You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Marts 6, 2018 - 16:30
Udvalg: Musikby 2020
Sted: Kursuslokalet på Rådhuset
 • Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden

  Pkt. 1

  Godkendelse af dagsorden

  Sagsnr. 301302 Musikbyudvalget Åbent punkt

  Musikbyudvalget, 06-03-2018, pkt. 1
  Godkendt.
  Fraværende:
  Signe Lopdrup (Roskilde Festival)

 • Pkt. 2 Meddelelser fra formanden

  Pkt. 2

  Meddelelser fra formanden

  Sagsnr. 301302 Musikbyudvalget Åbent punkt

  Musikbyudvalget, 06-03-2018, pkt. 2
  Formand for udvalget borgmester Joy Mogensen bød velkommen.
  Fraværende:
  Signe Lopdrup (Roskilde Festival)

 • Pkt. 3 Musikbyudvalget møder hinanden

  Pkt. 3

  Musikbyudvalget møder hinanden

  Sagsnr. 301293 Musikbyudvalget Åbent punkt

  Resume

  Musikbyudvalgsmedlemmer præsenterer sig kort for hinanden og fortæller, hvad de ønsker at bidrage med til udvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalgsmedlemmerne præsenterer sig og fortæller, hvad de ønsker at bidrage med til Musikbyudvalget.

  Beslutningskompetence

  Musikbyudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 30. august 2017, punkt 198, at udvalgsarbejdet under det tidligere Musikby 2020 udvalg skulle videreføres i den nye byrådsperiode.
  På byrådets møde den 4. december 2017, punkt 54, blev fire byrådsmedlemmer udover borgmesteren udpeget til udvalget.
  På Økonomiudvalgsmødet den 26. januar 2018, punkt 31, blev et kommissorium for det nye Musikbyudvalg godkendt og fire nye eksterne medlemmer blev udpeget.
  Nærværende møde den 6. marts 2018 er det nye Musikbyudvalgs første møde, og derfor præsenterer udvalgets medlemmer sig kort for hinanden og fortæller, hvad de ønsker at bidrage med til Musikbyudvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Musikbyudvalget, 06-03-2018, pkt. 3
  Gennemført.
  Fraværende:
  Signe Lopdrup (Roskilde Festival)

 • Pkt. 4 Introduktion til Musikbyudvalget

  Kommissorium_for_Musikbyudvalget_i_periode_2018-2021.pdf Handleplan_for_Musikbyudvalget_i_perioden_2018_-_2021.pdf Musikby_strategien.pdf Notat_status_paa_Musikbystrategien.pdf Oversigt_over_Musikbyudvalgets_medlemmer.pdf

  Pkt. 4

  Introduktion til Musikbyudvalget

  Sagsnr. 301293 Musikbyudvalget Åbent punkt

  Resume

  Introduktion til Musikbyudvalgets kommissorium, musikbystrategien og handleplanen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Musikbyudvalget

  Sagsfremstilling

  Borgmesteren, som er udvalgets formand, introducerer til udvalgets arbejdsområde og opgaver i forbindelse med musikbystrategien ”Alle Tiders Musikby” og den tilhørende handleplan.
  Til sagen er vedlagt:

  • Kommissorium for udvalget, som er godkendt i Økonomiudvalget den 26. januar 2018, punkt 31
  • Musikbystrategien ”Alle Tiders Musikby”, som er godkendt af byrådet den 30. august 2017, punkt 198
  • Handleplanen, som er godkendt af byrådet den 29. november 2017, punkt 291
  • Oversigt over Musikbyudvalgets medlemmer
  • Et statusnotat om processen før udviklingen af strategien for Alle Tiders Musikby

  Det kan endvidere oplyses, at Kultur- og Idrætsudvalget den 6. december 2017, punkt 161, har besluttet, at kompetencen til disponering af den resterende del af musikbymidlerne (dvs. 1,7 mio. kr.) i 2018 overdrages til Musikbyudvalget inden for rammerne af handleplanen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Musikbyudvalget, 06-03-2018, pkt. 4
  Udvalget har et fælles udgangspunkt og referencepunkt i strategi og handleplan og har til opgave at finde en god balance i at kvalificere handleplanens indsatser og lade sig inspirere til nyt.
  Udvalget blev opfordret til at overveje interessante steder til besøg med henblik på inspiration til, hvordan musik kan bruges i sammenhæng med andre fagligheder.
  Fraværende:
  Signe Lopdrup (Roskilde Festival)

 • Pkt. 5 Mødeplan for Musikbyudvalget 2018

  Pkt. 5

  Mødeplan for Musikbyudvalget 2018

  Sagsnr. 293096 Musikby 2020 Åbent punkt

  Resume

  Musikbyudvalget mødeplan for 2018 forelægges til beslutning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at nedenstående mødeforslag godkendes.

  Beslutningskompetence

  Musikbyudvalget

  Sagsfremstilling

  Ifølge kommissoriet afholdes 3 årlige møder i udvalget og herudover et møde med en bredere deltagerkreds, hvor der kan drøftes status og udviklingsretning med udgangspunkt i revision af handlingsplanen.
  Der foreslås følgende mødedatoer i resten af 2018:
  Onsdag den 2. maj
  Onsdag den 12. september
  Tirsdag den 13. november (møde med bredere deltagerkreds)
  Alle møderne afholdes i tidsrummet 16.30 – 18.30.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Musikbyudvalget, 06-03-2018, pkt. 5
  Godkendt.
  Møderne indkaldes i Outlook, og udvalgsmedlemmerne svarer tilbage indenfor en uge. Hvis der viser sig mange udbud på en dato, tager forvaltningen initiativ til at undersøge mulighed for en anden mødedato.
  Forvaltningen arbejder videre med at finde andre steder at afholde nogle af møderne end på rådhuset
  Fraværende:
  Signe Lopdrup (Roskilde Festival)

 • Pkt. 6 Budget 2018 for Alle Tiders Musikby

  Budget_for_Alle_Tiders_Musik.pdf Kompetencen_til_udmoentning_af_midler.pdf

  Pkt. 6

  Budget 2018 for Alle Tiders Musikby

  Sagsnr. 301293 Musikbyudvalget Åbent punkt

  Resume

  På baggrund af anbefalinger fra det tidligere Musikby 2020 udvalg forelægges budget 2018 for Alle Tiders Musikby.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. udvalget godkender Budget for Alle Tiders Musikby 2018.
  2. udvalget godkender kompetencen til udmøntning af de resterende midler til Musikbystrategien i 2018, hvor det anbefales, at initiativer under 25.000 kr. kan bevillige administrativt dog max. 250.000 kr. årligt, og at initiativer over 25.000 kr. behandles af Musikbyudvalget.

  Beslutningskompetence

  Musikbyudvalget

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med budgetforliget for 2018-21 er der afsat 2,5 mio. kr. årligt til Alle Tiders Musikby.

  På Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 8. november 2017, punkt 146, blev det besluttet, at der afsættes 650.000 kr. hvert år til en musikbysupervisor og 150.000 kr. til Handi Festival i første omgang kun i 2018. Det resterende beløb er således 1,7 mio. kr. i 2018.

  Der blev besluttet i Kultur og Idrætsudvalget den 6. december 2018, punkt 161, at kompetencen til disponering af de resterende midler til Musikbystrategien i budget 2018 ændres fra Kultur- og Idrætsudvalget til Musikbyudvalget. Derfor forelægges denne sag.

  Forvaltningen har på baggrund af anbefalinger fra det tidligere Musikby 2020 udvalg samt ovenfor nævnte beslutninger udarbejdet et budget, hvor kommunale initiativer finansieres af eksisterende kommunale budgetter, og initiativer igangsat af kommunens musikaktører finansieres af de resterende musikbymidler.
  I forhold til de resterende midler på 1,7 mio. kr. har forvaltningen udarbejdet notat: Kompetencen til udmøntning af midler til Musikbystrategien i 2018, hvor det anbefales, at initiativer under 25.000 kr. kan bevillige administrativt dog max. 250.000 kr. årligt, og at initiativer over 25.000 kr. behandles af Musikbyudvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Musikbyudvalget, 06-03-2018, pkt. 6
  Indstillingens punkt 1: Godkendt.
  Indstillingens punkt 2: Godkendt, dog således at der ved hastende ansøgninger, der overstiger den administrative beløbsgrænse, vil kunne igangsættes en mailhøring af formanden med henblik på en formandsbeslutning om bevilling.
  Fraværende:
  Signe Lopdrup (Roskilde Festival)

 • Pkt. 7 Inspirationsoplæg ift. musikbystrategien

  Pkt. 7

  Inspirationsoplæg ift. musikbystrategien

  Sagsnr. 301293 Musikbyudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med afsæt i musikbystrategien og handleplanen 2018-2021 vil to af udvalgets nye medlemmer samt den nyansatte musikbysupervisor i Roskilde Kommune give deres bud på fremadrettede potentialer og muligheder i musikbystrategien.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget på baggrund af de tre inspirationsoplæg drøfter udbyttet i forhold til strategien for Alle Tiders Musikby.

  Beslutningskompetence

  Musikbyudvalget

  Sagsfremstilling

  To af musikbyudvalgets nye medlemmer samt den nyansatte musikbysupervisor i Roskilde Kommune vil give deres bud på fremadrettede potentialer og muligheder i musikbystrategien med afsæt i strategien for Alle Tiders Musikby og handleplanen 2018-2021.
  Det 1. oplæg er ved Mikkel Snorre Wilms Boysen, som er lektor på Professionshøjskolen Absalon.Boysen er cand.mag. i musikvidenskab og har en Ph.d. i kreativitet, læring, teknologi og pædagogik. Han har tidligere arbejdet med musik og æstetik i forskellige sammenhænge, bl.a. som komponist og dirigent. Derudover står han i spidsen for en række forsknings- og udviklingsprojekter med fokus på kreativitet og entreprenørskab i den danske folkeskole.
  Det 2. oplæg er ved Henrik Sveidahl, rektor for Rytmisk Konservatorium.
  I 2017 udpegede kulturminister Mette Bock, Henrik Sveidahl til at forestå en overordnet analyse af det kunstneriske uddannelsesområdes samlede organisering og institutionsstruktur. Derudover har Sveidahl siddet med i Kulturministeriets tænketank for musikskoler.

  Det 3. oplæg er ved Mikael Pass, tidligere direktør for Frost Festival og nyansat
  musikbysupervisor i Roskilde Kommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Musikbyudvalget, 06-03-2018, pkt. 7
  Drøftet.
  Udvalgets medlemmer opfordres til at sende forslag til forvaltningen om oplægsholdere til udvalgets kommende møder.
  Fraværende:
  Signe Lopdrup (Roskilde Festival)

  Musikby 2020, 06-03-2018, pkt. 7

  Fraværende:

 • Pkt. 8 Eventuelt

  Pkt. 8

  Eventuelt

  Sagsnr. 301302 Musikbyudvalget Åbent punkt

  Musikbyudvalget, 06-03-2018, pkt. 8
  Intet at referere.
  Fraværende:
  Signe Lopdrup (Roskilde Festival)

 • Pkt. 9 Orientering Spil Dansk

  Pkt. 9

  Orientering Spil Dansk

  Sagsnr. 301293 Musikbyudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har været en del af Spil Dansk i uge 44 siden 2013 og er blevet tildelt prisen som årets Spil Dansk Kommune 2017. I den anledning er der en surprise til Musikbyudvalget.

  Beslutningskompetence

  Musikbyudvalget

  Sagsfremstilling

  I 2017 har der været 65 arrangementer under Spil Dansk ugen i Roskilde Kommune, fordelt på koncerter, workshops og events. Målt på antallet af arrangementer har Roskilde været en af de mest ambitiøse og aktive Spil Dansk kommuner i Danmark.
  9.000-10.000 gæster/publikummer/arrangører/udøvere har deltaget i Spil Dansk-oplevelser i løbet af uge 44.
  Målet har i 2017 handlet om, at Spil Dansk Ugen skulle bidrage til at styrke musikkulturen i Roskilde Kommune bredt. Resultatet af dette ønske blev at skabe en række workshops, masterclasses og øvrige læringsarrangementer, hvor deltagelse snarere end passiv oplevelse har været det helt centrale.
  I år som noget særligt indledtes Spil Dansk Ugen i Roskilde med en stor anlagt lanceringsfest for Musikbystrategien: Alle Tiders Musikby, mandag den 30. oktober 2017 på Gimle.
  Lanceringen foregik samtidig med, at Roskilde emmede af musikalske aktiviteter i hele kommunen. Lanceringen fungerede som et rigtig fint startskud til den kommende uges musikalske aktiviteter.
  Både Spil Dansk Roskilde og lanceringen af Musikbystrategien fik et fælles udbytte af at kunne ”trække” på hinanden, store pressedækning og fokus fra lokale borgere såvel som musikbranchefolk.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018

  Musikbyudvalget, 06-03-2018, pkt. 9
  -
  Fraværende:
  Signe Lopdrup (Roskilde Festival