You are here

Referat

Dato: Onsdag, Maj 6, 2015 - 08:15
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 212 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 212

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 06-05-2015, pkt. 212

  Der var udsendt en tillægsdagsorden.
  Pkt. 228 åbnes, dog er bilag fra forretningsudvalget fortsat fortroligt.
  Godkendt.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 213 Budgetopfølgning pr. 31. marts

  notat_til_budgetopfoelgning_pr._31._marts.pdf bilag_oekonomiudvalget.pdf uddybende_opfoelgning_for_roskilde_brandvaesen.pdf

  Pkt. 213

  Budgetopfølgning pr. 31. marts

  Sagsnr. 269264 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 31. marts fremlægges til godkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Figur 1: Samlet resultat af budgetopfølgningen (forventet årsregnskab) i mio. kr.

  * Merforbrug består primært af merforbrug på serviceudgifter, der delvis finansieres af rammeoverførsel fra 2014 samt merforbrug på indkomstoverførsler.
  ** Merforbrug på anlæg finansieres af rammeoverførsler fra 2014.
  Resultat af budgetopfølgningen for de enkelte fagområder under Økonomiudvalget kan ses i bilag.
  Resultat af forventet årsregnskab 2015 uddybes i bilag.
  Jf. sag på Økonomiudvalgets møde d. 22. april 2015 fremlægges en særskilt vurdering af Roskilde Brandvæsens samlede økonomi i bilag.

  Økonomi

  Det forventede årsregnskab viser en forværring af de likvide aktiver på 106,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Forværringen skyldes hovedsagelig et forventet merforbrug på anlæg i forhold til oprindeligt budget på 105,3 mio. kr.

  Økonomiudvalget, 06-05-2015, pkt. 213

  Godkendt.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 214 Ændret vurdering af pris- og lønudvikling i 2015

  Pkt. 214

  Ændret vurdering af pris- og lønudvikling i 2015

  Sagsnr. 270035 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  KL’s seneste pris- og lønskøn viser, at forventningerne til lønudviklingen i 2015 nu ligger lavere end ved budgetlægningen for 2015. Budgettet vil således kunne reduceres med 16,85 mio. kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gennemføres en tilretning på 16,85 mio. kr. som følge af lavere lønudvikling i 2015.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med budgetlægningen for 2016 er der fra KL’s side meldt nye og lavere lønskøn ud, hvilket har konsekvenser for det forventede forbrug i budget 2015.
  De tildelte 2015-budgetter er baseret på en højere forventning til lønudviklingen, end vurderingen fra KL’s side er nu, og det er derfor muligt at reducere budgetterne i indeværende år med 16,85 mio. kr.
  Reduktionen vil i praksis ske på de centrale lønpuljer, hvor der tidligere var afsat 2 pct. som med de nye lønskøn i stedet skal være 1,38 pct. Den foreslåede budgetreduktion vil derfor ikke medføre ændringer i de allerede tildelte lønbudgetter på institutioner og i afdelinger.

  Økonomi

  Sagen medfører umiddelbart en forbedring af kassebeholdningen på 16,85 mio. kr. i 2015. Senere på året (august) midtvejsreguleres en række overførselsudgifter m.v. i henhold til aftalen mellem KL og regeringen. Der forventes bl.a. afsat flere penge til flygtninge. Midtvejsreguleringen er tidligere blevet kædet sammen med besparelser som følge af lavere lønskøn. Det er derfor muligt, at besparelsen som følge af det lavere lønskøn helt eller delvis vil skulle finansiere merudgifter på andre områder.

  Økonomiudvalget, 06-05-2015, pkt. 214

  Anbefales.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 215 I/S Hedeland - Regnskab 2014

  Pkt. 215

  I/S Hedeland - Regnskab 2014

  Sagsnr. 58787 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Regnskabet for I/S Hedeland for året 2014 er sammen med revisionsberetning nr. 8 af 12. marts 2015 fremsendt til endelig godkendelse hos interessenterne med oplysning om, at bestyrelsen har godkendt regnskabet den 20. marts 2015.
  Roskilde Kommune er interessent sammen med Greve og Høje-Tåstrup Kommuner, hver med 1/3.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at regnskabet for I/S Hedeland for 2014 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Udgiftsregnskabet for 2014 udviser et driftsunderskud på 317.140 kr., som finansieres af det opsamlede overskud, som ved udgangen af 2014 udgør 1.631.287 kr.
  Driftsunderskuddet på 317.140 kr. består af underskud på ordinær driftsvirksomhed på i alt 131.182 kr., ekstra ordinære udgifter på 12.718 kr. samt en mindreindtægt/merudgift på renter på 173.240 kr., som vedrører afkast af formueforvaltning vedr. ikke forbrugte drifts- og anlægsmidler.
  Merforbruget på ordinær drift kan hovedsagelig henføres til fast ejendom.
  Anlægsregnskabet viser et merforbrug på 41.190 kr. Merforbruget er finansieret af interessenternes opsamlede anlægsindskud. Ved udgangen af 2014 er der en rest på 850.792 kr.
  De opsamlede midler vedrørende drift og anlæg indgår som en del af egenkapitalen.
  Det fremgår af revisionsberetning nr. 7 af 6. marts 2014, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold overfor regnskabet eller bemærkninger i øvrigt af betydning for revisionspåtegningen.
  Regnskabet incl. revisionsprotokollat ligger på sagen med brevid 2093670.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 06-05-2015, pkt. 215

  Anbefales.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 216 Personalepolitisk Redegørelse 2015

  personalepolitisk_redegoerelse_2015.pdf bemaerkninger_fra_medarbejderne_i_hmu_til_personalepolit._redeg.pdf

  Pkt. 216

  Personalepolitisk Redegørelse 2015

  Sagsnr. 267036 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Den Personalepolitiske Redegørelse for 2015 er nu klar til drøftelse; herunder de 3 personalepolitiske mål, der indgår i byrådets kvalitetskontrakt.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Den Personalepolitiske Redegørelse drøftes, og at de 3 personalepolitiske mål fastholdes i deres ordlyd, dog sådan, at ordet ”fortsat” i målet vedr. sygefravær udgår.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Årets Personalepolitiske Redegørelse fremlægges hermed til drøftelse. I tilknytning hertil forelægges forslag om stort set at bibeholde ordlyden i de 3 personalepolitiske mål. HMU har i sit møde den 30. april behandlet redegørelsen og har haft mulighed for at fremsende bemærkninger til sagen. I givet fald er disse eftersendt.
  Målet for medarbejdertilfredshed for kommunen som helhed er, at scoren på spørgsmålet: ”Alt i alt trives jeg på min nuværende arbejdsplads” er 5,1.
  Dette mål blev ikke indfriet ved målingen i november 2013, hvor resultatet var 4,8. HMU har besluttet, at der skal ske en justering af trivselsundersøgelsen, men dette vil ske sådan, at det fortsat er muligt, at måle på netop dette spørgsmål. Det foreslås, at det politiske mål fastholdes med eksisterende ordlyd.
  Målet for sygefraværet er, at det gennemsnitlige sygefravær fortsat skal vise en faldende tendens. Dette mål er ikke indfriet, idet sygefraværet de sidste to år har været stigende og nu ligger på 5,5%. Det foreslås, at målet fastholdes, dog sådan at ordet ”fortsat” udgår, idet det ikke er meningsgivende. Ordlyden anbefales således, at blive ”det gennemsnitlige sygefravær skal vise en faldende tendens”.
  I forlængelse af byrådets nyligt overståede forårsseminar vil forvaltningen forberede en sag til Økonomiudvalget, der bl.a. belyser kommunens arbejde med nedbringelse af sygefravær samt eventuelle forslag til nye tiltag.
  Målet for personaleomsætningen er, at den skal være under 15%. Sidste år lå den på 15 %, nu ligger den på 16,7%. Det er vurderingen, at målet skal fastholdes med eksisterende ordlyd. Dette for at sikre den overordnede opmærksomhed på personaleomsætningen, der kan være indikator for Roskilde Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 06-05-2015, pkt. 216

  Godkendt.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 217 Offentligt-Privat Samarbejde

  Pkt. 217

  Offentligt-Privat Samarbejde

  Sagsnr. 259187 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som opsamling på forårsseminarets drøftelser om Offentligt-Privat Samarbejde (OPS) forelægges de 3 cases til beslutning nedenfor.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der tages kontakt til Region Hovedstaden om dialog med henblik på udvikling af Sct. Hans-området
  2. der iværksættes et konkret byggeri omkring billige boliger i samarbejde med Rockwool Fonden og KAB, og
  3. der i det videre arbejde med Kildegården inddrages private aktører

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  På forårsseminaret drøftede byrådet OPS i relation til 3 aktuelle udviklingsprojekter i Roskilde Kommune. Det drejer sig om:
  Udvikling af Sct. Hans-området
  Sct. Hans Vest vil inden for en årrække blive solgt af Region Hovedstaden og kan blive et interessant byudviklingsområde, og dialog med Region Hovedstaden om områdets udvikling er vigtig, herunder om mulighed for etablering af udviklingsselskab til finansiering af grundkøb, byggemodning og udviklingsomkostninger sammen med private investorer eller fonde, hvor dette samarbejde kan tilføre både kapital og viden til byudviklingsprocessen.
  Etablering af billige boliger
  Der er et behov for små kvalitetsboliger, og det foreslås derfor, at der indgås et partnerskab med Rockwool Fonden og KAB. Målene for partnerskabet er etablering af 30-40 små (25-35 m2) kvalitetsboliger med små haver til en maksimal husleje på ca. 3.500 kr. om måneden (inkl. forbrug) og med en sammensat beboergruppe bestående af studerende, flygtninge og hjemløse, der i et socialt attraktivt fællesskab hjælper og støtter hinanden
  Kildegården
  Ved etablering af Kildegården som kraftcenter for kultur og idræt vil man have mulighed for at inddrage kommercielle aktører som fx motionscenter, fysioterapi, sportslæge etc. i forbindelse med centeret. Der vil også være mulighed for nyt domicil til DGI Midt- og Vestsjælland, hvor man også kan inddrage ekstern finansiering og projektering til domicildelen. I forhold til overvejelser om ekstern drift kan en OPS-konstruktion af driften evt. være med til at udvikle Kildegården som kraftcenter.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Der vil blive forelagt separate sager vedr. både indhold og økonomi i sagerne i takt med, at projekterne udvikles.

  Økonomiudvalget, 06-05-2015, pkt. 217

  Godkendt. Der forelægges på senere tidspunkt konkrete sager på indstillingens tre punkter i de relevante udvalg.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 218 Bebyggelse i kolonihaver

  Pkt. 218

  Bebyggelse i kolonihaver

  Sagsnr. 263974 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Haveselskab søger på vegne af alle kolonihavelejere i Roskilde Kommune om tilladelse til, at lejerne kan opføre bebyggelse med et samlet etageareal på op til 70 m2 i deres kolonihaver.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives samtykke til at ændre deklaration lyst den 12. november 1986 for bebyggelsen på arealerne for Solvang, Roarsgave, Granly, Maglehøj, Bregnevang, Vestervang og Hvilen, således at de tilladte 60m2 ændres til 70 m2.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Haveselskab søger på vegne af alle kolonihavelejerne i Roskilde Kommune om tilladelse til, at lejerne kan opføre bebyggelse med et samlet etageareal på op til 70 m2 i deres kolonihaver. I etagearealet medregnes overdækkede åbne opholdsarealer, udhæng over 0,5 m målt vandret samt legehuse over 3 m2.
  Ansøgningen begrundes med, at der er et behov for tilbygninger til husene, for at etablere bad og toilet. Ansøgerne oplyser, at det forventes, at der kloakeres.
  Økonomi og Indenrigsministeriet har den 20. marts 2015 givet afslag på lånedispensation til kloakering af kommunale kolonihavearealer i Roskilde kommune. Der foreligger således ikke en konkret finansiering af udgifterne for en evt. kloakering og heller ikke en konkret tidsplan. Der er dog fortsat mulighed for at søge om tilladelse til etablering af samletank til opsamling af spildevand og tilhørende tømningsordning, så det håndteres miljømæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med gældende regler.
  Der er følgende haveforeninger i Roskilde Kommune: Solvang, Roarsgave, Granly, Maglehøj, Bregnevang, Vestervang, Hvilen og Rørmosen. De er alle beliggende på kommunens grund, bortset fra Bregnevang.

  Haveforeningen med lokalplan:

  Haveforeningen Rørmosen er omfattet af lokalplan 268. Lokalplanen fastsætter, at der må opføres bebyggelse på højst 60m2, herunder medregnes overdækkede åbne opholdsarealer og carporte. Herudover må der opføres drivhuse på maks. 10 m2, jf. § 7 stk. 2.
  Ifølge Planlovens § 19, kan Kommunalbestyrelsen meddele dispensation fra en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Det er forvaltningens vurdering, at den ansøgte dispensation ikke er i strid med principperne i lokalplanen. En dispensation fra en lokalplans bestemmelser, skal dog altid baseres på en konkret vurdering, som vil kunne administreres af forvaltningen, med henvisning til gældende praksis på området – altså at andre og tilsvarende kolonihaver har den mulighed.

  Haveforeninger med tinglyst deklaration (uden lokalplan):

  De øvrige haveforeninger er ikke omfattet af lokalplaner, og i henhold til Bygningsreglementet 2010 kapitel 1.6, stk.6 kan kolonihavehuse opføres uden anmeldelse og uden byggetilladelse. Der er dog på hver matrikel tinglyst en deklaration den 12. november 1986. Den gælder for bebyggelsen på arealerne for Solvang, Roarsgave, Granly, Maglehøj, Bregnevang, Vestervang og Hvilen. Heraf fremgår det bl.a., at der på hver parcel højst må opføres en bebyggelse med et samlet etageareal på 60 m2, heri medregnet overdækkede åbne opholdsarealer. Det er Roskilde Haveselskab der skal påse overholdelsen af deklarationen. Deklarationen kan kun ændres eller ophæves med kommunens samtykke.
  Forvaltningen indstiller, at deklarationens nr. 2, 1. punktum ændres således, at arealet ændres fra 60 m2 til 70 m2.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 15-04-2015, pkt. 151

  Udsat.

  Supplerende sagsfremstilling

  På baggrund af Økonomiudvalgets behandling har forvaltningen været i kontakt med Haveselskabet og forhørt om interessen for muligheden for at bebygge et samlet etageareal på 60 m2 og 10 m2 overdækkede åbne opholdsarealer.
  Haveselskabet har meddelt, at man ønsker at fastholde den oprindelige ansøgning om mulighed for bebyggelse på 70 m2.

  Økonomiudvalget, 06-05-2015, pkt. 218

  Udsat.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 219 Forslag til Kommuneplantillæg 15 for erhvervsområde i Gadstrup Erhverspark, Finérvej (igangsættelse)

  kort_igangsaettelse.pdf

  Pkt. 219

  Forslag til Kommuneplantillæg 15 for erhvervsområde i Gadstrup Erhverspark, Finérvej (igangsættelse)

  Sagsnr. 269644 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  En transportvirksomhed ønsker mulighed for at etablere sig ved Finérvej, Gadstrup. Etableringen kræver en udvidelse af den nuværende bygningsvolumen og bygningshøjde. Dette kræver en ny lokalplan og et kommuneplantillæg.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg 15.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Kommunen har fået en henvendelse fra en større transportvirksomhed, som ønsker at etablere sig i Gadstrup Erhvervspark. Den eksisterende lokalplan, nr. 58 Gadstrup Erhvervspark, indeholder bestemmelser for maksimal bygningsvolumen på 3 m3 pr. grundareal og en maksimal bygningshøjde på 12 m. Virksomheden har behov for at kunne etablere et byggeri på op til 15 m med en bygningsvolumen på 7,5 m3 pr. grundareal. Dette kræver et tillæg til kommuneplanen, som giver udvider den maksimale bygningshøjde fra 12 til 15 m, samt en ny lokalplan.
  Hvis Økonomiudvalget godkender, at der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg 15, vil Plan- og Teknikudvalget tage stilling til, om forslag til lokalplan 629 skal igangsættes.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Udgifter til en eventuel ombygning af krydset Egegårdsvej/Salløvvej forventes at udgøre 2,0 – 3,0 mio. kr.
  Beløbet er ikke afsat i budgettet, men vil indgå i den politiske prioritering i forbindelse med Strategisk Anlægsplan.
  Hvis der skal ske ombygning til modulvogntog, vil det ske for ansøgers regning.

  Økonomiudvalget, 06-05-2015, pkt. 219

  Godkendt.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 220 Tagboliger i Æblehaven og Rønnebærparken

  2015-04-17_skrivelse_vedr_tagboliger_-_aeblehaven_-_roennebaerparken.pdf

  Pkt. 220

  Tagboliger i Æblehaven og Rønnebærparken

  Sagsnr. 246187 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Boligselskabet Sjælland ønsker en tilkendegivelse fra Roskilde Kommune på, om boligselskabet kan etablere ca. 54 tagboliger på nogle af boligblokkene i Æblehaven og Rønnebærparken med kommunal grundkapital på 10%.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Boligselskabet har fremsendt anmodning til kommunen om tilkendegivelse af, om kommunen vil yde grundkapital på 12.4 mio. kr. til et projekt, der indebærer etablering af karnapper og ca. 54 tagboliger (i gennemsnit knap 100 m2) i Æblehaven og Rønnebærparken. Brev fra Boligselskabet Sjælland er vedlagt.
  Det skal bemærkes, at det i ”Strategi for almene og kommunale lejeboliger” som byrådet drøftede på forårsseminaret 2014 fremgår, at Æblehaven og Rønnebærparken er opført på By- og Boligministeriets ghettoliste, at Roskilde Kommune har stor fokus på dette og bl.a. i samarbejde med boligselskaberne har udarbejdet en Boligsocial helhedsplan for disse afdelinger for at imødekomme problemerne. Endelig fremgår det af strategien, at det ikke vil være hensigtsmæssigt, at der bygges yderligere almene boliger i disse afdelinger.
  Boligselskabet Sjælland begrunder dog det aktuelle ønske om etablering af tagboliger i disse afdelinger med, at det vil kunne give en mere blandet beboersammensætning.
  I forbindelse med udarbejdelse af ”Strategi for almene og kommunale lejeboliger” vurderede Boligselskabet Sjælland, at der som følge af helhedsplanerne ville blive nedlagt op til ca. 300 små billige lejligheder i Roskilde Kommune. Det er blevet henstillet til Boligselskabet at forsøge at reducere dette antal.
  Boligselskabet har hele tiden argumenteret for, at det af hensyn til helhedsplanerne (modernisering af afdelingerne) og den fremtidige beboersammensætning, er nødvendigt at nedlægge ca. 235 små (1 og 2 værelses) lejligheder i Æblehaven og Rønnebærparken. Til gengæld har boligselskabet lovet, at de kun vil nedlægge et mindre antal små boliger i forbindelse med helhedsplanerne i de øvrige afdelinger. I Æblehaven og Rønnebærparken etableres der ca. 158 større (3 og 4 værelses) lejligheder (inkl. de ca. 54 tagboliger) som ”erstatning” for de ca. 235 små lejligheder, som nedlægges.

  Økonomi

  Boligselskabet vurderer, at projektet med tagboliger og karnapper vil kræve kommunal grundkapital på 12,4 mio. kr. i 2015. Boligselskabet vurderer, at karnapperne alene vil kræve 1,0 mio. kr. i kommunal grundkapital.
  Der er afsat 15 mio. kr. pr. år i årene 2014-2016 og 20 mio. kr. pr. år i årene 2017-2019 til grundkapital. I 2015 er der et korrigeret budget på 28,9 mio. inkl. overførsel af ubrugte midler fra 2014. Heraf er disponeret 13,6 mio. kr. til Tømregården, Præstemarkshusene og Toftehøjens Plejecenter. Dvs. der er et disponibelt budget i 2015 på 15,3 mio. kr.

  Økonomiudvalget, 06-05-2015, pkt. 220

  Økonomiudvalget er enigt om at der kan arbejdes videre med forslag for tagboliger i Rønnebærparken og Æblehaven, men stiller som betingelse, at der samtidig arbejdes med, at der nedlægges så få billige boliger som muligt.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 221 Anlægsregnskab for renovering af brandstationen i Jyllinge

  Pkt. 221

  Anlægsregnskab for renovering af brandstationen i Jyllinge

  Sagsnr. 269287 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der blev i 2012 givet en anlægsbevilling på kr. 2,8 mio. til renovering af brandstationen i Jyllinge.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet for renovering af brandstationen i Jyllinge godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Der blev i slutningen af 2011 konstateret skimmelsvamp i hovedhuset på brandstationen i Jyllinge
  Efterfølgende beregninger anslåede en samlet udgift for renovering af det eksisterende hovedhus på kr. 3.360.000.
  En løsning med opførelse af en ny tidssvarende bygning blev i stedet valgt.
  På byrådets møde den 19. december 2012 blev der afsat et beløb på kr. 2,8 mio. til renovering af brandstationen i Jyllinge. Regnskabet viser et forbrug på kr. 2.798.055.

  Økonomi

  Der har været et mindre forbrug på bevillingen på kr. 1.945.
  Der er ingen kasseeffekt i 2015, da mindre forbruget er gået i kassen i 2014.

  Økonomiudvalget, 06-05-2015, pkt. 221

  Anbefales.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 222 Anlægsregnskab for PCB, Gadstrup Skole

  Pkt. 222

  Anlægsregnskab for PCB, Gadstrup Skole

  Sagsnr. 269195 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der blev i 2014 givet en anlægsbevilling på kr. 7,0 mio. til udbedring af for høje forekomster af PCB på Gadstrup Skole.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. anlægsregnskabet for PCB, Gadstrup Skole godkendes, og
  2. merforbruget på kr. 204.904 finansieres af kassebeholdningen for 2014

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forlængelse af screening af skolen, hvor det blev opdaget, at PCB niveauet i indeklimaet var over de tilladelige grænseværdier, blev der foretaget en kortlægning af PCB niveauer i Gadstrup Skole - Indskolingen. Det viste sig, at den primære koncentration af PCB ligger i lysarmaturer, i de svært udskiftelige dele af tagkonstruktionen samt loftet. Saneringen blev påbegyndt i skolens sommerferie 2014.
  Loftet blev udskiftet, og de øvrige dele blev termisk strippet – dvs. opvarmet til 75 grader celsius og filtreret for at forcere afgasning af PCB. Det viser sig, at visse skjulte elinstallationer, samt meldeudstyr ikke tålte opvarmningen, og man besluttede at forny disse dele af de tekniske installationer. Herefter fik overfladen over loftet en særlig forsegling, inden etablering af det nye loft, ny belysning og den ny ventilation. Overskridelsen skyldes udskiftning af disse skjulte elinstallationer.
  Efter endt renovering kunne lokalerne anvendes igen, da bygningens indeklima ikke længere betragtes som sundhedsskadelig.
  På byrådets møde den 3. september 2014 blev der afsat et beløb på kr. 7,0 mio. til udbedringen. Regnskabet viser et forbrug på kr. 7.204.903,63.

  Økonomi

  Der har været et merforbrug på bevillingen på kr. 204.904 i 2014.
  Der er ingen kasseeffekt i 2015, merforbruget er fragået i kassen i 2014.

  Økonomiudvalget, 06-05-2015, pkt. 222

  Anbefales.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 223 Anlægsregnskab - salg af Ringstedgade 6

  Pkt. 223

  Anlægsregnskab - salg af Ringstedgade 6

  Sagsnr. 269480 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for salg af ejendommen Ringstedgade 6, 4000 Roskilde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 26. februar 2014 en anlægsbevilling til salgsindtægt på 3,4 mio. kr. og bevilling til salgsomkostninger på 75.000 kr. til salg af ejendommen Ringstedgade 6.
  Ejendommen er solgt med overtagelse 1. oktober 2014 for en købesum på 3.615.000 kr. De samlede salgsomkostninger udgør i alt 82.858 kr.
  Der er hermed en nettomerindtægt på 207.142 kr.

  Økonomi

  Nettomerindtægten på 207.142 kr. er tilgået kassebeholdningen i 2014.

  Økonomiudvalget, 06-05-2015, pkt. 223

  Anbefales.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 224 Anlægsregnskab - salg af 36 parcelhusgrunde, Trekroner område 27

  Pkt. 224224

  Anlægsregnskab - salg af 36 parcelhusgrunde, Trekroner område 27

  Sagsnr. 269591 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for salg af 36 parcelhusgrunde i Trekroner område 27.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 31. august 2011 en anlægsbevilling til salgsindtægt på 39.412.000 kr. og bevilling til salgsomkostninger på 825.000 kr. til salg af 36 parcelhusgrunde i Trekroner område 27 – Marken og Ageren.
  Grundene er solgt af flere omgange, og den sidste er solgt med overtagelsesdag 15. marts 2015. De samlede salgsindtægter for de 36 grunde er 40.032.729 kr. De samlede salgsomkostninger udgør i alt 835.711 kr.
  Der er hermed en nettomerindtægt på 610.019 kr.

  Økonomi

  Der er i 2015 afsat en salgsindtægt på 467.000 kr. Den sidste grund er solgt for 1.088.000 kr., svarende til en positiv kasseeffekt i 2015 på 621.000 kr.

  Økonomiudvalget, 06-05-2015, pkt. 224

  Anbefales.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 225 Anlægsregnskab - køb af Helligkorsvej 3

  Pkt. 225

  Anlægsregnskab - køb af Helligkorsvej 3

  Sagsnr. 269179 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for køb af ejendommen Helligkorsvej 3, 4000 Roskilde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 24. september 2014 en anlægsbevilling på 8,1 mio. kr. til købesum og købsomkostninger af ejendommen Helligkorsvej 3.
  Ejendommen er købt med overtagelse 1. oktober 2014 for en købesum på 8,0 mio. kr. De samlede købsomkostninger udgør i alt 67.727 kr.
  Der er hermed et mindreforbrug på 32.273 kr.

  Økonomi

  Mindreforbruget på 32.273 kr. er tilgået kassebeholdningen i 2014.

  Økonomiudvalget, 06-05-2015, pkt. 225

  Anbefales.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 226 Anlægsregnskab - køb af Helligkorsvej 7

  Pkt. 226

  Anlægsregnskab - køb af Helligkorsvej 7

  Sagsnr. 269188 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for køb af ejendommen Helligkorsvej 7, 4000 Roskilde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 24. september 2014 en anlægsbevilling på 9,6 mio. kr. til købesum og købsomkostninger af ejendommen Helligkorsvej 7.
  Ejendommen er købt med overtagelse 1. oktober 2014 for en købesum på 9,5 mio. kr. De samlede købsomkostninger udgør i alt 73.127 kr.
  Der er hermed et mindreforbrug på 26.873 kr.

  Økonomi

  Mindreforbruget på 26.873 kr. er tilgået kassebeholdningen i 2014.

  Økonomiudvalget, 06-05-2015, pkt. 226

  Anbefales.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 227 Anlægsregnskab - salg af storparcel på Lysalleen, Trekroner

  Pkt. 227

  Anlægsregnskab - salg af storparcel på Lysalleen, Trekroner

  Sagsnr. 269485 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for salg af storparcel på Lysalleen, Trekroner.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 4. september 2013 en anlægsbevilling til salgsindtægt på 10.258.000 kr. til salg af storparcel på Lysalleen i Trekroner.
  Storparcellen er solgt med overtagelse 1. oktober 2014 for en købesum på 10.258.000 kr.
  Regnskabet balancerer.

  Økonomi

  Regnskabet balancerer, og der er således ingen kasseeffekt.

  Økonomiudvalget, 06-05-2015, pkt. 227

  Anbefales.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 228 Orientering om virksomhedsoverdragelse

  underskrevet_samarbejdsaftale_koebenhavns_brandvaesen.pdf

  Pkt. 228

  Orientering om virksomhedsoverdragelse

  Sagsnr. 268687 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  I sagen gives en orientering om, at Region Sjælland har afslået Roskilde Kommunes ansøgning om salg og virksomhedsoverdragelse af Roskilde Brandvæsens Ambulancetjeneste til BIOS Danmark. Sagen er lukket, da den vedrører kommunens forretningsmæssige forhold og forhandlingsposition i forbindelse med indgåelse af kontrakt, og kan åbnes, hvis der indgås en alternativ aftale.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 25. marts 2015 at sælge og virksomhedsoverdrage Roskilde Brandvæsens Ambulancetjeneste til BIOS Danmark med virkning fra 1. april 2015.
  En sådan overtagelse kan kun foregå efter aftale med Region Sjælland, da Roskilde Brandvæsens kontrakt overdrages til tredjepart.
  Forretningsudvalget i Regionen har den 20. april 2015 behandlet kommunens anmodning om godkendelse af virksomhedsoverdragelsen. Regionen har afslået at imødekomme anmodningen. Den nærmere begrundelse for afgørelsen fremgår af vedlagte sagsfremstilling for Regionens forretningsudvalg.
  Roskilde Brandvæsen har indgået en aftale med Købehavns Brandvæsen om et samarbejde omkring mandskab indtil kontraktudløb den 1. februar 2016. Købehavns Brandvæsen har vundet et større kørselsområde ved udbud og skal derfor udvide med over 50 medarbejdere. Det vil være fordelagtigt for Københavns Brandvæsen at kunne få nye medarbejdere allerede i løbet af sommeren og efteråret, og ifølge aftalen låner Roskilde Brandvæsen løbende et antal medarbejdere fra Københavns Brandvæsen, svarende til de tomme pladser, der vil opstå på grund af opsigelser. Aftalen med Københavns Brandvæsen er vedlagt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 06-05-2015, pkt. 228

  Økonomiudvalget godkender den indgåede aftale med Københavns Brandvæsen.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 229 Eventuelt

  Pkt. 229

  Eventuelt

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 06-05-2015, pkt. 229

  Flagning.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 230 Ansøgning om støtte til EM i Karate 2017

  ansoegning.pdf

  Pkt. 230

  Ansøgning om støtte til EM i Karate 2017

  Sagsnr. 270419 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Karate Klub ansøger i samarbejde med Dansk Karate Union om at afholde EM i Karate i 2017 i Roskilde Kongres- og Idrætscenter. I den forbindelse ansøges der om et økonomisk tilskud og en underskudsgaranti.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der bevilges tilskud på 170.000 kr. til dækning af omkostningerne i Roskilde Kongres- og Idrætscenter i 2017 samt underskudsgaranti på 125.000 kr. i 2017 til arrangementet EM i Karate.
  2. de i alt 295.000 kr. finansieres af Økonomiudvalgets pulje til store events i 2017.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Karate Klub ansøger i samarbejde med Dansk Karate Union om at afholde EM i Karate i 2017 i Roskilde Kongres- og Idrætscenter. I den forbindelse ansøges der om et økonomisk tilskud på 170.000 kr. til dækning af udgifter i Roskilde Kongres- og Idrætscenter samt en underskudsgaranti på arrangementsregnskabet.
  Budgettet holdes på et minimum, da arrangementet planlægges og afvikles udelukkende på frivillig basis. Den økonomiske usikkerhed ligger i, om det lykkes at indgå sponsorater ift. arrangementet.
  Dansk Karate Union har både i 1999 og 2005 afholdt EM i Karate og har dermed stor erfaring i at afvikle internationale stævner i samarbejde med lokale foreninger i Danmark.
  Arrangementet tænkes gennemført i dagene 6.-9. april 2017 og forventes at tiltrække 330 deltagere og 175 ledere fra 35 nationer, minimum 300 internationale gæster og 900-1.200 tilskuere fra Danmark. I alt op imod 2.000 besøgende i Roskilde i en periode på mindst 4 dage.
  Ansøgningen er vedhæftet i bilag 1.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Sagen indebærer, at der allerede nu reserveres 295.000 kr. i 2017 i Økonomiudvalgets budget til større events til støtte og underskudsgaranti vedrørende EM i Karate.

  Økonomiudvalget, 06-05-2015, pkt. 230

  Godkendt.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.