You are here

Referat

Dato: Onsdag, November 4, 2015 - 08:15
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 530 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 530

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 04-11-2015, pkt. 530

  Godkendt.

 • Pkt. 531 Plan for udmøntning af budgetaftale på Økonomiudvalgets område

  Pkt. 531

  Plan for udmøntning af budgetaftale på Økonomiudvalgets område

  Sagsnr. 274181 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen fremlægger forslag til plan for udmøntning af de enkelte initiativer i budgetaftalen for 2016-2019 på udvalgets område samt drøfter, hvordan der arbejdes videre med håndteringen af budgetudfordringen for 2017-2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at planen for udmøntning af budgetaftalens initiativer på udvalgets område godkendes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Budget 2016, som blev vedtaget i byrådet den 7. oktober 2015, indeholder nye initiativer på udvalgets område. Nedenfor listes initiativerne med angivelse af, hvordan forvaltningen foreslår, at de nærmere udmøntes.
  - IQ: Sag forelægges december
  - Højskolelån – bevillingssag: Sag forelægges 2. halvår 2016
  - Bæredygtige investeringer: Sag forelægges december/januar
  - Offentligt privat samarbejde vedr. sygefravær: Orientering af Økonomiudvalget medio 2016
  - Digital skærm (udviklingspulje): Udmøntningssag forelægges Økonomiudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget inden udgangen af 1. kvartal
  Af budgetaftaleteksten til budget 2016-19 fremgår, at en hel eller delvis gennemførelse af det forudsatte omprioriteringsbidrag vil kræve politisk handling i kommunen for at sikre en stabil økonomisk udvikling i de kommende år. Partierne bag budgetaftalen ønsker derfor en proces igangsat med analyse og tværgående vurderinger i organisationen med henblik på forelæggelse af forslag til eventuel politisk prioritering. Udvalgene opfordres derfor til allerede nu at drøfte, hvilke områder der ønskes særligt fokus på.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2015. Sagen vedrører udmøntning af nye initiativer i budgetaftalen.

  Økonomiudvalget, 04-11-2015, pkt. 531

  Godkendt.

 • Pkt. 532 Fælleskommunalt styrings- og effektiviseringsprogram

  borgmesterbrev_fra_kl.pdf bilag_om_kommunegrupperne.pdf bilag_om_programmet.pdf

  Pkt. 532

  Godkendelse af deltagelse i KL’s styrings- og effektiviseringsprogram

  Sagsnr. 275451 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  KL igangsætter et fælleskommunalt styrings- og effektiviseringsprogram og inviterer kommunerne til at deltage i én eller flere af i alt syv kommunegrupper.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes og tilmeldingerne godkendes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  KL har i brev af den 9. oktober 2015 inviteret til deltagelse i kommunegruppe i det fælles-kommunale styrings- og effektiviseringsprogram.
  Programmet skal understøtte kommunernes arbejde med effektivisering og styring. KL forventer, at arbejdet evt. skal spilles ind i økonomiforhandlingerne med regeringen i 2016 med henblik på at ændre rammerne for kommunernes opgaveløsning.
  Det fælleskommunale styrings- og effektiviseringsprogram er forankret i KL’s bestyrelse og bliver udelukkende en succes, hvis det udvikles og drives i et tæt samarbejde mellem kommunerne og KL. Der er derfor etableret en styregruppe med deltagelse af 11 kommuner, som bl.a. skal sikre, at det er relevante initiativer, der prioriteres, samt at der er fremdrift i programmet.
  Som led i denne proces etableres der i alt syv kommunegrupper, hvor kommunerne opfordres til at deltage på direktør- og/eller chefniveau. Grupperne er:

  1. Ældre- og Sundhedsområdet og områdets samarbejde med regionerne
  2. Teknik, miljø og tværgående drift
  3. Det specialiserede voksenområde
  4. Koblingen mellem arbejdsmarkeds-, sundheds-, social-, og familieområdet
  5. Børn og unge: Skole, dagtilbud, ungdomsuddannelser og udsatte børn og unge
  6. Integration
  7. Administration, digitalisering og indkøb

  Fristen for tilmelding til kommunegrupperne var tirsdag den 27. oktober 2015 og forvaltningen har foreløbigt tilmeldt Roskilde Kommune i følgende grupper:
  - Velfærdsdirektør Yvonne Barnholdt indstilles til gruppe 1 og 5
  - Vicekommunaldirektør og direktør for Økonomi og Beskæftigelse Mogens Raun Andersen indstilles til gruppe 4
  - Chef for Social og Integration Henrik Abildtrup indstilles til gruppe 3 og 6
  - HR- og Sekretariatschef Anna Gantriis indstilles til gruppe 7.
  Tilmeldingen kan eventuelt tilpasses efter den politiske behandling.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 04-11-2015, pkt. 532

  Økonomiudvalget kan ikke godkende at Roskilde Kommune indgår i programmet.

 • Pkt. 533 Forslag til kommuneplatillæg 17 for social institution ved Baldersvej (endelig vedtagelse)

  forslag_til_kommuneplantillaeg_17_endelig_vedtagelse.pdf

  Pkt. 533

  Forslag til kommuneplantillæg 17 for social institution ved Baldersvej (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 266400 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  En ansøger ønsker at etablere et julemærkehjem. For at muliggøre byggeri til denne sociale institution samt mulighed for etablering af erhverv har forvaltningen udarbejdet et forslag til ovennævnte kommuneplantillæg, som har været i offentlig høring sammen med forslag til lokalplan 625 for social institution ved Baldersvej.
  Forvaltningen foreslår, at kommuneplantillægget alene behandles i Økonomiudvalget, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til kommuneplantillæg 17 for ændring af rammeområde ved Baldersvej vedtages endeligt.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget godkendte forslag til kommuneplantillæg 17 for ændring af rammeområde 2.D.2 Baldersvej – Plejehjem m.v. på mødet den 3. juni 2015, punkt 264.
  For at muliggøre, at der ud over social institution (julemærkehjem) kan etableres erhverv inden for lokalplanområdet, er det nødvendigt at ændre kommuneplanens rammeområde 2.D.2 Baldersvej. Derfor har forvaltningen udarbejdet kommuneplantillæg 17.
  Forslaget har været i offentlig høring i perioden 2. juni til 21. august 2015 sammen med forslag til lokalplan 625 for social institution ved Baldersvej.
  Forvaltningen har i løbet af høringsperioden modtaget 2 høringssvar fra naboer til lokalplanområdet. Bemærkningerne vedrører indholdet i lokalplan 625 for social institution ved Baldersvej og omhandler primært den nye bebyggelses højde, hvor der er bekymring for gener i form af skyggevirkning og indkig i nabohaverne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015, idet lokalplanen udarbejdes af bygherren i samarbejde med forvaltningen.

  Økonomiudvalget, 04-11-2015, pkt. 533

  Godkendt.

 • Pkt. 534 Forslag til kommuneplantillæg 20 for Skousbo (igangsætning)

  kortbilag_-_forslag_til_kommuneplantillaeg_20.pdf hoeringsnotat_-_forslag_til_kommuneplantillaeg_20.pdf

  Pkt. 534

  Forslag til kommuneplantillæg 20 for Skousbo (igangsætning)

  Sagsnr. 271473 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der skal udarbejdes et kommuneplantillæg, som skal medvirke til at muliggøre en udvikling af Skousbo-arealet tættest mod stationen i overensstemmelse med helhedsplanen for området. Der er foretaget en indledende offentlig høring af planerne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg 20 for Skousbo.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget godkendte på møde den. 19. august 2015, punkt 330, afvikling af indledende offentlig høring om ændringer af kommuneplanramme 6.B.254 for Skousbo.
  Ændringerne skal give en mere fleksibel ramme i forhold til at sikre varierede boligtyper og grundstørrelser, mulighed for højere etageantal og generelt sikre, at området kan udnyttelses efter principperne i helhedsplanen for Skousbo.
  Forvaltningen modtog 4 høringssvar, som blandt andet handlede om bygningshøjder og tæthed, støj og vibrationer fra jernbanen, faciliteter for pendlere og øvrige forhold ved stationen. Bemærkningerne vil indgå i det videre arbejde. Se vedlagte notat.
  Parallelt med kommuneplantillægget vil der blive udarbejdet en lokalplan for området, som Plan- og Teknikudvalget vil tage stilling til, hvis Økonomiudvalget godkender, at der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg 20.
  Helhedsplanen for Skousbo fremlægges til offentlig høring i en separat sag til Plan- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og byrådet i november. Eventuelle bemærkninger fra høringsperioden vil indgå i det videre arbejde med lokalplanen og kommuneplantillægget.
  Forslag til kommuneplantillæg forventes fremlagt sammen med lokalplanforslaget til politisk godkendelse og efterfølgende offentlig høring i februar 2016. Forvaltningen foreslår, at lokalplan og kommuneplantillæg behandles i byrådet på grund af sagens almene interesse, jf. delegation. Helhedsplanen forventes samtidig fremlagt til godkendelse i en særskilt sag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Der er i 2015 afsat 2 mio. kr. til udvikling af området, og i det netop vedtagne budget 2016 indgår 2 mio. kr. i 2016 og 4 mio. kr. i 2018 til byggemodning.

  Økonomiudvalget, 04-11-2015, pkt. 534

  Godkendt.

 • Pkt. 535 Høring af statsligt forslag til VVM-redegørelse for Kriegers Flak Havmøllepark og landanlæg

  oversigt_over_beroerte_kommuner.pdf forslag_til_hoeringssvar_kriegers_flak_havmoellepark_og_landanlaeg.pdf

  Pkt. 535

  Høring af statsligt forslag til VVM-redegørelse for Kriegers Flak Havmøllepark og landanlæg

  Sagsnr. 263328 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Energistyrelsen og Naturstyrelsen har sendt forslag til VVM-redegørelse for Kriegers Flak Havmøllepark og tilhørende landanlæg til høring. Projektets jordkabler berører Roskilde Kommune i begrænset omfang.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vedlagte forslag til høringssvar godkendes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  For at sikre opfyldelse af Danmarks energipolitiske målsætninger skal Energinet.dk opføre en havvindmøllepark på Krieger Flak i Østersøen mellem Møn og Bornholm. Energistyrelsen og Naturstyrelsen har udsendt forslag til VVM-redegørelse, som omfatter både anlæg på havet samt anlæg og jordkabler på land. Materialet kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside http://naturstyrelsen.dk/annonceringer. Høringsfrist er den 4. december 2015.
  Projektet indebærer blandt andet, at der i perioden medio 2016 til ultimo 2018 skal etableres 220 kV jordkabler mellem Rødvig i Stevns Kommune og Hove i Egedal Kommune. VVM'en indeholder undersøgelser af natur og beskyttelsesinteresser mv. inden for en ca. 300 m bred korridor mellem de to punkter. Undersøgelseskorridoren berører Roskilde Kommune sydøst for Snoldelev-Hastrup og går gennem kommunen øst for Herringløse, jf. vedlagte oversigtskort. Korridoren er placeret, så færrest mulige interesser berøres. Der er ikke taget stilling til placering af selve ledningsanlægget inden for undersøgelseskorridoren. Ofte bliver arbejdet ført uden om beskyttede diger, søer, vandløb og lignende, og hvor passage ikke kan undgås, vil der blive foretaget styrede underboringer. Der vil efter anlægsfasen blive et servitutbælte på 7 m, hvor der ikke kan etableres bygninger og plantes træer med dybe rødder. Landbrug og øvrig arealudnyttelse kan videreføres som hidtil.
  Forvaltningen har gennemgået berørte interesser i Roskilde Kommune. Inden for det 300 m brede bælte findes vandindvindingsboringer, beskyttede diger, søer og vandløb. Desuden går bæltet i kommunens nordlige del gennem økologisk forbindelse, bevaringsværdigt landskab og værdifuldt kulturmiljø.
  Forvaltningens forslag til høringssvar
  Roskilde Kommune forudsætter, at Energinet.dk ved fastlæggelse af den endelige ledningsføring går uden om beskyttelseszoner for vandindvindingsboringer, og enten går uden om beskyttede diger, søer og vandløb eller foretager styrede underboringer. Naturstyrelsen og Energinet.dk bør desuden være opmærksom på, at ledningsføringen vil gå gennem økologisk forbindelse, bevaringsværdigt landskab og værdifuldt kulturmiljø i kommunens nordlige del. Kommunen opfordrer til dialog med forvaltningen om konkret placering og eventuelle tilladelser og dispensationer. Roskilde Kommune er i øvrigt opmærksom på, at der vil forekomme gener i anlægsfasen, men vurderer at projektets påvirkninger i kommunen derefter vil være minimale.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Økonomiudvalget, 04-11-2015, pkt. 535

  Godkendt.

 • Pkt. 536 Salg af fast ejendom(Lukket)

 • Pkt. 537 Eventuelt

  Pkt. 537

  Eventuelt

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 04-11-2015, pkt. 537

  - Containerboliger
  - NCC-sag på kommende Økonomiudvalgsmøde
  - Ny Østergade
  - SMS påmindelse til valg dagen før
  - Forsøg med e-dagsordens SMS-kode stoppes
  - IQ