You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Marts 12, 2019 - 16:30
Udvalg: Musikby 2020
Sted: Roskilde Festival, Havsteensvej 11, Eighties + Squarepusher
 • Pkt. 1 Godkendelse af dagsordenen inkl. sang

  Pkt. 1

  Godkendelse af dagsordenen inkl. sang

  Sagsnr. 301293 Musikby 2020 Åbent punkt

  Musikby 2020, 12-03-2019, pkt. 1

  Godkendt

  Fraværende:

  Signe Lopdrup, Henrik Stougaard

 • Pkt. 2 Sidste nyt fra musiklivet og fra udvalgsmedlemmerne

  Pkt. 2

  Sidste nyt fra musiklivet og fra udvalgsmedlemmerne

  Sagsnr. 301293 Musikby 2020 Åbent punkt

  Musikby 2020, 12-03-2019, pkt. 2
  Den 12. marts blev overgangssangen Klar- parat - start lanceret i Roskilde Kongrescenter med børn fra dagtilbud og 0. klasser.

  Der arbejdes videre med en kommerciel sangskriveruddannelse i Roskilde.

  INSP! Sound har flyttet deres lager, og lagerfaciliteterne bliver derfor brugt til workshops, bl.a. workshopforløbet Beats by Girlz, som er en succes.

  DPA (Danske Populær Autorer), Musikmetropolen og Alle Tiders Musikby inviterer til konferencen "Songwriting Summit" den 11. april 2019 på Roskilde Festival Højskolen.
  Den 20. marts 2019 kl. 19.30 på Gimle fremviser den første MØ-klasse deres afgangsprojekter.

  Fraværende:
  Signe Lopdrup, Henrik Stougaard

 • Pkt. 3 Temadrøftelse - Musikalske fællesskaber udfoldes i anledning af Roskilde Festival nr. 50 i 2020

  Temadroeftelse_-_Musikalske_faellesskaber_udfoldes_i_anledning_af_Roskilde_Festival_nr._50.pdf

  Pkt. 3

  Temadrøftelse - Musikalske fællesskaber udfoldes i anledning af Roskilde Festival nr. 50

  Sagsnr. 301293 Musikby 2020 Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Festival afholder festival nr. 50 i 2020. I den anledning søsætter Roskilde Kommune og Roskilde Festival i fællesskab en række initiativer under temaet ”Musikalske Fællesskaber”. Et af initiativerne vil være et ’Open Call’ der inviterer musiklivet i Roskilde til at bidrage til markeringen gennem projekter der understøtter og udfolder temaet ”Musikalske Fællesskaber” og som giver kommunens borgere og gæster mulighed for at engagere sig i kommunens musikalske fællesskaber og samtidig deltage i den lokale markering af Roskilde Festival nr. 50.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller,
  1. at Musikbyudvalget drøfter initiativet omkring udfoldelse af musikalske fælleskaber i anledning af Roskilde Festival nr. 50 i 2020.
  2. at Musikbyudvalget drøfter rammerne for et Open Call til de musikalske aktører.
  3. at Musikbyudvalget nedsætter en arbejdsgruppe på 3-5 udvalgsmedlemmer.
  4. at der afsættes 400.000 kr. til Open Call finansieret af Musikbypuljen 2019.

  Beslutningskompetence

  Musikbyudvalget

  Sagsfremstilling

  I 2020 afholder Roskilde Festival sin begivenhed nummer 50 og markerer det lokalt, nationalt og internationalt under titlen ”RF50”. I denne anledning søsætter Roskilde Kommune og Roskilde Festival i fællesskab en række initiativer under temaet ”Musikalske Fællesskaber” med fokus på at styrke de eksisterende musikalske fælleskaber i Alle Tiders Musikby og vise vejen for etableringen af nye.
  Musikbyudvalget orienteres om de konkrete initiativer der er på tegnebrættet og den organisering, der planlægges for at løfte projektet.

  Drøftelsen indledes med oplæg ved Karin Gottlieb (Projektleder, Roskilde Festival), der præsenterer hvordan festivalen forventer at udfolde og realisere ”RF50” lokalt, nationalt og internationalt.

  Herefter introducerer Mikael Pass (Musikbysupervisor, Alle Tiders Musikby) de konkrete initiativer, der er under udvikling i forhold til det lokale perspektiv – særligt ønsket om at lave et Open Call på projekter, der ønskes løftet i regi af Musikbyudvalget.
  Musikbyudvalget skal derfor drøfte rammerne for et Open Call og hvordan det lokale musikliv bedst engageres i initiativet.

  Endvidere skal det besluttes om et Open Call skal gennemføres, hvor der afsættes 400.000 kr. til en separat pulje til formålet.
  Musikbyudvalget skal desuden drøfte muligheden for at nedsætte en arbejdsgruppe på 3-5 udvalgsmedlemmer, der har til opgave at definere de endelige kriterier for Open Call og som behandler ansøgningerne og uddeler bevillingerne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Tilskud finansieres af budgettet til musikbystrategien, som i 2019 udgør 2.516.000 kr. Udvalget har tidligere disponeret 1.150.000 kr., så der er 1.366.000 kr. tilbage i puljen i 2019.
  Forvaltningen foreslår i denne sag, at udvalget bevilger 400.000 kr.
  Økonomi- og Indenrigsministeriet godtgør 8 % af beløbet i forbindelse med momsrefusion. Hvis udvalget følger forvaltningens indstilling, vil kommunens nettoudgift være på 368.000 kr. Hvis udvalget desuden beslutter at bevilge 1.070.000 (netto 984.400 kr.) til indkomne ansøgninger til musikbypuljen, jf. andet punkt på dagsordenen, vil der være 13.600 kr. tilbage i puljen.
  I forbindelse med den generelle rammeoverførselssag, der behandles i marts måned, forventes der at blive overført uforbrugte midler på 529.719 kr. fra 2018. Herefter vil der være 543.319 kr. tilbage i musikpuljen til uddeling i 2019.
  Musikby 2020, 12-03-2019, pkt. 3

  Ad. 1: Drøftet.
  Ad. 2: Drøftet, rammerne for Open Call skal være baseret på aktørernes vilkår. Arbejdsgruppen udarbejder kriterierne for Open Call, der foreligges til godkendelse.
  Ad. 3: Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af: Mikkel Snorre Wilms Boysen, Anders Hvidberg-Hansen, Lars Sloth og Claus Larsen.
  Ad. 4: Godkendt.

  Fraværende:
  Signe Lopdrup, Henrik Stougaard

 • Pkt. 4 Musikbypuljen: Ansøgninger til musikalske aktiviteter

  Ansoegninger_til_Musikbypuljen.pdf Notat_Kompetencen_til_udmoentning_af_midler_til_Musikbystrategien.pdf

  . 4

  Musikbypuljen: Ansøgninger til musikalske aktiviteter

  Sagsnr. 301293 Musikby 2020 Åbent punkt

  Resume

  Der er modtaget 8 ansøgninger om tilskud til musikalske aktiviteter, som Musikbyudvalget skal behandle. Endvidere har forvaltningen administrativt behandlet 1 ansøgning på under 25.000 kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der ud af det samlede budget på 2.516.000 kr. bevilges tilskud til:

  1. Koncertkapellet i 2019 på 300.000 kr. (brutto).
  2. Roskilde Synger i 2019 og 2020 på 300.000 kr. årligt (brutto).
  3. Roskilde Hackathon 2019 på 40.000 kr. (brutto).
  4. Beatværkstedet på 50.000 kr. (brutto).
  5. Roskilde Handi Festival 2019 på 150.000 kr. (brutto).
  6. Aktivitetsprogram ifm. udstillingen ’Gasolin 1969-1978’ på 100.000 kr. (brutto).
  7. Mozart i Midten på 100.000 kr. (brutto).
  8. Rødder, Fødder og Stemmer på 30.000kr. (brutto).

  Beslutningskompetence

  Musikbyudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har modtaget følgende ansøgninger over den administrative grænse på 25.000 kr., som udvalget skal behandle:

  Koncertkapellet søger 300.000 kr. i 2019 og 2020, der kan understøtte foreningens arbejde med at søge finansiering til istandsættelse af kapellet.
  Den 16. januar 2019, punkt 6, behandlede Kultur og Idrætsudvalget (KIU) ansøgningen vedrørende Koncertkapellets opstart. KIU finder projektet relevant og besluttede at sende ansøgningen videre til musikbyudvalget for så vidt angår støtte i 2019. Samtidigt besluttede KIU at tage spørgsmålet om støtte i 2020 op i forbindelse med budgetforhandlingerne.
  Forvaltningen indstiller, at musikbyudvalget bevilger 300.000 kr. som følge af KIUs behandling af ansøgningen.

  Roskilde Synger søger om 300.000 kr. årligt i 2019 og 2020, der kan understøtte dem i de mange initiativer, de bidrager med til Alle Tiders Musikby. Forvaltningen indstiller, at det fulde beløb bevilges, da Roskilde Synger spiller en rolle i forhold til at udmønte Alle Tiders Musikby.

  Ragnarock – museum for pop, rock og ungdomskultur søger 200.000 kr. til et aktivitetsprogram i forbindelse med kommende særudstilling ”Gasolin – 1969-1978” i 2019. Som led i at udvikle et musikalsk aktivitetsprogrammet nedsættes et Roskildepanel, der skal fungere som museets ”kritiske venner”. Forvaltningen indstiller, at der bevilges 100.000 kr., der skal øremærkes det musikalske aktivitetsprogram, da der er et interessant perspektiv i Roskilde-panelet ift. publikumsudvikling.
  Musicon søger 40.000 kr. til afvikling af Hackathon i 2019, hvor der skal udvikles nye ideer og løsninger inden for musik, events og byudvikling i samarbejde med Roskilde Festival og DTU. Forvaltningen indstiller, at der bevilges 40.000 kr. da konceptet støtter laboratorietanken i Alle Tiders Musikby, og da det afvikles sammen med eksterne samarbejdspartnere.
  Foreningen Roskilde Handi Festival søger 150.000 kr. til Handi Festival den 13. marts 2019, som er en festival for mennesker med særlige behov. Forvaltningen indstiller, at der bevilges 150.000 kr. Samtidigt gør forvaltningen opmærksom på, at puljen primært støtter nye initiativer og udviklingsprojekter. Festival-formatet kan derfor med fordel videreudvikles fremadrettet.
  Der søges 50.000 kr. til Beatværkstedet, som er ti musikworkshop til skoleklasser fra 4. – 9. klasse i skoleåret 2019/2020. Forvaltningen indstiller, at der bevilges 50.000 kr., da det er et undervisningsforløb der introducerer elever til en nyere genre og musikskabelse.
  Der er søgt 30.000 kr. til folkemusikfestivalen Rødder, Fødder og Stemmer i 2019. Forvaltningen indstiller, at der bevilges 30.000 kr. til festivalen, da den har nytænkt festivalformatet og bl.a. udvidet det med pop-up events.
  Der er søgt 100.000 kr. til Mozart i Midten, som er et længere undervisningsforløb, musik-workshops, 2 store skolekoncert og en offentlig koncert. Forvaltningen indstiller, at der bevilges 100.000 kr., blandt andet fordi konceptet indeholder flere eksperimenterende formater og når flere målgrupper.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Tilskuddene finansieres af budgettet til musikbystrategien, som i 2019 udgør 2.516.000 kr. Udvalget har tidligere disponeret 1.150.000 kr., så der er 1.366.000 kr. tilbage i puljen i 2019.
  Forvaltningen foreslår i denne sag, at udvalget bevilger 1.070.000 kr. Økonomi- og Indenrigsministeriet godtgør 8 % af beløbet i forbindelse med momsrefusion. Hvis udvalget følger forvaltningens indstilling, vil kommunens nettoudgift være på 984.400 kr. Hvis udvalget desuden beslutter at bevilge 400.000 kr. til Open Call (netto 368.000 kr.), jf. andet punkt på dagsordenen, vil der være 13.600 kr. tilbage i puljen.
  I forbindelse med den generelle rammeoverførselssag, der behandles i marts måned, forventes der at blive overført uforbrugte midler på 529.719 kr. fra 2018. Herefter vil der være 543.319 kr. tilbage i musikpuljen til uddeling i 2019.

  Musikby 2020, 12-03-2019, pkt. 4

  Ad. 1: Godkendt, under forudsætning af, at foreningen bag Koncertkapellet fundraiser til istandsættelse af kapel
  Ad. 2: Godkendt
  Ad. 3: Godkendt
  Ad. 4: ikke godkendt
  Ad. 5: Godkendt
  Ad. 6: Godkendt, under forudsætning af, at pengene er øremærket til det musikalske program
  Ad. 7: Godkendt
  Ad. 8: Godkendt

  Fraværende:
  Signe Lopdrup, Henrik Stougaard

 • Pkt. 5 Roskilde - Alle Tiders Musikby - handleplan 2019-2022

  Roskilde_-_Alletiders_Musikby_Handleplan_-_2019-2022.pdf

  Pkt. 5

  Roskilde - Alle Tiders Musikby - handleplan 2019-2022

  Sagsnr. 301293 Musikby 2020 Åbent punkt

  Resume

  Handleplanen for Alle Tiders Musikby udarbejdes for fire år af gangen. Hvert år justeres den, og der tilføres endnu et år til planen. Forvaltningen har derfor udarbejdet en revideret handleplan gældende for 2019-2022.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller,
  1) at handleplanen for 2019-2022 godkendes.
  2) At handleplanen sendes til orientering i alle fagudvalg.

  Beslutningskompetence

  Musikbyudvalget

  Sagsfremstilling

  Initiativerne i den reviderede handleplan er blevet til i dialog med aktører, med afsæt i drøftelser i Musikbyudvalget, samt input fra kommunale og ikke kommunale aktører.
  Den nye handleplan følger den tidligeres struktur og er organiseret i forhold til de to målsætninger ’Musik for alle’ og ’Musik sammen’, hvorunder der er 38 initiativer, der fordeler sig således:
  Under målsætningen MUSIK FOR ALLE er der:
  7 initiativer under indsatsområdet ’Alle børn skal møde musikken’
  12 initiativer under indsatsområdet ’Deltagelse for alle’
  1 initiativ under indsatsområdet ’Musik som økonomisk vækstmotor’
  4 initiativer under indsatsområdet ’Vækstmiljø’
  1 initiativ under indsatsområdet ’Kreative erhverv’
  2 initiativer under indsatsområdet ’Musik skal kunne ses og høres’
  Under målsætningen MUSIK SAMMEN er der:
  5 initiativer under indsatsområdet ’Styrke mødet – også mellem umage par’
  4 initiativer under indsatsområdet ’Regionale, nationale og internationale tråde’
  2 initiativer under indsatsområdet ’Rammer og synlighed’

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.
  Musikby 2020, 12-03-2019, pkt. 5
  Godkendt
  Fraværende:
  Signe Lopdrup, Henrik Stougaard

 • Pkt. 6 Opsamlingsnotater fra tidligere Musikbyudvalgsmøder

  Opsamling_for_temadroeftelse_musik_for_alle_boern_paa_musikudvalgsmoede_den_12._september_2018.pdf NOTAT_Opsamling_fra_de_udfyldte_kort_paa_musikbyudvalgsmoedet_den_13._november_2018.pdf

  Pkt. 6

  Opsamlingsnotater fra tidligere Musikbyudvalgsmøder

  Sagsnr. 301293 Musikby 2020 Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen forelægger opsamlingsnotater fra: Temadrøftelse om ”Musik for alle børn” på Musikbyudvalgsmødet den 12. september 2018 og fra kort, som deltagerne udfyldte på Musikbyudvalgets statusmøde med aktørerne den 13. november 2018.

  Beslutningskompetence

  Musikbyudvalget

  Sagsfremstilling

  På Musikbyudvalgsmødet den 12. september 2018 var der en temadrøftelse om ”Musik for alle børn” med et inspirationsoplæg fra klubberne i Roskilde Kommune inkl. musik ved et band, et inspirationsoplæg om projektet HOPE (House Of PerformacE), samt et oplæg om børns udvikling, læring, og livskvalitet i sammenhæng med musikken.
  Efter de tre oplæg og musikoplevelsen havde Musikbyudvalget en drøftelse.
  På Musikbyudvalgsmødet den 13. november 2019 deltog foreninger, aktører og interessenter for at gøre status over 2018 og sætte retningen på 2019. En del af mødet var en markedsplads, hvor eksempler fra handleplanen 2018-2021 blev præsenteret, og hvor deltagerne og udvalget drøftede og udfyldte nogle kort med nye ideer til kommende handleplansinitiativer.
  Det er opsamlingsnotater fra disse to møder, som forelægges Musikbyudvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.
  Musikby 2020, 12-03-2019, pkt. 6
  Godkendt

  Fraværende:
  Signe Lopdrup, Henrik Stougaard

 • Pkt. 7 Eventuelt

  Pkt. 7

  Eventuelt

  Sagsnr. 301293 Musikby 2020 Åbent punkt

  Under punktet har Musikbyudvalget mulighed for at komme med ønsker til udvalgsarbejdet i 2019 i forhold til temaer, aktiviteter eller lignende.
  Musikby 2020, 12-03-2019, pkt. 7

  Fraværende:
  Signe Lopdrup, Henrik Stougaard