You are here

Referat

Dato: Tirsdag, September 17, 2019 - 16:30
Udvalg: Musikby 2020
Sted: KulturCosmos, Søndergade 13, Viby
 • Pkt. 17 Godkendelse af dagsorden inkl. sang

  Pkt. 17

  Godkendelse af dagsorden inkl. sang

  Sagsnr. 301302 Musikby 2020 Åbent punkt

  Musikby 2020, 17-09-2019, pkt. 17

  Godkendt.

 • Pkt. 18 Præsentationsrunde i anledning af Musikbyudvalgets nye formand

  Pkt. 18

  Præsentationsrunde i anledning af Musikbyudvalgets nye formand

  Sagsnr. 301293 Musikby 2020 Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har fået ny borgmester og dermed har Musikbyudvalget også fået ny formand. I den anledning præsenterer udvalgets medlemmer sig kort for hinanden og fortæller, hvad de ønsker at bidrage med.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalgsmedlemmerne præsenterer sig og fortæller, hvad de ønsker at bidrage med til Musikbyudvalget.

  Beslutningskompetence

  Musikby

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har fået ny borgmester. Borgmesteren er ”født” formand for Musikbyudvalget.
  Udvalget byder Tomas Breddam velkommen og alle medlemmer præsenterer sig selv kort og fortæller, hvad de ønsker at bidrage med til Musikbyudvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.
  Musikby 2020, 17-09-2019, pkt. 18

  Præsentationsrunde gennemført.

 • Pkt. 19 Sidste nyt fra musiklivet og fra udvalgs medlemmerne

  Pkt. 19

  Sidste nyt fra musiklivet og fra udvalgs medlemmerne

  Sagsnr. 301293 Musikby 2020 Åbent punkt

  Resume

  Musikbyudvalgsmedlemmerne videndeler relevante initiativer, arrangementer og/eller aktiviteter, de har kendskab til og som evt. kan komme Alle Tiders Musikby til gode.

  Beslutningskompetence

  Musikbyudvalget

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med alle musikbyudvalgsmøder deler udvalgsmedlemmerne viden, som er relevant for Alle Tiders Musikby.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Musikby 2020, 17-09-2019, pkt. 19

  Gimle er i gang med fornyelse af aftale som regionalt spillested.
  Der er etableret et musiklærernetværk bestående af lærere fra både folkeskolen og musiske skoler, som har et frugtbart samarbejde.
  Dansk Live's årsmøde i 2020 afholdes på Roskilde Festival Højskole

 • Pkt. 20 Orientering om musikbysupervisorens musikalske ekspeditionsrejse

  Pkt. 20

  Orientering om musikbysupervisorens musikalske ekspeditionsrejse

  Sagsnr. 301293 Musikby 2020 Åbent punkt

  Resume

  Mikael Pass giver en status på flere initiativer, som han løbende beskæftiger sig med i samarbejde med aktørerne i Roskildes musikalske landskab.

  Beslutningskompetence

  Musikbyudvalget

  Sagsfremstilling

  I sit virke som musikbysupervisor er Mikael Pass løbende involveret i nye initiativer i tæt samarbejde med musiklivets mange aktører. Flere af initiativerne har været præsenteret på Musikbyudvalgets møder.
  Mikael Pass vil give en status og et øjebliksbillede af musiklivets arbejde i forbindelse med musikbystrategien.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.
  Musikby 2020, 17-09-2019, pkt. 20
  Mikael Pass orienterede om:
  - Initiativer i 2020 ifm Roskilde Festival 50 år, det fælles tema Musikkens Fællesskaber. Mange initiativer på tegnebrættet, herunder konference, børnetema og undervisningsmateriale til ungdomsuddannelser.
  - Uddannelse i sangskrivning, samarbejdsaftale
  - Folkemusiknetværk
  - Roskilde Festivals donation

  Musikby 2020, 17-09-2019, pkt. 20

 • Pkt. 21 Temadrøftelse om musikfællesskaber i lokalsamfundene - Viby som case

  Pkt. 21

  Temadrøftelse om musikfællesskaber i lokalsamfundene - Viby som case

  Sagsnr. 301293 Musikby 2020 Åbent punkt

  Resume

  Til at rammesætte en temadrøftelse om musikfællesskaber i lokalsamfundene i Roskilde Kommune præsenterer en række aktører fra Viby eksempler på, hvordan musikfællesskaber blomstrer i Viby og bidrager til et rigt kulturliv til glæde for byens borgere.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Musikbyudvalget på baggrund af præsentationerne fra Viby drøfter:
  1) Hvordan understøttes den videre udvikling af musiklivet i Viby.
  2) Hvilken læring fra Viby kan med fordel bredes ud til kommunens øvrige lokalsamfund.

  Beslutningskompetence

  Musikbyudvalget

  Sagsfremstilling

  På nærværende møde i Musikbyudvalget præsenteres cases fra Viby, der alle repræsenterer musikfællesskaber i forskellige regi – et kulturhus, en musikforening samt den kommunale fritidsklub. Casene skal give Musikbyudvalget inspiration til en drøftelse om musikfællesskaber i lokalsamfundene i Roskilde Kommune. Drøftelsen skal blandt andet handle om; Hvordan kan udvalget understøtte den positive udvikling i Viby? Og er der læring fra Viby, der med fordel kan udbredes til andre lokalsamfund i kommunen?
  Første aktør er Erik Larsen, der er formand for Viby Musikforening. Erik vil fortælle om foreningens musikarrangementer og om det fællesskab, der står bag arrangementerne, og hvad der driver fællesskabets engagement og motivation. Viby Musikforening er en folkeoplysende, almennyttig og kulturel virksomhed, der formidler og udbreder kendskabet til musik og sang. Dette sker bl.a. gennem musikarrangementer, musiktræf, undervisning og oprettelse af samspilshold.
  Lederen af Klub Roskilde Syd (Viby, Dåstrup og Gadstrup), Brian Svane Høiberg, vil fortælle om klubbens musiske fællesskaber. Brian vil fokusere på Klub Hjørnets lokale forankring og samarbejdet med andre aktører i byen. Klub Hjørnet er et tilbud for 4. – 7. klasse efter skoletid og for 13 til 18 årige om aftenen. Klubbens hensigt er at danne en tryg ramme for børn og unges udvikling blandt andet gennem musikken.
  Fra kulturhuset KulturCosmos kommer husets daglige leder Caroline Stokholm Clemmensen. Caroline vil præsentere kulturhusets musikprofil samt fortælle om det at drive et kulturhus i krydsfeltet mellem frivillighed og høj professionalisme. Derudover vil hun sætte ord på, hvordan KulturCosmos fokuserer på at samarbejde med andre aktører både lokalt og fra andre steder i kommunen.
  Afslutningsvis vil Caroline kort præsentere det bibliotek og kulturhus, der er på vej i Viby.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.
  Musikby 2020, 17-09-2019, pkt. 21
  3 omfattende præsentationer, som viser, at der er meget i gang i Viby fra de 3 aktørers side. Initiativerne befrugter hinanden og koordineres i vid udstrækning, selvom der er tale om selvstændige aktører.
  Fra drøftelsen:
  - anerkendelse af de mange aktiviteter, hvor musikken indtager en rolle
  - opmærksomheden om at "alt det rundt om musikken" (fx lyd, lys) også giver mulighed for deltagelse, fx i klubregi.
  - at det er meget positivt, når både de musiske og pædagogiske kompetencer er tilstede omkring klubbørn. Det er vigtigt, at der er noget for alle børn uanset talent.
  - spændende nye rammer i nybyggeriet af samlet kulturhus/bibliotek/arkiv, hvor der vil være muligheder for udfoldelse også af det musiske
  - vigtige perspektiver om deltagelse/frivillighed på forskellige niveauer

  Fraværende:
  Borgmester Tomas Breddam

 • Pkt. 22 Status på handleplan 2019-2022 for Alle Tiders Musikby

  Overblik_og_status_paa_Alle_Tiders_Musikby.pdf

  Pkt. 22

  Status på handleplan 2019-2022 for Alle Tiders Musikby

  Sagsnr. 301293 Musikby 2020 Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen giver status på Musikbyudvalgets handleplan 2019 - 2022, som oplæg til udvalgets drøftelser og anbefalinger for det videre arbejde med handleplanen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Musikbyudvalget:

  1. drøfter status på handleplan 2019-2022.
  2. kommer med anbefalinger til det videre arbejde med at udmønte initiativerne i handleplanen.

  Beslutningskompetence

  Musikbyudvalget.

  Sagsfremstilling

  Handleplan 2019-2022 blev godkendt på Musikbyudvalgsmødet den 12. marts 2019, punkt 198. Forvaltningen giver Musikbyudvalget en status på fremdriften af handleplanen via procesværktøjet ”Overblik og status på AlleTidersMusikby”, som er vedhæftet dagsordenen. Statusgennemgangen skal danne afsæt for en drøftelse af handleplanen og anbefalinger til det videre arbejde.
  Drøftelsen kan ydermere være perspektiveret af udvalgsmødets ”Temadrøftelse om musikfællesskaber i lokalsamfundene - Viby som case”, dagsordenspunkt 21.
  Overordnet fordeler initiativerne i handleplanen sig på strategiens målsætninger og indsatsområder således:
  Under målsætningen Musik for alle er der:
  - 7 initiativer under indsatsområdet Alle børn skal møde musikken.
  - 12 initiativer under indsatsområdet Deltagelse for alle.
  - 1 initiativ under indsatsområdet Musik som økonomisk vækstmotor.
  - 4 initiativer under indsatsområdet Vækstmiljøer
  - 1 initiativ under indsatsområdet Kreative erhverv
  - 2 initiativer under indsatsområdet Musik skal kunne ses og høres.
  Under målsætningen Musik sammen er der:
  - 5 initiativer under indsatsområdet Styrke møder mellem umage par.
  - 4 initiativer under indsatsområdet Regionale, nationale og internationale tråde.
  - 2 initiativer under indsatsområdet Organisatoriske rammer og synlighed.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Musikby 2020, 17-09-2019, pkt. 22
  Drøftet, herunder:
  - Forslag om fondsansøgning
  - Hvordan erhverv og handel i endnu højere grad kan spille ind i strategien
  - Roskilde Festival 50 som driver for rigtig mange initiativer i regi af strategien i 2020
  - Musisk Skole har taget initiativ til at se på sig selv i endnu højere grad i strategiens perspektiv
  - Endnu mere fokus på at se musikken (kunst og kultur) som motor for at løse samfundsproblemer

  Fraværende:
  Borgmester Tomas Breddam

 • Pkt. 23 Orientering om partnerskabsaftaler med henholdsvis Professionshøjskolen Absalon og Rytmisk Konservatorium

  Notat_Supplement_til_Roskilde_Kommunes_partnerskabsaftale_med_Professionshoejskolen_Absalon_om_Alle_tiders_Musikby.pdf Underskrevet_partnerskabsaftale_mellem_RMC_og_RK.pdf

  Pkt. 23

  Orientering om partnerskabsaftaler med henholdsvis Professionshøjskolen Absalon og Rytmisk Konservatorium

  Sagsnr. 301293 Musikby 2020 Åbent punkt

  Resume

  Musikbyudvalget orienteres om Roskilde Kommunes indgåelse af partnerskabsaftaler med henholdsvis Professionshøjskolen Absalon og Rytmisk Musikkonservatorium i tilknytning til Alle Tiders Musikby.

  Beslutningskompetence

  Musikbyudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har gennem længere tid samarbejdet med henholdsvis Professionshøjskolen Absalon og Rytmisk Musikkonservatorium om konkrete initiativer i forbindelse med Alle Tiders Musikby. Der er ved at blive udarbejdet partnerskabsaftaler for at formalisere disse samarbejder. Forvaltningen orienterer på denne baggrund Musikbyudvalget om indholdet af de to partnerskabsaftaler.
  Indholdsmæssigt fokuserer begge aftaler på konkrete praksisforløb for studerende, forskning og formidling, projekter og fondsansøgninger samt på at de to institutioner har en repræsentant i Musikbyudvalget. Fokuspunkterne referer til initiativer i handleplanen for Alle Tiders Musikby, og tilgodeser samtidig de to uddannelsesinstitutioner, deres studerende, samt institutioner, skoler og borgere i Roskilde Kommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.
  Musikby 2020, 17-09-2019, pkt. 23
  -
  Fraværende:
  Borgmester Tomas Breddam

 • Pkt. 24 Eventuelt

  Pkt. 24

  Eventuelt

  Sagsnr. 301302 Musikby 2020 Åbent punkt

  Musikby 2020, 17-09-2019, pkt. 24
  Intet at referere.

  Fraværende:
  Borgmester Tomas Breddam