You are here

Referat

Dato: Onsdag, Juni 3, 2015 - 08:15
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 252 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 252

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 03-06-2015, pkt. 252

  Martin Holgaard deltog under pkt. 255.
  Der var udsendt en tillægsdagsorden om flagning, pkt. 269.
  For at optage tillægsdagsordenen på dagsordenen stemte Henrik Stougaard, Birgit Pedersen og Jeppe Trolle.
  Imod at optage tillægsdagsordenen stemte Bent Jørgensen, Lars-Christian Brask, Merete Dea Larsen.
  Joy Mogensen, Karim Arfaoui, Lars Lindskov undlod at stemme. Tillægsdagsordenen blev ikke optaget på dagsordenen.
  Herefter blev dagsordenen godkendt.

 • Pkt. 253 Orientering om kommende større sager - juni 2015

  Pkt. 253

  Orientering om kommende større sager - juni 2015

  Sagsnr. 258315 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:
  - Orientering om likviditet og forbrugsoversigt
  - Regnskaber – Boligselskaber
  - Halvårsregnskab kommunen
  - 1. behandling af budget.
  - Revisionsberetning – kommunens regnskab
  - Resultater i Roskilde – opfølgning
  - Orientering om møde med HMU
  - Beslutning vedr. fusion af forsyningsselskaber
  - Forslag til kommuneplanstrategi
  - Sygefraværsindsatser i Roskilde Kommune
  - Konkurrenceprogram Ny Østergade
  - Fremtidig samarbejdsorganisering IQ
  - Østsjællands Beredskab
  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:
  - Orientering om likviditet og forbrugsoversigt
  - 2. behandling budget
  - Fastsættelse af Kirkeskatteprocent
  - Budgetopfølgning
  - Mødeplan for byråd og udvalg
  - Godkendelse af takster for Roskilde Forsyning
  - Forslag til kommuneplan
  - Foreløbig låneoptagelse
  - Ligestilling og mangfoldighed for kommunen som arbejdsplads

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Økonomiudvalget, 03-06-2015, pkt. 253

 • Pkt. 254 Orientering om handleplaner for byudviklingsprojekter mv.

  a_handleplan_2016-19_groen_blaa_strategi.pdf c_handleplan_2016-19_den_dynamiske_bymidte.pdf d_handleplan_2016-19_trekroner_campus.pdf e_handleplan_2016-19_viby.pdf f_handleplan_2016-19_jyllinge.pdf g_handleplan_2016-19_aaben_arena_og_milen.pdf h_handleplan_2016-19_musicon.pdf l_handleplan_2016-19_kildegaarden.pdf

  Pkt. 254

  Orientering om handleplaner for byudviklingsprojekter mv.

  Sagsnr. 270302 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Til orientering fremlægges opdaterede handleplaner for udviklingsprogrammer og strategier for større byområder. Handleplanerne har tæt sammenhæng med det strategiske anlægsbudget og vil blive opdateret i forlængelse af budgetvedtagelsen.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  I lighed med tidligere år fremlægges opdaterede handlingsplaner for de udviklingsprogrammer og strategier for udvikling af byområder, som er vedtaget af byrådet igennem de senere år. Det drejer sig om følgende:
  - Grøn Blå Strategi
  - Den Dynamiske Bymidte
  - Viby
  - Jyllinge
  - Roskilde Åben Arena og Milen
  - Musicon
  - Kildegården
  Endvidere vedlægges handleplan for Trekroner Campus – Universitetsbyen Roskilde.
  Udviklingsprogrammer/strategier sikrer et langsigtet perspektiv på den videre udvikling af kommunens byområder og centrale temaer som udviklingen i det grønne og blå. Nogle strategier er langt i realisering, mens andre fortsat er i planlægnings- og projekteringsfasen.
  Handleplanerne opdateres to gange årligt. Første gang er i foråret med fokus på udarbejdelse af den strategiske anlægsplan for det kommende år, og anden gang er efter budgetvedtagelsen.
  Tilsvarende orienteringssager fremlægges i de fagudvalg, som har andel i én eller flere handlingsplaner.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Handlingsplanernes budgetter for 2016 og frem er i overensstemmelse med det fremlagte forslag til Strategisk Anlægsplan 2016.

  Økonomiudvalget, 03-06-2015, pkt. 254

 • Pkt. 255 Planstrategi 2015 - Muligheder & Fællesskaber (temadrøftelse)

  opsamling_paa_to_seminarer.pdf

  Pkt. 255

  Planstrategi 2015 - Muligheder & Fællesskaber (temadrøftelse)

  Sagsnr. 251148 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er afholdt to seminarer som optakt til den ny planstrategi, som ventes vedtaget sommer 2015. Forvaltningen har udarbejdet et skitseforslag til opbygningen af planstrategien og lægger op til en drøftelse af emner og indhold.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget vedtog på mødet den 1. oktober 2014, punkt 447, at der som optakt til planstrategien skulle afholdes minimum to strategiske seminarer. Formålet var, at diskutere strategiske udfordringer, forslag til konkrete samarbejdstiltag og udviklingsinitiativer med henblik på at nå frem til de næste strategiske skridt. Der er henover foråret 2015 afholdt to seminarer med overskriften; ”Bymidten – markedsplads og oplevelsesrum” og ”Boliger og fællesskaber”. De vigtigste pointer og forslag er resumeret i vedlagte bilag.
  Forvaltningen er i gang med at bringe nogle af forslagene til live med en musikpavillon i Latinerhaven og et konkret samarbejde mellem VisitRoskilde, Roskilde Handel og kommunen om at skabe et unikt julemarked på Stændertorvet. Desuden har en af deltagerne i bymidteseminaret taget initiativ til en Folkefest i Sankt Olsgade, som fandt sted lørdag den 28. marts 2015. Mens andre forslag vil blive indarbejdet i planstrategien.
  Med afsæt i byrådets visionsarbejde foreslår forvaltningen, ”Muligheder og Fællesskaber” som overskrift og rød tråd for den kommende planstrategi. Centrale emner vil være: Vækst – Bæredygtighed; Benyttelse og Beskyttelse; Event – Kulturarv samt Stærkt centrum – Lokale fællesskaber.
  Forvaltningen lægger op til, at strategien opbygges på samme måde som den gældende planstrategi, som består af dels hvordan vi imødekommer de kommende års udfordringer. Dels en gennemgang af kommunens udviklingsprogrammer, herunder hvad de næste strategiske skridt kunne være.
  Forvaltningen lægger op til en drøftelse af emner og indhold.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Økonomiudvalget, 13-05-2015, pkt. 237

  Udsat.

  Økonomiudvalget, 03-06-2015, pkt. 255

  Drøftet.

 • Pkt. 256 Budget 2016-2019 - Indledende drøftelser

  oekonomiudvalgets_budgetramme_samt_den_videre_budgetproces_-_junimoederne.pdf strategisk_anlaegsplan_2016-2023.pdf oeu-takstbilag.pdf

  Pkt. 256

  Budget 2016-2019 - Indledende drøftelser

  Sagsnr. 270302 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med sagen indledes budgetdrøftelserne for Økonomiudvalget. Udvalgets budgetdrøftelser færdiggøres på augustmødet og indgår herefter i kommunens samlede budgetbehandling.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at fagudvalgets budget drøftes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  I budgetprocessen for budget 2016 indgår 2 fagudvalgsmøder i henholdsvis juni og august. Udvalgets samlede driftsudgifter udgør 541,1 mio. kr., mens der indgår anlæg for 10,7 mio. kr. i den strategiske anlægsplan på udvalgets område. Det samlede udvalgsbudget opdelt på fagområder samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af bilag 1.
  I de samlede driftsudgifter på Økonomiudvalgets område indgår 1,6 mio. kr. som den endnu uudmøntede andel af den samlede forudsatte produktivitetsforøgelse på 25 mio. kr. i 2016.
  Forvaltningen har som tidligere år udarbejdet et forslag til strategisk anlægsplan inden for en anlægsramme på 175 mio. kr., jf. drøftelserne på forårsseminaret. Forslaget blev drøftet på Økonomiudvalgets møde den 13. maj 2015 og er indarbejdet som foreløbigt budgetteringsgrundlag. Senest på budgetmødet i august skal der fra hvert fagudvalg foreligge en oversigt over de anlægsprojekter, der i perioden 2016-2019 af fagudvalgene anses for at skulle indgå i den videre budgetbehandlings prioritering.
  Særlige forhold vedr. Økonomiudvalget
  På grund af en samling af alle integrationsrelaterede opgaver i én afdeling på direktørområdet Beskæftigelse, Social og Økonomi er der sket en tilsvarende samling af budgettet, således at 415.000 kr. i budget 2016 er omplaceret fra Økonomiudvalget til Beskæftigelses- og Socialudvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 03-06-2015, pkt. 256

  Drøftet. Til budgettet ønskes overblik over udviklingspuljen samt et oplæg til hvordan udviklingspuljen fremadrettet kan håndteres i forhold til Kultur- og Idrætsudvalgets eventstrategi samt IQ.

 • Pkt. 257 Roskilde Kommunes internationale relationer

  eksportundersoegelse.pdf

  Pkt. 257

  Roskilde Kommunes internationale relationer

  Sagsnr. 249393 Økonomiudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Økonomiudvalget besluttede på et møde den 10. december 2014 at igangsætte en undersøgelse, der skulle kortlægge de lokale virksomheders eksportstruktur. Udvalget skal bl.a. på baggrund af resultaterne fra denne undersøgelse tage stilling til Roskilde Kommunes fremtidige internationale relationer.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at følgende anbefales til Økonomiudvalget:
  - At arbejdet med etablering af samarbejdsrelationer med Hangzhou (Kina) og Springfield (USA) skrinlægges, bl.a. baseret på konklusionerne fra undersøgelsen vedr. virksomhedernes eksportstruktur, og holdningen til kommunens betydning for denne.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget besluttede på møde den 10. december 2014, at den netop etablerede venskabsrelation til Hangzhou (Kina) skulle udbygges. Der var planlagt en delegationstur til Hangzhou i april 2015, der dog blev udsat pga. tvivl om relationen ville bibringe det ønskede udbytte. På udvalgsmødet den 10. december 2014 blev det ligeledes besluttet at undersøge, hvilke markeder de lokale virksomheder eksporterede til.
  Denne undersøgelse blev foretaget i perioden fra den 20. marts -7. april 2015, hvor 175 identificerede lokale eksportvirksomheder fik udsendt et spørgeskema. Undersøgelsens resultater er baseret på de 34 virksomheder (svarprocent på ca. 20), som besvarede spørgeskemaet.
  Hovedkonklusionerne fra undersøgelsen er følgende:
  - At virksomhederne primært eksporterer til nærmarkederne (Sverige, Norge, England, Tyskland samt til dels også USA).
  - At virksomhederne ikke tillægger det nogen særlig værdi for deres eksportmuligheder, at kommunen indgår internationale relationer i de lande, som virksomhederne eksporterer til.
  - At virksomhederne primært benytter sig af eget netværk i bestræbelserne på at blive synlige på nye eksportmarkeder.

  Det skal bemærkes, at der er nogle markante usikkerheder ved analysen. Det har ikke været muligt at få virksomhedernes omsætningstal. Det betyder, at der ikke kan redegøres for, hvor stor en del af den samlede eksport fra Roskildes erhvervsliv, de 34 virksomheder, der har svaret i undersøgelsen, tegner sig for. En mere deltaljeret gennemgang af analysen og analysens resultater er vedlagt i bilag.

  Blandt andet med udgangspunkt i ovenstående vurderes det, at virksomhederne ikke har noget behov for eller ønske om, at Roskilde Kommune etablerer samarbejdsrelationer i hverken Kina eller USA.

  Økonomi

  Orienteringen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 17-04-2015, pkt. 25

  Det anbefales, at arbejdet med etablering af samarbejdsrelationer med Hangzhou (Kina) og Springfield (USA) skrinlægges. Venstre tager forbehold
  Fraværende: Marianne Madsen (Dansk Industri), Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Karim Arfaoui (Byrådet) og Karsten Lorentzen (Byrådet).

  Økonomiudvalget, 03-06-2015, pkt. 257

  Lars-Christian Brask (V) begærede sagen i byrådet.

 • Pkt. 258 Godkendelse af indsatser i visionen for 2015-2018

  indsatser_til_visionen_2015-2018.pdf

  Pkt. 258

  Godkendelse af indsatser i visionen for 2015-2018

  Sagsnr. 255196 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet godkendte den 29. april 2015 Roskilde Kommunes vision for perioden 2015-2018. Visionen skal udmøntes i 3-5 ligeværdige indsatser, som fremlægges til beslutning. Indsatserne er 1) Erhverv og viden, 2) Zebra4ever&alle, 3) Bymidten som vækstdynamo samt eventuelt 4) Sund-Sammen og 5) Kerneopgaven i fokus.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. indsatserne 1-3 godkendes, og
  2. det drøftes, hvorvidt indsatserne 4-5 afventer, eller om der skal igangsættes én eller begge indsatser nu, alternativt at skrive de to indsatser sammen til igangsættelse nu.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 29. april 2015 Roskilde Kommunes vision for perioden 2015-2018. I sagsfremstillingen fremgik det, at visionen skal udmøntes i 3-5 ligeværdige indsatser, som vil blive fremlagt på det kommende møde i byrådet til beslutning.
  Indsatserne er:
  1. Erhverv og viden
  Erhverv og viden er forankret i Økonomiudvalget ved Borgmesteren, der fremlægger en årlig status på et byrådsseminar

  2. Zebra4ever&alle
  Zebra4ever&alle er forankret i den politiske følgegruppe for ZebraBy, der fremlægger en årlig status på et byrådsseminar.

  3. Bymidten som vækstdynamo
  Bymidten som vækstdynamo er forankret i Økonomiudvalget i tæt samarbejde med Plan og Teknikudvalget og Kultur og Idrætsudvalget. Der fremlægges en årlig status på et byrådsseminar.

  Der kan løbende udpeges supplerende strategiske indsatser, hvor byrådet ønsker et samlet fokus. Nedenfor gives et bud på yderligere indsatsområder. Det kan overvejes at igangsætte én eller begge af følgende indsatser, alternativt at skrive de to indsatser sammen.

  4. Sund-Sammen
  Sund-Sammen er forankret i Sundheds- og Omsorgsudvalget, der fremlægger en årlig status på et byrådsseminar.

  5. Kerneopgaven i fokus
  Kerneopgaven i fokus er forankret i Økonomiudvalget, der fremlægger en årlig status på et byrådsseminar.
  Indsatserne har alle 4-7 målsætninger og er beskrevet i vedlagte bilag.

  Økonomi

  Sagen medfører ingen økonomiske konsekvenser i 2015.
  Den økonomiske prioritering af de 3-5 indsatser vil indgå i de kommende års budgetdrøftelser.

  Økonomiudvalget, 03-06-2015, pkt. 258

  Sagen gennemskrives på baggrund af Økonomiudvalgets behandling og forelægges på næste Økonomiudvalgsmøde.

 • Pkt. 259 Fælleskommunalt Call-center sekretariat

  Pkt. 259

  Fælleskommunalt call-center-sekretariat

  Sagsnr. 270707 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Det anbefales, at der etableres et sekretariat i Roskilde Kommune til at koordinere samarbejdet omkring et fælleskommunalt sjællandsk callcenter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. det fælleskommunale call-center-sekretariat etableres i Roskilde Kommune, og
  2. der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på kr. 500.000,- til det fælles sekretariat.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Kommunens callcenter har gennem de seneste 1½ år samarbejdet løst med 8 sjællandske kommuner (Slagelse, Næstved, Holbæk, Sorø, Egedal, Furesø, Fredensborg og Frederikssund) om at tilbyde borgere hjælp til digital selvbetjening og borgerserviceydelser uden for normal arbejdstid. Ved opkald til kommunens hovednummer efter lukketid får borgerne mulighed for at komme i kontakt med det fælles callcenter og få hjælp til klassiske borgerserviceydelser og digital selvbetjening frem til kl. 21 (til kl. 17 om fredagen).
  Kommunerne ønsker nu at formalisere og professionalisere samarbejdet yderligere, således at det fælles callcenter kan yde borgerne hjælp på endnu flere områder, og på sigt på tværs af kommunerne. De deltagende kommuner har med afsæt heri forespurgt, om Roskilde Kommune vil påtage sig opgaven at stå for den løbende koordination og udvikling af samarbejdet. Dette indebærer, at der i tilknytning til Roskilde Kommunes callcenter etableres et sekretariat, der bemandes med et halvt årsværk samt at der anvendes ressourcer på ekstern udviklingsbistand til samarbejdet. Regionalt er der dannet lignende fælleskommunale samarbejder på callcenterområdet rundt om i landet, men dette vil være det første der dækker sjællandske kommuner. Samarbejdet forventes at blive udvidet med flere kommuner. Forvaltningen anbefaler, at sekretariatet etableres.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Sekretariatet vil have årlige udgifter på 500.000 kr., som dækkes ind ved andelsmæssige betalinger fra de deltagende kommuner. Roskilde Kommunes andel udgør 55.000 kr. årligt, som afholdes inden for den eksisterende økonomiske ramme til administration.

  Økonomiudvalget, 03-06-2015, pkt. 259

  Anbefales.

 • Pkt. 260 Godkendelse af frivilligpolitik

  hoeringssvar_aeldreraadet.pdf hoeringssvar_natteravnene.pdf hoeringssvar_frivillig_center_roskilde.pdf hoeringssvar_boerns_voksenvenner.pdf hoeringssvar_bruger-_og_paaroerenderaadet_paa_kristiansminde.pdf hoeringssvar_3f_seniorer_roskildeegnen_og_faglige_seniorer_sektion_midtsjaelland.pdf sammenfatning_af_hoeringssvar.pdf forslag_til_frivilligpolitik.pdf

  Pkt. 260

  Godkendelse af frivilligpolitik

  Sagsnr. 266823 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 5. marts 2015 at sende forslag til frivilligpolitik i høring. Frivilligpolitikken har nu været i høring hos de frivillige sociale foreninger, Ældrerådet og bestyrelsen for Frivilligcenter Roskilde og fremlægges med henblik på endelig beslutning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til frivilligpolitik godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forslaget til frivilligpolitik har været i høring hos de frivillige sociale foreninger, Ældrerådet og bestyrelsen for Frivilligcenter Roskilde i perioden den 5. marts – 17. april 2015. Der er modtaget 6 høringssvar, som fremgår af bilag sammen med et sammendrag af høringssvarene, hvor også forvaltningens bemærkninger til høringssvarene fremgår.
  Forslaget, som Sundheds- og Omsorgsudvalget sendte i høring, tager udgangspunkt i den eksisterende vision og målsætninger for frivilligpolitikken, hvor der er formuleret forslag til nye konkrete politiske mål.
  Politikkerne i Roskilde Kommune er kendetegnet ved at have en overordnet vision og målsætninger, og nogle konkrete politiske mål. Der udarbejdes efterfølgende handleplaner i forhold til hvilke indsatser, der skal iværksættes, for at opnå de konkrete politiske mål.
  Af de 6 høringssvar giver de 5 høringssvar udtryk for tilfredshed med processen frem mod en ny frivilligpolitik og indholdet i det forslag til frivilligpolitik, som har været i høring. En høringspart har fremsat et mindre ændringsforslag. Bestyrelsen for Frivilligcenter Roskilde har fremsat en række ændringsforslag til særligt vision og målsætninger i frivilligpolitikken.
  På baggrund af de indkomne høringsforslag foreslår forvaltningen, at der sker en justering af den tredje målsætning, så den bliver følgende ”De frivillige sociale foreninger og Roskilde Kommune har hver sine styrker og mål. Forskelligheden er også en styrke. Det er afgørende, at samspillet foregår med respekt, tillid og forståelse for hinandens roller og vilkår.” Samtidig foreslås det, at det første konkrete mål suppleres med, at det skal være muligt for borgerne at få kendskab til de frivillige sociale foreninger ved anvendelse af digitale platforme ”og forskellige andre medier”.
  Forslaget til frivilligpolitik fremgår af bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 07-05-2015, pkt. 51

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 13-05-2015, pkt. 240

  Et flertal i Økonomiudvalget bestående af Joy Mogensen (A), Karim Arfaoui (A), Jeppe Trolle (B), Henrik Stougaard (Ø) og Birgit Pedersen (F) besluttede at udsætte sagen til næste økonomiudvalgsmøde.
  Lars-Christian Brask (V), Bent Jørgensen (V), Merete Dea Larsen (O) og Lars Lindskov (C) anbefaler indstillingen.

  Økonomiudvalget, 03-06-2015, pkt. 260

  Sagen sendes tilbage til Sundheds- og Omsorgsudvalget.

 • Pkt. 261 Roskilde Højskole grunden

  Pkt. 261

  Roskilde Højskole – justering af plangrundlag

  Sagsnr. 270789 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Økonomiudvalget har tidligere drøftet anvendelsen af Roskilde Højskole grunden i Himmelev, og på den baggrund har kommunen rettet henvendelse til ejeren. Ejeren ønsker at kunne bygge mere og højere i området for at kunne realisere en ny boligbebyggelse på grunden. Forslag til hovedpunkter til en justering af plangrundlaget forelægges til drøftelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det drøftes, om der ønskes gennemført en indledende offentlig høring.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Ejeren af grunden omkring den tidligere Roskilde Højskole i Himmelev ønsker at få den gældende lokalplan 507 for området justeret for at gøre det muligt at realisere en boligbebyggelse på grunden. Lokalplanen blev godkendt af byrådet i oktober 2008, punkt 259, og har ligget stille siden da.
  Lokalplanen giver mulighed for at opføre rækkehuse i 2 og 3 etager mod fjorden, etagehuse i op til 3 etager på plateauet sydøst for højskolebygningen, rækkehuse i op til 2 etager på den sydligste del og enkelte parcelhuse. Parkering skal placeres delvis i kældre under bygningerne, delvis på terræn.
  Grundejeren ønsker højere byggeri, så der kan bygges flere lejligheder på grunden, og ønsker ikke at gå videre med rækkehusbebyggelsen i den sydlige del af grunden.
  Det er vigtigt, at en justeret bebyggelsesplan sikrer realisering af efterspurgt udbud af boliger af høj kvalitet, udnytter udsigtsmulighederne, respekterer værdifulde bygninger og beplantning, har gode adgangsforhold og at ny bebyggelse indpasses hensynsfuldt i forhold til naboerne. Forvaltningen anbefaler derfor, at der i givet fald arbejdes videre med at justere plangrundlaget ud fra følgende parametre:
  - Skrænten mod fjorden bebygges tættere med 2 og 3 etages terrassehuse.
  - Øvrigt byggeri udgøres af op til 4-6 etages punkthuse placeret på plateauet centralt på grunden med god afstand til naboer.
  - Den sydlige trekant af grunden friholdes for bebyggelse og udlægges til park.
  - Vejadgang fra Frederiksborgvej ad ny vej langs ejendommens nordskel.
  - Alléen bevares som kulturhistorisk spor og som cykel- og gangsti.
  - Den tidligere højskoles hovedbygning søges bevaret som fælles lokaler el.lign.
  - Bebyggelsesprocenten hæves til 35, svarende til normalt tæt-lavt byggeri.
  Justeringen vil betyde, at der kan bygges væsentligt flere boliger i området. Der er tilstrækkelig skole- og institutionskapacitet i området, da det forventes, at den største del af beboerne er seniorer. Der bør udarbejdes visualiseringer af den visuelle virkning af bebyggelsen, både set fra fjorden og fra naboerne.
  Såfremt det besluttes at gennemføre en indledende offentlig høring, vil den videre planproces blive startet i Plan- og Teknikudvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Grundejer står for udarbejdelse af lokalplan og byggemodning.

  Økonomiudvalget, 03-06-2015, pkt. 261

  Der igangsættes ikke en indledende offentlig høring.

 • Pkt. 262 Ny Østergade-arealet. Plankonkurrence, borgerinddragelse og procesplan for 2015-16

  bilag_1a_procesplan_for_2015-17.pdf bilag_1b_tidsplan.pdf bilag_2.pdf bilag_3.pdf

  Pkt. 262

  Ny Østergade-arealet. Procesplan for 2015-17 og igangsætning af plankonkurrence

  Sagsnr. 206107 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Plankonkurrencen om Ny Østergade-arealet skal igangsættes, så den kan afholdes i 2015-16. Det forudsætter godkendelse af procesplanen for arealets udvikling.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. procesplan for 2015-17, der omfatter plankonkurrence, borgerdialog og planlægning, godkendes
  2. at borgere og andre interessenter inviteres til bred debat om oplæg til plankonkurrence, og
  3. at forvaltningen forbereder plankonkurrence med prækvalificering og udarbejdelse af forslag til konkurrenceprogram med udgangspunkt i vision, rammer og krav til udbygningen af Ny Østergade-arealet

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Den 26. september 2012, punkt 196, genvedtog byrådet en vision for Ny Østergade-arealet samt en række krav og rammer for udbygningen af arealet. Beslutningen omfatter også en proces, hvor kommunen afholder en to-faset plankonkurrence med åben inddragelse af borgerne og andre interessenter undervejs. Efterfølgende udarbejdes den lovpligtige planlægning.
  Nu er de centrale økonomiske og aftaleretslige forudsætninger på plads. Tilsynet har godkendt aftalegrundlaget, og Skat har godkendt prisen, så sagen nu kan lægges frem for Folketingets Finansudvalg. Forvaltningen indstiller, at byrådet godkender en revideret procesplan. Procesplanen vedlægges som bilag 1. Planen omfatter en dialog og borgerinddragelse i august - september 2015, hvorefter plankonkurrencen sættes i gang. Konkurrencen afvikles i efteråret 2015 og vinteren 2016. Den lovpligtige planlægning gennemføres herefter med afslutning medio 2017.
  Vision, krav og rammer, som tidligere er vedtaget af byrådet, er grundlaget for at skrive et program for plankonkurrencen og senere formulere præcise bestemmelser i planlægningen. Vision, rammer og krav vedlægges som bilag 2.
  Inddragelse af borgere og andre interessenter er en del af visionen. Forvaltningen foreslår en tæt borgerdialog omkring udarbejdelsen af programmet for plankonkurrencen.
  Før konkurrencen i efteråret 2015, vil forvaltningen fremlægge forslaget til et program for plankonkurrencen for byrådet.
  Redegørelse for konkurrencemodel (bilag 1A) og den politiske proces (bilag 3).

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Udgifter til borgerinddragelse, plankonkurrence og efterfølgende planlægning finansieres af de midler, der er afsat af byrådet til formålet. Økonomien i forbindelse med handel, optioner mv. fremgår af lukket sag i byrådet, november 2014, punkt 407.

  Økonomiudvalget, 03-06-2015, pkt. 262

  Anbefales.

 • Pkt. 263 Forslag til Kommuneplantillæg 14 for erhvervsområde ved Håndværkervænget, Gundsømagle (til høring)

  kommuneplantillaeg_14_forslag.pdf mv_screening.pdf

  Pkt. 263

  Forslag til Kommuneplantillæg 14 for er-hvervsområde ved Håndværkervænget, Gundsømagle (til høring)

  Sagsnr. 267145 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  En lokal håndværker ønsker mulighed for at etablere bolig i tilknytning til erhverv indenfor et lokalplanområde i Gundsømagle. Dette kræver en ny lokalplan og et kommuneplantillæg.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til kommuneplantillæg godkendes til offentlig høring i perioden fra den 12. juni 2015 til den 14. august 2015.
  Forvaltningen foreslår, at kommuneplantillægget alene behandles i Økonomiudvalget jf. delegation.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Kommunen har fået en henvendelse fra en lokal håndværker, som ønsker mulighed for at etablere erhverv med tilhørende bolig inden for lokalplanområdet. Det eksisterende erhvervsområde sydvest for det pågældende område giver i dag allerede mulighed for etablering af virksomhed med tilhørende bolig. Økonomiudvalget behandlede den 29. oktober 2014, punkt 491, henvendelsen om salg af erhvervsarealer i området. Økonomiudvalget godkendte, at forvaltningen fremlægger en sag omkring igangsættelse af en planproces.
  Kommuneplanens ramme for området udlægger området til erhvervsområde, således er en ændring af kommuneplanramme nødvendig for at åbne for muligheden for boliger i tilknytning til erhvervene i området.
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen vurderer, at kommuneplantillægget ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.
  Hvis Økonomiudvalget godkender, at forslag til kommuneplantillæg 14 sendes i høring, vil Plan- og Teknikudvalget tage stilling til, om forslag til lokalplan 627 skal sendes i høring.

  Økonomi

  Udgifter til kommunal byggemodning som følge af den tilknyttede lokalplan vil udgøre ca. 1,4 mio. kr., og en bevillingssag vil blive fremlagt senere i år i sammenhæng med den forventede salgssag.

  Økonomiudvalget, 03-06-2015, pkt. 263

  Godkendt.
  Henrik Stougaard (Ø) og Birgit Pedersen (F) kan ikke godkende, med den begrundelse at der ikke bør blandes bolig og erhverv. Bemærkningen skal følge offentlighedsfasen.

 • Pkt. 264 Forslag til kommuneplantillæg 17 for sociale institutioner m.v. ved Baldersvej (til høring)

  kommuneplantillaeg_17.pdf

  Pkt. 264

  Forslag til kommuneplantillæg 17 for sociale institutioner m.v. ved Baldersvej

  Sagsnr. 266400 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har udarbejdet et lokalplanforslag for en social institution ved Baldersvej. Undervejs i forløbet er ejeren og kommunen kommet med ønsker om at udvide anvendelsesbestemmelserne for området, som ikke er mulige inden for den gældende kommuneplanramme. Derfor skal der udarbejdes et kommuneplantillæg.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til kommuneplantillæg 17 godkendes og sendes i høring sammen med forslag til lokalplan 625 i perioden 12. juni til 21. august 2015.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget har på mødet den 16. april 2015, punkt 63, besluttet, at udarbejde forslag til lokalplan 625 for social institution ved Baldersvej. Efterfølgende er den nye ejer og kommunen kommet med ønsker, som kræver et kommuneplantillæg.
  Den ny ejer ønsker, at ejendommens anvendelsesmuligheder udvides således, at der også kan etableres typer af erhverv, som ikke påvirker omgivelserne nævneværdigt.
  Kommunen har ønsket at medtage sin ejendom Baldersvej 1, der ligger umiddelbart syd for området, i lokalplanforslaget. Baldersvej 1 anvendes i dag til udlejning. Kommunen ønsker, at ejendommen på sigt skal kunne anvendes til tæt-lav eller åben lav boligbebyggelse.
  For at muliggøre ovenstående har forvaltningen udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, som sendes i høring samtidig med lokalplanforslaget.
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen vurderer, at kommuneplantillægget ikke vil påvirke miljøet væsentlig. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.
  Plan- og Teknikudvalget tager stilling forslag til lokalplan 625 på deres møde samme dag under forudsætning af, at Økonomiudvalget godkender forslag til kommuneplantillæg 17.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Økonomiudvalget, 03-06-2015, pkt. 264

  Godkendt.

 • Pkt. 265 Forslag til Kommuneplantillæg 15 for erhvervsområde i Gadstrup Erhverspark, Finérvej (til høring)

  forslag_til_lokalplan_629_gadstrup.pdf mv_screening.pdf

  Pkt. 265

  Forslag til Kommuneplantillæg 15 for er-hvervsområde i Gadstrup Erhverspark, Finérvej (til høring)

  Sagsnr. 269644 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  En transportvirksomhed ønsker mulighed for at etablere sig ved Finérvej, Gadstrup. Etableringen kræver en udvidelse af den nuværende bygningsvolumen og bygningshøjde. Dette kræver en ny lokalplan og et kommuneplantillæg.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. forslag til kommuneplantillæg 15 godkendes til offentlig høring i perioden fra den 12. juni 2015 til den 21. august 2015
  2. der i den forbindelse afholdes et borgermøde den 12. august 2015.

  Forvaltningen foreslår, at kommuneplantillægget alene behandles i Økonomiudvalget jf. delegation.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Kommunen har fået en henvendelse fra en større transportvirksomhed, som ønsker at etablere sig i Gadstrup Erhvervspark. Den eksisterende lokalplan, nr. 58 Gadstrup Erhvervspark, indeholder bestemmelser for maksimal bygningsvolumen på 3 m3 pr. grundareal og en maksimal bygningshøjde på 12 m. Virksomheden har behov for at kunne etablere et byggeri på op til 15 m med en bygningsvolumen på 7,5 m3 pr. grundareal. Dette kræver et tillæg til kommuneplanen, som udvider den maksimale bygningshøjde fra 12 til 15 m, samt en ny lokalplan.
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen vurderer, at kommuneplantillægget ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.
  Hvis Økonomiudvalget godkender, at forslag til kommuneplantillæg 15 sendes i høring, vil Plan- og Teknikudvalget tage stilling til, om forslag til lokalplan 629 skal sendes i høring.

  Økonomi

  Der forventes udgifter til en ombygning af krydset Egegårdsvej/Salløvvej (2 – 3 mio. kr.), som ikke indgår i Strategisk Anlægsplan 2015. Sag om anlægsbevilling hertil fremlægges senere i år i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen.
  Hvis der skal ske ombygning til modulvogntog, vil det ske for ansøgers regning.

  Økonomiudvalget, 03-06-2015, pkt. 265

  Godkendt.

 • Pkt. 266 Tilbud på køb af storparcel på Toppen, Trekroner(Lukket)

 • Pkt. 267 Tilbud på køb af storparcel Lysalleen(Lukket)

 • Pkt. 268 Eventuelt

  Pkt. 268

  Eventuelt

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 03-06-2015, pkt. 268

  Kommende sag om evaluering af Classic Car Race.

 • Pkt. 269 Flagning under årets Roskilde Festival

  go_orange_-_flag.pdf

  Pkt. 269

  Flagning under årets Roskilde Festival

  Sagsnr. 71754 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har modtaget en henvendelse fra Visit Roskilde med ansøgning om flagning under årets Roskilde Festival i kommunens flagstænger ved Rådhuset og i Folkeparken.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at ansøgningen imødekommes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har modtaget en ansøgning fra Visit Roskilde om der er mulighed for, at flage med et fantasiflag fra de kommunale flagstænger ved Rådhuset og i Folkeparken under årets Roskilde Festival, i perioden 26. juni til 4. juli begge dage inklusiv.
  Sagen forelægges til beslutning i Økonomiudvalget fra forvaltningens side, da en lignede forespørgsel sidste år vakte en del politisk debat.
  Spørgsmålet om borgmesterens rolle i sagens behandling sidste år er senere indbragt for Tilsynet. Byrådet afgav svar til Tilsynet den 29. oktober 2014. Kommunen afventer fortsat svar fra Tilsynet.
  Forvaltningen modtog ansøgningen fra Visit Roskilde den 21. maj, og den endelige udformning af flaget blev modtaget den 1. juni. Af hensyn til planlægningen fra Visit Roskildes side har man brug for et svar fra kommunen inden den 4. juni.
  Flaget er et såkaldt fantasiflag, og har ikke lighed med det flag der blev brugt sidste år. Flagets udformning er vedlagt i bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015