You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Maj 28, 2019 - 16:30
Udvalg: Musikby 2020
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 8 Godkendelse af dagsorden inkl. sang

  Pkt. 8

  Godkendelse af dagsorden inkl. sang

  Sagsnr. 301302 Musikby 2020 Åbent punkt

  Musikby 2020, 28-05-2019, pkt. 8

  Godkendt.
  Fraværende:
  Signe Lopdrup, Roskilde Festival,
  Lars Sloth, Leder af Gimle,
  Daniel Nayberg, INSP! Sound
  Henrik Sveidahl, Rektor for Rytmisk Konservatorium
  Marianne Kiærulff, byrådsmedlem

 • Pkt. 9 Sidste nyt fra musiklivet og fra udvalgsmedlemmerne

  Pkt. 9

  Sidste nyt fra musiklivet og fra udvalgsmedlemmerne

  Sagsnr. 301293 Musikby 2020 Åbent punkt

  Musikby 2020, 28-05-2019, pkt. 9

  Strategisk samarbejde mellem de musiske skoler og klubber som opfølgning på udvalgets temadrøftelse i september 2018.
  Ny musikklasse fra august med 24 elever.
  Absalons og kommunens samarbejde.
  Fraværende:
  Signe Lopdrup, Roskilde Festival
  Lars Sloth, Leder af Gimle,
  Daniel Nayberg, INSP! Sound
  Henrik Sveidahl, Rektor for Rytmisk Konservatorium
  Marianne Kiærulff, byrådsmedlem

 • Pkt. 10 Inspirationsoplæg ved formanden for DPA

  Pkt. 10

  Inspirationsoplæg ved formanden for DPA

  Sagsnr. 301293 Musikby 2020 Åbent punkt

  Resume

  Niels Mosumgaard, formand for DPA (Danske Populær Autorer) kommer og fortæller om DPAs samarbejdsflader med Roskilde Kommune og om, hvorfor DPA har rettet deres fokus mod Alle Tiders Musikby.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Musikbyudvalget drøfter potentialerne i samarbejdet med DPA og hvordan dette kan understøttes strategisk.

  Beslutningskompetence

  Musikbyudvalget

  Sagsfremstilling

  Niels Mosumgaard er formand for DPA (Danske Populærer Autorer), som er en interesseorganisation for over 1000 sangskrivere, komponister og tekstforfattere. Organisationen arbejder politisk for at skabe de bedste rammer for den markedsorienterede musik og støtter dansk musik gennem Kodas Kulturelle Midler og Copydan. Herudover er Mosumgaard formand for Kodas bestyrelse og er bestyrelsesmedlem i foreningen for etableringen af en eliteuddannelse for kommerciel sangskrivning og produktion i Danmark.
  Igennem det sidste års tid er der etableret forskellige samarbejder mellem DPA og Roskilde Kommune. DPA var medarrangør på konferencen Songwriting Summit i april måned og har også engageret sig i opstarten af pilotprojektet ”Musikskabelse i boligsociale områder”. Ligeledes har DPA engageret sig i arbejdet med at sikre etableringen af eliteuddannelsen for kommerciel sangskrivning og produktion i Roskilde Kommune i det tidligere Vor Frue Plejecenter.
  Niels Mosumgaard vil i sit oplæg fortælle om DPAs arbejde og hvad der motiverer dem til at samarbejde med Roskilde Kommune. Særligt vil han fortælle om tankerne bag etableringen af uddannelsen for kommerciel sangskrivning, hvilke behov uddannelsen skal dække, og hvorfor foreningen ønsker at placere den i Roskilde.
  Med afsæt i Mosumgaards oplæg skal Musikbyudvalget efterfølgende drøfte potentialer og perspektiver i samarbejdet med DPA, samt hvordan Alle Tiders Musikby kan understøtte samarbejdet strategisk og i praksis. I drøftelsen vil Musikbyudvalgets handleplans-procesværktøj blive anvendt svarende til tidligere udvalgsmøder.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Musikby 2020, 28-05-2019, pkt. 10

  Drøftet.
  Fraværende:
  Signe Lopdrup, Roskilde Festival,Lars Sloth, leder af Gimle, Daniel Nayberg, INSP! Sound, Henrik Sveidahl, Rektor for Rytmisk Konservatorium, Marianne Kiærulff, byrådsmedlem.

 • Pkt. 11 Opsamling på temadrøftelse på udvalgsmødet den 12. marts 2019 samt oplæg fra Open Call-arbejdsgruppen

  Opsamling_paa_temadroeftelse_om_musikalske_faellesskaber_udfoldes_i_anledning_af_Roskilde_Festival_nr._50.pdf Roskilde_Fremkaldt.pdf

  Pkt. 11

  Opsamling på temadrøftelse på udvalgsmødet den 12. marts 2019 samt oplæg fra Open Call-arbejdsgruppen

  Sagsnr. 301293 Musikby 2020 Åbent punkt

  Resume

  Den 12. marts 2019, punkt 3, havde Musikbyudvalget en temadrøftelse om planerne for at involvere musiklivets aktører ifm. Roskilde Festivals festival nr. 50 i 2020. Udvalget besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe under udvalget mhp. at udarbejde kriterier for et Open Call i den forbindelse. Forvaltningen forelægger opsamlingen på temadrøftelsen og forslag til kriterier for Open Call.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Musikbyudvalget:

  1. godkender opsamlingsnotatet fra temadrøftelsen på Musikbyudvalgsmødet den 12. marts 2019, godkendes
  2. forslag til kriterierne for Open Call drøftes, og
  3. kriterier for Open Call besluttes

  Beslutningskompetence

  Musikbyudvalget

  Sagsfremstilling

  På musikbyudvalgsmødet den 12. marts 2019, pkt. 3, var en temadrøftelse om musikkens fællesskaber, som er et indsatsområde på tværs af Roskilde Festival og Alle Tiders Musikby i anledningen af Roskilde Festival afholder festival nr. 50 i 2020.
  I den forbindelse vedtog Musikbyudvalget, at der laves et Open Call, der kan understøtte indsatsområdet og komme musikaktørerne til gode. Udvalget vedtog ydermere, at der blev etableret en arbejdsgruppe bestående af medlemmer fra udvalget, der skulle udarbejde kriterierne for Open Call. Disse kriterier skulle endvidere foreligges Musikbyudvalget til drøftelse på nærværende møde den 28. maj 2019.
  Udover at opsamlingen fra temadrøftelsen er til godkendelse på mødet, præsenterer arbejdsgruppen oplægget til kriterierne for Open Call. Her er hovedlinjerne at søsætte en kombineret arrangementsrække og portrætserie, der, under arbejdstitlen ”Roskilde Fremkaldt”, inviterer musiklivets aktører til at gå sammen om at skabe originale, publikumsrettede musikoplevelser i fællesskab. Som del af projektet laves små videoportrætter af de deltagende aktører.

  Tidsplan 2019:
  - 28. maj – drøftelse og vedtagelse i Musikbyudvalget.
  - 12. juni – officiel annoncering af projektet til aktørnetværksmøde på INSP!
  - Primo september – workshop med mulighed for sparring på ideer og koncepter + matchmaking.
  - Primo oktober - – workshop med mulighed for sparring.
  - Medio oktober – ansøgningsfrist.
  - 19. november - Ansøgningerne behandles på Musikbyudvalgsmødet.
  Selve arrangementerne afvikles løbende igennem 2020.

  Projekterne kan maksimalt tildeles 75.000 kr. Det forventes at mellem 6-10 projekter bliver del af ”Roskilde Fremkaldt”-serien.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Musikby 2020, 28-05-2019, pkt. 11

  Ad. indstillingens punkt 1: Godkendt
  Ad. indstillingens punkt 2: Drøftet
  Ad. indstillingens punkt 3: Godkendt, dog sådan at det er en betingelse, at kriteriet om "Musikalske møder, hvor genrer og performative greb befrugter hinanden" er opfyldt, og at projektet redegør for en relation/kobling til ideen i Roskilde Festival. Det skal i øvrigt fremgå, at de generelle kriterier for puljen også gælder.

  Fraværende:
  Signe Lopdrup, Roskilde Festival
  Lars Sloth, Leder af Gimle,
  Daniel Nayberg, INSP! Sound
  Henrik Sveidahl, Rektor for Rytmisk Konservatorium
  Marianne Kiærulff, byrådsmedlem

 • Pkt. 12 Temadrøftelse om musikbypuljens kriterier

  NOTAT_Oplaeg_til_droeftelse_af_Musikbypuljen.pdf NOTAT_Kompetencen_til_udmoentning_af_midler_til_Musikbystrategien_i_2018.pdf

  Pkt. 12

  Temadrøftelse om musikbypuljens kriterier

  Sagsnr. 301293 Musikby 2020 Åbent punkt

  Resume

  Musikbypuljen og de tilknyttede kriterier blev vedtaget på Musikbyudvalgsmødet den 6. marts 2018, punkt 6. I behandlingen af de indkomne ansøgninger til musikbypuljen har Musikbyudvalget efterfølgende oplevet et behov for at præcisere kriterierne for tildelingen af midler. Hvilket hermed foreligges Musikbyudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag 3, der indeholder præciserede kriterier for musikbypuljen samt mulighed for at et årligt Open Call, godkendes.

  Beslutningskompetence

  Musikbyudvalget

  Sagsfremstilling

  I behandlingen af de indkomne ansøgninger til musikbypuljen har Musikbyudvalget oplevet et behov for at præcisere kriterierne for tildelingen af midler. Forvaltningen har derfor udarbejdet et notat, der sammen med drøftelserne af kriterierne for Open Call jf. dagordenspunkt 11 kan danne grundlag for og inspiration til en drøftelse af Musibypuljens kriterier i Musikbyudvalget.
  Notatet præsenterer 3 forslag:
  Forslag 1: Nuværende kriterier for musikbypuljen præciseres, hvor de væsentlige tilføjede præciseringer er:

  • at puljen omdøbes til Udviklingspulje for Alle Tiders Musikby,
  • at puljen tilgodeser nye initiativer, der afsøger nye metoder og formater eller videreudvikler eksisterende initiativer eller som er målrettet nye publikumsgrupper og borgergrupper.
  • at der kan bevilges underskudsgaranti
  • at ansøgere skal redegøre for hvilke andre puljer, der er søgt, og hvilke delelementer af initiativet ansøgningen til Udviklingspuljen for Alle Tiders Musikby er tiltænkt.
  • at puljen ikke støtter indkøb af teknisk udstyr eller lignende.
  • at puljen ikke støtter kommerciel aktiviteter forstået som initiativer, der generer overskud eller er igangsat i forretningsøjemed.

  Forslag 2: Musikbypuljen nedlægges, og midlerne bruges til et årligt Open Call, der understøtter strategiske indsatsområder.
  Forslag 3: En kombination af en præciseret musikbypulje og muligheden for at lave et årligt Open Call med særskilte kriterier.
  Forvaltningen anbefaler forslag 3, hvor musikbypuljen fastholdes med præciserede kriterier samtidig med, at Musikbyudvalget har mulighed for at øremærke nogle af puljemidlerne til et årligt Open Call, der kan understøtte strategiske mål og indsatsområder.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.
  I 2019 udgjorde Musikbybudgettet 2.516.000 kr. samt overført uforbrugte midler på 529.719 kr. fra 2018.

  Musikby 2020, 28-05-2019, pkt. 12

  Godkendt, dog sådan at fordelingen fastlægges år for år. Ansøgere skal redegøre for, hvordan det tilfører livskvalitet i Roskilde Kommune. Ansøgere kan have kommunale institutioner som partnere.
  Evalueres efter et år.
  Fraværende:
  Signe Lopdrup, Roskilde Festival
  Lars Sloth, Leder af Gimle,
  Daniel Nayberg, INSP! Sound
  Henrik Sveidahl, Rektor for Rytmisk Konservatorium
  Marianne Kiærulff

 • Pkt. 13 Orientering om donationen på 1,5 mio. kr. fra Roskilde Festival

  NOTAT_Udmoentning_af_Roskilde_Festivals_donation_til_pilotprojekter_i_Alle_Tiders_Musikby.pdf

  Pkt. 13

  Orientering om donationen på 1,5 mio. kr. fra Foreningen Roskilde Festival

  Sagsnr. 301293 Musikby 2020 Åbent punkt

  Resume

  Musikbyudvalget orienteres om, at donationen fra Roskilde Festival Fonden anvendes til pilotprojekterne ’Musikfællesskaber for unge i Roskilde Nord, Syd og Øst’ og ’Musikskabelse i boligsociale områder’

  Beslutningskompetence

  Musikbyudvalget

  Sagsfremstilling

  Foreningen Roskilde Festival har doneret 1,5 mio. kr. til pilotprojekter i Alle Tiders Musikby. I dialog med foreningen har forvaltningen prioriteret, at midlerne skal bruges til at iværksætte to pilotprojekter, der understøtter flere af festivalens indsatsområder – særligt ’Børn & unge’, ’Udvikling af musikliv’ og ’Inkluderede fællesskaber og deltager involvering’.

  Pilotprojekterne medvirker samtidig til at indfri Musikby-strategiens vision og målsætninger og understøtter konkrete tiltag i handleplanen (bl.a. ”Børn og unges musikinteresse understøttes”, ”Musikstarter Camp Roskilde”, ”Musikmagneter” og ”Skoleorkestre i udsatte boligområder”).
  Projekterne har tilmed geografisk spredning i kommunen, skabes i samarbejde mellem flere lokale og nationale aktører og stimulerer børn og unges brug af musik og engagement i musiklivet. Samtidig er der en direkte relation mellem projekterne, hvilket giver donationen fra Roskilde Festival et stort samlet impact.
  Det første pilotprojekt er ’Musikfællesskaber for unge i Roskilde Nord, Syd og Øst’, hvor formålet er at modne det lokale musikliv uden for Roskilde by, styrke samarbejdet på tværs af lokale musikpædagogiske læringsmiljøer og skabe grundlag for udviklingen af uformelle musikfællesskaber blandt unge i alderen 13-18 år.
  Projektets samarbejdspartnere er: Kommunens klubber, Ungdomsskolen, KulturCosmos, Margretheskolen, Viby Skole, Roskilde Kulturskole, Roskilde Musiske Skole, Gimle og med input fra INSP! Sound, Bandakademiet, Professionshøjskolen Absalon, Rytmisk Musikkonservatorium og Strøm.
  Det andet pilotprojekt er ’Musikskabelse i boligsociale områder’ med det formål at skabe workshopforløb, hvor børn og unge fra de boligsociale områder i alderen 10-14 år fortæller deres historie ved at skabe musik sammen med dygtige musikere, der kender målgruppen. Derudover er der fokus på øget selvværd og trivsel.
  Samarbejdspartnerne er Roskilde Kulturskole, DPA (Danske Populær Autorer), Boligselskabet Sjælland og klubberne i de boligsociale områder.
  Begge pilotprojekter igangsættes i efteråret 2019.
  Pilotprojekterne skal endeligt godkendes af Foreningen Roskilde Festivals bestyrelse og af SKAT.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Musikby 2020, 28-05-2019, pkt. 13

  -

  Fraværende:
  Signe Lopdrup, Roskilde Festival
  Lars Sloth, Leder af Gimle,
  Daniel Nayberg, INSP! Sound
  Henrik Sveidahl, Rektor for Rytmisk Konservatorium
  Marianne Kiærulff

 • Pkt. 14 1 mio. kr. til oprettelse af musiklokaler fra udviklingspuljen afsat ifm. Budgetforlig 2019

  Oplaeg_til_anvendelse_af_bevilling_paa_1_mio._kr.pdf

  Pkt. 14

  1 mio. kr. til oprettelse af musiklokaler fra udviklingspuljen afsat ifm. Budgetforlig 2019

  Sagsnr. 301293 Musikby 2020 Åbent punkt

  Resume

  På baggrund af budgetforliget 2019 hvor der blev afsat 1 mio. kr. til musiklokaler, har forvaltningen udarbejdet et oplæg til drøftelse i Musikbyudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at de 1 mio. kr. til musiklokaler i budget 2019 anvendes til Musikmagneter i Viby og Gundsømagle.

  Beslutningskompetence

  Musikbyudvalget

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med budgetforliget for 2019 blev der afsat 1 mio. kr. til oprettelse af musiklokaler som led i udviklingen af Roskilde som musikby. I forligsteksten står der, at beløbet udmøntes efter drøftelse i Musikbyudvalget.

  Forvaltningen foreslår, at beløbet til oprettelse af musiklokaler anvendes til etablering af de fysiske rammer for Musikmagneter på skolerne i Viby og Gundsømagle.
  Skolerne er udvalgt, fordi der i deres nærmiljøer er musiske ressourcer, samt fordi de bakker op om at drive Musikmagneterne, og de ønsker at indgå i de nye samarbejder, der følger med.

  Musikmagneterne skal udgøre rammen for musikalske fællesskaber for børn og unge i 13-18 års alderen jf. nærværende dagsordens pkt. 13. Her beskrives hvordan dele af donationen fra Foreningen Roskilde Festival anvendes til at skabe indholdsaktiviteter i Musikmagneterne.

  Det vil sige, at Musikmagneterne skal være fysiske samlingspunkter for musikalske interessefællesskaber for unge. Samtidig skal magneterne kunne bruges af skoler, musiske skoler og klubber.

  De fysiske faciliteter skal defineres i dialog med de lokale aktører og de unge selvorganiserede. I Viby er tanken ydermere, at rammerne bliver sammentænkt med Klub Hjørnes musiske faciliteter og det kommende bibliotek og kulturhus i Viby.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Musikby 2020, 28-05-2019, pkt. 14

  Godkendt.
  Fraværende:
  Signe Lopdrup, Roskilde Festival,Lars Sloth, leder af Gimle, Daniel Nayberg, INSP! Sound, Henrik Sveidahl, Rektor for Rytmisk Konservatorium, Marianne Kiærulff, byrådsmedlem

 • Pkt. 15 Ansøgninger til musikbypuljen

  Ansoegninger_til_musikpuljen.pdf

  Pkt. 15

  Ansøgninger til musikbypuljen

  Sagsnr. 301293 Musikby 2020 Åbent punkt

  Resume

  Der er modtaget 5 ansøgninger om tilskud til musikalske aktiviteter, som Musikbyudvalget skal behandle.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller:
  1) at ansøgningerne behandles,
  2) og beløbsstørrelsen for hvert enkelt projekt besluttes.

  Beslutningskompetence

  Musikbyudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har modtaget følgende ansøgninger over den administrative grænse på 25.000 kr., som udvalget skal behandle:

  ’TrekronerLive #3’ 2019 er en ansøgning til en musikfestival den 24. august 2019 på 64.000 kr. (brutto).
  Festivalen kick-startes stiller efter 4 års pause med et nyt hold, der har fokus på at skabe et fælles udgangspunkt i musikken for borgerne i Trekroner. Samtidig understøtter festivalen musikbystrategiens mål om, at musikken skal leve i hele kommunen.
  Til projektet ’Spil Lokalt – Lyt Globalt’ i perioden september 2019 – maj 2020 søges 105.500 kr. (brutto).
  Projektet understøtter musikbystrategien, da det afsøger nye måder at afvikle live musik via sociale medier med henblik på at nå et nyt og større publikum.
  En del af projektets budget er øremærket teknisk udstyr, hvilket der ikke er kutyme for, at kommunens puljer kan anvendes til. Det kunne derfor overvejes at yde støtte projektets øvrige budgetposter svarende til 81.500 kr.

  Der søges 40.000 kr. (brutto) til ’Mozart: Messe i c-mol’ den 21. november 2019.
  Koncerten er med til at understrege, at Alle Tiders Musik rummer alle musikalske genrer. Koncerten blev markedsført i slutningen af april 2019 til en billetpris på 175 og 250 kr.
  Til projektet ’For Those About to Rock’ søges der 78.940 kr. (brutto)
  Projektet er et lokalt og internationalt samarbejde mellem Roskilde Gymnasium, Music’ scool på Musicon samt Dr. Mollercollege i Waalwiik i Holland, der beriger de involverede unges musikalske kompetencer og fællesskaber samt de lokalmiljøer. De unge giver koncerter fra august 2019 til juni 2020.
  ’Folk n roots – musik med rødder i Roskilde’ er en ansøgning på 184.520 kr. (brutto)
  Det er et 2 årigt udviklingsprojekt, der understøtter musikbystrategien ved, at formålet er øget bevidsthed om genren, publikumsudvikling samt tværgående samarbejder og netværk.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.
  Efter bevillingen på musikbyudvalgsmødet den 12. marts 2019 samt oprettelsen af Open Call på 400.000 kr. var der 471.458 kr. (netto) tilbage i musikbypuljen.
  Forvaltningen har i mellemtiden bevilget 3.220 kr. (netto) til Alsang på Stændertorvet, hvorved puljens nuværende beholdning er på 468.238 kr. (netto).
  Hvis de i nærværende sag ansøgte fulde beløb bevilges, så vil restbeløbet i musikbypuljen være 33.115 kr. (netto) til resten af 2019.
  Social- og Indenrigsministeriet godtgør 8 % af momsen på tilskud til kulturelle foreninger.

  Musikby 2020, 28-05-2019, pkt. 15

  Udvalget besluttede således:
  Afslag til TrekronerLive. Begrundelse: Musikbypuljen støtter ikke lokale byfester samt tilbagevendende initiativer, da puljen skal understøtte nye udviklingsinitiativer baseret på samarbejder på tværs af forskellige aktører – og gerne umage par.
  Afslag til Spil Lokalt – Lyt Globalt. Begrundelse: Ansøgningen mangler evidens for, at det er realistisk at nå et nyt og meget større publikum både lokalt og nationalt. Derudover gives der ikke midler til teknisk udstyr.
  Der bevilges 40.000 kr. til Mozart: Messe i c-mol, da initiativet både understøtter det professionelle niveau i Domkriens kor- og musikliv, samt er baseret på gode samarbejder både af lokal og national karakter til gælde for borgerne i Roskilde Kommune.
  Afslag til For those about to Rock. Begrundelse: Kernen i initiativet kommer en begrænset målgruppe til gode, hvilket ikke står mål med det ansøgte beløb. Derudover bevilliges der ikke midler til studieture.
  Musikbyudvalget er indstillet på en bevilling på op til 75.000 kr. pr. år i 2 år til Folk n roots, under forudsætning af, at initiativet modnes yderligere i dialog med Roskilde Kommunes musikbysupervisor. Forvaltningen får kompetencen til at godkende projektet på baggrund af revideret projektbeskrivelse.
  Fraværende:
  Signe Lopdrup, Roskilde Festival
  Lars Sloth, Leder af Gimle,
  Daniel Nayberg, INSP! Sound
  Henrik Sveidahl, Rektor for Rytmisk Konservatorium
  Marianne Kiærulff

 • Pkt. 16 Eventuelt

  Pkt. 16

  Eventuelt

  Sagsnr. 301302 Musikby 2020 Åbent punkt

  Musikby 2020, 28-05-2019, pkt. 16

  Intet at referere.
  Fraværende:
  Signe Lopdrup, Roskilde Festival
  Lars Sloth, Leder af Gimle,
  Daniel Nayberg, INSP! Sound
  Henrik Sveidahl, Rektor for Rytmisk Konservatorium
  Marianne Kiærulff
  Claus Larsen