You are here

Referat

Dato: Onsdag, Juni 6, 2018 - 08:20
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 231 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 231

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Direktør for By, Kultur og Miljø Martin Holgaard, deltager under behandlingen af pkt. 234 ”Grundlag for udarbejdelse af lokalplan 655 for Ny bydel ved Ny Østergade”.

  Økonomiudvalget, 06-06-2018, pkt. 231

  Godkendt.
  Borgmesteren forlod mødet under punkt 237, hvorefter mødeledelsen blev overtaget af næstformand i udvalget Henrik Stougaard.

 • Pkt. 232 Orientering om kommende større sager - juni 2018

  Pkt. 232

  Orientering om kommende større sager - juni 2018

  Sagsnr. 301127 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:
  - Møde med HMU
  - Midtvejsregulering af budgetforudsætninger mv.
  - Budgetforslag 2019 – 2022
  - 1. behandling af budget
  - Forslag til kommuneplantillæg for Byudvikling ved Køgevej og Søndre Ringvej (igangsætning)
  - Forslag til lokalplan 660 for Indfaldet (endelig vedtagelse)
  - Planstrategi - temadrøftelse
  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:
  - 2. behandling budget
  - Budgetopfølgning
  - Mødeplan for byråd og udvalg
  - Godkendelse af takster for FORS A/S
  - Foreløbig låneoptagelse
  - Forslag til lokalplan 677 for Ny Højagergård (til høring)
  - Forslag til helhedsplan for Viby Øst
  - Forslag til lokalplan 678 for Kavsbjerggård i Viby (til høring)
  - Forslag til lokalplan 659 for Sortebrødre Plads og kommuneplantillæg 6 (endelig vedtagelse)
  - Planstrategi

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Økonomiudvalget, 06-06-2018, pkt. 232

 • Pkt. 233 Orientering om handleplaner for byudviklingsprojekter mv.

  A_-_Groen_Blaa_Strategi_Handleplan_2019-22_-_UDKAST.pdf C_-_Den_Dynamiske_Bymidte_Handleplan_2019-22_UDKAST.pdf E_-_Viby_Handleplan_2019-22_UDKAST.pdf F_-_Jyllinge_Handleplan_2019-22_UDKAST.pdf G_-_Roskilde_Dyrskueplads_og_Milen_Handleplan_2019-22_UDKAST.pdf H_-_Musicon_Handleplan_2019-22_UDKAST.pdf

  Pkt. 233

  Orientering om handleplaner for byudviklingsprojekter mv.

  Sagsnr. 303494 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Til orientering fremlægges opdaterede handleplaner for udviklingsprogrammer og strategier for større byområder. Handleplanerne har tæt sammenhæng med det strategiske anlægsbudget og vil blive opdateret i forlængelse af budgetvedtagelsen.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  I lighed med tidligere år fremlægges opdaterede handlingsplaner for de udviklingsprogrammer og strategier for udvikling af byområder m.v., som er vedtaget af byrådet igennem de senere år. Det drejer sig om følgende:
  - Grøn Blå Strategi
  - Den Dynamiske Bymidte
  - Viby
  - Jyllinge
  - Roskilde Dyrskueplads og Milen
  - Musicon
  Udviklingsprogrammer/strategier sikrer et langsigtet perspektiv på den videre udvikling af kommunens byområder og centrale temaer som f.eks. udviklingen i det grønne og blå.
  Handleplanerne opdateres to gange årligt. Første gang er i foråret med fokus på udarbejdelse af den strategiske anlægsplan for det kommende år, og anden gang er efter budgetvedtagelsen.
  Tilsvarende orienteringssager fremlægges i de fagudvalg, som har andel i én eller flere handlingsplaner.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Handleplanerne er relateret til forberedelse af budget 2019.

  Økonomiudvalget, 06-06-2018, pkt. 233

 • Pkt. 234 Grundlag for udarbejdelse af lokalplan 655 for Ny bydel ved Ny Østergade

  Bilag_1_-_Rammer_for_udarbejdelse_af_lokalplan_655.pdf Underbilag_1_-_Volumenstudie_27._februar_2018.pdf Underbilag_2_-_Projektudviklers_materiale_5._maj_2018.pdf

  Pkt. 234

  Grundlag for udarbejdelse af lokalplan 655 for Ny bydel ved Ny Østergade

  Sagsnr. 287558 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ny Østergadeprojektet er siden januar 2017 blevet konkretiseret af forvaltningen og en privat udvikler. Der er nu brug for politiske beslutninger om rammerne for den videre proces.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at
  1. de bearbejdede rammer for byggeret, bebyggelsesprocent, anvendelse, højder, parkeringsforhold med videre godkendes som grundlag for forhandlinger med staten samt udarbejdelse af lokalplan, og
  2. der træffes beslutning om, at næste skridt er at få aftaleforholdene på plads, og færdiggørelse af lokalplanen dermed afventer, at der foreligger endelige aftaler med grundejere

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet og en privat udvikler har gennem flere år ønsket at byudvikle Ny Østergade-arealet, og i 2015 blev arkitektkonkurrencen Bind Roskilde sammen afholdt. På baggrund af team Effekts vinderforslag til byudvikling af Ny Østergade-arealet blev der i efteråret 2016 gennemført en indledende offentlig høring og afholdt borgermøde. I hø-ringsperioden var det primært de trafikale konsekvenser af byggeriet, samt byggeriets omfang og højde, der blev udtrykt bekymring for.
  Efter høringsperioden vedtog byrådet 25. januar 2017, pkt. 7 en liste med 18 pejlemærker, der skulle anvendes i konkretiseringen af vinderforslaget. Pejlemærkerne er fordelt i fire strategiske overskrifter: Bind Roskilde sammen, Byg by, Byg levende og Byg bæredygtigt.
  Forvaltningen og projektudvikler har siden arbejdet intensivt med at videreudvikle og detaljere projektet for at indfri alle pejlemærkerne. Arbejdet er forløbet i to parallelle spor:
  - Det planfaglige spor: Bearbejdning og konkretisering af projektet, der vil danne et præcist grundlag for udarbejdelse af en lokalplan for området

  - Forhandlingssporet: Forhandlinger med grundejere om vilkår for realisering af projektet, der vil danne grundlag for endelige aftaler imellem grundejere, Roskilde Kommune og projektudvikler
  I det planfaglige spor er det lykkedes at nå til enighed og finde løsninger på stort set alle punkter. Dog er der endnu enkelte punkter, som ikke er faldet helt på plads, og forvaltningen og projektudvikler er ikke nået til enighed om byggeriets samlede omfang. Hvor forvaltningen ønsker at fastholde vinderforslagets skala og de oprindelige bygningshøjder og byrumsnetværk med 84.500 etagemeter som resultat, så ønsker projektudvikler at fastholde de oprindelige 91.500 etagemeter ved at øge bygningshøjden og tætheden. Derudover drøftes parkeringsløsningen stadig mellem forvaltningen og projektudvikler.
  Der er derfor brug for en politisk beslutning om rammerne for lokalplanarbejdet. Forvaltningens forslag til ramme for udarbejdelse af lokalplanen fremgår af det vedlagte bilag.
  Sideløbende med konkretiseringen af projektet har forvaltningen og projektudvikler været igennem et længere forhandlingsforløb med de nuværende grundejere DSB og Banedanmark om betingelserne for overtagelse af jorden og mulighederne for realiseringen af projektet. Det har hidtil ikke været muligt at nå til enighed i forhandlingerne. (Der henvises til lukket sag på dagsordenen.)
  Forvaltningen finder det afgørende, at forhandlingerne mellem parterne afsluttes, inden der udarbejdes et endeligt lokalplanforslag, da ejerforholdene naturligvis er afgørende for, hvorvidt byggeriet kan realiseres. Forvaltningen indstiller derfor, at der træffes politisk beslutning om at fokusere på forhandlingerne med grundejerne, og dermed ikke arbejdes videre med udvikling og lokalplanlægning af projektet, før der er en aftale på plads, som sikrer, at det samlede projekt inklusiv underføringen kan realiseres.
  Når der er indgået endelig aftale med grundejerne om køb af Ny Østergade-arealet og i forlængelse heraf udarbejdet udbygningsaftale med projektudvikleren som grundejer, kan lokalplanarbejdet færdiggøres.
  Resultatet af forhandlingerne og de endelige rammer for udarbejdelsen af en lokalplan vil blive forelagt til politisk beslutning inden færdiggørelsen af plangrundlaget for den ny bydel ved Ny Østergade.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. Der er i den strategiske anlægsplan afsat i alt 60 mio. kr. i 2022 og 2023. Når aftalen med grundejerne er på plads og arbejdet med færdiggørelse af lokalplan og vvm igangsættes, vil det være hensigtsmæssigt at frigive 1 mio. kr. til indledende projektering af underføringen. Omkostninger til projektering og anlæg af underføringen deles med udvikler. Der vil på et senere tidspunkt blive fremlagt en sag herom.

  Økonomiudvalget, 06-06-2018, pkt. 234

  Udsat.

 • Pkt. 235 Budget 2019-2022 - Indledende drøftelser

  Oekonomiudvalgets_budgetramme_samt_den_videre_budgetproces_-_junimoederne.pdf Budgetnotat_til_Oekonomiudvalgets_budgetdroeftelse_i_juni.pdf OeU_-_Takster.pdf OeU_-_blokliste.pdf OeU_-_bloktekster.pdf Strategisk_anlaegsplan_2019-2026.pdf

  Pkt. 235

  Budget 2019-2022 - Indledende drøftelser

  Sagsnr. 302991 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med sagen indledes budgetdrøftelserne for Økonomiudvalget. Udvalgets budgetdrøftelser færdiggøres på augustmødet og indgår herefter i kommunens samlede budgetbehandling.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalgets budget drøftes samt, at det afklares, om der er yderligere bestillinger i form af uddybende beskrivelser m.v.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  I budgetprocessen for 2019 indgår 2 fagudvalgsdrøftelser i henholdsvis juni og august. Udvalgets samlede driftsudgifter udgør 698,4 mio. kr., mens der indgår anlæg for 3,6 mio. kr. i den strategiske anlægsplan på udvalgets område. Det samlede udvalgsbudget samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af bilag 1.
  På baggrund af forårsseminarets drøftelser er den overordnede målsætning økonomisk balance i hele budgetperioden 2019-2022. Det er endvidere besluttet at indarbejde et forslag til strategisk anlægsplan med byggemodningsprojekter på 37,1 mio. kr. og et anlægsniveau ekskl. byggemodning på 182,6 mio. kr.
  For at skabe mulighed for et budget i balance er der igangsat temaanalyser på følgende områder, som indgår i budgetdrøftelserne i august: SFO- og skoleområdet, ældreområdet samt en tværgående analyse på ejendomsområdet.
  Herudover har direktionen igangsat udarbejdelse af budgetforbedringsforslag på de områder, der ikke er omfattet af temaanalyse. Disse forslag vil blive forelagt på augustmøderne.
  I budgetprocessen 2019-2022 indgår en øget borgerinddragelse med afholdelse af borgermøder, hvor en række temaer drøftes i forhold til en mere fokuseret indsats.

  Særlige forhold vedr. Økonomiudvalget
  Byrådet har vedtaget en styrelsesvedtægt, hvoraf det fremgår, at Økonomiudvalget har det faglige ansvar for ejendomsområdet. På den baggrund vil budgettet vedr. udvendig bygningsvedligeholdelse fra og med 2019 blive overført til Økonomiudvalget. Dette vil fremgå af budgetrammenotaterne til augustmøderne.
  Under Økonomiudvalgets budget ligger kommunens udgifter i forbindelse med alment byggeri i form af indskud i landsbyggefonden. I lyset af kommunens boligpolitiske målsætninger er det vurderingen, at det afsatte budget ikke kan rumme de fremtidige, påtænkte aktiviteter. Det foreslås derfor, at der til Økonomiudvalgets afsluttende budgetmøde i august udarbejdes en udvidelsesblok på dette område, jf. vedlagte budgetnotat.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da det vedrører budget 2019

  Økonomiudvalget, 06-06-2018, pkt. 235

  Drøftet.
  Økonomiudvalget bad om, at der udarbejdes notater om
  - variabel model for byggesagsgebyrer.
  - evt. flere ressourcer til borgerrådgiveren.
  - evt. flere ressourcer til vedligehold af kommunale bygninger med henblik på en hurtigere indhentning af vedligeholdelsesmæssigt efterslæb, især vedrørende kommunale udlejningsboliger.
  - der udarbejdes blok vedrørende digital infrastruktur, samt almene boliger.

 • Pkt. 236 Ajourføring af de økonomiske principper vedr. anlæg

  Politikskabelon_-_Oekonomiske_principper_2018.pdf

  Pkt. 236

  Ajourføring af de økonomiske principper vedr. anlæg

  Sagsnr. 48187 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forlængelse af drøftelserne på forårsseminaret foreslås de økonomiske principper præciseret i forhold til formuleringerne vedrørende Roskilde Kommunes anlægsniveau.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at princippet om et anlægsniveau på 175 mio. kr. præciseres med, at denne ramme er eksklusiv byggemodning, der skal ses i sammenhæng med kommunens grundsalg, samt eksklusiv udgifter til bygnings- og vejvedligeholdelse, da disse udgifter er placeret på driftsbudgettet

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har siden 2012 haft formuleret sigtelinjer for den økonomiske styring i et sæt af økonomiske principper, der fastlægger en række målsætninger for, hvordan kommunens økonomi skal udvikle sig på centrale parametre som likviditet, gæld, overordnet økonomisk balance m.v.
  Principperne er løbende blevet justeret i forbindelse med fx budgetlægning. Senest blev principperne justeret i marts 2018 som følge af drøftelserne på ØU/direktionsseminaret i forhold til en videreførelse af målsætningen om gældsnedbringelse og fastsættelse af likviditetsmålsætningen til 275-325 mio. kr. opgjort efter kassekreditreglen.
  På forårsseminaret blev kommunens anlægsniveau drøftet i forhold til målsætningen på 175 mio. kr. Drøftelserne har medført forslag til følgende præcisering om anlægsrammen: ”Denne ramme er eksklusiv byggemodning, der skal ses i sammenhæng med kommunens grundsalg, og ligeledes eksklusiv udgifter til bygnings- og vejvedligeholdelse, da disse udgifter er placeret på driftsbudgettet”.
  Øvrige økonomiske principper er fastholdt uændret. Ajourføringen af de økonomiske principper fremgår i sin helhed i bilaget.

  Økonomi.

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da den omhandler principper for økonomistyring.

  Økonomiudvalget, 06-06-2018, pkt. 236

  Anbefales.

 • Pkt. 237 Roskilde Vedvarende Energi A/S - delegation til generalforsamling

  Pkt. 237

  Roskilde Vedvarende Energi A/S - delegation til generalforsamling

  Sagsnr. 286222 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen vedrører kommunens deltagelse i generalforsamlingen i Roskilde Vedvarende Energi A/S.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at borgmesteren fremover bemyndiges til at stemme på generalforsamlingen i Roskilde Vedvarende Energi A/S på vegne af kommunen.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Vedvarende Energi A/S administrerer kommunens andele i Tjørntved vindmølle. Kommunen har for 4,95 mio. kr. andele, svarende til ca. 21,2% af møllen. Administration af selskabet er henlagt til Fors A/S, mens selve møllen administreres af et lokalt firma, Momentum. Selskabets indtægter stammer fra overskud ved driften, og selskabet har ikke yderligere aktiviteter. Selskabet er 100% kommunalt ejet.
  I forbindelse med afholdelse af første ordinære generalforsamling i kommunens selskab Roskilde Vedvarende Energi A/S skal borgmesteren bemyndiges til at stemme på vegne af kommunen. Forvaltningen indstiller, at bemyndigelsen gøres permanent, under hensyn til selskabets meget begrænsede funktion. Såfremt der opstår særlige forhold i selskabet, vil dette blive politisk forelagt.
  Såfremt dagsorden foreligger inden mødet, vil denne blive vedhæftet

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018

  Økonomiudvalget, 06-06-2018, pkt. 237

  Godkendt.
  Fraværende: Joy Mogensen.

 • Pkt. 238 Ligestilling i rekrutteringsarbejdet

  Ligestilling_i_rekrutteringsarbejdet.pdf

  Pkt. 238

  Ligestilling i rekrutteringsarbejdet

  Sagsnr. 297854 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Hvert andet år (ulige år) indberetter kommunen en ligestillingsredegørelse, som omhandler ligestilling på personaleområdet, ligestilling i råd, udvalg og nævn samt ligestilling i kerneydelser.
  På baggrund af ligestillingsredegørelsen 2017 ønsker Økonomiudvalget en sag, der forklarer, hvorfor afdelingerne nævner, at der ikke er arbejdet med ligestilling i rekrutteringen. Endvidere ønskes svar på, hvad andre kommuner gør for at fremme ligestilling samt hvilke samarbejdsparter, der kan peges på i forhold til ligestilling f.eks. uddannelsesinstitutioner.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. notatet tages til efterretning, og at
  2. det undersøges nærmere, om der er mulighed for at indgå et samarbejde med professionshøjskolen Absalon.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  I vedlagte notat behandles Økonomiudvalgets bestilling.
  Konklusionen er, at linjeledelsen i Roskilde Kommune gør meget i ligestillingsarbejdet ifbm. rekruttering. Sammenligner vi os med den af vores benchmark-kommuner, der scorer højest på ligestillingsindekset for personaleområdet, gør vi på mange punkter den samme indsats, men vi kommunikerer det ikke målrettet på koncernniveau. Dette skal ændres fremadrettet.
  Hvis man ønsker at fremme ligestillingsarbejdet yderligere allerede på et tidligt stadie, kan en mulig samarbejdspartner være professionshøjskolen Absalon i Roskilde. På Absalon kan man bl.a. læse til fysioterapeut, sygeplejerske, pædagog, socialrådgiver og lærer. Hvorvidt det giver gevinst at indgå et samarbejde med Absalon, vil kræve nærmere undersøgelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 06-06-2018, pkt. 238

  Godkendt.
  Karsten Lorentzen (O) kan ikke godkende og begærede sagen i byrådet.
  Fraværende: Joy Mogensen.

 • Pkt. 239 Vores stemmer - samarbejde med Mandag Morgen

  Beskrivelse_af_Vores_Stemmer.pdf

  Pkt. 239

  Vores stemmer - samarbejde med Mandag Morgen

  Sagsnr. 303441 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Tænketanken Mandag Morgen har inviteret Roskilde Kommune med i projekt ”Vores Stemmer” med involvering af borgere til møder med det formål at diskutere og styrke medborgerskab og demokrati ud fra forskellige temaer, som kommunen er med til at vælge.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der arbejdes videre med projekt ”Vores Stemmer” til forventet afvikling i første halvdel af 2019.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Tænketanken Mandag Morgen har etableret projekt ”Vores Stemmer” og har inviteret Roskilde Kommune til at deltage i projektet. Inspirationen til projektet er hentet fra Belgien, hvor der er afholdt store demokratiske involverende borgermøder omkring forskellige temaer; såkaldte G1000-borgermøder.
  ”Vores Stemmer” har til formål at forny den demokratiske samtale og mødet mellem politikere og borgere i Danmark. Planen er at afholde borgermøder i samarbejde med tre danske kommuner; hvoraf Roskilde er den ene. ”Vores Stemmer” er et helt nyt koncept i Danmark og i samarbejdet er der mulighed for at præge, hvilke temaer der skal drøftes, ligesom kommunen skal hjælpe med at kontakte borgerne og afholde selve borgermøderne. Byrådet inviteres med til projektet og involveres i udvælgelse af temaer. og politikerne deltager i borgermøderne.
  Mulige temaer kunne være ”Fremtidens Roskilde” eller ”Det gode liv i det lokale fællesskab”. Samarbejdet omkring ”Vores Stemmer” er nærmere beskrevet i bilaget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Der kan i 2019 forekomme udgifter til selve afholdelsen af borgermøder i forbindelse med afvikling af projekt ”Vores Stemmer” – dette anslås at kunne afholdes indenfor rammen.

  Økonomiudvalget, 06-06-2018, pkt. 239

  Godkendt.
  Bent Jørgensen (V) og Karsten Lorentzen (O) kan ikke godkende.
  Fraværende: Joy Mogensen.

 • Pkt. 240 Udtræden af Lokalrådet

  Pkt. 240

  Udtræden af Lokalrådet for politiets virksomhed

  Sagsnr. 280382 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ændring i udpegningen af Lokalrådet for politiets virksomhed.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at adm. direktør fra CP ApS i Viby Julie Bruun fra Erhvervsforum udpeges til Lokalrådet, og at Marie-Louise Munter udtræder.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet udpegede på sit møde den 25. april 2018 Marie-Louise Munter fra Erhvervsforum til Lokalrådet for Politiets virksomhed.
  Erhvervsforum ønsker at erstatte Marie-Louise Munter med Julie Bruun, adm. dirktør fra CP ApS, i Viby, for at få en direktør fra en større lokal virksomhed i stedet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 06-06-2018, pkt. 240

  Anbefales.
  Fraværende: Tina Boel, Joy Mogensen.

 • Pkt. 241 Forslag til kommuneplantillæg 12 for nye boliger ved Ny Højagergård, Veddelev (igangsætning)

  Kort_over_kommuneplantillaeg_12.pdf

  Pkt. 241

  Forslag til kommuneplantillæg 12 for nye boliger ved Ny Højagergård, Veddelev (igangsætning)

  Sagsnr. 302856 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune ønsker at sælge Ny Højagergård i Veddelev samt markarealerne nord og syd for gården og muliggøre, at et mindre areal ved selve gården kan udbygges med boliger. Markerne skal fortsat være ubebyggede. Dette kræver en ny lokalplan samt et kommuneplantillæg.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg 12 igangsættes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  I efteråret 2017 fra den 29. september til 27. oktober afholdte Roskilde Kommune en indledende offentlig høring angående udstykning til boliger på markarealerne nord og syd for Ny Højagergård. Den indledende offentlige høring resulterede i et meget entydigt ønske fra borgerne om at bevare de grønne markarealer nord og syd for Ny Højagergård ubebyggede. Til gengæld pegede mange høringssvar på, at man kunne ombygge Ny Højagergård til ældreegnede boliger, samt bygge på et mindre areal omkring selve gården.
  Økonomiudvalget godkendte den 13. december 2018, punkt 518, igangsætning af en lokalplanproces på baggrund resultatet af den indledende offentlige høring.
  Nyt boligbyggeri på et mindre areal omkring Ny Højagergård er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser 2. F.16, der fastsætter, at området udlægges til rekreativt grønt område og offentlige formål.
  Ved at koncentrere nyt byggeri omkring selve Ny Højagergård bliver det muligt at opføre ca. 20-30 mindre boliger, og sikre bevaring af de grønne arealer nord og syd for gården, derved fastholdes intentionen med Roskildes Grønne Ring, som er at adskille Veddelev gamle landsby og Veddelev parcelhusområde.
  For at muliggøre byggeri ved Ny Højagergård skal kommuneplanen ændres med et tillæg.
  Forvaltningen foreslår, at kommuneplantillægget sammen med lokalplanen behandles i byrådet på grund af sagens almene interesse, jf. delegation.
  Hvis Økonomiudvalget godkender igangsætningen af forslag til kommuneplantillæg 12, vil Plan- og Teknikudvalget tage stilling til udarbejdelsen af forslag til lokalplan 677 på baggrund af 11-punktsprogram på mødet den 7. juni 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Økonomiudvalget, 06-06-2018, pkt. 241

  Godkendt.
  Fraværende: Tina Boel, Joy Mogensen.

 • Pkt. 242 Anlægsregnskab Energispareindsatsen 2017

  Pkt. 242

  Anlægsregnskab for bevilling givet til energirenovering i 2016

  Sagsnr. 305580 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for bevilling givet til energispareprojekter i 2016.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. anlægsregnskab godkendes, og
  2. driftsbesparelsen på 274.464 kr. anvendes til nedskrivning af driftsbesparelsespuljen i 2018 og følgende år.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har d. 27. januar 2016 pkt. 23 givet en anlægsbevilling på 25 mio. kr. til energispareprojekter. Endvidere har byrådet godkendt en overførelse af restbevilling på 593.873 kr. fra anlægsbevilling til energispareprojekter i 2015.
  Der var i 2016 anvendt 15.277.017 kr. til energispareprojekter. I forhold til den samlede anlægsbevilling var der et mindre forbrug på 10.316.855 kr. i 2016. Mindreforbruget blev i forbindelse med overførelsessagen vedrørende anlæg i byrådet d. 29 marts 2017 pkt. 155 overført til energibesparelser i 2017.
  I 2017 er anvendt 4.284.187 kr. til energibesparelser. I Forhold til den samlede anlægsbevilling er nu et mindreforbrug på 6.032.668 kr.
  Den samlede besparelse, som følge af investeringen i 2017 er 274.464 kr. pr. år.
  Besparelsen udmøntes fra 2018 og frem.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Driftsbesparelsen, som følge af investeringer, medfører reduktion af budgetterne, hvor investeringerne er foretaget, og midlerne anvendes til udmøntning af den forudsatte driftsbesparelsespulje.
  Mindreforbruget fra 2017 på 6.032.668 kr. er overført til energispareprojekter i 2018 i forbindelse med overførelsessagen vedrørende anlæg behandlet i byrådet d. 21. marts 2018 pkt.156.

  Økonomiudvalget, 06-06-2018, pkt. 242

  Anbefales.
  Fraværende: Tina Boel, Joy Mogensen.

 • Pkt. 243 Anlægsbevilling til købesum vedr. Lykkegårdsvej

  Udstykningsplan.pdf

  Pkt. 243

  Anlægsbevilling til købesum vedr. Lykkegårdsvej

  Sagsnr. 297918 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  En erhvervsgrund på Lykkegårdsvej er solgt, og der søges bevilling til salgsindtægter og -udgifter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling vedrørende salgsindtægter på 4.535.375 kr. Beløbet tilføres salgspuljen, og
  2. der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling vedrørende salgsudgifter (udstykning og arkæologisk forundersøgelse) på 150.000 kr. Beløbet fragår salgspuljen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget besluttede den 15. november 2017, at der efter offentligt udbud kunne indgås betingede købsaftaler på nærmere angivne vilkår og til en fast grundpris vedr. en erhvervsgrund på Lykkegårdsvej.
  Baggrunden var, at Trafikselskabet Movia var i udbud med udførelsen af busdrift i Roskilde og omegn. Bl.a. for at tiltrække flest mulige bydere til denne opgave, blev det integreret i udbuddet om busdriften, at den byder, der vandt opgaven, samtidig havde sikkerhed for at kunne købe en erhvervsgrund i Roskilde til etablering af garage- og serviceanlæg.
  En række bydere gjorde brug af denne mulighed og indgik købsaftaler om erhvervsgrunden, betinget af at man fik tildelt busdriften af Movia.
  Umove Øst A/S vandt opgaven i marts og ønskede at gøre købsaftalen endelig. Der foreligger derfor nu en underskrevet købsaftale om selskabets køb af 7.625 m2 erhvervsjord på Lykkegårdsvej. Købesummen er opgjort til 4.535.375 kr., hvortil kommer moms. Købesummen er beregnet ud fra listeprisen på 650 kr./m2 for den regulære jord, og 325 kr./m2 for den jord, der er placeret i deklarationsbæltet under en højspændingsledning.
  Der var overtagelsesdag den 15. maj 2018, og købesummen er betalt.

  Økonomi

  I budget 2018 er der afsat en pulje på 74 mio. kr. til salg af jord og ejendomme. Netto salgsindtægten på 4.385.375 kr. nedskriver puljen.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2018:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2018
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter 0
  Anlæg, indtægter 0
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -150.000
  Anlæg, indtægter 4.535.375
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -150.000
  Anlæg, indtægter 4.535.375
  Finansiering:
  Nedskrivning af salgspuljen 4.385.375

  Økonomiudvalget, 06-06-2018, pkt. 243

  Anbefales.
  Fraværende: Joy Mogensen, Tina Boel.

 • Pkt. 244 Brev til Finans- og Tranportministrene vedr. køb af Banedanmarks areal ved Ny Østergade(Lukket)

 • Pkt. 245 Eventuelt

  Pkt. 245

  Eventuelt

  Sagsnr. 295848 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 06-06-2018, pkt. 245

  Intet til eventuelt.
  Fraværende: Tina Boel, Joy Mogensen.