You are here

Referat

Dato: Onsdag, August 19, 2015 - 17:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 104 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 104

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 19-08-2015, pkt. 104

  Godkendt.

 • Pkt. 105 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 105

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 19-08-2015, pkt. 105

  Indvielser og invitationer i den kommende tid.
  Genindvielse af Jyllinge Svømmehal.

 • Pkt. 106 Kultur- og Idrætsudvalgets møde med OMU for Kultur og Idræt

  Pkt. 106

  Kultur- og Idrætsudvalgets møde med OMU for Kultur og Idræt

  Sagsnr. 271404 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ifølge ”Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Roskilde Kommune” (MED-aftalen) skal der holdes fællesmøde mellem de politiske udvalg og MED-udvalget. Dette møde holdes i år den 19. august kl. 17.00 for udvalgets område om budget 2016.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at drøftelsen med OMU gennemføres efter den i sagen foreslåede dagsorden.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  I henhold til § 10 i Roskilde Kommunes MED-aftale afholdes der mindst en gang om året et møde mellem fagudvalget og forvaltningens MED-udvalg. Det er i forvaltningens MED-udvalg besluttet, at det er Område-MED-udvalget (OMU for kultur, idræt, bibliotekerne og borgerservice), der deltager i mødet.
  OMU består af medlemmer, som repræsenterer de decentrale enheder på Kultur- og Idrætsudvalgets område. Afdelingschefen for Kultur og Idræt er udvalgets formand, og næstformand er en repræsentant fra medarbejdersiden.
  Forvaltningen foreslår følgende dagsorden for fællesmødet, der forventes at vare ½ time:

  1. Præsentation af deltagerne
  2. Budget 2016, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold
  3. Eventuelt

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 19-08-2015, pkt. 106

  Drøftet.

 • Pkt. 107 Forslag til bibliotekspolitik

  bibliotekspolitik.pdf bibliotekspolitk_-_resultater_i_roskilde.pdf

  Pkt. 107

  Forslag til bibliotekspolitik

  Sagsnr. 49804 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen lægger op til vedtagelse af ny bibliotekspolitik, herunder politiske mål.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til bibliotekspolitik, herunder politiske mål og mål til Resultater i Roskilde, godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Temaer til bibliotekspolitik, blev drøftet og kvalificeret på møde i Kultur- og Idrætsudvalget den 3. juni 2015, punkt 92.
  Forvaltningen har i forlængelse heraf udarbejdet forslag til ny bibliotekspolitik (bilag 1), der afløser politikken fra 2011. Den nye politik skal gælde for resten af byrådsperioden. Bibliotekspolitikkens vision fokuserer fortsat på bibliotekets rolle som kommunens levende mødested og borgernes vigtigste adgang til oplevelser, viden og aktive fællesskaber på tværs af generationer og baggrund. Visionen peger desuden på styrkelse af borgernes digitale kompetencer og på bibliotekets rolle i byudviklingen centralt og decentralt.
  Politikken er udarbejdet på baggrund af dialog med borgere, samarbejdspartnere og medarbejdere, herunder borgerservice og arkiverne samt nationale brugerundersøgelser på biblioteksområdet.
  Politikken skal understøtte byrådets overordnede visioner for indeværende periode.
  Der peges på fem politiske målsætninger, der skal indfri visionen:
  - Bibliotekernes rolle i lokalområderne
  - Kulturstrøget og bymidten
  - Den digitale borger
  - IQ Roskilde
  - Litteraturen
  Bibliotekspolitikken består jf. kommunens politikudviklingsmodel af 3 delelementer:
  - En vision, der skal være en overordnet ”erklæring” eller ”ledestjerner”, som er aktuelle og vedkommende for en længere periode.
  - Politiske målsætninger, som er konkretiseringen af visionen, og som angiver, hvordan Kultur- og Idrætsudvalget vil arbejde for at indfri visionen.
  - Politiske mål, som skal være konkrete og direkte målbare mål, og kunne indfris inden for en kortere tidshorisont.
  Det foreslås, at målet om antal besøgende fysisk og digitalt fortsat indgår som en del af Resultater i Roskilde. Derudover foreslås tilføjet et nyt mål omkring tilfredsheden med indretning, service og arrangementer i tråd med bibliotekspolitikkens fokus på aktiviteter for borgerne – se bilag 2.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Politikkerne skal som udgangspunkt kunne realiseres indenfor det vedtagne budget.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 19-08-2015, pkt. 107

  Anbefales.

 • Pkt. 108 Ungepolitik: Vision og politiske målsætninger

  forslag_til_vision_og_politiske_maalsaetninger.pdf forslag_til_politiske_maal.pdf

  Pkt. 108

  Ungepolitik: Vision og politiske målsætninger

  Sagsnr. 266903 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kultur- og Idrætsudvalget og Skole- og Børneudvalget har på et fælles temamøde den 3. juni 2015 sammen med Ungeudvalget drøftet forslag til ungepolitik samt konkrete politiske mål for 2015/16. Forslaget til ungepolitik med konkrete mål for 2015/16 behandles i både Kultur- og Idrætsudvalget og Skole- og Børneudvalget inden den sendes videre til byrådet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. Vision og politiske målsætninger i ungepolitikken godkendes
  2. Forslag til konkrete politiske mål for ungepolitikken i 2015/16 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forslaget til ungepolitik er udarbejdet på baggrund af Ungedagen den 8. april 2015, hvor de unge idéudviklede både på kommunale indsatser og på nye temaer. Ungeudvalget, som består af 15 repræsentanter, har bearbejdet idéerne til det forslag, som de drøftede med Kultur- og Idrætsudvalget og Skole- og Børneudvalget på et fælles temamøde den 3. juni 2015.
  På baggrund af fællesmødet har Ungeudvalget endnu en gang diskuteret ungepolitikken, og resultatet heraf fremlægger forvaltningen i de to notater.
  Vision og politiske målsætninger i forslag til ungepolitik er en videreudvikling af den tidligere ungepolitik. De tre overordnede politiske målsætninger er: ’Unge og demokrati’, ’Frivillighed og fællesskaber’ og ’Liv i byen’.
  Der er udarbejdet forslag til otte konkrete politiske mål, som fremgår nedenfor, og som uddybes i bilaget ”Konkrete politiske mål for ungepolitikken i 2015/16”:

  Unge og demokrati

  Eksperimentere med forskellige inddragelsesmetoder
  Roskilde Kommunes årlige Ungedag skal videreudvikles
  Ungeudvalget videreudvikles

  Frivillighed og fællesskaber

  Understøtte selvorganisering og de entreprenante unge
  Unge og ensomhed
  Samskabelse

  Liv i byen

  Videreudvikling af Latinerhaven
  Samskab din drømmeby
  Der vurderes ikke at være mål, som er relevante for Resultater i Roskilde indenfor denne politik.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Politikkerne skal som udgangspunkt kunne realiseres indenfor det vedtagne budget.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 19-08-2015, pkt. 108

  Anbefales.

 • Pkt. 109 Udvikling af Roskilde-Lampen

  Pkt. 109

  Udvikling af Roskilde-Lampen

  Sagsnr. 269361 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  I maj 2015 har forvaltningen søgt Region Sjælland om 1 mio. kr. til udvikling af en lampe til Kulturstrøget. Regionsbeslutningen kendes den 22. september 2015.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at proces med udvikling af en Roskilde Lampe igangsættes i september 2015, hvis penge til projektet bliver bevilliget af Region Sjælland.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  For at synliggøre Kulturstrøget har Roskilde Kommune i efteråret 2014 og foråret 2015 afholdt en arkitektkonkurrence om en helhedsplan for Kulturstrøget. I det vindende konkurrenceforslag blev der præsenteret en ide til en ny lampe, der kunne markere strøget som et vartegn og give strøget sin egen karakterfulde belysning. I konkurrenceforslaget blev ligeledes præsenteret en ide om en lydpæl, der kan styres fra institutionerne, og som kan bruges til særlige arrangementer som oplæsninger, koncerter, gudstjenester, foredrag mm. En lydpæl, som kan skabe forbindelse mellem institutionerne og de omkringliggende byrum.

  Inspireret af konkurrenceforslagets lampe har Roskilde Kommune søgt Region Sjælland om midler til at udvikle en unik Roskilde-lampe, der ved anvendelse af smart teknologi kan belyse Kulturstrøget på en højteknologisk og energiøkonomisk måde og samtidig være et varetegn for Roskilde Kulturstrøg. Projektet vil desuden undersøge mulighederne for at udvikle en kombineret lampe og lydpæl.

  Den nye teknologismarte Roskilde-Lampe udvikles i samarbejde med en række samarbejdspartnere, som belysningsproducenten, en lysdesigner, forskere i lyd- og lysteknik samt arkitekt og kunstner bag konkurrenceforslaget til Kulturstrøget.

  Projektet forventes startet september 2015 og afsluttet til lysfesten november 2016.
  På Plan- og Teknikudvalgsmøde den 20. august 2015 indstiller forvaltningen, at udvalget – ligesom Kultur- og Idrætsudvalget – godkender igangsættelse af projektet, hvis pengene bliver bevilget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Til projektet er der søgt om 1 mio. kr. hos Region Sjælland. Projektet sættes kun i gang, hvis den forventede bevilling fra regionen tildeles. Der vil i givet fald blive udarbejdet en sag om indtægts- og udgiftsbevilling til projektet.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 19-08-2015, pkt. 109

  Godkendt.

 • Pkt. 110 Ny aftale med KulturMetropolØresund

  kulturmetropol_copenhagen.pdf

  Pkt. 110

  Ny aftale med KulturMetropolØresund

  Sagsnr. 267008 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har de sidste fire år deltaget i kulturaftalen KulturmetropolØresund (KMØ) sammen med 25 andre kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Med baggrund i erfaringerne herfra vil partnerne i KMØ gå sammen om en ny kulturaftale, Kulturmetropol Copenhagen, for perioden 2016-19.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Roskilde Kommune indgår som partner i Kulturmetropol Copenhagen i 2016-2019 med det foreslåede budget.
  2. formanden for Kultur- og Idrætsudvalget bemyndiges til at underskrive kulturaftalen Kulturmetropol Copenhagen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Den politiske styregruppe for KMØ, hvor Roskilde Kommune er repræsenteret ved formanden for Kultur- og Idrætsudvalget, har vedtaget vedlagte aftaletekst til en ny kulturaftale, Kulturmetropol Copenhagen, for perioden 2016-2019.
  Formålet med Kulturregion Copenhagen er at give kulturmetropolens borgere flere, bedre og mere sammenhængende kulturtilbud og samtidig styrke den fælles kulturelle identitet. Dette skal – som i KMØ – ske gennem en række tværkommunale indsatsområder. Indsatsområderne i Kulturmetropol Copenhagen er:
  - Festivaler og events 2.0
  - Musikmetropolen
  - Unge i samskabelse med kulturlivet

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015 og frem, da det årlige bidrag findes indenfor eksisterende budgetmidler under Kultur- og Idrætsudvalget på fagområdet ”Kulturel virksomhed”, og er på niveau med de udgifter kommunen har haft til samarbejdet de senere år.
  På politisk styregruppemøde den 1. juni 2015 blev der mellem de politiske formænd opnået enighed om en finansieringsmodel for Kulturmetropol Copenhagen. Finansieringsmodellen baserer sig på kommunernes indbyggertal. Finansieringsmodellen ser således ud:

  Årlig kommunal finansiering i Kulturmetropol Copenhagen
  Indbyggere 0-20.000 20.000 - 40.000 40.000 - 60.000 60.000 - 100.000 100.000-200.000 200.000+
  Finansiering kr. 60.000 kr. 80.000 kr. 120.000 kr. 180.000 kr. 200.000 kr. 300.000

  Roskilde Kommunes deltagelse i Kulturmetropol Copenhagen vil betyde, at Roskilde Kommune forpligter sig til at bidrage med 180.000 kr. årligt i perioden 2016-2019.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 19-08-2015, pkt. 110

  Anbefales.

 • Pkt. 111 Budget 2016-2019 - afsluttende budgetdrøftelser

  kultur-_og_idraetsudvalgets_budgetramme_samt_den_videre_budgetproces_-_augustmoederne.pdf budgetnotat_for_kiu_budget_2016_-_afsluttende_udvalgsdroeftelse.pdf bilag_til_budgetnotat_for_kiu_budget_2016_-_driftsansoegninger.pdf bilag_til_budgetnotat_for_kiu_budget_2016_-_anlaegsansoegninger_m.v.pdf takster_2016_-_kiu.pdf budgetbemaerkninger_-_kiu.pdf strategisk_anlaegsplan_2016-2023.pdf strategisk_anlaegsplan_-_kultur-_og_idraetsudvalget_-_blokliste.pdf strategisk_anlaegsplan_-_kultur-_og_idraetsudvalget_-_bloktekster.pdf endelig_besparelses-_og_omprioriteringskatalog_2015.pdf

  Pkt. 111

  Budget 2016-2019 - afsluttende budgetdrøftelser

  Sagsnr. 270302 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ifølge budgettidsplanen finder de afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene sted i august. Kultur- og Idrætsudvalget skal derfor drøfte udvalgsbudgettet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. driftsbudgettet, herunder takstforslag og ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen,
  2. anlægsbudgettet, dvs. den strategiske anlægsplan samt eventuelle ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen,

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  De afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene finder sted i august, hvor fagudvalgene drøfter udvalgenes drifts- og anlægsbudget. Udvalgets samlede driftsudgifter udgør 195,5 mio. kr., mens der indgår anlæg inkl. afledt drift for 69,75 mio. kr. i den strategiske anlægsplan på udvalgets område. Det samlede udvalgsbudget opdelt på fagområder samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af særskilt bilag.
  Borgmesteren har bedt direktionen om at udarbejde et besparelses- og omprioriteringskatalog svarende til budgetubalancen. Besparelses- og omprioriteringskataloget eftersendes og kan indgå i budgetdrøftelserne.
  Særlige forhold vedr. Kultur- og Idrætsudvalget
  Der er vedhæftet opdateret notat vedrørende udvalgets budget, herunder særlige udfordringer og oplistning af indkomne ansøgninger til budget 2016. Der er endvidere suppleret med udvalgets bestillinger fra budgetdrøftelsen i juni.
  Der gennemføres en teknisk flytning af 2 mindre budgetdele mellem fagområder på grund af ændret administrativt opgaveansvar. Det drejer sig om sommerunderholdning for børn og driften af en spejderhytte.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015, da sagen alene vedrører budgetlægningen for 2016-2019.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 19-08-2015, pkt. 111

  Ad indstillingens punkt 1: Godkendt. Herudover besluttede udvalget at oversende følgende forslag til driftsudvidelser til den videre budgetproces:
  - Forbedring af formidlingsindsatsen fra lokalarkivet på Roskilde Bibliotek, 0,75 mio. kr. i 2016 og 0,05 mio. kr. årligt fra 2017 og frem i afledt drift
  - Formidlingsinitiativet Muserum, 0,325 kr. i 2016 og 2017
  - Opretning af det økonomiske grundlag for Museet for Samtidskunst, 0,350 kr. i 2016 og 0,3 mio. kr. i 2017 og 2018
  - Projektstilling som daglig leder af KulturCosmos, 0,5 mio. kr. i 2016 og 2017
  - Nedbringelse af venteliste på Roskilde Musiske Skole, 0,6 mio. kr. i 2016 og 1,445 mio. kr. årligt fra 2017 og frem
  - Stjerneløbet, 0,331 mio. kr. i 2016
  - Integrationsprogram for flygtning via Roskilde Museum, 0,159 mio. kr. i 2016
  - Etablering af besøgscenter via Foreningen L.A. Rings venner, 0,092 mio. kr. i 2016 og 2017
  - Indkøb af TV-rettigheder fra DR’s arkiver til brug for Det Virtuelle Museum Roskilde Ring, 0,074 mio. kr. i 2016
  - Frivillig Fredag, 0,4 mio. kr. årligt fra 2016 og frem
  - Go’ Orange, 0,35 mio. kr. årligt fra 2016 og frem
  - Lysfest, 0,25 mio. kr. årligt fra 2016 og frem
  - Øget driftstilskud til Hal12, 0,18 mio. kr. årligt fra 2016 og frem
  Ad indstillingens punkt 2: Godkendt. Herudover besluttede udvalget at oversende følgende forslag til yderligere anlægsblokke til den videre budgetproces:
  - Ny indgang til Roskilde Bibliotek mod Kulturstrøget, 1,0 mio. kr. i 2016 og 10,0 mio. kr. i 2017
  - Ny bygning til omklædnings- og badefaciliteter i Hedelands Motorcross Klub, 2,075 mio. kr. i 2016
  - Anlæg af ny bane m.v. til VM i Motocross 2020, 6,225 mio. kr. i 2016
  - Om-tilbygning af Laboratoriet på Egnsteatret Åben Dans, 16 mio. kr. i 2016
  - Nye omklædnings- og toiletfaciliteter i Roskilde Idrætspark, 6,0 mio. kr. i 2016
  - Varme og vand i opvisningsbanen i Roskilde Idrætspark, 3,0 mio. kr. i 2016 og 0,150 mio. kr. i 2016 og 0,5 mio. kr. i 2017 og frem i afledt drift
  - Digital skærm (måltavle), 0,47 mio. kr. i 2016 og 0,05 mio. kr. i 2016 og frem til afledt drift.

  Udvalget understreger, at det ikke har taget stilling til nogle af forslagene.

 • Pkt. 112 Orientering om forslag til helhedsplan for halområdet i Jyllinge

  forslag_til_helhedsplan_for_halomraadet_i_jyllinge.pdf

  Pkt. 112

  Orientering om forslag til helhedsplan for halområdet i Jyllinge

  Sagsnr. 262625 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kultur- og Idrætsudvalget orienteres om, at Plan- og Teknikudvalget på sit møde samme dag behandler et punkt om offentliggørelse af et forslag til helhedsplan for halområdet i Jyllinge.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på mødet den 14. januar 2015, punkt 5, principper for udarbejdelse af helhedsplanen, som den herefter er udarbejdet efter.
  Plan- og Teknikudvalget besluttede på sit møde den 19. januar 2015, pkt. 4, at forvaltningen skulle arbejde videre med en helhedsplan for halområdet i Jyllinge, herunder boligernes placering. Dette skulle ske i samarbejde med en tegnestue, og i dialog med Jyllingehallerne, så koordinering og samspil mellem genopbygning af hallerne og helhedsplanen blev sikret.
  Under arbejdet med helhedsplanen har forvaltningen holdt jævnlige koordineringsmøder med Jyllingehallerne. Der har også været holdt en åben workshop med interessenter om områdets fremtidige indretning.
  Der lægges i sagen op til, at helhedsplanen offentliggøres med en 4 ugers udstilling på Jyllinge Bibliotek, der åbnes med en reception den 21. september 2015. Det er muligt at se og kommentere forslaget i de 4 uger. Kommentarerne indgår i den videre udvikling af området og realisering af planen.
  Helhedsplanen fastlægger den overordnede disponering af området. Den mere konkrete udformning og placering af planens enkelte dele vil blive afklaret i en efterfølgende planlægning. For de større byggerier – boligbyggeri, haludvidelse mv. - vil det ske med udarbejdelse af ny lokalplan og offentlig høring.
  Sager vedr. etablering af faciliteter samt byggeri til kultur- og idrætsformål mv. vil blive forelagt til beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Midler til realisering af helhedsplanen indgår i forslag til Strategisk Anlægsplan 2016.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 19-08-2015, pkt. 112

  -

 • Pkt. 113 Orientering om helhedsplan for Viby bymidte

  helhedsplan_for_viby_bymidte.pdf

  Pkt. 113

  Orientering om helhedsplan for Viby bymidte

  Sagsnr. 256400 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kultur- og Idrætsudvalget orienteres om, at Plan- og Teknikudvalget på sit møde samme dag behandler et punkt om helhedsplan for Viby bymidte.
  Forvaltningen har i samarbejde med et arkitektfirma udarbejdet et forslag til en helhedsplan for Viby bymidte. Helhedsplanen beskriver udviklingsmulighederne for bymidten med særlig vægt på Cosmos-arealet.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Som opsamling på Zebraby-processen vedtog byrådet Udviklingsprogram for Viby Sjælland den 19. marts 2013, punkt 63, og handleplan den 29. marts 2015, punkt 124. Udviklingsprogrammet og handleplanen beskriver fem indsatsområder, herunder for bymidten. Det er byrådets vision, at bymidten skal afspejle Vibys mange aktiviteter og inspirere til byens udvikling. Udviklingsprogrammet indeholder også en række forslag til konkrete tiltag i bymidten.
  Forvaltningen har i samarbejde med et arkitektfirma udarbejdet en helhedsplan for bymidten, med zebraby-processen og udviklingsprogrammet som fundament.
  Helhedsplanen beskriver løsningsforslag til trafikale- og bebyggelsesmæssige forhold i hele bymidten og anviser principper for ”arbejdsdelingen” mellem Tofthøjvej og Søndergade. Herudover kommer planen med løsningsforslag til styrkelse af forbindelserne på tværs af bymidten, forbindelsen fra stationen til biblioteket gennem Cosmosområdet. Endelig er der udarbejdet scenarier for udviklingen af Cosmosgrunden med bud på pladsdannelser, boliger, handel, fællesområder med rammer til aktiviteter og rekreativt ophold. Scenarierne beskriver, hvordan området kan udvikles med og uden Cosmoshallen og mejeriet.
  Forslag til helhedsplan vil blive offentliggjort på høstfesten i Viby den 29. august 2015 og efterfølgende udstillet i Kulturcosmos, hvor borgerne har mulighed for at kommentere på de forskellige scenarier.
  På baggrund af høringen udvælger politikerne ét scenarie, som skal indgå i den endelige helhedsplan, og udgøre rammen for efterfølgende lokalplanlægning mm. Helhedsplanen forventes endelig vedtaget i dec. 2015.
  Forvaltningen foreslår, at der med afsæt i helhedsplanens principper for Stationstorvet, Bytorvet og Søndergade arbejdes videre med en egentlig detailplanlægning med henblik på gennemførelse af konkrete indsatser jf. handleplanen.
  Sager vedr. kultur- og idrætsfaciliteter i området, herunder placering af nye faciliteter, vil blive forelagt Kultur- og Idrætsudvalget til beslutning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Der er afsat 2 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til konkrete indsatser på Søndergade, Bytorvet og Stationstorvet og herudover 0, 2 mio. kr. i 2015 og 0,4 mio. kr. i 2016 til Viby, natur/grønne områder.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 19-08-2015, pkt. 113

  -

 • Pkt. 114 Anlægsregnskab - Ny Svømmehal (Sammenlægning af to anlægsprojekter)

  Pkt. 114

  Anlægsregnskab - Ny Svømmehal (Sammenlægning af to anlægsprojekter)

  Sagsnr. 270479 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab vedrørende projektet ”Ny svømmehal”, for derved teknisk at kunne samle økonomien til bygning af den nye svømmehal på kun et projekt ”Svømmehal ved Roskildebadet”.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. anlægsregnskabet godkendes
  2. restbudgettet på 3.626.000 kr. overføres til projektet ”Svømmehal ved Roskildebadet”.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav 29. maj 2013, punkt 131, en anlægsbevilling på 5.000.000 kr. til igangsættelsen af arbejdet med en ny svømmehal. Der er anvendt kr. 1.374.783 af denne bevilling, som der hermed aflægges regnskab for.

  I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 vedtog byrådet et andet anlægsprojekt ”Svømmehal ved Roskildebadet” med baggrund i en beslutning om bl.a. den konkrete placering. Økonomien til den nye svømmehal er siden samlet på anlægsprojektet ”Svømmehal ved Roskildebadet” bortset fra restbudgettet tilbage fra den ovenfor nævnte bevilling fra maj 2013.
  Restbudget på 3.626.000 kr. fra det oprindelige anlægsbudget ønskes nu omplaceret til anlægsprojektet ”Svømmehal ved Roskildebadet”, for at få samlet hele økonomien på et anlægsprojekt, hvilket vil gøre den administrative arbejdsgang lettere.

  Økonomi

  Sagen har ingen kasseeffekt i 2015, da mindreforbruget på 3.626.000 kr. på ”Ny svømmehal” overføres som budget til ”Svømmehal ved Roskildebadet”.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 19-08-2015, pkt. 114

  Anbefales.

 • Pkt. 115 Meddelelser fra forvaltningen

  Pkt. 115

  Meddelelser fra forvaltningen

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 19-08-2015, pkt. 115

  Arrangementsprogram for efteråret fra Roskilde Bibliotekerne
  Uddannelse i Borgerservice
  Status vedr. digitalisering og digital post
  Ansøgninger vedr. idræt for personer med særlige behov. Svar forventes ultimo august
  Ny aftale med Gimle forberedes
  Diverse arrangementer
  Ca. 15.000 deltagere i byparkkoncerterne i løbet af sommeren
  Ca 1.500-2.000 børn til hvert af sommerens børnearrangementer i parken
  Kultur- og Idrætspriser.

 • Pkt. 116 Eventuelt

  Pkt. 116

  Eventuelt

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 19-08-2015, pkt. 116

  Intet at referere.