You are here

Referat

Dato: Onsdag, Oktober 5, 2016 - 08:15
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 450 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 450

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 05-10-2016, pkt. 450

  Der var udsendt en tillægsdagsorden. Økonomiudvalget kunne ikke optage tillægsdagsordenen, med den begrundelse, at sagen ikke var udsendt tids nok inden mødet og ikke havde en karakter af en sag, hvor det kommunale formål med en beslutning forspildes, eller hvor kommunens interesser væsentligt tilsidesættes, hvis der ikke træffes beslutning her og nu.
  Adviseret sag om åben og lukket punkter afventer et kommende møde i Økonomiudvalget.
  Peter Madsen og Torben Jørgensen deltog under evt.
  Godkendt.

 • Pkt. 451 Anmodning om optagelse af sag - proces for indgåelse af en lokalaftale med Roskilde Lærerforening

  Pkt. 451

  Anmodning om optagelse af sag - proces for indgåelse af en lokalaftale med Roskilde Lærerforening

  Sagsnr. 251611 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Henrik Stougaard, Enhedslisten har anmodet om at få optaget en sag på dagsordenen om proces for indgåelse af en lokalaftale med Roskilde Lærerforening.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Henrik Stougaard, Enhedslisten har anmodet om at få optaget følgende på Økonomiudvalgets dagsorden:
  ”På byrådsmødet 28.9. blev, under drøftelserne af pkt. 219, fra flere ordførere oplyst, at en kreds af partier (A, B og F) – der ikke tilsammen har et flertal i byrådet - står bag igangværende forhandlinger/drøftelser om indgåelse af en lokalaftale med Roskilde Lærerforening.
  Borgmesteren bedes på ØU-mødet – meget gerne skriftligt – redegøre for disse drøftelsers indhold og sigte.
  Det blev i byrådssalen modstridende oplyst, at det igangværende forhandlings/drøftel-ses-forløb henholdsvis er og ikke er en del af det indgåede budgetforlig. Man kan intet læse herom af den officielle budgetaftale. Derfor ønskes borgmesterredegørelsen blandt andet oplyse, hvorvidt forhandlings/drøftelses-forløbet har baggrund i en fortrolig del af budgetaftalen. Er svaret benægtende, ønskes redegjort for, hvordan borgmesteren forestiller sig at skaffe flertal.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 05-10-2016, pkt. 451

  Sagen drøftet. Der er endvidere sendt spørgsmål om ovenstående til forvaltningen, svarene sendes til byrådet.
  Borgmesteren redergjorde for et af grupperne A, B og F udarbejdet notat. Der forelægges en sag herom på et kommende møde.

 • Pkt. 452 2. behandling af budget 2017-2020

  samlet_oekonomisk_balance_og_likviditet_i_budget_2017-2020_til_2._behandlingen.pdf skoen_over_skat_og_tilskududligning_til_2._behandlingen_af_budget_2017-2020.pdf udviklingspulje_-_forlig.pdf bloklister_-_cfbva.pdf bloktekster_-_cfbva.pdf takstkatalog_-_2._behandlingen.pdf aendringsforslag_oe.pdf afstemningsliste_inkl._balancer_og_likviditetsgrafer.pdf tillaegsaftale_til_budgetforlig_for_2017_for_roskilde_kommune.pdf

  Pkt. 452

  2. behandling af budget 2017-2020

  Sagsnr. 283237 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Økonomiudvalget udarbejder forslag til budget for 2017 samt budgetoverslag for perioden 2018-2020 til byrådet. Økonomiudvalgets budgetforslag skal undergives to behandlinger i byrådet med mindst 3 ugers mellemrum.
  Den 26. august 2016 blev der indgået budgetforlig mellem SF, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Venstre og Socialdemokraterne for budget 2017-2020. Ifølge den vedtagne tidsplan er 2. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget den 5. oktober 2016 og 2. behandling i byrådet den 12. oktober 2016.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. budgettet baseres på det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag, og
  2. budget 2017-2020 drøftes med henblik på vedtagelse af samlet budget til byrådets 2. behandling den 12. oktober 2016.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Den 26. august 2016 blev der indgået budgetforlig mellem SF, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Venstre og Socialdemokraterne budget 2017-2020. Ifølge den vedtagne tidsplan er 2. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget den 5. oktober 2016 og 2. behandling i byrådet den 12. oktober 2016. Forligstekst samt tilhørende bloklister og bloktekster er vedlagt som bilag (bilag 3-6). Endvidere er vedlagt den samlede økonomiske balance samt likviditetsgraf (bilag 1).
  Budgettet er baseret på valg af det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag, idet det selvbudgetterede skattegrundlag ligger over statsgarantien (uddybet i bilag 2) samt på nedenstående skattesatser, dvs.
  - indkomstskatteprocent på 25,2 pct. (uændret)
  - grundskyldspromille på 24,31 (uændret)
  - dækningsafgift på erhvervsejendomme på 7,54 promille (uændret)
  - dækningsafgift på statsejendommes samt øvrige offentlige ejendommes grundværdi på 12,155 promille (uændret)
  - Dækningsafgift på offentlige ejendommes forskelsværdi opkræves med 8,75 promille (uændret)
  Indarbejdelse af det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag giver et merprovenu i forhold til statsgarantien på 9,5 mio.kr. i 2017. Den samlede økonomiske balance udviser et træk på de likvide aktiver i 2017på 31,4 mio. kr.
  Budgetforliget for budget 2017-2020 har været i høring i perioden 1.-20. september. Høringsmaterialet samt de indkomne høringssvar findes på linket http://roskilde.dk/budgethøring2017.
  Der er modtaget ændringsforslag fra Enhedslisten. Ændringsforslagene fremgår af særskilt bilag samt af afstemningslisten.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016, da der er tale om godkendelsen af budgettet for 2017-2020.

  Økonomiudvalget, 05-10-2016, pkt. 452

  Ad 1. "at": anbefales.
  Ad 2. "at": A, B, C, F og V fremlagde ændringsforslag til 1. behandlingen af budgettet i form af en tillægsaftale, benævnt "Præcisering og tillægsaftale til budgetforlig for 2017 for Roskilde Kommune, der indebærer at der afsættes yderligere 1 mio. kr. årligt til en særlig indsats for kontanthjælpsmodtagere.
  Merete Dea Larsen (O) tager forbehold for de fremlagte forslag.

 • Pkt. 453 Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2017

  fordeling_af_ligning_2017.pdf

  Pkt. 453

  Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2017

  Sagsnr. 284233 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2017

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at kirkeskatteprocenten på 0,84 % godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Provstiudvalget har fremsendt forslag til budget 2017 og foreslår en uændret kirkeskatteprocent på 0,84 %.
  Valg af selvbudgettering med et beregnet udskrivningsgrundlag på 12.927,8 mio. kr. og en udskrivningsprocent på 0,84 % vil betyde et provenu i 2017 på 108,6 mio. kr.
  Ved valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag, som er udmeldt af Social- og Indenrigsministeriet med 12.594,0 mio. kr., vil provenuet i 2017 udgøre 105,8 mio. kr.
  Ved udgangen af 2016 forventes der ingen saldo på mellemregningen med Provstiet, således at hele provenuet er til rådighed i 2017 til dækning af lokale kirkelige udgifter samt landskirkeskat.
  Provstiudvalget har indsendt specifikation af beløbene til de enkelte kirkekasser, provstiudvalgskasser og landskirkeskat ud fra det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag på 108,6 mio. kr. som er vedlagt sagen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, idet kommunen kun administrerer den kirkelige ligning.

  Økonomiudvalget, 05-10-2016, pkt. 453

  Anbefales.
  Henrik Stougaard (Ø), Jeppe Trolle (B) og Lars Lindskov (C) undlader at stemme.

 • Pkt. 454 Budgetopfølgning pr. 31. august 2016

  notat_til_budgetopfoelgning_pr._31._august_2016.pdf

  Pkt. 454

  Budgetopfølgning pr. 31. august 2016

  Sagsnr. 280648 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 31. august 2016 fremlægges til godkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at budgetopfølgning pr. 31. august 2016 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Figur 1: Samlet resultat af halvårsregnskab 2016 (forventet årsregnskab) i mio. kr.

  * Merforbrug på anlæg er finansieret af tillægsbevillinger og overførsler fra 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Det forventede årsregnskab for kommunen som helhed viser en forværring af de likvide aktiver på 40,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. I forhold til halvårsregnskabet 2016 er der tale om en forbedring på 14,7 mio. kr. Resultat af forventet årsregnskab 2016 uddybes i bilag.

  Økonomiudvalget, 05-10-2016, pkt. 454

  Godkendt.

 • Pkt. 455 Organisationsændring

  hoeringssvar_fra_fmuer_og_omuer_vedr._forslag_til_organisationsaendringg.pdf forslag_til_justering_af_den_administrative_organisering_i_roskilde_kommune_efteraar_2016.pdf hmus_hoeringssvar_vedr._forslag_til_aendring_af_organisationen.pdf

  Pkt. 455

  Organisationsændring

  Sagsnr. 281739 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen indstiller, at der træffes beslutning om en ændring af organisationen, der indebærer oprettelse af et 5. direktørområde benævnt Job og Sundhed. Direktørområdet består af det nuværende direktørområde Beskæftigelse, Social og Økonomi, undtaget afdelingen ”Økonomi og Ejendomme”, og med tilførsel af afdelingen ”Sundhed og Omsorg”.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der oprettes et nyt direktørområde pr. 1. november d.å.
  2. benævnelsen for det nye direktørområde, der fremadrettet rummer det sociale voksenområde, integrationsområdet, arbejdsmarkedsområdet og sundheds- og omsorgsområdet er ”Job og Sundhed”, og
  3. benævnelsen for det direktørområde, der fremadrettet rummer skoler, klubber, dagtilbud og børn og -ungeområdet er ”Børn og Skole”.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede i sit møde den 15. juni d.å., at forvaltningen skulle arbejde videre med et forslag til en justering af organisationen. Dette er nu sket og forslag til ændring har jf. MED-aftalen været i høring i organisation. Notatet er vedlagt sagen som bilag sammen med høringssvarene.
  Ændringen består af en udvidelse af direktionen med en direktør med deraf følgende oprettelse af et nyt direktørområde.
  Dette nye direktørområde rummer ”Arbejdsmarked”, ”Sundhed og Omsorg”, ”Social og Integration” samt et sekretariat. Denne fusion giver mulighed for øget samarbejde omkring den nationale - og kommunale sundhedsdagsorden. Det foreslås, at direktørområdet benævnes ”Job og Sundhed”.
  Det nuværende direktørområde, Velfærd, vil således fremadrettet bestå af fagafdelingerne ”Skole og Klub”, ”Dagtilbud” og ”Børn og Unge” samt et sekretariat. Dermed er der sket en reduktion af direktørområdet, der fremadrettet benævnes ”Børn og Skole”.
  I tilknytning til ovennævnte justering har direktionen brugt lejligheden til at justere lidt på organiseringen af arbejdet mellem stabe og direktørområder, hvilket indebærer en flytning af den selvstændige økonomifunktion i Velfærd tilbage til ”Økonomi- og Ejendomme”. Der er her tale om en ensretning på tværs af direktørområderne, idet Velfærd de senere år har haft en særlig organisering omkring økonomi. Denne ophører således nu.
  Høringssvarene fra MED-systemet er, som nævnt, vedhæftet som bilag. Hovedbudskabet herfra er, at der er gedigen opbakning til justeringen i organisationen. I høringen er udbedt ideer til benævnelsen af det direktørområde, der i høringsnotatet er benævnt ”Sundhed og Social”. Der er hertil ikke kommet mange forslag, men fra beskæftigelsesområdet er ytret ønske om, at begrebet ”beskæftigelse” på én eller anden måde er gengivet i navnet. Dette ønske er imødekommet i forslaget ”Job og Sundhed”.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 05-10-2016, pkt. 455

  Udsat.

 • Pkt. 456 Regnskabstvist 2015 afdeling Ternehaven

  Pkt. 456

  Regnskabstvist 2015 afdeling Ternehaven

  Sagsnr. 285405 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Boligselskabet Sjælland har indbragt afdeling Ternehavens manglende godkendelse af regnskab 2015 til afgørelse i kommunen. Afdelingen mener ikke, at den er blevet tilstrækkeligt oplyst om et større underskud i afdelingen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. regnskab 2015 for afdeling Ternehaven godkendes, og
  2. forvaltningen drøfter på det årlige styringsdialogmøde med boligselskabet, hvordan der kan sikres et godt informationsniveau i forhold til afdelingens driftsøkonomi.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Afdeling Ternehaven har afvist at godkende regnskab 2015. Afdelingen består af 132 familieboliger og 12 ungdomsboliger og er opført i 1982.
  Afdelingsbestyrelsens væsentligste indvendig mod det foreliggende regnskab vedrører navnlig større udgifter til renholdelse og merudgifter til istandsættelse ved fraflytning, som ikke svarer til det budgetterede, og især, at afdelingsbestyrelsen ikke er blevet orienteret herom, da problemet har været kendt siden afslutningen af regnskab 2014. Dette har øget afdelingens underskud med 453.495 kr.
  Afdelingens regnskab for 2015 er revideret, og har ikke givet anledning til bemærkninger fra revisionen. Der er på denne baggrund ikke sagligt grundlag for bemærkninger til regnskabet fra kommunens side.
  Forvaltningen indstiller imidlertid, at det på det årlige styringsdialogmøde med boligorganisationen drøftes, hvad der kan gøres for at imødekomme afdelingens ønske om bedre løbende orientering om afdelingens driftsøkonomi.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 05-10-2016, pkt. 456

  Udsat.

 • Pkt. 457 Regnskabstvist 2015 afdeling Egegårdsparken

  Pkt. 457

  Regnskabstvist 2015 afdeling Egegårdsparken

  Sagsnr. 285405 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Boligselskabet Sjælland har indbragt afdeling Egegårdsparkens manglende godkendelse af regnskab 2015 til afgørelse i kommunen. Afdelingens begrundelse er, at regnskabet ikke har været gennemgået af boligorganisationen før mødets afholdelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. regnskab 2015 for afdeling Egegårdparken godkendes, og
  2. forvaltningen drøfter på det årlige styringsdialogmøde med boligselskabet, hvad der kan gøres for at sikre, at afdelingsbestyrelsen har fået tilstrækkelige oplysninger om regnskabets indhold, inden afdelingsmødet får det forelagt til godkendelse.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Afdeling Egegårdsparken i Boligselskabet Sjælland har afvist at godkende regnskab 2015. Afdelingen består af 58 familieboliger, og er opført i 1973.
  Afdelingsbestyrelsens væsentligste indvendig mod det foreliggende regnskab vedrører det forhold, at regnskabet ikke er blevet gennemgået før afdelingsmødets afholdelse. De spørgsmål, som stilles på afdelingsmødet, kan forklares i den oversigt, som er fremsendt med regnskabet. Denne viser, at årets samlede underskud udgør 145.835 kr., og at dette underskud i det væsentlige vedrører et merforbrug på almindelig vedligeholdelse (konto 115).
  Afdelingens regnskab for 2015 er revideret og har ikke givet anledning til bemærkninger fra revisionen. Det fremlagte regnskab giver således ikke forvaltningen anledning til bemærkninger.
  Forvaltningen indstiller derfor, at afdelingens regnskab for 2015 godkendes, og at det drøftes på det årlige dialogmøde med boligorganisationen, hvad der i fremtiden kan gøres for at imødekomme afdelingens ønske om gennemgang af regnskabet før afholdelse af afdelingsmødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 05-10-2016, pkt. 457

  Udsat.

 • Pkt. 458 Regnskabstvist 2015 afdeling Moesgården

  Pkt. 458

  Regnskabstvist 2015 afdeling Moesgården

  Sagsnr. 285405 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Boligselskabet Sjælland har indbragt afdeling Moesgårdens manglende godkendelse af regnskab 2015 til afgørelse i kommunen. Afdelingen mener ikke, at der er tilstrækkelig dokumentation for udgifter til renholdelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. regnskab 2015 for afdeling Moesgården godkendes, og
  2. forvaltningen drøfter på det årlige styringsdialogmøde med boligselskabet, hvorledes der følges op på afdelingens ønske om øget indsigt i udgifterne til renholdelse.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Afdeling Moesgården i Boligselskabet Sjælland har afvist at godkende regnskabet for 2015. Afdelingen består af 105 familieboliger og 12 ungdomsboliger og er opført i 1983.
  Afdelingsbestyrelsens væsentligste indvendig mod det foreliggende regnskab vedrører samme forhold, som ved den manglende godkendelse af regnskab 2013 og 2014. Afdelingen mener således ikke, at der er tilstrækkelig dokumentation for afholdelse af udgifter under renholdelse. I regnskabet for 2015 opstår der et underskud på i alt 409.554 kr., heraf udgør den væsentligste ændring en overskridelse på 192.073 kr. på ejendomsskat, samt en overskridelse på 123.000 kr. til renholdelse.
  Boligselskabet Sjælland har oplyst, at afdelingsbestyrelsen til enhver tid har adgang til afdelingens bogføring via deres hjemmeside. Under afdelingens økonomi kan ses et samlet beløb for hver regnskabspost, og herunder alle underkonti i den pågældende gruppe. Under konto Renholdelse fremkommer således de posteringer, som hver måned bogføres i afdelingen på baggrund af boligselskabets tidsregistreringssystem.
  I forbindelse med den årlige regnskabsaflæggelse kan boligselskabet desuden – på bestyrelsens efterspørgsel - fremsende en udskrift fra tidsregistreringssystemet, der viser hvilke medarbejdere, der har været i afdelingen og hvilke typer opgaver (i hovedkategorier), de har udført.
  Der er på denne baggrund ikke konkrete oplysninger, som giver forvaltningen anledning til at antage, at udgifterne til renholdelse ikke er afholdt og dokumenteret. Afdelingens regnskab for 2015 er revideret, og har ikke givet anledning til bemærkninger fra revisionen. Der er herefter ikke et sagligt juridisk grundlag for at kræve yderligere dokumentation eller på anden måde anmode Boligselskabet Sjælland om at foretage yderligere for så vidt angår dokumentation for udgiften til renholdelse i afdeling Moesgården.
  Forvaltningen indstiller derfor, at afdelingens regnskab for 2015 godkendes, og at det drøftes på det årlige dialogmøde med boligorganisationen, hvorledes der er følges op på den dokumentation for udgifter til renholdelse, som boligorganisationen har redegjort for

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 05-10-2016, pkt. 458

  Udsat.

 • Pkt. 459 Revidering af byrådets forretningsorden

  gaeldende_forretningsorden_for_byraadet.pdf udkast_til_ny_forretningsorden_for_byraadet.pdf bilag_til_forretningsorden_om_taletidsregler.pdf

  Pkt. 459

  Revidering af byrådets forretningsorden

  Sagsnr. 277191 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Indførelse af taletidsregler på baggrund af 3 måneders forsøg ved seneste byrådsmøder, samt 2. behandling af sproglig opdatering af byrådets forretningsorden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. taletidsregler for byrådsmøder godkendes, og
  2. forslag til sproglig opdatering af byrådets forretningsorden godkendes (2. behandling)

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget besluttede den 4. maj 2016 at afprøve forsøg med nye taletidsregler, således at der gives 3 minutters taletid til indlæg i talerækken, og 30 sekunders taletid til kortere bemærkninger uden for talerækken.
  På baggrund af forsøget foreslår forvaltningen at ordningen indføres permanent, og indskrives i bilag til forretningsordenen.
  Byrådet godkendte den 17. februar 2016 forslag til sproglig opdatering af forretningsordenen. Ændringer af byrådets forretningsorden skal godkendes af byrådet i to omgange, og forelægges derfor til 2. behandling.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016

  Økonomiudvalget, 05-10-2016, pkt. 459

  Ad 1. "at": Økonomiudvalget var enigt i at indføre regler om korte bemærkninger på 30 sekunder. Et flertal i Økonomiudvalget var endvidere enigt i at indføre begrænsning på taletiden på 3 minutter. Jeppe Trolle (B), Henrik Stougaard (Ø) og Lars Lindskov (C) ønsker ikke indførsel af begrænsning i taletiden på tre minutters taletid.
  Ad 2. "at" anbefales.

 • Pkt. 460 Opsamling efter indledende offentlig høring om ny campingplads, Gundsømagle

  hoeringsnotat_campingplads_oest_for_gundsoemagle.pdf

  Pkt. 460

  Opsamling efter indledede offentlig høring om ny campingplads, Gundsømagle

  Sagsnr. 280579 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Debatoplæg om ny campingplads øst for Gundsømagle har været i forudgående høring. Der er indkommet i alt 6 skriftlige høringssvar.
  Forvaltningen foreslår, at sagen alene behandles i Økonomiudvalget, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der ikke udarbejdes et nyt plangrundlag, som muliggør en campingplads på Holmevej 29.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget vedtog på møde den 10. august 2016, punkt 355, at sende debatoplæg om en ny campingplads øst for Gundsømagle i offentlig høring i perioden den 19. august til den 2. september 2016. Dette er sket på baggrund af, at grundejeren af Holmevej 29 ønsker at etablere en campingplads med plads til ca. 112 campingvogne/telte og 22 hytter.
  Der er indkommet i alt 6 høringssvar, som overvejende forholder sig kritiske til en campingplads på den nævnte lokalitet. Høringssvarene kommer dels fra naboer, dels fra Campingrådet, Visit Roskilde og Region Sjælland. Se høringssvar her.
  Som råstofmyndighed fraråder Region Sjælland generelt placering af en støjfølsom anvendelse som en campingplads nær gravområder. Både Campingrådet og Visit Roskilde anbefaler, at der skabes mulighed for flere campingpladser i Roskilde Kommune, men fraråder den valgte beliggenhed. De vurderer, at en campingplads tæt på den kommende Frederikssundsmotorvej og op ad et råstofområde ikke lever op til campisters ønsker om ro og fred og nærhed til særlige attraktioner. De anbefaler en alternativ placering tættere på by og/eller vand.
  Naboernes høringssvar går på, at en campingplads vil skabe for stort et pres på naturen i området samt skabe problemer på Holmevej, der i forvejen er belastet. En nabo hilser en campingplads velkommen, men finder det samtidig problematisk med en nærliggende grusgrav. Der påpeges, at der bor håndværkere i en barak på ejendommen, samt at der muligvis ledes spildevand ud i hegnet. Forvaltningen har fulgt op på de ulovlige forhold.
  På baggrund af de indkomne høringssvar er det forvaltningens vurdering, at der ikke bør gennemføres en planlægning, som muliggør en campingplads på den nævnte lokalitet. I stedet anbefaler forvaltningen, at kommunen i samarbejde med Visit Roskilde og Campingrådet afdækker alternative placeringer for en ny campingplads som led i byrådets Grøn Blå Strategi.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Økonomiudvalget, 05-10-2016, pkt. 460

  Godkendt.
  Fraværende: Joy Mogensen (A) grundet inhabilitet.

 • Pkt. 461 Forslag til kommuneplantillæg 18 for erhvervsområde ved Gl. Marbjergvej og Københavnsvej (endelig vedtagelse)

  kommuneplantillaeg_18.pdf

  Pkt. 461

  Forslag til kommuneplantillæg 18 for erhvervsområde ved Gl. Marbjergvej og Københavnsvej (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 271455 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag til kommuneplantillæg 18 for erhvervsområde ved Gl. Marbjergvej og Køben-havnsvej har været i offentlig høring. Forvaltningen har modtaget én skriftlig bemærk-ning.
  Forvaltningen foreslår, at kommuneplantillægget alene behandles i Økonomiudvalget, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at kommuneplantillæg 18 for erhvervsområde ved Gl. Marbjergvej og Københavnsvej godkendes med den foreslåede ændring.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget vedtog på møde den 10. august 2016, punkt 356, at sende forslag til kommuneplantillæg 18 for ændring af rammeområderne ved Gl. Marbjegvej og Københavnsvej i fornyet offentlig høring fra den 26. august til den 9. september 2016 sammen med forslag til lokalplan 636 for erhvervsområde ved Gammel Marbjergvej og Vestre Hedevej.
  Kommuneplantillægget og lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for, at der i området kan etableres butikker til pladskrævende varegrupper.
  Forvaltningen har modtaget et høringssvar til kommuneplantillægget fra Erhvervsstyrelsen, der bemærker, at det af rammebestemmelserne skal fremgå, at der udelukkende kan lokaliseres kontorbyggeri mindre end 1.500 etagemeter, idet rammen ikke ligger i et stationsnært område. Se høringssvar her.
  Ud over denne tilføjelse er der kun foretaget redaktionelle ændringer.
  Hvis Økonomiudvalget godkender forslag til kommuneplantillæg 18 for erhvervsområde ved Gl. Marbjergvej og Københavnsvej, vil Plan- og Teknikudvalget tage stilling til forslag til lokalplan 636 for erhvervsområde ved Gammel Marbjergvej og Vestre Hedevej på møde den 6. oktober 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Økonomiudvalget, 05-10-2016, pkt. 461

  Godkendt.

 • Pkt. 462 Salg af storparcel(Lukket)

 • Pkt. 463 Udbud af forsikringer(Lukket)

 • Pkt. 464 Eventuelt

  Pkt. 464

  Eventuelt

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 05-10-2016, pkt. 464

  - FORS.
  - Hjemmeværnets nytårskoncert
  - Vikingeskibsmuseet.
  - Sct. Hans arealet.
  - Kystsikring.
  - Pensam.