You are here

Referat

Dato: Onsdag, August 20, 2014 - 17:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 92 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 92

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 20-08-2014, pkt. 92

  Godkendt.

 • Pkt. 93 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 93

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 20-08-2014, pkt. 93

  1. spadestik til kunstgræsbane i Viby.
  Byparkkoncerten "Stemmer i Parken".
  Nordisk mesterskab i agility.
  1. møde i juryen vedr. ny svømmehal.

 • Pkt. 94 Kultur- og Idrætsudvalgets møde med OMU for Kultur og Idræt

  Pkt. 94

  Kultur- og Idrætsudvalgets møde med OMU for Kultur og Idræt

  Sagsnr. 260245 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  I henhold til ”Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Roskilde Kommune” (MED-aftalen) holder MED-udvalget for Kultur og Idræt og det relevante politiske udvalg møde 1-2 gange årligt. Dette møde holdes i år den 20. august kl. 17.00 for udvalgets område.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at drøftelsen med OMU gennemføres efter den i sagen foreslåede dagsorden.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  I henhold til § 10 i Roskilde Kommunes MED-aftale afholdes der mindst en gang om året et møde mellem fagudvalget og forvaltningens MED-udvalg. Det er i forvaltningens MED-udvalg besluttet, at det er Område-MED-udvalget (OMU for Kultur og Idræt), der deltager i mødet.
  OMU for Kultur og Idræt består af medlemmer, som repræsenterer de decentrale enheder på Kultur- og Idrætsudvalgets område. Afdelingschefen for Kultur og Idræt er udvalgets formand, og næstformand er en repræsentant fra medarbejdersiden.
  Forvaltningen foreslår følgende dagsorden for fællesmødet, der forventes at vare ½ time:

  1. Præsentation af deltagerne
  2. Budget 2015, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold
  3. Eventuelt

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 20-08-2014, pkt. 94

  Drøftet.

 • Pkt. 95 Budget 2015-2018 - afsluttende drøftelser i fagudvalg

  kultur-_og_idraetsudvalgets_budgetramme_og_den_videre_budgetlaegning.pdf budgetnotat_2015-2018_-_afsluttende_budgetdroeftelse_kiu.pdf bilag_til_budgetnotat_driftsansoegninger.pdf bilag_til_budgetnotat_anlaegsansoegninger.pdf bilag_til_budgetnotat_bilag_til_ideoplaeg_vedr._udvidelse_af_ramsoehallen.pdf notat_vedr._springgymnastik-_og_bordtenniscenter_paa_kildegaarden.pdf kiu-takstforslag_2015.pdf strategisk_anlaegsplan_2015-2022.pdf bloktekster_til_strategisk_anlaegsplan.pdf

  Pkt. 95

  Budget 2015-2018 - afsluttende drøftelser i fagudvalg

  Sagsnr. 258058 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ifølge budgettidsplanen finder de afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene sted i august. Kultur- og Idrætsudvalget skal derfor drøfte udvalgsbudgettet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. driftsbudgettet, herunder takstforslag og ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen,
  2. at anlægsbudgettet, dvs. den strategiske anlægsplan samt eventuelle ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen,
  3. at forslaget til imødegåelse af produktivitetsforbedring på 1,0 mio. kr. på udvalgets område ved inddragelse af 1,0 mio. kr. af besparelsen på udvalgets budget 2015 og frem som følge af ophør af særlige idrætsskoler videresendes til den tværgående arbejdsgruppe, jf. den vedtagne model for arbejdet med produktivitet,
  4. at 0,63 mio. kr. af besparelsen på udvalgets budget i 2015 og frem, som følger af ophør af idrætsskoler, afsættes til finansiering af LikeMyLife fremover,
  5. der indledes dialog med museer, haller m.fl., som modtager driftstilskud fra Kultur- og Idrætsudvalgets budget, om forventning om produktivitetsstigning og reduceret tilskud fra og med 2016,
  6. at udvalget drøfter, om der skal arbejdes videre med projekt om hel eller delvis sammenlægning af de musiske skoler.

  Indstillingens punkt 3 og 4 er under forudsætning af byrådets godkendelse af sagen ”Fremtiden for idrætsskoler”.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  De afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene finder sted i august, hvor fagudvalgene drøfter udvalgenes drifts- og anlægsbudget. Udvalgets samlede driftsudgifter udgør 194,3 mio. kr., mens der indgår anlæg inkl. afledt drift for 47,7 mio. kr. i den strategiske anlægsplan på udvalgets område. Det samlede udvalgsbudget opdelt på fagområder samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af særskilt bilag.
  Særlige forhold vedr. Kultur- og Idrætsudvalget
  Der er indsat opdateret budgetnotat som bilag til sagen. Af notatet fremgår de temaer, som udvalget bestilte på mødet den 4. juni 2014, punkt 72. Herudover er samlet de ansøgninger, som forvaltningen har modtaget vedrørende budget 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014, da sagen alene vedrører budgetlægningen for 2015-2018.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 20-08-2014, pkt. 95

  Ad indstillingens punkt 1: Godkendt. Herudover besluttede udvalget at oversende flg.
  forslag til driftsudvidelser til de videre budgetdrøftelser:
  a) Neutralisering af besparelse vedr. lokaletilskud (4 alternativer), udgifter i 2015 og fremover
  b) Pakke vedr. udvidet åbningstid i Roskilde Badene, 0,55 mio. kr. i 2015 og fremover
  c) Formidlingsinitiativet Muserum, 319.000 kr i 2015
  d) Roskilde Synger, videreudvikling af sangkraftcenter 350.000 kr. i 2015 og fremover
  e) Formidlingsintensivering på Roskilde Museum, 200.000 kr. i 2015 og fremover
  f) Kunstgræsbane i samarbejde med Roskilde Tekniske Skole (medfinanisering, Roskilde Firma- og Familieidræt), 75.000 kr. i 2015 og 15.000 kr. årligt fremover
  g) Herudover er der blokforslag om samarbejdsaftale med Roskilde Festival, 0,5 mio. kr. årligt fremover, som af byrådet på møde den 26. februar, punkt 138, er besluttet sendt videre til budgetprocessen.
  Ad indstillingens punkt 2: Godkendt. Herudover besluttede udvalget at oversende flg. forslag til yderligere anlægsblokke til de videre budgetdrøftelser:
  a) Overdækning af atriumgården på Roskilde Bibliotek (3 alternativer)
  b) Samlet gymnastik- og bordtenniscenter (blokken er et alternativ til blok 2009), i alt 50 mio. kr.
  c) Musikpavillon i Roskilde (3 alternativer)
  d) Fremrykning af renoveringen af teatersalen på Jyllinge Skole (blokken er et alternativ til blok 2007)
  e) Renovering af Jyllinge Svømmehal
  f) Udvidelse af Ramsøhallen (alternativ til blok 2004), i alt 32 mio. kr.
  g) Spejderhytte til Vibyspejderne, i alt 2 mio. kr.
  Ad indstillingens punkt 3: Godkendt.
  Ad indstillingens punkt 4: Godkendt.
  Ad indstillingens punkt 5: Godkendt.
  Ad indstillingens punkt 6: Udvalget besluttede, at der ikke igangsættes et projekt.

 • Pkt. 96 Fremtiden for idrætsskoler

  Pkt. 96

  Fremtiden for idrætsskoler

  Sagsnr. 249638 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med den nye skolereform skal alle elever dagligt have 45 minutters bevægelse. Hermed kommer alle kommunens skoler til at leve op til de elementer, der tidligere udgjorde det særlige ved de 6 idrætsskoler.
  Enslydende sag forelægges Skole- og Børneudvalget med henblik på behandling af indstillingens punkt 1.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der af de afsatte midler til idrætsskoler på Kultur- og Idrætsudvalgets budget tilbageføres 2,2 mio. kr. i 2015 og 1 mio. kr. fra og med 2016 til Skole- og Børneudvalgets budget, hvorefter udvalget primo 2015 træffer beslutning om konkret anvendelse af midlerne,
  2. de resterende afsatte midler til idrætsskoler på Kultur- og Idrætsudvalgets budget forbliver i Kultur- og Idrætsudvalget til bl.a. finansiering af videreførelsen af projektet LikeMyLife og andre udfordringer på udvalgets område.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Siden 2010 har Roskilde Kommune som led i Team Danmark aftalen haft et projekt om idrætsskoler. Senest i forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 blev det besluttet, at antallet af idrætsskoler skulle øges fra 3 til 6. De 6 idrætsskoler er Baunehøjskolen, Gadstrup Skole Lindebjergskolen, Sct. Jørgens Skole, Tjørnegårdsskolen og Trekronerskolen. At være idrætsskole indebærer bl.a. 2 timers ekstra idræt ugentligt.
  Roskilde Kommune har således været forgangskommune ift. integration af mere idræt og bevægelse i skolen, som nu er et krav til alle folkeskoler. Folkeskolereformen og kravet om 45 minutters bevægelse om dagen, betyder, at alle skoler fremover skal arbejde med idræt og bevægelse.
  Der er på Kultur- og Idrætsudvalgets budget afsat 4,5 mio. kr. i 2015 og 2,7 mio. kr. i 2016 og frem, som indtil nu er blevet betalt til de 6 idrætsskoler til dækning af lærertimer i ekstra idræt, uddannelse af lærere og pædagoger samt udstyr i forbindelse med at være idrætsskole.
  I budget 2014 har idrætsskolerne bibeholdt bevillingen til ekstra lektioner i idræt. Forvaltningen og idrætsskolerne er enige om, at det ikke længere er meningsfuldt at tale om særlige idrætsskoler. Dermed bortfalder også det økonomiske tilskud.
  Det er aftalt, at de 6 idrætsskoler i resten af 2014 fungerer som ambassadører på området, og videregiver deres erfaringer. De 6 skoler har oparbejdet særlig viden og kompetencer omkring idræt, motion og bevægelse i skolen. Skolerne adskiller sig derfor fra øvrige skoler ved at have konkrete erfaringer med bevægelse i undervisningen både i idrætsfaget og i øvrige fag, erfaringer med fysisk indretning i forhold til idræt og bevægelse samt en idrætsfaglig kvalitet, hvor forskningen er koblet på.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014, idet idrætsskolerne indtil 31. december 2014 får de hidtil afsatte midler.
  I 2015 er 4,5 mio. kr. fra 2016 og frem er 2,7 mio. kr. frie i Kultur- og Idrætsudvalgets budget. Heraf er de 2,2 mio. kr. i 2015 og 1 mio. kr. i 2016 og frem oprindeligt en medfinansiering fra skoleområdets budget, som indstilles tilbageført til Skole- og Børneudvalgets budget med henblik på at udvalget på et senere møde disponerer midlerne.
  De resterende frie midler i Kultur- og Idrætsudvalgets budget (2,3 mio. kr. i 2015 og 1,7 mio. kr. i 2016 og frem) foreslås reserveret til projektet LikeMyLife, som har fokus på at introducere børn og unge til fritidsaktiviteter (se anden sag på udvalgets dagsorden) og til at imødegå produktivitetskrav på udvalgets område.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 20-08-2014, pkt. 96

  Anbefales.
  Dansk Folkeparti mener, at de afsatte midler skal tilføres kassen til videre fordeling i budgettet.

 • Pkt. 97 Forankring af fritidspasordningen, LikeMyLife

  modeller_for_forankring_af_fritidspasordningen_likemylife.pdf evalueringsrapport_-_likemylife.pdf

  Pkt. 97

  Forankring af fritidspasordningen,
  LikeMyLife

  Sagsnr. 254801 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen præsenterer to økonomiske modeller for en forankring af fritidspasordningen LikeMyLife, der udløber med udgangen af 2014, med henblik på en videreførelse af fritidsvejledning og økonomisk opstartshjælp til ikke-foreningsaktive børn og unge i Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller,

  1. at modellerne for forankring af fritidspasordningen drøftes,
  2. at model 1 vedtages som forankringsmodel, og at udgifterne på 630.000 kr. fra og med 2015 finansieres af midler på Kultur- og Idrætsudvalgets budget vedr. idrætsskoler - under forudsætning af byrådets godkendelse jf. anden sag på dagsordenen.

  Beslutningskompetence

  Kultur– og idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Fritidspasordningen yder fritidsvejledning og kontingentstøtte/opstartshjælp til ikke foreningsaktive børn og unge i Roskilde Kommune. Kultur- og Idrætsudvalget blev i august 2012 orienteret om status for projektet, der på daværende tidspunkt havde været i gang et år og haft 92 fritidsvejledninger.
  Status er (pr. 2. juli 2014), at projektet har vejledt 306 børn og unge om fritidsaktiviteter. Der har i projektperioden været ansat to fuldtidsmedarbejdere (projektleder og projektmedarbejder) tilknyttet Kultur og Idræt. Indsatsen har desuden forudsat et bredt samarbejde på tværs af skole-, social- og fritidsområdet. Projektet udløber med udgangen af 2014, hvorfor der ønskes afgørelse om en mulig fortsættelse af fritidspasordningen i Roskilde Kommune. I notat ”Modeller for forankring af fritidspasordningen LikeMyLife” er opstillet to modeller for, hvordan projektet kan videreføres i et fremadrettet tilbud om økonomisk opstartshjælp til ikke foreningsaktive børn og unge i Roskilde Kommune. En uddybning af projektets resultater og konklusioner fremgår af vedhæftede evalueringsrapport.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014.
  Fritidspasordningen, LikeMyLife, er en 4-årig forsøgsordning igangsat i 2011 på baggrund af en bevilling fra Socialministeriet på 3.854.121 kr. samt en kommunal medfinansiering på 447.879 kr.
  Model 1 medfører en årlig udgift på 630.000 kr. fra og med 2015.
  Model 2 medfører en årlig udgift på 1.070.000 kr. fra og med 2015.
  Forvaltningen foreslår, at model 1 finansieres fra 2015 og frem af midler fra ophør af særlige idrætsskoler, idet også dette projekt har fokus på børn og unge.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 20-08-2014, pkt. 97

  Ad indstillingens punkt 1: Drøftet.
  Ad indstillingens punkt 2: Godkendt.
  O kan ikke tiltræde indstillingens punkt 2.

 • Pkt. 98 Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet og tilhørende anlægsbevilling

  oekonomiske_konsekvenser_af_anlaegsbevillingen.pdf 1._nyhedsbrev_-_bibliotekernes_rolle_i_lokalsamfundet.pdf 2._nyhedsbrev_-_bibliotekernes_rolle_i_lokalsamfundet.pdf 3._nyhedsbrev_-_bibliotekernes_rolle_i_lokalsamfundet.pdf baggrundsnotat_-_bibliotekernes_rolle_i_lokalsamfundet.pdf hoeringssvar_vedr._bibliotekernes_rolle_i_lokalsamfundet_-_fra_fmu_omu_og_lmu_for_by_kultur_og_miljoe.pdf hoeringssvar_vedr._bibliotekernes_rolle_i_lokalsamfundet_-_fra_fmu_for_beskaeftigelse_social_og_oekonomi.pdf hoeringssvar_vedr._bibliotekernes_rolle_i_lokalsamfundet_-_fra_borgerservice_team_sagsbehandling_oekonomi_og_callcenter.pdf hoeringssvar_vedr._bibliotekernes_rolle_i_lokalsamfundet_-_fra_borgerservice_team_butik.pdf

  Pkt. 98

  Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet og tilhørende anlægsbevilling

  Sagsnr. 253090 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen fremlægger forslag til øget samarbejde mellem biblioteker og borgerservice, samt en styrkelse af bibliotekerne i lokalsamfundet som community centre, herunder etablering af åbent bibliotek.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller,
  1. at den beskrevne model for bibliotekernes rolle i lokalsamfundet som community centre vedtages,
  2. at den beskrevne model 2 for samarbejde mellem biblioteker og borgerservice vedtages, og at der efterfølgende afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. i 2014. Beløbet fragår kassebeholdningen,
  3. at der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2014 til etablering af 4 åbne biblioteksfilialer. Beløbet fragår kassebeholdningen,
  4. at der udarbejdes et konkret forslag til samarbejde mellem Roskilde Universitetsbibliotek og Roskilde Bibliotekerne i efteråret 2014
  5. at arbejdet med at opstille modeller for samarbejde mellem skolernes læringscentre og Roskilde Bibliotekerne genoptages i 2015.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på mødet den 5. februar 2014, punkt 19 at igangsætte en proces mod en fremtidig rolle for bibliotekerne i lokalsamfundet. Forvaltningen har opstillet 3 modeller for øget samarbejde mellem bibliotek og borgerservice. Se vedlagte bilag.

  Model 1 Model 2 Model 3
  Beskrivelse Øget brug af call center, enkel borgerservice på alle biblioteker, fuld borgerservice på rådhuset. Enkel borgerservice på alle biblioteker, udvidet service i Viby, Jyllinge og på hovedbiblioteket, samt fuld borgerservice på rådhuset. Enkel borgerservice på alle biblioteker, udvidet service i Viby og Jyllinge, fuld borgerservice på hovedbiblioteket og ingen borgerservice på rådhuset.
  Fordele Færre personlige betjeninger og dermed større produktivitet. Stor fleksibilitet i anvendelsen af borgerservice og hovedbibliotek i samspil. Enkelhed i kommunikationen af borgerservicetilbud i Roskilde (kun én adgang)
  Udfordringer Færre henvendelser kan løses i Viby og Jyllinge ved personligt fremmøde uden aftale. Kommunikation af mulighederne for borgerservice på hovedbiblioteket. Hovedbibliotekets rolle som kulturinstitution udfordres ved samtidig at være central borgerservice funktion.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 4,5 mio. kr. i 2014. Økonomioversigten vedrørende anlægsbevillingen kan ses i bilag. Hvis indstillingen godkendes bortfalder blok 2017 på 3 mio. kr. i Strategisk Anlægsplan 2015.
  Derudover medfører den foreslåede model en forbedring på 0,1 mio. kr. fra 2015 stigende til 0,45 mio. kr. årligt fra 2016 og frem. Denne vil kunne indgå som bidrag til at imødekomme udvalgets produktivitetsmål.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 20-08-2014, pkt. 98

  Høringssvar var udsendt inden mødet.
  Anbefales.

 • Pkt. 99 Musikpavillon i Roskilde

  bilag_musikpavillon_i_roskilde.pdf

  Pkt. 99

  Musikpavillon i Roskilde

  Sagsnr. 255543 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Forvaltningen fremlægger forslag til placering af en mulig musikpavillon i Roskilde samt alternativer til udformningen, herunder økonomi og proces.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslagene drøftes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  I maj 2014 drøftede Kultur- og Idrætsudvalget på baggrund af et ønske fra Karsten Lorentzen og Daniel Prehn Nielsen muligheden for at etablere en musikpavillon i Roskilde efter inspiration fra en lignende, de havde oplevet i Mariaparken i Vejle. Forvaltningen fremlægger i vedlagt notat tre forskellige modeller til drøftelse.

  Forslag 1: Etablering af ny musikpavillon i Folkeparken

  En mulighed er at lave en ny pavillon lignende den i Vejle, som beskrevet i sagen i maj måned. Pavillonen er et overdækket areal på ca. 140 m2. Vejle Kommune vurderer, at musikpavillonen hos dem har kostet 4 mio. kr. ud af et samlet budget for hele Mariaparken.

  Forslag 2: Udvidelse af faciliteter i Latinerhaven med musik

  Mange unge bruger allerede de nye faciliteter i Latinerhaven, som har skabt mere liv i området end tidligere. Anlægget er midlertidigt, men vurderes at kunne holde min. 5 år endnu. Anlægget kan med en udbygning med mulighed for at afspille musik teste om flere vil finde vej til Latinerhaven, så det åbnes for flere målgrupper. Forslaget vil koste 100.000 kr. at realisere.

  Forslag 3: En placering på Musicon

  En tredje mulighed kunne være muligheden for at spille egen musik på Musicon. Det kunne enten være i Rabalderparken, mens man skater eller i det kommende anlæg Kvantespringet ved Rockmuseet. Forslaget vil koste ca. 65.000 kr. at realisere for Rabalderparken og 55.000 kr., hvis det skal tilføjes planerne for Kvantespringet.
  For alle tre forslag foreslår forvaltningen, at der skal være mulighed for at kunne søge om at spille højere ved anmeldte arrangementer. Lydniveauet ved arrangementer indarbejdes i de generelle retningslinjer for brugen af et evt. musikanlæg.
  Ungeudvalget er blevet præsenteret for sagen og anbefaler forslag 2 eller 3, primært på grund af økonomien i forslag 1.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014. Der er ikke afsat økonomi til realisering af en musikpavillon i Roskilde. Sagen kan indgå i de kommende budgetdrøftelser.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 20-08-2014, pkt. 99

  Udvalget besluttede at sende forslagene videre til budgetdrøftelserne.

 • Pkt. 100 DGI Domicil i Roskilde

  Pkt. 100

  DGI Domicil i Roskilde

  Sagsnr. 259983 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  DGI Midt- og Vestsjælland ønsker at flytte sit hovedkontor til Roskilde. I forbindelse med flytningen til Roskilde er der mulighed for at udbygge samarbejdet mellem DGI og Roskilde Kommune på aktivitetssiden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. forvaltningen arbejder videre med at støtte DGI Midt- og Vestsjælland i placering af hovedkvarter i Roskilde,
  2. der til budget 2015 fremsendes forslag til en budgetblok på kr. 500.000 årligt til en samarbejdsaftale med DGI Midt- og Vestsjælland om fælles forenings- og idrætsaktiviteter.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  DGI Midt- og Vestsjælland har truffet beslutning om at søge et kommende hovedkvarter placeret i Roskilde. 40-45 medarbejdere vil herfra servicere 750 medlemsforeninger fordelt på 17 kommuner. DGIs konsulenter vil være til rådighed for kommunens foreninger og sammen med disse udvikle events og større folkelige begivenheder i Roskilde Kommune. I den forbindelse foreslår forvaltningen, at der udarbejdes en konkret samarbejdsaftale, hvor DGI bliver ansvarlig for fx efteruddannelse af de frivillige foreningsledere, eventafvikler af et årligt større event (fx triatlon, cykelløb mv.) Midlerne til samarbejdsaftalen indgår i drøftelserne om budget 2015.
  Målsætningen for DGI er at skabe et DGI Hus med rammer for administrationen samt kraftcenter for idrætten i Roskilde sammen med øvrige foreninger og på sigt gerne andre interessenter, der kan medvirke til at gennemføre visionen.
  Forvaltningen samarbejder med DGI om placering af det kommende domicil i Roskilde. Pt. arbejdes der med 2 mulige placeringer – enten Musicon eller Kildegårdsområdet. Der vil senere på efteråret blive forelagt en konkret sag til politisk behandling.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014, da sagen alene vedrører budgetlægningen for 2015 og frem. Omkostningen til en samarbejdsaftale mellem Roskilde Kommune og DGI Midt- og Vestsjælland kan indgå i budgetdrøftelserne.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 20-08-2014, pkt. 100

  Godkendt.

 • Pkt. 101 Flytning af Lokalhistorisk Arkiv i Daastrup

  referat_af_moede_i_daastrup_den_14._februar_2014.pdf foreningens_svar_vedr._flytning_til_soendergade_15.pdf

  Pkt. 101

  Flytning af Lokalhistorisk Arkiv i Daastrup

  Sagsnr. 254294 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ramsøegnens Lokalhistoriske Arkiv har til huse i ejendommen Byvejen 16 og 18 i Daastrup. Ejendommen er forfalden, og lejligheden i bygningen står tom. Denne sag lægger op til en flytning af det lokalhistoriske arkiv til en midlertidig placering på Søndergade 15 i Viby med henblik på permanent placering i forbindelse med udviklingen af Pharmacosmos-grunden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Ramsøegnens Lokalhistoriske Arkiv flyttes til Søndergade 15 hurtigst mulig,
  2. arkivets permanente placering indgår i planerne for udviklingen af Pharmacosmos-grunden,
  3. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling i 2014 på 0,65 mio. kr. vedr. udgifter til istandsættelse af og flytning til Søndergade 15. Beløbet fragår kassebeholdningen,
  4. der afsættes beløb til afledt drift på 0,1 mio. kr. fra 2015 og frem. Beløbet fragår kassebeholdningen,
  5. at der igangsættes udarbejdelse af kommuneplantillæg, som udlægger Byvejen 16-18 til boligformål, med henblik på et efterfølgende salg.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Lokalhistorisk Arkiv i Daastrup har til huse i kommunens ejendom Byvejen 16 og 18 i Daastrup, 4130 Viby Sj. Arkivet ligger i nr. 16 og råder over et areal på 120m2. I ejendommen, i den del der er nr. 18, er der en lejlighed på 143 m2, der er fraflyttet. Bygningerne er fra hhv. 1900 og 1852 og er oprindeligt opført til kirke- og skolebrug. Ingen af bygningerne har status som fredede eller bevaringsværdige.
  Arkivet indeholder arkivalier, f.eks. fotografier, tegninger, kort og samlinger fra private, foreninger og erhverv fra områderne Dåstrup, Snoldelev, Syv og Ørsted sogne + stationsbyerne Gadstrup og Viby. Ramsø Lokalhistorisk Forening (ca. 400 medlemmer) anvender lokalerne til møder og lign. Derudover kommer der årligt ca. 250 besøgende.
  Ejendommen er forfalden og bør renoveres i nær fremtid for at undgå skader på klimaskærmen. Det er forvaltningens vurdering, at lejligheden ikke kan genudlejes uden en renoveringsindsats. Udgiften til dette skønnes til ca. 2 mio. kr. og herudover 3 mio. kr. til nødvendige renoveringer på den samlede klimaskærm og af kloakforhold. Den årlige lejeindtægt for lejligheden har indtil 2011 været på ca. 40.000 kr. årligt. Lejligheden ligger i øvrigt i tæt sammenhæng med arkivet, så den er vanskelig at udleje til en lejer, som ikke har en tilknytning til arkivet. Lejligheden har stået tom siden oktober 2011.
  Forvaltningen har modtaget forespørgsler fra Ramsø Lokalhistoriske Forening, om Lokalhistorisk Arkiv kan få lov at disponere over hele ejendommen, endvidere har en borger klaget over ejendommens fremtræden.
  Såfremt lejligheden skal nedlægges, vil det kræve godkendelse i Plan- og Teknikudvalget. Der er ikke planmæssige forhindringer for, at hele ejendommen kan benyttes til arkivformål. Hvis hele ejendommen skal benyttes til boligformål kræver det et kommuneplantillæg.
  Hvis lejligheden nedlægges og overgår til Lokalhistorisk Arkiv, vil det kræve renoveringer i størrelsesordenen samlet 3 mio. kr. og en mindre driftsbevilling til Roskilde Bibliotekerne til drift og vedligeholdelse af det øgede bygningsareal. Det er vurderingen, at renoveringen kan udskydes maksimalt 3 år.
  Forvaltningen finder, at en anden placering af Lokalhistorisk Arkiv af flere årsager kan være at foretrække. Dels vil en placering i sammenhæng med Pharmacosmosgrunden kunne være med til at styrke miljøet og livet her. Arkivet vil kunne indgå som en naturlig del af den udvikling, der er i gang i Viby, hvor bymidten i fremtiden danner et stærkt og levende midtpunkt med mulighed for mange synergieffekter til gavn for borgerne. Aktuelt arbejdes der med midlertidig disponering af Søndergade 15, der har et areal på 165 m2 + 52 m2 skur. En midlertidig placering af Lokalhistorisk Arkiv her, sammen med andre funktioner, vil kunne frigøre Byvejen 16 – 18 til salg hurtigt.
  En klargøring af Søndergade 15 til samme niveau som Søndergade 13, der er midlertidigt kulturhus, kræver en bevilling på ca. 0,5 mio. kr. i 2014 og en mindre årlig driftsbevilling til drift og vedligehold af bygningen. Herudover vil der være flytteomkostninger på 150.000 kr. På Roskilde Bibliotekernes budget er afsat 14.000 kr. til drift og indvendigt vedligehold af arkivet. Disse midler vil følge med arkivet.
  Roskilde Bibliotekerne har afholdt møde med Ramsøegnens Lokalhistoriske Forening om arkivets fremtidige placering. Foreningen foretrækker at blive i de nuværende lokaler og ønsker, at der udarbejdes et projekt og søges om støtte hos Realdania Fonden til et bevaringsprojekt for hele landsbyområdet. Foreningen modsætter sig dog ikke en flytning til andre lokaler. Ifølge Realdania’s hjemmeside vil der i forbindelse med støtte til offentlige byggearbejder normalt udelukkende kunne blive tale om en medfinansiering fra fonden.
  Det kan oplyses, at forvaltningen har undersøgt muligheden for placering af arkivet på biblioteket i Viby, men finder det ikke muligt at frigøre den nødvendige plads.
  Hvis forvaltningens indstilling følges, vil der på et senere tidspunkt blive forelagt en sag om salget af Byvejen 16 og 18.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 650.000 kr. i 2014, og 100.000 kr. fra 2015 og frem.
  Der vil komme en indtægt i forbindelse med salget af Byvejen 16-18.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2014-2017:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2014 2015 2016 2017
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter 0
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -650
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -650
  Afledt drift:
  Udgifter 0 -100 -100 -100
  Finansiering:
  Forværring af kassebeholdningen -650 -100 -100 -100

  Kultur- og Idrætsudvalget, 02-04-2014, pkt. 42

  Udsættes.
  Fraværende: Birgit Pedersen (F) og Marianne Kiærulff (V).

  Supplerende sagsfremstilling

  Den lokalhistoriske forening har i 2012 fået 25.000 kr. til maling og mindre reparationsarbejder i Byvejen 16-18.
  Foreningen har fået afslag fra Realdania vedr. støtte.
  Foreningen har holdt møde med borgmesteren den 21. maj 2014, og der har været besigtigelse med forvaltningen.
  Den 26. juni har foreningen meldt tilbage, at man anmoder om at få lov at forblive på den gamle skole, indtil der er en afklaring omkring brugen af Cosmosgrunden, og der derved bliver tale om en flytning til en permanent adresse. Foreningen vurderer ikke, at arbejdet i arkivet kan fungere optimalt i Søndergade 15, og finder heller ikke, at der er plads til alle effekter. Skrivelsen er vedhæftet. Foreningens forslag kræver, at der gives tilladelse til nedlæggelse af lejligheden.
  Udover foreningens forslag finder forvaltningen, at der er to andre alternativer, hvoraf den førstnævnte har betydning for budget 2015.
  Alternativ 2: At Lokalhistorisk Arkiv forbliver i de nuværende lokaler og får mulighed for at benytte lejligheden permanent. Dette kræver en anlægsbevilling indenfor de nærmeste år på 3 mio. kr. og afledt drift på yderligere 100.000 kr. til drift og vedligehold af det større areal. Herudover kræves det, at der gives tilladelse til nedlæggelse af lejligheden.
  Alternativ 3: At Lokalhistorisk Arkiv flyttes, som det fremgår af sagens oprindelige indstilling, dog således at der afsættes en anlægsbevilling på 750.000 kr. (og ikke 650.000 kr.) til istandsættelse og flytning i 2014, idet der er behov for ekstra indretning og et brandsikkert skab el.lign. i den nye bygning. (Besluttes dette alternativ, bortfalder blok 2.E.6 i Strategisk Anlægsplan 2015)

  Kultur- og Idrætsudvalget, 20-08-2014, pkt. 101

  Udvalget anbefaler, at Lokalhistorisk Arkiv kan forbliver i de nuværende lokaler midlertidigt med henblik at arkivets permanente placering indgår i planerne for udviklingen af Cosmos-grunden.

 • Pkt. 102 Forslag til kriterier for elitesportsaftaler

  bilag_kriterier_for_elitesportsaftaler.pdf

  Pkt. 102

  Forslag til kriterier for udvælgelse af fremtidige elitesportsaftaler

  Sagsnr. 97162 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Elite- og Talentrådets forslag til kriterier for udvælgelse af fremtidige elitesportsaftaler.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller,

  1. at forslag til kriterier for udvælgelse af fremtidige elitesportsaftaler godkendes,
  2. at Elite- og Talentrådet behandler ansøgninger og indstiller forslag til fremtidige elitesportsaftaler til beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget .

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Elitesportsaftalerne har en samlet værdi på cirka 1,8 mio. årligt. Roskilde Elite- og Talentråd varetager opfølgningen på elitesportsaftalerne jf. rådets vedtægter § 2.
  Forslag til kriterier for udvælgelse af elitesportsaftaler:
  Kun de idrætsgrene, der er prioriterede idrætsgrene i Team Danmark projektet, kan søge om at indgå en elitesportsaftale. Kultur- og Idrætsudvalget afgør antallet af elitesportsaftaler. Klubben skal søge til et specifikt hold, udøver eller projekt.
  Ved udvælgelse af fremtidige elitesportsaftaler vurderes klubben på følgende områder:
  - Klubbens sportslige niveau og udviklingsproces for dette.
  - Klubbens organisation og udviklingsproces for denne.
  - Klubbens bidrag til branding af Roskilde Kommune.
  - Klubbens bidrag til eksponering af Roskilde Kommune.
  - Klubbens bidrag til skolereformen.
  - Klubbens sponsorstrategi.
  Elitesportsaftalernes økonomiske betingelser:
  - Klubben skal bidrage med en egenfinansiering på 50 % af det søgte beløb til elitesportsaftalen i form af udviklingstimer.
  - En udviklingspulje på 5 % af elitesportsaftalernes samlede årlige beløb anvendes til fælles udviklingsmidler til klubberne.
  - Klubberne kan få udbetalt en bonus på 10 % af elitesportsaftalens beløb. Opfyldes kriterier ikke, overføres beløb til næste år med mulighed for dobbelt bonus.
  Elite- og Talentrådet behandler ansøgninger og indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, som har beslutningskompetencen for indgåelse af elitesportsaftaler. Sagsfremstillingen er inkl. ansøgninger. De prioriterede idrætter deltager ikke i behandling og indstilling.
  Elitesportsaftalerne løber fra juli 2015 til juni 2018. Ny proces påbegyndes juni 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Der er afsat midler i Kultur- og Idrætsudvalgets budget til de aktuelle elitesportsaftaler, og der er tilsvarende midler til rådighed i årene fremover.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 20-08-2014, pkt. 102

  Ad. indstillingens punkt 1: Godkendt, dog sådan at der tilføjes endnu et kriterium (som dot 5 i bilaget): "Klubbens sportslige niveau skal give elitesportsoplevelser til Roskilde Kommunes borgere".
  Ad. indstillingens punkt 2: Godkendt.

 • Pkt. 103 Foreningernes adgang til ledige lokaler på folkeskolerne

  Pkt. 103

  Foreningernes adgang til ledige lokaler på folkeskolerne

  Sagsnr. 249638 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Daniel Prehn (A) har bedt om at få en sag om foreningernes adgang til ledige lokaler på folkeskolerne på dagsordenen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Daniel Prehn, Socialdemokraterne, har bedt om at få en drøftelse af følgende på dagsordenen:
  ”Ledige lokaler på bl.a. folkeskoler kan i dag afvises at blive lejet ud af pedellen på skolen uden nogen saglig begrundelse. Den praksis bør laves om.
  Er et lokale ledigt på en folkeskole, så bør det i fremtiden, uden undtagelse, være tilgængeligt for kommunens foreninger.”

  Forvaltningen kan oplyse, at fordelingen af kommunens lokaler også på folkeskolerne foregår via kommunens digitale bookingsystem Interbook. De normale åbningstider for kommunale indendørs lokaler er hverdage 16-22 og weekend 8-22.

  Lokalerne fordeles primært til foreningerne på sæsonbasis for et skoleår. Ledige lokaler kan desuden via systemet løbende bookes til enkeltarrangementer.

  Forvaltningen vil på mødet redegøre nærmere for adgangen til lokaler på folkeskolerne samt gennemgå, hvordan lån af lokaler foregår i praksis.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014.
  Foreningerne betaler gebyr for lån af de kommunale lokaler. Denne indtægt anvendes til at udbetale lokaletilskud til foreninger, der anvender private lokaler.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 20-08-2014, pkt. 103

  Drøftet.

 • Pkt. 104 Interbook - kommunens digitale bookingsystem

  Pkt. 104

  Interbook - kommunens digitale bookingsystem

  Sagsnr. 249638 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Daniel Prehn (A) har bedt om at få en sag om Interbook – kommunens digitale bookingsystem på dagsordenen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Daniel Prehn, Socialdemokraterne, har bedt om at få en drøftelse af følgende på dagsordenen:
  ”Interbook. Jeg ønsker en drøftelse af kommunens bookingsystem.
  Det er efter min mening, og hvad jeg ellers får at vide af andre, der bruger det, uoverskueligt og bøvlet. Vi bliver nødt til at se på en ny løsning. Dette punkt ser jeg som en mulig budgetblok.”

  Forvaltningen kan oplyse, at der er gennemført en undersøgelse blandt foreningernes bookingansvarlige omkring dels tilfredsheden med Interbook samt serviceringen fra Kultur og Idræt generelt.

  Resultaterne viser, at 68 % af de bookingansvarlige i foreningerne giver udtryk for, at det er nemt eller meget nemt at booke lokaler. 14 % svarer ”Hverken/eller” og 19 % svarer, at det er svært eller meget svært.

  Resultaterne præsenteres for Folkeoplysningsudvalget på mødet i september, hvorefter sagen vil blive fremlagt for Kultur- og Idrætsudvalget.

  Forvaltningen kan i øvrigt oplyse, at Interbook anvendes af flertallet af de danske kommuner. Systemet kommer i en ny og bedre version i løbet af det kommende år.

  Udover Interbook findes der andre systemer på markedet, der kan leverer tilsvarende ydelser. Disse er tidligere blevet vurderet, og forvaltningen mener ikke, at de er et bedre alternativ.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014.
  Såfremt der skal indkøbes et nyt bookingsystem skal der afsættes midler til dette i forbindelse med behandlingen af budget 2015.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 20-08-2014, pkt. 104

  Drøftet.

 • Pkt. 105 Ansøgning fra Roskilde Museum vedr. Muserum

  Pkt. 105

  Ansøgning fra Roskilde Museum vedr. Muserum

  Sagsnr. 260596 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Museum har ansøgt om 100.000 kr. til at sikre projektet Muserum indtil udgangen af 2014.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det drøftes, om der skal gives et driftstilskud til Muserum’s videreførelse året ud på 100.000 kr. incl. moms, finansieret ved omplacering af 95.000 kr. excl. moms i 2014 fra udvalgets fagområde Fritidsfaciliteter og Fritidsområder til fagområdet Kulturel Virksomhed.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Museum har henvendt sig til forvaltningen med en udfordring vedrørende projektet målrettet børn; Muserum. Projektet udløber med udgangen af august. Roskilde Museum har ansøgt de 3 dækningskommuner om en fælles videreførelse og finansiering af projektet i 2015.
  Roskilde Museum vil gerne opretholde projektet i de sidste 4 måneder i 2014. Udgiften hertil er 150.000 kr. Museet kan selv tilvejebringe 50.000 kr. og forespørger derfor om Roskilde Kommunes muligheder for at bidrage med 100.000 kr.
  Roskilde Museum oplyser, at siden åbningen 17. januar har der været bookninger på samtlige hverdage, og at i alt 3.519 har besøgt tilbuddet. Museet fremhæver, at der er tale om et enestående formidlingstilbud til en målgruppe (vuggestuer, børnehaver og indskolingsklasser), som ellers ikke har noget særligt museumstilbud i landet.
  Projektet har i forvejen fået støtte af Byrådets Udviklingspulje på kr. 407.000 i 2014.
  Forvaltningen har gennemgået udvalgets budget, og såfremt det ønskes at imødekomme ansøgningen, kan der peges på området Stadion og Idrætsanlæg under fagområdet Fritidsfaciliteter og Fritidsområder. Det vil være muligt at dække de 95.000 kr. herfra, idet det har været en mild og specielt snefattig vinter, så græsbanerne i langt mindre grad end vanligt har haft behov for oprettende græspleje. F.eks. er sneskimmelangreb helt udeblevet i år.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. Sagen indebærer en omplacering af 95.000 kr. fra en konto med almindelig overførselsret til en konto uden overførselsret, begge indenfor Kultur- og Idrætsudvalgets eget budget.
  Ved udbetaling af tilskud til museet, kan der afløftes 5% museums-moms. Det betyder, at der skal omplaceres 95.000 kr. for at give museet et tilskud på 100.000 kr.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 20-08-2014, pkt. 105

  Godkendt.
  V og O kan ikke tiltræde indstillingen.

 • Pkt. 106 Ansøgning til puljen til større idræts- og kulturarrangementer

  Pkt. 106

  Ansøgning til puljen til større idræts- og kulturarrangementer

  Sagsnr. 248510 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Mountainbike Klub ansøger i lighed med 2013 om støtte til at afholde Kongesporet – Roskilde MTB Marathon. Der ansøges om støtte på 50.000 kr. til at dække udgifter forbundet med afholdelsen af arrangementet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at ansøgningen for 2014 afvises.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Mountainbike Klub fik sidste år bevilget 50.000 kr. til i samarbejde med Dansk Mountainbikeklub at afholde cykelløb den 6. oktober 2013. Løbet havde 750 deltagere og blev afviklet i et samarbejde med Stjernebutikkerne og Erhvervsforum. Kongesporet er et løb for alle motionister, der gerne vil prøve kræfter med mountainbike, og det forventes at have 1000-1200 deltagere i 2014.
  I 2014 ansøger klubben om, at der igen bevilges 50.000 kr. til afholdelse af arrangementet.
  Ifølge ansøgningen blev der i 2013 akkumuleret et overskud, der blev fordelt med 50.000 kr. til Danmarks Cykle Union, 10.000 til hver af de arrangerende foreninger og 30.000 kr. blev gemt til dette års arrangement. På baggrund af det øgede deltagerantal, forventer arrangørerne dette år at kunne fordele endnu flere midler til frivilligt arbejde i DCU, et nationalt forbund, og til de to frivillige foreninger, hvoraf kun den ene er hjemhørende i Roskilde.
  Forvaltningen indstiller på baggrund af størrelsen på overskuddet i 2013 og anvendelsen af dette samt forventning om begrænset eksponering af Roskilde Kommune i forbindelse med arrangementet, at ansøgningen for 2014 afvises.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014, da det indstilles, at pengene ikke bevilges til Roskilde Mountainbike Klub.
  Der resterer 100.346 kr. i puljen til resten af året.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 20-08-2014, pkt. 106

  Godkendt.
  A kan ikke tiltræde indstillingen.

 • Pkt. 107 Godkendelse af årsregnskab 2013 - Roskilde Museum

  regnskab_2013_roskilde_museum_m_underskrift.pdf.pdf aarsberetning_2013.pdf revisionsprotokollat_roskilde_museum_regnskab_2013.pdf.pdf

  Pkt. 107

  Godkendelse af årsregnskab 2013 - Roskilde Museum

  Sagsnr. 251211 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges årsrapport 2013 for Roskilde Museum. Forvaltningen indstiller, at årsrapporten godkendes.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at årsrapporten 2013 for Roskilde Museum godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Museum har fremsendt årsrapport 2013 med henblik på godkendelse, inden materialet sendes til Kulturstyrelsen.
  Årets resultat viser et underskud på 2.184,92 kr. Egenkapitalen udgjorde pr. 31. december 2013, 6.036.743,45 kr.
  Egenkapitalen omfatter hensættelser til projekter på Rockmuseet for 4.128.186,28 kr., Roskilde Museum 1.620.293,49 kr., Frederikssund Museum 74.200,00 kr. og Roskilde Museums forlag for 164.378,21 kr. samt en resterende egenkapital på 49.685,47 kr.
  Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
  Roskilde Museums bestyrelse har den 9. april 2014 godkendt årsrapporten 2013.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. Roskilde Kommune har givet 6.860.510,50 ex. moms i driftstilskud i 2013.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 20-08-2014, pkt. 107

  Godkendt.

 • Pkt. 108 Godkendelse af årsregnskab 2013 - Museet for Samtidskunst

  aarsberetning2013_final.pdf aarsregnskab_og_revisionsprotokollat_2013.pdf

  Pkt. 108

  Godkendelse af årsregnskab 2013 - Museet for Samtidskunst

  Sagsnr. 251211 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges årsrapport 2013 for Museet for Samtidskunst.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at årsrapporten 2013 for Museet for Samtidskunst godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Museet for Samtidskunst har fremsendt årsrapport 2013 med henblik på godkendelse, inden materialet sendes til Kulturstyrelsen.
  Årets resultat viser et overskud på 70.062,85 kr. Egenkapitalen udgjorde pr. 31. december 2013 572.244,38 kr.
  I forhold til tidligere års regnskaber medregnes henlæggelser fra og med 2013 til museets egenkapital. Dette er i overensstemmelse med almen regnskabspraksis og vil give et retvisende billede af museets økonomi.
  Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
  Museet for Samtidskunsts bestyrelse har den 25. marts 2014 godkendt årsrapporten 2013.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. Roskilde Kommune har givet 1.816.500,70 kr. ex. moms. i driftstilskud i 2013.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 20-08-2014, pkt. 108

  Godkendt.

 • Pkt. 109 Dato for studietur for Kultur- og Idrætudvalget

  Pkt. 109

  Dato for studietur for Kultur- og Idrætudvalget

  Sagsnr. 249638 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Fastlæggelse af dato for studietur.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at den 11.-13. marts 2015 godkendes til udvalgets studietur.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Udvalget besluttede på sit møde den 4. juni 2014, punkt 71, at udvalgets studietur skal gå til destinationerne Freiburg, Basel og Zürich i foråret 2015. Det blev besluttet, at forvaltningen skulle komme med forslag til tidspunkt.
  I juni 2014 sendte forvaltningen tidsrummet 11.-13. marts 2015 til høring via kalenderbooking i outlook. Alle udvalgsmedlemmer kunne bekræfte denne dato.
  For god ordens skyld forelægges datoen til endelig godkendelse. Detaljeret program for turen forelægges på et kommende møde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014.
  Udvalgets mødebudget indeholder plads til en studietur for udvalget i løbet af byrådsperioden.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 20-08-2014, pkt. 109

  Det blev oplyst, at der fremgår forkert oplysning om dato i indstillingen.
  Udvalget godkendte den 18.-20. marts 2015.

 • Pkt. 110 Orientering om status for Jyllingehallerne

  Pkt. 110

  Orientering om status for Jyllingehallerne

  Sagsnr. 249638 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Status for situationen i Jyllingehallerne efter branden.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Siden branden i Jyllingehallerne, den 7. juli 2014 har der været en tæt dialog mellem Jyllingehallerne, JGI og forvaltningen. Det seneste møde har været afholdt, den 11. august 2014. Forvaltningen har undersøgt muligheder for mulige erstatningstider til de berørte foreningsaktiviteter, og vil i samarbejde med JGI lave aftaler om fordeling af tider.
  Når der er en afgørelse på forsikringsforholdene er det aftalt, at der udarbejdes en helhedsplan for halområdet som tager højde for den videre udvikling inden opførelse af bygninger påbegyndes.
  Forvaltningen vil i mødet give en orientering om seneste nyt for Jyllingehallerne, herunder om arbejdet med midlertidige løsninger for foreninger m.fl., og hvordan kommunen er og kan være behjælpelig.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 20-08-2014, pkt. 110

  -

  Fraværende: Evan Lynnerup (V).

 • Pkt. 111 Orientering om KulturMetropolØresund - Kulturaftale

  Pkt. 111

  Orientering om KulturMetropolØresund - Kulturaftale

  Sagsnr. 259981 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kultur- og Idrætsudvalget orienteres om kultursamarbejdet i KulturMetrolpolØresund.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Kultursamarbejdets andet år har overordnet været præget af fortsat konsolidering både på projektgruppe- og følgegruppeniveau. Der er også arbejdet videre med konsolidering af den politiske styregruppe. Dette i takt med, at kulturaftalen allerede kaster mærkbare resultater af sig. Særligt balancen mellem at skabe regional merværdi og sikre en lokal effekt såvel som forankring har krævet fokus. Året har derfor været præget af meget dialog og konceptuel tilpasning, der både tilgodeser den fælles vision, såvel som de lokalpolitiske ønsker. Derfor har der også været individuelle midtvejsmøder med samtlige af kulturaftalens partnere. Arbejdet med at skabe en kulturel infrastruktur i regionen er godt på vej. Samarbejdet mellem kommunerne, Region Hovedstaden og kulturinstitutionerne er styrket, og der er skabt alliancer, der ellers ikke ville have været opstået.

  Med afsæt i de nuværende erfaringer er fremtidens kulturaftale allerede i proces. Der har været nedsat en arbejdsgruppe, og via workshopforløb og dialog med følgegruppen er den første skitse til fremtidens kulturaftale blevet formuleret. I forlængelse af dette er spørgsmålet om hvordan, vi sikrer kulturaftalens 10-årige vision, når vi arbejder med en 4-årig kulturaftale, blevet aktuel. Projekterne har taget denne udfordring op, og har i 2013 taget det første spadestik til at udvikle forankrings-/forretningsmodeller for det enkelte projekt. Formålet med modellerne er at sikre, at de resultater, den viden og de netværk, der er opstået på baggrund af det regionale samarbejde om projekterne ikke tabes på gulvet ved aftalens ophør. Derfor undersøger hvert projekt nu, hvordan de fremtidssikres, og hvordan de eventuelt kan indgå i fremtidens kulturaftale.

  Mere end 6.000 børn og 120 lærere har været på workshopforløb i Kreative Børn. Projektets arbejde med pilotprojekter og videndeling har bidraget til øget inspirationsudveksling kommunerne i mellem ift. folkeskolereformen.

  Status for de enkelte projekter kan læses i nedenstående link. Roskilde Kommune har deltaget i Projectspace.

  http://kulturmetropol.dk/side/status-2013#.U3NNeaLKlv8

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Udgiften på 80.000 kr. pr. år finansieres fra Kulturpuljen i 2012 – 2015.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 20-08-2014, pkt. 111

  -

  Fraværende: Evan Lynnerup (V).

 • Pkt. 112 Eventuelt

  Pkt. 112

  Eventuelt

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 20-08-2014, pkt. 112
  Turistpjece.

  Fraværende: Evan Lynnerup (V).