You are here

Referat

Dato: Onsdag, Oktober 4, 2017 - 08:15
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 375 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 375

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 04-10-2017, pkt. 375

  Godkendt.
  Fraværende: Lars Lindskov.

 • Pkt. 376 Orientering om teknisk fejl i Kommuneplan 2016

  Pkt. 376

  Orientering om teknisk fejl i Kommuneplan 2016

  Sagsnr. 291623 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har konstateret, at det fejlagtigt fremgår af en række rammeområder i Kommuneplan 2016, at der skal udarbejdes tillæg til kommuneplanen i forbindelse med lokalplanlægning. Forvaltningen orienterer om sagen.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan for Bromarken i Jyllinge og for Vindinge Nord har forvaltningen konstateret, at der fejlagtigt optræder krav om tillæg til kommuneplan før lokalplanlægning i en række rammeområder i Kommuneplan 2016.
  Forvaltningen vurderer, at fejlen er sket i forbindelse med, at Erhvervsstyrelsen før vedtagelsen af Kommuneplan 2016 forlangte, at det fremgik af rammer i det åbne land, at det kræver tillæg til kommuneplanen at udarbejde lokalplaner.
  Forvaltningen gennemførte før den endelige vedtagelse en automatisk generering af en lang række rammeområder i det åbne land, hvor dette krav blev indskrevet. Imidlertid har en teknisk fejl betydet, at kravet også indgår i 15 rammeområder, som enten ligger i byzone eller på arealer, som er udlagt til byformål.
  Fejlen anses for at være af teknisk karakter, og forvaltningen vil foretage en redaktionel rettelse af de berørte rammeområder.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Økonomiudvalget, 04-10-2017, pkt. 376

  Der var enighed om at der forelægges en beslutningssag i Økonomiudvalget og byrådet.
  Fraværende: Lars Lindskov.

 • Pkt. 377 Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2018

  Rosk.Domprovsti_ligning_2018_til_kommune_15.9.2017.pdf Brev_Roskilde_kommune_ligning_2018.pdf

  Pkt. 377

  Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2018

  Sagsnr. 294981 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet fastsætter i henhold til lov om Folkekirkens økonomi, kirkeskatteprocenten for det kommende år.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at kirkeskatteprocenten for 2018 fastsættes til 0,84 % på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vedrørende kirkeskat.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Fastsættelse af kirkeskatteprocenten sker på følgende måde:

  1. Kirkeministeren fastsætter landskirkeskatten.
  2. Provstiudvalget fastsætter ligningsbeløbene til kommunens kirkekasser og Provstiudvalgskassen
  3. På baggrund af Byrådets beslutning om valg af statsgaranti eller selvbudgettering fastsættes kirkeskatteprocenten, således at udgifterne til landskirkeskat, kirkekasser og provstiudvalgskasse finansieres.

  Byrådet har således ikke mulighed for at påvirke kirkens udgiftsniveau, men træffer alene beslutning om statsgaranti eller selvbudgettering
  Provstiudvalget har fremsendt forslag til budget 2018 og foreslår, at kirkeskatteprocenten fastsættes til uændret 0,84 % ud fra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.
  Ved valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag, som er udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet med 13.173,0 mio. kr., vil provenuet i 2018 udgøre 110,7 mio. kr.
  Provstiudvalget har indsendt specifikation af beløbene til de enkelte kirkekasser, provstiudvalgskasser og landskirkeskat ud fra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 110,7 mio. kr. som er vedlagt sagen.
  Ved udgangen af 2017 forventes der ingen saldo på mellemregningen med Provstiet, således at hele provenuet er til rådighed i 2018 til dækning af lokale kirkelige udgifter samt landskirkeskat.
  Valg af selvbudgettering med et beregnet udskrivningsgrundlag på 13.313,1 mio. kr. og en udskrivningsprocent på 0,84 % vil betyde et provenu i 2018 på 111,8 mio. kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, idet kommunen kun administrerer den kirkelige ligning.

  Økonomiudvalget, 04-10-2017, pkt. 377

  Anbefales.
  Jeppe Trolle og Henrik Stougaard undlader at stemme.
  Fraværende: Lars Lindskov.

 • Pkt. 378 2. behandling af budget 2018-2021

  2._behandling_af_budget_2018-2021.pdf Skat_og_tilskududligning_til_2._behandlingen_af_budget_2018-2021.pdf Takstkatalog.pdf Budgetforligstekst.pdf Tillaegsaftale_til_budgetforlig.pdf 170927_-_Udviklingspulje_til_2._behandlingen.pdf Bloklister_-_tillaegsaftale_BFCVA.pdf Bloktekster_-_tillaegsaftalen_BFCVA.pdf Budgetforslag_Enhedslisten.pdf Uddybende_oversigt_til_Enhedslistens_budgetforslag.pdf Blokliste_Oe.pdf Budgetforslag_Dansk_Folkeparti_budget_-_tekst.pdf Budgetforslag_Dansk_Folkeparti_-_regneark.pdf Blokliste_O.pdf Afstemningsliste.pdf

  Pkt. 378

  2. behandling af budget 2018-2021

  Sagsnr. 293852 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Økonomiudvalget udarbejder forslag til budget for 2018-2021 til byrådet. Økonomiudvalgets budgetforslag skal undergives to behandlinger i byrådet med mindst 3 ugers mellemrum. Den 25. august 2017 blev der indgået budgetforlig mellem De Radikale, SF, Det Konservative Folkeparti, Venstre og Socialdemokraterne for budget 2018-2021. Ifølge den vedtagne tidsplan er 2. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget den 4. oktober 2017 og 2. behandling i byrådet den 11. oktober 2017.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. budgettet baseres på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, og
  2. budget 2018-2021 drøftes med henblik på vedtagelse af det samlede budget til byrådets 2. behandling den 11. oktober 2017.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Den 25. august indgik De Radikale, SF, Det Konservative Folkeparti, Venstre og Socialdemokraterne budgetforlig for budget 2018-2021, som lå til grund for 1. behandlingen. Efter budgethøringens afslutning indgik en tillægsaftale af 27. september, som således fremsættes som ændringsforslag til 1. behandlingen. Forligs- og tillægsaftale samt tilhørende bloklister og bloktekster er vedlagt (bilag 4-8). Endvidere er vedlagt den samlede økonomiske balance samt likviditetsgraf (bilag 1), notat om skat og tilskud/udligning (bilag 2) og takstkatalog (bilag 3).
  Budgettet er baseret på valg af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, som giver et merprovenu i forhold til selvbudgettering på 14,1 mio.kr. isoleret set i 2018. Inklusiv efterregulering i 2021 udviser selvbudgettering dog et overskud på 19,6 mio. kr. (uddybet i bilag 2). Budgettet er endvidere baseret på nedenstående skattesatser, dvs.
  - indkomstskatteprocent på 25,2 pct. (uændret)
  - grundskyldspromille på 24,31 (uændret)
  - dækningsafgift på erhvervsejendomme på 7,54 promille (uændret)
  - dækningsafgift på statsejendommes samt øvrige offentlige ejendommes grundværdi på 12,155 promille (uændret)
  - Dækningsafgift på offentlige ejendommes forskelsværdi opkræves med 8,75 promille (uændret)
  Den samlede økonomiske balance udviser et træk på de likvide aktiver i 2018 på 47,4 mio. kr.
  Budgetforliget for budget 2018-2021 var i høring i perioden 1.-19. september. Høringsmaterialet og indkomne høringssvar ses her: http://roskilde.dk/budgethoering2018.
  Der er desuden modtaget ændringsforslag fra Enhedslisten og Dansk Folkeparti. Ændringsforslagene fremgår af særskilte bilag samt af afstemningslisten.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, da der er tale om godkendelsen af budgettet for 2018-2021.

  Økonomiudvalget, 04-10-2017, pkt. 378

  Ad 1"at": anbefales.
  Ad 2. "at": A, B, C, F, og V fremlagde ændringsforslag til 1. behandlingen af budgettet i form af en tillægsaftale benævnt " Præcisering af tillægsaftale til budgetforlig for 2018 for Roskilde Kommune. A, B, C, F og V anbefaler de forslag der fremgår af tillægsaftalen og de udsendte bloklister.
  O fremsætter ændringsforslag til budgettet.
  Ø fremsætter ændringsforslag til budgettet.

 • Pkt. 379 Budgetopfølgning pr. 31. august 2017

  Notat_til_budgetopfoelgning_pr._31._august_2017.pdf

  Pkt. 379

  Budgetopfølgning pr. 31. august 2017

  Sagsnr. 290870 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 fremlægges til godkendelse

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at budgetopfølgning pr. 31. august 2017 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Figur 1: Samlet konklusion for hele budgettet i mio. kr.

  1)Ved budgetvedtagelsen er det i ændring af likvide aktiver forudsat, at puljen til håndtering af overførsler på 10 mio. kr. ikke anvendes.
  Budgetopfølgningen pr. 31.8.2017 viser et forventet overskud på ordinær drift på netto 70,2 mio. kr. Dette er et netto merforbrug på 25,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 96,1 mio. kr. Herudover er der et forventet mindreforbrug på anlæg på 13,7 mio. kr., samt en mindreindtægt/merudgift på lån, afdrag og øvrige finansforskydninger på 110,0 mio. kr. Det forventede årsregnskab viser hermed en forværring af de likvide aktiver på 132,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Resultatet er en forværring på 3,6 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning.
  Forværringen i resultatet skyldes primært en merudgift til grundkapitalindskud i Landbyggefonden på 19,5 mio. kr., da indskud vedr. byggeri på Slagteriskolegrunden opkræves i 2017 i stedet for 2018. I modsat retning ses mindreudgifter på anlæg.
  De samlede merudgifter på driften (serviceudgifter) er i vid udstrækning finansieret af overførsler fra 2016-2017, men på børne- og ungeområdet er der et forventet merforbrug på 18,1 mio. kr. hvoraf 3,3 mio. kr. er finansieret af overførsler. Merforbruget vedrører især uledsagede flygtningebørn, stigning i antal børn med børnepsykiatriske diagnoser samt merudgifter til særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). På baggrund af merforbruget har forvaltningen igangsat en udgiftsanalyse. Efter en foreløbig status på analysen er forventningerne til regnskabsresultatet 2017 nedjusteret med 1,3 mio. kr. Resultaterne af undersøgelsen for kommende år vil foreligge i slutningen af 2017.
  Resultat af budgetopfølgningen for de enkelte fagområder under Økonomiudvalget kan ses i bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Økonomiudvalget, 04-10-2017, pkt. 379

  Godkendt.

 • Pkt. 380 Brev til Uddannelses- og Forskningsministeren om forslag til fortsat at oplagre atomaffald på Risø

  Udkast_til_brev_til_Uddannelses-_og_Forskningsministeren_og_ordfoerere_paa_omraadet.pdf

  Pkt. 380

  Brev til Uddannelses- og Forskningsministeren om forslag til fortsat at oplagre atomaffald på Risø

  Sagsnr. 217955 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Regeringen foreslår, at det radioaktive affald på Dansk Dekommissionering fortsat skal oplagres på Risø i op til yderligere 30 - 50 år.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udkast til brev til Uddannelses- og Forskningsministeren og ordførere på området godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har på møde den 20. september 2017, punkt 373, eventuelt besluttet at rette henvendelse til Uddannelses- og Forskningsministeren og ordførere på området vedrørende regeringens forslag om at oplagre atomaffald hos Dansk Dekommissionering på Risø i yderligere 30-50 år i et midlertidigt depot.
  Forvaltningen vurderer, at regeringens beslutning ikke er fagligt og teknisk velfunderet. Den tværministerielle arbejdsgruppes afrapportering peger ikke på et længere midlertidigt lager på Risø.
  Det vil i øvrigt være en meget dyr løsning for det danske samfund, der vil medføre forøget risiko, da affaldet skal håndteres unødig mange gange.
  Forvaltningen har udarbejdet udkast til brev til Uddannelses- og Forskningsministeren og ordførere på området, hvor der anmodes om at ændre beslutningen, da den samlet set er meget uhensigtsmæssig – ikke kun for Roskilde Kommune, men for Danmark.
  Der er stadig tid til at foretage en direkte slutdeponering frem for mange midlertidige lagre, og der er allerede et teknisk grundlag med lokalitetsstudier, der kan arbejdes videre ud fra.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Økonomiudvalget, 04-10-2017, pkt. 380

  Udsat.

 • Pkt. 381 Frikommuneforsøg ansøgningsrunde 3, nybyggeri

  Koebenhavns_Kommunes_udkast_til_ansoegning_vedr._billig_nybyggeri_runde_3.pdf

  Pkt. 381

  Frikommuneforsøg ansøgningsrunde 3, nybyggeri

  Sagsnr. 278670 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er frist for tredje ansøgningsrunde den 1. november. Økonomiudvalget skal tage stilling til Roskilde Kommunes eventuelle deltagelse i forsøg, der vedrører nybyggeri.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune deltager i ansøgning vedr. Frasalg af ubebyggede restarealer ejet af almene boligafdelinger og Samdrift i almene boligområder med flere boligorganisationer.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Der er frist for tredje runde ansøgninger i frikommunenetværket, billige boliger, som Roskilde Kommune deltager i sammen med 5 andre kommuner.
  Københavns og Aarhus kommune forventes at være deltagere i følgende ansøgning, der vedrører temaet billigt nybyggeri:

  1. Frasalg af ubebyggede restarealer ejet af almene boligafdelinger. Der søges om frikommuneforsøg, der skal give almene boligafdelinger større incitament til at frasælge ubebyggede restarealer fx til brug for boligfortætning ved, at de enkelte boligafdelinger ved salget kan anvende provnúet til forbedringer eller huslejenedsættelse. Provenú fra frasalg skal i dag gå til ekstraordinære afdrag på lån eller tilfalde den samlede boligorganisation, og ikke den enkelte afdeling, og det er Udbetaling Danmark og Transport,- Bygning- og Boligministeriet, der træffer beslutning om provenúets nærmere anvendelse.
  2. Samdrift i boligområder med flere boligorganisationer. Der søges om mulighed for, at boligafdelinger, som ligger i samme område, men som hører under hver sin boligorganisation, i fællesskab kan drive boligmassen, hvilket vil bidrage til at effektivisere driften.

  Boligselskabet Sjælland har udtrykt interesse for at Roskilde Kommune deltager i denne ansøgning.
  Fra anden ansøgningsrunde vedr. billigt nybyggeri har Roskilde særlig opmærksomhed på det punkt, der handler om Nøglefærdigt byggeri, hvor der søges om mulighed for, at én bygherre kan stå for et større byggeri, hvoraf en del af det – når det er færdigt – overdrages til et almennyttigt boligselskab. Ministeriet er aktuelt ved at vurdere denne ansøgning.
  Det skal bemærkes, at alle kommuner i netværket har mulighed for at gøre brug af de hjemler, der gives i regi af frikommuneforsøget, uanset om kommunen står som deltager i den indsendte ansøgning. Muligheden for nøglefærdigt byggeri kan Roskilde Kommune derfor også gøre brug af, hvis ministeriet godkender ansøgninger fra 2. ansøgningsrunde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Økonomiudvalget, 04-10-2017, pkt. 381

  Godkendt.
  Der sendes et brev til Økonomi- og Indenrigsministeriet hvor der støttes op om Københavns Kommunes ansøgning om nøglefærdigt byggeri.

 • Pkt. 382 Ligestillingsredegørelse 2017

  Roskilde_Kommunes_ligestillingsredegoerelse_2017.pdf Totalrapport_ligestillingsredegoerelse_2017.pdf

  Pkt. 382

  Ligestillingsredegørelse 2017

  Sagsnr. 297854 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Hvert andet år (ulige år) skal kommunen indberette ligestillingsredegørelsen, som omhandler ligestilling på personaleområdet, ligestilling i råd, udvalg og nævn samt ligestilling i kerneydelser.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at ligestillingsredegørelsen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Hermed forelægges Roskilde Kommunes ligestillingsredegørelse, som skal indberettes til Ligestillingsafdelingen i Udenrigsministeriet inden den 1. november 2017.
  Redegørelsen er tredelt, således at indberetningen omfatter ligestilling på personaleområdet, ligestilling i råd, udvalg og nævn samt ligestilling i kerneydelser.
  Ift. ligestilling på personaleområdet ses, at værdien af en balanceret kønsfordeling ikke undervurderes. En del afdelinger i kommunen er præget af kvinde- eller mandefag og flere påpeger et ønske om at rekruttere flere af det modsatte køn, men ikke på bekostning af, at det er den bedst egnede, som får tilbudt jobbet. Vigtigst er, at borgerne er tilfredse med de ydelser, de skal have leveret.
  I redegørelsen ses endvidere, at de politisk udpegede medlemmer i råd, nævn og udvalg hovedsagligt er mænd med undtagelse af Børne- og Ungeudvalget og Ældrerådet.
  I Roskilde Kommune opleves en stadig øget opmærksomhed på ligestilling i kerneydelser. I redegørelsen ses, at flere afdelinger påpeger, at det i arbejdet med kerneydelserne også er vigtigt at arbejde med fokus på køn. Aktiviteter skal både være tilstrækkeligt brede, men også kunne tilpasses en borgergruppes behov.
  Eksempler på arbejdet med ligestilling kan ses i bilaget Roskilde Kommunes ligestillingsredegørelse 2017.
  Forud for besvarelsen af redegørelsen har forvaltningen udarbejdet et spørgeskema, som er sendt ud i organisationen i direktør-, chef- og ledernetværket. Dette spørgeskema danner grundlag for svarene i ligestillingsredegørelsen. En totalrapport for spørgeskemaet er udarbejdet og vedlagt som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 04-10-2017, pkt. 382

  Anbefales.
  Økonomiudvalget ønsker en sag der forklarer hvorfor afdelingerne nævner at der ikke er arbejdet med ligestilling i rekrutteringen. Det undersøges hvad andre kommuner gør for at fremme ligestillingen, samt hvilke samarbejdsparter, der kan peges på i forhold til ligestilling f.eks. uddannelsesinstitutioner.
  Merete Dea Larsen ønsker alene at få svar på spørgsmålene omkring hvorfor afdelingerne ikke arbejder med ligestilling.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke anbefale og bemærker "teknisk har vi generelt ikke noget at udsætte, men redegørelsen udviser, indholdsmæssigt, at vi i Roskilde Kommune generelt gør for lidt og at engagementet på området er for slapt. Vores manglende godkendelse er dermed et signal om at vi som politikere skal tage initiativer."

 • Pkt. 383 Mødeplan for Økonomiudvalget 2018

  Udkast_politisk_moedeplan_2018_-_forslag_1.pdf Udkast_politisk_moedeplan_2018_-_forslag_2.pdf

  Pkt. 383

  Mødeplan for Økonomiudvalget 2018

  Sagsnr. 293096 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Økonomiudvalget skal vedtage udvalgets mødeplan for 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Forslag 1 med afholdelse af samtlige fagudvalgsmøder om onsdagen eller forslag 2 med nuværende kadance fordelt på 3 hverdage godkendes
  2. Økonomiudvalget tager stilling til, om der skal afholdes 1 månedligt udvalgsmøde, som starter kl. 8.15 og varer frem til kl. 12.00, Økonomiudvalgsmøderne ligger så vidt muligt forskudt 1 uge efter fagudvalgsmøderne
  3. der på de konstituerende møder i fagudvalgene i december besluttes dato for januar møderne i hvert enkelt udvalg, og
  4. forslag til mødeplan for resten af 2018 forelægges på udvalgenes møder i januar 2018.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Der fremlægges forslag til kadance for mødeplan for fagudvalgenes møder for 2018.
  Det er ikke fastlagt, hvornår hvilke udvalg holder møder, da det afventer konstituteringen og de nye udvalgs stillingtagen, men det er lagt ind i hvilke ”mødekadancer”, det kan passe ind i forhold til, at alle udvalgssager kan behandles i byrådet samme måned.
  Der fremlægges forslag til byrådets møder for hele 2018 med udgangspunkt i mødeplanen for 2017 og styrelsesvedtægten. Der er udarbejdet et forslag, der tager hensyn til ferier, helligdage m.m. Juli måned er holdt mødefri.
  Det kan oplyses, at sag om mødeplan for 2018 for byrådets møde forelægges byrådet, da byrådets møder jf. Styrelseslovens § 8, skal offentliggøres i begyndelsen af hvert regnskabsår.
  Øvrige faste møder såsom KL-temamøder, som på nuværende tidspunkt er fastlagt, seminarer m.v. er lagt ind i kalenderen for hele 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 04-10-2017, pkt. 383

  Ad 1: taget til orientering, idet kompetencen til at beslutte fagudvalgenes mødeplan ligger i de enkelte fagudvalg.
  Ad 2: Økonomiudvalget tager ikke stilling til hvilket forslag der peges på og indstiller at det kommende Økonomiudvalg tager stilling til begge forslag.
  ad 3: godkendt.
  ad 4: godkendt, således at begge forslag fremlægges i de enkelte udvalg.

 • Pkt. 384 Forslag kommuneplantillæg 8 for ændring af det stationsnære område ved Trekroner Station (til høring)

  Bilag_1_-_kortbilag.pdf Bilag_2_-_Kommuneplantillaeg_8.pdf Bilag_3_-_MV_Screening_kpt8.pdf Bilag_4_-_Hoeringsnotat_Forhoering_af_kommuneplantillaeg_8_-_bemaerkninger.pdf

  Pkt. 384

  Forslag kommuneplantillæg 8 for ændring af det stationsnære område ved Trekroner Station (til høring)

  Sagsnr. 294685 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  For at sikre den fremtidige udnyttelse af en eksisterende bygning til kontor ved Langebjerg (Takeda-bygningen) er det nødvendigt at ændre plangrundlaget med et kommuneplantillæg, der ændrer afgrænsningen af det stationsnære område ved Trekroner St.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. forslag til kommuneplantillæg 8 vedtages, og sendes i offentlig høring fra den 13. oktober 2017 til 8. december 2017,og
  2. der ikke afholdes borgermøde i høringsperioden.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Indenfor de stationsnære områder er det muligt at etablere arbejdspladsintensive funktioner, så som kontorvirksomheder på over 1.500 m2. Den nuværende afgrænsning af det stationsnære område ved Trekroner er dannet i forbindelse med kommuneplan 2009 genvedtaget uden ændringer i 2013 og 2016. Afgrænsningen er dannet på baggrund af et cirkelslag på 1.200 meter fra Trekroner Station. Dette er sket ud fra de regler, der i Statens Fingerplan er beskrevet for de stationsnære områder.
  Den nuværende afgrænsning forhindrer en lokalplanlægning, der fastholder mulighederne for en større kontorvirksomhed ved Langebjerg i en eksisterende bygning. Bygningen er på ca. 14.000 etagem2. For at sikre den fremtidige udnyttelse af den eksisterende bygning til kontorerhverv er det nødvendigt, at plangrundlaget giver mulighed for dette. Kommuneplantillægget vil ændre afgrænsningen af det stationsnære område samt give mulighed for 14.000 etagem2 til kontor i rammeområde 3.EP.3, svarende til den eksisterende kontorbygning. Kommunens øvrige planlægning understøtter udpegning af området til stationsnært område, da området også er omfattet af kommuneplanens pedalzone, og der er gode stiforbindelser til og fra Trekroner St. Derudover er området beliggende inden for 1.200 meter fra Trekroner St.
  Der er afholdt en indledende høring, hvor kommunen modtag 2 høringssvar, se bilag Høringsnotat. Høringssvarene omhandlede hovedsageligt trafikpåvirkningen af omkringliggende områder. Da planen sikrer et eksisterende kontorbyggeri, vurderes det, at det ikke vil give en væsentligt øget trafikpåvirkning.
  Forvaltningen vurderer, at der ikke er behov for at der afholdes et borgermøde i forbindelse med høringen. Dette skyldes, at ændringen giver mulighed for en eksisterende anvendelse i området ved Langebjerg. Samtidig med behandlingen af forslag til kommuneplantillæg 8, vil der blive fremlagt et forslag til tillæg til lokalplan 588 for Plan- og Teknikudvalget. Tillægget skal sikre erhvervsbygningens fortsatte anvendelse til kontor.
  Forvaltningen har gennemført en miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Forvaltningen vurderer, at kommuneplantillægget ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor ikke udarbejdet en egentlig miljøvurdering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Økonomiudvalget, 04-10-2017, pkt. 384

  Godkendt.

 • Pkt. 385 Revision af landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet

  Pkt. 385

  Revision af landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet

  Sagsnr. 281105 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kommunerne har mulighed for at indgive ønsker vedrørende bymidter og aflastningsområder i statens kommende revision af landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet. Forvaltningen finder ikke grundlag for nye bymidter eller aflastningsområder i Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forvaltningen i portal/skema på Erhvervsstyrelsens hjemmeside meddeler, at Roskilde Kommune ikke har bemærkninger til revision af landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Erhvervsstyrelsen har givet kommuner i hovedstadsområdet mulighed for inden den 15. oktober 2017 at komme med ønsker til revision af landsplandirektiv om detailhandel i hovedstadsområdet. Muligheden angår dog kun struktur for bymidter og aflastningsområder. Forvaltningen vurderer, at der ikke er grundlag for at fremsætte politiske bemærkninger. Forvaltningen foreslår derfor, at forvaltningen via Erhvervsstyrelsens spørgeskema på internettet meddeler, at Roskilde Kommune ikke har bemærkninger.
  For detailhandel i Roskilde Kommune gælder dels planlovens generelle regler, dels landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet.
  Den nye planlov, som trådte i kraft den 8. juni 2017, indeholder en række lempelser af reglerne om detailhandel. En efterfølgende bekendtgørelse betyder, at kommuner i hovedstadsområdet på nogle punkter ligestilles med resten af landet. Det vil blandt andet sige, at Roskilde Kommune i dag kan planlægge for større dagligvarebutikker end hidtil, selv fastsætte butiksstørrelser for udvalgsvarebutikker, samt at det ikke længere er nødvendigt at skelne skarpt mellem butikker til udvalgsvarer og butikker til pladskrævende varegrupper.
  Erhvervsstyrelsen har meddelt, at det vil indgå i det reviderede landsplandirektiv, at hovedstadskommunerne fremover også vil kunne planlægge for bydelscentre større end 5.000 m2, og at det derfor ikke er nødvendigt at indsende forslag om det.
  Forvaltningen finder, at der i Roskilde Kommune allerede nu er en hensigtsmæssig centerstruktur, og at der ikke er grundlag for hverken nye bymidter eller for at etablere såkaldte aflastningsområder til butikker, der ikke kan findes plads til i bymidten eller den øvrige centerstruktur. Derimod vil det på sigt kunne blive aktuelt at planlægge for bydelscentre over 5.000 m2. Denne mulighed vil kommunen opnå, når det reviderede landsplandirektiv træder i kraft. Erhvervsstyrelsen forventer, at det vil ske omkring udgangen af 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Økonomiudvalget, 04-10-2017, pkt. 385

  Godkendt.

 • Pkt. 386 Ønsker til den langsigtede revision af fingerplan

  Notat_oensker_til_revision_af_fingerplan.pdf

  Pkt. 386

  Ønsker til den langsigtede revision af fingerplan

  Sagsnr. 281105 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ved den kortsigte revision af fingerplanen opnåede Roskilde Kommune nogle få tekniske ændringer. Kommunerne kan nu indgive ønsker til den mere principielle og langsigtede revision af fingerplanen ("spor 2").

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forvaltningen i skema på Erhvervsstyrelsens hjemmeside fremsætter vedlagte ønsker til den langsigtede revision af fingerplanen.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen orienterede den 3. maj 2017, punkt 171, udvalget om resultat af revision af fingerplanen i "spor 1". Roskilde Kommune opnåede tekniske rettelser om henholdsvis byzone Frederiksborgvej og linjeføring af vej øst om Trekroner. Fingerplan 2017 med de begrænsede ændringer trådte i kraft den 26. juni 2017.
  Erhvervsstyrelsen har givet kommuner mulighed for inden den 15. oktober 2017 at komme med ønsker til den mere principielle og langsigtede revision af fingerplanen i "spor 2". Forvaltningen foreslår, at forvaltningen i skema Erhvervsstyrelsens hjemmeside fremsætter forslag fra Roskilde Kommune vedrørende følgende emner:
  - Støjkonsekvensområdet for Roskilde Lufthavn – staten bør gå aktivt ind i arbejde for at opdatere støjkonsekvensområdet,

  - Stationsnærhed – ønske om at Viby Station optages på listen over stationer, hvor der kan ske udvikling af regional betydning,

  - Boligudviking uden for byfingre – ønske om at kommuner i hovedstadsområdet sidestilles med landets øvrige kommuner,

  - Afgrænsning af byfingre – ønske om dialog om konkret afgrænsning,

  - Grønne kiler – arbejde med nye kiler bør genoptages,

  - Pendlerstation Roskilde Vest – der bør udlægges areal til ny station,

  - Transportkorridorer – udlæg bør koordineres med andre arealreservationer, især råstofgravning og det bør være muligt at kokalplanlægge.
  Forslagene er uddybet i vedlagte bilag med skema, som svarer til overskrifter og kriterier fra Erhvervsstyrelsens skema på nettet.
  Erhvervsministeren har tilkendegivet, at ny fingerplan forventes at træde i kraft i løbet af 2018. Dog skal forslag vedrørende støjkonsekvenszoner afstemmes med behandling af udvidelsesplaner for lufthavnen i Kastrup. Derfor bliver behandling af forslag om støjkonsekvensområder længere end for behandlingen af andre forslag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Økonomiudvalget, 04-10-2017, pkt. 386

  Godkendt.

 • Pkt. 387 Anmodning om optagelse af sag om overholdelse af regler for opsætning af valgplakater

  Pkt. 387

  Anmodning om optagelse af sag om overholdelse af regler for opsætning af valgplakater

  Sagsnr. 298009 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Merete Dea Larsen (O) har anmodet om at få optaget en sag om overholdelse af regler for opsætning af valgplakater.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Merete Dea Larsen (O) har anmodet om at få optaget følgende på Økonomiudvalgets dagsorden.
  ” På baggrund af sidste kommunalvalg, hvor vi måtte konstatere at, særligt et parti ikke overholdt reglerne om opsætning af plakaterne. Det er ikke første gang, vi har oplevet det, men ved sidste valg var det en voldsom overskridelse. På den baggrund finder vi det nødvendigt at opnå enighed om en konsekvens der kan mærkes, såfremt man igen skulle vælge ikke at følge de spilleregler andre partier følger.
  Dansk Folkeparti forslår konkret, at såfremt det kan dokumenteres, f.eks gennem billeddokumentation, at et parti ikke har overholdt tidspunktet for ophængning af plakater, skal partiet fjerne samtlige plakater i kommunen inden for to hverdage og vil dermed være udelukket for at være en del af plakatbilledet i Roskilde. Såfremt partiet ikke når at fjerne alle plakater, er forvaltningen bemyndiget til at fjerne dem mod det salær, som ellers er gældende”.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Økonomiudvalget, 04-10-2017, pkt. 387

  Taget af dagsordenen.

 • Pkt. 388 Ophør af brugsret(Lukket)

 • Pkt. 389 Eventuelt

  Pkt. 389

  Eventuelt

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 04-10-2017, pkt. 389

  Intet til eventuelt.