You are here

Referat

Dato: Onsdag, September 7, 2016 - 08:15
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 404 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 404

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 07-09-2016, pkt. 404

  Godkendt.
  Fraværende: Lars Lindskov.

 • Pkt. 405 Orientering om kommende større sager - september 2016

  Pkt. 405

  Orientering om kommende større sager - september 2016

  Sagsnr. 258315 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:
  - Budget 2017
  - Ny Østergade – igangsætning af lokalplanlægning
  - Kommuneplan

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Økonomiudvalget, 07-09-2016, pkt. 405

  Fraværende: Lars Lindskov.

 • Pkt. 406 Undersøgelse af muligheder for at undgå investeringer mv. i virksomheder der bidrager til skatteunddragelse

  Pkt. 406

  Undersøgelse af muligheder for at undgå investeringer mv. i virksomheder, der bidrager til skatteunddragelse

  Sagsnr. 1393 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen omhandler muligheder for at undgå investeringer mv. i virksomheder, der bidrager til skatteunddragelse, jf. forslag fremsat i byrådet den 15. juni 2016

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  På baggrund af forslag fra Birgit Pedersen (SF), Henrik Stougaard (EL) og Jeppe Trolle (B) ved Byrådsmødet den 15. juni blev det besluttet, at oversende følgende forslag til behandling i Økonomiudvalget:

  1. at Roskilde Kommune undgår at handle, samarbejde og indgå kontrakter med firmaer, selskaber og organisationer, som unddrager sig skattebetaling i Danmark eller andre EU-lande.
  2. at Roskilde Kommune undgår at investere i selskaber, der benytter sig af eller bidrager til skatteunddragelse.
  3. at Roskilde Kommunes investeringer og bankforretninger i øvrigt ikke administreres af firmaer/institutioner/selskaber, som benytter sig af, bidrager til eller vejleder om skatteunddragelse.

  Til brug for behandlingen kan forvaltningen oplyse følgende:
  Roskilde Kommune forudsætter ved aftaler om såvel handel, samarbejde eller investeringer, at virksomheder og organisationer overholder gældende skattelovgivning.
  Hvis det efterfølgende viser sig, at virksomheder eller organisationer eksempelvis har overtrådt gældende skattelovgivning, kræves det, at der er afsagt en dom eller accepteret et bødeforlæg af den pågældende virksomhed eller organisation, før Roskilde Kommune har mulighed for at benytte misligholdelsesbeføjelserne til at udtræde af eventuelle indgåede aftaler.
  Normalt har Roskilde Kommune i aftalerne en mulighed for at opsige en aftale med en frist på et fastsat antal måneder, og på den måde vil Roskilde Kommune kunne komme ud af en aftale, hvis det ønskes. Men det forhindrer ikke, at den pågældende virksomhed byder på opgaven på ny, og Roskilde Kommune vil ikke kunne udelukke en sådan virksomhed fra at komme i betragtning, hvis der ikke er afsagt dom m.v.
  Hvis en ordregiver ønsker at udelukke en tilbudsgiver fra at byde på en opgave, kan det kun ske med henvisning til udbudslovens §§ 135-137. I § 135 – som handler om de obligatoriske udelukkelsesgrunde – er der seks forskellige punkter, som en tilbudsgiver skal udelukkes efter. Hvert af punkerne kræver dog, at tilbudsgiveren er dømt eller har modtaget og accepteret et bødeforlæg. Hvis skylden således ikke er fastlagt endeligt, er det derfor ikke lovligt at udelukke dem fra en udbudsproces.
  Den dømte har på trods af dom eller bødeforlæg dog altid mulighed for at dokumentere sin pålidelighed (selfcleaning) efter nogle nærmere regler og derved afværge udelukkelsen.
  Kort fortalt kan eventuelle bydere således kun udelukkes, såfremt de har gjort noget strafbart og modtaget dom eller accepteret bødeforlæg herfor.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Økonomiudvalget, 07-09-2016, pkt. 406

  Et flertal i Økonomiudvalget beder forvaltningen fremlægge udkast til udbudsbetingelser, der indskærper, at der ikke må medvirkes til skatteunddragelse i Danmark og EU.
  Bent Jørgensen (V), Lars-Christian Brask (V) og Lars Lindskov (C) kan ikke godkende.

 • Pkt. 407 Nedlæggelse af følgegruppe for Rockmuseet

  Pkt. 407

  Nedlæggelse af følgegruppe for Danmarks Rockmuseum

  Sagsnr. 245675 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Efter færdiggørelsen af Danmarks Rockmuseum nedlægges følgegruppen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at følgegruppen for Danmarks Rockmuseum nedlægges

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Følgegruppen for Danmarks Rockmuseum har den 10. juni 2016 besluttet, at nedlægge sig selv med den begrundelse, at etableringen af museet er tilendebragt, idet bygningen nu er opført inden for anlægsbudgettets rammer.
  Ved konstitueringen efter kommunalvalget blev der udpeget 4 byrådsmedlemmer:
  Bent Jørgensen, Henrik Stougaard, Claus Larsen og Birgit Pedersen

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Økonomiudvalget, 07-09-2016, pkt. 407

  Anbefales.

 • Pkt. 408 Nybyggeri af almene boliger i Trekroner - skema A

  Pkt. 408

  Nybyggeri af 70 almene boliger i Trekroner - skema A

  Sagsnr. 283271 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Boligselskabet Sjælland har fremsendt ansøgning om godkendelse af skema A for nybyggeri af 70 almene familieboliger i Trekroner, afdeling Toppen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. skema A til opførelse af 70 almene familieboliger i ny afdeling i Trekroner med en samlet anskaffelsessum på 136,992 mio. kr. godkendes
  2. kommunalt grundkapitalindskud på 11,960 mio. kr. godkendes
  3. der godkendes indtægts- og udgiftsbevilling til puljetilskud på 1,709 mio. kr.
  4. kommunal garanti på 66 % af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 79,317 mio. kr. godkendes,
  5. foreløbig leje på 1.150 kr. pr. m2 ekskl. forbrug godkendes

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Boligselskabet Sjælland har fremsendt ansøgning om godkendelse af skema A for en ny afdeling i Trekroner til opførelse af 70 almene familieboliger. Afdelingens navn bliver ”Toppen”. Der opføres 12 et-værelsesboliger, 14 to-værelsesboliger, 17 tre-værelsesboliger og 27 fire-værelsesboliger med en gennemsnitlig husleje på 1.150 kr. pr. m2 excl. forbrug. En et-værelsesbolig på 30 m2 vil koste 3.100 kr. pr. md. incl. forbrug, mens en to-værelses på 65 m2 vil koste 6722 kr. pr. md. incl. forbrug.
  Roskilde Kommune har i juli 2016 fået tilsagn fra den statslige pulje til etablering af små almene familieboliger, hvilket giver et statsligt tilskud til det kommunale grundkapitalindskud til etablering af 233 små almene familieboliger. Tilskuddet udgør 71.190 kr. pr. bolig under 55 m2 og der gives støtte til et antal boliger, hvoraf mindst halvdelen skal være under 55 m2. I nærværende byggeri er der 12 boliger, der er under 55 m2, hvilket medfører et samlet puljetilskud til 24 boliger, svarende til 1,709 mio. kr. Udgiften til kommunens grundkapitalindskud bliver således 11,960 mio. kr.
  Kommunen får som følge af tilskuddet fra puljen til opførelse af små almene familieboliger anvisningsretten til de 24 boliger, som opføres med grundkapitaltilskud. Dette medfører, at kommunen får tomgangsforpligtelsen, hvis boligen står tom, og kommunen garanterer endvidere for lejers kontraktmæssige forpligtelser til at istandsætte boligen ved fraflytning. Forvaltningen har vurderet, at kommunens anvisningsret til disse boliger bør udnyttes.
  Der vil blive stillet krav om kommunal garanti på 66 % af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 79,317 mio. kr. Det endelige garantikrav vil blive fastlagt i forbindelse med den endelige låneoptagelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Grundkapitalindskud på 11,960 mio. kr. finansieres af budgettet til indskud i Landsbyggefonden. Der gives indtægts- og udgiftsbevilling til tilskud fra puljen på 1,709 mio. kr. Puljen udgør herefter 13,200 mio. kr.
  Sagen medfører endvidere, at kommunen påtager sig garantiforpligtelser for de realkreditlån, der optages i forbindelse med sagerne.

  Økonomiudvalget, 07-09-2016, pkt. 408

  Anbefales.
  Henrik Stougaard (Ø) tager forbehold.

 • Pkt. 409 Ejerstrategi for Kara/Noveren

  Pkt. 409

  Ejerstrategi for Kara/Noveren

  Sagsnr. 235514 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udkast til ejerstrategi for Kara/Noveren I/S.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at ejerstrategi for Kara/Noveren I/S godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  På fællesmøde den 17. marts 2015 med borgmestrene i Kara/Noveren I/S ejerkreds og bestyrelsen blev det besluttet, at der skal udarbejdes en fælles ejerstrategi for Kara/Noveren. Forslaget til ejerstrategi er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af kommunaldirektørerne fra Kalundborg, Roskilde og Stevns kommuner med inddragelse af ejerudvalget.
  Forslaget blev drøftet på borgmestermøde den 27. juni 2016, og borgmestrene og bestyrelsen for Kara/Noveren anbefaler forslaget. Udkast til ejerstrategi forelægges til godkendelse i de ni ejerkommuners byråd.
  Ejerstrategien sætter fokus på at sikre et aktivt ejerskab og god selskabsledelse, hvilket forudsætter et godt, konstruktivt og positivt samarbejde mellem selskabets ledelse og ejerne, og at kommunerne og selskabet sikrer dette.
  Ejerkommunerne har en fælles vision om at virksomheden drives effektivt, med særlig fokus på at skabe miljømæssige og økonomisk bæredygtige løsninger. Virksomheden skal være innovativ og gå foran i udviklingen af affaldssektoren, gerne i samarbejde med virksomheder, forskningsinstitutioner og øvrige aktører i branchen.
  Kommunerne deltager i et ejerudvalg, der består af de 9 ejerkommuner, som er repræsenteret ved kommunaldirektør, teknisk direktør eller anden chef på strategisk ledelsesniveau udpeget af den enkelte kommune. Selskabet repræsenteres ved direktionen. Ejerudvalget har til formål at bidrage til at sikre den fornødne administrative koordinering og informationsudveksling på administrativt niveau, herunder undgå "overraskelser", mellem selskabets direktion og interessentkommunerne og at bidrage til den fornødne forberedelse af kommunernes beslutninger om selskabets forhold.
  Forinden igangsætning af større strategiske tiltag for selskabet med væsentlig betydning for selskabet og ejerkommunerne eller undersøgelser heraf, skal der indkaldes til et borgmestermøde, hvor alle interessentkommuner deltager. Ved mødet fremlægges kommissorium for selskabets videre arbejde med større strategiske ændringer, som skal godkendes af borgmestrene, inden det videre arbejde igangsættes.
  Kommunerne og K/N skal i den daglige drift være gode samarbejdspartner på alle niveauer. Dialogen foregår i Affaldsforum samt ad hoc grupper. Selskabet skal desuden samarbejde med interessentkommunerne i forbindelse med udarbejdelse af kommunale planer, strategier mv., herunder bidrage med alle relevante oplysninger, som kommunerne har behov for i den forbindelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016

  Klima- og Miljøudvalget, 16-08-2016 pkt. 90

  Jonas Bejer Paludan (Ø) stillede ændringsforslag således, at punktet om borgmestermøderne skærpes, således at kommunalbestyrelserne i højere grad inddrages i de strategiske beslutninger. For stemte Jonas Bejer Paludan (Ø). Imod stemte Gitte Simoni (O), Torben Jørgensen (A), Kaj V. Hansen (A), Tomas Breddam (A) 5 og Peter Madsen (V). Jeppe Trolle (B) undlod at stemme. Hermed faldt forslaget.
  Forvaltningens indstilling blev sat til afstemning. For stemte Gitte Simoni (O), Torben Jørgensen (A), Kaj V. Hansen (A), Tomas Breddam (A) 5, Peter Madsen (V) og Jeppe Trolle (B). Imod stemte Jonas Bejer Paludan (Ø). Hermed anbefales forvaltningens indstilling.

  Økonomiudvalget, 24-08-2016, pkt. 377

  Udsat.

  Økonomiudvalget, 07-09-2016, pkt. 409

  Ejerstrategien blev anbefalet.
  Henrik Stougaard (Ø) stillede følgende førslag "Forud for vedtagelsen af større strategiske tiltag (som nævnt i Ejerstrategien for KARA/Noveren I/S under punktet "Borgmestermøder"), forpligter Roskilde byråd den til enhver tid siddende borgmester, og byrådets medlemmer af KARA’s bestyrelse, til, indenfor de tidsmæssigt mulige rammer, at tage initiativ til at disse sager behandles i byrådet eller i Roskilde Kommunes fagudvalg. Byrådet / udvalget vil efter drøftelse af sagen give borgmesteren og bestyrelsesmedlemmer mandat til det kommende møde.
  Et flertal i Økonomiudvalget var enigt med følgende tilføjelse: at dagsorden for borgmestermøderne behandles i relevant fagudvalg som et lukket punkt. Alternativt såfremt dette ikke kan nås inden borgmestermødet indhentes bemærkninger fra formand og næstformand med mulighed for at kommentere inden mødet afholdelse.
  Henrik Stougaard (Ø) tager forbehold for tilføjelsen.

 • Pkt. 410 Mødeplan for 2017

  udkast_politisk_moedeplan_2017.pdf

  Pkt. 410

  Mødeplan for 2017

  Sagsnr. 281484 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Økonomiudvalget skal vedtage udvalgets mødeplan for 2017.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalgets mødeplan for 2017 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Med udgangspunkt i mødeplanen for 2016 og styrelsesvedtægten er der udarbejdet et forslag, der tager hensyn til ferier, helligdage m.m. juli måned er holdt mødefri.
  Der er fortsat taget udgangspunkt i, at der kan holdes gruppemøder inden alle månedens udvalgsmøder begynder, og at alle sager fra fagudvalg kan behandles i byrådet samme måned.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 07-09-2016, pkt. 410

  Godkendt.

 • Pkt. 411 Udbud af arealer på Musicon(Lukket)

 • Pkt. 412 Salg af areal på Musicon(Lukket)

 • Pkt. 413 Tilladelse til videresalg af ubebygget parcelhusgrund(Lukket)

 • Pkt. 414 Eventuelt

  Pkt. 414

  Eventuelt

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 07-09-2016, pkt. 414

  - Ændringsforslag til budget stillet af partierne.
  - Venskabsbyreception.
  - Pensam.