You are here

Referat

Dato: Onsdag, September 6, 2017 - 08:15
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 342 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 342

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 06-09-2017, pkt. 342

  Jette Tjørnelund deltog i Lars-Christian Brask fravær.
  Der var udsendt en tillægsdagsorden.
  Pkt. 344 blev rykket til sidst på dagsordenen.
  Godkendt.
  Fraværende: Lars-Christian Brask, Jeppe Trolle.

 • Pkt. 343 Orientering om kommende større sager - september 2017

  Pkt. 343

  Orientering om kommende større sager - september 2017

  Sagsnr. 258315 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:
  - Budget 2017
  - Ligestilling og mangfoldighed for kommunen som arbejdsplads
  - Godkendelse af beredskabsplan
  - Ny Østergade – Godkendelse af købsaftale med Banedanmark
  - Skema A for 31 almene ungdomsboliger i Sct. Peders Stræde
  - Skema A for 36 almene boliger på Skousbo Viby
  - Skema A for 40 almene tagboliger i Parkvænget.
  - Forslag til lokalplan 654 for boliger ved Retten (til høring)
  - Forslag til lokalplan 667 for Roskilde Stadion (til høring)
  - Forslag til lokalplan 662 for boliger i halområdet i Jyllinge (endelig vedtagelse)
  - Forslag til lokalplan 665 for boliger ved Vindinge Nord og kommuneplantillæg 4 (endelig vedtagelse)
  - Forslag til helhedsplan for Vindinge Nord (endelig vedtagelse)
  - Forslag til lokalplan 668 for Jyllinge Nordmark og kommuneplantillæg 7 (endelig vedtagelse)
  - Udbudsmateriale vedrørende Roskilde Stadion
  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:
  - Planstrategi
  - Forslag til lokalplan 660 for Hal 1-området (til høring)
  - Helhedsplan for Tofteengen

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.

  Økonomiudvalget, 06-09-2017, pkt. 343

  Fraværende: Lars-Christian Brask, Jeppe Trolle.

 • Pkt. 344 Anmodning om optagelse af sag om revidering af udbudsbetingelserne vedrørende udbud af erhvervs og turismeopgaver

  Pkt. 344

  Anmodning om optagelse af sag om revidering af udbudsbetingelserne vedrørende udbud af erhvervs og turismeopgaver

  Sagsnr. 296094 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Merete Dea Larsen (DF) har anmodet om at få optaget sag på Økonomiudvalgets møde om revidering af udbudsbetingelserne vedrørende udbud af erhvervs og turismeopgaver.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Merete Dea Larsen (DF) har anmodet om at få følgende optaget på Økonomiudvalgets dagsorden:
  ”Dansk Folkeparti Ønsker på baggrund af de nye økonomiske tiltag i budgettet for 2018 at sagen vedr. udbud af erhvervs og turismeopgaver optages på økonomiudvalgsmødet d. 6 / 9-2017 så de opstillede udbuds betingelser kan revideres i lyset af den nye økonomiske situation på området.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Økonomiudvalget, 06-09-2017, pkt. 344

  Økonomiudvalget er enig i at erklære Joy Mogensen inhabil. Poul Andersen var indkaldt som stedfortræder.
  Sagen udsættes med henblik på oplæg fra UVEG's behandling af sag om udbud.
  Fraværende: Lars-Christian Brask. Joy Mogensen (grundet inhabilitet).

 • Pkt. 345 Status på etablering af ejendomsservice

  Endelig_version_Principper_for_ejendomsservice_i_Roskilde_Kommune.pdf Hoeringsnotat_-_opsamling_paa_hoering_vedr._forberedelsesfasen.pdf

  Pkt. 345

  Status på etablering af ejendomsservice

  Sagsnr. 288414 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der gives en orienterende status på arbejdet med etablering af en central ejendomsservice-enhed jf. beslutning i byrådet den 21. december 2016. Herudover skal tages stilling til placering af budgetter vedr. Ejendomsservice/-administration.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Indstilling

  Det indstilles, at budgetter vedrørende Ejendomsservice/-administration samles under Økonomi og Ejendomme i forbindelse med etableringen af den centrale ejendomsenhed, Ejendomsservice, pr. 1. januar 2018.

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 21. december 2016, at der fra den 1. januar 2018 skal være en ny organisering af ejendomsområdet i Roskilde Kommune. Beslutningen indebærer i hovedtræk at:
  - En central ejendomsenhed oprettes med samlet og overordnet fokus på kommunens ejendomme
  - Ændring i organiseringen af løsning af daglige opgaver vedr. ejendomsdrift og serviceopgaver
  Forslaget, som blev besluttet i december 2016, udgør rammen for den endelige organisering i form af en model mellem den nuværende helt decentrale organsiering og en helt central organisering. Det indgik i forslaget, at rammen skulle følges op af en detaljeret forberedelsesfase med inddragelse af ledere og teknisk servicepersonale,
  herunder med deltagelse af repræsentanter fra HMU, og at forberedelsesfasen afsluttes med en høring i MEDsystemet og en efterfølgende status i Økonomiudvalget til orientering. Forberedelsesfasen er nu gennemført, der har været afholdt høring i MEDsystemet, og status fremgår af notatet: Principper for ejendomsservice i Roskilde Kommune.
  Der er indkommet i alt 49 høringssvar. HMU’s medarbejderside skriver i sit hørings-svar, at de gerne vil ”kvittere for den fine og inddragende proces, der har været. Kommunikationsniveauet fra forvaltningen har været højt og skrevet i et let forståeligt sprog. Det er værd at skele til også fremadrettet, når man laver denne type store og komplekse ændringer, som involverer mange medarbejdere og arbejdspladser”. Herudover henviser HMU til FMUernes høringssvar, som udtrykker bekymring som fx, om alle enheder er husket, om institutionerne rettidigt får den hjælp de har brug for, om der er tid nok til serviceopgaverne mv. HMU lederside ”understreger, at der hen over efteråret arbejdes på en øget konkretisering, sådan at budget mv. er helt klart for den enkelte leder ved årsskiftet”.
  Der er udarbejdet høringsnotat, hvor de mere generelle spørgsmål og bekymringer fra høringssvarene kommenteres af styregruppen. De specifikke spørgsmål og bekym-ringer, der fremgår af de enkelte høringssvar fra FMUerne, OMUerne og LUMerne, vil alle blive taget med i de møder, der vil blive afholdt med alle institutioner/områder i forbindelse med udarbejdelse af samarbejdsaftaler.
  I forbindelse med etablering af den centrale ejendomsenhed, Ejendomsservice, pr. 1. januar 2018, samles løn til teknisk servicepersonale, samt midler til Grunde og Bygninger i Økonomi og Ejendomme under Økonomiudvalget. Budgetterne er i dag placeret decentralt på institutioner og områder under forskellige politiske udvalg, og ved overførslen til Økonomi og Ejendomme flyttes budgetter mellem udvalg, hvilket kræver bemyndigelse fra Økonomiudvalget. Budgetoverførslen foretages sidst på året med virkning fra budget 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017

  Økonomiudvalget, 06-09-2017, pkt. 345

  Godkendt, idet det præciseres at økonomien samles under Økonomiudvalget. Der foretages en evaluering i august ved næste års budgetlægning.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke godkende, og bemærker at "EL kan ikke tiltræde indstillingen, idet det foreliggende forslag udgør en meget voldsom centralisering af
  ejendomsdriften. En centralisering der udelukkende har fokus på økonomien i ejendomsdriften isoleret set. I tilsvarende alt for høj grad glemmer forslaget de service- og velfærds- funktioner og sammenhænge de enkelte ejendomme skal indgå i. Gennemførelse af forslaget vil svække den decentrale medindflydelse på egne forhold, vil
  svække fagudvalgenes kompetence over ”egne” ejendommes funktion, og sidst men ikke mindst vil forslagets gennemførelse på sigt give udfordringer for funktionaliteten af de berørte kommunale service- og velfærds-enheder.
  Dermed betyder forslagets gennemførelse i sidste ende enten forringelser eller merudgifter på disse kommunale områder.”
  Fraværende: Lars-Christian Brask, Jeppe Trolle.

 • Pkt. 346 Valg til byrådet og regionsrådet 2017

  Notat_om_udpegning_af_valgstyreformaend_til_valgstederne.pdf

  Pkt. 346

  Valg til byrådet og regionsrådet 2017

  Sagsnr. 291396 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med afholdelse af valg til byråd og regionsråd den 21. november 2017, skal der udpeges valgstyrere og tilforordnede.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der vælges 5 valgstyrere pr. valgsted incl. valgstyrerformand (i alt 95 valgstyrere)
  2. fordelingen af formandshvervene på de enkelte valgsteder besluttes,
  3. der vælges 57 politisk tilforordnede og 30 brevstemmemodtagere, som fordeles efter forholdstalsvalgmetoden efter samme princip som benyttet ved tidligere valg
  4. de kandidatlister, der opstiller, men ikke er repræsenteret i byrådet, tildeles hver en plads som tilforordnet
  5. Region Sjællands anmodning om køb af eventuel omtælling imødekommes, mod fuld kompensation for de dermed værende udgifter.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Valgstyrerformænd og valgstyrere
  Til gennemførelse af valget til byrådet og regionsrådet skal der ifølge valgloven vælges 5-9 valgstyrere pr. valgsted, heraf en formand. Forvaltningen foreslår i lighed med tidligere valg, at der vælges 5 valgstyrere pr. valgsted, dvs. i alt 95 valgstyrere incl. valgstyrerformænd.
  Samtidigt skal det besluttes hvilket parti, der skal have formandsposten på de enkelte valgsteder. Ved folketingsvalget den 18. juni 2015 var fordelingen følgende, som blev besluttet i enighed uden brug af forholdstalsvalgmetoden (d’Hondts metode):

  Valgsted Parti Valgsted Parti
  Roskilde Bymidte Ø Gundsølille V
  Klostermarken V Jyllinge V
  Sct. Jørgen Ø Gundsømagle O
  Hedegårdene A Baunehøj A
  Østervang A Gadstrup O
  Himmelev V Viby A
  Svogerslev V Snoldelev A
  Vindinge A Dåstrup V
  Vor Frue A Trekroner B
  Æblehaven A

  Fordelingen ud fra den d’Hondtske metode fremgår af vedlagte bilag.
  Det bemærkes, at valgformænd og valgstyrere skal forblive på afstemningsstederne, indtil optællingen er afsluttet på valgaftenen. Valgformænd og en valgstyrer fra hvert valgsted skal endvidere deltage i brevstemmegennemgang dagen før valget kl. 16-18.

  Tilforordnede

  På baggrund af erfaringer fra tidligere valg indstilles, at der i alt udpeges 57 politiske tilforordnede til valgstederne. Forvaltningen vil yderligere udpege 64 administrative medarbejdere til valgdagen samt 30 yderligere administrative medarbejdere, der skal medvirke ved stemmeoptællingen efter kl. 20. Endvidere foreslås det, at der udpeges 30 tilforordnede vælgere til at modtage brevstemmer i hjemmene mv. Der er mulighed for at tildele halvdagsvagter til halvdelen af partiernes andel af tilforordnede.
  Fordelingen af valgstyrere, tilforordnede og brevstemmemodtagere, der udpeges af de politiske partier, sker ud fra forholdstalsvalgmetoden uden valgforbund i lighed med tidligere.
  Forvaltningen indstiller endvidere, at kandidatlister, der stiller op til byrådsvalget, men som ikke er medlem af byrådet, tildeles en plads som tilforordnet ved valget.
  Evt. ekstra fintælling af regionsvalget
  Region Sjælland forespørger, om Roskilde Kommune kan stå for en eventuel omtælling af stemmesedlerne ved regionsvalget mod betaling af de fulde omkostninger i forbindelse hermed.
  Ældrerådsvalg
  Der afholdes ældrerådsvalg i Roskilde Kommune samme dag som valg til byråd og regionsråd. Afholdelsen af ældrerådsvalget foregår denne gang som et separat fremmødevalg. Forvaltningen har tilrettelagt valghandlingen, således at der kan foregå en smidig afvikling på valgdagen, men det kan ikke udelukkes, at der kan opstå nogen ekstra kødannelse på valgstederne som følge af et ekstra fremmødevalg.

  Økonomi

  Sagen har ikke budgetmæssige konsekvenser, idet der er afsat midler i budget 2017 til byråds- og regionsrådsvalg.

  Økonomiudvalget, 06-09-2017, pkt. 346

  Anbefales.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 347 Borgerdrevne forslag

  Notat_om_borgerdrevne_forslag.pdf

  Pkt. 347

  Borgerdrevne forslag i byrådet

  Sagsnr. 293799 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forslag om forsøg med borgerdrevne forslag, hvor en gruppe borgere kan få et forslag sat på byrådets dagsorden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til forsøg med borgerdrevne forslag godkendes for en 2-årig periode, hvorefter ordningen evalueres.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 14. juni 2017, at forvaltningen skal udarbejde et konkret forslag om ret for borgerne til at fremsætte forslag i byrådet - i lighed med tilsvarende ordninger i Rødovre og Albertslund kommuner.
  Forvaltningen har på denne baggrund udarbejdet et forslag, der indfører ret til at få borgerforslag behandlet i byrådet, hvis et vist antal stemmeberettigede borgere støtter forslaget med deres underskrift, svarende til, hvad et byrådsmandat gennemsnitligt kostede ved seneste kommunalvalg, som var 1.551 stemmer). Grænsen for at få behandlet et borgerforslag sættes derfor ved 1500. Underskrifterne bag et borgerforslag skal være verificerede. Borgerforslag kan ikke omhandle genoptagelse af sager, der allerede tidligere er behandlet af byrådet eller forslag, der i øvrigt strider mod gældende lovgivning. Når et borgerforslag er fremsat, skal det behandles på samme måde, som byrådet i dag behandler medlemsforslag ifølge forretningsordenen. Borgmesteren sætter forslaget på byrådets dagsorden, hvorefter byrådet tager stilling til forslaget i henhold til de almindelige regler om medlemsforslag.
  Kommunens hjemmeside www.roskilde.dk kan understøtte ønsket om borgerdrevne forslag ved at stille digital service til rådighed, som giver borgerne mulighed for at få indflydelse på kommunen som helhed og i sit nærmiljø på alle tider af døgnet. Der oprettes et område på hjemmesiden dedikeret til borgerdrevne forslag.
  For at oprette et forslag skal borgeren på hjemmesiden udfylde en formular med oplysninger om forslaget samt oplysninger om sig selv. Forslaget vil derefter være offentligt på hjemmesiden med det samme, og det vil herefter være muligt for borgere i kommunen at stemme på forslaget. Det vil fremgå af forslaget, hvor mange stemmer det har akkumuleret,og hvor meget der skal til, før det skal behandles i byrådet.
  For at stemme på et forslag, skal borgeren på hjemmesiden udfylde oplysninger om sig selv. Stemmen vil herefter være synlig på hjemmesiden.
  Se bilag 1 for uddybende beskrivelse og designeksempler.
  Sikkerhed og verificering
  Når en borger opretter eller stemmer på et forslag, skal vedkommende udfylde følgende oplysninger om sig selv: Navn, mailadresse, adresse. Kun borgerens navn vises offentligt på hjemmesiden.
  Hjemmesidesystemet gemmer data, som vil være tilgængelige for hjemmesideredaktører med særlig adgang. Når et forslag enten er forældet eller vedtaget, kan data journaliseres i FICS og skal herefter slettes fra hjemmesiden. Forvaltningen foretager løbende stikprøvekontrol for at sikre, at ordningen ikke bliver misbrugt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, idet opgaven forventes at kunne løses inden for rammen af afsatte midler til IT.

  Økonomiudvalget, 06-09-2017, pkt. 347

  Anbefales.
  Lars Lindskov (C) kan ikke anbefale.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 348 Initiativer til nedbringelse af sygefravær i Roskilde kommune som arbejdsplads

  Sygefravaersstatistik_2._kvartal_2017.pdf Status_paa_sygefravaersindsatser.pdf

  Pkt. 348

  Initiativer til nedbringelse af sygefravær i Roskilde kommune som arbejdsplads

  Sagsnr. 187752 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der arbejdes målrettet med nedbringelse af sygefravær. Efter en række år med faldende sygefravær har sygefraværet i Roskilde Kommune de sidste tre år været stagneret omkring 5,5 %. Mange indsatser til trods, der har nedbragt mange institutioners sygefravær, er det samlede sygefravær ikke faldet, men dog heller ikke steget.

  Indstilling

  Det indstilles, at sygefraværsindsatserne drøftes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Den nye sygefraværsstatistik fra 2. kvartal 2017 viser en positiv udvikling med en sygefraværsprocent på 4,8 %, som dermed udgør et lille fald fra 2. kvartal 2016 til 2. kvartal 2017 på 0,1 procentpoint. Se bilag.
  I bilaget ”Notat om indsatser til nedbringelse af sygefravær”, beskrives de sidste tre års væsentligste koncerninitiativer. Implementering af Model 1-5-14, som sikrer en systematisk kontakt mellem leder og sygemeldt medarbejder. Evalueringen af metoden i foråret 2017 blandt ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, viste at modellen anvendes på 95 % af alle arbejdspladser i høj eller, i nogen grad. Der ses en sammenhæng mellem anvendelse af modellen, og sandsynligheden for fald i sygefraværet.
  Arbejdspladser, der over en treårig periode har haft et væsentligt højt sygefravær, over kommunes gennemsnit, har fået målrettet konsulenthjælp og støtte fra HR. Der har været arbejdet med en organisatorisk tilgang til de enkelte arbejdspladser. Arbejdspladserne har reduceret deres sygefravær fra 2015 til 2016 med 1,4 procentpoint (11 %) og op til 6,3 procentpoint (56 %) for den arbejdsplads, der har reduceret sygefraværet mest.
  Desuden er der gjort en række tiltag for at støtte op om de medarbejdere, der er langtidssyge eller i fare for at blive det. Her kan bl.a. nævnes et tæt samarbejde mellem HR og Jobcenteret om implementering af Fast-Track, udvidelse af sundhedsordningen til også at omfatte psykologhjælp til medarbejdere med arbejdsrelaterede stress problematikker.
  Ud over de mere koncernmæssige tiltag arbejdes der også ude i områderne på at nedbringe sygefraværet. F.eks. har Skoleområdet og dagtilbudsområdet arbejdet i lederfora og i arbejdsgrupper med at genere ideer til nye måder at arbejde med reduktion af sygefravær, der forligger ingen konkrete planer endnu, arbejdet er i gang. Materielgården har i en årrække arbejdet med en lokal sygepolitik vedtaget i LMU. Hele MED-organisationen følger også fraværet, med henblik på at igangsætte ekstra initiativer, hvis det vurderes nødvendigt.
  I 2017 arbejdes der især med MED-Organisationens fokus på sygefravær på de enkelte områder, herunder fokus på forebyggelse af stress, samt nedbringelse af det graviditetsbetingede fravær.

  Økonomi

  Sagen har igen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Økonomiudvalget, 06-09-2017, pkt. 348

  Drøftet og taget til orientering. Indgår også i Økonomiudvalgets drøftelser i januarseminaret.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 349 Ansøgning til Økonomiudvalgets pulje til større arrangementer 2017 - Bike and Run

  Ansoegning_Firma_og_Familie_Idraet.pdf

  Pkt. 349

  Ansøgning til Økonomiudvalgets pulje til større arrangementer Bike and Run

  Sagsnr. 286732 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Firma- og Familieidræt har ansøgt om støtte til afholdelse af Bike and Run stafetten.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der bevilges et tilskud på 25.550 kr. til Roskilde Firma og Familieidræt til at dække udgifter i forbindelse med afvikling af Bike and Run stafetten den 23/9.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Firma- og Familieidræt ansøger om et tilskud på 25.550 kr. til afholdelse af Bike and Run stafetten. Målet med løbet er at få flere ikke motionsvante til at bevæge sig sammen med andre.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Som følge af momsrefusionsreglerne for kommuner vil der blive refunderet positivlistemoms på ovenstående tilskud, således at kommunens nettoudgift bliver kr. 23.506
  Udgiften kan afholdes indenfor de afsatte midler i budget 2017 til store arrangementer under Økonomiudvalget. Der vil efter støtte til afholdelsen af Bike and Run stafetten være 708.959 kr. tilbage på budget 2017.

  Økonomiudvalget, 23-08-2017, pkt. 313

  Udsat.

  Økonomiudvalget, 06-09-2017, pkt. 349

  Godkendt.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 350 Forslag til kommuneplantillæg 7 for Jyllinge Nordmark (til høring)

  Hoeringsnotat_indledende_hoering_af_nyt_plangrundlag_for_Jyllinge_Nordmark.pdf Forslag_til_tillaeg_7_til_Kommuneplan_2016_for_Jyllinge_Nordmark.pdf Miljoevurderingforslag_til_lokalplan_668_og_kommuneplantillaeg_7_for_Jyllinge_Nordmark.pdf

  Pkt. 350

  Forslag til kommuneplantillæg 7 for Jyllinge Nordmark (til høring)

  Sagsnr. 242772 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som følge af afgørelse fra Planklagenævnet forelægger forvaltningen nyt forslag til kommuneplantillæg for Jyllinge Nordmark.
  Forvaltningen foreslår, at sagen alene behandles i Økonomiudvalget, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til tillæg 7 til Kommuneplan 2016 for Jyllinge Nordmark samt tilhørende miljøvurdering sendes i offentlig høring fra den 15. september til den 12. november 2017 sammen med nyt forslag til lokalplan for Jyllinge Nordmark.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet blev i maj 2017 orienteret om, at Planklagenævnet har truffet afgørelse om, at den tidligere vedtagne lokalplan 612 og tilhørende kommuneplantillæg for Jyllinge Nordmark ophæves, og at planprocessen skal gå om.
  Efterfølgende besluttede byrådet på møde den 31. maj 2017, punkt 118, at gennemføre en indledende høring i perioden 2. til 18. juni 2017. Der er indkommet 18 høringssvar, som kan ses her. Forvaltningen har udarbejdet et høringsnotat med vurdering af de indkomne bemærkninger, som primært retter sig mod lokalplanlægning og kystsikring af Jyllinge Nordmark.
  På den baggrund forelægger forvaltningen forslag til tillæg 7 til Kommuneplan 2016, som indholdsmæssigt er identisk med det ophævede tillæg 7 til Kommuneplan 2013. Tillægget bliver understøttet af en miljøvurdering, der dækker såvel nyt forslag til lokalplan som nyt forslag til kommuneplantillæg for Jyllinge Nordmark.
  Hvis Økonomiudvalget godkender forslag til kommuneplantillæg 7 for Jyllinge Nordmark, vil Plan- og Teknikudvalget tage stilling til forslag til lokalplan 668 for Jyllinge Nordmark på møde den 7. september 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Økonomiudvalget, 06-09-2017, pkt. 350

  Godkendt.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 351 HMN ejerskab(Lukket)

 • Pkt. 352 Eventuelt

  Pkt. 352

  Eventuelt

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 06-09-2017, pkt. 352

  - Østsjællands Beredskab.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 353 Ansøgning til den statslige bredbåndspulje

  Pkt. 353

  Ansøgning til den statslige bredbåndspulje

  Sagsnr. 281070 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  En gruppe borgere anmoder om støtte fra kommunen på samlet 460.000 kr. til gennemførelse af et bredbåndsprojekt omkring Østrup. Støtten vil kunne finansieres af uforbrugte midler til Digital infrastruktur fra budgetforliget 2016-2019 samt ved midlertidig finansiering inden for Digitaliseringsafdelingens budget 2017.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. det drøftes, om der skal gives økonomisk støtte til en gruppe borgere omkring Østrup på 2.000 kr. pr. adresse, i forbindelse med deres ansøgning til Energistyrelsens Bredbåndspulje, og
  2. at der, hvis der er tilslutning til at støtte med 2000 kr. pr husstand, anvendes i alt 460.000 kr. til formålet finansieret dels med 148.000 kr. af den tidligere givne anlægsbevilling til formålet, dels med 312.000 kr. af Digitalisering afdelingens eksisterende budget mod, at der indarbejdes et tilsvarende beløb i 2018 i budget 2018-21 ved 2. behandlingen af budgettet.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 7. juni 2017 under pkt. 222 at støtte borgeres og virksomheders ansøgninger til Energistyrelsens Bredbåndspulje med 50.000 kr. i indeværende år. Midlerne fordeles med op til 2.000 kr. pr. adresse, der søger om tilskud fra Energistyrelsen. Ansøgningsfristen for borgernes bredbåndsprojekter hos Energistyrelsen er den 14. september 2017.
  I den nordlige del af kommunen (Østrup, Østrup Holme, St. Valbyvej mod Østrup, Kirkerupvej, Tågerup samt Gerdrup) forberedes en indsendelse af en ansøgning på vegne af hele 230 adresser. Borgerne bag ansøgningen har rettet en forespørgsel til forvaltningen, om støtte til deres projektansøgning med 2.000 kr. pr. adresse svarende til i alt 460.000 kr., hvilket øger projektets sandsynlighed for at blive imødekommet af Energistyrelsen. Det kan oplyses, at langt de fleste af landets kommuner har valgt at støtte deres borgeres ansøgninger til Bredbåndspuljen med netop 2.000 kr. pr. adresse.
  Projektet udgør med sine 230 adresser næsten 10 % af de støtteberettigede adresser i Roskilde. En gennemførelse af projektet vil således være et markant bidrag til at løfte den digitale infrastruktur i Roskilde Kommune. Det fremgår af Energistyrelsens oplysninger, at der ikke kommer yderligere ansøgninger fra borgere i Roskilde Kommune i år.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Økonomiudvalget afsatte i budgetforliget for 2016-19 i alt 500.000 kr. til, at forvaltningen skulle analysere mulighederne for at øge mobil- og bredbåndsdækningen i kommunen. Heraf er der pr. 31. august 2017 et restbudget på 148.000 kr., som vil kunne indgå i finansieringen. De resterende 312.000 kr. kan finansieres fra Digitaliseringsafdelingens eksisterende budget, da der er forsinkelser i en række it-projekter. Beløbet på 312.000 kr. vil kunne tilbageføres i 2018 ved en teknisk korrektion ved 2. behandlingen af budget 2018-2021.

  Økonomiudvalget, 06-09-2017, pkt. 353

  Godkendt.
  Fraværende: Lars-Christian Brask.