You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Marts 21, 2017 - 16:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 3A
 • Pkt. 44 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 44

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 21-03-2017, pkt. 44

  Godkendt.

 • Pkt. 45 Beslutning om ny svømmehal

  Bilag_1_Plantegning_der_viser_arealreduktion.pdf Bilag_2_Besparelseskatalog_efter_1._licitation.pdf Bilag_3_Tegninger_Roskilde_Badet.pdf Billede_1.pdf Billede_2.pdf Billede_3.pdf

  Pkt. 45

  Beslutning om ny svømmehal

  Sagsnr. 249965 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der foreligger nu bud på etablering af ny svømmehal i forbindelse med Roskilde Badet. Der skal tages stilling til gennemførelse af projektet og økonomi.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. driftsmidler afsat i budget 2017 i årene 2017 og 2018, samlet 12,8 mio. kr., overføres til anlægsbudgettet for ny svømmehal i 2017, således at budgettet til ny svømmehal i 2017 er i alt 147,8 mio. kr. mio. kr.
  2. der indgås kontrakter med de lavestbydende entreprenører, og at byggeriet gennemføres indenfor den afsatte anlægsbevilling.
  3. der under forudsætning af godkendelse af overførselssagen vedr. anlægsoverførsler gives en anlægsbevilling på 57 mio. kr. ved frigivelse af det til budget 2017 overførte rådighedsbeløb til svømmehalsprojektet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byggeriet af ny svømmehal var i licitation første gang i 2016. Ved denne licitation var der en markant overskridelse i forhold til det afsatte budget. Projektet har herefter gennemgået en optimering og omprojektering, hvori det er sikret at der ikke er ændret på funktioner og kvalitet. Det justerede projekt har efterfølgende været udbudt i ny licitation.
  Resultatet af det samlede licitationsresultat er, at der er en overskridelse på 16 mio. kr. i forhold til den afsatte anlægsbevilling. Ved at gennemgå de indkomne tilbud, og ved at stille teknisk afklarende spørgsmål til de største entrepriser, viser det sig, at der vil kunne findes projektoptimeringer, så entrepriseudgifterne vil kunne reduceres med 3,2 mio. kr. Disse justeringer giver ikke ændringer i funktionalitet, kvalitet, sikkerhed eller udseende. Udgifterne for det samlede projekt vil herefter beløbe sig til 147,8 mio. kr.
  Ved at inddrage de midler, der er afsat til drift i den periode projektet er forsinket, samlet 12, 8 mio. kr., kan projektet finansieres med en samlet anlægssum på 147,8 mio. kr.
  Hvis byggeriet iværksættes nu, vil det samlede svømmehalsprojekt kunne tages i brug primo 2019.

  Økonomi

  Sagen medfører en forbedring af kassebeholdningen i hhv. 2017 og 2018 på 4,0 og 11,0 mio. kr. samt en forværring i 2019 på 15,0 mio. kr.
  Det er i indstillingen forudsat, at den afledte drift afsat i budget 2017 og 2018 (i alt 12,8 mio. kr.) overføres til finansiering af anlægsudgifter i 2019 i lyset af, at anlægget forventes afsluttet primo 2019.
  Indstillingen vedrørende frigivelse af rådighedsbeløbet på 57,0 mio. kr. er under forudsætning af, at overførselssagen vedr. overførsler på anlæg godkendes i Byrådet,
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2017-2020:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017 2018 2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter (Svømmehal) -99,8 -15,0 0,0
  Anlæg, udgifter (P-plads ved svømmehal) -5,0 0,0
  Anlæg, indtægter
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter (Svømmehal) -99,8 -12,8 -15,0
  Anlæg udgifter (P-plads ved svømmehal) -5,0 0,0
  Anlæg, indtægter
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -57,0 0,0 0,0
  Anlæg, indtægter
  Finansiering:
  Budgetomplacering (fra afsat afledt drift til anlæg) 4,0 8,8
  Forbedring af kassebeholdningen 4,0 11,0
  Forværring af kassebeholdningen 0,0 0,0 15,0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 21-03-2017, pkt. 45

  Slides vedr. siddepladser til stævner vedhæftes referatet.
  Det blev besluttet at sende sagen til beslutning i Økonomiudvalget.
  V tager forbehold.
  O kan ikke tiltræde forvaltningens indstilling.

 • Pkt. 46 Midler til flygtningefrivilligkoordinator i 2017 og 2018

  Pkt. 46

  Midler til flygtningefrivilligkoordinator i 2017 og 2018

  Sagsnr. 287435 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  I budgetforliget er afsat 300.000 kr. i 2017 og 2018 til en flygtningefrivilligkoordinator. Midlerne foreslås overført fra Kultur- og Idrætsudvalgets budget til Beskæftigelses- og Socialudvalgets budget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at budgettet på 300.000 kr. i 2017 og i 2018 til flygningefrivilligkoordinator overføres fra Kultur- og Idrætsudvalgets budget til Beskæftigelses- og Socialudvalgets budget.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  I det vedtagne budget er der i årene 2017 og 2018 afsat 300.000 kr. årligt til en flygtningefrivilligkoordinator til støtte til koordinering af frivillige på flygtningeområdet. Midlerne blev placeret på Kultur- og Idrætsudvalgets budget, og Kultur- og Idrætsudvalget har den 11. januar 2017, punkt 3, besluttet udmøntningen af midlerne med fokus på en samarbejdsaftale fokuseret på idræt for unge samt en pulje, som vil kunne søges.
  På et møde mellem udvalgsformændene for de to udvalg er det imidlertid afklaret, at midlerne rettelig burde være placeret på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område og udmøntes herfra i relation til øvrige aktiviteter rettet mod flygtninge.
  Den af Kultur- og Idrætsudvalget besluttede indsats er endnu ikke iværksat, og det vil derfor være muligt at overføre midlerne mellem udvalgene.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, idet der er tale om at overføre uforbrugte budgetmidler mellem to fagudvalg.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 21-03-2017, pkt. 46

  Anbefales.