You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Oktober 6, 2015 - 08:15
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 492 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 492

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 06-10-2015, pkt. 492

  Godkendt.
  Fraværende: Birgit Pedersen, Bent Jørgensen, Lars Lindskov, Karim Arfaoui.

 • Pkt. 493 Orientering om ledige ungdomsboliger

  oversigt_over_ledige_ungdomsboliger_september_2015.pdf

  Pkt. 493

  Orientering om ledige ungdomsboliger

  Sagsnr. 191132 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om udlejningssituationen for ungdomsboliger i Roskilde Kommune.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget fik den 2. september 2014 en orientering om antal ledige ungdomsboliger i Roskilde Kommune. Forvaltningen har indhentet nye tal fra Det Regionale Indstillingsudvalg i Roskilde (RIU) og Boligselskabet Sjælland pr. 22. september 2015.
  Der er i alt 2177 ungdomsboliger i Roskilde. Den 22. september 2015 var der 13 ledige almene ungdomsboliger i Roskilde Kommune og 9 ledige private støttede ungdomsboliger. 0,82 % af de almene ungdomsboliger er ledige, mens 1,7 % af de private støttede ungdomsboliger er ledige. Skema med fordeling af de ledige boliger på kollegier er vedlagt.
  RIU- Roskilde oplever en stigning i søgningen i Roskilde. Ved den seneste opgørelse, var søgningen 25 % højere end sidste år. Dette er dog langt fra ensbetydende med, at der er 25 % flere, der står uden bolig i Roskilde - søgningen kan dække over ansøgere, der ønsker et andet sted at bo eller københavnske studerende, der udvider deres søgning til Roskilde, mens de leder efter bolig i København.
  Der er p.t. venteliste til alle boliger i Roskilde af RIU-Roskildes. I løbet af det forgangne år har enkelte boliger været uden venteliste, men disse har inden for rimelig tid kunnet udlejes efter først-til-mølle-princippet. Der har derfor ikke været længerevarende, uønsket tomgang – selv om risikoen for tomgang har været en bekymring i lavsæsonen (forårsmånederne). Det forekommer derfor, at udbud og efterspørgsel af bolig fra et boligudbyderperspektiv er nogenlunde i balance – der er lige præcis ansøgere nok til at fylde boligerne op også når søgningen er lavest, men der er ikke mange flere.
  Det er dog værd at bemærke, at nogle boliger kan have meget lange ventelister samtidig med at andre er i tomgang - Nogle af de mindst attraktive boliger kan samtidig være uden for ansøgernes økonomiske formåen.
  Ventetiden er svær at opgøre. Dels varierer den meget fra ejendom til ejendom, fra høj- til lavsæson og faktisk også over relativt få år. Den primære grund er dog, at ventelisten ud over almindelig anciennitet vægter behovskriterier. Der er flere af disse, men til illustration kan nævnes de almindeligt forekommende, at der gives otte måneders tillagt anciennitet til alle, der skal læse i Roskilde og at adresse uden for pendlerafstand – fx Jylland – giver tilsvarende meget. Er der bare en vis mængde af ansøgere, der opfylder begge (hvilket bestemt ikke er ualmindeligt), vil toppen af ventelisten vise, at alle, der står først til at få tilbud har over 16 måneders anciennitet – selv om et flertal af dem kun har været skrevet op i relativt kort tid. Det vil derfor være misvisende at angive ventetiden til fx 19 måneder, selv om det er den anciennitet, der skal til for at få en bolig det pågældende sted. Man vil samtidig kunne opleve, at den krævede anciennitet for at få en bestemt bolig vil kunne falde drastisk, hvis fx alle med 16 måneders tillagt anciennitet er forsvundet fra listen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 06-10-2015, pkt. 493

  Fraværende: Birgit Pedersen, Bent Jørgensen, Lars Lindskov, Karim Arfaoui.

 • Pkt. 494 Anmodning om optagelse af sag vedrørende forslag fra Dansk Folkeparti om fri adgang til kommunens svømmehaller for krigsveteraner

  Pkt. 494

  Anmodning om optagelse af sag vedrørende forslag fra Dansk Folkeparti om fri adgang til kommunens svømmehaller for krigsveteraner

  Sagsnr. 274832 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Dansk Folkeparti har anmodet om at få optaget en sag på dagsordenen til byrådets møde om fri adgang til kommunens svømmehaller for krigsveteraner.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Dansk Folkeparti v/Gitte Simoni har anmodet om, at følgende optages på byrådets dagsorden:
  ”Dansk Folkeparti mener det er vigtigt at vise vores anerkendelse af danske soldaters indsats for Danmark. Derfor ønsker vi at tilbyde fri adgang til svømmehaller for Roskildes krigsveteraner. Svømning er en god motionsform, især for de veteraner, der vender hjem fra verdens brændpunkter med skader, både på krop og sjæl. I praksis skal veteranerne fremvise deres veterankort for at få adgang.
  Indstilling
  Der gives fri adgang til kommunens svømmehaller for krigsveteraner.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 06-10-2015, pkt. 494

  Oversendes til byrådets behandling.
  Fraværende: Birgit Pedersen, Bent Jørgensen, Lars Lindskov, Karim Arfaoui.

 • Pkt. 495 Anmodning om optagelse af sag vedrørende flytning af valgsted

  Pkt. 495

  Anmodning om optagelse af sag vedrørende flytning af valgsted

  Sagsnr. 270796 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Karim Arfaoui har på vegne af A anmodet om at få optaget en sag om flytning af valgsted i Gundsømagle.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Karim Arfaoui har på vegne af A anmodet om at få optaget en sag om flytning af valgsted i Gundsømagle.
  Baggrunden er, at en række borgere, der benytter valgstedet, ønsker, at vi flytter valgstedet tilbage til det tidligere brugte forsamlingshus fra det nuværende valgsted på Margretheskolen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Udgifter til leje af forsamlingshus holdes indenfor det afsatte budget til afholdelse af folkeafstemningen.

  Økonomiudvalget, 06-10-2015, pkt. 495

  Valgstedet flyttes til forsamlingshuset i Gundsømagle.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke godkende og ønsker at fastholde Margretheskolen som valgsted.
  Fraværende: Birgit Pedersen, Bent Jørgensen, Lars Lindskov, Karim Arfaoui.

 • Pkt. 496 Budgetopfølgning pr. 31. august

  notat_til_budgetopfoelgning_pr._31._august.pdf resultat_for_fagomraader_under_oekonomiudvalget.pdf

  Pkt. 496

  Budgetopfølgning pr. 31. august

  Sagsnr. 269266 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 31. august 2015 fremlægges til godkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at budgetopfølgning pr. 31. august 2015 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Figur 1: Samlet resultat af budgetopfølgningen (forventet årsregnskab) i mio. kr.

  *Nettomindreindtægt på ordinær drift er sammensat af merindtægt på skatter/tilskud/udligning og renter og merforbrug på serviceudgifter, overførselsudgifter og øvrige ikke-serviceudgifter.
  **Merforbrug på anlæg finansieres af rammeoverførsler fra 2014.
  Resultat af budgetopfølgningen for de enkelte fagområder under Økonomiudvalget kan ses i bilag.
  Resultat af forventet årsregnskab 2015 uddybes i bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Det forventede årsregnskab for kommunen som helhed viser en forværring af de likvide aktiver på 19,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. I forhold til halvårsregnskabet 2015 er der tale om en forbedring på 55,2 mio. kr. (primært vedr. anlæg).

  Økonomiudvalget, 06-10-2015, pkt. 496

  Godkendt.
  Fraværende: Birgit Pedersen, Bent Jørgensen, Lars Lindskov.

 • Pkt. 497 2. behandling af Budget 2016-2019

  samlet_oekonomisk_balance_og_likviditet_i_budget_2016-2019_til_2._behandlingen.pdf 2._skoen_paa_skat_og_tilskududligning_til_2._behandlingen_af_budget_2016-2019.pdf underskrevet_aftale_budget_2016-2019.pdf udviklingspulje_-_budgetaftale_2016-2019.pdf bloklister_budgetaftale_2016-2019.pdf bloktekster_budgetaftale_2016-2019.pdf takstkatalog_budget_2016-2019.pdf bloklister_aendringsforslag_enhedslisten.pdf bloktekster_aendringsforslag_enhedslisten.pdf afstemningsliste.pdf hoeringssvar_hmu.pdf hoeringssvar_omu_kultur_og_idraet.pdf hoeringssvar_fmu_paa_bsoe_og_kommunaldirektoerens_omraade.pdf udtalelse_fmu_velfaerd_budgetforlig.pdf

  Pkt. 497

  2. behandling af Budget 2016-2019

  Sagsnr. 271288 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Økonomiudvalget udarbejder forslag til budget for 2016 samt budgetoverslag for perioden 2017-2019 til byrådet. Økonomiudvalgets budgetforslag skal undergives to behandlinger i byrådet med mindst 3 ugers mellemrum.
  Den 28. september 2015 blev der opnået et forhandlingsresultat mellem alle byrådets partier om budget 2016-2019. Ifølge den vedtagne tidsplan er 2. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget den 6. oktober 2015 og 2. behandling i byrådet den 7. oktober 2015.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. budgettet baseres på det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag, og
  2. budget 2016-1019 drøftes med henblik på vedtagelse af samlet budget til byrådets 2. behandling den 7. oktober 2015.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Den 28. september 2015 blev der opnået et forhandlingsresultat mellem alle byrådets partier om budget 2016-2019. Det samlede træk på de likvide aktiver i forliget udgør 19,1 mio. kr. i 2016. Forligstekst samt tilhørende bloklister og bloktekster er vedlagt som bilag (bilag 3-6). Endvidere er vedlagt den samlede økonomiske balance samt likviditetsgraf (bilag 1).
  Budgettet er baseret på valg af det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag, idet det selvbudgetterede skattegrundlag ligger over statsgarantien (uddybet i bilag 2) samt på nedenstående skattesatser, dvs.
  - indkomstskatteprocent på 25,2 pct. (uændret)
  - grundskyldspromille på 24,31 (uændret)
  - dækningsafgift på erhvervsejendomme på 7,54 promille (nedsat fra 7,96)
  - dækningsafgift på statsejendommes samt øvrige offentlige ejendommes grundværdi på 12,155 promille (uændret)
  - Dækningsafgift på offentlige ejendommes forskelsværdi opkræves med 8,75 promille (uændret)
  Budgetmaterialet for budget 2016-2019 har været i høring i perioden 4.-25. september. Høringsmaterialet samt de indkomne høringssvar findes på linket http://roskilde.dk/budgethøring2016. Der gennemføres efter indgåelsen af aftalen om budget 2016-2019 en minihøring i HMU og FMU. Eventuelle høringssvar herfra vil blive eftersendt.
  Det fremgår af budgetaftalen mellem byrådets partier, at der fra de enkelte partier kan fremsættes ændringsforslag, der holder sig inden for de økonomiske rammer af forhandlingsresultatet. Der er modtaget ændringsforslag fra Enhedslisten. Ændringsforslaget fremgår af særskilt bilag samt af afstemningslisten.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015, da der er tale om godkendelsen af budgettet for 2016-2019.

  Økonomiudvalget, 06-10-2015, pkt. 497

  De afsatte midler under Økonomiudvalg på 400.000 kr. til frivillig fredag flyttes til Kultur- og Idrætsudvalget.
  Det blev drøftet hvorledes man i givet fald vil behandle øremærkede penge til ældreområdet på finansloven, i forhold til det vedtagne budget.
  Ø's ændringsforslag blev sat til afstemning. For stemte Henrik Stougaard (Ø). Imod stemte Joy Mogensen (A), Lars-Christian Brask (V), Merete Dea Larsen (O), Karim Arfaoui (A), Jeppe Trolle (B).
  Herefter anbefalede et enigt Økonomiudvalg det fremlagte budgetforslag som oversendes til 2. behandlingen i byrådet.
  Fraværende: Birgit Pedersen, Bent Jørgensen, Lars Lindskov.

 • Pkt. 498 Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2016

  rosk.domprovsti_ligning_2016_til_kommune.vers2.pdf

  Pkt. 498

  Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2016

  Sagsnr. 271191 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2016

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at kirkeskatteprocenten på 0,84 % godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Provstiudvalget har fremsendt forslag til budget 2016, og foreslår en uændret kirkeskatteprocent på 0,84 %.
  Valg af selvbudgettering med et beregnet udskrivningsgrundlag på 12.405,6 mio. kr., og en udskrivningsprocent på 0,84 % vil betyde et provenu i 2016 på 104,2 mio. kr.
  Ved valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag, som er udmeldt af Social- og Indenrigsministeriet med 12.252,6 mio. kr., vil provenuet i 2016 udgøre 102,9 mio. kr.
  Ved udgangen af 2015 forventes der ingen saldo på mellemregningen med Provstiet, således at hele provenuet er til rådighed i 2016 til dækning af lokale kirkelige udgifter samt landskirkeskat.
  Provstiudvalget har indsendt specifikation af beløbene til de enkelte kirkekasser, provstiudvalgskasse og landskirkeskat ud fra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 102,9 mio. kr. som er vedlagt sagen. Ved eventuelt valg af selvbudgettering vil merprovenuet på 1,3 mio. kr. tilgå Provstiudvalgets 5 % pulje. (pulje til uforudsete udgifter)

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 i det kommunen kun administrerer den kirkelige ligning.

  Økonomiudvalget, 06-10-2015, pkt. 498

  Anbefales.
  Fraværende: Birgit Pedersen, Bent Jørgensen, Lars Lindskov.

 • Pkt. 499 Folkeafstemning om retsforbehold

  notat_om_udpegning_af_valgformaend_til_valgstederne.pdf

  Pkt. 499

  Folkeafstemning om retsforbeholdet

  Sagsnr. 273986 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med afholdelse af folketingsafstemning om retsforbeholdet, som afholdes den 3. december 2015, skal der udpeges valgstyrere og tilforordnede. Det foreslås, at der udpeges 5 valgstyrere pr. valgsted og desuden 75 politisk tilforordnede.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der vælges 5 valgstyrere pr. valgsted incl. valgstyrerformand (i alt 95 valgstyrere),
  2. fordelingen af formandshvervene på de enkelte valgsteder besluttes,
  3. der vælges 75 politisk tilforordnede og 30 brevstemmemodtagere, som fordeles efter forholdstalsvalgmetoden efter samme princip som benyttet ved tidligere valg, og
  4. der gives en udgiftsbevilling på 1.333.000 kr. til afholdelse af valget.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Valgstyrerformænd og valgstyrere
  Til gennemførelse af den kommende folkeafstemning skal der ifølge valgloven vælges 5-9 valgstyrere pr. valgsted, heraf en formand. Forvaltningen foreslår i lighed med tidligere valg, at der vælges 5 valgstyrere pr. valgsted, dvs. i alt 95 valgstyrere incl. valgstyrerformænd.
  Fordeling af valgstyrerformænd på valgsteder
  Samtidigt skal det besluttes hvilket parti, der skal have formandsposten på de enkelte valgsteder. Ved folketingsvalget 18. juni 2015 var fordelingen følgende, som blev besluttet i enighed uden brug af forholdstalsvalgmetoden (d’Hondts metode):

  Valgsted Parti Valgsted Parti
  Roskilde Bymidte Ø Gundsølille V
  Klostermarken V Jyllinge V
  Sct. Jørgen Ø Gundsømagle O
  Hedegårdene A Baunehøj A
  Østervang A Gadstrup O
  Himmelev V Viby A
  Svogerslev V Snoldelev A
  Vindinge A Dåstrup V
  Vor Frue A Trekroner B
  Æblehaven A

  Fordelingen ud fra den d’Hondtske metode fremgår af vedlagte bilag.

  Tilforordnede

  På baggrund af erfaringer fra tidligere valg indstilles, at der i alt udpeges 75 politiske tilforordnede, og forvaltningen vil yderligere udpege 84 administrative medarbejdere i lighed med fordelingen ved tidligere valg. Endvidere foreslås det, at der udpeges 30 tilforordnede vælgere til at modtage brevstemmer i hjemmene mv.
  Fordelingen af valgstyrere, tilforordnede og brevstemmemodtagere, der udpeges af de politiske partier, sker ud fra forholdstalsvalgmetoden uden valgforbund, i lighed med tidligere. Der vil i lighed med Folketingsvalget være mulighed for halvdagsvagter til halvdelen af partiernes andel af de 75 tilforordnede.

  Økonomi

  Der resterer 417.000 kr. på valgkontoen. Folkeafstemningen skønnes at koste ca. 1.750.000 kr. at gennemføre og der skal således gives en tillægsbevilling på 1.333.000 kr. finansieret af kassen.

  Økonomiudvalget, 23-09-2015, pkt. 468

  Ad. 1"at" anbefales.
  Ad. 2"at" navne på valgstyreformænd meddeles senest til byrådsmødet
  Ad. 3"at" anbefales
  Ad. 4"at" anbefales
  Fraværende Lars-Christian Brask.

  Byrådet, 30-09-2015, pkt. 271

  Ad. 1 "at" godkendt
  Ad. 2 "at" følgende vælges som valgstyrerformænd

  Valgsted Parti Formand
  1. Biblioteket Ø
  2. Klostermarken V Peter Madsen
  3. Sct. Jørgen Ø
  4. Hedegårdene A Torben Jørgensen
  5. Østervang A Bente Dieckmann
  6. Himmelev V Lars-Christian Brask
  7. Svogerslev V Mads Ravndrup Thomsen
  8. Vindinge A Jacob Boisen
  9. Vor Frue A Anders W. Johansen
  10. Æblehaven A Tuncay Yilmaz
  11. Gundsølille V Jacob Søgaard Nielsen
  13. Jyllinge V Evan Lynnerup
  14. Gundsømagle O Birgith Hyldgaard
  15. Baunehøj A Morten Gjerskov
  16. Gadstrup O Michael Philip Hansen
  17. Viby A Anne-Dorte Nygaard
  18. Snoldelev A Poul Lindor Nielsen
  20. Dåstrup V Jette Tjørnlund
  21. Trekroner B

  De resterende manglende valgstyreformænd udpeges på kommende Økonomiudvalgsmøde.
  Ad. 3 "at" godkendt
  Ad. 4 "at" godkendt
  Fraværende: Poul Lindor Nielsen, Birgit Pedersen.

  Økonomiudvalget, 06-10-2015, pkt. 499

  Henrik Stougaard udpeges til Sct. Jørgen
  Torben Ankjærgaard udpeges til biblioteket
  Jens Erik Ørum udpeges til Trekroner.
  Fraværende: Birgit Pedersen, Bent Jørgensen, Lars Lindskov.

 • Pkt. 500 Ligestillingsredegørelsen 2015

  roskilde_kommunes_ligestillingsredegoerelse_2015.pdf totalrapport_ligestilling_roskilde_kommune_2015.pdf

  Pkt. 500

  Ligestillingsredegørelsen 2015

  Sagsnr. 273278 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Hvert andet år (ulige år) skal kommunen indberette ligestillingsredegørelsen, som omhandler ligestilling i kerneydelser, ligestilling på personaleområdet samt ligestilling i råd, udvalg og nævn.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at ligestillingsredegørelsen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Hermed forelægges Roskilde Kommunes ligestillingsredegørelse, som skal indberettes til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling inden den 1. november 2015.
  Redegørelsen er tredelt, således at indberetningen omfatter ligestilling i kerneydelser, ligestilling på personaleområdet samt ligestilling i råd, udvalg og nævn.
  I Roskilde Kommune opleves et øget fokus på ligestilling i kerneydelser. I redegørelsen ses, at flere afdelinger påpeger, at det i arbejdet med kerneydelserne er vigtigt at arbejde med fokus på køn. Det er vigtigt at sikre, at tilbuddene både er tilstrækkelig brede, men også kan tilpasses en borgergruppes behov. Eksempler på arbejdet med ligestilling i kerneydelser kan ses i bilaget Roskilde Kommunes ligestillingsredegørelse 2015.
  Ift. ligestilling på personaleområdet ses, at værdien af en balanceret kønsfordeling ikke undervurderes. En del afdelinger i kommunen er præget af kvinde- eller mandefag og flere påpeger et ønske om at rekruttere flere af det modsatte køn – dog bliver dette aldrig på bekostning af, at det er den bedst egnede som får tilbudt jobbet. Herudover bemærkes, at så længe der ikke ses udfordringer eller problemer med kønsfordelingen på personaleområdet, prioriteres afdelingernes ressourcer andetsteds. Vigtigst er, at borgerne er tilfredse med de ydelser, de skal have leveret.
  I redegørelsen ses endvidere, at de politisk udpegede medlemmer i råd, nævn og udvalg hovedsagligt er mænd med undtagelse af Ældrerådet og Folkeskolereformudvalget.
  Forud for besvarelsen af redegørelsen har forvaltningen udarbejdet et spørgeskema, som er sendt ud i organisationen i chef- og ledernetværket. Dette spørgeskema danner grundlag for svarene i ligestillingsredegørelsen. En totalrapport for spørgeskemaet er udarbejdet og vedlagt som bilag.
  Resultaterne af kommunernes indberetning til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling kan ses på www.ligestillingidanmark.dk i foråret 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 06-10-2015, pkt. 500

  Anbefales.
  Fraværende: Birgit Pedersen, Bent Jørgensen, Lars Lindskov.

 • Pkt. 501 Resultater i Roskilde 2015

  resultater_i_roskilde_2015.pdf forslag_til_resultater_i_roskilde_2015.pdf oplistning_af_resultater_i_roskilde_2015.pdf

  Pkt. 501

  Resultater i Roskilde 2015

  Sagsnr. 239364 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Resultater i Roskilde er resultater, kommunen opnår med sin indsats indenfor serviceområderne. Forvaltningen har udarbejdet et samlet forslag til mål og resultatkrav. Sagen behandles i fagudvalgene forud for økonomiudvalgsmødet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender forvaltningens samlede forslag til Resultater i Roskilde.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Resultater i Roskilde blev senest behandlet af byrådet i juni 2014, og der sker fortsat opfølgning en gang årligt. Behandlingen omfatter beslutning om:
  - statusfarve på resultaterne
  - justering af eksisterende resultater
  - nye resultater
  - resultater, som foreslås at udgå
  Forvaltningen har udarbejdet et samlet forslag til Resultater i Roskilde i form af mål og resultatkrav, som er vedlagt dagsorden. Der er endvidere vedlagt et kort notat, som oplister målene.
  Sagen behandles i fagudvalgene forud for økonomiudvalgsmødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Klima- og Miljøudvalget, 08-09-2015 pkt. 107

  Anbefales.

  Plan- og Teknikudvalget. 08-09-2015, pkt. 173

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 09-09-2015, pkt. 451

  Godkendt.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 08-09-2015, pkt. 111

  Anbefales.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 09-09-2015, pkt. 121

  Anbefales.

  Skole- og Børneudvalget, 29-09-2015, pkt. 144

  Anbefales.
  Fraværende: Merete Dea Larsen (O), Karsten Lorentzen (O) deltog som stedfortræder.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 01-10-2015, pkt. 102

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 06-10-2015, pkt. 501

  Anbefales.
  Målet "generel tilfredshed med kommunens service" under Økonomiudvalget udgår.
  Fraværende: Birgit Pedersen, Bent Jørgensen, Lars Lindskov.

 • Pkt. 502 Anvisningsret hos Boligselskabet Sjælland

  Pkt. 502

  Anvisningsret hos Boligselskabet Sjælland

  Sagsnr. 246187 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Boligselskabet Sjælland har tilbudt at udvide og forlænge den midlertidige udvidede anvisningsret til mindre og billige boliger for et år. Boligselskabet har derimod meddelt, at det ikke ønsker at gøre brug af ny lov, som, med henblik på boligplacering af flygtninge, muliggør etablering af bofællesskaber i almene boliger ned til 3 værelser.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune indgår aftale med Boligselskabet Sjælland om at udvide den udvidede anvisningsret fra 33 procent til 50 pct. for perioden 1. oktober 2015 til 31. september 2016.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget godkendte på møde den 1. oktober 2014 aftale om øget anvisningsret til små billige boliger hos Boligselskabet Sjælland i en forsøgsperiode på 1 år med evaluering efter ½ år. Aftalen indebar bl.a. at Roskilde Kommune fik 33 pct. - mod normalt 25 pct. - anvisningsret til ca. 4.300 1-4 rums lejligheder, med en månedlig husleje på mellem 2.000 og 6.000 kr. undtaget afdelinger som fx Æblehaven. Baggrunden for aftalen var, at antallet af borgere på kommunens akutventeliste var stigende.
  Aftalen blev evalueret i sag til Økonomiudvalget 22. april 2015, hvoraf det fremgik, at Voksenservice er meget tilfredse med – og ønsker en forlængelse og udvidelse af – ordningen. Boligselskabet udtrykte også tilfredshed med ordningen, men ønskede først at tage stilling til forlængelse og eventuel udvidelse af ordningen i september 2015.
  Boligselskabets bestyrelse har på møde i september 2015 tilbudt Roskilde Kommune at udvide ordningen fra 33 til 50 pct. anvisningsret for lejligheder med en månedlig husleje mellem 2.000 og 6.000 kr. Samme afdelinger som hidtil er dog fortsat undtaget. Anvisningsretten på ungdomsboliger udvides ikke. Forlængelsen gælder for perioden 1. oktober 2015 til 30. september 2016.
  Almenboligloven er blevet ændret, således at bofællesskaber nu kan etableres i boliger med 3-4 værelser eller flere, hvor det hidtil kun har været muligt i almennyttige boliger med 6 værelser. Formålet med lovændringen er, at gøre det lettere for kommunerne at anvise varige boliger til flygtninge i almennyttige boliger, i form af et værelse i et bofællesskab med individuelle lejekontrakter.
  Boligselskabet Sjællands bestyrelse har drøftet muligheden for at anvende lovændringen til at bidrage til løsning af Roskilde Kommunes udfordringer med at boligplacere flygtninge. Bestyrelsen har meddelt, at Boligselskabet Sjælland ikke ønsker at gøre brug af den nye lov, med den begrundelse at det vil gå ud over de borgere, der står på boligselskabets venteliste til de pågældende boliger.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Der kan dog blive tale om merudgifter til boligsikring som følge af, at flere borgere på akutventelisten bliver anvist bolig. Merudgifterne kan dog ikke opgøres på forhånd, da de afhænger af, hvor meget boligsikring de borgere, der får anvist boligerne, kan få, og hvor meget de borgere, der ellers ville have fået anvist boligen, ville have fået i boligsikring.

  Økonomiudvalget, 06-10-2015, pkt. 502

  Godkendt.
  Økonomiudvalget anmoder borgmesteren om at rette henvendelse til BOSJ med henblik på at pointere nødvendigheden af, at der via en aftale sker udnyttelse af de nye muligheder i almenboligloven, så boligerne udnyttes bedst muligt til bofællesskaber til flygtninge. Resultatet af drøftelserne med BOSJ forelægges Økonomiudvalget.
  Fraværende: Birgit Pedersen, Bent Jørgensen, Lars Lindskov.

 • Pkt. 503 Ansøgning om midler til den syriske kulturkaravane

  ansoegning_om_midler_til_den_syriske_kulturkaravane.pdf

  Pkt. 503

  Ansøgning om midler til den syriske kulturkaravane

  Sagsnr. 273920 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Gimle v/Morten Carlsen ansøger om 24.500 kr. fra Kultur- og Integrationspuljen til ”Den syriske kulturkaravane”, der afholdes på Gimle d. 24. oktober 2015. Arrangørerne ønsker at skabe bro imellem den danske og den syriske kultur igennem musikken og vise, at forskellen på danskere og syriske flygtninge først og fremmest er, at syrernes livssituation i den grad er udfordret og ændret radikalt fra det, de har opfattet som deres hverdag.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at projektet støttes med 24.500 kr. som underskudsdækning.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Syrien er for tiden på dagsordenen i Danmark: Både på den politiske og den mellemfolkelige agenda. Den syriske kulturkaravane sætter fokus på flygtninges kulturelle ressourcer igennem musik fra deres kultur og med referencer, som kan føres tusindvis af år tilbage. Den første syriske musikfestival er derfor en mulighed for at opleve og lære af den syriske musikkultur. Musikken bliver fremført af nogle af de bedste musikere fra Syrien, men samtidig vil karavanen give publikum mulighed for at sætte sig ind i de vanskelige omstændigheder og se verden fra et andet synspunkt.
  Arrangørerne ønsker, at koncerten skal fungere som empowerment for de syriske flygtninge blandt publikum, eller en styrkelse med udgangspunkt i deres musikalske identitet.
  Karavanen har allerede fået støtte på 10.000 kr. fra henholdsvis Statens Kunstråd og Woldmusic.dk. Derudover er der blevet ansøgt om 10.000 kr. fra Roskilde Festivals fond. Midler fra Kultur- og Integrationspuljen skal anvendes til at dække udgifter til entre til de syriske flygtninge, honorar, transport samt logi for musikere, men beløbet på 24.500 kr. bør kun gives, hvis billetindtægter m.v. ikke kan dække. Beløbet foreslås derfor givet i form af en underskudsgaranti.
  Forvaltningen finder, at ansøgningen lever op til kriterier for tildeling af midler fra Kultur- og Integrationspuljen. Ansøgningen forelægges udvalget, da forvaltning kun kan give administrativt tilsagn om støtte på beløb op til 10.000 kr. Der er 574.361 kr. i puljen ved mødets start.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Midler til projektet tages fra Kultur- og Integrationspuljen.

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 29-09-2015, pkt. 127

  Gitte Simoni (O) ønskede indstillingen til afstemning. For stemte Bent Jørgensen (V), Evan Lynnerup (V), Susanne Lysholm (Ø), Jakob Boysen (A) og Tuncay Yilmaz(A). Imod stemte Gitte Simoni (O). Gitte Simoni begærede sagen i byrådet.
  Fraværende: Poul Lindor Nielsen (A).

  Økonomiudvalget, 06-10-2015, pkt. 503

  Oversendes til byrådets behandling.
  Fraværende: Birgit Pedersen, Bent Jørgensen, Lars Lindskov.

 • Pkt. 504 Fastsættelse af 30-årige lejekontrakter i Containerstriben på Musicon

  Pkt. 504

  Fastsættelse af 30-årige lejekontrakter i Containerstriben på Musicon

  Sagsnr. 274596 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Alle byggefelter i Containerstriben er udlejet. Snart påbegyndes anlæggelsen af et landskabsstrøg, så Containerstriben kan fremstå som et helstøbt forretningsstrøg, når Danmarks Rockmuseum åbner for besøgende. De 10-årige lejekontrakter, som Musicon-sekretariatet hidtil har tilbudt, gør det imidlertid ikke muligt for erhvervsaktørerne, at få containerbyggeriet realkreditfinansieret. Ved at tildele erhvervsaktørerne lejekontrakter på 30 år, kan aktørerne opnå den ønskede finansiering, og byggeriet i hele Conatinerstriben påbegyndes.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at erhvervsaktørerne tilbydes lejekontrakter på 30 år, således at aktørerne kan opnå den ønskede finansiering, og byggeriet i Containerstriben kan påbegyndes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  På Musicon er det planlagt at etablere et uformelt byggeri af containere (”Containerstriben”), hvor mindre virksomheder fx kan etablere værkstedsbutikker, kontorerhverv eller caféer.
  Da jorden er ejet af Roskilde Kommune og de ikke-flytbare containere er ejet af tredjemand, er der tale om bygninger på lejet grund. Ejeren af en container skal derfor indgå en grundlejekontrakt med Musicon om ret til leje af grunden. Lejekontrakterne har hidtil været for 10 år ad gangen. Brugerne af containerne skal selv skaffe og ombygge containerne og desuden støbe fundamenter på grunden i henhold til gældende bygningsreglement. Der bliver i realiteten tale om permanente installationer, da de ombyggede containere skal leve op til bygningsreglementet. Gennemsnitsprisen for et containerbryggeri, der lever op til bygningsreglementet, er i omegnen af to millioner kroner.
  Tidsbegrænsningen på 10 år har vist sig at udgøre en praktisk hindring for projektets gennemførelse, da realkreditinstitutterne af denne årsag ikke har ønsket at yde lån til ejerne af containerne. Realkreditinstitutterne stiller krav om, at lejeforholdet varer 30 år.
  Når et realkreditinstitut yder lån til en låntager, er realkreditinstituttet bl.a. forpligtet til at iagttage reglerne i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. samt bekendtgørelse om realkreditinstitutters værdiansættelse og udmåling. Det følger af bekendtgørelsens § 24, stk. 2, at ”Ved byggeri på lejet grund må lånets løbetid ikke overstige den aftalte lejeperiode. Instituttet skal endvidere have ret til at indtræde i lejekontrakten i tilfælde af, at udlejer hæver denne som følge af debitors misligholdelse af lejekontrakten.”
  Alle byggefelter i Containerstriben er udlejet. Men de mest ambitiøse containerbyggerier er sat på stand-by på grund af manglende realkreditfinansiering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 06-10-2015, pkt. 504

  Godkendt.
  Merete Dea Larsen (O) kan ikke godkende.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke godkende idet forslaget om 30-årige lån taler imod tanken om midlertidighed.
  Fraværende: Birgit Pedersen, Bent Jørgensen, Lars Lindskov.

 • Pkt. 505 Anlægsregnskab - salg af storparcel på Toppen, Trekroner

  Pkt. 505

  Anlægsregnskab - salg af storparcel på Toppen, Trekroner

  Sagsnr. 273290 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for salg af storparcel på Toppen, Trekroner.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 3.september 2014 en anlægsbevilling til salgsindtægt på 5.541.000 kr. og en udgiftsbevilling til salgsomkostninger på 135.000 kr. til salg af storparcel på Toppen i Trekroner.
  Storparcellen er solgt med overtagelse 1. december 2014 for en købesum på 5.440.800 kr. De samlede salgsomkostningerne udgør i alt 128.634 kr.
  Der er således en samlet nettomerudgift i alt på 6.166 kr.

  Økonomi

  Der er i 2015 overført et rådighedsbeløb til udgifter på 135.000 kr., og afholdt et forbrug på 128.634 kr. svarende til en positiv kasseeffekt i 2015 på 6.366 kr.

  Økonomiudvalget, 06-10-2015, pkt. 505

  Anbefales.
  Fraværende: Birgit Pedersen, Lars Lindskov, Bent Jørgensen.

 • Pkt. 506 Eventuelt

  Pkt. 506

  Eventuelt

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 06-10-2015, pkt. 506

  Hjemmeværnets nytårskoncert.
  Fraværende: Birgit Pedersen, Bent Jørgensen, Lars Lindskov.