You are here

Referat

Dato: Onsdag, August 21, 2019 - 17:00
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 89 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 89

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 21-08-2019, pkt. 89

  Punkt 111 taget af dagsordenen. Herefter godkendt.
  Fraværende: Claus Larsen (A). Kaj V. Hansen (A) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 90 Orientering om Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena

  Pkt. 90

  Orientering om Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena

  Sagsnr. 314516 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget hilser på direktøren for Roskilde Kongrescenter – Bauhaus Arena og får en kort introduktion til institutionen.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 24. april 2019, punkt 106, at kongrescenteret fremover ligger under Kultur- og Idrætsudvalget og med et Advisory Board tilknyttet.
  Direktøren deltager under punktet med en kort introduktion til stedet og opgaverne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Budgettet for kongrescenteret ligger som hidtil i Kultur- og Idrætsudvalget med et indtægtsbudget på 29,4 mio. kr. årligt og et tilsvarende udgiftsbudget. En del af indtægterne kommer fra Kultur- og Idrætsudvalget som driftstilskud. Det drejer sig om 14,5 mio. kr. årligt.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 21-08-2019, pkt. 90

  -
  Fraværende: Claus Larsen (A). Kaj V. Hansen (A) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 91 Orientering vedr. ombygning af Roskilde Hovedbibliotek

  Pkt. 91

  Orientering vedr. ombygning af Roskilde Hovedbibliotek

  Sagsnr. 314516 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Hovedbibliotek undergår aktuelt en større ombygning, der i højere grad skal åbne biblioteket imod bymidten og markere starten på Kulturstrøget. Forvaltningen orienter om processen.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med vedtagelse af budget 2018 besluttede byrådet at bevillige 11 millioner kroner til ombygning af Roskilde Hovedbibliotek. Bibliotekets nuværende bagside mod Algade bliver ny hovedindgang, og Rosenhaven – som for nuværende er placeret ved bibliotekets bagside – bliver genetableret som en plads for forskellige aktiviteter og ophold. Herudover skabes der nye rammer for flere af bibliotekets funktioner. Således bliver bibliotekscaféen placeret ved den nye hovedindgang, og Borgerservice får nye rammer, der er bedre egnet til opgaven. I forbindelse med de nye rammer for Borgerservice lukkes rådhuset for borgerservicebetjening og placeres fuldt på bibliotekerne.
  Der bliver også arbejdet med nye måder at møde borgerne på i det fysiske bibliotek. Byggeriet forventes færdigt i december 2019.
  Forvaltning, ved projektleder Allan Thomsen Volhøj og Vicebiblioteks- og Borgerservicechef Stine Staunsager Larsen, fremlægger planerne for ombygningen og giver en status på processen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Der er afsat 11 mio. kr. til ombygning som blev frigivet i 2018.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 21-08-2019, pkt. 91

  -
  Fraværende: Claus Larsen (A). Kaj V. Hansen (A) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 92 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 92

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 21-08-2019, pkt. 92

  Intet at referere.
  Fraværende: Claus Larsen (A). Kaj V. Hansen (A) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 93 Nye faciliteter til Kulturskolen på Nordskolen

  Kulturskolen_paa_Nordskolen_-_Praesentation_fra_arkitekterne_Cornelius_og_Voge.pdf Baggrundsnotat_-_Kulturskolen_paa_Nordskolen.pdf

  Pkt. 93

  Nye faciliteter til Kulturskolen på Nordskolen

  Sagsnr. 311654 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget blev på fællesmøde den 11. juni 2019 præsenteret for forslaget om nye faciliteter til Kulturskolen på Nordskolen, afdeling Jyllinge. I budgetforliget for 2019 igangsatte byrådet en analyse af muligheden for at skaffe moderne og tilpassede lokaler til Kulturskolen på Jyllinge Skole (som nu er en del af Nordskolen). Denne analyse foreligger nu sammen med et løsningsforslag, og behandles i både Skole- og Børneudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget inden endelig beslutning i Økonomiudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. forslaget om at skaffe nye faciliteter til Kulturskolen centralt på Nordskolen i blok 4 og 10 sendes i høring ved de to skolers bestyrelser frem til den 11. september 2019, og
  2. forslaget oversendes til budgetdrøftelserne i forbindelse med budget 2020.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med helhedsplanen ”Jyllinge Idræts- og Kulturby” fra 2015 er der afsat 50 mio. kr. til et nybyggeri, som både indeholder faciliteter til Kulturskolen og til Jyllinge Bibliotek.
  Som opfølgning på budget 2019 er der arbejdet på at finde en løsning, som:

  1. Sparer penge eller skaffer flere kvadratmeter i forhold til at bygge nyt og udnytter den eksisterende overskudskapacitet på skolen
  2. Sikrer at de nye faciliteter både kommer Kulturskolen og Nordskolen til gavn
  3. Bidrager til at udvikle nye tilbud, som kommer øvrige borgere i Jyllinge til gavn

  Forvaltningen har analyseret Kulturskolens lokalebehov og har i samarbejde med lærere og ledelse på hhv. Kulturskolen og Nordskolen arbejdet med forskellige scenarier, der kan opfylde Kulturskolens behov. Der er samtidig taget hensyn til, at Nordskolen skal have tilstrækkelig kapacitet til at rumme skoledistriktets børn i de kommende år. Nordskolens elevtal er faldende. Der er aktuelt 4-5 spor på de mindste årgange, mens der er 7 spor på de største årgange. Skoleprognosen frem til 2025 viser et let faldende elevtal.
  I forlængelsen af analysen anbefaler forvaltningen en løsning, hvor der indrettes lokaler til Kulturskolen centralt i afdeling Jyllinge, i blok 4 og 10 (se bilag for nærmere beskrivelse). I løsningen er der integreret en ny offentlig stiforbindelse igennem skolegården, som forbinder centerområdet med bolig- og parkområderne nord for skolen, og som samtidig skaber en ny fælles indgang til skolen og Kulturskolen. Dette vurderes at være et positivt bidrag til udviklingen af Jyllinge Bymidte. Der etableres samtidig nye udearealer. Anlægsomkostningerne er i alt 21 mio. kr.
  Når forvaltningen anbefaler denne løsning skyldes det, at der både sikres gevinster for Kulturskolen, Nordskolen og borgerne i Jyllinge. Løsningen skaber mulighed for et tæt samspil mellem de to skoler og den nye stiforbindelse vil skabe et attraktivt byrum, som bidrager til at binde det centrale Jyllinge sammen.
  Forvaltningen har også opstillet et alternativt løsningsforslag, hvor der indrettes lokaler til Kulturskolen i blok 2, der er nærmest ved Kulturskolens eksisterende pavillon ved Planetvej (se bilag for nærmere beskrivelse). Pavillonen bibeholdes, og der etableres nye udearealer mellem pavillonen og blok 2, hvor der i dag er legeplads til Sfo’en. Sfo’ens legeplads reetableres nord for Sfo’en, som i dette scenarie kommer til at ligge i blok 3 og 4. Anlægsomkostningerne til det alternative løsningsforslag er 23 mio. kr.
  Projekteringen af den endelige løsning skal ske i et tæt samarbejde med ledelse og faglærere fra både Nordskolen og Kulturskolen, så det sikres, at de nye faciliteter kan opfylde så mange behov som muligt samtidig med, at der fra starten skabes gode rammer for en tværgående kultur mellem de to skoler. De beskrevne løsningsforslag har været præsenteret for både Nordskolens og Kulturskolens bestyrelser.
  Endelig skal der ses på hvordan, der kan prioriteres midler til renoveringen af de eksisterende faglokaler på Nordskolen, Jyllinge afdeling, så der sker et samlet løft af alle skolens kreative musik- og kunstfaciliteter og ikke kun af dem, der udspringer af Kulturskolens lokalebehov.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da det foreslås, at den oversendes til budgetdrøftelserne i forbindelse med budget 2020.
  I budgettet for 2019 er bevillingen afsat i perioden 2021-2023. Projektet kan umiddelbart realiseres, men det kræver en fremrykning af budgettet.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 21-08-2019, pkt. 93

  Anbefales.
  Fraværende: Claus Larsen (A). Kaj V. Hansen (A) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 94 Godkendelse af videre beslutningsforløb vedr. byggeriet af nyt bibliotek, kulturhus og arkiv i Viby

  Byggeprogram_Totalentreprise_Viby_Bibliotek_og_Kulturhus.pdf

  Pkt. 94

  Godkendelse af videre beslutningsforløb vedr. byggeriet af nyt bibliotek, kulturhus og arkiv i Viby

  Sagsnr. 314516 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med byggeriet af nyt bibliotek, kulturhus og arkiv i Viby, har der været udbud og konkurrence om at vinde retten til det endelige byggeri. Forvaltningen giver en status på forhandlingsforløbet og præsenterer de to byggeforslag for udvalget på mødet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forvaltningen færdiggør forhandlingerne med entreprenørerne, der er i konkurrence, og indgår kontrakt.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget godkendte på sit møde den 18. januar 2017, punkt 21, realiseringsstrategien for Viby Bymidte, og i forlængelse af denne blev planerne om at samle bibliotek, borgerservice, Kultur-Cosmos og Lokalhistorisk Arkiv i et bibliotek- og kulturhus på Cosmosgrunden aktiveret. Det nye hus skal danne rammerne for kulturelle tilbud, aktiviteter og arrangementer drevet af Roskilde Bibliotekerne, KulturCosomos og Ramsøegnens Lokalhistoriske Arkiv. Som en del af udviklingen af en levende bymidte, skal der i tilknytning til huset skabes et nyt bytorv, som et naturligt centrum og mødested for borgerne i Viby. Herudover skal en koncertsal og en café være med til at generere liv i huset og aktivere pladsen foran.
  Byggeriet er organiseret med en administrativ styregruppe samt en projektgruppe med interessenter fra Bibliotek og Borgerservice, KulturCosmos og Lokalhistorisk Arkiv.
  Byggeprogrammet er blevet til med inddragelse af borgerne i Viby. I foråret har forvaltningen, med udgangspunkt i byggeprogrammet for det nye hus (se bilag), kørt udbud og forhandlinger med en række entreprenører og arkitekter.
  På mødet vil forvaltningen præsentere forhandlingsforløb og byggeforslag for Kultur- og Idrætsudvalget. Forvaltningen indstiller, at disse på linje med input fra projektgruppen, bliver brugt til at færdiggøre forhandlingerne og skrive kontrakt med den vindende entreprenør.
  Byggeriet forventes påbegyndt ultimo 2019 og afsluttet medio 2021.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. De afsatte midler i budget 2019 blev frigivet af byrådet den 19. juni 2019, punkt 161.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 21-08-2019, pkt. 94

  Godkendt.
  Fraværende: Claus Larsen (A). Kaj V. Hansen (A) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 95 Prioritering af midler fra Puljen til store events 2019

  Ansoegning_Gadeloeb.pdf

  Pkt. 95

  Prioritering af midler fra Puljen til store events 2019

  Sagsnr. 312436 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Atletikklubben ansøger om støtte på 45.000 kr. til afvikling af Gadeløbet 2019 den 22. august 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der bevilges 45.000 kr. til afvikling af Gadeløbet.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  IK Hellas søger om støtte til dækning af udgifter til vejafspærring ved Gadeløbet den 22. august 2019.
  Gadeløbet er en årlig tilbagevendende begivenhed i Roskilde centrum med både børneløb, to løbedistancer til voksne samt en walkrute på 5 km. Start og slut er på Stændertorvet.
  Ansøgningen er vedhæftet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da den vedrører bevilling af tilskud i 2019 fra en pulje, som er afsat i driftsbudgettet. Der er årligt afsat 716.000 kr. i 2019 og frem.
  Der er tidligere bevilget 510.663 kr. fra Puljen til store events i 2019, og der er dermed 398.842 kr. tilbage til disponering i 2019 efter overførsel af restmidler fra 2018.
  Såfremt udvalget imødekommer ansøgningen, vil den samlede kommunale udgift være 45.000 kr., og der vil være 353.842 kr. tilbage af midlerne i 2019. Det er Materielgården, som udfører arbejdet med afspærring m.m., og derfor ikke noget momsfradrag til denne bevilling.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 21-08-2019, pkt. 95

  Godkendt.
  Fraværende: Claus Larsen (A). Kaj V. Hansen (A) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 96 Overdragelse af evt. overskud ved opløsning af I/S Ramsømagle Forsamlingshus til Foreningen Ramsømagle Forsamlingshus

  Pkt. 96

  Overdragelse af evt. overskud ved opløsning af I/S Ramsømagle Forsamlingshus til Foreningen Ramsømagle Forsamlingshus

  Sagsnr. 320690 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sag om nedlæggelse af I/S Ramsømagle Forsamlingshus og godkendelse af overdragelse af aktiver til Foreningen Ramsømagle Forsamlingshus.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:
  1. I/S Ramsømagle Forsamlingshus´ aktiver mv. overdrages til ny Forening Ramsømagle Forsamlingshus.
  2. I/S Ramsømagle Forsamlingshus´ kommunale lån på 2.000 kr. og 3.000 kr. indfries ved opløsning af interessentselskabet.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen for I/S Ramsømagle Forsamlingshus har besluttet at opløse interessentselskabet og overdrage evt. overskud til en ny forening, som er stiftet til formålet. I/S Ramsømagle Forsamlingshus ønsker at opløse interessentselskabet, da det er vanskeligt at rekruttere nye interessenter, idet den personlige, direkte og solidariske hæftelse, der er forbundet ved denne organisationsform, afholder mange fra at engagere sig i forsamlingshuset.
  I henhold til vedtægterne for I/S Ramsømagle Forsamlingshus skal Roskilde Kommune (tidligere Ramsø Kommune) godkende anvendelsen af et evt. overskud ved opløsning af interessentselskabet. Derudover har interessentselskabet 2 indestående lån til kommunen, som forfalder ved ejerskifte. Interessentselskabet anmoder på denne baggrund Roskilde Kommune om samtykke til overdragelsen.
  Forvaltningen har ingen indvendinger mod ansøgningen og anbefaler, at nedlæggelsen af I/S Ramsømagle Forsamlingshus godkendes, og at aktiver mv. overdrages til den nye Forening Ramsømagle Forsamlingshus.
  Interessentskabet har 2 små kommunale lån på hhv. 2.000 kr. og 3.000 kr., som forvaltningen foreslår indfriet ved nedlæggelsen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 21-08-2019, pkt. 96

  Anbefales.
  Fraværende: Claus Larsen (A). Kaj V. Hansen (A) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 97 Godkendelse af årsrapport 2018 - ROMU

  ROMU_2018_aarsberetning.pdf ROMU_2018_aarsregnskab.pdf ROMU_2018_Revisionsprotokol.pdf

  Pkt. 97

  Godkendelse af årsrapport 2018 - ROMU

  Sagsnr. 251211 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges årsrapport 2018 for ROMU.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at årsrapporten 2018 for ROMU godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  ROMU har fremsendt årsrapport 2018 med henblik på godkendelse, inden materialet sendes til Slots- og Kulturstyrelsen.
  Årets drift resulterede i et overskud på kr. 131.633 kr., og egenkapitalen udgjorde kr. 3.937.746 kr. ved årets udgang.
  Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
  ROMUs bestyrelse har den 11. april 2019 godkendt årsrapporten 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 21-08-2019, pkt. 97

  Godkendt.
  Fraværende: Claus Larsen (A). Kaj V. Hansen (A) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 98 Godkendelse af årsregnskab 2018 - Museet for Samtidskunst

  Aarsrapport_2018_-_Museet_for_Samtidskunst.pdf Aarsregnskab_2018_-_Museet_for_Samtidskunst.pdf

  Pkt. 98

  Godkendelse af årsregnskab 2018 - Museet for Samtidskunst

  Sagsnr. 251211 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges årsrapport 2018 for Museet for Samtidskunst.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at årsrapporten 2018 for Museet for Samtidskunst godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Museet for Samtidskunst har fremsendt årsrapporten 2018 med henblik på godkendelse, inden materialet sendes til Slots- og Kulturstyrelsen.
  Årets resultat viser et overskud på kr. 103.581. Egenkapitalen udgjorde pr. 31. december 2018 kr. 388.808.
  Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
  Museet for Samtidskunsts bestyrelse har den 26. april 2019 godkendt årsrapporten.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 21-08-2019, pkt. 98

  Godkendt.
  Fraværende: Claus Larsen (A). Kaj V. Hansen (A) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 99 Ændring af Gimles vedtægter

  Vedtaegter_af_21._maj_2019.pdf

  Pkt. 99

  Ændring af Gimles vedtægter

  Sagsnr. 314903 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Fonden Gimle har revideret spillestedets vedtægter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vedtægterne godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Fonden Gimles bestyrelse godkendte den 21. maj 2019 reviderede vedtægter for spillestedet. Årsagen til revisionen af vedtægterne er en generel opdatering, således at de vejledninger, som Slots-og Kulturstyrelsen har udsendt, er indarbejdet i vedtægterne.
  Vedtægterne afløser de hidtidige vedtægter af 3. september 2013.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 21-08-2019, pkt. 99

  Anbefales.
  Fraværende: Claus Larsen (A). Kaj V. Hansen (A) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 100 Opfølgning på Kultur- og Idrætsudvalgets studietur i april 2019

  Notat_KIF_studietur_til_Brighton.pdf Supplement_inspirationsbilleder_fra_studieturen.pdf

  Pkt. 100

  Opfølgning på Kultur- og Idrætsudvalgets studietur i april 2019

  Sagsnr. 318611 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kultur- og Idrætsudvalget var på studietur til Brighton og Hove i april 2019. Der foreligger notat om turen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. studieturen drøftes.
  2. det vedhæftede opfølgningsnotat godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Idrætsudvalget var på studietur til Brighton og Hove i England den 8.-11. april 2019. Temaerne for turen var inspiration til arbejdet med Musikby og inspiration til udvikling af fysiske rum og aktivitetsmuligheder udendørs med henblik på motion og bevægelse.
  I det vedhæftede notat er turen afrapporteret, og der lægges op til en drøftelse af den inspiration, som turen gav, samt godkendelse af notatet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Hvert fagudvalg tager en studietur til udlandet i løbet af en byrådsperiode, og turen finansieres af de afsatte udvalgsbudgetter.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 21-08-2019, pkt. 100

  Ad 1.: Drøftet.
  Ad 2.: Godkendt.
  Fraværende: Claus Larsen (A). Kaj V. Hansen (A) mødte som stedfortræder.

 • Pkt. 101 Mødeplan for 2020

  Udkast_politisk_moedeplan_2020.pdf

  Pkt. 101

  Mødeplan for 2020

  Sagsnr. 320902 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kultur- og Idrætsudvalget skal vedtage udvalgets mødeplan for 2020.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalgets mødeplan for 2020 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Med udgangspunkt i mødeplanen for 2019 og styrelsesvedtægten er der udarbejdet et forslag, der tager hensyn til ferier, helligdage m.m. Skoleferien er holdt mødefri.
  Der er fortsat taget udgangspunkt i, at der kan holdes gruppemøde inden alle månedens udvalgsmøder begynder, og at alle sager fra fagudvalg kan behandles i byrådet samme måned.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 21-08-2019, pkt. 101

  Godkendt.
  Fraværende: Claus Larsen (A).

 • Pkt. 102 Resultater i Roskilde 2019

  Notat_vedr._Resultater_i_Roskilde_2019.pdf Oplistning_af_Resultater_i_Roskilde_2019.pdf Forslag_til_Resultater_i_Roskilde_2019.pdf

  Pkt. 102

  Resultater i Roskilde 2019

  Sagsnr. 239364 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Resultater i Roskilde er resultater, kommunen opnår med sin indsats indenfor serviceområderne. Forvaltningen har udarbejdet et samlet forslag til mål og resultatkrav.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget godkender forslag til Resultater i Roskilde på udvalgets område.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Resultater i Roskilde beskriver, hvad Roskilde Kommune gerne vil måles på, og hvordan det rent faktisk går med de mål, der er opstillet. Borgere i Roskilde Kommune eller borgere, der overvejer at flytte til kommunen, kan dermed følge med i, hvordan Roskilde Kommune klarer sig på forskellige parametre. Derudover skal målene være med til at skabe fokus på resultater, og på den måde give et afsæt for løbende forbedringer på kommunens serviceområder. Målene findes og opdateres løbende på Roskilde Kommunes hjemmeside.
  Resultater i Roskilde blev senest behandlet af byrådet i august 2018, og der sker fortsat opfølgning en gang årligt. Behandlingen omfatter beslutning om statusfarve på resultaterne i forhold til målopfyldelse (rød, gul, grøn) samt eventuelle ændringer af resultatkrav.
  Forvaltningen har udarbejdet et samlet forslag til Resultater i Roskilde i form af mål og resultatkrav, som fremgår af bilag. Der er ikke forslag til ændringer på Kultur- og Idrætsudvalgets område.
  På Kultur- og Idrætsudvalgets område indgår følgende mål i forslaget:
  - Borgernes vurdering af Borgerservice
  - Besøgende på Roskilde Bibliotekerne fysisk og digitalt
  - Borgernes tilfredshed med Roskilde Bibliotekerne
  Af bilag fremgår de aktuelle resultater i forhold til mål og resultatkrav indenfor Kultur- og Idrætsudvalgets område.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 21-08-2019, pkt. 102

  Anbefales.
  Udvalget anbefaler at Resultater i Roskildes fremtid drøftes på et kommende seminar.
  Fraværende: Claus Larsen (A).

 • Pkt. 103 Afsluttende drøftelser af budget 2020-2023 i fagudvalg

  Kultur-_og_Idraetsudvalgets_budgetramme_samt_den_videre_budgetproces_-_augustmoederne.pdf Budgetnotat_for_Kultur-_og_Idraetsudvalget_2020_august-moedet.pdf Bilag_1_til_Budgetnotat_KIU.pdf Bilag_2_til_Budgetnotat_KIU.pdf Takstkatalog_2020_-_KIU.pdf Kultur-_og_Idraetsudvalgets_budgetbemaerkninger.pdf KIU_blokliste.pdf KIU_bloktekster.pdf Bemaerkninger_til_de_4_besparelsespakker_-_KIU.pdf

  Pkt. 103

  Afsluttende drøftelser af budget 2020-2023 i fagudvalg

  Sagsnr. 318942 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som led i budgettidsplanen finder de afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene sted i august. Kultur- og Idrætsudvalget skal derfor drøfte udvalgsbudgettet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. budgettet, herunder takstforslag, spareforslag og øvrige ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen,
  2. anlægsbudgettet, dvs. den strategiske anlægsplan samt eventuelle ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  De afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene finder sted i august, hvor fagudvalgene drøfter udvalgenes drifts- og anlægsbudget. Udvalgets samlede driftsudgifter udgør 189,5 mio. kr., og der indgår anlæg for 58,7 mio. kr. i den strategiske anlægsplan på udvalgets område for 2020. Det samlede udvalgsbudget opdelt på fagområder samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af særskilt bilag.
  Til forskel fra tidligere år foreligger der endnu ikke et samlet overblik over kommunens økonomi på baggrund af økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Indgåelsen af økonomiaftalen har været udskudt på grund af folketingsvalget og de efterfølgende regeringsforhandlinger og offentliggøres medio september. Det betyder, at udvalgsbudgetterne vil blive justeret som følge af fx nye pris- og lønskøn og lov- og cirkulæreprogrammet.
  Som følge af budgetudfordringerne i 2020-2023 blev der i pinsen forhandlet om besparelser, jf. sparemålet på 125 mio. kr. på baggrund af drøftelserne på forårsseminaret. Byrådet behandlede 19. juni 2019 de 4 forhandlede besparelsespakker. Her blev det besluttet, at de 4 pakker indgår i fagudvalgenes behandling på augustmøderne, hvor det vil være muligt at foreslå ændringer med udgangspunkt i en række konkrete forslag, som undersøges nærmere af forvaltningen inden da. Materiale herom fremgår af bilag. De vedtagne pakker vil være udgangspunktet for 1. behandlingen i Økonomiudvalget og byrådet og ligeledes være udgangspunktet i høring i MED-organisationen, brugerbestyrelser mv. Eventuelle forslag til ændringer vil indgå i de endelige budgetforhandlinger i september. Der vil løbende fra medio august blive udsendt budgetrelateret materiale i den elektroniske budgetmappe i Prepare.

  Særlige forhold vedrørende Kultur- og Idrætsudvalget

  Der er vedhæftet budgetnotat vedrørende udvalgets budget 2020, herunder drift, anlæg og takster. Her er også nævnt de udfordringer, som udvalget ved mødet i maj, har adresseret om Kulturmetropolen, Koncertkapellet og budget til Byparkskoncerterne. Fra udvalgets beslutning i maj 2019, punkt 61: ”Udvalget er herudover indstillet på at foretage omprioritering fra puljerne til større arrangementer og store events til enkelte nye initiativer på udvalgets område. Kulturmetropolen (0,25 mio. kr. årligt), byparkskoncerter (0,15 mio. kr. årligt) og Koncertkapellet (0,3 mio. kr. årligt) er i spil fra tidligere drøftelser i udvalget, og vil blive lagt frem til beslutning på udvalgsmøde i juni eller august.”
  Herudover gøres opmærksom på, at den samlede besparelse på 2,0 mio. kr. på ”Afskaf frivilligkonsulenter på kultur- og socialområdet”, som fremgår af besparelsespakke 4 (blok 2113), er indregnet fuldtud på Kultur- og Idrætsudvalgets område. Det forventes, at denne besparelse i det videre forløb med forberedelse af budget 2020 bliver fordelt anderledes jf. bemærkningerne til pakkerne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da den omhandler budgetlægningen for 2020-2023.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 21-08-2019, pkt. 103

  Godkendt.

  Fraværende: Claus Larsen (A).

 • Pkt. 104 Indtægts- og udgiftsbevilling ifm. forundersøgelse af Algade 31 som børnekulturhus

  Pkt. 104

  Indtægts- og udgiftsbevilling ifm. forundersøgelse af Algade 31 som børnekulturhus

  Sagsnr. 314516 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  RealDania har bevilliget tilskud til forundersøgelse af Algade 31 som børnekulturhus på 200.000 kr. i 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der godkendes en indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling på 200.000 kr. i 2019 til forundersøgelse af Algade 31 som børnekulturhus.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  RealDania har tilkendegivet interesse for at støtte Algade 31's potentiale som børnekulturhus og ønsker en forundersøgelse for at kvalificere budget og omfang for omdannelse for Algade 31 til et kreativt hus for børn i Roskilde Kommune.
  Forundersøgelsen skal bl.a. have fokus på:
  - etablering af mere inviterende adgangsforhold til Algade 31
  - etablering af lydinstallation fra Algade, der skal trække lyde inde fra huset ud i byrummet. Dette i samarbejde med Museet for Samtidskunst
  - etablering af handicapvenlig indgang med lift og elevator
  - optimering af rum og inventar så rummene i højere grad inviterer til oplevelser
  - optimering af lyssætning og akustik for at understøtte formidling, oplevelse og kreative aktiviteter.
  Planen er at gennemføre forundersøgelse frem til medio oktober 2019, hvorpå der udarbejdes revideret budget og ny ansøgning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, idet der søges om enslydende indtægts- og udgiftsbevilling. Der er ingen egenfinansiering i projektet, da alle udgifterne er betalt af RealDania.
  Af den modtagne tilskud fra RealDania skal der ifølge Momsrefusionsbekendtgørelsen afregnes 17,5 pct. fondsmoms til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Der vil således restere i alt 165.000 kr. til brug for forundersøgelsen af Algade 31 som børnekulturhus.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 21-08-2019, pkt. 104

  Anbefales.
  Fraværende: Claus Larsen (A).

 • Pkt. 105 Indtægts- og udgiftsbevilling til projektet Litteratur i Digital Transformation

  Pkt. 105

  Indtægts- og udgiftsbevilling til projektet Litteratur i Digital Transformation

  Sagsnr. 314516 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen vedrører bevilling til projektet Agil Moduludvikling til Digital Transformation på Roskilde Bibliotekerne, som har fået støtte af Slots- og Kulturstyrelsen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 268.000 kr. i 2019 til projektet Litteratur i Digital Transformation, og tilsvarende udgiftsbevilling til projektet på Roskilde Bibliotekerne.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Centralbibliotekerne udbyder et organisationsforløb, der skal styrke bibliotekerne i den digitale transformation og sikre, at det enkelte bibliotek bliver endnu bedre til at bringe digitale kompetencer i spil. I forbindelse med konceptet er der udviklet 4 webmoduler, som kan benyttes af bibliotekerne efter behov.
  Formålet med projektet er, at:
  ̵ afdække og opsamle behov for nye webmoduler ud fra de deltagende bibliotekers behov.
  ̵ vurdere om eksisterende moduler fortsat kan optimeres og fortsat anvendes.
  ̵ udvikle 2-3 nye webmoduler i tæt samarbejde med leverandører/konsulenter.
  ̵ give CB-guiderne løbende uddannelse i optimal brug af modulerne.
  ̵ evaluere bibliotekernes tilfredshed løbende.
  Roskilde Bibliotekerne vil være projektleder, men vi vil involvere og uddelegere dele af aktiviteterne til bibliotekerne i projektsamarbejdet. Deltagende biblioteker er Gentofte og Vejle.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, idet der søges om enslydende indtægts- og udgiftsbevilling.
  Der er ingen egenfinansiering i projektet, da alle udgifterne betales af Slots- og Kulturstyrelsen.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 21-08-2019, pkt. 105

  Anbefales.
  Fraværende: Claus Larsen (A).

 • Pkt. 106 Frigivelse af rådighedsbeløb - Puljen til forsamlingshuse 2019

  Pkt. 106

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Puljen til forsamlingshuse 2019

  Sagsnr. 302714 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er i budget 2018-2021 afsat 300.000 kr. årligt til vedligeholdelse af forsamlingshusene i Roskilde Kommune. Principperne for puljen blev godkendt i Kultur- og Idrætsudvalget den 7. februar 2018, punkt 24, hvor der også blev besluttet, at forvaltningen udarbejder en 4-årig plan for vedligeholdelsesopgaverne. Den plan blev fremlagt og godkendt i Kultur- og Idrætsudvalget den 6. juni 2018, pkt. 79.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til Puljen til forsamlingshuse.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I den tidligere vedtagne plan for puljen til forsamlingshusene er det i 2019 Ramsømagle Forsamlingshus, som får ca. 250.000 kr. til isolering af endemur m.m. De resterende midler i 2019 går til henholdsvis Ørsted Forsamlingshus og Dåstrup Forsamlingshus.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da beløbet er afsat i anlægsbudgettet i 2019.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2019:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -300

  Ansøgning om anlægsbevilling:

  Anlæg, udgifter -300
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 21-08-2019, pkt. 106

  Anbefales.
  Fraværende: Claus Larsen (A).

 • Pkt. 107 Frigivelse af rådighedsbeløb - Peder Syv Spejderne

  Pkt. 107

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Peder Syv Spejderne

  Sagsnr. 302714 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen omhandler frigivelse af rådighedsbeløb i budget 2019 til Peder Syv Spejderne (Vibyspejderne) på 2,1 mio. kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2,1 mio.kr. ved frigivelse af det budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til ”Peder Syv Spejderne”.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der etableres ny hytte med tilhørende parkeringsplads til Peder Syv Spejderne (Viby- Spejderne) i Viby som erstatning for nuværende faciliteter på Vestergade 25. Den nye hytte bygges Assendløsevejen 101, hvor der tidligere har været spejderhytte til anden forening.
  Projektet forventes afsluttet i sommeren 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.
  Økonomiske konsekvenser anlægssag i år 2019:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2.100
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -2.100
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 21-08-2019, pkt. 107

  Anbefales.
  Fraværende: Claus Larsen (A).

 • Pkt. 108 Anlægsbevilling - Algade 31 børnekulturhus

  Pkt. 108

  Anlægsbevilling - Algade 31 børnekulturhus

  Sagsnr. 314516 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der ansøges om anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2019 finansieret af udviklingspuljen til etablering af børnekulturhus i Algade 31 jf. budgetforliget for 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. i budget 2019, finansieret af afsat beløb til formålet i Byrådets Udviklingspulje (drift) til etablering af børnekulturhus.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I Byrådets Udviklingspulje er der af 2,5 mio. kr. i 2019 til udvikling af Algade 31 til et børnekulturhus. Beløbet dækker ombygninger og aktivitetsudvikling. Opgaven er forankret i Roskilde Bibliotekerne.
  Algade 31 stammer fra 1901 og har været klosterforvalterbolig for Roskilde Kloster samt hjemsted for kommunens aftenskoler. Huset er i sommeren 2018 gjort klar til midlertidige aktiviteter. Samtidig er udendørsarealerne i Klosterhaven åbnet og renoveret, så man kunne lancere den foreløbige version af børnekulturhuset den 24. august 2018.
  I efteråret 2018 er der eksperimenteret med aktivitetsmuligheder, gennemført i samarbejde med forskellige aktører og placeret både i huset og på udearealerne. I sommerferien blev det anvendt til Sjov Ferie aktiviteter. Huset har været velbesøgt og fået stor lokal opmærksomhed fra både borgere, daginstitutioner, skoler, butikker og presse.
  På baggrund af evaluering af aktiviteterne fra august til november besluttede Kultur- og Idrætsudvalget på sit møde den 6. marts 2018, pkt. 25, at fortsætte arbejdet med Algade 31 som børnekulturhus.
  Sideløbende har man søgt fonde som kan supplere eventuelle midler fra Udviklingspuljen til en mere permanent indretning, herunder både kreative rammer og opfyldelse af lovkrav som handicapadgang. RealDania har givet tilsagn om en forundersøgelse af husets potentiale, se anden sag på dagsordenen.

  Økonomi

  Sagen har ingen kassepåvirkning i 2019, da sagen nedskriver Udviklingspuljens driftsbudget med 2,5 mio. kr.

  Økonomiske konsekvenser anlægssag i 2019

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter 0
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Algade 31, børnekulturhus, udgifter -2.500
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Algade 31, børnekulturhus, udgifter -2.500

  Finansiering:

  Udviklingspuljen, drift -2.500

  Kultur- og Idrætsudvalget, 21-08-2019, pkt. 108

  Udvalget er som udgangspunkt positive over for projektet og anvendelse af de afsatte midler, men beslutter at afvente frigivelse af midlerne, indtil forundersøgelse er gennemført.
  Fraværende: Claus Larsen (A).

 • Pkt. 109 Anlægsregnskab - Pulje til Kultur- og idrætsfaciliteter 2018

  Pkt. 109

  Anlægsregnskab - Pulje til Kultur- og idrætsfaciliteter 2018

  Sagsnr. 320511 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for Puljen til Kultur- og idrætsfaciliteter 2018

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 28 februar 2018, punkt 135, en anlægsbevilling på 4 mio. kr. til Pulje til Kultur- og idrætsfaciliteter 2018. Der har samlet været et forbrug på 3.975.965 kr., hvor de to største poster har været en ny bygning med bad- og toiletforhold hos Hedelands Motorklub samt en ud- og ombygning af spejderhus på Eriksvej hos KFUM Spejderne Roskilde Gruppen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Mindreforbruget på 24.035 kr. blev overført til Pulje til Kultur- og idrætsfaciliteter 2019 via overførselssagen.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 21-08-2019, pkt. 109

  Anbefales.
  Fraværende: Claus Larsen (A).

 • Pkt. 110 Anlægsregnskab - Fodboldbaner ved Spraglehøj

  Pkt. 110

  Anlægsregnskab - Fodboldbaner ved Spraglehøj

  Sagsnr. 320509 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for fodboldbaner ved Spraglehøj.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 25. februar 2015, punkt 43, givet en anlægsbevilling og efterfølgende tillægsbevilling den 26. oktober 2016, punkt 265, til en samlet sum på 2.763.377 kr. til etablering af boldbaner ved Spraglehøj. Arbejdet er udført og afleveret. Der er udført terrænregulering, dræning, jordforbedring samt etablering af græs, hegn, mål mm.
  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der afholdt udgifter for 2.770.474 kr., hvilket medfører et merforbrug på 7.096 kr.

  Økonomi

  Der aflægges regnskab, som udviser udgifter for i alt 2.770.474 kr. i 2018.
  Der er således en merudgift på 7.096 kr. i forhold til den samlede bevilling.
  Merudgiften på 7.096 kr. blev overført til anlægsbevillingen i 2019 i forbindelse med sagen om overførsel af rådighedsbeløb vedrørende anlæg, da der ved regnskabsafslutning endnu ikke forelå et afsluttet anlægsregnskab. Der er derfor i 2019 afsat et rådighedsbeløb på -7.096 kr. og afholdt et forbrug på 0 kr., hvilket giver en negativ kasseeffekt på -7.096 kr. i 2019.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 21-08-2019, pkt. 110

  Anbefales.
  Fraværende: Claus Larsen (A).

 • Pkt. 111 Orientering om tilskud til Spejdernes Lejr 2022

  Pkt. 111

  Orientering om tilskud til Spejdernes Lejr 2022

  Sagsnr. 316246 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  På baggrund af Høje Taastrup og Roskilde Kommunes ansøgning om at blive vært for Spejdernes Lejr 2022 orienteres Kultur- og Idrætsudvalget om finansieringen af udgiften til arrangementet. Sagen behandles i Økonomiudvalget den 21. august 2019.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der orienteres om, at der på Økonomiudvalgets dagsorden den 21. august er en sag med følgende indhold:

  ”Resume

  På baggrund af Høje Taastrup og Roskilde Kommunes ansøgning om at blive vært for Spejdernes Lejr 2022 fremlægges en sag om finansieringen af udgiften til arrangementet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives tilsagn om medvirken til SL22 med i alt 5 mio. kr. fordelt med 1 mio. kr. i 2020 og 2 mio. kr. årligt i 2021 og 2022, og at finansieringen oversendes til budgetdrøftelserne for budget 2020-23.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Høje-Taastrup Kommune og Roskilde Kommune har ansøgt om at blive værter for Spejdernes Lejr i 2022 (SL22). Organisationen har på baggrund af ansøgningen henvendt sig for at drøfte vilkårene for et samarbejde om afvikling af arrangementet i Hedeland.

  På baggrund af drøftelserne med SL22 er der fra deres side lagt op til, at den kommunale medfinansiering bliver 15 mio. kr. Altså betydelig mindre end de 36 mio. kr., som Sønderborg Kommune brugte i 2017 som værtsby.

  Greve Kommune, som trak sig fra samarbejdet med Høje-Taastrup Kommune og Roskilde Kommune om værtskabet, er blevet anmodet af Høje-Taastrup Kommune og Roskilde Kommune om at genindtræde i samarbejdet på baggrund af det nye samlede tilskudsbeløb, som betyder, at det er blevet mere overkommeligt for hver kommune at gå ind i samarbejdet, når beløbet pr. kommune er 5 mio. kr. over tre år.

  Derudover lægges der op til et partnerskab mellem SL22 og de tre kommuner om en fokuseret fundraising indsats. Desuden vurderes det, at der er en betydelig synergi mellem Hedelands udviklingsplan og SL22.

  Af de 15 mio. kr. vil de 6 mio. kr. kunne karakteriseres som investering af blivende værdi i Hedeland og vil kunne konteres som anlæg. De resterende 9 mio. kr. gives i tilskud til SL22 fordelt med 3 mio. kr. pr. kommune. Ud over de 5 mio. kr. fra Roskilde Kommune kommer der et vist ressourcetræk på kommunale medarbejdere til hjælp til de forskellige elementer af opbygning af lejren i form af f.eks. arbejde med byggetilladelser, koordination og kommunikation. Ressourcetrækket vil blive fordelt mellem parterne i samarbejdet. Der forventes en tilbagemelding fra Greve Kommune i august måned.

  SL22 og spejderorganisationerne rundt omkring i landet har givet udtryk for et stort ønske om, at Hedeland bliver værter for Spejdernes Lejr 2022. Hedeland har en natur, som de tidligere lejre ikke har haft. Samtidig vurderer SL22, at der er en god infrastruktur og nærhed til større byområder. Hvis forslaget godkendes, skal der udarbejdes en egentlig aftale om samarbejdet mellem kommunerne og SL22.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.
  Omkostningen ved projektet vil skulle indarbejdes i budget 2020-2023 med 5 mio. kr. Beløbet fordeles i årene 2020 – 2022 med 1 mio. kr. det første år og 2 mio. kr. i hvert af de to år derefter. Der kan justeres på fordelingen mellem årene.

  Det vil i budgetdrøftelserne indgå, om udgifterne skal afholdes helt eller delvis inden for eksisterende budgetter.

  Med de nuværende beslutninger om anvendelse Byrådets Udviklingspulje, samt gennemførelse af reduktion jf. forslag 1110 i ”pinsepakkerne” på 2 mio. kr. hvert år, vil der ikke være ledige midler i Udviklingspuljen i 2020, mens der i 2021 er 2,2 mio. kr. og i 2022 er 5,0 mio. kr.

  I Kultur- og Idrætsudvalgets budget er Puljen til store events, som har et årligt budget på 0,7 mio. kr. og Puljen til større arrangementer, som har et årligt budget på ca. 0,25 mio. kr. Puljen til store events støtter typisk enkeltstående arrangementer, mens Puljen til større arrangementer stort set fuldt ud benyttes til årligt tilbagevendende arrangementer; Idrætsfesterne for børn og voksne, Gadeløbet og Smuk Kvindeløbet.

  Det kan i øvrigt oplyses, at Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på sit møde den 15. maj punkt 2019, punkt 61, følgende om disse puljer: ”Udvalget er herudover indstillet på at foretage omprioritering fra puljerne til større arrangementer og store events til enkelte nye initiativer på udvalgets område. Kulturmetropolen (0,25 mio. kr. årligt), byparkskoncerter (0,15 mio. kr. årligt) og Koncertkapellet (0,3 mio. kr. årligt) er i spil fra tidligere drøftelser i udvalget, og vil blive lagt frem til beslutning på udvalgsmøde i juni eller august.””

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 21-08-2019, pkt. 111

  Taget af dagsordenen.

 • Pkt. 112 Orientering om Åben Skole - foreningslivet ind i folkeskolen

  Pkt. 112

  Orientering om Foreningslivet ind i folkeskolen

  Sagsnr. 318327 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Fra 2017 er der årlig blevet afsat 800.000 kr. til ’Foreningslivet ind i Folkeskolen’. Indsatsen har nu kørt to skoleår og ca. 60% af alle Roskilde Kommunes folkeskoleklasser, har i dette skoleår deltaget i et forløb. Det forventes at tallet i skoleåret 2019/20 vil være større.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget
  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Den 11. januar 2017, punkt 5, blev det i Kultur- og Idrætsudvalget besluttet, at der årligt skal gives en status på "Foreningslivet ind i folkeskolen". I forbindelse med budget for 2017 blev flere initiativer under breddeidrætskommuneprojektet gjort permanent, herunder også "Foreningslivet ind i folkeskolen".
  ’Foreningslivet ind i folkeskolen’ er et tilbud til folkeskolerne, der er med til at understøtte kravene fra folkeskolereformen om åben skole-samarbejder med idræts- og foreningslivet. For eleverne på folkeskolerne er forløbene med til at eksponere dem for forskellige former for motion og idræt. Samtidig giver forløbene folkeskolelærerne forskellige redskaber og øvelser, som kan bruges i andre undervisningssammenhænge. For foreningerne er forløbene med til at give børnene større kendskab til den enkelte idræt, samt større mulighed for hvervning af nye medlemmer. Formålet er, at foreningerne og de enkelte lærere aftaler, hvordan forløbene understøtter den almindelige undervisning.
  Et forløb i ’Foreningslivet ind i folkeskolen’ består som udgangspunkt af tre undervisningsgange på ca. 1,5 time. Disse undervisningsgange kan foregå både ude på skolerne og i foreningernes egne faciliteter. Foreningerne bliver støttet fra puljen med 500 kr. pr. klasse, pr. gang.
  I skoleåret 2017/18 deltog 14 folkeskoler i et åbent skoleforløb med ’Foreningslivet ind i folkeskolen’, med i alt 159 klasser. I skoleåret 2018/19 er tallet steget, og er indtil videre på 16 folkeskoler, med 290 klasser. Dette svarer til, at ca. 60% af alle folkeskoleklasserne i kommunen har deltaget i et forløb med ’Foreningslivet ind i folkeskolen’ i skoleåret 2018/19. Ud fra de foreløbige meldinger, der kommer fra skolerne i forhold til det kommende skoleår 2019/20, tyder det på, at der igen vil være en stigning i antallet af forløb.
  I alt har 24 forskellige foreninger lavet forløb for folkeskolerne i dette skoleår, og det forventes at flere vil komme til i skoleåret 2019/20. I forvaltningen vil der det kommende skoleår være fokus på overgangen til foreningslivet i forlængelse af forløbene. I forlængelse af undersøgelsen om Roskildeborgernes motions- og kulturvaner ”Idræt, Fritid og Kultur i Roskilde Kommune” fra december 2018, vil der især være fokus på, hvordan ’Foreningslivet ind i folkeskolen’ kan være med til at få flere af de ikke idræts- og motionsaktive børn ind i foreningslivet. Dette bliver gjort i et tæt samarbejde med koordinatorerne på skolerne og foreningerne. Der vil også løbende være dialog med relevante organisationer som DIF, DGI, Boligselskabet Sjælland m.fl.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 21-08-2019, pkt. 112

  -

  Fraværende: Claus Larsen (A).

 • Pkt. 113 Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2019

  Notat_til_budgetopfoelgning_pr._30._juni_2019_-_KIU.pdf

  Pkt. 113

  Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2019

  Sagsnr. 313425 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 fremlægges til orientering.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 31. marts, 30. juni, 31. august og 31. oktober på udvalgets område.
  Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen. I budgetopfølgningerne beskrives om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det oprindelige budget. Hvis der er tale om et forventet merforbrug, vil det fremgå af budgetopfølgningen, om der er finansiering til forbruget i form af fx overførte midler fra året før, politiske tillægsbevillinger eller om der er tale om kassetræk. Efterhånden som året skrider frem og der foreligger flere budgetopfølgninger, vil den aktuelle budgetopfølgning beskrive ændringer i det forventede forbrug siden sidste budgetopfølgning.
  Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio. kr.)

  Kultur- og Idrætsudvalget viser et samlet merforbrug på 3,5 mio. kr. i forhold til oprinde-ligt budget. Samlet set overholder udvalget det korrigerede budget, da merforbruget finansieres af rammeoverførsler.
  Merforbruget på 3,5 mio. kr. er en forværring på 1,7 mio. kr. siden sidste budgetopfølg-ning. Årsagerne til merforbruget ses i det vedhæftede notat.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019

  Kultur- og Idrætsudvalget, 21-08-2019, pkt. 113

  -
  Fraværende: Claus Larsen (A).

 • Pkt. 114 Orientering om kommende større sager - august 2019

  Pkt. 114

  Orientering om kommende større sager - august 2019

  Sagsnr. 301127 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget resten af året og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Idrætsudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget resten af året:

  1. Temadrøftelse: Orientering om nyt Vikingeskibsmuseet (oktober)
  2. Sct. Jørgensbadets renoveringsbehov (oktober)
  3. Forslag til proces vedr. bibliotekspolitik 2020 (oktober)
  4. Evaluering af Byparkskoncerterne 2019 (november)
  5. Fællesmøde Handicaprådet (november)
  6. Ansøgninger til Kulturpuljen (november)
  7. Læringsstrategi for Biblioteker, Borgerservice og Arkiv (november)
  8. Initiativer på baggrund af idrætsfacilitetsanalysen (december)
  9. Udmøntningssager for eventuelle nye initiativer som følge af budgetvedtagelsen (december)
  10. Frigivelse af puljemidler til kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter 2020 (december)

  Oversigt over større sager i udvalget i 1. kvartal 2020:

  1. Prioritering af midler til Puljen for store events
  2. Færdig ombygning af Roskilde Hovedbibliotek
  3. Forslag til proces for vedr. Kultur- og Idrætspolitik
  4. Input til Bibliotekspolitik 2020

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 21-08-2019, pkt. 114

  -

  Fraværende: Claus Larsen (A).

 • Pkt. 115 Meddelelser fra forvaltningen

  Pkt. 115

  Meddelelser fra forvaltningen

  Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 21-08-2019, pkt. 115

  ̵ Fornyelse af centralbibliotekskontrakt, proces sat igang
  ̵ Bibliotekets efterårsprogram
  ̵ Kick-off på Kildegården fredag
  ̵ Frivillig Fredag
  ̵ Ny spillestedsaftale vedr. Gimle, proces sat i gang
  ̵ Ny egnsteateraftale med Aaben Dans, proces sat i gang
  Fraværende: Claus Larsen (A).

 • Pkt. 116 Eventuelt

  Pkt. 116

  Eventuelt

  Sagsnr. 299835 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 21-08-2019, pkt. 116

  Nøgletal for biblioteker.
  Fraværende: Claus Larsen (A).