You are here

Referat

Dato: Onsdag, April 26, 2017 - 16:20
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 64 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 64

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249033 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Kultur- og Idrætsudvalget, 26-04-2017, pkt. 64

  Godkendt.

  Fraværende
  Evan Lynnerup (V)

 • Pkt. 65 Øget anlægsbevilling til Ramsø Hallen

  Pkt. 65

  Øget anlægsbevilling til Ramsø Hallen

  Sagsnr. 288319 Kultur- og Idrætsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Indstilling om yderligere anlægsbudget til Ramsø Hallen i 2017 på baggrund af licitationsresultat. Det billigste entreprenørtilbud inkl. de ønskede springfaciliteter viser en samlet merudgift på 2,1 mio. kr. trods efterfølgende besparelser og en øget genforhandlet forsikringssum.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling på yderligere 2,1 mio. kr. i 2017 til Ramsø Hallen finansieret af kassebeholdningen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der er afsat budget på 7,2 mio. kr. til Ramsø Hallens genopbygning efter brand og udbygning af hal 2. I 2017 er afsat 2 mio. kr.. I budgettet står yderligere 5,2 mio. kr. i 2018 til færdiggørelse af denne opgave. På byrådets møde den 26. april 2017 behandles sag om fremrykning og frigivelse af disse midler til 2017 med henblik på hurtigst mulig færdiggørelse af hallen.
  Licitationsresultatet viser, at der er behov for yderligere 2,1 mio. kr. til byggeriet, efter at projektet er gennemgået for besparelser mv.
  Det billigste entreprenørtilbud inkl. de samlende byggeudgifter, herunder de ønskede springredskaber, er 14,9 mio.kr.
  Der er efterfølgende forhandlet et forhøjet erstatningsbeløb fra forsikringsselskabet på 0,5 mio. kr., så forsikringsselskabets andel i alt bliver 5,3 mio. kr. Der er derudover fundet en række besparelser, bl.a. i ændring af overflader og forenkling i konstruktionerne, som ikke påvirker brugerfunktionerne, for i alt 0,3 mio. kr.
  Det giver en kommunal andel på 9,3 mio. kr. hvilket er 2,1 mio. kr. dyrere end det afsatte budget på 7,2 mio. kr.
  Der er muligt at minimere udgifterne ved kun at genetablere den eksisterende springgrav med springmadras som før branden, hvilket ville resultere i en besparelse på ca. 0,9 mio. kr. og reducere en merbevilling til 1,2 mio. kr. i stedet for 2,1 mio. kr. De resterende springfaciliteter ville kunne etableres på et senere tidspunkt, men det vil dog blive væsentligt dyrere at grave ud til springgrave i en eksisterende bygning.
  For at holde den ønskede tidsplan for renoveringsarbejdet og sikre, at hallen kan tages i anvendelse så hurtigt som muligt for at imødekomme skolens og foreningernes akutte behov for halkapacitet, foreslås det, at der afsættes og frigives yderligere 2,1 mio. kr. til projektet.
  Forventet slutdato: Ultimo november 2017.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen i 2017 på 2,1 mio. kr.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2017-2020 – under forudsætning af, at byrådet på samme møde, og inden behandlingen af denne sag, godkender fremrykning af de 5,2 mio. kr.:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -7.200
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -9.300
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -2.100
  Finansiering:
  Forværring af kassebeholdningen 2.100

  Kultur- og Idrætsudvalget, 26-04-2017, pkt. 65

  Anbefales.

  Fraværende
  Evan Lynnerup (V)