You are here

Referat

Dato: Onsdag, December 2, 2015 - 08:15
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 562 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 562

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 02-12-2015, pkt. 562

  Leder af Musiconsekretariatet Katrine Nyland Sørensen, deltager under pkt. 563.
  Godkendt.
  Fraværende: Lars- Christian Brask, Joy Mogensen.

 • Pkt. 563 Orientering om udviklingen på Musicon

  kommunikationsplan_for_musicon_frem_mod_aabningen_af_arkitekturbiennalen_i_venedig_2016.pdf

  Pkt. 563

  Orientering om udviklingen på Musicon

  Sagsnr. 261267 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Musicons Sekretariatschef Katrine Nyland Sørensen giver en status over igangværende og kommende projekter på Musicon.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Musicon er nu trådt ind i en fase, hvor den varige by for alvor begynder at tage form, mens de midlertidige projekter fortsat udvikler sig.
  Første møde i Musicons advisory board har netop været afholdt. Medlemmer af Musicons advisory board er:
  - Mette Lis Andersen, bestyrelsesformand og direktør
  - Boris Brormann Jensen, arkitekt og konsulent
  - Frej Elbæk, direktør i Elbæk Strategi & Kommunikation
  - Allan Xenius Grige, konsulent hos Theatre Projects, London & Formand for IFEA Europe
  - Svend Heegaard, projektchef for Thomas B. Thriges Gade
  - Ulla Tofte, direktør for M/S Museet for Søfart
  - Joy Mogensen, Borgmester
  - Bent Jørgensen, medlem af byrådet (Venstre)
  - Henrik Stougaard, medlem af byrådet (Enhedslisten)
  - Henrik Kolind, Kommunaldirektør
  - Martin Holgaard, Direktør for By, Kultur & Miljø
  Advisory boardet ser Musicon som en unik byudviklingsmodel, da den ikke kun fokuserer på mursten og veje, men også er en fantastisk alliance mellem civilsamfund, marked og kommune, hvor vi også lægger vægt på borgerinvolvering og udvikling. Så Musicon er ikke ”bare” en bydel, men også en form for lærende organisation.
  Dog skal vi blive bedre til at kommunikere, hvad Musicon er for et sted, og til at skabe en samlende visuel identitet for området. Hvordan vi får skabt en struktur, der binder alle elementerne på Musicon sammen, er en opgave, som sekretariatet går i gang med at løse sammen med aktørerne på Musicon.
  På baggrund af en ansøgning fra sekretariatet, er Musicon blevet udtaget til at blive en del af udstillingen i den danske pavillon på Arkitekturbiennalen i Venedig i 2016. Ikke bare Musicon, men også hele Roskilde, får dermed en enestående eksponering da Biennalen er arkitekternes og byplanlæggernes svar på Oscaruddelingerne. På Arkitekturbiennalen kommer der 300.000 besøgende. Dernæst vises udstillingen på DAC i København, inden den rejser videre til Utzon Centret i Aalborg for til sidst at tage til Japan.
  I bilaget kan ses en oversigt over, hvordan Musiconsekretariatet tilrettelægger en kommunikationsplan for arbejdet hen mod Biennalen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 02-12-2015, pkt. 563

  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 564 Orientering om kommende større sager - december 2015

  Pkt. 564

  Orientering om kommende større sager - december 2015

  Sagsnr. 258315 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:
  - Planstrategi (endelig vedtagelse)
  - Udmøntning af Budget 2016
  - Program for januarseminar
  - Helhedsplan for Skousbo (endelig vedtagelse)
  - Forslag til kommuneplantillæg for Skousbo
  - Høringssvar til Regionens forslag til Råstofplan 2016
  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:
  - Forslag til kommuneplantillæg for Kildegården
  - Opstart på planlægning for Ny Østergade-arealet (VVM,kp-tillæg, lokalplan)
  - Forslag til kommuneplan
  - Godkendelse af helhedsplan for Kildegården
  - Orientering om kommunens likviditet og forbrugsoversigt
  - Program for ØU’s og Direktionenes strategiseminar
  - Orientering om fællesmøde og styringsdialog med boligselskaberne
  - Program for forårsseminar
  - Endelig låneoptagelsen for foregående år
  - Godkendelse af tidsplan for budget

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Økonomiudvalget, 02-12-2015, pkt. 564

  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 565 Anmodning fra Enhedslisten om optagelse af sag på dagsordenen - Forslag om generel tilladelse til vielser i Roskilde Kommune

  Pkt. 565

  Anmodning fra Enhedslisten om optagelse af sag på dagsordenen - Forslag om generel tilladelse til vielser i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 276447 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Enhedslisten har anmodet om at få optaget en sag på dagsordenen til byrådets møde om – Forslag om generel tilladelse til vielser i Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Enhedslisten v/Jonas Bejer Paludan har anmodet om, at følgende optages på byrådets dagsorden:
  ”På vegne af Enhedslisten byrådsgruppe ønsker jeg at fremsende nedenstående forslag til byrådets behandling:
  Forslag om generel tilladelse til vielser i Roskilde Kommune
  Ifølge gældende regler ligger retten til at foretage borgerlige vielse hos borgmesteren i den enkelte kommune og i Roskilde Kommune har borgmesteren bemyndiget alle byrådsmedlemmer til at foretage vielser på hendes vegne. Et privilegium som mange byrådsmedlemmer i Roskilde Kommune har benyttet sig af.
  Vielseskompetencen var længe begrænset til at foregå indenfor borgmesterens egen kommune, men med lovændringen af 1/7/2014 blev det muligt at foretage vielser i andre kommuner, forudsat at disse kommuner gav deres tilladelse til vielsen.
  Den 3. september 2014 besluttede byrådet i Roskilde at borgmesteren har kompetence til at godkende ansøgninger om tilladelser om vielser indenfor kommunegrænsen.
  I Roskilde Kommune har vi en naturlig interesse i at vise vores kommune frem. Vi vil meget gerne have besøg udefra og byder mange forskellige mennesker velkommen hvert år. Her ligger det lige for, at give en generel tilladelse til at vielsesbemyndigede fra andre kommuner får lov til at foretage vielser indenfor Roskilde Kommunes grænser.
  Derfor indstilles følgende til byrådets godkendelse:
  Indstilling:
  1. Der gives generel tilladelse til at vielsesbemyndigede fra andre kommuner foretager vielser inden for Roskilde Kommunes grænser.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Byrådet, 25-11-2015, pkt. 323

  Et enigt byråd besluttede at sende sagen til Økonomiudvalget.
  Fraværende Bente Dieckmann, Tomas Breddam.

  Økonomiudvalget, 02-12-2015, pkt. 565

  Den nuværende praksis fastholdes og præciseres på kommunens hjemmeside.
  Sagen slutter ved denne behandling i Økonomiudvalget.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 566 Budgetopfølgning pr. 31. oktober

  bilag_til_oekonomiudvalgets_budgetopfoelgning_pr._31._oktober_2015.pdf notat_til_budgetopfoelgning_pr._31._oktober.pdf

  Pkt. 566

  Budgetopfølgning pr. 31. oktober

  Sagsnr. 269267 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015 fremlægges til godkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at budgetopfølgning pr. 31. oktober 2015 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Figur 1: Samlet resultat af budgetopfølgningen (forventet årsregnskab) i mio. kr.

  *Nettomindreindtægt på ordinær drift er sammensat af merindtægt på skatter, tilskud /udligning og renter og merforbrug på serviceudgifter, overførselsudgifter og øvrige ikke-serviceudgifter.
  **Merforbrug på anlæg finansieres af rammeoverførsler fra 2014.
  Resultat af budgetopfølgningen for de enkelte fagområder under Økonomiudvalget kan ses i bilag.
  Resultat af forventet årsregnskab 2015 uddybes i bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Det forventede årsregnskab for kommunen som helhed viser uændrede likvide aktiver i forhold til oprindeligt budget. I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. august 2015 er der tale om en forbedring på 19,8 mio. kr. Denne forbedring skyldes, at forbruget på anlæg er nedjusteret i forhold til sidste opfølgning. Samtidig er de forventede overførsler på anlæg blevet større.

  Økonomiudvalget, 02-12-2015, pkt. 566

  Godkendt.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 567 Inddrivelse uden SKAT

  opkraevning_uden_efi.pdf

  Pkt. 567

  Inddrivelse uden SKAT

  Sagsnr. 275406 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen fremlægger forslag til ændring af praksis for inddrivelsen fra Roskilde Kommunes side ved at øge indsatsen for at reducere tab. Dette foreslås som følge af, at SKAT har stoppet inddrivelsen af restancer hos borgere og virksomheder og dermed ikke lever op til deres forpligtigelse om at varetage den opgave. Den øgede indsats finansieres indenfor de nuværende rammer og forventes at føre til, at kommunen kan undgå større afskrivninger.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune øger indsatsen for at inddrive restancer hos borgere og virksomheder som følge af, at SKAT ikke lever op til deres forpligtigelse til at løse opgaven.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde kommune oversender i dag automatisk restancer til SKAT, såfremt der ikke er betalt eller indgået afdragsordning efter 2 rykkere. SKAT har stoppet inddrivelsen og lever derfor ikke længere op til deres forpligtigelse til at varetage opgaven med inddrivelse. SKAT kan pt. ikke oplyse, hvornår de kan genoptage inddrivelsen. Ved ikke at oversende kravene til SKAT hurtigt og i stedet øge Roskilde Kommunes egen indsats forventes Roskilde Kommune at kunne opnå en del indbetalinger ved at ændre praksis. Dette kan bl.a. ske ved at opsøge borgere og virksomheder med henblik på forhandling om afdragsordninger, jf. foreslåede tiltag i notatet.
  Ændringen af praksis sker så hurtigt som muligt og forventes først afsluttet, når SKAT har vist, at de effektivt kan inddrive kommunens krav.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssig konsekvens i 2016 og 2017 da den ekstra udgift på ca. 0,6 mio.kr. i 2016 og 0,4 mio.kr. i 2017 finansieres indenfor de nuværende økonomiske rammer. Udgiften vedrører ansættelse af medarbejder i tidsbegrænset stilling, samt anskaffelse og drift af ”Mit betalingsoverblik”.
  Hvis indsatsen ikke ændres, vil det på kort sigt betyde tab af likviditet som følge af manglende indbetalinger i forhold til normalt. Det vurderes at udgøre ca. 1,9 mio. kr. i 2015 og ca. 11 mio.kr. i 2016 og frem.
  Det endelige regnskabsmæssige tab kommer først ved afskrivning af krav. Folketinget har netop vedtaget lov, der forlænger forældelsen af krav, der er sendt til SKAT, med 3 år. En mere offensiv kommunal strategi over for skyldnere forventes at kunne begrænse afskrivningerne.

  Økonomiudvalget, 02-12-2015, pkt. 567

  Anbefales.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 568 Byrådets vision og det videre arbejde med indsatserne

  Pkt. 568

  Byrådets vision og det videre arbejde med indsatserne

  Sagsnr. 255196 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet skal på baggrund af drøftelserne på augustseminaret den 27. - 28. august 2015 godkende det videre forløb med vision og indsatser for byrådets arbejde i perioden 2015-2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Byrådets vision indarbejdes i såvel de nye som eksisterende politikker og projekter, som de relevante fagudvalg arbejder med. Samtidig skal forvaltningen tilrettelægge arbejdet efter byrådets visioner, og
  2. de 4 indsatser integreres i det samlede planarbejde politisk og administrativt. Økonomiudvalget er ansvarligt for arbejdet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 29. april 2015 byrådets vision. Den 17. juni 2015 godkendte byrådet 4 ligestillede indsatser og målsætninger. Indsatserne er Erhverv og viden, ZebraByprojektet, Bymidten som kraftcenter og Kerneopgaven i fokus.
  Efterfølgende har byrådet på augustseminaret den 27. - 28. august 2015 drøftet det videre forløb med vision og indsatser for byrådets arbejde i perioden 2015-2018. Det videre forløb med vision og indsatser blev senest behandlet i Økonomiudvalget den 9. september 2015, hvor sagen blev udsat.
  Byrådet bakker fortsat op omkring indsatserne som vigtige pejlemærker for Roskilde Kommunes fortsatte udvikling.
  Byrådet ønsker, at visionen indarbejdes i såvel de nye som eksisterende politikker og projekter, som de respektive og relevante fagudvalg arbejder med. Samtidig skal forvaltningen fremadrettet tilrettelægge arbejdet med byrådets vision som et tydeligt pejlemærke. Økonomiudvalget er ansvarligt for arbejdet, som årligt afrapporteres og drøftes på byrådets forårsseminar.
  Byrådet udtrykte på augustseminaret overordnet enighed om, at det planlagte arbejde med de fire vedtagne indsatser skal integreres i det samlede planarbejde politisk og administrativt, da byrådet ikke ønsker særskilte initiativer. Således skal visionen tydeligt præge det arbejde, der gives i kommunens generelle serviceydelser.
  Vedrørende indsatsen om Erhverv og viden skal nævnes, at arbejdet med IQ er igangsat, der er inviteret til møde med de interesserede parter den 16. oktober 2015 og den 1. januar 2016 forventes IQ at blive etableret som en selvstændig forening. Økonomiudvalget samt udvalget for udvikling, vækst og globalisering følger arbejdet tæt.
  Vedrørende indsatsen om ZebraBy skal nævnes, at arbejdet med ZebraBy fortsat kører. Byrådet godkendte den 3. september 2014 en videreførelse af ZebraByprojektet i Æblehaven/Rønnebærparken, hvilket byrådet blev orienteret om på forårsseminar den 20. april 2015.
  Vedrørende indsatsen om bymidten som kraftcenter er der vedtaget en handleplan og strategiplan for udviklingen, som følges tæt at Plan og teknikudvalget, som senest den 3. juni 2015 blev orienteret om status.

  Vedrørende indsatsen om kerneopgaven i fokus erindsatserne placeret i relevant fagudvalg, der fremlægger en årlig status på et byrådsseminar.
  På den baggrund indstiller forvaltningen, at byrådets vision indarbejdes såvel i de nye som eksisterende politikker og projekter, som de relevante fagudvalg arbejder med. Samtidig skal forvaltningen tilrettelægge arbejdet efter byrådets vision. De 4 indsatser integreres i det samlede planarbejde politisk og administrativt. Økonomiudvalget er ansvarligt for arbejdet, som årligt afrapporteres på byrådets forårsseminar.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 02-12-2015, pkt. 568

  1. "at" anbefales.
  2. "at" de fire indsatser integreres i det samlede planarbejde politisk og administrativt. Den politiske integration handler i første række om de respektive fagudvalg, men Økonomiudvalget har det overordnede ansvar.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 569 Program for seminar for Økonomiudvalg januar 2016

  program_for_oekonomiudvalgets_januarseminar_2016.pdf

  Pkt. 569

  Program for seminar for Økonomiudvalg januar 2016

  Sagsnr. 204800 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen giver en orientering om Økonomiudvalgets strategiseminar den 21. og 22. januar 2016, der som de bærende elementer har planlægning af budget 2017 og det videre politiske arbejde. Samtidig forelægges endeligt program til godkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at programmet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalgets strategiseminar med deltagelse af direktionen har som bærende element fokus på planlægning af budget 2017. Drøftelserne på selve seminaret forventes at afføde forslag til den videre proces.
  Henrik Kolind præsenterer Økonomiudvalget for analyser af udvalgte områder med henblik på besparelser på budget 2017. De øvrige direktører supplerer med input fra deres respektive områder.
  Udvalget drøfter det videre politiske arbejde omkring økonomien, herunder fordelingen mellem fagudvalg og økonomiudvalg, frem mod forårsseminaret 2016.
  Endvidere drøftes arbejdet med større plan- og salgssager f.eks. slagterigrunden.
  Ydermere foreslår forvaltningen, at udvalget kan præsenteres for og drøfte én eller flere af følgende emner:
  - Evt. et erhvervsemne, f.eks. formand for IQ eller en virksomhed fra Roskilde.
  - Evt. orientering om flygtninge.
  - Evt. oplæg om internationalisering.
  - Evt. oplæg fra Borgerrådgiveren om status for 2015.
  - Evt. drøftelse af omgangstonen.
  Programmet for seminaret er vedlagt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. Det er en praksis, at udvalget afholder strategiseminar i januar, og udgiften dækkes af Økonomiudvalgets egen udvalgspulje.

  Økonomiudvalget, 02-12-2015, pkt. 569

  Godkendt. Af andre emner sættes IQ, flygtninge og byggesager på programmet.
  Sag om forretningsorden sættes på møde i Økonomiudvalget i januar.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 570 Renoveringsstøtte til afdeling Mølleengen, Roskilde Nord Boligselskab

  finansieringsbudget.pdf skema_a.pdf

  Pkt. 570

  Renoveringsstøtte til udskiftning af tag i afdeling Mølleengen, Roskilde Nord Boligselskab

  Sagsnr. 276217 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Nord Boligselskab har for boligafdelingen Mølleengen udarbejdet en helhedsplan og har i den forbindelse fremsendt ansøgninger vedlagt skema A vedrørende to renoveringssager mv. Der foreligger tillige en ansøgning om kommunal kapitaltilførsel i form af et rente- og afdragsfrit lån.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. skema A for byggeskader, forbedringer og miljøforbedrende foranstaltninger videresendes med anbefaling til Landsbyggefonden
  2. kommunen påtager sig garanti på 15,828 mio. kr. for så vidt angår de støttebærende lån (med regaranti fra Landsbyggefonden), samt eventuel garanti på op til 1,170 mio. kr. for det ustøttede lån
  3. forvaltningen bemyndiges til at godkende skema B vedrørende renoveringssagen, hvis dette ikke indeholder væsentlige overskridelser, samt byggeregnskabet i skema C.
  4. boligafdelingen kan optage støttede og ustøttede lån til de pågældende arbejder på henholdsvis 15,828 mio. kr. og 1,170 mio. kr.
  5. der ydes et rente- og afdragsfrit lån på 0,200 mio. kr. til kapitaltilførsel finansieret af det afsatte budget til grundkapitalindskud
  6. fritagelse for indbetaling til boligselskabets dispositionsfond godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Nord Boligselskab har fremsendt skema A vedrørende renoveringsarbejder i afdeling Mølleengen i forbindelse med udskiftning af tag mv. for henholdsvis 15,827 mio. kr. (støttet del) og 2,407 mio. kr. (ustøttet del)
  Den støttede del vedrører renovering, ombygning, tilgængelighed og miljøfremmende foranstaltninger for 15,827 mio. kr. med regaranti fra Landsbyggefonden på 50%, dvs. 7,914 mio. kr. Den ustøttede del på 2,407 mio. kr. vedrører forbedrings- og opretningsarbejder, og udgøres af 1,170 mio. kr. i ustøttet lån, 1 mio. kr. i kapitaltilførsel og 0,237 mio. kr. i egen trækningsret af opsparede midler i Landsbyggefonden. Samlede lån udgør i alt 16,998 mio. kr.
  Kommunen har modtaget en forhåndsvurdering fra Landsbyggefonden og en finansieringsskitse fra boligorganisationens administration – KAB. Det fremgår heraf, at Landsbyggefonden er indstillet på at yde støtte på et samlet lån af den nævnte størrelse.
  De påtænkte renoveringsarbejder vil medføre en huslejenedsættelse i afdelingen fra det nuværende gennemsnitsniveau på 1.072 kr. pr. m2 årligt til 972 kr. pr. m2 årligt. Der foretages efter udførelsen af arbejdet en besparelse på driften. Primært på henlæggelser og almindelig vedligehold. Der ydes desuden kapitaltilførsel efter femtedelsordningen på samlet 1mio. kr., og heraf udgør kommunens andel 1/5 i form af et rente- og afdragsfrit lån på 0,200 mio. kr.
  Afdelingsmødet har den 10. april 2014 godkendt arbejdernes udførelse og den deraf følgende lavere leje.
  Af Landsbyggefondens indstilling i denne sag fremgår, at det forudsættes at kommunen indstiller til fondens godkendelse, at afdelingen fritages for indbetaling til Boligselskabets dispositionsfond, når de støttede lån udløber. Dette beløb udgjorde i afdelingens seneste regnskab (2013/14) 663.571 kr.

  Økonomi

  Kommunen skal yde et rente- og afdragsfrit lån på 0,200 mio. kr., som finansieres af det afsatte budget til grundkapitalindskud.
  Kommunen skal desuden påtage sig den garantiforpligtelse, som følger af optagelsen af de støttebærende lån. Den samlede garantiforpligtelse kommer til at udgøre 15,828 mio. kr., og heraf godtgør Landsbyggefonden halvdelen (50 %).
  For det ustøttede lån til renoveringsarbejder forventes en garanti på hele lånets beløb, hvilket indebærer en kommunal garanti på 1,170 mio. kr. Det er dog ikke oplyst, om der i den konkrete sag vil blive stillet krav om garantier, men for det tilfælde at dette måtte blive aktuelt, indgår disse i indstillingen. Garantikravet på støttet såvel som ustøttet lån medregnes ikke i kommunens låneramme i henhold til lånebekendtgørelsen.

  Økonomiudvalget, 02-12-2015, pkt. 570

  Anbefales.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 571 Godkendelse af takster for vand og spildevand 2016

  betalingsvedtaegter_for_roskilde_spildevand_-_oktober_2015.pdf regulativ_for_roskilde_vand_-_oktober_2015.pdf

  Pkt. 571

  Godkendelse af takster for vand og spil-devand 2016

  Sagsnr. 196939 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Bestyrelsen for Roskilde Forsyning A/S har fremsendt takster for vand og spildevand for 2016. Byrådet skal godkende, om de fastsatte takster opfylder gældende lovgivning, herunder at de fastsatte prislofter er overholdt.
  Taksten for fjernvarme skal anmeldes til Energitilsynet og forelægges for byrådet til orientering.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til takster fra bestyrelsen for Roskilde Forsyning A/S samt betalingsvedtægt for spildevand oktober 2015 og regulativ for Roskilde Vand oktober 2015 godkendes, idet taksten for spildevand fastsættes til kr. 29,80 ex. moms pr. m3 for år 2016, og taksten for vand fastsættes til kr. 16,75 ex. moms pr. m3 for år 2016.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen for Roskilde Forsyning A/S har på deres møde den 23. november 2015 besluttet at indstille følgende takster for 2016 til godkendelse:

  Spildevand:

  En takst i 2016 på kr. 29,80 ex. moms pr. m3 - dette er uændret i forhold til 2015.
  Afgørelse om prisloft er udsendt fra Forsyningssekretariatet den 8. oktober 2015. Prisloftet udgør kr. 39,59 inkl. afgifter, men ex. moms pr. m3, og den vedtagne takst overholder prisloftet.
  På spildevand er der lovmæssigt indført en trappemodel, som giver konkurrenceudsatte virksomheder med et vist forbrug en procentvis prisreduktion, som indfases over de næste 3 år.

  Vand:

  En takst i 2016 på kr. 16,75 ex. moms pr. m3 (10,50 kr. plus statsafgift 5,86 kr. og drikkevandsbidrag 0,39 kr.) og afgift 300 kr./måler. Taksten for vand var fastsat til kr. 18,11 ex. moms pr. m3 for 2015. Dette er en nedsættelse i forhold til 2015 på 7,5%.
  Afgørelse om prisloft er udsendt fra Forsyningssekretariatet den 8. oktober 2015. Prisloftet udgør kr. 30,74 - inkl. afgifter, men ex. moms pr. m3, og den vedtagne takst overholder prisloftet.
  Byrådet skal godkende taksterne ud fra en legalitetskontrol. Det vil sige, at byrådet skal vurdere, om de fastsatte takster opfylder den gældende lovgivning, og om de fastsatte prislofter er overholdt. Prisloftet er fastsat af Forsyningssekretariatet under Konkurrencestyrelsen.
  Forvaltningen har gennemgået taksterne og kan bekræfte, at gældende lovgivning og fastsatte prislofter er overholdt.

  Fjernvarme:

  Taksten for fjernvarme anmeldes til Energitilsynet. Taksten er i 2016 på kr. 480,00 ex. moms pr. MWh. Dette er uændret i forhold til 2015. Taksten oplyses alene til orientering for byrådet.

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Konsekvenser for en gennemsnitlig husstand i parcelhus.

  Forbrugerudgifter incl. målerleje årligt
  (kr. inkl. moms og afgift.)
  2015 2016 Stigning
  Vand (120 m3) 3.089 2.888 -201
  Spildevand (120 m3) 4.470 4.470
  Udgift vand og spildevand 7.559 7.358 -201
  Varme (18,1 MWh) 13.410 13.410 0
  Samlet udgift 20.969 20.768 -201

  Økonomiudvalget, 02-12-2015, pkt. 571

  Anbefales.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 572 Forslag om landsbyrådenes dag

  Pkt. 572

  Forslag om landsbyrådenes dag

  Sagsnr. 275947 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Det foreslås, at der hvert andet år med start i 2016 afholdes landsbyrådenes dag, hvor repræsentanter for kommunens landsbyråd orienteres om aktuelle emner og udviklingsområder, der påvirker de mindre lokalsamfund.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag om landsbyrådenes dag hvert andet år og nedenstående rammeprogram godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen foreslår, at der hvert andet år med start i 2016 afholdes landsbyrådenes dag. Der inviteres 2 repræsentanter fra hvert landsbyråd/landsbylaug.
  Det er væsentligt, at det er landsbyråd eller landsbylaug, som tegner hele bysamfundet, der inviteres. I områder, hvor der ikke findes landsbyråd eller bylaug, opfordres grundejerforeningerne til at organisere sig i et landsbyråd. Hvis en grundejerforening dækker et helt byområde, inviteres foreningen.
  Forvaltningen har kontaktoplysninger på nogle landsbyråd, men listen er ikke udtømmende. Det vil derfor udover direkte invitationer være nødvendigt at annoncere efter deltagere i lokalpressen.
  Det foreslås, at det første arrangement finder sted i maj måned 2016 kl. 17-20 i kantinen på rådhuset, og borgmesteren byder velkommen ved arrangementet.
  Forvaltningen foreslår, at arrangementet i øvrigt forankres i Plan- og Teknikudvalget og Den Politiske Følgegruppe for zebrabyerne. Der vil altid være aktuelle emner fra disse udvalg af interesse for lokalområderne. Aktuelle emner fra andre dele af kommunen kan også bringes op på møderne. Det kunne være idræts-, skole- eller klimaområdet.
  Forslag til programramme:
  - Velkomst
  - Kommuneplan – de overordnede linjer for udvikling og landsbyernes rolle.
  - Hvad er på vej i 2016 i landsbyerne? Trafik- og trafiksikkerhedsinitiativer, nye rekreative områder, cykelstier osv.
  - Projekter på vej – drøftelser v. stande (f.eks. Olielandsbyer og Zebrainitiativer)
  - Landsby- og bydelsprisen – baggrund for indstiftelse og hvordan ansøges
  - Evaluering og afslutning

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015 og 2016, idet det foreslås, at arrangementet afholdes indenfor anlægsrammen. I forbindelse med frigivelsessagen vedr. anlægsmidler til byudvikling/indsats i mindre bysamfund (Zebraby) vil forvaltningen foreslå, at en lille del af midlerne reserveres til dette arrangement.

  Økonomiudvalget, 02-12-2015, pkt. 572

  Anbefales.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 573 Forslag til kommuneplantillæg 21 til Holmehøj etape 4 (til høring)

  kommuneplantillaeg_21_til_hoering.pdf

  Pkt. 573

  Forslag til kommuneplantillæg 21 til Holmehøj etape 4 (til høring)

  Sagsnr. 270557 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  En privat grundejer ønsker at udvikle boligområdet Holmehøj i Gundsømagle med yderligere 28 åben-lav boliger. Dette kræver udarbejdelse af en ny lokalplan samt kommuneplantillæg 21.
  Forvaltningen foreslår, at kommuneplantillægget alene behandles i Økonomiudvalget, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til kommuneplantillæg 21 sendes i offentlig høring fra den 11. december 2015 til den 5. februar 2016 sammen med lokalplan 633.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget vedtog på møde den 19. august 2015, punkt 333, at udarbejde et tillæg 21 til Kommuneplan 2013 for at imødekomme en privat grundejers ønske om at udvide boligområdet Holmehøj med 4. etape.
  Grundlaget for udviklingen er en helhedsplan, hvoraf en mindre del ligger uden for kommuneplanens rammeområde 8.B.30. En forudsætning for at området kan udvikles til boligområde er, at dette ca. 6275 m2 store areal inddrages i kommuneplanramme 8.B.30. Derfor skal der i forbindelse med lokalplanen udarbejdes et kommuneplantillæg 21 til Kommuneplan 2013, som overfører området fra kommuneplanramme 8.L.1 til 8.B.30.
  Ifølge Fingerplan 2013 bestemmelser kan der i det øvrige hovedstadsområde ske byudvikling af lokal karakter i tilknytning til kommunecentre eller som afrunding af andre bysamfund. For at kommunen kan inddrage det nye område i sin planlægning, argumenteres der i kommuneplantillæg 21 for, at byudviklingen er i overensstemmelse med denne bestemmelse.
  Endvidere ligger området, der ønskes inddraget i byudviklingsområdet, i et område med særlige drikkevandsinteresser - OSD. Det betyder, at kommunen skal redegøre for, hvordan man kan grundvandssikre området. Redegørelsen er udarbejdet i forbindelse med kommunens samlede OSD redegørelse, som forventes færdigt ved udgangen af 2015. I kommuneplantillæg 21 er den del af den samlede OSD-redegørelse, der vedrører Holmehøjområdet ført ind.
  Hvis Økonomiudvalget godkender forslag til kommuneplantillæg 21, vil Plan- og Teknikudvalget tage stilling til forslag til lokalplan 633 for boliger på Holmehøj, Etape 4 – sydøst på mødet den 2. december 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 02-12-2015, pkt. 573

  Godkendt.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 574 Frigivelse af rådighedsbeløb til udvikling af Musicon

  Pkt. 574

  Frigivelse af rådighedsbeløb til udvikling af Musicon

  Sagsnr. 92981 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der blev i budget 2015 afsat penge til vedligeholdelse af Musicon området. Derfor søges der nu om frigivelse af midlerne i budget 2015.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb til udvikling af Musicon.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Musicon sekretariatet skal fortsat understøtte ’livet før byen’ ved at facilitere det voksende aktørnetværk og tilpasse de fysiske rammer. Projektet omfatter Opturen, et hævet gadeforløb mellem containerne i Containerstriben. Hertil skal der bruges dansk lærk. Det er en sammenbinding af hele området i forskellige niveauer med ramper og trapper. For at dette projekt kan påbegynde søges der derfor anlægsbevilling ved frigivelse af det i budget 2015 afsatte rådighedsbeløb.

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Økonomiske konsekvenser i 2015:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2015
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -1.500
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -1.500
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Økonomiudvalget, 02-12-2015, pkt. 574

  Anbefales.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 575 Udvikling og salg af erhvervsgrund øst for Bauhaus(Lukket)

 • Pkt. 576 Eventuelt

  Pkt. 576

  Eventuelt

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 02-12-2015, pkt. 576

  - Boggaver.
  - S-tog.
  - Tour de France.
  - Fælles forsyning.
  - Kursus arrangeret af Realdania og Center for Arkitektur.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.