You are here

Referat

Dato: Onsdag, December 6, 2017 - 08:15
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 484 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 484

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Sekretariatsleder for Musicon Lars Bloch, deltager under behandling af pkt. 486 "Status for Musicon".

  Økonomiudvalget, 06-12-2017, pkt. 484

  Bent Jørgensen havde forfald. Jette Tjørnelund var indkaldt som stedfortræder.
  Godkendt.
  Fraværende: Bent Jørgensen.

 • Pkt. 485 Orientering om kommende større sager - december 2017

  Pkt. 485

  Orientering om kommende større sager - december 2017

  Sagsnr. 258315 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:
  - Planstrategi
  - Forslag til lokalplan 660 for Hal 1-området (til høring)
  - Helhedsplan for Tofteengen
  - Udbud af byggeri af Roskilde Stadion, samt kommuneplantillæg og lokalplan
  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:
  - Program for forårsseminar
  - Endelig låneoptagelse for foregående år
  - Regnskab 2017
  - Overførsel af uforbrugte midler fra 2017 til 2018

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.

  Økonomiudvalget, 06-12-2017, pkt. 485

  Fraværende: Bent Jørgensen.

 • Pkt. 486 Status for Musion

  Pkt. 486

  Status for Musion

  Sagsnr. 283288 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sekretariatsleder på Musicon Lars Bloch giver en status over igangværende og kommende projekter på Musicon.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Musicon er nu trådt ind i en fase, hvor den varige by for alvor begynder at tage form, og samtidig udvikler de midlertidige projekter sig fortsat.
  Der vil bl.a. blive givet orientering om status på salget, etablering af containerstriben, igangværende byggerier samt status på etableringen af Bydelsforeningen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 06-12-2017, pkt. 486

  Fraværende: Bent Jørgensen.

 • Pkt. 487 Forslag til ny styrelsesvedtægt

  Fordeling_af_udvalgsvederlag_paa_menige_medlemmer.pdf Forslag_til_styrelsesvedtaegt.pdf

  Pkt. 487

  Forslag til ny styrelsesvedtægt

  Sagsnr. 298459 Byrådet Åbent Punkt

  Resume

  Sag ved ændring af styrelsesvedtægtens bestemmelser om vederlag og overflyttelse af sagsområder mellem stående udvalg. Endvidere beslutning om nye kommissorier for en række kommunale udvalg.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. ændringer af styrelsesvedtægten godkendes.
  2. der udarbejdes nye kommissorier for følgende 3 udvalg: Udvalget for Vækst, erhverv og Globalisering, Klimarådet og nyt udvalg ”Bedre sygehusbetjening”.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte i januar 2017 en ny styrelsesvedtægt, hvorved en generel stigning på ca. 870.000 kr. i vederlagspuljen blev fordelt ligeligt mellem udvalgsformænd og menige udvalgsmedlemmer. Som følge af konstitueringsaftalen fremlægges sag om ændring af styrelsesvedtægtens vederlagsregler således, at den pågældende stigning fordeles alene til menige udvalgsmedlemmer. Ændringen vil medføre, at vederlaget til en udvalgsformand vil falde fra 22,23 % af borgmesterens vederlag, svarende til 20.813 kr. pr. måned til 16,48%, svarende til 15.429 kr. pr. måned. Et menigt udvalgsmedlem stiger fra 3,48%, svarende til 3.255 kr. pr. måned til 4,27%, svarende til 3.999 kr. kr. pr. måned. Der henvises til vedlagte bilag.
  Som en konsekvens af Økonomiudvalgets beslutning den 6. september 2017 om en samling af økonomien vedr. kommunens ejendomsfunktioner under Økonomiudvalget foretages en tilretning af styrelsesvedtægtens bestemmelser om udvalgenes fordeling af opgaver vedr. bygninger, anlæg og arealer.
  Konstitueringsaftalen indeholder videre bestemmelse om, at ansvaret for bustransport og natur flyttes til Klima- og Miljøudvalget. Desuden skal der udarbejdes nyt kommissorium for Klimarådet, herunder den politiske sammensætning. Dette gælder også Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering samt nyt udvalg, der i skrivende stund har arbejdstitlen ”Bedre sygehusbetjening”.
  Ændring af styrelsesvedtægten skal godkendes på 2 byrådsmøder.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i 2018.

  Byrådet, 29-11-2017, pkt. 286

  Godkendt.

  Økonomiudvalget, 06-12-2017, pkt. 487

  Ad 1. "at": Anbefales.
  Ad 2. "at": Anbefales.
  Fraværende: Bent Jørgensen.

 • Pkt. 488 Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2017

  Notat_til_budgetopfoelgning_pr._31._oktober_2017.pdf

  Pkt. 488

  Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2017

  Sagsnr. 290871 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2017 fremlægges til godkendelse

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at budgetopfølgning pr. 31. oktober 2017 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Figur 1: Samlet konklusion for hele budgettet i mio. kr.

  1)Ved budgetvedtagelsen er det i ændring af likvide aktiver forudsat, at puljen til håndtering af overførsler på 10 mio. kr. ikke anvendes.
  Budgetopfølgningen pr. 31.10.2017 viser et forventet overskud på ordinær drift på netto 112,6 mio. kr. Dette er et netto mindreforbrug på 14,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 98,6 mio. kr. Herudover er der et forventet mindreforbrug på anlæg byggemodning og ejendomssalg- og køb på netto 5,0 mio. kr., samt en mindreindtægt/merudgift på lån, afdrag og øvrige finansforskydninger på 115,3 mio. kr. Det forventede årsregnskab viser hermed en forværring af de likvide aktiver på 106,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Resultatet er en forbedring på 25,8 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning.
  Forbedringen i resultatet skyldes primært færre serviceudgifter. I modsat retning ses mindreindtægter på anlæg, som hovedsageligt skyldes, at salget af restarealet øst for Bauhaus og salget af Bygaden er udskudt til 2018.
  De samlede merudgifter på driften (serviceudgifter) er i vid udstrækning finansieret af overførsler fra 2016-2017, men på børne- og ungeområdet er der et forventet merforbrug på 13,6 mio. kr. hvoraf 3,3 mio. kr. er finansieret af overførsler. Merforbruget vedrører især uledsagede flygtningebørn, stigning i antal børn med børnepsykiatriske diagnoser samt merudgifter til særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). På baggrund af merforbruget har forvaltningen igangsat en udgiftsanalyse. På baggrund af det foreløbige arbejde med analysen er forventningen til regnskabsresultatet 2017 nedjusteret med 4,5 mio. kr. siden seneste budgetopfølgning. Resultaterne af undersøgelsen for kommende år vil foreligge i slutningen af 2017.
  Resultatet af budgetopfølgningen for de enkelte fagudvalg kan ses i bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Økonomiudvalget, 06-12-2017, pkt. 488

  Godkendt.
  Fraværende: Bent Jørgensen.

 • Pkt. 489 Deltagelse i samarbejde vedr. den kommunale udligningsordning

  Brev_til_indenrigsminister_Ammitzboell_om_den_kommunale_udligning.pdf Resume_Rimelig_udligning.pdf

  Pkt. 489

  Deltagelse i samarbejde vedr. den kommunale udligningsordning

  Sagsnr. 285227 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har modtaget henvendelse fra det kommunale udligningssamarbejde, RimeligUdligning, der foreslår en samlet henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet i udligningsdebatten.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune tilslutter sig initiativet fra RimeligUdligning.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har modtaget henvendelse det kommunale samarbejde RimeligUdligning, der foreslår en samlet henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet i udligningsdebatten fra de 61 kommuner, der vil have fordel af nedenstående ændringer.
  Det er 6 østjyske kommuner, der står bag RimeligUdligning: Hedensted, Skanderborg, Syddjurs, Silkeborg, Odder og Favrskov Kommune. De 6 kommuner har gennemført dybdegående analyser af det eksisterende udligningssamarbejde og påpeger især 4 forhold, der ikke korrigeres hensigtsmæssigt for i den nuværende udligningsordning:

  • Kommuner med mange børn og ældre rammes i den nuværende udligningsordning, fordi der ikke udlignes fuldt ud for aldersbestemte udgiftsforskelle
  • Visse sociale problemer opfanges ikke i de nuværende udligningskriterier, idet fx boligkriterier m.v. alene opfanger storbyernes sociale udfordringer, men ikke tilsvarende problemer i landområderne
  • Et højt udgiftsniveau fortolkes i den nuværende udligningsordning som et stort udgiftsbehov og medfører derfor høj udligningskompensation. Et højt udgiftsniveau kan imidlertid også være udtryk for en bedre økonomi og en politisk prioritering, og det tager udligningssystemet ikke højde for.
  • Der udlignes flere gange for udlændinge i den nuværende udligningsordning, både i den særskilte udlændingeudligning og i den generelle landsudligning

  Metoden bag RimeligUdligning-samarbejdet er at fremføre analysebaserede argumenter i forhold til den eksisterende landsudlignings kriterier. RimeligUdligning-initiativet forholder sig således ikke til argumenter for eller imod hovedstadsudligningen.
  Roskilde Kommune deltager allerede i et samarbejde blandt hovedstadskommunerne med henblik på at give hovedstadsområdet en stemme i debatten om den kommende udligningsreform. Samarbejdet hedder StopForskelsbehandlingen og består af 34 kommuner og hovedvægten ligger på at argumentere for at hovedstadsudligningen bevares.
  En deltagelse i RimeligUdligning’s henvendelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet vurderes derfor ikke at være i modstrid med Roskilde Kommunes deltagelse i udligningssamarbejdet StopForskelsbehandlingen. Baseret på beregningerne fra RimeligUdligning vil Roskilde Kommune drage økonomisk fordel af en ændring af de 4 ovennævnte kriterier, og det vil en del af de øvrige hovedstadskommuner også.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.

  Økonomiudvalget, 06-12-2017, pkt. 489

  Økonomiudvalget ønsker ikke at tilslutte sig.
  Fraværende: Bent Jørgensen.

 • Pkt. 490 Godkendelse af låneoptagelse og kommunal garanti, Trekroner Kollegiet

  Pkt. 490

  Godkendelse af låneoptagelse og kommunal garanti, Trekroner Kollegiet

  Sagsnr. 299479 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Godkendelse af låneoptagelse og kommunal garanti til renovering af Trekroner Kollegiets varmecentral.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. låneoptagelse på 4,700 mio. kr. til renovering af kollegiets varmecentral mv. godkendes
  2. kommunal garanti på 4,700 mio. kr. godkendes

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 31. maj 2017 ansøgning fra De Unges Almene Boligselskab, afdeling Trekroner Kollegiet om tilladelse til optagelse af lån på 2,7 mio. kr. til etablering af ny varmecentral i afdelingen.
  Efter afholdelse af licitation viser der sig, at bedste bud på opgaven er noget dyrere, og der søges derfor om låneoptagelse på 4,700 mio. kr. og tilsvarende kommunal garanti.
  Kommunen skal godkendelse forhøjelsen af låneoptagelsen og garanti.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018

  Økonomiudvalget, 06-12-2017, pkt. 490

  Anbefales.
  Fraværende: Bent Jørgensen.

 • Pkt. 491 Status på DTU Reaktor

  DTU_Reaktor_-_projektet_i_hovedtraek.pdf Ansoegning_til_Vaekstforum_Sjaelland_Risoe_Reaktor_22092017.pdf

  Pkt. 491

  Status på inkubator - projektet - DTU Reaktor

  Sagsnr. 249393 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  UVEG besluttede på mødet den 20. januar 2017, at reservere midler til etableringen af inkubator- projektet DTU Reaktor. Der gives hermed en status på projektet samtidig med, at udvalget skal tage stilling til om man vil allokere flere midler til projektet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. orienteringen godkendes, og
  2. udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, at halvdelen af 2018 - midlerne fra puljen ”større events og udviklingen af grønne erhverv” reserveres til projektet.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  UVEG fik den 20. januar 2017 præsenteret de indledende tanker omkring etableringen af et inkubator-miljø på DTU. DTU har siden januar arbejdet videre med projektet, og har nu indsendt en foreløbig ansøgning til Region Sjælland, hvor der søges omkring 10 mio. kr. i regionalfondsmidler. En ansøgning som er blevet principgodkendt i Regionen. En kort beskrivelse af projektet, de involverede aktører og ansøgningen til Region Sjælland er vedlagt som bilag. Som det ses af det vedlagte budget, har projektet et budget på knap 19 mio. kr. Derudover skal lægges en forventet brugerbetaling fra virksomhederne på knap 6 mio.kr. Projektet forventes opstart 1. januar 2018.
  I forbindelse med budgetforliget 2017 blev der afsat 2.500.000 kr. til ”større events samt fremme af tiltag, der kan understøtte udviklingen af grønne erhverv, herunder greentech-projekter som Risø Park samt lignende interessevaretagelse for Roskilde Kommune”. Økonomiudvalget har allerede efter anbefaling fra UVEG (mødet den 20. januar 2017) besluttet, at reservere halvdelen af puljen fra 2017 til projektet, altså 1.250.000 kr. For at understøtte projektet yderligere foreslås det, at UVEG overfor Økonomiudvalget anbefaler, at også halvdelen af puljemidlerne fra 2018, altså yderligere 1.250.000 kr. reserveres til projektet.
  I forbindelse med UVEG´sbehandling af sagen den 20. januar 2017 blev det ligeledes godkendt, at den 1 mio. kr. der var afsat til projektet ”Roskilde-Lampen”, som Regionen har lukket ned også skulle allokeres til DTU-Reaktor projektet. Region Sjælland har dog i mellemtiden valgt, at lade denne ene mio. kr. løbe tilbage i de regionale kasser, med den argumentation, at Roskilde Kommune havde haft rigeligt med muligheder for at bruge pengene ifm. arbejdet omkring Risø Park.
  Endelig er der fortsat 1 mio. kr. tilbage af de oprindelige 6 mio. kr. som Region Sjælland i sin tid bevilligede Roskilde Kommune som kompensation for at man placerede supersygehuset i Køge. Denne 1. mio. kr. har UVEG også tidligere reserveret til projektet. Så hvis UVEG og Økonomiudvalget vælger at følge indstillingen i denne sagsfremstillingen, vil Roskilde Kommune bidrage til projektet med samlet set 3.500.000 kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 03-11-2017, pkt. 63

  Godkendt.
  Fraværende: Morten Langager (Dansk Erhverv), Niels Moestrup (Dansk Byggeri), Hans-Bo Hyldig (SMV Danmark) og Claus Christiansen (Visit Roskilde).

  Økonomiudvalget, 06-12-2017, pkt. 491

  Godkendt.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke godkende.
  Fraværende: Bent Jørgensen.

 • Pkt. 492 38 nye almene familieboliger på Skousboarealet, skema A

  Pkt. 492

  38 nye almene familieboliger på Skousboarealet, skema A

  Sagsnr. 299375 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sag vedrørende godkendelse af skema A til opførelse af 38 nye almene familieboliger, herunder 6 små boliger på Skousboarealet, Viby Sjælland.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. skema A til opførelse af 38 nye almene familieboliger på Skousboarealet med en samlet anskaffelsessum på 76,110 mio. kr. godkendes
  2. kommunalt grundkapitalindskud på 7,611 mio. kr. godkendes
  3. der godkendes indtægts- og udgiftsbevilling til puljetilskud på 854.280 kr.
  4. kommunal garanti på 60,55 % af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 40,555 mio. kr. godkendes, og
  5. foreløbig årlig leje på 1.083 kr. pr. m2 ekskl. forbrug godkendes

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Boligselskabet Sjælland har fremsendt ansøgning om godkendelse af skema A for 38 almene familieboliger på Skousboarealet, Viby Sjælland.
  Byggeriet udformes som en lille boligenklave, som samler sig om et fælles gårdrum. Bebyggelsen varieres i 2-3 etager og fremstår med forskydninger i facaderne. I gadeforløbet flettes boligerne sammen med 2-etagers rækkehuse i et plan. Til bebyggelsen tilknyttes endvidere et fælleshus til styrkelse af fællesskabet, som er projektets ambition. Byggeriet opføres i henhold til energikrav 2020 med varmegenvinding suppleret med el-paneler og solceller på taget.
  Den gennemsnitlige årlige husleje udgør 1.083 kr. pr. m2 ekskl. forbrug. Boligerne fordeler sig på 6 1-værelsesboliger på 36 m² til 3.249 kr. pr. md., 14 2- og 3-værelsesboliger på 72 m2 til 6.498 kr. pr. md., 9 3-værelsesboliger på 100 m2 til 9.025 kr. pr. md. og 9 4-værelsesboliger på 108 m2 til 9.747 kr. pr. md.
  Samlet anskaffelsessum for byggeriet udgør 76,110 mio. kr., hvilket medfører et kommunalt grundkapitalindskud på 7,611 mio. kr. Byggeriet indeholder forslag om 6 små boliger, således, at der ydes tilskud fra puljen til små billige boliger på 854.280 kr. ved godkendelse af skema A inden 31. december 2017. Kommunens samlede udgift til grundkapitalindskud udgør herefter 6,757 mio. kr. Kommunen får særskilt anvisningsret til de 12 boliger i afdelingen med tilskud fra den statslige pulje.
  Byggeriet udformes i henhold til lokalplan nr. 637.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Kommunens grundkapitalindskud udgør 7,611 mio. kr. Der gives en indtægts- og udgiftsbevilling til tilskud fra den statslige pulje til små billige boliger på 854.280 kr. Puljen udgør herefter 2,256 mio. kr. Kommunens samledes udgift til grundkapitalindskud udgør således 6,757 mio. kr., der finansieres af budgettet til indskud i Landsbyggefonden.
  Byrådet har tidligere på mødet den 30. august 2017 godkendt salg af areal til bebyggelsen med en samlet nettoindtægt på 7,43 mio. kr., der tilføres grundkapitalpuljen. Der tilføres således samlet netto 673.000 kr. til grundkapitalpuljen ved dette byggeri.
  Kommunen skal yde garanti på 60,55 % af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 40,555 mio. kr.

  Økonomiudvalget, 06-12-2017, pkt. 492

  Anbefales.
  Fraværende: Bent Jørgensen

 • Pkt. 493 Ansøgninger til Økonomiudvalgets pulje til store arrangementer

  Ansoegning_SMUK_Kvindeloeb_2018.pdf Praesentationansoegning_DBU_Tour_2018.pdf Ansoegning_Stjerneloeb_2018.pdf

  Pkt. 493

  Ansøgninger til Økonomiudvalgets pulje til store arrangementer

  Sagsnr. 286732 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Orienteringsklub har ansøgt om støtte til afholdelse af SMUK Kvindeløb 2018, Dansk Boldspil-Union har ansøgt om støtte til afholdelse af DBU Tour i Roskilde, og DGI Midt- og Vestsjælland har ansøgt om støtte til afvikling af Stjerneløbet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der bevilges et tilskud på 32.250 kr. til Roskilde Orienteringsklub til at dække udgifter i forbindelse med afvikling af SMUK Kvindeløb 2018 den 4. september
  2. der bevilges et tilskud på 80.000 kr. til afvikling af DBU Tour i 2 dage i Roskilde i forbindelse med VM-slutrunden i fodbold 2018
  3. der bevilges et tilskud på 445.913 kr. til afvikling af Stjerneløbet den 3. juni 2018

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Orienteringsklub ansøger om et tilskud på 32.250 kr. til afholdelse af SMUK Kvindeløb for 10. gang. Det anbefales at midlerne bevilges. Ansøgning er vedhæftet.
  Dansk Boldspil-Union ansøger om et tilskud på 80.000 kr. til afholdelse af DBU Tour i Roskilde for 2. gang over 2 dage. Det anbefales at midlerne bevilges. Ansøgningen er vedhæftet.
  DGI Midt- og Vestsjælland ansøger om tilskud på 477.000 kr. til afvikling af Stjerneløbet. I 2017 støttede Roskilde Kommune Stjerneløbet med 300.000 kr. og med 48.366 kr. til storskærm. Det anbefales, at der bevilges et tilskud på 445.913 kr. til afvikling af Stjerneløbet den 3. juni 2018, hvilket svarer til de resterende midler i puljen i 2017. Ansøgning er vedhæftet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.
  Som følge af momsrefusionsreglerne for kommuner vil der, med undtagelse af tilskud til DBU, blive refunderet positivlistemoms på ovenstående tilskud, således at kommunens nettoudgift bliver 519.910 kr.
  Udgiften kan afholdes indenfor de afsatte midler i budget 2017 til store arrangementer under Økonomiudvalget. Der vil efter støtte til afholdelsen af SMUK Kvindeløb 2018, DBU Tour 2018 og Stjerneløb 2018 være brugt alle midler på budget 2017.

  Økonomiudvalget, 06-12-2017, pkt. 493

  Godkendt.
  Jeppe Trolle kan ikke godkende, at der gives et beløb til professionelle cykelryttere i Stjerneløbet.
  Fraværende: Bent Jørgensen

 • Pkt. 494 Brugsretsaftale med Bygningsfonden Roskilde Festival Højskole

  Kortbilag.pdf Brugsretsaftale.pdf

  Pkt. 494

  Brugsretsaftale med Bygningsfonden Roskilde Festival Højskole

  Sagsnr. 265769 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Det har for realisering af Roskilde Festival Højskole været en forudsætning, at Bygningsfonden Roskilde Festival Højskole fik overdraget en grund i byggemodnet stand. Overdragelsen har udmøntet sig i en brugsretsaftale på grunden med en bestemmelse om, at grunden på et nærmere fastsat tidspunkt overdrages.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Brugsretsaftale med Bygningsfonden Roskilde Festival Højskole godkendes,
  2. Ejendommen/arealet overdrages vederlagsfrit til Bygningsfonden Roskilde Festival Højskole eller Roskilde Festival Højskole tidligst om 5 år og dog senest om 10 år efter Roskilde Festival Højskoles ibrugtagning af bygningerne.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med etablering af Roskilde Festival Højskole er det oprindeligt aftalt, at Roskilde Kommune skulle overdrage en byggemodnet grund, hvorpå højskolen kunne etablere sine aktiviteter.
  Det har efter forhandling med Bygningsfonden nu udmøntet sig i, at der indgås en brugsretsaftale, som betyder, at Bygningsfonden får en brugsret til grunden i byggemodnet stand på vilkår om, at Bygningsfonden får samme økonomiske forpligtigelser, som en ejer vil have.
  Brugsretsaftalen indeholder en bestemmelse om, at Bygningsfonden kan fordre grunden overdraget til dem eller Roskilde Festival Højskole til eje. Overdragelsen skal ske tidligst 5 år og dog senest 10 år efter Roskilde Festival Højskoles ibrugtagning af bygningerne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Økonomiudvalget, 08-11-2017, pkt. 445

  Udsat.

  Supplerende sagsfremstilling

  På mødet den 8. november blev der spurgt til, om ikke Roskilde Kommune kunne få tinglyst en tilbageskødningsklausul på grundarealet, der ville skulle træde i kraft, hvis Roskilde Festival Højskole ophører med at være højskole.
  Spørgsmålet har været forelagt fondens bestyrelse og advokat, der har følgende bemærkninger:
  Hvis skolen har bevist sin levedygtighed i løbet af 10 års perioden fra skolens opstart indtil grund og bygninger overdrages til højskolen, vil de øvrige store bidragydere, Realdania, AP Møllers Fond og Roskilde Festival betragte deres donationer som afskrevet.
  Hvis skolen ophører som højskole inden for 10 års perioden vil fondsbestyrelsen jf. lejeaftalen kunne opsige lejemålet med højskolen. Fondsbestyrelsen består i driftperioden af tre medlemmer, hvor Roskilde Festival, Roskilde Kommune og Roskilde Festival Højskole hver udpeger et medlem.
  En højskole skal i følge folkehøjskoleloven eje sin grund og sine bygninger senest 10 år efter skolens opstart. Fra møder i Kulturministeriet ved vi, at ministeriet håndhæver denne bestemmelse meget strengt, og der er meget lille tolerance overfor enhver form for begrænsning af det fulde ejerskab og den uhindrede råderet over ejendommen. Det er vores vurdering, at en tilbageskødningsservitut kan være problematisk i forhold til ministeriets godkendelse af højskolen. Fondens advokat Bruno Månsson anbefaler kraftigt, at det undgås at udfordre grundlaget for godkendelsen.
  Skolen vil på sigt kunne have brug for at finansiere en udvikling af skolen ved at hjemtage realkreditlån med sikkerhed i ejendommen. En tilbageskødningsservitut skulle i givet fald respektere den maksimale hjemtagning af realkreditlån. Andre må vurdere hvordan den skal formuleres, de juridiske konsekvenser samt hvilken sikkerhed kommunen reelt gives.
  Lokalplanens anvendelsesparagraf §3 begrænser anvendelsen af højskolebygningerne til kultur- og publikumsorienterede formål, offentlige formål, kreative erhverv, uddannelse, hotel og restauration samt detailhandel af egne produkter. Bygningerne kan således ikke frit overgå til et hvilket som helst formål.

  Økonomiudvalget, 06-12-2017, pkt. 494

  Udsat.
  Fraværende: Bent Jørgensen.

 • Pkt. 495 Evaluering af bagatelgrænse ved arbejdsgaranti

  Pkt. 495

  Evaluering af bagatelgrænse ved arbejdsgaranti

  Sagsnr. 249393 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Et flertal i Byrådet besluttede den 21. december 2016, at fastsætte en bagatelgrænse på 300.000 kr. som arbejdsgaranti fra entreprenører ved projekter i en forsøgsperiode frem til august 2017. Forvaltningen har nu evalueret på ordningen og udvalget skal beslutte hvorvidt ordningen skal gøres permanent.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter sagen med udgangspunkt i den beskrevne evaluering med henblik på en anbefaling til byrådet om en permanent fastsat grænse ved arbejdsgarantier

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Venstre foreslog på hhv. UVEG-mødet den 28.oktober 2016 og efterfølgende på byrådsmødet den 21. december 2016, at Roskilde Kommune burde indfører en bagatelgrænse, således at der først stilles krav om en arbejdsgaranti fra entreprenører ved projekter, der koster mere end 500.000 kr. Dette forslag blev af et flertal i byrådet ændret til en bagatelgrænse på 300.000 kr., som skulle afprøves i en forsøgsperiode frem til august 2017.
  Forvaltningen har nu evalueret ordningen og tilbagemeldingerne er følgende:
  I den angiven forsøgsperioden er der i Kommunale Ejendomme stillet krav om sikkerhedsstillelse i 19 tilfælde. I to tilfælde, med en entreprisestørrelse på over 500.000 kr., vil det blive nødvendigt at trække på garantien, for at få færdiggjort mangelafhjælpningen, idet entreprenøren er gået konkurs.
  To af de 19 garantistillelser er på en størrelse, så der ikke ville have været krav om sikkerhedsstillelse, hvis grænsen havde været fastlagt til 500.000 kr. Det er ikke opgjort i hvor mange tilfælde der ikke er stillet krav om sikkerhedsstillelse, efter beslutningen om at udelade garantistillelse under entreprisesummer på under 300.000 kr. men et anslået antal er ca. 20.
  Til orientering omkring sikkerhedsstillelse er forholdet det, at entreprenøren stiller en sikkerhedsstillelse gennem bank eller kautionsselskab på 15 % af entreprisesummen, til sikkerhed for gennemførelse af entrepriseaftalen. Denne garanti bliver nedskrevet til 10 % ved afleveringen, og yderligere nedskrevet til 2 % ved 1- års gennemgangen. Denne sikkerhed bibeholdes til 5 år efter afleveringen. Formålet med sikkerhedsstillelsen er, at sikre bygherren økonomisk ved entreprenørkonkurser i byggeperioden, og sikre afhjælpning af fejl og mangler i garantiperioden.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 03-11-2017, pkt. 60

  Venstre og Det Konservative Folkeparti stiller forslag om, at bagatelgrænsen permanent hæves til 500.000 kr.
  Et flertal bestående af Venstre, Det Konservative Folkeparti, SMV Danmark, Dansk Industri, Roskilde Handel, Erhvervsforum Roskilde og Visit Roskilde anbefaler Venstres forslag overfor byrådet. Socialdemokratiet undlader at stemme.
  Fraværende: Morten Langager (Dansk Erhverv) og Niels Moestrup (Dansk Byggeri).

  Økonomiudvalget, 06-12-2017, pkt. 495

  Anbefales.
  Henrik Stougaard (Ø) og Birgit Pedersen (F) ønsker en grænse på 300.000 kr.
  Fraværende: Bent Jørgensen.

 • Pkt. 496 Godkendelse af takster for vand og spildevand 2018

  Pkt. 496

  Godkendelse af takster for vand og spildevand 2018

  Sagsnr. 196939 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Bestyrelsen for FORS A/S har fremsendt takster for vand og spildevand for 2018. Byrådet skal godkende, om de fastsatte takster opfylder gældende lovgivning, herunder at de fastsatte økonomiske rammer er overholdt.
  Taksten for fjernvarme skal anmeldes til Energitilsynet og forelægges for byrådet til orientering.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til takster fra bestyrelsen for FORS A/S godkendes, idet taksten for spildevand fastsættes til kr. 31,31 ex. moms pr. m3 for 2018, og taksten for vand fastsættes til kr. 15,37 ex. moms pr. m3 for 2018.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen for FORS A/S har på deres møde den 30. oktober 2017 besluttet at indstille følgende takster for 2018 til godkendelse:

  Spildevand:

  En takst i 2018 på kr. 31,31 ex. moms pr. m3. Dette er en forhøjelse på 3% i forhold til 2017.

  Forsyningssekretariatet under Konkurrencestyrelsen udmelder hvert år en indtægtsramme, som er den øvre grænse for, hvor mange indtægter forsyningsvirksomheden må have.
  Indtægtsrammen for spildevand udgør kr. 134,0 mio. inkl. afgifter, men ex. moms. FORS A/S opgør indtægten til kr. 124,9 mio. inkl. afgifter, men ex. moms. Indtægtsrammen overholdes dermed.

  På spildevand er der lovmæssigt indført en trappemodel, som giver konkurrenceudsatte virksomheder med et vist forbrug en procentvis prisreduktion, som er indfaset næste år.

  Vand:

  En takst i 2018 på kr. 15,37 ex. moms pr. m3 (9,00 kr. plus statsafgift 6,18 kr. og drikkevandsbidrag 0,19 kr.) og afgift 300 kr./måler. Dette er en nedsættelse på 7,6% i forhold til 2017.
  Indtægtsrammen for vand udgør kr. 56,3 mio. ex. afgifter og moms. FORS A/S opgør indtægten i 2018 til kr. 32,9 mio. ex. afgifter og moms. Indtægtsrammen overholdes dermed.

  Byrådet skal godkende taksterne ud fra en legalitetskontrol. Det vil sige, at byrådet skal vurdere, om de fastsatte takster opfylder den gældende lovgivning, og om de fastsatte indtægtsrammer er overholdt.

  Forvaltningen har gennemgået taksterne og kan bekræfte, at gældende lovgivning og de fastsatte økonomiske rammer er overholdt.

  Fjernvarme:

  Taksten for fjernvarme anmeldes til Energitilsynet. Taksten er i 2018 på kr. 448,00 ex. moms pr. MWh. Dette er uændret i forhold til 2017. Taksten oplyses alene til orientering for byrådet.

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.
  Konsekvenser for en gennemsnitlig husstand:

  Forbrugerudgifter inkl. målerleje årligt
  (kr. inkl. moms og afgift.)
  2017 2018 Ændring i kr.
  Vand (100 m3) 2.468 2.281 -187
  Spildevand (100 m3) 3.800 3.914 +114
  Udgift vand og spildevand 6.268 6.195 -73
  Varme (18,1 MWh) 12.899 12.899 -
  Samlet udgift 19.167 19.094 -73

  Økonomiudvalget, 06-12-2017, pkt. 496

  Anbefales.
  Fraværende: Bent Jørgensen

 • Pkt. 497 Forslag til tillæg 9 til Kommuneplan 2016 - justering af udvalgte kommuneplanrammer (endelig vedtagelse)

  Tillaeg_9_til_Kommuneplan_2016_Justering_af_udvalgte_rammer.pdf

  Pkt. 497

  Forslag til tillæg 9 til Kommuneplan 2016 - justering af udvalgte kommuneplanrammer

  Sagsnr. 291623 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Den offentlige høring af forslag til kommuneplantillæg 9 vedrørende justering af udvalgte kommuneplanrammer sluttede den 27. november 2017. Der er ikke indkommet høringssvar under høringsperioden.
  Forvaltningen foreslår, at kommuneplantillægget alene behandles i Økonomiudvalget, jf. delegation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til kommuneplantillæg 9 – justering af udvalgte kommuneplanrammer godkendes uden ændringer.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede på møde den 25. oktober 2017, punkt 254, at igangsætte høring af forslag til kommuneplantillæg 9 vedrørende en redaktionel justering af en række udvalgte rammeområder i Kommuneplan 2016.
  Kommuneplantillægget skal sikre, at der for i alt 16 rammeområder udtages krav om tillæg til kommuneplanen forud for lokalplanlægning. Kravet er ved en teknisk fejl medtaget i Kommuneplan 2016.
  Der er ikke indkommet høringssvar til planforslaget, hvorfor forvaltningen anbefaler, at tillægget vedtages uden ændringer.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.

  Økonomiudvalget, 06-12-2017, pkt. 497

  Godkendt.
  Fraværende: Bent Jørgensen.

 • Pkt. 498 Anmodning om optagelse af sag fra Jette Tjørnelund (V) vedrørende Tvind

  Pkt. 498

  Anmodning om optagelse af sag fra Jette Tjørnelund (V) vedrørende Tvind

  Sagsnr. 276686 Byrådet Åbent punkt

  Resume

  Jette Tjørnelund (V) har bedt om, at denne sag optages på Skole- og Børneudvalgets dagsorden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Jette Tjørnelund (V) har bedt om at følgende optages på dagsordenen:
  ”Venstre foreslår, at Roskilde Kommune ophører med at visitere nye borgere til de i dagpressen omtalte tilbud, så længe det ikke kan påvises, at der ikke er en sammenhæng til Tvind.
  Der foretages pt. ingen ændringer i forhold til de borgere, som allerede er visiteret til omtalte tilbud.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 07-11-2017, pkt. 138

  Udvalget beslutter, at fremtidig visitation af borgere til de tilbud, der er en del af interessefællesskabet Tvind, afventer den undersøgelse, der er igangsat af de fem socialtilsyn i Danmark om, hvorvidt der er tale om en koncernlignende konstruktion for Tvind. De borgere, der allerede er visiteret til et tilbud, sker der ikke ændringer for. Når der foreligger en konklusion fra tilsynet, tages sagen op politisk igen.
  Forslaget blev sat til afstemning, for stemte Jette Tjørnelund (V), Karsten Lorentzen (O), Claus Larsen (A), Poul Andersen (A) og Bente Dieckmann (A) Imod stemte Jeppe Trolle (B) og Henrik Stougaard (Ø).
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde, og begærer sagen i byrådet. Det sker med bemærkning om, at det findes ulovligt at stoppe for visitationen i den foreliggende situation, idet der åbenlyst ikke foreligger noget sagligt fagligt grundlag herfor. Forvaltningens svar på spørgsmål 2 i sagen, som er implementeret i den endelige forslagstekst, er ikke i overensstemmelse med den faktiske retstilstand, jfr. bla. HjulmandKaptains notat af 4.11.2017.

  Økonomiudvalget, 15-11-2017, pkt. 470

  Pkt. 470 og pkt. 471 behandles samlet.
  Joy Mogensen, (A), Karim Arfaoui (A), Birgit Pedersen (F), Merete Dea Larsen (O), Lars-Christian Brask (V), Bent Jørgensen (V) anbefaler udvalgets indstilling.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke anbefale og henviser til sin bemærkning fra Skole- og Børneudvalget.
  Jeppe Trolle (B) kan ikke anbefale.
  Lars Lindskov (C) kan ikke anbefale.
  Der er kommet følgende mindretalsudtalelse fra Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti:
  "Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti ser intet grundlag for at betvivle forvaltningens juridiske vurdering og anerkender, at der i sagen om de lokale tilbud er tale om en politisk vurdering af forholdene. Partierne tager - ligesom flere andre partier - afstand fra samarbejde med institutioner og selskaber, der er mistænkt for ulovligheder eller at have forbindelse med ulovlige selskabskonstruktioner. Vi mener imidlertid, at det grundlæggende danske retsprincip om, at man er uskyldig, indtil det modsatte er bevist, skal fastholdes. Partierne afventer derfor yderligere afdækning af de lokale tilbuds eventuelle kontakt til Tvind, før partierne kan tilslutte sig et ophør af samarbejdet."

  Byrådet, 29-11-2017, pkt. 307

  Der blev stillet forslag om at sende sagen tilbage til Økonomiudvalget. For stemte 22, bestående af A, B, F, Ø, C og O. Imod stemte 8 bestående af V. Forslaget blev vedtaget, sagen sendes tilbage til Økonomiudvalget.
  Fraværende: Evan Lynnerup

  Økonomiudvalget, 06-12-2017, pkt. 498

  Udsat med henblik på en ekstern juridisk vurdering på en lovlig beslutning. Jeppe Trolle, Lars Lindskov, Lars-Christian Brask og Jette Tjørnelund kan ikke godkende, at der indhentes en ekstern juridisk vurdering. Idet Venstre henviser til protokolbemærkning fra SBU i forbindelse med beslutningen som begrundelse for, at Venstre ikke er enige med resten af udvalget.
  Fraværende: Bent Jørgensen.

 • Pkt. 499 Byggeri på Museumsøen (Lukket)

 • Pkt. 500 Salg af byggegrunde i Hal 1-området på Musicon(Lukket)

 • Pkt. 501 Salg af ejendom(Lukket)

 • Pkt. 502 Eventuelt

  Pkt. 502

  Eventuelt

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 06-12-2017, pkt. 502

  - FGU.
  - Beredskab.
  - Atomaffald.
  - Retssag.
  - Borgerhenvendelser.
  Fraværende: Bent Jørgensen.