You are here

Referat

Dato: Onsdag, Juni 1, 2016 - 08:15
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 295 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 295

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 01-06-2016, pkt. 295

  Godkendt.
  Evan Lynnerup deltog i Bent Jørgensens fravær.
  Fraværende: Bent Jørgensen og Lars Lindskov.

 • Pkt. 296 Orientering om kommende større sager - juni 2016

  Pkt. 296

  Orientering om kommende større sager - juni 2016

  Sagsnr. 258315 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:
  - Budget 2017
  - Halvårsregnskab kommunen
  - Revisionsberetning – kommunens regnskab
  - Resultater i Roskilde – opfølgning
  - Orientering om møde med HMU
  - Midtvejsregulering af budgetforudsætninger mv.
  - Igangsætning af planlægning for Skoleslagteriet
  - Forslag til Kommuneplan
  - Ny Østergade (godkendelse af for offentlighed)
  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:
  - 2. behandling budget
  - Budgetopfølgning
  - Mødeplan for byråd og udvalg
  - Godkendelse af takster for FORS A/S
  - Foreløbig låneoptagelse
  - Kommuneplan endelig vedtagelse
  - Ny Østergade godkendelse af 11 pkt. program

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Økonomiudvalget, 01-06-2016, pkt. 296

  Fraværende: Bent Jørgensen og Lars Lindskov.

 • Pkt. 297 Budget 2017-2020 - Indledende drøftelser

  oekonomiudvalgets_budgetramme_samt_den_videre_budgetproces_-_junimoederne.pdf takster_2017_-_oeu.pdf oeu-blokliste.pdf oeu-bloktekster.pdf strategisk_anlaegsplan_2017-2024.pdf budgetforbedringsmuligheder_paa_oekonomiudvalgets_omraade.pdf

  Pkt. 297

  Budget 2017-2020 - Indledende drøftelser

  Sagsnr. 279927 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med sagen indledes budgetdrøftelserne for Økonomiudvalget. Udvalgets budgetdrøftelser færdiggøres på augustmødet og indgår herefter i kommunens samlede budgetbehandling.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. fagudvalgets budget drøftes, og
  2. fagudvalget drøfter budgetforbedringsmuligheder på udvalgets område med afslutning på augustmøderne, hvorefter de endelige forslag oversendes til at indgå i den politiske prioritering i august

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  I budgetprocessen for budget 2017 indgår 2 fagudvalgsmøder i henholdsvis juni og august. Udvalgets samlede driftsudgifter udgør 574,8 mio. kr., mens der indgår anlæg for 7,4 mio. kr. i den strategiske anlægsplan på udvalgets område. Det samlede udvalgsbudget samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af bilag 1.
  Jf. drøftelserne på forårsseminaret har forvaltningen udarbejdet et forslag til strategisk anlægsplan inden for en anlægsramme på 140 mio. kr., der er indarbejdet som foreløbigt budgetteringsgrundlag. Senest på budgetmødet i august skal hvert fagudvalg have taget stilling til hvilke anlægsprojekter, der i perioden 2017-2020 af fagudvalgene vurderes at skulle indgå i den videre budgetbehandling.
  Som følge af budgetudfordringerne i 2017-2019 blev der i forlængelse af sidste års budgetlægning iværksat et arbejde med at identificere budgetforbedringsmuligheder på alle udgiftsområder. Fagudvalgene har i marts drøftet budgetforbedringsmuligheder med afsæt i et samlet mål for budgetforbedringer på 140 mio. kr. samt en udvalgsfordelt andel for Økonomiudvalget på 10,1 mio. kr. i 2017, 7,3 mio. kr. i 2018 og 8,3 mio. kr. i 2019. Økonomiudvalget gennemfører på junimøderne og med afslutning på augustmøderne drøftelser af budgetforbedringsmulighederne og oversender herefter endelige forslag til at indgå i den politiske prioritering i august.
  Særlige forhold vedr. Økonomiudvalget
  På Økonomiudvalgets område foreligger der 3 budgetforbedringsmuligheder til udmøntning af ovennævnte udvalgsfordelte andel af det samlede mål for budgetforbedringer. Forslagene er nærmere beskrevet i særskilt bilag. Det drejer sig om en generel rammebesparelse på administration på ca. 3 pct. svarende til 12 mio. kr. samt optimering af refusionsindtægter på 1,3 mio. kr. og reduktion af diverse tværgående HR-udgifter svarende til 2,4 mio. kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 01-06-2016, pkt. 297

  Drøftet.
  Fraværende: Bent Jørgensen og Lars Lindskov.

 • Pkt. 298 Valg af sammenligningskommuner til benchmark

  forslag_til_fremtidig_sammenligningsgruppe.pdf

  Pkt. 298

  Valg af sammenligningskommuner til benchmark

  Sagsnr. 278303 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er udarbejdet forslag til nye sammenligningskommuner i forbindelse med benchmark til budget 2017. De nye kommuner er foreslået, fordi de socioøkonomiske kriterier, som de nuværende kommuner er valgt på, har ændret sig. Herudover er der medtaget en kommune baseret på indbyggertal.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at de nye sammenligningskommuner godkendes

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede i 24. april 2013 at anvende sammenligningskommuner med samme socioøkonomiske baggrund i forbindelse med benchmark.
  Kommunerne skulle ligne Roskilde Kommune mest muligt på udgiftsbehov på det enkelte serviceområde (det kan fx være andelen af børn i skolesøgende alder, forældrenes uddannelsesniveau og andel af skolebørn med anden etnisk baggrund end dansk i relation til folkeskoleområdet).
  Kommunerne skal desuden ligne Roskilde Kommune på det generelle ressourcepres (målt som kommunens generelle udgiftsbehov og beskatningsgrundlag).
  Forvaltningen har – ud fra de samme kriterier som oprindeligt – udvalgt nyt forslag til sammenligningskommunerne på baggrund af opdaterede data. Herudover er der i benchmarkgruppen tilføjet en kommune med baggrund i indbyggertal, da det også kan være en relevant parameter. Derfor foreslås det, at Roskilde Kommune fremover sammenligner sig med nedenstående kommuner på serviceområderne:
  - Dagtilbud: Solrød, Fredensborg, Egedal, Køge og Frederiksberg
  - Folkeskolen: Hillerød, Solrød, Vallensbæk, Egedal og Kolding
  - Ældreområdet: Hillerød, Greve, Tårnby, Køge og Herning
  - Børn og unge: Greve, Tårnby, Hvidovre, Køge og Frederiksberg
  - Voksne med særlige behov: Hillerød, Solrød, Vallensbæk, Egedal og Herning
  - Kultur og fritid: Hillerød, Tårnby, Herlev, Køge og Kolding
  - Natur og Miljøbeskyttelse: Hillerød, Rødovre, Frederikssund, Køge og Gladsaxe
  - Sundhed- og tandpleje: Hillerød, Solrød, Vallensbæk, Egedal og Frederiksberg
  - Sundhedsvæsen, genoptræning mm: Greve, Tårnby, Halsnæs, Køge og Kolding
  - Administration: Hillerød, Greve, Furesø, Egedal og Kolding
  - Vejvæsen: Køge, Helsingør, Hillerød og Frederikssund
  En uddybning af ændringer i kommunesammensætning kan ses i bilag.
  I den fremtidige præsentation af benchmark i forbindelse med budgetbehandlingen for 2017 medtages et tidsperspektiv i benchmark og der medtages data vedrørende den billigste kommune (på landsplan og i sammenligningsgruppen) på det enkelte serviceområde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 01-06-2016, pkt. 298

  Godkendt.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke godkende.
  Fraværende: Bent Jørgensen og Lars Lindskov.

 • Pkt. 299 Organisationsændring

  hmu-medarbejdersidens_bemaerkninger_til_forslag_til_ny_organisering.pdf fmuernes_bemaerkninger_til_justering_af_direktoeromraader.pdf

  Pkt. 299

  Organisationsændring

  Sagsnr. 281739 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der ønskes en drøftelse samt en beslutning om proces for eventuel ændring af organisationen, som betyder en udvidelse af direktionen med et direktionsmedlem.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. forvaltningen arbejder videre med en model for etablering af et nyt direktørområde bestående af Beskæftigelse Social og Omsorg, og at modellen sendes i høring i MED, og
  2. forvaltningen bemyndiges til at vælge firma til rekruttering af ny direktør.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Den nuværende organisering med fire direktørområder har virket siden 2013.
  I 2015 blev der lavet en evaluering af organisationen, der viste at organisationen med fire direktørområder fungerede godt, og at de faglige sammenhænge, der var skabt, havde virket efter hensigten.
  Det kan dog vurderes at velfærdsområdet er et så stort område, hvor der med fordel kan ske en udskillelse af Sundhed og Omsorg.
  Dermed lægges der op til drøftelse af et hovedforslag gående på en organisationsændring, der berører Velfærd og Beskæftigelse, Social og Økonomi, således at Sundheds- og Omsorgsområdet i sin helhed samles med Social- og Beskæftigelse og dermed danner et nyt direktørområde.
  I samme moment ønskes det, at der kigges på støttefunktioner og sekretariatsfunktioner på Rådhuset.
  Den tilbageværende del af det nuværende velfærdsområde udgør ét direktørområde.
  By, Kultur og Miljø forbliver ét direktørområde.
  Vicekommunaldirektørområdet forbliver ét direktørområde uden Social- og beskæftigelse.
  Kommunaldirektørens område forbliver ét område.
  I forbindelse med forslaget om omorganisering og etablering af et nyt direktørområde ligger der også et ønske om, at direktionen i højere grad end i dag, fungerer som en direktion, der tænker samlende og på tværs af fagskel. En såkaldt enhedsdirektion.
  Den enkelte direktør skal mestre overskud til at bidrage til helhedstænkning for den samlede kommunes bedste og skal derfor have både rum og tid til at arbejde med tværgående roller i direktionen, det kan også være i form af skiftende ansvarsområder over tid.
  På den måde lægges der samtidig vægt på, at det er fagcheferne, der skal fungere som de faglige kompetencer på fagområderne.
  Medarbejderinddragelse sker i overensstemmelse med bilag 4 i Rammeaftale om MEDindflydelse og MED-bestemmelse samt retningslinje 3 til den lokale MEDaftale, således at HMU sikrer, at de relevante MEDudvalg/personalemøder, der berøres af ændringer, er veloplyste og inddrages i fornødent omfang.
  HMU har haft en indledende drøftelse af forslaget den 17. maj. Sagen er sendt til indledende udtalelse i forvaltningsmedudvalgene, og der vil herefter blive givet en tilbagemelding herfra ved Økonomiudvalgets behandling af sagen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  En udvidelse af direktionen med et medlem vil medføre en øget lønomkostning årligt i størrelsesordenen 1,4 mio. kr. indenfor det administrative budget.

  Økonomiudvalget, 01-06-2016, pkt. 299

  Ad 1. "at" anbefales, idet der arbejdes videre med en model for to nye direktørområder. Det ene er område for Skole og børn og det andet er en sammenlægning af Beskæftigelse- og Social og Sundhed og Omsorg. Henrik Stougaard (Ø) tager forbehold for at Omsorg lægges under Beskæftigelse- og Social.
  Ad 2. "at" anbefales, idet der opslås to nye direktørstillinger som konsekvens af at velfærdsdirektøren fratræder.
  Fraværende: Bent Jørgensen og Lars Lindskov.

 • Pkt. 300 Byparkens 100 års jubilæum

  Pkt. 300

  Byparkens 100 års jubilæum

  Sagsnr. 281891 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byparken har 100 års jubilæum i 2016. Det forslås, at dette markeres med særlig beplantning og en event i september.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der bevilges 300.000 kr. fra udvalgets budget til Bymidteinitiativer til markering af Byparkens 100 års jubilæum

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen finder, at Byparkens 100 års jubilæum bør markeres med såvel fysiske træk i parken som en event i 2016.
  Kultur- og Idrætsudvalgets formand og forvaltningen har holdt et indledende møde med Vikingeskibsmuseet, Museet for Samtidskunst og Roskilde Museum med henblik på at markere 100-årsdagen på forskellig vis. Alle parter vil gerne bidrage til en markering.
  Der kan blive tale om:
  - Særlig beplantning med inddragelse af en kunstner
  - Historiefortælling på forskellig vis om, hvad der er sket i gennem 100 år i parken – hvad parken har måttet lægge græstæppe og ”øre” til
  - Markering i forbindelse med bypark koncerterne
  - En dag med arrangement, hvor alle byens borgere kan deltage i september.
  Det foreslås, at der gives en bevilling på 300.000 kr. som et rammebeløb til, at parterne kan arrangere markeringen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, idet arrangementet foreslås finansieret fra Økonomiudvalgets konto til bymidteinitiativer.

  Økonomiudvalget, 01-06-2016, pkt. 300

  Der gives en rammebevilling på 300.000 kr. finansieret af Økonomiudvalgets konto til bymidteinitiativer. Udmøntning af rammebevilling forudsætter forelæggelse af et konkret budget for eventen for Kultur- og Idrætsudvalget til godkendelse.
  Fraværende: Bent Jørgensen og Lars Lindskov.

 • Pkt. 301 Personalepolitisk Redegørelse 2016

  personalepolitisk_redegoerelse_2016_-_endelig.pdf

  Pkt. 301

  Personalepolitisk Redegørelse 2016

  Sagsnr. 277961 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Den Personalepolitiske Redegørelse for 2016 er nu klar til drøftelse; herunder de tre personalepolitiske mål, der indgår i Resultater i Roskilde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Den Personalepolitiske Redegørelse drøftes, og at de tre personalepolitiske mål fastholdes med eksisterende ordlyd.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Årets Personalepolitiske Redegørelse fremlægges hermed til drøftelse. I tilknytning hertil forelægges forslag om at bibeholde ordlyden i de tre personalepolitiske mål. HMU har i sit møde den 17. maj behandlet redegørelsen. De har ingen bemærkninger til videregivelse til Økonomiudvalget.
  Målet for medarbejdertilfredshed for kommunen som helhed er, at scoren på spørgsmålet i trivselsundersøgelsen: ”Alt i alt trives jeg på min nuværende arbejdsplads” er 5,1. Dette er ikke blevet indfriet ved målingen i efteråret 2015, hvor resultatet var 5,0. Dog er der sket en fremgang fra sidste trivselsundersøgelse i 2013, hvor resultatet var 4,8. Det foreslås derfor, at det politiske mål fastholdes med eksisterende ordlyd.
  Målet for sygefraværet er, at det gennemsnitlige sygefravær skal vise en faldende tendens. Dette mål er indfriet, da det er faldet med 0,1 procentpoint fra 5,5 i 2014 til 5,4 i 2015. Det foreslås, at målet fastholdes med eksisterende ordlyd.
  Målet for personaleomsætningen er, at den skal være under 15 %. Dette mål er ikke indfriet. Sidste år lå den på 15,1 %, nu ligger den på 17,0 %. En stor del af forklaringen findes i overdragelsen af beredskab og ambulancetjeneste. Hvis man ser bort fra de ekstraordinære ændringer, er personaleomsætningen i 2015 på 15,7 %. Det er vurderingen, at målet fastholdes med eksisterende ordlyd. Dette for at sikre den overordnede opmærksomhed på personaleomsætningen, der kan være en indikator for Roskilde Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 01-06-2016, pkt. 301

  Godkendt.

  Fraværende: Bent Jørgensen og Lars Lindskov.

 • Pkt. 302 Udbud af areal til leje for opførsel af en café/resturant på Roskilde Museumshavn(Lukket)

 • Pkt. 303 Udbud af storparcel Ådalen(Lukket)

 • Pkt. 304 Udbud af kommunens forsikringer(Lukket)

 • Pkt. 305 Eventuelt

  Pkt. 305

  Eventuelt

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 01-06-2016, pkt. 305

  - Roskilde Festival.
  - Østsjællands Beredsskab.
  - Flagallé.
  Fraværende: Lars Lindskov og Bent Jørgensen.