - Der arbejdes hen imod at skabe bedre vilkår for automobilsporten.
  - Der arbejdes hen imod at etablere et sportscollege i Roskilde Kommune.
  Aftalen er udarbejdet i samarbejde med Team Danmark. Aftalen skal underskrives inden 31. december 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017-20. Den samlede udgift for den kommende 4-årige periode kan indeholdes i budget for 2017-20, under forudsætning af, at uforbrugte midler fra 2016 på 1,9 mio.kr. indeholdt i den nuværende samarbejdsperiode 2013-16 overføres til 2017.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 17-08-2016, pkt. 111

  Godkendt.

 • Pkt. 112 Kriterier til bonus, elitesportsaftaler - 2016/17

  bilag_pkt._6_elite-_og_talentraadet_9._juni_2016.pdf

  Pkt. 112

  Kriterier til bonus, elitesportsaftaler - sæson 2016/17

  Sagsnr. 97162 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kriterier til frigivelse af bonus for elitesportsaftalerne sæson 2016/17 sendes til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget. Kriterierne har været behandlet af Elite- og Talentrådet den 9. juni 2016, pkt. 6.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at kriterier til bonus for elitesportsaftalerne sæson 2016/17 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen indstiller følgende kriterier til bonusordninger sæson 2016/17:
  Skoleforløb er et nyt kriterium gældende for begge klubber. Derudover er der ændret i kravet om eksponering, hvor det nu gælder 25 % stigning på reach på facebook, mod sidste års krav om 25 % øget omtale i regionale medier. Roskilde Bordtennis skal opnå 8 medaljer ved ungdoms DM mod sidste års 6.

  FC Roskilde

  (2015/16) 2016/17 Kriterier
  (15.000) 10.000 kr. Bliver i 1.division.
  (20.000) 15.000 kr. Ligger i Top 6 i 1. division.
  (20.000) 20.000 kr. Der er i gennemsnit over 1.250 tilskuere til hjemmekampe i ligaen, fratrukket kampe med lavest antal tilskuere.
  (15.000) 10.000 kr. U19 ligger i Top 6.
  (15.000) 15.000 kr. Øge omsætning med 20 % i forhold til seneste årsregnskab.
  (15.000) 15.000 kr. 25 % øget eksponering på reach på facebook, sammenholdt med perioden fra sidste sæson i 1. division.
  15.000 kr. Skoleforløb, besøge fire skoler med mindst tre forløb på hver skole.

  Roskilde Bordtennis

  2015/16 2016/17 Kriterier
  (30.000) 25.000 kr. Vinder DM hold.
  (15.000) 15.000 kr. 25% øget eksponering på reach på facebook, sammenholdt med perioden fra sidste sæson i ligaen.
  (30.000) 25.000 kr. CHL/Europa League, videre fra gruppespil.
  (15.000) 10.000 kr. 8 medaljer ved Ungdoms DM.
  (10.000) 10.000 kr. Øge omsætning med 20 % i forhold til seneste årsregnskab.
  15.000 Skoleforløb, besøge fire skoler med mindst tre forløb på hver skole.

  Efter endt sæson foretager forvaltningen en administrativ behandling af kriterier og målopfyldelse. Bonus udbetales inden sæsonstart. Ikke udbetalt bonus overføres til talentudviklingspuljen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 17-08-2016, pkt. 112

  Godkendt, idet sætningen i skemaets 4. linje justeres til "Der er i gennemsnit over 1.250 tilskuere til hjemmekampe i ligaen, fratrukket den kamp med lavest antal tilskuere."

 • Pkt. 113 Musikby 2020 - oprettelse af § 17, stk. 4 udvalg

  musikby_2020_-_kommissorium_for_ss_17_stk._4_udvalg.pdf hoeringssvar_fra_aeldreraadet_ss17.4.pdf

  Pkt. 113

  Musikby 2020 – oprettelse af § 17, stk. 4 udvalg

  Sagsnr. 278503 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Det foreslås, at der oprettes et § 17, stk. 4 udvalg med borgmesteren som formand i tilknytning til Musikby 2020. Udvalget foreslås at have deltagelse af repræsentanter fra byrådet samt relevante eksterne parter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der oprettes et § 17, stk. 4 udvalg under Økonomiudvalget, som skal bestå af:

  1. Fem byrådsmedlemmer: Borgmesteren som formand samt formændene fra henholdsvis Kultur- og Idrætsudvalget og Skole- og Børneudvalget. Derudover to byrådsmedlemmer, fra henholdsvis Skole- og Børneudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget, som udpeges af byrådet
  2. Ét medlem udpeget af Gimle
  3. Ét medlem udpeget af Roskilde Festival
  4. Ét medlem udpeget af ungdomsuddannelserne
  5. Op til 2 medlemmer med stærk musikfaglig profil, der udpeges af de i punkt 1-4 nævnte medlemmer

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Én af målsætningerne i Kultur- og Idrætspolitikken fra 2015 er, at Roskilde Kommune fortsat skal være førende på musikområdet, og målet er udarbejdelse af en strategi for Roskilde Kommune som musikby.
  Procesplanen for strategiarbejdet er godkendt af byrådet, og efter byrådets forårsseminar 2016 er flere afdelinger på tværs af forvaltningerne blevet involveret i procesarbejdet. Det er derfor relevant at etablere et § 17, stk. 4 udvalg, der kan sikre en bred tilgang samt træffe de nødvendige og strategiske beslutninger om retninger og mål.
  Udvalgets formål er:
  - at sikre Musikby 2020s retning og mål.
  - at sikre fremdrift i processen.
  - at arbejde for, at Musikby 2020 bliver forankret bredt.
  - at udvikle en nytænkende strategi og handleplan for Musikby 2020.
  - at Musikby 2020 er meningsgivende for musikaktører og borgere på tværs af musikgenre, køn, alder samt kulturelle og sociale tilhørsforhold.
  - skabe alliancer og gode kontakter, som kan understøtte Musikby 2020.
  - støtte op omkring implementering og udmøntning af Musikby 2020.
  Udvalget nedsættes ultimo september 2016. Udvalget arbejder byrådsperioden ud.
  Udover udvalgets faste medlemmer vil repræsentanter fra eksempelvis skolerne og musikskolerne blive inviteret til udvalgets møder i forbindelse med særlig temadrøftelser.
  Forvaltningen er i gang med at indhente mulige navne på medlemmer, nævnt under indstillingens punkt 5.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Økonomiudvalget, 10-08-2016, pkt. 352

  Sagen sendes til høring Kultur- og Idrætsudvalget og Skole- og Børneudvalget med henblik på høring af kommissoriet og forelægges Økonomiudvalget den 24. august.

  Fraværende: Merete Dea Larsen.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 17-08-2016, pkt. 113

  Udvalget har modtaget høringssvar fra Ældrerådet, som udsendes med referatet.
  Forvaltningens indstilling anbefales.

 • Pkt. 114 Musikby 2020 - udpegning af medlem til § 17, stk. 4 udvalg

  Pkt. 114

  Musikby 2020 - udpegning af medlem til § 17, stk. 4 udvalg

  Sagsnr. 278503 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kultur- og Idrætsudvalget anbefaler et medlem til § 17, stk. 4 udvalg vedrørende Musikby 2020.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler et medlem til byrådets udpegning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har på sit møde den 10. august, pkt. 352, besluttet at høre Kultur- og Idrætsudvalget og Skole- og Børneudvalget forud for beslutning om nedsættelse af § 17, stk. 4 udvalg til udvikling af strategi for Musikby 2020.
  Efter forslaget skal § 17, stk. 4 udvalget skal bestå af:
  - Fem byrådsmedlemmer: Borgmesteren som formand samt formændene fra henholdsvis Kultur- og Idrætsudvalget og Skole- og Børneudvalget. Derudover to byrådsmedlemmer, fra henholdsvis Skole- og Børneudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget, som udpeges af byrådet
  - Ét medlem udpeget af Gimle
  - Ét medlem udpeget af Roskilde Festival
  - Ét medlem udpeget af ungdomsuddannelserne
  - Op til 2 medlemmer med stærk musikfaglig profil, der udpeges af de i punkt 1-4 nævnte medlemmer
  Under forudsætning af byrådets godkendelse af § 17 stk. 4 udvalg skal der udpeges et medlem fra Kultur- og Idrætsudvalget udover formanden.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 17-08-2016, pkt. 114

  Udvalget anbefaler, at Evan Lynnerup (V) udpeges til at indgå i udvalget.

 • Pkt. 115 Revidering af tilskudsregler for folkeoplysende virksomhed i Roskilde Kommune

  revidering_af_tilskudsregler_for_folkeoplysende_virksomhed_i_roskilde_kommune.pdf

  Pkt. 115

  Revidering af tilskudsregler for folkeoplysende virksomhed i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 278445 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen fremlægger oplæg til revidering af ”Tilskudsregler for folkeoplysende virksomhed i Roskilde Kommune”. Sagen har været i Folkeoplysningsudvalget den 14. juni 2016, som anbefaler at de reviderede tilskudsregler godkendes.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at ”Tilskudsregler for folkeoplysende virksomhed i Roskilde Kommune” godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommunes tilskudsregler for folkeoplysende virksomhed i Roskilde Kommune er senest blevet revideret den 11. september 2013. Forvaltningen har gennemgået de gældende retningslinjer og fremlægger forslag til rettelser samt præciseringer i formuleringer med henblik på at sikre en større gennemsigtighed i regelsættet for kommunens folkeoplysende foreninger. Af principielle rettelser/tilføjelser i tilskudsregler er:
  - Præcisering af foreningernes forpligtigelser i forbindelse med fremsendelse af børneattesterklæringer, jf. punkt 2.7.
  - Fastsættelse af antal deltagere på små hold til max. 8 personer, jf. punkt 3.6.
  - Præcisering af forvaltningens stikprøvekontrol af foreningernes tilskudsregnskab, jf. punkt 4.7.
  - Frist for indsendelse af foreningernes afregningsskema ændres fra 1. februar til 1. maj, jf. punkt 6.6.
  - Præcisering af foreningernes indsendelse af tro- og love attest ved regnskabsaflæggelse samt konsekvenser ved manglende indsendelse af regnskab, jf. punkt 6.7.
  - Opkrævning af gebyr på 250 kr. ved ekstra udgifter i forbindelse med rengøring af lokaler, som ligger udover almindelig rengøring af lokaler, jf. punkt 7.
  - Præcisering af foreningens forpligtigelser og konsekvenser ved manglende afmelding af lokale i kommunens booking- og tilskudssystem, jf. punkt. 7.1.1.
  - ”Aftenskoler” erstattes med ”Oplysningsforbund”.
  - Frist for indsendelse af oplysninger om udenbys deltagere i perioden 1. januar – 30. januar ændres fra den 15. august til den 15. juli samt frist for indsendelse af oplysninger for perioden 1.juli – 31. december ændres fra 1. februar i det efterfølgende år til 15. december i samme år.
  Forslag til nye ”Tilskudsregler for folkeoplysende virksomhed i Roskilde Kommune” er vedlagt i bilag 1. Ændringer i tilskudsreglerne er markeret i kursiv.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 17-08-2016, pkt. 115

  Folkeoplysningsudvalget har henvendt sig til udvalget med ønske om en rettelse.
  Forvaltningens indstilling godkendes med den ændring at følgende udgår: ”Frist for indsendelse af oplysninger om udenbys deltagere i perioden 1. januar – 30. januar ændres fra den 15. august til den 15. juli samt frist for indsendelse af oplysninger for perioden 1. juli – 31. december ændres fra 1. februar i det efterfølgende år til 15. december i samme år.” Følgende tilføjes: ”Ansøgningsfristen er 15. juli ændres til den 15. august for kurser påbegyndt i første halvår og 15. december for årets øvrige kurser” (pkt. 3.3.2 s. 11, afsnit 1.)

 • Pkt. 116 Anlægsregnskab - Gundsølillehallen, renovering

  Pkt. 116

  Anlægsregnskab - Gundsølillehallen, renovering

  Sagsnr. 283010 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab vedrørende renoveringen af Gundsølillehallen.
  Regnskabet udviser et samlet mindreforbrug på 21.127 kr. i 2016.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav 25. feb. 2015 en anlægsbevilling på 6.000.000 kr. til renovering af Gundsølillehallen. Der har været et samlet forbrug på 5.978.872 kr., der medfører et samlet mindreforbrug på 21.128 kr.

  Økonomi

  Sagen medfører en forbedring af kassebeholdningen på 21.127 kr. i 2016
  Der har været afsat et rådighedsbeløb på 2.721.075 kr. i 2016, hvoraf der har været et forbrug på 2.699.948 kr., hvilket giver et mindreforbrug på 21.127 kr.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 17-08-2016, pkt. 116

  Anbefales.

 • Pkt. 117 Anlægsregnskab vedr. Himmelev Veddelev Boldklub - boldbaner og kunstgræsbane

  Pkt. 117

  Anlægsregnskab vedr. Himmelev Veddelev Boldklub - boldbaner og kunstgræsbane

  Sagsnr. 278358 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for Himmelev Veddelev Boldklub – boldbaner og kunstgræsbane.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at regnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet bevilgede den 24. januar 2007, punkt 32, frigivelse af rådighedsbeløb på kr. 5.700.000.
  Regnskabet udviser udgifter for i alt 5.408.000 kr. Der er således en mindreudgift på 292.000 kr. i forhold til den givne bevilling.
  Anlæg af to store og en mindre græsfodboldbane (anlægssum kr. 1.945.300) blev afsluttet i 2008. Samtidig anlagdes afskærmede beplantningsbælter langs Ringvejen og Herregårdsvej.
  Anlæg af kunstgræsbanen og tilhørende belysningsanlæg blev udført i 2007 og 2008. Der var efterfølgende mangler ved banen, blandt andet i form af lavere dræningsevne end kontrakten angav. Det har til tider medført gener for brugerne i form af blankt vand visse steder på banen, især efter lidt større regnskyl.
  Entreprenøren var dog ikke enig heri, og der har siden 2008 kørt en langvarig proces med forligsforhandlinger, udbetaling af byggegaranti (kr. 310.000) og syn- og skønssag.
  Forliget blev indgået i september 2015, umiddelbart inden sagen skulle til endelig afgørelse i Voldgiftsretten. Forliget indebærer, at Roskilde Kommune beholder den udbetalte entreprenørgaranti, samt har fået en godtgørelse på kr. 115.000 og dækning/tilbagebetaling af udgifter på kr. 41.600.
  Det vil være mest økonomisk forsvarligt at vente med en udbedring af banens dræningsevne i form af udskiftning af banens bund, indtil selve kunstgræstæppet også skal udskiftes, forventeligt indenfor de næste 5 til 10 år.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  Mindreudgiften på samlet 292.000 kr. er rent teknisk allerede medtaget i regnskab 2015.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 17-08-2016, pkt. 117

  Anbefales

 • Pkt. 118 Orientering om bonus elitesportsaftaler - 2015/16

  bilag_elitesportsaftaler_bonus_2015-16.pdf

  Pkt. 118

  Orientering om bonus elitesportsaftaler - 2015/16

  Sagsnr. 97162 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kultur- og Idrætsudvalget godkendte på møde den 6. juni 2015, punkt 96, kriterier for tildeling af bonusordning for elitesportsaftalerne sæson 2015/16, udarbejdet af en arbejdsgruppe i Elite- og Talentrådet. Der orienteres om bonus sæson 2015/16 til de to klubber med elitesportsaftaler.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Bonus udbetales en gang årligt inden næste sæsonstart. Det beløb, der ikke kommer til udbetaling til bonus, vil blive overført til talentudviklingspuljen.
  Forvaltningen har tildelt kr. 50.000 i bonus til FC Roskilde og kr. 75.000 til Roskilde Bordtennis for sæson 2015/16.
  Nedenfor ses oversigt over hvilke mål FC Roskilde og Roskilde Bordtennis har opfyldt.

  FC Roskilde sæson 2015/16
  Kriterier Beløb Målopfyldelse
  Bliver i 1.division 15.000 Opfyldt
  Ligger i Top 6 i 1. division 20.000 Ikke opfyldt
  Der er i gennemsnit over 1.250 tilskuere til hjemmekampe i ligaen 20.000 Opfyldt
  U19 ligger i Top 6 15.000 Ikke opfyldt
  Øge omsætning med 20 % i forhold til seneste årsregnskab 15.000 Opfyldt
  25 % øget eksponering på reach på facebook, sammenholdt med perioden fra sidste sæson i 1. division 15.000 Ikke opfyldt
  Roskilde Bordtennis sæson 2015/16
  Kriterier Beløb Målopfyldelse
  Vinder DM hold 30.000 Opfyldt
  Øge eksponering på 25 % på regionale medier 15.000 Ikke opfyldt
  CHL/Europacup videre fra gruppespil 30.000 Opfyldt
  6 medaljer DM ungdom 15.000 Opfyldt
  Øge omsætning med 20 % i forhold til seneste årsregnskab 10.000 Ikke opfyldt
  Vinder DM hold 30.000 Opfyldt

  Som det fremgår opfyldte FC Roskilde ikke målene om at ligge i top 6 i 1. division, ligge i top 6 for U19 samt øge deres eksponering med 25 % på regionale medier. Tilskuerantallet på 1.250 i gennemsnit til hjemmekampe er opfyldt, idet pokalkampe medregnes.
  Som det fremgår opfyldte Roskilde Bordtennis ikke målene med at øge omsætningen med 20 % i forhold til senest årsregnskab samt at øge eksponeringen på 25 % på regionale medier.
  Kr. 75.000 overføres til talentudviklingspuljen, så puljen er på kr. 475.000 i sæson
  2016/17.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 17-08-2016, pkt. 118

  -

 • Pkt. 119 Orientering om formandsbeslutning om erstatningstimer til idrætten i Ramsø Hallen

  Pkt. 119

  Orientering om formandsbeslutning om erstatningstimer til idrætten i Ramsø Hallen

  Sagsnr. 283226 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  I denne sag orienteres om, at formanden for Kultur- og Idrætsudvalget har truffet beslutning om at imødekomme en aftale om erstatningstider til de foreninger, der har haft deres aktiviteter i den nedbrændte hal 2 i Ramsø Hallen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget tager sagen til orientering.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Formanden for Kultur- og Idrætsudvalget har i henhold til Lov om kommunernes styrelse, § 22 stk. 2, truffet beslutning om at imødekomme en aftale om genhusning af foreningerne, der blev berørt af branden i Ramsø Hallens hal 2. Udgiften til genhusning på henholdsvis Flyvestation Skalstrup, Roskilde Katedralskole og springcenter på Sorø Gymnastikefterskole andrager ca. 360.000 kr. for perioden 8. august til 23. december 2016.
  For så vidt angår bevilling for resten af sæsonen 2016/2017,vil Kultur- og Idrætsudvalget blive forelagt en beslutningssag, når forsikringsselskabet har taget endelig stilling til, hvorvidt der kan gives kompensation for de ekstraudgifter, der er forbundet med genhusning af foreningerne.
  I henhold til lovens § 22 stk. 2, kan formanden på udvalgets vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. Det er vurderingen, at det har været meget magtpåliggende at få en afklaring af muligheden for erstatningstider til de berørte foreninger, så de ved, at de kan genoptage aktiviteterne til den kommende sæson.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Udgiften finansieres indenfor det eksisterende budget til lokaletilskud.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 17-08-2016, pkt. 119

  -

 • Pkt. 120 Meddelelser fra forvaltningen

  Pkt. 120

  Meddelelser fra forvaltningen

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 17-08-2016, pkt. 120

  Roskildebibliotekernes efterårsprogram.
  Roskildebibliotekernes flygel udlånes til besøgende fredag 16-19.
  Kick-off på arrangementet 1. september for Musikby 2020.

 • Pkt. 121 Eventuelt

  Pkt. 121

  Eventuelt

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 17-08-2016, pkt. 121

  Badmintonhallen i Himmelev