You are here

Referat

Dato: Mandag, Maj 12, 2014 - 16:00
Sted: Musicon, Laboratoriet, Rabalderstræde 10
 • Pkt. 1 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 1

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249394 Musiconudvalget Åbent punkt

  Musiconudvalget, 12-05-2014, pkt. 1

  Borgmester Joy Mogensen bød velkommen til Musiconsekretariatets nye leder Katrine Nyland Sørensen, som starter 1. juni 2014. Herefter præsentationsrunde af mødedeltagerne.
  Dagsorden godkendt.

  Fraværende
  Bent Jørgensen, Henrik Rasmussen, Birgit Pedersen, Merete Dea Larsen, Karim Arfaoui.
  Erhvervsforum Roskilde var repræsenteret ved bestyrelsesformand Stig Bo Jensen.

 • Pkt. 2 Status for Musicon

  Pkt. 2

  Status for Musicon

  Sagsnr. 255211 Musiconudvalget Åbent punkt

  Resume

  Musicon-sekretariatet giver en aktuel status for projekter på Musicon.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at status godkendes.

  Beslutningskompetence

  Musiconudvalget.

  Sagsfremstilling

  Den politiske vision for Musicon er konkretiseret i nogle succeskriterier for udviklingen af Musicon frem til 2025 (byrådet 28-01-2009, pkt.3), og det er fortsat den overordnede ramme for Musicon-sekretariatets daglige arbejde.

  På mødet gives en kort status for sekretariatets arbejde og nylige resultater, og nogle af de konkrete projekter, der aktuelt arbejdes med, vil blive præsenteret.

  Økonomi

  Præsentationen af denne status har ingen budgetmæssige konsekvenser, og de omtalte aktiviteter afholdes indenfor det bevilligede budget.

  Musiconudvalget, 12-05-2014, pkt. 2

  Status godkendt.

  Fraværende
  Bent Jørgensen, Henrik Rasmussen, Birgit Pedersen, Merete Dea Larsen, Karim Arfaoui.
  Erhvervsforum Roskilde var repræsenteret ved bestyrelsesformand Stig Bo Jensen.

 • Pkt. 3 Musicon - Status for Rabalderstræde og vejene omkring Rockmagneten

  dispositionsforslag_for_vejene_omkring_rockmagneten.pdf dispositionsforslag_vejene_omkring_rockmagneten.pdf

  Pkt. 3

  Musicon - Status for Rabalderstræde og vejene omkring Rockmagneten

  Sagsnr. 255211 Musiconudvalget Åbent punkt

  Resume

  Efter sommerferien i 2014 opstartes anlægget af Rabalderstræde fra Rampelyset til Rabalder Parken og et stykke af Lydmuren fra Rabalderstræde og frem til Danmarks Rockmuseum. Forsyningsanlæg etableres fra foråret 2014. Øvrige veje omkring Rockmagneten samt Søjlepladsen anlægges i etaper inden for de næste par år i tilpasning til kommende byggerier.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at status godkendes.

  Beslutningskompetence

  Musiconudvalget.

  Sagsfremstilling

  På Musiconudvalget 9. december 2013 drøftede udvalget udformningen af Rabalderstræde med 4 pladsdannelser samt byrumsindretning på Rabalderstrædes 1. etape.
  Med bus-øen i Skovkydset i sin midlertidige udgave samt indretningen af Rabalderstrædes 1. etape er der skabt nogle flotte og effektive hastighedsforanstaltninger. Skovkrydset er således klar til at stå sin prøve som stopklods for de mange hurtige bilister på stedet. Sammen med RTS, brugerne og busselskaberne indsamles erfaringer og tælles trafik i løbet af 2014, for at få et solidt input til når krydset skal tegnes i sin endelige form.
  Projektet for Rabalderstræde udbydes til juni og der er byggestart til august. I forbindelse med anlægsarbejderne og etablering af forsyningsanlæg, vil Rabalderstræde være lukket for gennemkørsel.
  Dispositionsforslag til vejene omkring Rockmagneten blev godkendt i PTU i marts. Forslaget er udarbejdet i forlængelse af Program og helhedsplan for Kulturtorvet, som MU godkendte på Musiconudvalgsmødet 9. december 2014. Dispositionsforslaget er vedlagt som bilag.
  I forbindelse med projektering af vejene i Rockmagneten samt Danmarks Rockmuseums projektering af Den Røde Løber, er det blev relevant at kaste et blik på Søjlepladsen allerede nu. Dette med baggrund i en mulighed for fundraising hos Lokale- og anlægsfonden. Lokale og anlægsfonden finder Helhedsplanen for Kulturtorvet meget interessant, men kan ikke se den konkretiseret uden Søjlepladsen.
  Der vil således blive udarbejdet et samlet projektforslag for Den Røde Løber, Søjlepladsen, og vejene omkring Rockmagneten, som vil blive forelagt Lokale- og Anlægsfondens bestyrelse 10. juni 2014.
  Projekteringen af de nævnte anlæg er sket og sker i tæt dialog med aktørerne på Musicon gennem workshops, udstillinger og møder.
  Projekterne forventes realiseret etapevis inden for de næste år som beskrevet i Handleplan for Musicon 2015-18.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Musiconudvalget, 12-05-2014, pkt. 3

  Status godkendt, dog med ønske om at forvaltningen følger, dels om de forskellige trafikformer spiller hensigtsmæssigt sammen (jf.shared space), dels parkeringsforholdene på Rabalderstræde.

  Fraværende
  Bent Jørgensen, Henrik Rasmussen, Birgit Pedersen, Merete Dea Larsen, Karim Arfaoui.
  Erhvervsforum Roskilde var repræsenteret ved bestyrelsesformand Stig Bo Jensen.

 • Pkt. 4 Fremme af salg af jord på Musicon

  bilag_1_koereplan_for_fremme_af_jordsalg_paa_musicon.pdf bilag_2_udbud_af_udvalgte_arealer_i_option.pdf

  Pkt. 4

  Fremme af salg af jord på Musicon

  Sagsnr. 255211 Musiconudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Med denne sag fremlægger forvaltningen et forslag til en operationel køreplan for fremme af jordsalg på Musicon. Køreplanen tager udgangspunkt i den viden og de erfaringer, der er opbygget i arbejdet med at realisere visionen for udviklingen af området og sætter fokus på skiftet fra den midlertidige til den varige by. Der fremlægges forslag om en række konkrete initiativer som bl.a. omhandler en skærpelse af Musicons kommunikative fundament og markedsføring, konkrete salgsfremstød bl.a. i samarbejde med kommunens erhvervsafdeling og et øget og systematisk fokus på den opsøgende indsats mv.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der for fremme af salg af jord på Musicon arbejdes med: a) fortsat indsats for netværk og attraktivt erhvervsmiljø, b) markedsføring af bygge- og investeringsmuligheder og opsøgende aktivitet overfor potentielle investorer samt c) samarbejde om konkret projektudvikling
  2. der som del af indsatsen arbejdes med model for optionsaftaler, hvor udviklingen af konkrete områder bydes ud til private udviklere.

  Beslutningskompetence

  Musiconudvalget

  Sagsfremstilling

  Musicon-sekretariatet har gennem dialog med bl.a. relevante erhvervsaktører, developere og byudviklingsprojekter i Danmark og udlandet indsamlet erfaringer og forslag til virkemidler, der kan sætte øget fokus på salg af jord på Musicon.
  Med udgangspunkt i den politisk vedtagne strategi for udviklingen af Musicon har udviklingen af bydelen i første omgang fokuseret på, at få bydelen i gang, give den identitet og skabe de nødvendige betingelser for, at visionen for Musicon kan blive en realitet.
  Strategien har virket, og visionen er godt i gang med at blive realiseret. Musicon er i dag en levende bydel med mange events i hallerne, Rabalder Parken samt over 40 aktører og virksomheder i bydelens lokaler, herunder en fuld belægning på kontorlejemål med flere på venteliste. Derudover er der blevet bygget 2x100 ungdomsboliger, Roskilde Tekniske Skole, ligesom flere mobile bygninger er skudt op på privat initiativ. Sidst men ikke mindst sætter Danmarks Rockmuseum første spadestik i jorden i midten af 2014 som en vigtig milepæl i Musicons udvikling.
  Byrådets målsætning har været at skabe et fundament for Musicon som bydel, og igangsætte et miljø, hvor aktører drager fordel af bydelen og af hinanden - den målsætning er nu nået, og nu ligger fokus på skiftet fra den midlertidige til den varige by.
  Med dette afsæt fremsætter forvaltningen et forslag til, hvordan processen frem mod realisering af jordsalg på Musicon kan kvalificeres og styrkes, gennem den operationelle køreplan for fremme af salg af jord på Musicon og herunder igangsætning af arbejde med at udbyde udvalgte områder på Musicon i option.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. Relevante udgifter afholdes indenfor det eksisterende budget

  Musiconudvalget, 12-05-2014, pkt. 4

  Godkendt.
  Henrik Stougaard bad om, at det blev ført til protokol, at han tager forbehold for punkt 2 i indstillingen.

  Fraværende
  Bent Jørgensen, Henrik Rasmussen, Birgit Pedersen, Merete Dea Larsen, Karim Arfaoui.
  Erhvervsforum Roskilde var repræsenteret ved bestyrelsesformand Stig Bo Jensen.

 • Pkt. 5 Grundpriser og parkeringsstrategi på Musicon

  bilag_parkeringshusenes_grundplan_og_hoejder.pdf

  Pkt. 5

  Grundpriser og parkeringsstrategi på Musicon

  Sagsnr. 91518 Musiconudvalget 2014-2017 Åbent punkt

  Resume

  Hovedparten af parkeringspladserne på Musicon skal etableres i fælles anlæg, som Roskilde Kommune tager ansvar for bliver etableret, og anlæggene skal finansieres gennem grundsalg. Forvaltningen har undersøgt muligheden for at reducere udgifterne til etablering af parkering for derigennem at gøre det mere attraktivt at investere i byggegrunde på Musicon. Ved at flytte parkeringsandelen i kælder til hus reduceres udgifterne uden, at bymiljøet påvirkes væsentligt.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. parkeringsstrategien på Musicon justeres således, at andel af parkering, der ifølge lokalplan 540 for Musicon skal etableres i kælder, i stedet skal etableres i hus
  2. justering af parkeringsstrategi indarbejdes i kommende lokalplaner for opførelse af parkeringsanlæg, hvorved § 5. 6 Etablering af parkering i lokalplan 540 aflyses
  3. reduktion af forventede udgifter til parkeringsanlæg afspejles i reduktion i minimumspriser ved salg af jord på Musicon således, at jord udbydes til 2.100 kr. pr. etagemeter til erhverv eller kultur og til 1.800 kr. pr. etagemeter til uddannelse
  4. forvaltningen undersøger videre, om udgifterne til etablering af de fælles parkeringshuse kan reduceres yderligere ved at optimere husenes indretning
  5. de forventede reducerede anlægsudgifter til fælles parkeringsanlæg indarbejdes i strategisk anlægsplan

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har på mødet den 16. marts 2011, punkt 108, besluttet, at kommunen med indtægter fra grundsalg på Musicon anlægger fælles parkeringsanlæg på Musicon med kapacitet og placering som angivet i lokalplan 540. Dette er særligt for Musicon, og derfor skal jord på Musicon udbydes til en pris, der dækker udgiften til parkeringsanlæg. På den baggrund fastsatte Økonomiudvalget på mødet den 11. januar 2012 minimumspriserne ved salg af jord til erhverv/ kultur og til uddannelse.
  Den generelle økonomiske afmatning og det tidlige stadie i udbygningen af Musicon har imidlertid medført, at de fastsatte grundpriser har oversteget markedsprisen, så der ikke er solgt jord på Musicon i 2012-2013. Forvaltningen har derfor valgt at genoverveje parkeringsstrategien med henblik på at reducere de forventede udgifter til etablering af fælles parkeringsanlæg.
  Lokalplan 540 fastlægger, at minimum 20% af parkeringen i de fælles anlæg skal etableres i kælder og minimum 40% i hus. Undersøgelserne viser, at ved at flytte andelen af parkering i kælder til hus i stedet, kan udgifterne reduceres væsentligt. For byggeri til erhverv og kultur (1 p/100 etagemeter) vil justeringen betyde, at udgifterne til parkeringsanlæg reduceres med 450 kr/ etagemeter. For uddannelse (1 p/ 200 etagemeter) vil parkeringsudgifterne reduceres med 225 kr/ etagemeter.
  - Parkeringsstrategien er et vigtigt led i kommunens arbejde for at skabe et godt bymiljø og en bæredygtig trafikkultur på Musicon. Ved at ændre strategien så parkering flyttes fra kælder til hus vil det medføre større parkeringshuse. Det er dog forvaltningens vurdering, at parkeringshusenes lidt større volumener godt kan indpasses i forhold til omgivelserne (se bilag), og at justeringens indvirkning på bymiljøet derfor er meget begrænset. I forhold til at påvirke trafikkulturen har justeringen ingen betydning.
  I forhold til minimumspriserne i 2012 giver reduktionen i de forventede anlægsudgifter mulighed for at fastsætte nye minimumspriser på 2.100 kr/ etagemeter erhverv eller kultur og på 1.800 kr/ etagemeter uddannelse.

  Grundpriser 2012 Heraf udgifter til parkering 2012 Grundpriser 2014 Heraf udgifter til parkering 2014
  Erhverv/ kultur 2.500 1.650 2.100 1.200
  Uddannelse 2.000 825 1.800 600
  Alle beløb er opgjort som kr. pr. etagemeter. Skemaet viser ikke grundpriser for boliger, der vil blive fastsat efter en individuel vurdering.

  Forvaltningens forslag til minimumspriser i 2014 svarer til den aktuelle forventede markedspris ved salg af jord i Roskilde bymidte. Priserne er sandsynligvis lavere end de grundpriser, kommunen kan sælge til senere i udbygningen af Musicon. De lavere priser har til formål at tiltrække bygherrer, der kan virke som pionerer i området og derved tiltrækker andre bygherrer. Forvaltningen forventer, at der med tiden vil ske en værdistigning af jorden på Musicon, der vil betyde, at jorden kan sælges til en højere pris.
  Hvis Økonomiudvalget godkender forvaltningens indstilling, vil minimumspriserne blive anvendt i udbud af jord på Musicon og i målrettede salgsfremstød overfor investorer til Musicon.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Musiconudvalget, 12-05-2014, pkt. 5

  Godkendt.

  Fraværende
  Bent Jørgensen, Henrik Rasmussen, Birgit Pedersen, Merete Dea Larsen, Karim Arfaoui.
  Erhvervsforum Roskilde var repræsenteret ved bestyrelsesformand Stig Bo Jensen.

 • Pkt. 6 Godkendelse af Bebyggelsesplan for Basgangen

  bilag_1_bebyggelsesplan_for_basgangen.pdf bilag_2_prospekt_for_basgangen.pdf

  Pkt. 6

  Godkendelse af Bebyggelsesplan for Basgangen

  Sagsnr. 255211 Musiconudvalget Åbent punkt

  Resume

  På baggrund af konkret investor-interesse har forvaltningen fået konkretiseret bebyggelsesplanen for kvarteret ”Basgangen”. Med denne sag fremlægges denne bebyggelsesplan til godkendelse som grundlag for konkret projektudvikling.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vedlagte ”Bebyggelsesplan for Basgangen” (bilag 1) godkendes som udgangspunkt for det videre arbejde med kvarteret, hvor de beskrevne principper bliver et supplement til de eksisterende plankrav.

  Beslutningskompetence

  Musiconudvalget.

  Sagsfremstilling

  Baggrund og formål
  ”Basgangen” er betegnelsen for det kvarter, der forventes udviklet mellem hal 10, vejen Basgangen, Rabalderstræde og containerstriben. Området ligger dermed lige foran ROCKmagneten og er omfattet af lokalplan 571. Den vestlige tredjedel af Basgangen er foreløbigt reserveret til Festival Højskolen til op til 2.850 etagem2 byggeri.
  DGI efterspørger en placering i den østlige del af området, og for at imødekomme denne dialog har det været nødvendigt at konkretisere bebyggelsesplanen lidt mere, end det er givet af lokalplanens meget fleksible rammer.
  Bebyggelsesplanen er i overensstemmelse med lokalplanen, og formålet med bebyggelsesplanen er at konkretisere rammerne for bebyggelse i Basgangen til brug for konkret investordialog om nye projekter.
  Materialet er udviklet af tegnestuen COBE for Roskilde Kommune.
  Materialet har dannet baggrund for, at Musicon-sekretariatet har udarbejdet endnu et salgsprospekt (bilag 2), der supplerer det sæt af salgsmateriale, som Musiconudvalget fik forelagt i juni 2013.
  Principper og indhold
  Basgangen skal udvikles til et tæt kvarter, og byggemulighederne er blevet analyseret og konkretiseret gennem volumenstudier, der viser, at der samlet set i kvarteret kan opføres op til ca. 6.500 etagem2. Bebyggelsen skal adskille sig fra ROCKmagnetens industrielle haller og enkle geometriske overbygninger ved at danne en spraglet og oplevelsesrig forgrund af varierede bygningsstørrelser og sammensatte facadeudtryk.
  Overordnet skal bebyggelsen orienteres omkring et større byrum centralt i kvarteret med åbning mod vejen Basgangen. For at skabe et levende kvarter skal bebyggelsen fremstå som punkthuse med et netværk af gangforbindelser og opholdssteder imellem bygningerne, og aktiviteterne i stueetagerne skal være udadvendte. Nogle af punkthusene kan være sammenbyggede.
  Bygningerne kan variere i størrelse fra 700 til 3.000 etagem2 med mulighed for op til 5.500 etagem2 ved sammenbygning af to bygninger. Bygningerne skal variere i højden med generel mulighed for 3 til 4 etager og i den østlige del mulighed for op til 5 etager. Ud mod vejen Basgangen lidt tilbagetrukket fra Rabalderstræde er der yderligere mulighed for op til 7 etager.
  Byggemulighederne i Basgangen supplerer byggemulighederne i Bifaldet ved at kunne rumme større byggerier. Forvaltningen vurderer, at bebyggelsesplanens fleksibilitet sikrer, at forskellige byggerier kan indpasses i området, og at kvarteret kan blive udviklet over tid samtidig med, at der skabes kvaliteter i bebyggelsen. For at understøtte det varierede udtryk i kvarteret vil det være hensigtsmæssigt, at bebyggelsen opføres af 2 til 6 forskellige bygherrer.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Musiconudvalget, 12-05-2014, pkt. 6

  Godkendt.

  Fraværende
  Bent Jørgensen, Henrik Rasmussen, Birgit Pedersen, Merete Dea Larsen, Karim Arfaoui.
  Erhvervsforum Roskilde var repræsenteret ved bestyrelsesformand Stig Bo Jensen.

 • Pkt. 7 Musicon handleplan 2015-18

  musicon_handleplan_2015-18.pdf

  Pkt. 7

  Musicon handleplan 2015-18

  Sagsnr. 82005 Musiconudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har foretaget den årlige revision af handleplanen for Musicon og lægger op til, at indsatsområderne fra handleplan 2014-17 fortsat prioriteres i de kommende fire år med mindre justeringer i rækkefølgen af de konkrete handlinger. Forvaltningen gør status på byudviklingen og præsenterer fokusområderne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Musiconudvalget anbefaler handleplanen som afsæt for forhandlinger om budget 2015.

  Beslutningskompetence

  Musiconudvalget

  Sagsfremstilling

  Forud for forhandlingerne om budget 2014 drøftede Musiconudvalget på mødet den 10. december 2012 forslag til ’Handleplan for Musicon 2014-17’. Forvaltningen har nu foretaget den årlige revision af handleplanen og fremlægger forslag til ’Handleplan for Musicon 2015-18’ til drøftelse.
  Livet før byen er meget synligt på Musicon i dag med både initiativrige aktører med fast tilknytning til bydelen og med mange daglige besøgende til bl.a. Rabalder Parken. Konturerne af den varige by træder også frem bl.a. med indvielse af første etape af Roskilde Tekniske Skoles nybyggeri og med klargøring til Rockmuseets byggeri, der påbegyndes nu i forsommeren. Som en ny trædesten mellem de midlertidige aktiviteter og den varige by skyder flere nybyggerier op i form af privatejede, mobile bygninger på lejet jord.
  Forvaltningen har i 2013 fortsat indsatsen for at konkretisere rammerne for bydelens udvikling med lokalplan for ROCKmagneten og det omkringliggende kvarter med tilhørende salgsprospekter. Med tidligere disponering af arealet for de kreative familieboliger og af kvarteret Bifaldet har vi klare rammer for realisering af en mængde forskelligartede projekter. Kommunen er dermed velforberedt til at sælge jord i takt med, at tiden nu igen modnes for grundsalg.
  I de kommende år vil kommunens indsats fortsat handle om både den midlertidige og den varige by. Handleplanen tager udgangspunkt i den vedtagne vision for Musicon og foreslår, at følgende 4 indsatsområder fastholdes som udgangspunkt for de kommende 4 års prioriteringer:
  - Byudviklingsstrategi med aktører og midlertidighed
  - ROCKmagneten og det omkringliggende kvarter
  - Klare rammer for investeringer – midlertidigt og varigt erhvervsmiljø
  - Aktivt og bæredygtigt samspil med omgivelserne
  De 4 indsatsområder peger på en række kommunale anlægs-investeringer, der med afsæt i handleplanen foreslås indarbejdet i budget 2015 og de efterfølgende 3 år. Handleplanen for 2015-18 afspejler, at kommunen tror på udviklingen af Musicon og vil gå foran med den overordnede byggemodning på Rabalderstræde som bydelens hovedstrøg og med at forbedrede forbindelser, der knytter Musicon tættere sammen med omgivelserne.
  Byggemodningen af Rabalderstræde, der - aktualiseret af opførelsen af Rockmuseet - påbegyndes i 2014 og skal fortsætte i 2015, gør samtidig andre byggegrunde klar til salg, og kommunen kommer dermed i forskud med byggemodningen. Øvrige investeringer i byggemodning skal koordineres med kommende grundsalg.
  - Handleplanen forelægges de relevante politiske fagudvalg så den kan være en del af grundlaget for drøftelserne om budget 2015. Forvaltningen vil desuden anvende handleplanen som et centralt værktøj til at formidle rammer og muligheder for investeringer på Musicon.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Musiconudvalget, 12-05-2014, pkt. 7

  Godkendt.

  Fraværende
  Bent Jørgensen, Henrik Rasmussen, Birgit Pedersen, Merete Dea Larsen, Karim Arfaoui.
  Erhvervsforum Roskilde var repræsenteret ved bestyrelsesformand Stig Bo Jensen.

 • Pkt. 8 Orientering om udvikling af Musicon-stien

  uddrag_fra_ansoegning_til_cykelpuljen_2014.pdf

  Pkt. 8

  Orientering om udvikling af Musicon-stien

  Sagsnr. 203976 Musiconudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som del af udviklingen af Musicon og Åben Arena skal der etableres en god cykel- og gangsti på strækningen til Roskilde Station. Forvaltningen orienterer om det aktuelle arbejde med udvikling af stien.

  Beslutningskompetence

  Musiconudvalget

  Sagsfremstilling

  Det er visionen for Musicon, at der skal anlægges en god og oplevelsesrig cykel- og gangsti mellem stationen, Musicon og Åben Arena med en stibro henover Holbækmotorvejen. I mobilitetsplanen for Musicon indgår stien som et væsentligt virkemiddel til at grundlægge en bæredygtig trafikkultur i bydelen, og i ”Handleplan for Musicon 2015-18” indgår stien med anlæg af lysreguleret kryds på Sdr. Ringvej i 2015 og den øvrige stiforbindelse i 2016.
  På sigt, når Musicon er fuldt udbygget, forventes der at være ca. 4000 daglige cykler og ca. 6000 dagligt gående på stiforbindelsen mellem Musicon og stationen. Stien skal bidrage til, at afstanden fra stationen til Musicon opleves kort, og at der skabes opmærksomhed om Musicon og Åben Arena allerede ved ankomsten til stationen. I Roskilde Kommunes cykelplanlægning indgår stien både som del af et attraktivt cykelstinet i pedalzonen og som en rekreativ cykelsti mellem Viby og Roskilde.
  Principper for stiens udformning
  Musicon-udvalget drøftede på mødet den 11. juni 2012, punkt 2, som del af workshop om Musicons forbindelser til omgivelserne, principper for stiens udformning på strækningen mellem stationen og Musicon. På den baggrund besluttede Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 30. august 2012 tre hovedprincipper for stiens udformning:

  1. Stien anlægges ad en direkte rute, der undervejs følger en trådt sti hen over det grønne område ved rådhuset fra Gormsvej til Eriksvej
  2. Stien krydser Køgevej (ved Knudsvej) og Sdr. Ringvej i samme terrænniveau som vejene
  3. Stien etableres henholdsvis som fællesstier med god bredde kun for cyklende og gående og - i lighed med Rabalderstræde - som ”shared space” på de små veje

  For at få stien til at opleves endnu kortere skal der i indretning af sti og krydsninger lægges vægt på at skabe en sti med et mangfoldigt byliv blandt andet ved at etablere ca. 6 aktivitetsområder på stien.
  Den aktuelle projektudvikling
  For at være klar til at etablere stien i 2015 og 16 vil forvaltningen i indeværende år gennemføre projektudvikling med repræsentanter for boligbebyggelsen Ringparken om stiens udformning på strækningen langs bebyggelsen herunder indgå aftale om køb af jord til udvidelse af stien.
  Foranlediget af henholdsvis ansøgningsfristen til Trafikstyrelsens årlige cykelpulje 21. marts 2014 og forestående behov for nedrivning af ejendommen på Eriksvej 44 har forvaltningen aktuelt valgt at undersøge to konkrete ideer til, hvordan stien kan gøres oplevelsesrig:
  - Etablering af et pump track langs med stien på strækningen henover det grønne område ved rådhuset
  - Etablering af en multibane og trafiklegeplads på Eriksvej 44 som det primære aktivitetsområde på stien
  Begge ideer er illustreret i ansøgning til cykelpuljen (se bilag: uddrag fra ansøgning til cykelpuljen)
  Ideen om et pump track langs stien er udviklet i samarbejde med Roskilde BMX-klub, der for nylig har etableret indendørsbaner i Hal 11 på Musicon. Pump tracket vil skulle etableres med fast belægning og derfor kunne bruges af mange forskellige brugere på BMX, mountainbike, skateboard, løbehjul og almindelige cykler. Et pump track langs stien vil skabe en unik kobling mellem cykeltransport og cykelsport og forventes på den måde at få flere til at cykle. Kommunen har ansøgt cykelpuljen om tilskud på 2,9 mio. kr. til anlæg af strækningen mellem Gormsvej og Rabalderstræde. Hvis der opnås tilskud, vil forvaltningen fremlægge projektforslaget for Plan- og Teknikudvalget.
  Ideen om en multibane i tilknytning til stien fremkom som et konkret ønske fra Ringparkens beboerbestyrelse i forbindelse med forundersøgelserne og den indledende dialog i 2012. Boligselskabet Sjælland har efterfølgende udtryk interesse for etablering af multibaner i tilknytning til de store almene boligbebyggelser som del af det boligsociale arbejde. En multibane på Eriksvej har med sin beliggenhed på forbindelsen til Musicon, ved siden af Ringparken og med nærheden til stationen potentiale for at rumme baner til både selvorganiseret idræt og foreningsidræt som for eksempel roller derby.
  Området omkring Eriksvej med stien til Musicon, Roskilde Ring og det grønne område ved rådhuset har desuden potentiale for at blive udviklet til et trygt miljø til leg og læring for børn, der skal udvikle deres cykelfærdigheder. Derfor har forvaltningen valgt at undersøge muligheden for også at integrere en trafiklegeplads og cykelforhindringsbane som del af en multibane. Anlæg af en trafiklegeplads indgår som del af ansøgningen til cykelpuljen.
  Ideen om at anlægge en multibane på Eriksvej 44 bliver fremlagt for Økonomiudvalget inden sommer som en af flere løsninger på anvendelse af arealet efter nedrivning af ejendommen. Hvis Økonomiudvalget beslutter at gå videre med udvikling af en multibane på ejendommen, vil forvaltningen opstarte samarbejde med Ringparken og andre relevante brugere om den konkrete udformning af en multibane samt undersøge mulighederne for at opnå supplerende ekstern finansiering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Musiconudvalget, 12-05-2014, pkt. 8

  Orientering taget til efterretning med ønsket om, at vision, mål og principper for samt indhold af Musiconstien fremlægges på næste møde i udvalget.

  Fraværende
  Bent Jørgensen, Henrik Rasmussen, Birgit Pedersen, Merete Dea Larsen, Karim Arfaoui.
  Erhvervsforum Roskilde var repræsenteret ved bestyrelsesformand Stig Bo Jensen.

 • Pkt. 9 Eventuelt

  Pkt. 9

  Eventuelt

  Sagsnr. 249394 Musiconudvalget Åbent punkt

  Musiconudvalget, 12-05-2014, pkt. 9

  Udvalgets sammensætning ønskes drøftet på næste møde i udvalget med overvejelser om at tilbyde pladser til andre eksterne repræsentanter.

  Fraværende
  Bent Jørgensen, Henrik Rasmussen, Birgit Pedersen, Merete Dea Larsen, Karim Arfaoui.
  Erhvervsforum Roskilde var repræsenteret ved bestyrelsesformand Stig Bo Jensen.