You are here

Referat

Dato: Onsdag, November 2, 2016 - 08:15
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 510 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 510

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 02-11-2016, pkt. 510

  Godkendt.
  Fraværende: Lars Lindskov, Jeppe Trolle.

 • Pkt. 511 Anmodning om optagelse af sag om inklusionsboliger

  Pkt. 511

  Anmodning om optagelse af sag om inklusionsboliger

  Sagsnr. 286335 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Merete Dea Larsen (O) har anmodet om at få optaget sag om inklusionsboliger på Økonomiudvalgets dagsorden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Merete Dea Larsen, Dansk Folkeparti ønsker en sag op vedrørende muligheder for at etablere inklusionsboliger i Roskilde Kommune. Inklusionsboliger muliggør, at borgere der har brug for midlertidig hjælp (op til 2 år), hvor der gives intensiv støtte, forventes efter forløbet at kunne være i samfundet på lige vilkår med andre borgere og være selvforsørgende.
  Som bilag er vedhæftet link til lovforslaget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Bilag

  http://www.ft.dk/samling/20151/lovforslag/L153/index.htm

  Økonomiudvalget, 02-11-2016, pkt. 511

  Drøftet.

 • Pkt. 512 Orientering om modernisering af Planloven

  modernisering_af_planlov_-_vaesentligste_aendringer_af_betydning_for_roskilde_kommune.pdf

  Pkt. 512

  Orientering om modernisering af Planloven

  Sagsnr. 285650 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om lovforslag om modernisering af Planloven og betydningen for Roskilde Kommune.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Erhvervsstyrelsen har offentliggjort lovudkast til modernisering af Planloven. Lovforslaget svarer indholdsmæssigt til regeringsaftalen "Danmark i bedre balance – bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet" fra juni 2016.
  Et overordnet formål er at give kommuner, virksomheder og borgere mere frihed til at skabe vækst under fortsat hensyn til natur og miljø.
  Forvaltningen har vurderet betydningen for Roskilde Kommune, se vedlagte notat. På flere punkter giver ændringerne kommunen større råderum for mere lokalt baserede afgørelser ud fra konkrete afvejelser, frem for statslig regelstyring. På enkelte punkter mister kommunen indflydelse i forhold til de enkelte borgeres og virksomheders rettigheder.
  Af betydning for den kommunale planlægning kan især fremhæves mulighed for udviklingsområder inden for kystnærhedszonen, mindre restriktive detailhandelsregler, mere fokus på miljøforhold ved lokalplanlægning, samt øget mulighed for at dispensere fra lokalplaner til midlertidige anvendelser.
  Af punkter, hvor borgere og virksomheder får mere selvbestemmelse, kan især fremhæves udvidelser af ret til at bo i sommerhuse samt fritidshuse i landzone, ret til at udvide boliger op til 500 m2 uden landzonetilladelse, ret til at tage alle typer overflødiggjorte bygninger i anvendelse til andre formål og til at udvide sådanne bygninger.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Økonomiudvalget, 02-11-2016, pkt. 512

 • Pkt. 513 Orientering om lukkede sager og bilag

  Pkt. 513

  Orientering om lukkede sager og bilag

  Sagsnr. 239667 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om retningslinjer for lukkede sager og bilag.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med behandlingen af sag om ejerstrategi for Kara/Noveren besluttede Byrådet ved sidste byrådsmøde at overføre et lukket bilag til den åbne del af dagsordenen. Bilaget, som indeholdt et udkast til kommunernes ejerstrategi for Kara/Noveren I/S, var af forvaltningen i første omgang blevet vurderet til at indeholde strategiske overvejelser vedr. kommunens forretningsområde som interessent i selskabet, som burde være lukket. Endvidere var ejerstrategien endnu ikke endeligt godkendt i ejerkommunerne og således forsat genstand for eventuel videre forhandling. Efter forvaltningens opfattelse må det alligevel antages, at det er inden for rammerne af det konkrete juridiske skøn, at byrådet besluttede at sætte bilaget på åben dagsorden.
  Spørgsmålet om, hvorvidt en sag eller et bilag skal behandles som lukket afgøres efter styrelseslovens § 10, hvorefter byrådet kan bestemme, at en sag skal behandles for lukkede døre, når dette er nødvendigt for at varetage væsentlige offentlige interesser.
  Oplysninger kan være fortrolige navnlig af hensyn til:

  1. det offentliges økonomiske interesser, herunder udførelsen af det offentliges forretningsvirksomhed,
  2. enkeltpersoners eller private selskabers eller foreningers interesse i at beskytte oplysninger om deres personlige eller interne, herunder økonomiske, forhold, eller
  3. enkeltpersoners eller private selskabers eller foreningers økonomiske interesse i at beskytte oplysninger om tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold.

  Ifølge forvaltningsloven har alle, der virker inden for den offentlige forvaltning, tavshedspligt vedrørende fortrolige oplysninger, som erfares gennem hvervet. Videregivelse af fortrolige oplysninger kan straffes med bøde og op til 6 måneders fængsel.
  Det er en konkret juridisk vurdering, hvorvidt en oplysning er fortrolig, og om en sag skal lukkes eller ej, eller om bestemte bilag skal være lukkede. Det er forvaltningens ansvar at tilrettelægge sagerne i overensstemmelse med lovgivningen, herunder vurdere om en sag skal behandles for lukkede døre, og efterfølgende kan åbnes eller ej.
  Men der vil altid være et vist element af juridisk skøn i dette spørgsmål, og i sidste ende er det byrådet, som træffer den juridiske beslutning om, hvorvidt et bilag skal være åbent eller lukket. Forvaltningen tilstræber dog altid at tilrettelægge sagerne således, at de i videst muligt omfang kan behandles for åbne døre, herunder at bilag kan være åbne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016

  Økonomiudvalget, 02-11-2016, pkt. 513

 • Pkt. 514 Plan for udmøntning af budgetaftalen for 2017 på Økonomiudvalgets område

  Pkt. 514

  Plan for udmøntning af budgetaftalen for 2017 på Økonomiudvalgets område

  Sagsnr. 286058 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen fremlægger forslag til plan for udmøntning af de enkelte initiativer i budgetaftalen for 2017-2020 på udvalgets område, og der er mulighed for at spille ind med ideer til det analysearbejde, der igangsættes for at kunne håndtere budgetudfordringen for 2018-2020.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at planen for udmøntning af budgetaftalens initiativer på udvalgets område godkendes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Budget 2017 blev vedtaget af byrådet den 12. oktober 2016 og indeholder nye initiativer på udvalgets område. Nedenfor listes initiativerne med angivelse af, hvordan forvaltningen foreslår, at de nærmere udmøntes.
  - Sag vedr. økologisk forpagtning af jord 0,3 mio. kr. årligt. Sag forelægges ØU i 1. kvartal 2017.
  - Event- og erhvervspulje 2,5 mio. kr. i 2017 og 2018. Sag forelægges UVEG og ØU i 1. kvartal 2017
  - Forventet finanslovstilskud til ældreområdets demografi 5,0 mio. kr. årligt. Sag forelægges ØU, når resultatet af finansloven kendes – forventeligt 1. kvartal 2017
  - Skæve boliger (udmøntningen af udviklingspuljen) 1,0 mio. kr. i 2017 og 2018. Sag forelægges ØU i 1. kvartal 2017.
  - Pulje på 1,5 mio. kr. i 2017 til understøttelse af detailhandelsanalyse. Der vil være tale om opfølgning på workshops og sag om udmøntning forelægges ØU i 1. kvartal 2017.
  - Pulje til større arrangementer (udmøntning af udviklingspuljen) øges med 82.000 kr. i 2017. Udmøntes i forbindelse med konkrete ansøgninger. Lysfesten og Go Orange kan efter ansøgning forvente at opnå støtte fra puljen.
  - INSP! Kedelcentral 2,0 mio. kr. i 2017 og 2018 (udmøntning af udviklingspuljen). Der forelægges sag om udmøntning for Økonomiudvalget i december 2016.
  - Tilbagebetaling af lån til Arbejdsmarkeds Feriefond (sag forelægges på dette møde).
  Af præcisering og tillægsaftale til budgetforlig for 2017 fremgår, at forligspartierne konstaterer, at forhandlingsresultatet har en ubalance i overslagsårene, og at partierne derfor er enige om at igangsætte en proces med analyse og vurderinger på tværs af organisationen med henblik på at skabe balance i kommunens økonomi i kommende år. Såfremt udvalget har idéer eller forslag, som udvalget ønsker skal indgå i det videre arbejde, gives der hermed mulighed for at spille ind med idéer til analysearbejdet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Sagen vedrører udmøntning af nye initiativer i budgetaftalen 2017.

  Økonomiudvalget, 02-11-2016, pkt. 514

  Joy Mogensen kan deltage ved behandlingen af punktet.
  Godkendt.

 • Pkt. 515 Tilbagebetaling af lån til Arbejdsmarkedets Feriefond

  Pkt. 515

  Tilbagebetaling af lån til Arbejdsmarkedets Feriefond (AFF)

  Sagsnr. 95220 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har lån hos Arbejdsmarkedets Feriefond (AFF) til udløb i henholdsvis 2020 og 2025 for museumsøen og vandrehjemmet, og sagen omfatter forslag om tidligere indfrielse i 2016, da det giver den størst mulige rabat.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. forvaltningen sender anmodning til AFF om at søge bestyrelsens godkendelse af tidligere indfrielse i 2016 af lån vedr. museumsøen og vandrehjemmet til en samlet pris af 49,8 mio.kr.
  2. der gives en tillægsbevilling til indfrielse af lån hos AFF vedr. museumsøen og vandrehjemmet på i alt 49,8 mio.kr. i 2016 finansieret af kassebeholdningen.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingspunkt 1
  Byrådet for så vidt angår indstillingspunkt 2. Forelægges på Byrådets møde den 21. december, hvor resultatet af behandlingen i bestyrelsen for AFF er kendt.

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har lån hos feriefonden til udløb i 2020 på 44,6 mio.kr. vedr. museumsøen samt yderligere lån, som udløber i 2025 vedr. museumsøen på 8 mio.kr. og for Roskilde Vandrehjem på 4,25 mio.kr. Forvaltningen har på møde med AFF’s direktør drøftet, om der er andre muligheder end forfald i 2020 og i 2025, herunder afdrag over længere periode eller egentlig eftergivelse. På baggund af mødet kan oplyses, at Roskilde Kommune ikke har mulighed for at forlænge eller få noget eftergivet, men at der er mulighed for at opnå rabat ved at indfri tidligere. Det er almindelig praksis, at der for hvert år, der indfries før tid, gives 3 pct. rabat. (tilbagediskontering med 3 pct. pr. år) i lån som for museumsøen.
  Samme mulighed er ikke til stede for lånet vedr. vandrehjemmet, men det er direktørens vurdering, at der kan være mulighed for, at Kommunen kan opnå en rabat i form af en indfrielse til en lavere kurs, pga. sparede procesomkostninger hos AFF ved indfrielse før tid. At praksis med tilbagediskonteringen ikke er mulig for vandrehjemmet, skyldes, at denne mulighed ikke tidligere er udnyttet, da AFF tilbage i perioden 2006-2009 foreslog indfrielse efter denne praksis til vandrehjem generelt.
  I forbindelse med den første drøftelse med direktøren for AFF indgik en overvejelse om, at der kunne være en mulighed for, at Roskilde Kommune kunne indfri i henholdsvis 2016 og 2017 og alligevel opnå fuld tilbagediskontering til 2016. Det er nu direktørens vurdering, at der ved en deling over to år er en risiko for, at det vil betyde, at der mistes et års tilbagediskonterering for den del, der først betales i 2017. Det er derfor forvaltningens anbefaling at indfri fuldt ud i 2016 for at være sikre på at opnå den størst mulige rabat.
  Endelig vilkår om tidligere indfrielse for Roskilde Kommune forelægges for bestyrelsen i AFF på møde den 8. december.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen med 49.837.856 kr. i 2016. Hvis lånene ikke indfries før tid, vil de blive tilbagebetalt til den nominelle værdi på i alt 56,85 mio.kr. fordelt med 44,6 mio.kr. i 2020 og 12,25 mio.kr. i 2025. Der opnås således en rabat på 7,0 mio.kr., hvis bestyrelsen for AFF tilslutter sig vilkårene.

  Økonomiudvalget, 02-11-2016, pkt. 515

  Ad 1. "at" Godkendt.
  Ad 2. "at" Anbefales.

 • Pkt. 516 Boligselskabet Fjordbo - Regnskab 2014/2015

  notat_til_regnskab_20142015.pdf

  Pkt. 516

  Boligselskabet Fjordbo - Regnskab 2014/2015

  Sagsnr. 60480 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Regnskabet for Boligselskabet Fjordbo med tilhørende 5 afdelingsregnskaber er fremsendt til kritisk gennemgang via hjemmesiden almenstyringsdialog. Regnskab med revisionsprotokollat er godkendt af bestyrelsen. Det indstilles, at regnskaberne tages til efterretning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at regnskabet for Boligselskabet Fjordbo 2014/2015 tages til efterretning uden bemærkninger.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I henhold til bestemmelserne i de gældende regler i driftsbekendtgørelsens § 113 ”foretager kommunalbestyrelsen en kritisk gennemgang med henblik på at påse, om boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler”.
  For at sikre overholdelse af ovennævnte er det påset, at

  1. regnskaberne er revideret uden at have givet anledning til kritiske bemærkninger eller forbehold.
  2. der foreligger udfyldt autoriseret spørgeskema med eventuelle noter, og
  3. organisationens boliger vedligeholdes i tilstrækkeligt omfang.

  Herudover er styringsrapporten gennemgået og drøftet med Boligselskabet på dialogmøde den 5. oktober 2016. Der er ikke nævneværdigt at bemærke hertil.
  Fakta for organisation og afdelinger fremgår af vedlagte notat.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 02-11-2016, pkt. 516

  Anbefales.

 • Pkt. 517 Boligselskabet Sjælland - Regnskab 2015

  oekonominotat.pdf

  Pkt. 517

  Boligselskabet Sjælland - Regnskab 2015

  Sagsnr. 60478 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Regnskabet for Boligselskabet Sjælland med tilhørende 146 afdelingsregnskaber er fremsendt til kritisk gennemgang via hjemmesiden almenstyringsdialog. Regnskab med revisionsprotokolat er godkendt af bestyrelsen. Det indstilles, at regnskaberne tages til efterretning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at regnskabet for Boligselskabet Sjælland 2015 tages til efterretning uden bemærkninger.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I henhold til bestemmelserne i de gældende regler i driftsbekendtgørelsens § 113 ”foretager kommunalbestyrelsen en kritisk gennemgang med henblik på at påse, om boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler”.
  For at sikre overholdelse af ovennævnte er det påset, at

  1. regnskaberne er revideret uden at have givet anledning til kritiske bemærkninger eller forbehold.
  2. der foreligger udfyldt autoriseret spørgeskema med eventuelle noter, og
  3. organisationens boliger vedligeholdes i tilstrækkeligt omfang.

  Herudover er styringsrapporten gennemgået og drøftet med Boligselskabet på dialogmøde den 5. oktober 2016. Afdelinger med kritiske nøgletal eller væsentlige problemer blev gennemgået og de overvejende løsningsmodeller er helhedsplaner som vil blive iværksat over de kommende år. Boligselskabet gav en status herpå. Desuden blev procedurer for fremover at undgå regnskabstvister drøftet. Det er aftalt, at der fremover indkaldes til møde med afdelingsbestyrelse og Boligselskabet, når der fremkommer budget- eller regnskabstvister.
  Fakta for organisation og afdelinger fremgår af vedlagte notat.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Økonomiudvalget, 02-11-2016, pkt. 517

  Anbefales.
  Henrik Stougaard (Ø) tager forbehold.

 • Pkt. 518 OK-Fonden - Regnskaber for 2015

  notat_til_sagsfremstilling.pdf

  Pkt. 518

  OK-Fonden - Regnskaber for 2015

  Sagsnr. 81898 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Regnskaber for Boligorganisationen ”OK-Boliger i Ramsø Kommune” med 2 tilhørende afdelingsregnskaber, Boligorganisationen ”Botilbuddet Koglerne” med afdelingsregnskab og Boligorganisationen ”Ældreboliger Højvanggård” med afdelingsregnskab er fremsendt til kritisk gennemgang. Det indstilles, at regnskaberne tages til efterretning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at regnskaberne for OK-Boliger, Botilbuddet Koglerne og Ældreboliger Højvanggård for 2015 tages til efterretning uden bemærkninger.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I henhold til bestemmelserne i de gældende regler i driftsbekendtgørelsens § 113 ”foretager kommunalbestyrelsen en kritisk gennemgang med henblik på at påse, om boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler”.
  For at sikre overholdelse af ovennævnte er det påset, at

  1. regnskaberne er revideret uden at have givet anledning til kritiske bemærkninger eller forbehold.
  2. der foreligger udfyldt autoriseret spørgeskema med eventuelle noter, og
  3. organisationens boliger vedligeholdes i tilstrækkeligt omfang.

  Herudover er styringsrapporten gennemgået og drøftet med Boligselskabet på dialogmøde den 5. oktober 2016. Der er ikke nævneværdigt at bemærke hertil.
  Fakta for de enkelte organisationer / afdelinger fremgår af vedlagte notat.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Økonomiudvalget, 02-11-2016, pkt. 518

  Anbefales.

 • Pkt. 519 Ramsø Ældreboligselskab - Regnskab for 2015

  oekonominotat_2015.pdf

  Pkt. 519

  Ramsø Ældreboligselskab - Regnskab for 2015

  Sagsnr. 60481 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Regnskabet for Ramsø Ældreboligselskab med tilhørende 3 afdelingsregnskaber er fremsendt til kritisk gennemgang via hjemmesiden almenstyringsdialog. Regnskab med revisionsprotokollat er godkendt af bestyrelsen. Det indstilles, at regnskaberne tages til efterretning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at regnskabet for Ramsø Ældreboligselskab tages til efterretning uden bemærkninger.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I henhold til bestemmelserne i de gældende regler i driftsbekendtgørelsens § 113 ”foretager kommunalbestyrelsen en kritisk gennemgang med henblik på at påse, om boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler”.
  For at sikre overholdelse af ovennævnte er det påset, at

  1. Regnskaberne er revideret uden at have givet anledning til kritiske bemærkninger eller forbehold.
  2. Der foreligger udfyldt autoriseret spørgeskema med eventuelle noter.
  3. Organisationens boliger vedligeholdes i tilstrækkeligt omfang.

  Herudover er styringsrapporten gennemgået og drøftet med Boligselskabet på dialogmøde den 30. september 2016. Der er ikke nævneværdigt at bemærke hertil.
  Fakta for organisation og afdelinger fremgår af vedlagte notat.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 02-11-2016, pkt. 519

  Anbefales.

 • Pkt. 520 Valg af revisor til Østsjællands Beredskab

  Pkt. 520

  Valg af revisor til Østsjællands Beredskab

  Sagsnr. 279284 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Østsjællands Beredskab skal antage en uvildig revisor til lovpligtig revision af interessentselskabets regnskab, herunder indretning af sit kasse- og regnskabsvæsen. Beredskabskommissionens beslutning skal godkendes af interessentkommunernes byråd.

  Indstilling

  Det indstilles, at

  1. EY antages som uafhængig revisor for Østsjællands Beredskab, og beslutningen sendes til endelig godkendelse i statsforvaltningen, jf. fællesskabets vedtægter og
  2. Der tegnes en kontrakt på 4 år.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Ifølge styrelsesloven § 42 skal Østsjællands Beredskab lade sit regnskab samt indretning af sit kasse- og regnskabsvæsen revidere af en uafhængig revisor. Efter vedtægter for Østsjællands Beredskab skal valg af revisor godkendes af interessentkommunernes byråd. Endvidere kræves Statsforvaltningens godkendelse.
  Der er indhentet tilbud fra 4 revisionsselskaber: Deloitte, PWC, EY og BDO. Alle 4 revisionsselskaber har stor erfaring og kompetencer indenfor kommunal revision og vurderes derfor generelt egnede.
  På baggrund af kriterierne "pris" og "risiko for merudgifter" har Beredskabskommissionen peget på, at EY antages som uafhængig revision for Østsjællands Beredskab.
  Det foreslås, at der laves en aftale på 4 år.

  Økonomi

  Udgift til revisor indgår allerede i Østsjællands Beredskabs budget, som en del af udgifter til opgaver/ydelser, der tidligere blev varetaget af fælles funktioner i interessentkommunerne.

  Økonomiudvalget, 02-11-2016, pkt. 520

  Anbefales.

 • Pkt. 521 Anlægsregnskab - køb af 4 ejendomme, Sct. Hans

  Pkt. 521

  Anlægsregnskab - køb af 4 ejendomme, Sct. Hans

  Sagsnr. 283511 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for køb af 4 ejendomme på Toftebakken 9-12, Sct. Hans.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 25. marts 2015 en anlægsbevilling til købesum på 14,5 mio. kr. og bevilling til købsomkostninger på 100.000 kr. til køb af 4 ejendomme på Sct. Hans.
  Ejendommene er købt med overtagelsesdag 1. maj 2015 for en samlet købesum på 14,5 mio. kr. Købsomkostninger beløber sig til 88.660 kr.

  Økonomi

  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et mindreforbrug på 11.340 kr.
  Der er i 2016 afsat et rådighedsbeløb på 100.000 kr., og afholdt et forbrug på 88.660 kr., svarende til en positiv kasseeffekt i 2016 på 11.340 kr.

  Økonomiudvalget, 02-11-2016, pkt. 521

  Anbefales.

 • Pkt. 522 Anlægsregnskab - salg af Haraldsborg

  Pkt. 522

  Anlægsregnskab - salg af Haraldsborg

  Sagsnr. 283508 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for salg af Haraldsborg, Roskilde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 26. marts 2014 en anlægsbevilling til salgsindtægt på 28 mio. kr. og bevilling til udgift til salgsomkostninger på 200.000 kr. til salg af ejendommen Haraldsborg, Baldersvej 3, Roskilde.
  Ejendommen er solgt med overtagelse 1. december 2015, men købesummen på 28 mio. er først frigivet i 2016. Salgsomkostninger beløber sig til 166.800 kr.

  Økonomi

  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der en mindre udgift på 33.200 kr.
  Der er i 2016 afsat et rådighedsbeløb på 63.000 kr. til udgifter, og afholdt et forbrug på 29.655 kr., samt et rådighedsbeløb til indtægter på 28 mio. kr., hvor der er indgået indtægter på 28 mio. kr. Der har således været en nettomindreudgift i 2016 på 33.345 kr. der er tilgået kassebeholdningen i 2016.

  Økonomiudvalget, 02-11-2016, pkt. 522

  Anbefales.

 • Pkt. 523 Revidering af byrådets forretningsorden

  gaeldende_forretningsorden_for_byraadet.pdf udkast_til_ny_forretningsorden_for_byraadet.pdf bilag_til_forretningsorden_om_taletidsregler.pdf

  Pkt. 523

  Revidering af byrådets forretningsorden

  Sagsnr. 277191 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Indførelse af taletidsregler på baggrund af 3 måneders forsøg ved seneste byrådsmøder, samt 2. behandling af sproglig opdatering af byrådets forretningsorden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. taletidsregler for byrådsmøder godkendes, og
  2. forslag til sproglig opdatering af byrådets forretningsorden godkendes (2. behandling)

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget besluttede den 4. maj 2016 at afprøve forsøg med nye taletidsregler, således at der gives 3 minutters taletid til indlæg i talerækken, og 30 sekunders taletid til kortere bemærkninger uden for talerækken.
  På baggrund af forsøget foreslår forvaltningen at ordningen indføres permanent, og indskrives i bilag til forretningsordenen.
  Byrådet godkendte den 17. februar 2016 forslag til sproglig opdatering af forretningsordenen. Ændringer af byrådets forretningsorden skal godkendes af byrådet i to omgange, og forelægges derfor til 2. behandling.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016

  Økonomiudvalget, 05-10-2016, pkt. 459

  Ad 1. "at": Økonomiudvalget var enigt i at indføre regler om korte bemærkninger på 30 sekunder. Et flertal i Økonomiudvalget var endvidere enigt i at indføre begrænsning på taletiden på 3 minutter. Jeppe Trolle (B), Henrik Stougaard (Ø) og Lars Lindskov (C) ønsker ikke indførsel af begrænsning i taletiden på tre minutters taletid.
  Ad 2. "at" anbefales.

  Byrådet, 26-10-2016, pkt. 256

  Taget af dagsordenen. Genoptages i Økonomiudvalget.
  Fraværende: Jonas Bejer Paludan, Poul Lindor Nielsen.

  Økonomiudvalget, 02-11-2016, pkt. 523

  Der indføres korte bemærkninger på 30 sek. Mødelederen kan lukke talerliste for ordinær taletid, korte bemærkninger og hele debatten, under et punkt.
  Det præciseres at der er taletidsbegrænsning "op til" 3 minutter.
  Ved budgetbehandling indføres ordførerrunde uden begrænsning af taletiden.
  Medlemsforslag: en repræsentant får mulighed for at få ordet først. Taletidsbegrænsning er 5 min.
  Fagudvalgssager: udvalgsformand har mulighed for at få ordet først. Taletidsbegrænsning er 5 min.
  Ovenstående forelægges på næste Økonomiudvalgsmøde.
  Henrik Stougaard (Ø) tager forbehold.

 • Pkt. 524 Ejendom(Lukket)

 • Pkt. 525 Salg af byggejord(Lukket)

 • Pkt. 526 Eventuelt

  Pkt. 526

  Eventuelt

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 02-11-2016, pkt. 526

  - Pensamgrunden
  Fraværende: Karim Arfaoui.