You are here

Referat

Dato: Onsdag, Maj 2, 2018 - 16:30
Udvalg: Musikby 2020
Sted: Byens Hus, Stændertorvet
 • Pkt. 10 Godkendelse af dagsordenen

  Pkt. 10

  Godkendelse af dagsordenen

  Sagsnr. 301293 Musikbyudvalget Åbent punkt

  Musikby 2020, 02-05-2018, pkt. 10

  Godkendt.
  Fraværende: Signe Lopdrup, Roskilde Festival.

 • Pkt. 11 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 11

  Meddeleser fra formanden

  Sagsnr. 301302 Åbent punkt

  Musikby 2020, 02-05-2018, pkt. 11

  Prisen for Årets Musikskolekommune 2017 er omsat i Naturværket, som blev opført på Stændertorvet den 21. april 2018.
  Der opleves nysgerrighed, opbakning og spørgsmål til strategien rundt i kommunen.
  Fraværende: Signe Lopdrup, Roskilde Festival.

 • Pkt. 12 Musikbypuljen: Ansøgninger til musikalske aktiviteter

  Foreningen_Club_T-Rex.pdf INSP_Sound.pdf Ild_i_Gilden.pdf

  Pkt. 12

  Musikbypuljen: Ansøgninger til musikalske aktiviteter

  Sagsnr. 301293 Musikby 2020 Åbent punkt

  Resume

  Der er modtaget to ansøgninger om tilskud til musikalske aktiviteter og arrangementer, som skal afholdes i 2018. Musikbyudvalget skal beslutte i hvilket omfang, der skal gives tilskud.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Musikbyudvalget bevilger tilskud til 2 ansøgere på i alt 193.118,10 kr. (brutto).

  Beslutningskompetence

  Musikbyudvalget

  Sagsfremstilling

  Ind til videre har forvaltningen modtaget to antal ansøgninger, der er over den administrative grænse på 25.000kr.
  Ansøgere er:
  Club T-REX, som søger 43.118,10 kr. til et elektronisk musikprogram – PARAMOUT SERIES – 8 arrangementer i foråret 2019.
  INSP! Sound der søger 200.000 kr. til et musisk inspiratorium til Kedelcentralen fra 2. halvår af 2018 – 1. halvår af 2019. Forvaltningen indstiller, at der bevilges 150.000 kr. til projektet da dele af projektet allerede løftes af MusikMetropol.
  Administrativt er der bevilget en underskudsgaranti på 22.750 kr. til Ild i Gilden, som er en akustisk folkemusikfestival.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Musikbypuljen udgør 850.000 kr. i 2018.
  Efter første ansøgningsrunde var der samlet ansøgt for 193.118,10 kr. (brutto) samt administrativt bevilget 22.750 kr. (brutto).
  Samlet udgør det 172.694,48 kr. (netto)
  Hvis udvalget bevilger til de midlerne til de to ansøgninger, er der 677.305,52 kr. (netto) tilbage i puljen.

  Musikby 2020, 02-05-2018, pkt. 12

  Daniel Nayberg erklærede sig inhabil og forlod mødet under sagens behandling.
  Indstillingen blev godkendt, idet det blev understreget, at projektet "Det musiske inspiratorium til Kedelcentralen" skal bydes åbent ud.
  Udvalget besluttede at tage spørgsmålet om kriterier op på årets sidste møde med henblik på at evaluere erfaringerne fra puljens første år og sikre, at midlerne fortsat har fokus på at udvikle og udmønte musikbystrategien og ikke bliver en pulje til drift af kendte arrangementer.
  Fraværende: Signe Lopdrup, Roskilde Festival, og Daniel Nayberg, Insp!

 • Pkt. 13 Status på handleplanen 2018-2021 for Alle Tiders Musikby

  Pkt. 13

  Status på handleplanen 2018-2021 for Alle Tiders Musikby

  Sagsnr. 301293 Musikby 2020 Åbent punkt

  Resume

  Handleplanen 2018-2021 er i gang med at blive rullet ud. Forvaltningen giver en status på handleplanen.

  Beslutningskompetence

  Musikbyudvalget

  Sagsfremstilling

  Nu hvor vi har taget hul på 2. kvartal af 2018 er mange af initiativerne i handleplanen enten initieret eller igangsat, og enkelte står for at skulle påbegyndes nu.
  Forvaltningen vil give musikbyudvalget en status på initiativerne så alle har et overblik over indholdet og over hvor fremskredne initiativerne er i processen.
  Overordnet set er der 35 initiativer, hvoraf nogle er små,afgrænsede initiativer, mens andre er komplekse og/eller indeholder flere delinitiativer og delprojekter.
  De 35 initiativer fordeler sig på strategiens målsætninger og indsatsområder således:
  Under målsætningen Musik for alle er der:
  - 10 initiativer under indsatsområdet Alle børn skal møde musikken.
  - 9 initiativer under indsatsområdet Deltagelse for alle.
  - 5 initiativer under indsatsområdet Musik som økonomisk vækstmotor.
  - 2 initiativer under indsatsområdet Musik skal kunne ses og høres.
  Under målsætningen Musik sammen er der:
  - 1 initiativ under indsatsområdet Styrke møder mellem umage par.
  - 4 initiativer under indsatsområdet Regionale, nationale og internationale tråde.
  - 4 initiativer under indsatsområdet Organisatoriske rammer og synlighed.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Musikby 2020, 02-05-2018, pkt. 13

  Forvaltningen orienterede om status. Der vil fremover blive udarbejdet et statusnotat, som udsendes sammen med dagsordenen.

  Fraværende: Signe Lopdrup, Roskilde Festival.

 • Pkt. 14 Orientering om Musikbysupervisorens musikalske ekspeditionsrejse

  Pkt. 14

  Orientering om Musikbysupervisorens musikalske ekspeditionsrejse

  Sagsnr. 301293 Musikby 2020 Åbent punkt

  Resume

  Mikael Pass startede i stillingen som musikbysupervisor den 1. marts 2018. Siden har han påbegyndt sin rejse ud i Roskildes musikalske landskab, hvor han holder møder med byens aktører og kortlægger deres drømme, overvejelser, ønsker og eventuelle frustrationer i deres arbejde med Musikby-strategien.

  Beslutningskompetence

  Musikbyudvalget

  Sagsfremstilling

  Den 1. marts 2018 startede Mikael Pass i stillingen som musikbysupervisor. På Musikbyudvalgsmødet den 6. marts 2018, pkt. 7, gav Pass et inspirationsoplæg om musikbystrategiens potentialer og muligheder.
  Fremadrettet vil Pass på musikbyudvalgsmøderne berette fra den rejse han har begivet sig ud på i Roskildes musikmiljø og giver en temperaturmåling og et øjebliksbillede af musiklivets arbejde med musikbystrategien.
  Pass vil derudover sætte rammen for en række case-oplæg i forbindelse med dagordens punkt 4.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Musikby 2020, 02-05-2018, pkt. 14

  Udvalget blev orienteret.
  Fraværende: Signe Lopdrup, Roskilde Festival.

 • Pkt. 15 Inspirationsoplæg til temadrøftelse omkring musikalsk by, byrum, bymidte og bydel

  Pkt. 15

  Inspirationsoplæg til temadrøftelse omkring musikalsk by, byrum, bymidte og bydel

  Sagsnr. 301293 Musikby 2020 Åbent punkt

  Resume

  Alle Tiders Musikby rummer mange indsatsområder og tematikker. På dette møde er nogle af dem valgt ud og bliver eksemplificeret ved fire konkrete cases, som vil blive præsenteret af de involverede aktører. De udvalgte cases skal bruges som afsæt for en fokuseret temadrøftelse.

  Sagsfremstilling

  Alle Tiders Musikby rummer en bred pallette af indsatsområder og tematikker. På udvalgsmødet er tematikkerne musikalsk by, byrum og bydel valgt ud for at rammesætte og kvalificere en temadrøftelse, dagsordens punkt 5.
  Tematikken eksemplificeres og inspireres ved fire udvalgte cases, som kort pitches ved ansvarlige eller involverede aktører.
  De fire cases vil synliggøre, hvordan der i Roskildes bymidte arbejdes konkret med at udrulle og implementere strategiens to målsætninger – ”Musik sammen” og ”Musik for alle” – og hvordan projekter og musikalsk indhold på tværs af institutioner og aktører får musikken ud til alt fra børn, gæster, handlende og tilfældigt forbipasserende.
  Aktørerne og casene er følgende:

  1. Henriette Dybdal, overordnet projektleder for udviklingen af børnekulturhuset Algade 31, kommer og fortæller om børnekulturhuset og sammenspillet med musikbystrategien.
  2. Søren Nayberg, Roskilde Handel, fortæller om deres ønske om, at Hestetorvet foran Roskilde Station bliver til et rum for musikalske eksperimenter, samt om Roskilde Handels arrangement og rolle i forhold til et aktivt musikmiljø i bymidten - både i forhold til musikzoner og byrumsfestivalen Unplugged, som de afholder i samarbejde med INSP! Sound for 4. gang den 4. – 5. maj 2018.
  3. Mads Østergaard, INSP! Sound, fortæller om Unpluggeds historik, og hvordan byrumsfestivalen har haft en markant stigning i antallet af koncerter på bare 4 år.

  Derudover fortæller Mads om Kedelcentralen, som skal være et musisk inspiratorium og en ny platform for INSP! Sounds læringsmiljø for unge – herunder sårbare unge – ud fra metoden ung til ung.

  1. Andreas Høgh, Musicon, kommer og fortæller om en videreudvikling af deres innovationskoncept Hackathon, der i august måned afvikles i forbindelse med Rabalderfestival på Musicon og med et nyt europæisk niveau og med musik som omdrejningspunkt, hvor Roskilde Bymidte udgør en af casene for Hackathonen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Musikby 2020, 02-05-2018, pkt. 15

  Opsamlingsnotat fra dialog omkring temadrøftelse vil foreligge på næste møde.
  Fraværende: Signe Lopdrup, Roskilde Festival.

 • Pkt. 16 Refleksion og temadrøftelse omkring musikalsk by, byrum, bymidte og bydel.

  Pkt. 16

  Refleksion og temadrøftelse omkring musikalsk by, byrum, bymidte og bydel

  Sagsnr. 301293 Musikby 2020 Åbent punkt

  Resume

  På dette møde er musikbyudvalget blevet præsenteret for en række cases under tematikkerne musikalsk by, byrum, bymidte og bydel. Udover at tjene som inspiration, skal casene igangsætte refleksion og drøftelse i udvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter oplæggene.

  Beslutningskompetence

  Musikbyudvalget.

  Sagsfremstilling

  På nærværende møde i musikbyudvalget er udvalget blevet præsenteret for en række cases under tematikkerne musikalsk by, byrum, bymidte og bydel.
  De fire cases skal i første omgang danne grundlag for en fælles åben refleksion over Alle Tiders Musikby. Oplægsholderne vil være tilstede og bidrage til refleksionen og give sparring med afsæt i deres daglige arbejde og erfaringer.
  Efterfølgende løftes refleksionerne op til en drøftelse i forhold til: hvad gør vi allerede?, er der noget vi skal gøre mere af?, er der noget vi overser? og/eller hvilke nye initiativer er der behov for at igangsætte?
  Til formålet vil et nyt udviklet procesværktøj rammesætte drøftelsen og sikre fokus på strategien og den nuværende (2018-2021) og kommende handleplan (2019-2022).

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Musikby 2020, 02-05-2018, pkt. 16

  Forvaltningen præsenterer en opsamling af drøftelsen på det kommende møde i udvalget.
  Fraværende: Signe Lopdrup, Roskilde Festival.

 • Pkt. 17 Tematikker for kommende musikbyudvalgsmøder

  Pkt. 17

  Tematikker for kommende musikbyudvalgsmøder

  Sagsnr. 301293 Musikby 2020 Åbent punkt

  Resume

  På baggrund af temadrøftelsen på det nærværende musikbyudvalgsmøde inviteres musikbyudvalget til at komme med forslag til temaer til kommende musikbyudvalgsmøder, der kan perspektivere strategien for AlleTidersMusikby og fokusere udvalgets diskussioner og drøftelser

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget foreslår temaer til kommende drøftelser på musikbyudvalgsmøderne.

  Beslutningskompetence

  Musikbyudvalget

  Sagsfremstilling

  På dagens musikbyudvalgsmøde har musikalsk by, byrum, bymidte og bydel været de centrale tematikker.
  Forvaltningen vil på kommende udvalgsmøder ligge op til nye temadrøftelser i relation til musikbystrategien.
  Udvalget inviteres derfor til at komme med forslag til nye temaer, der kan komme på dagsordenen på kommende musikbyudvalgsmøder.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i2018.

  Musikby 2020, 02-05-2018, pkt. 17

  Det blev besluttet, at temaet for det kommende møde skal være "alle børn skal møde musikken".
  Fraværende: Signe Lopdrup, Roskilde Festival.

 • Pkt. 18 Eventuelt

  Pkt. 18

  Eventuelt

  Sagsnr. 301302 Åbent punkt

  Musikby 2020, 02-05-2018, pkt. 18

  Dagsordenen suppleres fremover med "Meddelelser fra udvalgsmedlemmer".
  Der blev opfordret til løbende ideudveksling imellem møderne.
  Fraværende: Signe Lopdrup, Roskilde Festival.