You are here

Referat

Dato: Tirsdag, September 1, 2015 - 08:15
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 407 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 407

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 01-09-2015, pkt. 407

  Der var udsendt en tillægsdagsorden.
  Godkendt.
  Fraværende: Bent Jørgensen, Birgit Pedersen.

 • Pkt. 408 1. behandling af budget 2016-2019

  forslag_fra_enhedslisten_om_forhoejelse_af_daekningsafgift_og_grundskyld.pdf det_oekonomiske_resultat_for_2016.pdf

  Pkt. 408

  1. behandling af budget 2016-2019

  Sagsnr. 271288 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Økonomiudvalget udarbejder et forslag til budget 2016-2019, som skal undergives to behandlinger i byrådet med mindst 3 ugers mellemrum.
  Ifølge den vedtagne tidsplan er 1. behandlingen i byrådet den 2. september 2015, mens 2. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget er den 6. oktober 2015 og i byrådet den 7. oktober 2015. Sidste frist for aflevering af ændringsforslag til budgettet fra de politiske grupper er den 25. september 2015.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til 1. behandlingen af budget 2016 -2019, at

  1. der på nuværende tidspunkt indregnes det selvbudgetterede grundlag for skat og tilskud/udligning,
  2. der indregnes ejendomssalg (og –køb) 50 mio. kr.,
  3. der indregnes lån på 35 mio. kr.,
  4. der indregnes nettoanlæg på i alt 175 mio. kr., og
  5. der ikke indsendes ansøgninger til den statslige pulje vedr. skattestigning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget indledte drøftelserne om det samlede budget for 2016-2019 på mødet den 26. august efterfulgt af augustseminar den 27./28. august. Det seneste materiale viser en økonomisk balance for 2016 med underskud på de likvide aktiver på 65,1 mio. kr. Budgetmaterialet er baseret på uændrede skattesatser og valg af selvbudgettering. Alle udvalg har på budgetmøderne i august drøftet budgetforslag på både drift og anlæg. De oversendte blokke vedrørende drift og anlæg samt det samlede budgetmateriale kan ses i eDagsorden og på hjemmesiden.
  Aftalen mellem Kommunernes Landsforening og regeringen indeholder en tilskudspulje, som Roskilde Kommune har ansøgt vedrørende særligt udsatte boligområder, samt en lånepulje vedrørende anlæg. Der kan forventes svar fra Økonomi- og Indenrigsministeriet ultimo august 2015. Svaret vil blive medbragt på mødet.
  Der er afsat 2 puljer til hhv. skatteforhøjelser og skattenedsættelser på 200 mio. kr. afsat ud af det samlede bloktilskud. Senest den 3. september 2015 skal kommunerne tage stilling til, om der skal søges om fritagelse for sanktion i forbindelse med skattestigninger fra puljen vedrørende skatteforhøjelser, mens puljen vedrørende skattenedsættelser ikke skal søges.
  Den 27./28. august afholdes augustseminar for byrådet. Hvis drøftelserne her giver anledning til det, vil der efterfølgende blive eftersendt opdateret budgetmateriale.
  Enhedslisten har i forbindelse med den indledende drøftelse af budget 2016-2019 tilkendegivet, at partiet ved 1. behandlingen vil fremsætte forslag til byrådsbeslutning om forhøjelse af grundskyld og dækningsbidrag vedr. erhvervsejendomme med henblik på, at Roskilde Kommune inden fristen kan ansøge om at blive omfattet af puljen vedr. skattestigninger, jf. ovenfor. Forslaget fremgår af særskilt bilag.
  Som tidligere år gennemføres der i sensommeren en høringsproces. I år ligger høringen i brugerbestyrelser og MED-organisationen i perioden 4. september 2015 – 25. september 2015. Høringsmaterialet vil være tilgængeligt fra kommunes hjemmeside, og høringssvarene vil således foreligge inden Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet i Økonomiudvalget den 6. oktober 2015 og i byrådet den 7. oktober 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015, da sagen omhandler budgetlægningen for 2016-2019.

  Økonomiudvalget, 01-09-2015, pkt. 408

  Der blev omdelt notat med forbedret balance på 3 mio. kr. som følge af tilskud fra pulje i 2016.
  Anbefales og oversendes til byrådets 1. behandling.
  Henrik Stougaard (Ø) ønsker kompensation for de indregnede 25 mio. kr. i produktivitetsforbedringer. Henrik Stougaard ønsker endvidere afstemning i byrådet om Ø's forslag om skattestigning.
  Fraværende: Bent Jørgensen, Birgit Pedersen.

 • Pkt. 409 Ungepolitik: Vision og politiske målsætninger

  vision_og_maalsaetninger_ungepolitik.pdf politiske_maal_2015_-_16.pdf

  Pkt. 409

  Ungepolitik

  Sagsnr. 266903 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kultur- og Idrætsudvalget og Skole- og Børneudvalget har på et fælles temamøde den 3. juni 2015 sammen med Ungeudvalget drøftet forslag til ungepolitik samt konkrete politiske mål for 2015/16. Forslaget til ungepolitik med konkrete mål for 2015/16 behandles i både Kultur- og Idrætsudvalget og Skole- og Børneudvalget inden den sendes videre til byrådet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. vision og politiske målsætninger i ungepolitikken godkendes, og
  2. forslag til konkrete politiske mål for ungepolitikken i 2015/16 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forslaget til ungepolitik er udarbejdet på baggrund af Ungedagen den 8. april 2015, hvor de unge idéudviklede både på kommunale indsatser og på nye temaer. Ungeudvalget, som består af 15 repræsentanter, har bearbejdet idéerne til det forslag, som de drøftede med Kultur- og Idrætsudvalget og Skole- og Børneudvalget på et fælles temamøde den 3. juni 2015.
  På baggrund af fællesmødet har Ungeudvalget endnu en gang diskuteret ungepolitikken, og resultatet heraf fremgår af de to bilag.
  Vision og politiske målsætninger i forslag til ungepolitik er en videreudvikling af den tidligere ungepolitik. De tre overordnede politiske målsætninger er: ’Unge og demokrati’, ’Frivillighed og fællesskaber’ og ’Liv i byen’. Der vurderes ikke at være mål, som er relevante for Resultater i Roskilde indenfor denne politik.
  Der er udarbejdet forslag til otte konkrete politiske mål, som fremgår nedenfor, og som uddybes i bilaget ”Konkrete politiske mål for ungepolitikken i 2015/16”:

  Unge og demokrati

  Eksperimentere med forskellige inddragelsesmetoder
  Roskilde Kommunes årlige Ungedag skal videreudvikles
  Ungeudvalget videreudvikles

  Frivillighed og fællesskaber

  Understøtte selvorganisering og de entreprenante unge
  Unge og ensomhed
  Samskabelse

  Liv i byen

  Videreudvikling af Latinerhaven
  Samskab din drømmeby

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Skole- og Børneudvalget, 18-08-2015, pkt. 106

  Anbefales.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 19-08-2015, pkt. 108

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 366

  Udsat.

  Økonomiudvalget, 01-09-2015, pkt. 409

  Anbefales.
  Fraværende: Bent Jørgensen, Birgit Pedersen.

 • Pkt. 410 Klubpolitik

  opsamling_hoeringssvar_klubpolitik.pdf hoeringsvar_klubpolitik_2015_klub_roskilde_nord.pdf hoeringssvar_klubpolitik_2015_klub_roskilde_vest.pdf hoeringssvar_klubpolitik_2015_klub_roskilde_midt.pdf hoeringssvar_klubpolitik_2015_lmu_klub_roskilde_midt.pdf udkast_til_klubpolitik.pdf

  Pkt. 410

  Klubpolitik

  Sagsnr. 264006 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 2. juni 2015 at sende forslag til klubpolitik i høring i klubbestyrelserne. Høringsperioden er nu afsluttet, og det indstilles, at klubpolitikken godkendes.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til klubpolitik godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forslaget til klubpolitik er udarbejdet på baggrund af drøftelser i Klubforum i november 2014 og på det fælles dialogmøde for SFO og Klubforum den 11. maj 2015.
  På møderne har der været stort fokus på at fastholde og videreudvikle de gode klubtilbud i Roskilde Kommune også i de nye vilkår for fritidstilbuddene. Der var enighed om, at klubberne fortsat skal tilbyde børn og unge i Roskilde et værdifuldt fritidstilbud, og at klubberne skal være præget af aktiviteter, der fremmer børn og unges nysgerrighed. Der var desuden stort fokus på klubbernes arbejde med at skabe rammer for meningsfulde fællesskaber og styrke børn og unges sociale kompetencer. Derudover var der fokus på klubbernes rolle i forhold til forebyggende og opsøgende arbejde, der understøtter børn og unges sociale trivsel.
  På baggrund af drøftelserne er forslaget til vision i klubpolitikken, at ”Roskilde Kommunes klubber udvikler børn og unges nysgerrighed og sociale kompetencer, og understøtter fællesskaber, der hvor børn og unge er - i skolen, i klubben, i gadebilledet og digitalt”.
  De konkrete politiske mål, der indgår i forslaget er:
  - at børn og unge skal indgå i meningsfulde fællesskaber,
  - at fremme børn og unges nysgerrighed og kreativitet
  - at børn og unge skal trives og opleve sammenhængende forløb mellem skole og fritidstilbud.
  Der er modtaget høringssvar fra Klub Roskilde Nord, Klub Roskilde Midt og Klub Roskilde Vest. Desuden har LMU for Klub Roskilde Vest sendt en udtalelse. Alle høringssvar fremgår af bilag.
  Alle tre klubbestyrelser er positive overfor forslaget til klubpolitikken, og det anerkendes blandt andet, at der er sat ambitiøse politiske mål på klubområdet.
  Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i forslaget til klubpolitik. De forskellige input fra høringssvarene vil indgå i udarbejdelse af den konkrete handleplan for klubpolitikken.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Skole- og Børneudvalget, 18-08-2015, pkt. 107

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 367

  Udsat.

  Økonomiudvalget, 01-09-2015, pkt. 410

  Anbefales.
  Fraværende: Bent Jørgensen, Birgit Pedersen.

 • Pkt. 411 Forslag til sammenhængende børnepolitik

  den_sammenhaengende_boernepolitik.pdf kriminalpraeventiv_plan.pdf

  Pkt. 411

  Forslag til sammenhængende børnepolitik

  Sagsnr. 269018 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Det fremgår af serviceloven, at alle kommuner skal have en sammenhængende børnepolitik for at sikre sammenhæng mellem det generelle forebyggende arbejde og den målrettede indsats overfor børn og unge med behov for særlig støtte. Som del af den sammenhængende børnepolitik skal der udarbejdes en plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Der er nu udarbejdet et forslag til den sammenhængende børnepolitik.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslaget til sammenhængende børnepolitik godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 5. maj 2015 at processen for den sammenhængende børnepolitik skulle følge processen for dagtilbuds- og skolepolitikken.
  Forslaget til den sammenhængende børnepolitik med vision, målsætninger og mål
  er udarbejdet i overensstemmelse med intentionerne i serviceloven og sætter fokus på tidlig indsats og samarbejde med børn, unge og deres forældre samt deres netværk.
  Forslaget til visionen er, at ”Alle børn og unge i Roskilde Kommune oplever sig som en del af et fællesskab. Børn og unge med behov for støtte skal tilbydes tidlig forebyggende indsats i nærmiljøet”.
  De konkrete mål, der fremgår af forslag til sammenhængende børnepolitik er:
  - Styrket tidlig indsats
  - Styrket samarbejde med børn, unge, forældre og deres netværk
  - Vellykkede overgange og sammenhængende forløb
  - Kontinuitet i anbringelsen.
  Af bilag fremgår samlet forslag til den sammenhængende børnepolitik samt plan for den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet.
  Det er et mål i Resultater i Roskilde, at alle unge, der begår kriminalitet første gang skal tilbydes et forebyggende besøg for at hindre yderligere kriminalitet. Dette mål foreslås fastholdt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Skole- og Børneudvalget, 18-08-2015, pkt. 108

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 368

  Udsat.

  Økonomiudvalget, 01-09-2015, pkt. 411

  Anbefales.
  Fraværende: Birgit Pedersen, Bent Jørgensen.

 • Pkt. 412 Godkendelse af skolepolitik 2015-2017

  forslag_til_skolepolitik_2015-2017.pdf folkeskolereformudvalgets_anbefalinger_til_vision_og_maalsaetninger.pdf hoeringssvar_absalon_skole_skolepolitik.pdf hoeringssvar_daastrup_skole_skolepolitik.pdf hoeringssvar_hedegaardenes_skole_skolepolitik.pdf hoeringssvar_jyllinge_skole_skolepolitik.pdf hoeringssvar_klostermarksskolen_skolepolitik.pdf hoeringssvar_lindebjergskolen_skolepolitik.pdf hoeringssvar_peder_syv_skole_skolepolitik.pdf hoeringssvar_sct._joergens_skole_skolepolitik.pdf hoeringssvar_tcr_skolepolitik.pdf hoeringssvar_trekroner_skole_skolepolitik.pdf hoeringssvar_vindinge_skole_skolepolitik.pdf hoeringssvar_vor_frue_skole_skolepolitik.pdf hoeringssvar_tjoernegaardsskolen_lmu_skolepolitik.pdf

  Pkt. 412

  Godkendelse af skolepolitik 2015-2017

  Sagsnr. 264114 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til skolepolitik 2015-2017 har været i høring og skal endelig godkendes.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at skolepolitik 2015-2017 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 2. juni 2015 at sende forslag til skolepolitik i høring hos skolebestyrelser. Der er kommet 13 høringssvar, som fremgår af bilag.
  Byrådets godkendelse af Folkeskolereformudvalgets anbefalinger til vision og målsætninger den 24. maj 2014, der fremgår af bilag, danner grundlaget for skolepolitikken. Visionen og målsætningerne, der er formuleret af Folkeskolereformudvalget, tager afsæt i de nationale mål, der udspringer af folkeskolereformen.
  De konkrete mål i skolepolitikken er udarbejdet på baggrund af input fra dialogmødet med Skoleforum den 11. maj 2015. Her blev der lagt vægt på, at folkeskolen skal være for alle, hvor der er trivsel for den enkelte og i fællesskaber. Det blev også betonet, at det er vigtigt at styrke forældresamarbejdet, og at det er vigtigt at skabe bedre overgange og sammenhængende forløb for det enkelte barns udvikling og læring. Herudover blev der lagt vægt på, at variation i læring og dokumentation af den enkeltes elevs udvikling af faglige og sociale kompetencer er motiverende.
  De konkrete mål, der fremgår af forslag til skolepolitik, er:
  - Trivsel for den enkelte og i fællesskaber
  - Styrkelse af forældresamarbejdet
  - Vellykkede overgange.
  Alle høringssvar er generelt enige og positive over for skolepolitikken samt de konkrete mål. De enkelte høringssvar har forslag til justeringer på forskellige områder. De fleste bestyrelser påpeger, at det er vigtigt, hvordan politikken nu bliver udmøntet og hvilke indsatser, der iværksættes for at nå målene. De forskellige input fra høringssvarene vil indgå i udarbejdelse af den konkrete handleplan, der efterfølgende bliver udarbejdet for at gennemføre skolepolitikken.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Skole- og Børneudvalget, 18-08-2015, pkt. 111

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 369

  Udsat.

  Økonomiudvalget, 01-09-2015, pkt. 412

  Anbefales.
  Fraværende: Bent Jørgensen, Birgit Pedersen.

 • Pkt. 413 Godkendelse af styrelsesvedtægt for skolevæsenet

  styrelsesvedtaegt_med_markerede_aendringer.pdf bilag_til_styrelsesvedtaegt_med_markerede_aendringer.pdf opsamling_hoeringssvar.pdf hoeringssvar_baunehoejskolen.pdf hoeringssvar_hedegaardenes_skole.pdf hoeringssvar_jyllinge_skole.pdf hoeringssvar_klostermarksskolen.pdf hoeringssvar_lindebjergskolen.pdf hoeringssvar_lynghoejskolen.pdf hoeringssvar_nordgaardsskolen.pdf hoeringssvar_peder_syv_skolen.pdf hoeringssvar_scr_fjordskolen.pdf hoeringssvar_sct._joergens_skole.pdf hoeringssvar_tcr.pdf hoeringssvar_trekroner_skole.pdf hoeringssvar_vindinge_skole.pdf hoeringssvar_vor_frue_skole.pdf hoeringssvar_tjoernegaardsskolen_lmu.pdf

  Pkt. 413

  Godkendelse af styrelsesvedtægt for skolevæsenet efter høring

  Sagsnr. 251330 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til ændringer af styrelsesvedtægten og bilag har været i høring hos skolebestyrelserne og skal endelig godkendes.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at styrelsesvedtægten og bilag for skolevæsenet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 2. juni 2015 at sende forslag til ændringer af styrelsesvedtægten og bilag i høring hos skolebestyrelserne. Det drejer sig om ændringer i forhold til rammerne for klassedannelsen af 0. klasser og kommunens rammer for det frie skolevalg, samt om sammensætningen af skolebestyrelsen ved kommunale specialskoler, herunder kommunale heldagsskoler eller lignende.
  Der er modtaget 15 høringssvar, der sammen med en fælles opsamling fremgår af bilag. De fleste høringssvar tilslutter sig ændring af fastsættelse af 0. klasser med udgangspunkt i 24 elever pr. klasse samt at elever udenfor skoledistrikt kan afvises ved 24 elever i klassen. På Hedegårdenes skole er der bekymring for påvirkning ved udslusning af modtageklasseelever til normalklasser, da modtageklasseelever ikke registreres i en klasse.
  Der er flere af høringssvarene, der peger på, at der bør stå kan afvise en ansøgning fra en elev frem for skal afvise, idet der kan være tilfælde, hvor den ekstra elev kan rummes i den konkrete klasse. Forvaltningen kan oplyse, at frit skolevalg netop betyder, at der kun kan afvises med henvisning til kapacitetsbegrænsninger.
  Et par skolebestyrelser ønsker, at beslutningen om skoleudsættelse skal træffes af skolelederen og ikke forvaltningen.
  Bestyrelsen for SCR Fjordskolen og Nordgårdsskolen bakker op omkring forslag med en bestyrelsessammensætning på specialskoler, der afspejler praksis i dag uden elevrepræsentanter og med én ekstern repræsentant på Nordgårdsskolen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Skole- og Børneudvalget, 18-08-2015, pkt. 112

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 370

  Udsat.

  Økonomiudvalget, 01-09-2015, pkt. 413

  Anbefales.
  Fraværende: Bent Jørgensen, Birgit Pedersen.

 • Pkt. 414 Kvalitetsrapporter på skoleområdet

  lovgivningsmaessige_krav_til_kvalitetsrapport.pdf

  Pkt. 414

  Kvalitetsrapporter på skoleområdet

  Sagsnr. 269817 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forlængelse af skolereformen blev bekendtgørelsen for kvalitetsrapporter på skoleområdet ændret. Byrådet godkendte den 26. november 2014 rammerne for Roskilde Kommunes fremtidige kvalitetsrapporter i folkeskolen, som fremover skulle indeholde de lovmæssige oplysninger suppleret med kommunens egne læseresultater. Da kvalitetsrapporten ifølge bekendtgørelsen skal indeholde resultater af de nationale læsetest indstiller forvaltningen, at der fremadrettet ikke samtidig indgår resultater af de kommunale læsetest, som anvendes i det pædagogiske og faglige arbejde i forhold til den enkelte elev.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at den kommunale kvalitetsrapport kun indeholder de lovmæssige oplysninger fra og med rapporten for 2014-2015.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Med den seneste ændring af bekendtgørelsen vedrørende kvalitetsrapporten og gennem Undervisningsministeriets elektroniske platform ledelsesinformationssystem (LIS) er det blevet lovpligtigt og muligt at beskrive det kommunale læseniveau gennem de nationale test. Læseniveauet beskrives dermed dobbelt i kommunens kvalitetsrapport ud fra to ikke sammenlignelige platforme, de nationale test og de kommunale læsetest. På den baggrund indstiller forvaltningen, at kvalitetsrapporten fremadrettet viser resultater af de nationale læsetest og ikke indeholder kommunens egne læseresultater.
  Dataene i LIS er opstillet, så de afspejler skolereformens nye læringsparadigme med fokus på elevernes faglige progression, og så de samtidigt kan tjene som et styringsværktøj.
  De anvendte kommunale læsetest er konstrueret til anvendelse i en pædagogisk og faglig analyse af den enkelte elev og ikke som et styringsredskab. Dermed vil de kommunale læsetest også fortsat blive anvendt på skolerne i forbindelse med den enkelte elevs læring og udvikling.
  Af bilag fremgår de oplysninger, der fremover vil indgå i kvalitetsrapporten i overensstemmelse med bekendtgørelsen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Skole- og Børneudvalget, 18-08-2015, pkt. 114

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 371

  Udsat.

  Økonomiudvalget, 01-09-2015, pkt. 414

  Anbefales.
  Fraværende: Bent Jørgensen, Birgit Pedersen.

 • Pkt. 415 Godkendelse af Rammeaftale 2016 for det specialiserede social- og undervisningsområde

  rammeaftale_2016_-_forslag_juni_2015.pdf

  Pkt. 415

  Godkendelse af Rammeaftale 2016 for det specialiserede social- og undervis­ningsområde

  Sagsnr. 230965 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal årligt senest 15. oktober 2015 indgå en rammeaftale indeholdende en udviklingsstrategi og en styringsaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.
  KKR Sjælland har behandlet rammeaftalen på sit møde 17. juni 2015 og anbefaler den til tiltrædelse i kommunalbestyrelserne og Regionsrådet.
  Inden sagen behandles i byrådet har sagen været behandlet i Skole- og Børneud­valget vedrørende udviklingsstrategiens social- og specialundervisningstilbud til børn og unge, herunder lands- og landsdeldækkende tilbud og sikrede afdelinger, samt i Beskæftigelses- og Socialudvalget vedrørende udviklingsstrategiens forhold for voksne. Begge udvalg behandler også Styringsaftalen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Rammeaftalen for 2016 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Udviklingsstrategien
  Generelt vurderer kommunerne, at der er balance mellem udbud og efterspørgsel på tilbud. Kommunerne forventer dog flere hjemløse, også blandt unge. På ungeområdet er der separate problematikker omkring hjemløshed, misbrug og forsorgshjemsområdet. Endelig rummer hjemløshed og misbrug implikationer ift. psykiatriområdet. På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe om hjemløshed.
  De lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger koordineres på tværs af de fem rammeaftaler og indgår med en fælles tekst i de fem udviklingsstrategier.
  I udviklingsstrategien har udvalgsmedlemmer og direktører fra de 17 kommuner, Region Sjælland samt brugerrepræsentanterne fra det regionale Dialogforum på et temamøde drøftet fokusområder i 2016. Sammen med den centrale ministerud­melding om fokus på spiseforstyrrede blev foreslået fire andre fokusområder:
  - Central udmelding 1. november -2015: Mennesker med svær spiseforstyrrelse
  - Kontanthjælpsreformens betydning for det specialiserede område og særlig fo­kus på de unge (15-25 år)
  - Psykiatriområdet
  - Kommunikationsområdet
  - Økonomi - effektiviseringsundersøgelser

  Styringsaftalen
  Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen m.m. for kom­munale og regionale tilbud, der anvendes af flere kommuner.

  KKR Sjælland anbefaler kommuner og region, at der i 2016 er en udvikling i takst­erne på maksimalt pris- og lønudviklingen og med fokus på effektivitet. Yderligere analyser af økonomien indgår som et af de 5 fokusområder i udviklingsstrategien.

  Alle takster beregnes efter samme principper: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelser. Det anbefales at fastholde disse principper.
  KKR Sjællands anbefaling til Rammeaftale 2016 vedhæftes. På hjemmesiden:
  http://www.rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2016.aspx findes en række bilag til aftalen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Skole- og Børneudvalget, 18-08-2015, pkt. 116

  Anbefales.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 18-08-2015, pkt. 96

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 372

  Udsat.

  Økonomiudvalget, 01-09-2015, pkt. 415

  Anbefales.
  Fraværende: Bent Jørgensen, Birgit Pedersen.

 • Pkt. 416 Forslag til bibliotekspolitik

  bibliotekspolitik.pdf bibliotekspolitk_-_resultater_i_roskilde.pdf

  Pkt. 416

  Forslag til bibliotekspolitik

  Sagsnr. 49804 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen lægger op til vedtagelse af ny bibliotekspolitik, herunder politiske mål.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til bibliotekspolitik, herunder politiske mål og mål til Resultater i Roskilde, godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Temaer til bibliotekspolitik, blev drøftet og kvalificeret på møde i Kultur- og Idrætsudvalget den 3. juni 2015, punkt 92.
  Forvaltningen har i forlængelse heraf udarbejdet forslag til ny bibliotekspolitik (bilag 1), der afløser politikken fra 2011. Den nye politik skal gælde for resten af byrådsperioden. Bibliotekspolitikkens vision fokuserer fortsat på bibliotekets rolle som kommunens levende mødested og borgernes vigtigste adgang til oplevelser, viden og aktive fællesskaber på tværs af generationer og baggrund. Visionen peger desuden på styrkelse af borgernes digitale kompetencer og på bibliotekets rolle i byudviklingen centralt og decentralt.
  Politikken er udarbejdet på baggrund af dialog med borgere, samarbejdspartnere og medarbejdere, herunder borgerservice og arkiverne samt nationale brugerundersøgelser på biblioteksområdet.
  Politikken skal understøtte byrådets overordnede visioner for indeværende periode.
  Der peges på fem politiske målsætninger, der skal indfri visionen:
  - Bibliotekernes rolle i lokalområderne
  - Kulturstrøget og bymidten
  - Den digitale borger
  - IQ Roskilde
  - Litteraturen
  Bibliotekspolitikken består jf. kommunens politikudviklingsmodel af 3 delelementer:
  En vision, der skal være en overordnet ”erklæring” eller ”ledestjerner”, som er aktuelle og vedkommende for en længere periode.
  Politiske målsætninger, som er konkretiseringen af visionen, og som angiver, hvordan Kultur- og Idrætsudvalget vil arbejde for at indfri visionen.
  Politiske mål, som skal være konkrete og direkte målbare mål, og kunne indfris inden for en kortere tidshorisont.
  Det foreslås, at målet om antal besøgende fysisk og digitalt fortsat indgår som en del af Resultater i Roskilde. Derudover foreslås tilføjet et nyt mål omkring tilfredsheden med indretning, service og arrangementer i tråd med bibliotekspolitikkens fokus på aktiviteter for borgerne – se bilag 2.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Politikkerne skal som udgangspunkt kunne realiseres indenfor det vedtagne budget.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 19-08-2015, pkt. 107

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 373

  Udsat.

  Økonomiudvalget, 01-09-2015, pkt. 416

  Anbefales.

  Fraværende: Bent Jørgensen, Birgit Pedersen.

 • Pkt. 417 Ny aftale med KulturMetropolØresund

  kulturmetropol_copenhagen.pdf

  Pkt. 417

  Ny aftale med KulturMetropolØresund

  Sagsnr. 267008 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har de sidste fire år deltaget i kulturaftalen KulturmetropolØresund (KMØ) sammen med 25 andre kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Med baggrund i erfaringerne herfra vil partnerne i KMØ gå sammen om en ny kulturaftale, Kulturmetropol Copenhagen, for perioden 2016-19.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Roskilde Kommune indgår som partner i Kulturmetropol Copenhagen i 2016-2019 med det foreslåede budget.
  2. formanden for Kultur- og Idrætsudvalget bemyndiges til at underskrive kulturaftalen Kulturmetropol Copenhagen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Den politiske styregruppe for KMØ, hvor Roskilde Kommune er repræsenteret ved formanden for Kultur- og Idrætsudvalget, har vedtaget vedlagte aftaletekst til en ny kulturaftale, Kulturmetropol Copenhagen, for perioden 2016-2019.
  Formålet med Kulturregion Copenhagen er at give kulturmetropolens borgere flere, bedre og mere sammenhængende kulturtilbud og samtidig styrke den fælles kulturelle identitet. Dette skal – som i KMØ – ske gennem en række tværkommunale indsatsområder. Indsatsområderne i Kulturmetropol Copenhagen er:
  - Festivaler og events 2.0
  - Musikmetropolen
  - Unge i samskabelse med kulturlivet

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015 og frem, da det årlige bidrag findes indenfor eksisterende budgetmidler under Kultur- og Idrætsudvalget på fagområdet ”Kulturel virksomhed”, og er på niveau med de udgifter kommunen har haft til samarbejdet de senere år.
  På politisk styregruppemøde den 1. juni 2015 blev der mellem de politiske formænd opnået enighed om en finansieringsmodel for Kulturmetropol Copenhagen. Finansieringsmodellen baserer sig på kommunernes indbyggertal. Finansieringsmodellen ser således ud:

  Årlig kommunal finansiering i Kulturmetropol Copenhagen
  Indbyggere 0-20.000 20.000 - 40.000 40.000 - 60.000 60.000 - 100.000 100.000-200.000 200.000+
  Finansiering kr. 60.000 kr. 80.000 kr. 120.000 kr. 180.000 kr. 200.000 kr. 300.000

  Roskilde Kommunes deltagelse i Kulturmetropol Copenhagen vil betyde, at Roskilde Kommune forpligter sig til at bidrage med 180.000 kr. årligt i perioden 2016-2019.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 19-08-2015, pkt. 110

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 374

  Udsat.

  Økonomiudvalget, 01-09-2015, pkt. 417

  Anbefales.
  Fraværende: Bent Jørgensen, Birgit Pedersen.

 • Pkt. 418 Partnerskab med Madkulturen

  Pkt. 418

  Partnerskab med Madkulturen

  Sagsnr. 264628 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med budget 2015 blev der afsat 250.000 kr. årligt til samarbejde med Madkulturen i et partnerskab med andre kommuner om at skabe vækst og velfærd gennem mad og måltider. I 2013-2014 indgik Roskilde Kommune og seks andre kommuner i partnerskabet. På nuværende tidspunkt har kun tre ud af de syv kommuner ønsket at deltage i partnerskabet i 2015. Forvaltningen vurderer, at der ikke længere er tilstrækkelig grundlag for at fortsætte partnerskabet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. finansieringen med 250.000 kr. om året til partnerskab med Madkulturen ophører, og
  2. de 250.000 kr. tilgår kassebeholdningen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har siden 2013 indgået i et partnerskab med Madkulturen. De første år var deltagelsen i partnerskabet finansieret af udviklingspuljen. De første år indgik i alt 7 kommuner i partnerskabet. Partnerskabet har medført, at Roskilde og Ringkøbing-Skjern kommuner har fået støtte fra Markedsmodningsfonden til projektet ”Godt Købmandskab”, som undersøger, hvordan kommunen indenfor gældende lovgivning kan købe flere lokale fødevarer til brug i de kommunale køkkener.
  Der er dog sket en reduktion i antallet af kommuner, der indgår i partnerskabet, hvor flere har trukket sig ud af samarbejdet, så der nu kun er 3 kommuner tilbage. På denne baggrund og med de erfaringer, der generelt er høstet i partnerskabet, er det anbefalingen, at der ikke længere er grundlag for at fortsætte samarbejdet med Madkulturen i et kommunepartnerskab.
  Samarbejdet med Madkulturen som videnshus indenfor mad og måltider fortsætter gennem konkrete indsatser om at udvikle mad og måltider som løftestang indenfor skoleområdet, mad til ældre og fødevareerhvervet i Roskilde Kommune. Samtidig fortsætter samarbejdet omkring projektet ”Godt Købmandskab”, som har fået ekstern finansiering.

  Økonomi

  Sagen medfører en forbedring af kassebeholdningen på 250.000 kr. om året fra 2016, da betalingen til Madkulturen vedrørende partnerskabet ophører.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 20-08-2015, pkt. 79

  Ad 1-2 Anbefales.

  Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 375

  Udsat.

  Økonomiudvalget, 01-09-2015, pkt. 418.

  Sagen sendes tilbage til Sundheds- og Omsorgsudvalget.
  Fraværende: Bent Jørgensen, Birgit Pedersen.

 • Pkt. 419 Godkendelse af Sundhedspolitik

  handicapraadets_hoeringssvar_til_ny_sundhedspolitik.pdf status_paa_nuvaerende_sundhedspolitik.pdf fortslag_til_sundhedspolitik.pdf

  Pkt. 419

  Godkendelse af Sundhedspolitik

  Sagsnr. 264341 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 7. maj 2015 at sende forslag til sundhedspolitik i høring. Sundhedspolitikken har nu været i høring hos Ældrerådet, Handicaprådet, Roskilde Kommunale Lægelaug samt lokale patientforeninger og fremlægges med henblik på endelig godkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til sundhedspolitik godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forslaget til sundhedspolitik har været i høring hos Ældrerådet, Handicaprådet, Roskilde Kommunale Lægelaug og lokale patientforeninger i perioden den 11. maj til 19. juni 2015. Der er modtaget et høringssvar fra Handicaprådet, som fremgår af bilag.
  Forslaget til sundhedspolitik, som Sundheds- og Omsorgsudvalget sendte i høring, tager udgangspunkt i en revision af den eksisterende vision og målsætninger for sundhedspolitikken. Der er derudover formuleret forslag til nye konkrete politiske mål for sundhedspolitikken, som er gældende i den kommende politikperiode.
  Af høringssvaret fra Handicaprådet fremgår det, at Handicaprådet takker for den lange høringsfrist, der har muliggjort en involvering af patientorganisationer i Danske Handicaporganisationer, Roskilde. Handicaprådet kan tilslutte sig den formulerede vision.
  Handicaprådet bemærker, at forslaget til sundhedspolitik generelt har et betydeligt fokus på misbrugsområdet og unge og efterlyser et større fokus på mennesker med handicap og kronisk sygdom. Forvaltningen bemærker hertil, at et af målene i sundhedspolitikken konkret vedrører borgere med kronisk sygdom.
  Handicaprådets kommentarer til forslag til sundhedspolitik har givet anledning til en justering, så det fremgår, at sundhedspolitikken har fokus på at skabe bedst mulige sundhedsrammer for alle borgere samt, at hjælp og støtte gælder alle borgere herunder pårørende. Inddragelse i både egne forløb og sundhedsydelser gælder både brugere og pårørende.
  Når sundhedspolitikken er godkendt, udarbejdes der efterfølgende en handleplan med forslag til indsatser, der skal iværksættes for at opnå de konkrete politiske mål.
  Forslag til sundhedspolitik samt status på den nuværende sundhedspolitik fremgår af bilag.
  Sundhedspolitikken understøtter målet i Resultater i Roskilde i forhold til, at der sker et fald i antallet af børn og unge med overvægt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 20-08-2015, pkt. 80

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 376

  Udsat.

  Økonomiudvalget, 01-09-2015, pkt. 419

  Anbefales.
  Fraværende: Bent Jørgensen, Birgit Pedersen.

 • Pkt. 420 Udkast til Roskilde Kommunes Integrationspolitik 2015-2018

  udkast_til_integrationspolitikken_2015-2018.pdf

  Pkt. 420

  Udkast til Roskilde Kommunes Integrationspolitik 2015-2018

  Sagsnr. 71104 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Efter byrådets fastlæggelse af vision for Roskilde Kommune 2015-2018 forelægges forslag til kommunens Integrationspolitik samt forslag til mål i ’Resultater i Roskilde’.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller:

  1. at udkastet til Integrationspolitikken godkendes. Herunder at udvalget evt. vælger blandt de forslag til mål, som er opstillet.
  2. at mål, 2 om andelen af unge med ikke vestlig baggrund, der gennemfører en ungdomsuddannelse, fremadrettet indgår i Resultater i Roskilde.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Beskæftigelses- og Socialudvalget har valgt at invitere Integrationsrådet til et tæt samarbejde omkring udvikling af integrationspolitikken 2015-2018. I processen har udvalget og Integrationsrådet bibeholdt den hidtidige vision på politikområdet. Integrationspolitikkens vision, som også adresserer byrådets overordnede vision, lyder:
  ”Roskilde Kommune skal være en god kommune for alle, hvor alle borgere uanset etnisk baggrund skal have lige mulighed for at indgå som aktive medborgere i samfundets politiske, sociale, sundhedsmæssige og kulturelle liv og lige mulighed for selvforsørgelse. Kommunen inddrager borgernes mangfoldighed som en værdifuld ressource og medvirker til, at borgere, organisationer og andre aktører tager del i og ansvar for integration, så Roskilde Kommune opleves som et inkluderende lokalsamfund.”
  I målsætningen har udvalget og Integrationsrådet været enige om at fokusere på de fire centrale temaer ’uddannelse’, ’beskæftigelse’, ’medborgerskab’ og ’nye flygtninge’. I udkastet er politikkens overordnede målsætning derfor blevet tilrettet i overensstemmelse med de fire valgte temaer.
  Parallelt med udvalgets behandling er integrationspolitikken blevet drøftet på Integrationsrådets møder. Desuden blev afholdt et offentligt temamøde, hvor der kom mange gode synspunkter og ideer fra borgere, frivillige og professionelle aktører. Samlet har processen ført til følgende forslag til konkrete mål i integrationspolitikken:
  Karakterforskellen mellem tosprogede og danske elever i folkeskolen skal udlignes.
  Andelen af unge med ikke vestlig baggrund, der gennemfører en ungdomsuddannelse, skal være den samme som for danske unge (foreslås at indgå i Resultater i Roskilde).
  Flest mulige flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være i uddannelse eller beskæftigelse, så de dermed er selvforsørgende.
  Nytilkomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal hurtigst muligt lære sprog, som er afgørende for, at de kan tage uddannelse og/eller komme i job, så de dermed opnår selvforsørgelse.
  Aktiveringsgraden for nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være størst mulig som et middel til, at de hurtigst muligt kommer i uddannelse og/eller job, så de dermed opnår selvforsørgelse.
  Borgere med ikke-vestlig baggrund skal føle sig accepteret i lokalsamfundet og opleve ligeværdighed og lige muligheder for aktiv deltagelse i samfundet igennem foreningsliv, idræt og kulturelle aktiviteter.
  I vedhæftede forslag til integrationspolitik er vision, politiske målsætninger, målopfølgning og forslag til konkrete tiltag beskrevet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 18-08-2015, pkt. 90

  Ad 1. Anbefales, idet der tilføjes et mål 3.B: "Inden udgangen af politikperioden skal andelen af borgere med ikke-vestlig baggrund, der er selvforsørgende stige til 75 %." Gitte Simoni (O) kan ikke anbefale forvaltningens indstilling.
  Ad 2. Anbefales. Gitte Simoni (O) kan ikke anbefale forvaltningens indstilling.

  Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 377

  Udsat.

  Økonomiudvalget, 01-09-2015, pkt. 420

  Anbefales.
  Merete Dea Larsen kan ikke anbefale.
  Fraværende: Bent Jørgensen, Birgit Pedersen.

 • Pkt. 421 Indkvartering af flygtninge

  flyvestation_skalstrup_til_flygtningeindkvartering.pdf

  Pkt. 421

  Indkvartering af flygtninge

  Sagsnr. 270568 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ved årsskiftet vil der være behov for ca. 100 midlertidige boliger til flygtninge. Der skal tages stilling til, hvordan denne udfordring skal søges løst.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der annonceres efter borgere, som er interesseret i at udleje et eller flere værelser til kommunen mhp. midlertidig indkvartering af flygtninge,
  2. der opkøbes et antal ejendomme mhp. midlertidig indkvartering af flygtninge, og
  3. der rettes henvendelse til Erhvervs- og Vækstministeren med henblik på at opnå mulighed for, at Flyvestation Skalstrup kan benyttes til midlertidig indkvartering af flygtninge.

  Beslutningskompetence

  Indstilling 1: Beskæftigelses- og Socialudvalget
  Indstilling 2 og 3: Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune råder aktuelt over 150 indkvarteringspladser til flygtninge, der venter på permanent bolig. På grund af manglen på billige boliger og ankomst af flere nye flygtninge til kommunen er kapaciteten til indkvartering ikke længere tilstrækkelig. I december 2015 kommer 80 flygtninge retur til Roskilde fra 26 ugers højskoleophold. Omkring årsskiftet nedlægges desuden også de 26 indkvarteringspladser på Haraldsborg. På nuværende tidspunkt er der ikke ledig indkvartering til disse, og i alt vil der således mangle min. ca. 100 ekstra pladser ved årsskiftet. Derudover forventes yderligere tilstrømning af flygtninge til kommunen i 2016.
  Forvaltningen har undersøgt muligheden for at benytte Flyvestation Skalstrup, hvor der bliver ca. 150 boliger ledige, når forsvaret efter planen forlader området i sommeren 2016. Arealet er beliggende i støjkonsekvensområdet for Roskilde Lufthavn, og Naturstyrelsen har meddelt, at planloven ikke åbner mulighed for, at der dispenseres, så der kan indkvarteres flygtninge midlertidigt på Flyvestation Skalstrup (se bilag).
  Forvaltningen kan umiddelbart pege på følgende løsninger:
  - Der annonceres efter borgere, som ønsker at udleje et eller flere værelser til kommunen til brug for midlertidig indkvartering af flygtninge
  - Kommunen opkøber ejendomme (parcelhuse mv.) med henblik på at indrette disse til indkvartering. Ud over prisen for køb af ejendommene må der forventes udgifter til indretning/istandsættelse og/eller delvis ombygning af ejendommene. Kommunen har jf. vejledningen til lånebekendtgørelsen låneadgang til erhvervelse og indretning af ejendomme til udlejning til beboelse i henhold til Integrationsloven. Når behovet for indkvartering af flygtninge ikke længere er til stede, vil ejendommene kunne sælges igen.
  - Der kan opsættes lejede pavilloner på kommunalt ejet jord. Det vurderes, at det vil koste op til 7 mio. kr. at opsætte pavilloner, der kan huse ca. 100 flygtninge. Herudover vil der være en løbende lejeudgift, som delvist bliver dækket af huslejebetaling, og endelig forventes det at koste 2-3 mio. kr., når pavillonerne skal nedtages. Pavillonerne vil evt. kunne opsættes på det kommunalt ejede stykke jord vest for Trekroner plejecenter.
  Opstilling af pavilloner i dette omfang er ikke umiddelbart en god løsning. Det foreslås derfor, at pavillonløsningen kun tages i brug, hvis det viser sig, at det ikke vil være muligt at skaffe det nødvendige antal pladser ved privat indkvartering og ved køb af ejendomme.

  Økonomi

  De løbende udgifter til indkvartering af flygtninge dækkes delvis af flygtningenes egen lejebetaling samt delvist af de midler, der forventes afsat i budget 2016 til midlertidig boligplacering af flygtninge. Udgifter i 2015 dækkes på samme måde, men i forbindelse med halvårsregnskabet vil der blive foretaget en ny vurdering af udgiftsbehovet til flygtninge i 2015, hvilket vil medføre en sag om øgede bevillinger til flygtninge.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 18-08-2015, pkt. 97

  Ad 1.: Godkendt. Gitte Simoni (O) kan ikke tiltræde og begærer sagen i byrådet.
  Ad 2.: Anbefales med bemærkning om, at forvaltningen fortsætter bestræbelserne på at finde private udlejningsejendomme og at ejendomskøb afpasses efter dette. Gitte Simoni kan ikke anbefale forvaltningens indstilling.
  Ad 3.: Anbefales. Gitte Simoni kan ikke anbefale forvaltningens indstilling.

  Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 378

  Udsat.

  Økonomiudvalget, 01-09-2015, pkt. 421

  Anbefales.
  Merete Dea Larsen kan ikke anbefale.
  Fraværende: Bent Jørgensen, Birgit Pedersen.

 • Pkt. 422 Klimatilpasnings-, miljø- og naturpolitik

  klimatilpasnings-_miljoe-_og_naturpolitik.pdf

  Pkt. 422

  Klimatilpasnings-, miljø- og naturpolitik

  Sagsnr. 265948 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Plan- og Teknikudvalget besluttede på april mødet, at forslag til ny Klimatilpasnings-, miljø- og naturpolitik skulle i høring via Facebook og kommunes hjemmeside inden endelig stillingtagen til politikken.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til Klimatilpasnings-, miljø- og naturpolitik godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Politikken går på tværs af Klima- og Miljøudvalgets og Plan- og Teknikudvalgets fagområder. Forvaltningen har på Klima- og Miljøudvalgets møde den 14. april 2015, punkt 58, samt Plan- og Teknikudvalgets møde den 16. april 2015, punkt 50, indstillet, at forslag til politik sendes i høring via Facebook for inddragelse af borgerne. Udvalgene besluttede, at forslaget til politik også skulle i høring på kommunens hjemmeside.
  Forslag til Klimatilpasnings-, miljø- og naturpolitik har været i høring på Roskilde Kommunes hjemmeside og via Facebook. Der er ikke indkommet bemærkninger. Forvaltningen vedlægger Klimatilpasnings-, miljø- og naturpolitik, som blandt andet indeholder mål om at realisere indsatser i klimatilpasningsplanens handleplan, at sikre bæredygtig sammenhængende vandplanlægning, at udvikle en mere oplevelsesrig natur af høj kvalitet samt at opnå en større genanvendelse af affald.
  Politikken vurderes ikke at have mål, som er relevante i Resultater i Roskilde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Som udgangspunkt skal politiske mål kunne indfris indenfor budgettet.

  Klima- og Miljøudvalget, 18-08-2015 pkt. 92

  Anbefales.

  Plan- og Teknikudvalget. 19-08-2015, pkt. 131

  Anbefales.

  Fraværende: Lars Berg Olsen (V)

  Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 379

  Udsat.

  Økonomiudvalget, 01-09-2015, pkt. 422

  Anbefales.
  Fraværende: Bent Jørgensen, Birgit Pedersen.

 • Pkt. 423 Høringssvar til indhold i miljøvurdering af mulige nye graveområder i Råstofplan 2016

  roskilde_kommunes_hoeringssvar_til_indhold_i_miljoevurdering_af_mulige_nye_graveomraader_i_raastofplan_2016.pdf kortbilag_til_hoeringssvar_udpegne_arealer_til_miljoevurdering.pdf bilag_til_hoeringssvar_tekniske_bemaerkninger.pdf

  Pkt. 423

  Høringssvar til indhold i miljøvurdering af mulige nye graveområder i Råstofplan 2016

  Sagsnr. 255713 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Region Sjælland har igangsat høring af indhold i miljøvurdering af potentielle graveområder i forslag til Råstofplan 2016. Forvaltningen har udarbejdet udkast til høringssvar.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at høringssvar godkendes og fremsendes inden for høringsfristen med forbehold for byrådets efterfølgende behandling på møde den 2. september.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Som optakt til udarbejdelse af forslag til Råstofplan 2016 har Region Sjælland fremsendt udkast til arealer og emner, som skal indgå i miljøvurdering af potentielle nye graveområder. Kommunen får med høringen mulighed for at kommenterer indholdet til den efterfølgende miljøvurdering.
  Miljøvurderingen omfatter seks indkomne forslag til nye graveudlæg, som er fremsendt af grundejere og indvindere under den indledende debatfase, samt yderligere to arealer som regionen overvejer udlagt. De medtagne arealer ligger alle i tilknytning til eksisterende graveområder.
  Forvaltningen har udarbejdet udkast til høringssvar, som indeholder generelle bemærkninger til emnerne for miljøvurderingen samt bilag med tekniske bemærkninger til de enkelte delområder. Se bilag.
  Høringssvar skal være fremsendt senest den 20. august 2015 af hensyn til Region Sjællands videre planproces.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Klima- og Miljøudvalget, 18-08-2015 pkt. 97

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 380

  Udsat.

  Økonomiudvalget, 01-09-2015, pkt. 423

  Anbefales.
  Fraværende: Bent Jørgensen, Birgit Pedersen.

 • Pkt. 424 Forslag til lokalplan 620 for Lokalcenter Roskildevænget (endelig vedtagelse)

  kommuneplantillaeg_6_kompendie.pdf indsigelsesnotat_-_lokalplan_620.pdf udbygningsaftale_samlet.pdf lokalplan_620_kompendie.pdf

  Pkt. 424

  Forslag til lokalplan 620 for Lokalcenter Roskildevænget og kommuneplantillæg 6 (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 256735 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til lokalplan 620 for Lokalcenter Roskildevænget og kommuneplantillæg 6 har været i offentlig høring, og forvaltningen har modtaget 1 høringssvar.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at lokalplan 620 for Lokalcenter Roskildevænget og kommuneplantillæg 6 godkendes endeligt med de nævnte ændringer, og vedlagte forslag til udbygningsaftale godkendes.
  Forvaltningen foreslår, at lokalplanen behandles i byrådet på grund af sagens almene interesse, jf. delegation.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog forslag til lokalplan 620 for Lokalcenter Roskildevænget og kommuneplantillæg 6 på mødet den 5. marts 2015, punkt 40. Forslaget har været i offentlig høring i perioden 3. april til 28. maj 2015. Der blev afholdt borgermøde den 21. maj 2015. Forvaltningen har modtaget 1 høringssvar.
  Bemærkningerne til lokalplanforslaget går på den nye bebyggelses indhold, højde og afstand til naboejendommene, trafik og støj fra den kommende butik samt bekymring for, om der reelt bliver plads til flere butikker end dagligvarebutikken i lokalcentret. Den indkomne skriftlige bemærkning fra Vejdirektoratet handler om, at der i lokalplanen skal gøres opmærksom på, at Vejdirektoratet skal høres, når der etableres adgang for trafik over naboejendommen Burger King og ud på Motelvej.
  På denne baggrund er der foretaget ændringer i lokalplanens redegørelse og bestemmelser. Ændringerne har ikke betydning for lokalplanens indhold i øvrigt. De øvrige bemærkninger har ikke medført ændringer af lokalplanen. Se endvidere vedlagte notat.
  For at sikre en fornuftig trafikafvikling og forhindre opstuvning af trafikken i krydset Roskildevænget/Køgevej, skal der anlægges en venstresvingsbane på Roskildevænget, som bygherre er villig til at finansiere. Der er derfor udarbejdet et forslag udbygningsaftale i henhold til planloven (se bilag).

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2015. Området er privatejet og udvikles af grundejeren.

  Plan- og Teknikudvalget. 19-08-2015, pkt. 138

  Anbefales, dog rettes en fejl i teksten ift. kortbilaget om højdeangivelse. Dette rettes til byrådets behandling.

  Fraværende: Lars Berg Olsen (V)

  Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 381

  Udsat.

  Økonomiudvalget, 01-09-2015, pkt. 424

  Anbefales.
  Fraværende: Bent Jørgensen, Birgit Pedersen.

 • Pkt. 425 Forslag til helhedsplan for Viby bymidte

  Pkt. 425

  Helhedsplan for Viby bymidte

  Sagsnr. 256400 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har i samarbejde med et arkitektfirma udarbejdet et forslag til en helhedsplan for Viby bymidte. Helhedsplanen beskriver udviklingsmulighederne for bymidten med særlig vægt på Cosmos-arealet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. forslag til helhedsplanen godkendes og udstilles i Viby fra 29. august til 25. september 2015.
  2. forvaltningen arbejder videre med konkrete forslag til udformning og indretning af Stationspladsen og Søndergade på baggrund af helhedsplanens principper.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Som opsamling på Zebraby-processen vedtog byrådet Udviklingsprogram for Viby Sjælland den 19. marts 2013, punkt 63, og handleplan den 29. marts 2015, punkt 124. Udviklingsprogrammet og handleplanen beskriver fem indsatsområder, herunder for bymidten. Det er byrådets vision, at bymidten skal afspejle Vibys mange aktiviteter og inspirere til byens udvikling. Udviklingsprogrammet indeholder også en række forslag til konkrete tiltag i bymidten.
  Forvaltningen har i samarbejde med et arkitektfirma udarbejdet en helhedsplan for bymidten, med zebraby-processen og udviklingsprogrammet som fundament.
  Helhedsplanen beskriver løsningsforslag til trafikale- og bebyggelsesmæssige forhold i hele bymidten og anviser principper for ”arbejdsdelingen” mellem Tofthøjvej og Søndergade. Herudover kommer planen med løsningsforslag til styrkelse af forbindelserne på tværs af bymidten, forbindelsen fra stationen til biblioteket gennem Cosmosområdet. Endelig er der udarbejdet scenarier for udviklingen af Cosmosgrunden med bud på pladsdannelser, boliger, handel, fællesområder med rammer til aktiviteter og rekreativt ophold. Scenarierne beskriver, hvordan området kan udvikles med og uden Cosmoshallen og mejeriet.
  Forslag til helhedsplan vil blive offentliggjort på høstfesten i Viby den 29. august 2015 og efterfølgende udstillet i Kulturcosmos, hvor borgerne har mulighed for at kommentere på de forskellige scenarier.
  På baggrund af høringen udvælger politikerne ét scenarie, som skal indgå i den endelig helhedsplanen, og udgøre rammen for efterfølgende lokalplanlægning, som vil blive forelagt udvalget. Helhedsplanen forventes endelig vedtaget i dec. 2015.
  Forvaltningen foreslår, at der med afsæt i helhedsplanen principper for Stationstorvet, Bytorvet og Søndergade arbejdes videre med en egentlig detailplanlægning med henblik på gennemførelse af konkrete indsatser jf. handleplanen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Der er afsat 2 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til konkrete indsatser på Søndergade, Bytorvet og Stationstorvet og herudover 0, 2 mio. kr. i 2015 og 0,4 mio. kr. i 2016 til Viby, natur/grønne områder.

  Plan- og Teknikudvalget. 19-08-2015, pkt. 129

  Udvalget besluttede, at planen skal godkendes i byrådet, og anbefaler den til byrådets godkendelse. Det blev besluttet, at projektet kan udstilles ved Høstfesten den 29. august.

  Fraværende: Lars Berg Olsen (V)

  Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 382

  Udsat.

  Økonomiudvalget, 01-09-2015, pkt. 425

  Anbefales.
  Lars-Christian Brask (V) tager forbehold og anfører at fortætningen bliver for stor og at rapport over standen af mejeribygningen fortsat udestår.
  Fraværende: Birgit Pedersen, Bent Jørgensen

 • Pkt. 426 Forslag til helhedsplan for halområdet i Jyllinge (til høring)

  forslag_til_helhedsplan_for_halomraadet_i_jyllinge.pdf

  Pkt. 426

  Forslag til helhedsplan for halområdet i Jyllinge

  Sagsnr. 262625 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet et forslag til helhedsplan for halområdet i Jyllinge til offentliggørelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. forslaget til helhedsplanen for halområdet i Jyllinge godkendes til offentliggørelse og
  2. forslaget til helhedsplanen offentliggøres ved en udstilling i 4 uger, hvor borgere har mulighed for at se og kommentere planen.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget besluttede på sit møde den 19. januar 2015, punkt 4, at forvaltningen skulle arbejde videre med en helhedsplan for halområdet i Jyllinge, herunder boligernes placering. Dette skulle ske i samarbejde med en tegnestue, og i dialog med Jyllingehallerne, så koordinering og samspil mellem genopbygning af hallerne og helhedsplanen blev sikret.
  Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på mødet den 14. januar 2015, punkt 5, at helhedsplanen skulle sikre at Hallerne, kulturskole/bibliotek skal orientere sig og åbne sig i mod et fælles kultur- og idrætstorv evt. i form af fælles café og indgang, at der skabes bedst mulig synergi og en helhed i området og at friarealerne vil invitere til ophold, leg og idræt for alle aldersgrupper samt at området realiseres sammen med opbygningen af den private hal.
  Under arbejdet med helhedsplanen har forvaltningen holdt jævnlige koordineringsmøder med Jyllingehallerne. Der har også været holdt en åben workshop med interessenter om områdets fremtidige indretning.
  Helhedsplanen offentliggøres med en 4 ugers udstilling på Jyllinge Bibliotek, der åbnes med en reception den 21. september 2015. Det er muligt at se og kommentere forslaget i de 4 uger. Kommentarerne indgår i den videre udvikling af området og realisering af planen.
  Helhedsplanen fastlægger den overordnede disponering af området. Den mere konkrete udformning og placering af planens enkelte dele vil blive afklaret i en efterfølgende planlægning. For de større byggerier – boligbyggeri, haludvidelse mv. - vil det ske med udarbejdelse af ny lokalplan og offentlig høring.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Midler til realisering af helhedsplanen indgår i forslag til Strategisk Anlægsplan 2016.

  Plan- og Teknikudvalget. 19-08-2015, pkt. 130

  Udvalget besluttede, at planen skal godkendes i byrådet, og anbefaler den til byrådets godkendelse.

  Fraværende: Lars Berg Olsen (V)

  Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 383

  Udsat.

  Økonomiudvalget, 01-09-2015, pkt. 426

  Lars Lindskovs (C) habilitet blev drøftet. Udvalget var enigt i at Lars Lindskov kan deltage ved punktets behandling.
  Anbefales.
  Fraværende: Birgit Pedersen, Bent Jørgensen.

 • Pkt. 427 Konkurrenceudsættelse af vejdrift 2015

  Pkt. 427

  Konkurrenceudsættelse af vejdrift 2015

  Sagsnr. 272644 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen planlægger at udbyde vejdriften i den nordlige del af Roskilde Kommune, med virkning fra 1. januar 2016. Materielgården forventes at afgive et kontrolbud.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. vejdriften i den nordlige del af Roskilde Kommune genudbydes med det gældende serviceniveau, og
  2. Materielgården afgiver kontrolbud i forbindelse med licitationen.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har løbende udbudt en række kerneopgaver indenfor park- og vejdrift. Formålet med udbuddene er at sikre kendskabet til markedspriserne, og dermed sikre at Roskilde Kommunes egne ydelser leveres til en konkurrencedygtig pris. Seneste udbud var i 2013, hvor 2 entrepriser blev udbudt: Parkdrift i Roskilde by syd (omfatter blandt andet de grønne områder ved Rådhuset) og 3 idrætsanlæg (omfatter blandt andet Idrætsparken).
  Parkdriften blev vundet af Materielgården og de 3 idrætsanlæg blev vundet af en ekstern entreprenør.
  I 2009 blev vejdriften i den nordlige del af Roskilde Kommune udbudt. Materielgården afgav et kontrolbud og var billigst. Ved udgangen af 2015 har aftalen løbet i 6 år, 4 år i henhold til kontrakten plus 2 års forlængelse ved udnyttelse af indlagt optionsmulighed.
  Forvaltningen planlægger at genudbyde opgaven i efteråret 2015. Opgaven, der udbydes, omfatter gadefejning, tømning af papirkurve, renholdelse, klipning af græsrabatter og rensning af vejbrønde i den nordlige del af Roskilde Kommune.
  Opgaverne bliver i dag løst af medarbejdere fra Materielgården, der i en årrække har aflagt regnskab efter årsregnskabsloven og dermed indregnet alle omkostninger i de priser, der anvendes i forbindelse med kalkulation af alle driftsopgaver. Det foreslås at Materielgården afgiver et kontrolbud. Opgaven omfatter ca. 2 årsværk på Materielgården, og leverancer fra Materielgårdens underleverandører. Hvis udbuddet vindes af en privat entreprenør, vil der være behov for at virksomhedsoverdrage en medarbejder. Den anden stilling vil kunne håndteres ved naturlig afgang eller blive overført til andet arbejde indenfor virksomheden.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015, idet omkostningerne til at gennemføre udbuddet afholdes indenfor budgettet til vejdrift.

  Plan- og Teknikudvalget. 19-08-2015, pkt. 140

  Anbefales.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) kan ikke tiltræde indstillingen og begærer sagen i byrådet.

  Fraværende: Lars Berg Olsen (V)Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 384

  Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 384

  Udsat.

  Økonomiudvalget, 01-09-2015, pkt. 427

  Anbefales.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke anbefale.
  Fraværende: Bent Jørgensen, Birgit Pedersen.

 • Pkt. 428 Svogerslev Grusgrav: Visions- og Udviklingsplan samt principbeslutning om fremtidigt ejerskab

  forslag_til_visions-_og_udviklingsplan_for_svogerslev_grusgrav.pdf modeller_for_fremtidige_ejerforhold_i_svogerlev_grusgrav_samt_anlaegsudgifter.pdf visions_og_udviklingsplan_for_svogerslev_grusgrav_proces_og_vaesentlige_spoergsmaal.pdf udkast_til_overdragelsesaftale_til_naturstyrelsen.pdf nyt_navn_til_svogerselv_grusgrav.pdf

  Pkt. 428

  Svogerslev Grusgrav: Visions- og Udviklingsplan samt principbeslutning om fremtidigt ejerskab

  Sagsnr. 231532 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er udviklet et forslag til Visions- og Udviklingsplan for Svogerslev Grusgrav, tre modeller for den fremtidige drift og udvikling samt forslag om nyt navn til området.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Visions- og udviklingsplanen for Svogerslev Grusgrav godkendes, som ramme for den fremtidige udvikling af Svogerslev Grusgrav,
  2. der tages principbeslutning om, at Svogerslev Grusgrav overdrages til Naturstyrelsen ifølge principperne i udkastet til overdragelsesaftale,
  3. Plan- og Teknikudvalget bemyndiges til at godkende den endelige overdragelsesaftale, og
  4. Svogerslev Grusgrav fremover skal hedde ”Lynghøjsøerne”.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 30. april 2014, punkt 228, at kommunen skulle søge at købe Svogerslev Grusgrav, samt at en eventuel overdragelsesaftale til Naturstyrelsen skulle behandles politisk. Økonomiudvalget besluttede den 5. november 2014, punkt 503, principperne for karakteren af Visions- og Udviklingsplanen, samt nedsatte en politisk følgegruppe til udarbejdelse af planen.
  I samarbejde med Naturstyrelsen og i dialog med borgerne i Svogerslev er der udarbejdet et forslag til Visions- og Udviklingsplan for Svogerslev Grusgrav – se bilag.
  Overdragelsen til Naturstyrelsen betyder, at udgifter til basale anlæg som stier og parkeringspladser samt drift afholdes af Naturstyrelsen. Visions- og Udviklingsplanen lægger rammerne for udviklingen af grusgraven. Roskilde Kommune kan sikre etableringen af prioriterede anlæg ved at bidrage økonomisk til etableringen.
  Der er to alternativer til det indstillede forslag om overdragelse til Naturstyrelsen:
  Roskilde Kommune fastholder ejerskabet til Svogerslev Grusgrav. Der afsættes en årlig driftsbevilling på 150.000 kr. samt en anlægsbevilling på 4 millioner kr.
  Roskilde Kommune overdrager de to østligste søer til Naturstyrelsen. Roskilde Kommune fastholder ejerskabet til den vestligste sø. Der afsættes en årlig driftsbevilling på 50.000 kr. samt en anlægsbevilling på 1,4 mio. kr.
  De tre modeller for fremtidige ejerskab og deres fordele og ulemper beskrives nærmere i bilaget.
  Det indstillede navn ’Lynghøjsøerne’ refererer til det historiske navn ”Lynghøj” og henviser til søerne, som er karaktergivende til området. Se bilag.

  Økonomi

  Forslaget har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Eventuelle senere bidrag fra Roskilde Kommune til udviklingen af Svogerslev Grusgrav finansieres enten af anlægsbevillingen til Grøn Blå Strategi, andre kommunale puljer, eller som selvstændige bevillingssager. De økonomiske konsekvenser af alternativ 1 og 2 er beskrevet i bilag.

  Plan- og Teknikudvalget. 19-08-2015, pkt. 141

  Anbefales.

  Fraværende: Lars Berg Olsen (V)

  Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 385

  Udsat.

  Økonomiudvalget, 01-09-2015, pkt. 428

  Udsat. Til Økonomiudvalgets næste møde udarbejdes notat der belyser hvad kommunen kan beslutte og ikke beslutte efter overdragelsen til Naturstyrelsen.
  Fraværende: Birgit Pedersen, Bent Jørgensen.

 • Pkt. 429 Anlægsregnskab vedr. udbygning af Vindinge Børnehus

  Pkt. 429

  Anlægsregnskab vedr. udbygning af Vindinge Børnehus

  Sagsnr. 271912 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab over udbygningen af Vindinge Børnehus.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 24. april 2013 en anlægsbevilling på 4.200.000 kr. til udbygning af Vindinge Børnehus.
  Der aflægges hermed regnskab, som udviser udgifter for i alt 4.155.641 kr. Der er således et samlet mindreforbrug på 44.359 kr. i forhold til den givne bevilling.

  Økonomi

  Sagen har en positiv kasseeffekt i 2015, idet der i 2015 er afsat et rådighedsbeløb på 84.000 kr. og afholdt udgifter for 39.505 kr. svarende til en positiv kasseeffekt på 44.495 kr. Forskellen på det samlede mindreforbrug og mindreforbruget i 2015, skyldes afrunding af det afsatte rådighedsbeløb i 2015.

  Skole- og Børneudvalget, 18-08-2015, pkt. 117

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 386

  Udsat

  Økonomiudvalget, 01-09-2015, pkt. 429

  Anbefales
  Fraværende: Bent Jørgensen, Birgit Pedersen.

 • Pkt. 430 Anlægsregnskab vedr. renovering af Klub Østervang

  Pkt. 430

  Anlægsregnskab vedr. renovering af klub Østervang

  Sagsnr. 271656 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab over renovering af Klub Østervang.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 18. december 2013 en anlægsbevilling på 2.500.000 kr. til renovering af Klub Østervang.
  Der aflægges hermed regnskab, som udviser udgifter for i alt 2.394.300 kr. Der er således et samlet mindreforbrug på 105.700 kr.

  Økonomi

  Sagen har en positiv kasseeffekt i 2015, idet der i 2015 er afsat et rådighedsbeløb på 172.000 kr. og afholdt udgifter for 66.026,50 kr. svarende til et mindreforbrug på 105.973,50 kr. Forskellen på det samlede mindreforbrug og mindreforbruget i 2015, skyldes afrunding af det afsatte rådighedsbeløb i 2015.

  Skole- og Børneudvalget, 18-08-2015, pkt. 118

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 387

  Udsat.

  Økonomiudvalget, 01-09-2015, pkt. 430

  Anbefales.
  Fraværende: Bent Jørgensen, Birgit Pedersen.

 • Pkt. 431 Anlægsregnskab - Ny Svømmehal (Sammenlægning af to anlægsprojekter)

  Pkt. 431

  Anlægsregnskab - Ny Svømmehal (Sammenlægning af to anlægsprojekter)

  Sagsnr. 270479 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab vedrørende projektet ”Ny svømmehal”, for derved teknisk at kunne samle økonomien til bygning af den nye svømmehal på kun et projekt ”Svømmehal ved Roskildebadet”.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. anlægsregnskabet godkendes, og
  2. restbudgettet på 3.626.000 kr. overføres til projektet ”Svømmehal ved Roskildebadet”.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav 29. maj 2013, punkt 131, en anlægsbevilling på 5.000.000 kr. til igangsættelsen af arbejdet med en ny svømmehal. Der er anvendt kr. 1.374.783 af denne bevilling, som der hermed aflægges regnskab for.
  I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 vedtog byrådet et andet anlægsprojekt ”Svømmehal ved Roskildebadet” med baggrund i en beslutning om bl.a. den konkrete placering. Økonomien til den nye svømmehal er siden samlet på anlægsprojektet ”Svømmehal ved Roskildebadet” bortset fra restbudgettet tilbage fra den ovenfor nævnte bevilling fra maj 2013.
  Restbudget på 3.626.000 kr. fra det oprindelige anlægsbudget ønskes nu omplaceret til anlægsprojektet ”Svømmehal ved Roskildebadet”, for at få samlet hele økonomien på et anlægsprojekt, hvilket vil gøre den administrative arbejdsgang lettere.

  Økonomi

  Sagen har ingen kasseeffekt i 2015, da mindreforbruget på 3.626.000 kr. på ”Ny svømmehal” overføres som budget til ”Svømmehal ved Roskildebadet”.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 19-08-2015, pkt. 114

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 388

  Udsat.

  Økonomiudvalget, 01-09-2015, pkt. 431

  Anbefales.
  Fraværende: Bent Jørgensen, Birgit Pedersen.

 • Pkt. 432 Anlægsregnskab - opret kommunale ejd. borgernære 2014

  Pkt. 432

  Anlægsregnskab - opretning af kommunale ejendomme - borgernære 2014

  Sagsnr. 269874 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for opretning af kommunale ejendomme – borgernære 2014.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I 2014 er der samlet givet bevillinger på 6.426.000 kr. til opretning af kommunale ejendomme – borgernære, inklusive overførsel af rest bevilling fra 2013.
  Midlerne til opretning er blevet anvendt til:
  - Gnisten Sundhedscenter, tagrenovering
  - Hedegårdenes Skole, tagrenovering
  - Kastanjehaven, afløbsrør i kælder/ingeniørgang, samt markiser
  - Lynghøjskolen, tagrenovering
  Samlet i 2014 har der været et forbrug på 5.477.952,57 kr. Der er således et mindre forbrug på 948.047,43 kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Mindre udgiften på 948.047,43 kr. er indgået i den samlede overførselssag på anlæg, hvor den er overført til Opretning af kommunale ejendomme.

  Klima- og Miljøudvalget, 18-08-2015 pkt. 101

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 389

  Udsat.

  Økonomiudvalget, 01-09-2015, pkt. 432

  Anbefales.
  Fraværende: Bent Jørgensen, Birgit Pedersen.

 • Pkt. 433 Anlægsregnskab - Trafiksikkerhedsprojekter 2014

  Pkt. 433

  Anlægsregnskab - Trafiksikkerhedsprojekter 2014

  Sagsnr. 269927 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for trafiksikkerhedsmidler 2014.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 26. februar 2014, punkt 159, bevilget 1.500.000 kr. til trafiksikkerhedsprojekter i 2014. Derudover har byrådet den 18. december 2013, punkt 173, givet en tillægsbevilling på 1.039.000 kr. fra ubrugte trafiksikkerhedsmidler i 2013. Dette giver en samlet anlægsbevilling på 2.539.00 kr. i 2014.
  Anlægsregnskabet viser, at der er forbrugt 2.169.462 kr. i 2014. Der er således et mindreforbrug på 369.538 kr.
  Mindreforbruget er, via overførselssagen, overført med 370.000 kr. til trafiksikkerhedsprojekter i 2015 (projekt XA-583).
  Trafiksikkerhedsmidlerne i 2014 er brugt på følgende projekter:
  - Udarbejdelse af Trafiksikkerhedsplan 2014
  - Østrupvej – trafiksikkerhedsinspektion og udbedring af påpegede problemer
  - Byport på Ørstedvej i Viby
  - Møllehusvej/Helligkorsvej/Fælledvej – inspektion og skitseprojekt
  - Kong Valdemars Vej/Klosterengen – inspektion og skitseprojekt
  - Trafiksikkerhedskampagner (national fartkampagne)

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015, da mindreforbruget på 370.000 kr. er overført til trafiksikkerhedsmidler 2015.

  Plan- og Teknikudvalget. 19-08-2015, pkt. 153

  Anbefales.

  Fraværende: Lars Berg Olsen (V), Jonas Bejer Paludan (Ø)

  Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 390

  Udsat.

  Økonomiudvalget, 01-09-2015, pkt. 433

  Anbefales.
  Fraværende: Bent Jørgensen, Birgit Pedersen.

 • Pkt. 434 Anlægsregnskab - Musicon Stenkrogen Rabalderstræde

  Pkt. 434

  Anlægsregnskab – Musicon, Stenkrogen og Rabalderstræde

  Sagsnr. 269339 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for Musicon, Stenkrogen og Rabalderstræde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 27. februar 2013, punkt 40, bevilget 4.400.000 kr. til signalanlæg ved Stenkrogen/Rabalderstræde, Køgevej og Roskildevænget. Derudover er der givet to tillægsbevillinger, henholdsvis den 4. september 2013, punkt 207, på 2.700.000 kr. og den 18. december 2013, punkt 315, på 500.000 kr. Dette giver en samlet anlægsbevilling på 7.600.000 kr.
  Anlægsregnskabet viser, at der er forbrugt 7.584.234 kr. Der er således et mindreforbrug på 15.766 kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Mindreforbruget på 15.766 kr. er tilgået kassen i tidligere år.

  Plan- og Teknikudvalget. 19-08-2015, pkt. 154

  Anbefales.

  Fraværende: Lars Berg Olsen (V), Jonas Bejer Paludan (Ø)

  Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 391

  Udsat.

  Økonomiudvalget, 01-09-2015, pkt. 434

  Anbefales.
  Fraværende: Bent Jørgensen, Birgit Pedersen.

 • Pkt. 435 Anlægsregnskab - Solopgangen 2. etape

  Pkt. 435

  Anlægsregnskab - Solopgangen 2. etape

  Sagsnr. 269391 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab vedrørende Trekroner Solopgangen 2. etape.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at regnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har den 25. januar 2012, punkt 15, bevilget i alt 2,9 mio. kr. til 2. etape af trafikstien Solopgangen. Regnskabet viser udgifter for i alt 2.915.634,42 kr. Der er således en merudgift på 15.634,42 kr. i forhold til den givne bevilling. Beløbet er anvendt til at etablere trafikstien Solopgangen fra Trekroner Parkvej frem til Marbjerg Byvej.
  Solopgangen er en belyst trafiksti, der er ligger som en direkte cykelforbindelse gennem Trekroner mellem Himmelev og Marbjerg. Strækningen mellem Himmelev Bæk og Skademosegård blev taget i brug i 2008, og i 2010 blev broen, Overgangen, over Himmelev Bæk åbnet. Med den seneste etape er stien således ført frem til Marbjerg og dermed er skabt en forbindelse helt til Fløng. Stien er allerede meget brugt af turcyklister – også større grupper.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Der er ingen kasseeffekt i 2015, da merforbruget på 15.634,42 kr. er fragået kassen i tidligere år.

  Plan- og Teknikudvalget. 19-08-2015, pkt. 155

  Anbefales.

  Fraværende: Lars Berg Olsen (V), Jonas Bejer Paludan (Ø)

  Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 392

  Udsat.

  Økonomiudvalget, 01-09-2015, pkt. 435

  Anbefales.
  Fraværende: Bent Jørgensen, Birgit Pedersen.

 • Pkt. 436 Indtægts- og udgiftsbevilling til projektet fart på sproget hos 2-3 årige

  Pkt. 436

  Indtægts- og udgiftsbevilling til projektet ”Fart på sproget hos 2-3 årige”

  Sagsnr. 271459 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har afsat midler til en udviklingspulje på dagtilbudsområdet. Roskilde Kommune har, på baggrund af ansøgning, fået tilsagn om 180.168 kr. til projektet ”Fart på sproget hos 2-3 årige”.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at indtægts- og udgiftsbevilling på 180.168 kr. godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har i årene 2015 -2017 afsat midler til en udviklingspulje på dagtilbudsområdet. Midlerne udmøntes gennem en ansøgningspulje med ansøgningsrunder i henholdsvis 2015, 2016 og 2017, og kan søges af kommunale, selvejende og private dagtilbud.
  Formålet med udviklingspuljen er at alle 0-5 årige børn trives og lærer så meget de kan, at betydningen af negativ social arv mindskes i forhold til børns trivsel og læring og at sprogudviklingen styrkes blandt de deltagende børn. Udviklingspuljen skal sikre et udbygget samarbejde mellem dagtilbuddene, hvor der især ønskes udveksling af god pædagogisk praksis mellem dagtilbuddene.
  6 af kommunens dagtilbud har i fællesskab i 2015 søgt om midler fra udviklingspuljen til projektet ”Fart på sproget hos 2-3 årige”.
  Projektet sætter særlig fokus på at højne kvaliteten i børnenes fysiske omgivelser, i børnenes relationer og i børnenes lege- og aktivitetsmuligheder. Formålet er at sikre børnene de bedste betingelser for at udvikle opmærksomhed, sociale, sproglige og kommunikative kompetencer, da det har stor betydning for børnenes muligheder for social deltagelse i overgangen fra vuggestue til børnehave. Der deltager ca. 75 2-3 årige børn fra 6 dagtilbud på tværs af kommunens områdestruktur i projektet.
  Projektet forventes startet i september 2015 og afsluttet i september 2016.
  Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har på baggrund af ansøgningen fra kommunens dagtilbud meddelt Roskilde Kommune et tilsagn på 180.168 kr. til projektet ”Fart på sproget hos 2-3 årige”.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Der søges om en indtægts-/udgiftsbevilling på 180.168 kr. til projektet.

  Skole- og Børneudvalget, 18-08-2015, pkt. 119

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 393

  Udsat.

  Økonomiudvalget, 01-09-2015, pkt. 436

  Anbefales.

  Fraværende: Bent Jørgensen, Birgit Pedersen.

 • Pkt. 437 Anlægsbevilling - Grøn Blå Strategi, vandplaner-indsatser

  Pkt. 437

  Anlægsbevilling - Grøn Blå Strategi, vandplaner-indsatser

  Sagsnr. 95151 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Realisering af de statslige vandplaner kræver gennemførelse af bindende indsatsprogrammer, der omfatter en række vandløbsindsatser samt vådområdeprojekter. Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb til udgifter og indtægter i forbindelse med dette arbejde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. i 2015 ved frigivelse af rådighedsbeløb vedr. udgifter til Grøn Blå Strategi, vandplaner-indsatser, og
  2. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. i 2015 vedr. indtægter til Grøn Blå Strategi, vandplaner-indsatser. Finansieres ved omplacering fra driftsbudget afsat til projektet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Til realisering af de statslige vandplaner er der i budgettet afsat midler til gennemførelse af projekter. Udgifterne til projektering og anlæg refunderes fuldt ud af staten.
  Reglerne for refusion af kommunernes udgifter til realisering af vandområdeplanernes indsatsprogram i den kommende planperiode 2016 - 2021 er endnu ikke forhandlet mellem Miljøministeren og KL. Det forudsættes, at udgifter til vandløbsprojekter og vådområdeprojekter refunderes fuldt ud af staten lige som i den nuværende planperiode.
  Projekterne søges gennemført, så de understøtter målene i kommunens Grøn Blå strategi. Det betyder for eksempel, at projekter, der bidrager til rekreative aktiviteter, prioriteres højest.

  Økonomi

  Sagen er udgiftsneutral i 2015.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2015:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2.000
  Anlæg, indtægter 0
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2.000
  Anlæg, indtægter 2.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -2.000
  Anlæg, indtægter 2.000
  Finansiering:
  Budgetomplacering 2.000

  Klima- og Miljøudvalget, 18-08-2015 pkt. 100

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 394

  Udsat.

  Økonomiudvalget, 01-09-2015, pkt. 437

  Anbefales.
  Fraværende: Bent Jørgensen, Birgit Pedersen.

 • Pkt. 438 Frigivelse af rådighedsbeløb - Jyllinge bymidte, Grønt forløb

  Pkt. 438

  Frigivelse af rådighedsbeløb – Jyllinge bymidte, Grønt forløb

  Sagsnr. 245175 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Frigivelse af rådighedsbeløb til udarbejdelse af hovedprojekt samt efterfølgende udbud og anlæg af det grønne forløb langs Kirkebjergvej og Bygaden 28.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb til Jyllinge bymidte, Grønt forløb,

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Projektet er en del af den samlede forskønnelse af området langs Kirkebjergvej mellem rundkørslen ved Planetvej og Jyllinge Bygade.
  Projektet har til formål at skabe en visuel forbindelse til fjorden fra byområdet og skabe en øget rekreativ værdi gennem større frodighed i plantning og mulighed for ophold.
  Projektet har været igennem en længere proces og flere borgermøder. Det har dannet grundlag for blandt lokalplanforslag for eventuel nedrivning af Fjordmuseet og opførelse af nye boliger, der er forelagt udvalget i anden sammenhæng, samt forslaget til opgradering af de grønne arealer og parkeringspladserne langs Kirkebjergvej.
  Projektet er sammenhængende med projektet Jyllinge Bymidte, Fjordkilen i budget 2015 på yderligere 2,8 mio. kr. Disse søges frigivet, når projektet er projekteret færdigt og anlægsarbejdet påbegyndt.
  Projektet starter: September 2015 og slutter januar 2016

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  De 2,8 mio. kr. er overført fra budget 2014.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager 2015:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2.800
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -2.800
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 19-08-2015, pkt. 146

  Anbefales.

  Fraværende: Lars Berg Olsen (V), Jonas Bejer Paludan (Ø)

  Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 395

  Udsat.

  Økonomiudvalget, 01-09-2015, pkt. 438

  Anbefales.
  Fraværende: Bent Jørgensen, Birgit Pedersen.

 • Pkt. 439 Frigivelse af rådighedsbeløb - Allehelgensgade

  Pkt. 439

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Allehelgensgade

  Sagsnr. 271394 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Frigivelse af rådighedsbeløb til projektering og omlægning af vejprofilet på Allehelgensgade fra Læderstræde til Stændertorvet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb til Allehelgensgade.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Allehelgensgade er i øjeblikket lukket på grund af Roskilde Forsynings ledningsarbejder. Efterfølgende udføres busfremkommeligshedsprojekt på vejstrækningen fra Jernbanegade til Borchsgade / Læderstræde, hvor Roskilde Kommune tilbage i 2013 modtog støttemidler fra staten.
  Som led i den samlede opgradering af Allehelgensgade er der i budget 2015 afsat midler til, at vejstrækningen fra Læderstræde til Stændertorvet omlægges således, at der skabes bedre forhold for cyklister og skabes et bedre og mere attraktivt bymiljø og sammenhæng til det nyomlagte Stændertorv. Vejprofilet udføres i stil med bymidtens øvrige gader, eksempelvis Sct. Ols Gade.
  Projektet starter i august 2015 og forventes afsluttet december 2015

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager 2015:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -2.000
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 19-08-2015, pkt. 147

  Anbefales.
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V), Jonas Bejer Paludan (Ø)

  Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 396

  Udsat.

  Økonomiudvalget, 01-09-2015, pkt. 439

  Anbefales.
  Fraværende: Bent Jørgensen, Birgit Pedersen.

 • Pkt. 440 Frigivelse af rådighedsbeløb - ombygning af Stændertorvet II. etape

  Pkt. 440

  Frigivelse af rådighedsbeløb - ombygning af Stændertorvet II. etape

  Sagsnr. 251016 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er budgetteret med en samlet anlægsbevilling på 40 mio. kr. til Stændertorvet. Fordelt med 10 mio. til I. etape, 18 mio. til II. etape og 9 mio. til III. etape, samt 3 mio. til busplan for Stændertorvet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 8,0 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb til ombygning af Stændertorvet II. etape.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  De 8 mio. kr. søges frigivet som den sidste frigivelsessag i II. etape i forbindelse med ombygningen af Stændertorvet.
  I løbet af 2014 og i første halvdel af 2015, er den østligste del af Stændertorvet renoveret med granitfliser og brosten på opholdsarealer og i kørebanen. I løbet af foråret 2015 er kørebanen i den nordlige del af torvet og Fondens Bro anlagt. I efteråret 2015 omlægges den centrale del af torvet, og hele torvet færdiggøres med beplantning og nyt inventar. Anlægsprojektet forventes afsluttet med udgangen af november.
  Projektet er startet og forventes afsluttet i december 2015

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015, idet rådighedsbeløbet er overført fra 2014 til 2015 og derfor afsat på budget 2015.
  Rådighedsbeløbet på 8 mio. kr. til ombygning af Stændertorvet II. etape søges frigivet til formålet.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2015:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -8.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -8.000
  Finansiering
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 19-08-2015, pkt. 148

  Anbefales.

  Fraværende: Lars Berg Olsen (V), Jonas Bejer Paludan (Ø)

  Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 397

  Udsat.

  Økonomiudvalget, 01-09-2015, pkt. 440

  Anbefales.
  Fraværende: Bent Jørgensen, Birgit Pedersen.

 • Pkt. 441 Frigivelse af rådighedsbeløb - ombygning af Stændertorvet III. og sidste etape

  Pkt. 441

  Frigivelse af rådighedsbeløb - ombygning af Stændertorvet III. og sidste etape

  Sagsnr. 251016 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er budgetteret med en samlet anlægsbevilling på 40 mio. kr. til Stændertorvet. Fordelt med 10 mio. til I. etape, 18 mio. til II. etape og 9 mio. til III. etape, samt 3 mio. til busplan for Stændertorvet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling og afsættes rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. vedrørende ombygning af Stændertorvet III. etape.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der søges om frigivelse af midlerne til III. etape i forbindelse med ombygningen af Stændertorvet.
  I løbet af 2014 og i første halvdel af 2015, er den østligste del af Stændertorvet renoveret med granitfliser og brosten på opholdsarealer og i kørebanen. I løbet af foråret 2015 er kørebanen i den nordlige del af torvet og Fondens Bro anlagt. I efteråret 2015 omlægges den centrale del af torvet, og hele torvet færdiggøres med beplantning og nyt inventar.
  Projektet er startet og forventes afsluttet i december 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Der er afsat 9 mio. kr. til III. etape i 2015. De 5 mio. kr. blev frigivet af byrådet den 28. november 2012, punkt 261, og der resterer dermed frigivelse af de sidste 4 mio. kr.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2015:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -9.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter
  -4.000
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 19-08-2015, pkt. 149

  Anbefales.

  Fraværende: Lars Berg Olsen (V), Jonas Bejer Paludan (Ø)

  Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 398

  Udsat.

  Økonomiudvalget, 01-09-2015, pkt. 441

  Anbefales.
  Fraværende: Bent Jørgensen, Birgit Pedersen.

 • Pkt. 442 Frigivelse af rådighedsbeløb - byudvikling/indsats i mindre bysamfund

  Pkt. 442

  Frigivelse af rådighedsbeløb - byudvikling/indsats i mindre bysamfund

  Sagsnr. 248036 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Midlerne til byudvikling/indsatser i mindre bysamfund foreslås fordelt til konkrete projekter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2015 afsattes rådighedsbeløb til byudvikling/indsats i mindre bysamfund til realisering af nedenstående projekter.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I budget 2015 er afsat 1,5 mio. kr. til udvikling i de mindre bysamfund. Forvaltningen peger på 4 projekter, der vil bidrage til at imødekomme ønsker og problemstillinger, der er rejst af lokalsamfundene, som bidrager til aktivering af udearealer, og som samlet kan rummes indenfor det afsatte beløb:

  1. Trafiksikkerhedsløsninger ved Gulddysse Kulturgård, ca. 400.000 kr.
  2. Tilskud til FDF og DDS, begge Gadstrup, til hhv. naturforhindringsbane/træningsfaciliteter og bålplads/shelter, der kommer såvel lokalsamfund som spejdergrupper til gode og åbner/aktiverer lokale arealer, samlet 500.000 kr.
  3. Aktivering af pladsen (udendørs møbler og forbedring af p-forhold) foran Ågerup Bibliotek, ca. 400.000 kr.
  4. Vindinge, opretning og aktivering af et lille grønt område kaldet Trekanten ved Tunevej, ca. 200.000 kr.

  Projektet forventes startet: September 2015
  Projektet forventet afsluttet: Udgangen af 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015, idet der er tale om disponering af midler, som er afsat i anlægsbudgettet.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2015:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.500
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.500
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 19-08-2015, pkt. 150

  Anbefales.

  Fraværende: Lars Berg Olsen (V), Jonas Bejer Paludan (Ø)

  Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 399

  Udsat.

  Økonomiudvalget, 01-09-2015, pkt. 442

  Anbefales.
  Fraværende: Bent Jørgensen, Birgit Pedersen.

 • Pkt. 443 Frigivelse af rådighedsbeløb - Helhedsplan for Halområdet

  Pkt. 443

  Frigivelse af rådighedsbeløb Helhedsplan for Halområdet

  Sagsnr. 262625 Økonomiudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Frigivelse af rådighedsbeløb til udarbejdelse af helhedsplan for halområdet i Jyllinge, og realisering af de første anlæg.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb til udarbejdelse af helhedsplan for halområdet i Jyllinge (centerkvarteret).

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Sideløbende med denne sag, fremlægges på Plan- og Teknikudvalget og på Kultur- og Idrætsudvalget til orientering en sag om Forslag til helhedsplan for halområdet i Jyllinge (til høring). Plan- og Teknikudvalget har på mødet den 19. januar 2015, punkt 4, besluttet, at forvaltningen skulle udarbejde en helhedsplan, og Kultur- og Idrætsudvalget har på mødet den 14. januar 2015, punkt 5, besluttet de grundlæggende principper for helhedsplanen.
  I budget 2015 er der afsat et rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr. til udarbejdelse af helhedsplanen samt til realisering af de første projekter i området. Der anvendes 200.000 kr. til udarbejdelse af helhedsplanen, mens de resterende 1,0 mio. kr. skal anvendes til et eller flere nærmere udvalgte anlæg, som udtages til detailprojektering og realisering.
  Projektet starter august 2015 og forventes afsluttet september 2016

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2015:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.200
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.200
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 19-08-2015, pkt. 151

  Anbefales.
  Fraværende: Lars Berg Olsen (V), Jonas Bejer Paludan (Ø)

  Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 400

  Udsat.

  Økonomiudvalget, 01-09-2015, pkt. 443

  Anbefales.
  Fraværende: Bent Jørgensen, Birgit Pedersen.

 • Pkt. 444 Frigivelse af rådighedsbeløb - Trekroner Campus, bylivsprojekter

  Pkt. 444

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Trekroner Campus, bylivsprojekter

  Sagsnr. 246244 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Frigivelse af rådighedsbeløb til en række projekter der har fokus på at understøtte udviklingen af byliv i Trekroner og binder by og uddannelsesinstitutioner sammen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2015 til bylivsprojekter i Trekroner jf. nedenfor ved frigivelse af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I udviklingsprogrammet for Trekroner Campus indgår en række projekter, som har fokus på at understøtte udviklingen af byliv i Trekroner og samspillet mellem bydelen og uddannelsesinstitutionerne RUC og UCSJ. Der er i budgettet afsat 1 mio. kr. i 2015 til realisering af projekter i samråd med aktørerne i området. Det foreslås, at de afsatte midler frigives med henblik på anvendelse til:
  - Forskellige lysprojekter med både permanente og midlertidige installationer, ca. 400.000 kr.
  - Et koncertarrangement 150.000 kr.
  - Pladsdannelse foran stationen og spændende fixpunkter, der binder sammen og viser vej ca. 350.000 kr.
  - 100.000 kr. til udvikling/indkøb af udlånsbokse el. lign. ved RUC’s bibliotek/Trekroner Hub.
  Projektet forventes startet: September 2015.
  Projektet forventet afsluttet: Udgangen af 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2015:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.000
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Plan- og Teknikudvalget. 19-08-2015, pkt. 152

  Anbefales.

  Fraværende: Lars Berg Olsen (V), Jonas Bejer Paludan (Ø)

  Økonomiudvalget, 26-08-2015, pkt. 401

  Udsat.

  Økonomiudvalget, 01-09-2015, pkt. 444

  Anbefales.
  Fraværende: Bent Jørgensen, Birgit Pedersen.

 • Pkt. 445 Eventuelt

  Pkt. 445

  Eventuelt

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 01-09-2015, pkt. 445

  - VL52
  - Borgmesterforedrag
  - Borgmesters efteruddannelse.
  - Ting- og Arrest huset/Jernbanegade.
  Fraværende: Bent Jørgensen, Birgit Pedersen.

 • Pkt. 446 Dispensation, etageareal, Strandgade 4A, 4000 Roskilde

  tegninger_-_strandgade_4a_4000_roskilde.pdf arealoverfoersel_-_strandgade_4a_4000_roskilde.pdf arealopgoerelse_og_delegation_-_strandgade_4a_4000_roskilde.pdf bemaerkninger_naboorientering_-_strandgade_4a_4000_roskilde.pdf brev_fra_ejer_om_politiske_visioner_vs_forvaltningsmaessig_praksis.pdf

  Pkt. 446

  Dispensation, etageareal, Strandgade 4A, 4000 Roskilde

  Sagsnr. 265622 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om dispensation til om- og tilbygning af ejendommen Strandgade 4A, 4000 Roskilde hvorved etagearealet overskrider forvaltningens delegation og den fastsatte bebyggelsesprocent for området.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller at der meddeles tilladelse til det ansøgte.

  Beslutningskompetence

  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Ejer af Strandgade 4A har søgt om tilladelse til at opføre en tilbygning på ca. 20 m² i grundplan på ejendommen. Tilbygningen indeholder trappefaciliteter til etagen i niveau med terræn, stue- og tagetagen, hvor der etableres toilet/bad. I niveau med terræn etableres et indbygget udhus i grundplanet, et overdækket indgangsparti og en altan/hævet terrasse. Da den underste etage er beliggende med gulv i terrænniveau og lofthøjden til bjælkelager er ca. 1,85 m, kan etagen ikke betragtes som en kælder og heller ikke anvendes som beboelsesrum. Arealet skal jf. Bygningsreglement 2010 medregnes til etagearealet. Ejendommens areal er 309 m², under forudsætning af arealoverførsel. Det ansøgte projekt medfører et etageareal på 173,44 m² med et boligareal på 122 m². Da etagearealet er større end 150 m² overskrides forvaltningens delegation. Se vedlagte arealopgørelse med delegationsplan og plan over arealoverførsel.
  Tilbygningen medfører, at bebyggelsesprocenten for ejendommen stiger fra 54,76 til 56,13. Den forholdsvis lille forøgelse skyldes, at der tilkøbes areal af naboejendommen. Lokalplanen 296 fastsætter bebyggelsesprocenten til 25, jf.§ 5.4.
  Da tilbygning placeres 2,5 m fra skel, og har en bygningshøjde på 8,5 m overskrides byggeretten i forhold til facadehøjden (det skrå højdegrænseplan). Det skrå højdegrænseplan er markeret med rødt på vedlagte tegning. Tilbygningen placeres i samme facadeflugt som eksisterende bygning på ejendommen. Samtidig med tilbygningen etableres bl.a. ovenlys, kviste og vinduer i eksisterende bebyggelse, se vedlagte tegning. I den oprindelige ansøgning var der kviste på begge sider af ejendommen, der var klart glas i stort vindue mod nabo og grunden var mindre. Ejer har fremsendt vedlagte brev om politiske visioner vs forvaltningsmæssig praksis.
  Sagen har været i naboorientering til de berørte naboer i området. Der er indkommet bemærkning fra ejer af Strandgade 4, om rigtigheden af de oplyste arealer, se vedlagte bemærkninger. Bemærkningen har været sendt i partshøring til ansøger, som har redegjort for arealerne.
  Forvaltningens indstilling begrundes med, at en dispensation ikke vil være i strid med lokalplanens formål, jf. Planlovens § 19, at tilbygningen ikke vil medføre væsentlige forøgede gener for de omkringliggende ejendomme og at den ansøgte tilbygning ikke adskiller sig fra det som tilstræbes i kvarteret.
  Ved vurderingen af dispensationen lægges der vægt på, at den ansøgte tilbygnings placering, udformning, afstand til skel og højde. Der lægges desuden vægt på de eksisterende forhold på ejendommene Strandgade 4, 4A og 6, i form af terræn, eksisterende bebyggelse, samt, at der er tale om et tæt bebygget område med mindre grunde og at der kan skabes en rimelig og hensigtsmæssig størrelse bolig på ejendommen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Plan- og Teknikudvalget. 19-08-2015, pkt. 144

  Udsættes.

  Fraværende: Lars Berg Olsen (V)

  Supplerende sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget udsatte sagen med henblik på besigtigelse den 25. august 2015.
  Som supplement til sagen har forvaltningen modtaget henvendelse fra ejer af Strandgade 4A og nabo (ejer af Strandgade 4), se vedlagte.
  Ejer af Strandgade 4A har i mail af 16. august 2015 kommenteret, at der på den kommunale ejendom Kastelsvej 2 er kvistvinduer mod naboejendommen Hedegade 10 og omvendt.
  Det kan oplyses, at kvistene på ejendommen Kastelsvej 2B (bygningen mod Hedegade 10) er placeret ca. 4 m fra skel, ifølge vores luftfoto.
  Ejendommen Hedegade 10 er ifølge vores byggesagsarkiv og BBR opført i 1912. Ejendommen er opført med kviste mod Kastelsvej 2. Afstanden til skel er i ansøgningen oplyst til 4 m på det korteste sted.
  Begge ejendomme er desuden beliggende i et andet lokalplanområde, hvorfor sagerne ikke er direkte sammenlignelige.
  Forvaltningen har den 9. juli 2015 modtaget supplerende bemærkninger fra ejer af Strandgade 4 (nabo) omhandlende, hvorledes tilbygningens areal skal beregnes og tilbygningens højde.
  Forvaltningen har efterfølgende gennemgået de af ansøger oplyste arealer for eksisterende bygning og tilbygning. Tegningerne og de oplyste arealer stemmer ikke overens og arealerne korrigeres derfor som følgende:
  Fremtidigt grundareal efter tilkøb af del af naboejendom: 309 m²
  Fremtidige boligareal: 130 m²
  Fremtidige etageareal: 182 m²
  Bebyggelsesprocenten bliver 59%.
  Det præciseres, at bygningen har samme fysiske rammer som tidligere oplyst.
  Arealet af bygningen er beregnet efter beregningsreglerne i Bygningsreglement 2010, BR11. Her er fastsat, at rum der går gennem flere etager kun medregnes til den etage, i hvilket gulvet er beliggende. Trapper, trapperum, altangange og elevatorskakte medregnes dog for hver etage, jf. BR10, bilag B.1.1.3.
  Det er forvaltningens vurdering, at der ikke er tale om et selvstændigt trapperum, adskilt fra den øvrige beboelse. I vores vurdering har bl.a. indgået, at tilbygningen er en integreret del, som står i åben forbindelse med den eksisterende bolig og desuden indeholder andre funktioner end trappe. Arealer med dobbelthøjt rum skal derfor kun medregnes i en etage.
  På baggrund af den ændrede bebyggelsesprocent skal sagen i fornyet naboorientering. Der er mulighed for, at den konkrete sag delegeres til forvaltningen, som behandler de indkomne bemærkninger og træffer afgørelse. Dette vil medføre den hurtigste behandling af sagen.
  Opmærksomheden henledes på, at en eventuel byggetilladelse først vil blive udstedt, når den matrikulære sag om arealoverførsel er godkendt af Geodatastyrelsen.

  Ny indstilling i sagen:

  Forvaltningen indstiller, at
  1) sagen sendes i fornyet naboorientering, og
  2) kompetencen til at træffe afgørelse i denne konkrete sag delegeres til forvaltningen

  Plan- og Teknikudvalget. 28-08-2015, pkt. 164

  Et flertal bestående af V, O og Ø afviser ansøgning om dispensation på det foreliggende grundlag. A kan ikke tiltræde flertallets beslutning og begærer sagen i byrådet.

  Økonomiudvalget, 01-09-2015, pkt. 446

  Oversendes til byrådets behandling.
  Fraværende: Bent Jørgensen, Birgit Pedersen.