You are here

Referat

Dato: Onsdag, December 7, 2016 - 08:15
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 552 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 552

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 07-12-2016, pkt. 552

  Godkendt.
  Fraværende: Lars Lindskov, Jeppe Trolle.

 • Pkt. 553 Orientering om finansloven for 2017

  Hovedelementer_i_finansloven_for_2017.pdf

  Pkt. 553

  Orientering om finansloven for 2017

  Sagsnr. 287268 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er indgået forlig om finansloven for 2017 mellem den tidligere regering, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. De væsentligste elementer med relevans for kommunerne beskrives i sagen.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Finanslovsaftalen for 2017 blev indgået den 18. november 2016 mellem den tidligere regering, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Finansloven indeholder bevillinger på en række områder.
  Aftalen indeholder bl.a. bevillinger til klippekort, som ældre kan anvende til ekstra hjælp, og til etablering af køkkener for at sikre bedre mad til ældre, samt bevillinger til udvikling af dagtilbudsområdet. Fastfrysningen af grundskylden fortsætter i 2017 og udvides til erhvervsejendomme.
  I bilag fremgår en uddybende beskrivelse af de elementer i finansloven, der har særlig kommunal relevans i 2017.
  Den nærmere udmøntning af finansloven vil blive forelagt som konkrete sager i de relevante udvalg.
  Der er i kommunens budget for 2017 reserveret en demografipulje på 5 mio. kr. på Økonomiudvalgets område. Der vil blive fremlagt særskilt sag til drøftelse af, hvordan puljen håndteres i forhold til finanslovens bevillinger på de demografiregulerede områder.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, da der er tale om en orienteringssag

  Økonomiudvalget, 07-12-2016, pkt. 553

  Fraværende: Lars Lindskov, Jeppe Trolle.

 • Pkt. 554 Orientering om kommende større sager - december 2016

  Pkt. 554

  Orientering om kommende større sager - december 2016

  Sagsnr. 258315 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:
  - Ny Østergade (opsamling på høring)
  - Kommuneplantillæg for boliger ved retsbygningen på Sdr. Ringvej (igangsætning)
  - Kommuneplantillæg for større husdyrbrug
  - Kommuneplantillæg for Roskilde Stadion (igangsætning)
  - Program for januarseminar
  - Orientering om fællesmøde og styringsdialog med boligselskaberne
  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:
  - Tour de France, etablering af selskab.
  - Program for forårsseminar
  - Endelig låneoptagelse for foregående år
  - Regnskab 2016
  - Overførsel af uforbrugte midler fra 2016 til 2017

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Økonomiudvalget, 07-12-2016, pkt. 554

  Fraværende: Lars Lindskov. Jeppe Trolle.

 • Pkt. 555 Orientering om Informationscentret

  Pkt. 555

  Orientering om Informationscentret

  Sagsnr. 284548 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der gives en kort orientering om udviklingen i kommunens informationscenter.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Informationscentret tager imod henvendelser på Roskilde Kommunes hovedtelefonnummer 46 31 30 00. Informationscentret er borgernes primære kontakt med kommunen over telefonen. Der er i efteråret 2016 beskæftiget 14 medarbejdere i Informationscentret.
  Informationscentret blev etableret den 1. januar 2015 med det formål at give Roskilde Kommunes borgere en god og effektiv service på telefonen. Informationscentret har som mål at besvare så mange borgerhenvendelser som muligt i ”første hug”, således at henvendelserne ikke skal stilles videre til kommunens afdelinger. Endvidere har Informationscentret samtidig som mål, at ventetiden på telefonen skal holdes så kort som muligt, så flest mulige borgere kommer igennem på telefonen og ikke opgiver. Det er to mål, som i det daglige kan være udfordrende at forene, da besvarelse af en borgerhenvendelse kan tage sin tid, og under alle omstændigheder tager længere tid end blot at stille telefonen videre ind i kommunen.
  I løbet af 2015 lykkedes det Informationscentret at hæve straks-besvarelserne fra ca. 20 % til 35 %. Den gennemsnitlige ventetid lå i 2015 lige under 2 minutter. I 2016 har Informationscentret yderligere hævet andelen af straks-besvarelser fra 35 % til 53 %, og den gennemsnitlige ventetid er faldet til omkring 1 minut.
  Forudsætningerne for, at Informationscentret kan levere denne fremgang og den herved forbedrede service til borgerne er ikke mindst et meget tæt samarbejde med kommunens enkelte afdelinger. Afdelingerne skal løbende overdrage viden til Informationscentrets medarbejdere, for at de kan besvare borgernes henvendelser korrekt og ud fra de nyeste regler, lovgivning m.v. Informationscentret er samtidig storforbruger af teknologiske hjælpemidler. Centrets medarbejdere har adgang til de fleste fagsystemer og til alle kommunens medarbejder-kalendere, så de kan svare borgerne både på faglige spørgsmål og på, om en sagsbehandler i en afdeling er tilgængelig.
  Målet for 2017 er en yderligere forbedring af servicen, således at andelen af straks-besvarede henvendelser øges til 60 %, og den gennemsnitlige ventetid fastholdes på ca. 1 minut. Informationscentret vil i 2017 begynde at måle på borgernes tilfredshed med servicen på kommunens hovednummer. Her er målet, at 85 % af de adspurgte borgere erklærer sig tilfredse eller meget tilfredse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 07-12-2016, pkt. 555

  Fraværende: Lars Lindskov.

 • Pkt. 556 Orientering om udviklingen på Musicon

  Kortbilag_over_Musicon.pdf

  Pkt. 556

  Orientering om udviklingen på Musicon

  Sagsnr. 283288 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Konstitueret Sekretariatsleder på Musicon Lars Bloch giver en status over igangværende og kommende projekter på Musicon.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Musicon er nu trådt ind i en fase, hvor den varige by for alvor begynder at tage form, og samtidige udvikler de midlertidige projekter fortsat sig.
  Der vil blive givet orientering om bl.a. status på salget, etablering af containerstriben, igangsætningen af nye udviklingsarealer, samt etablering af Bydelsforeningen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 07-12-2016, pkt. 556

 • Pkt. 557 Budgetopfølgning pr. 31. oktober

  Notat_til_budgetopfoelgning_pr._31._oktober_2016.pdf

  Pkt. 557

  Budgetopfølgning pr. 31. oktober

  Sagsnr. 280649 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2016 fremlægges til godkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at budgetopfølgning pr. 31. oktober 2016 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Figur 1: Samlet resultat af halvårsregnskab 2016 (forventet årsregnskab) i mio. kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Det forventede årsregnskab for kommunen som helhed viser en forbedring af de likvide aktiver på 20,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. august er der tale om en forbedring på 60,8 mio. kr. Resultat af forventet årsregnskab 2016 uddybes i bilag.

  Økonomiudvalget, 07-12-2016, pkt. 557

  Godkendt.

 • Pkt. 558 De Unges Almene Boligselskab - Regnskab 2015

  Oekonominotat.pdf

  Pkt. 558

  De Unges Almene Boligselskab - Regnskab 2015

  Sagsnr. 78112 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Regnskaber 2015 fra De Unges Almene Boligselskab for afdelinger beliggende i Roskilde Kommune, Trekroner Kollegiet, Duebrødre Kollegiet og Eriksgaard er fremsendt til kritisk gennemgang via www.almennyttigstyringsdialog.dk. Boligorganisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune. Det indstilles, at regnskaberne tages til efterretning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at afdelingsregnskaberne tages til efterretning uden bemærkninger.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I henhold til bestemmelserne i de gældende regler i driftsbekendtgørelsens § 113 ”foretager kommunalbestyrelsen en kritisk gennemgang med henblik på at påse, om boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler”.
  For at sikre overholdelse af ovennævnte er det for de tre afdelinger påset, at

  1. Regnskaberne er revideret uden at have givet anledning til kritiske bemærkninger eller forbehold.
  2. Der foreligger udfyldt autoriseret spørgeskema med eventuelle noter.
  3. Selskabets boliger vedligeholdes i tilstrækkeligt omfang.

  Herudover er styringsrapporten gennemgået.
  Regnskaberne er revideret af Boligselskabets revision uden revisionsmæssige forbehold overfor regnskabet. Forvaltningen har gennemgået regnskaberne og har ikke fundet anledning til bemærkninger. Årets resultat for Boligorganisationen er et overskud på 464.508 kr., som er overført til arbejdskapitalen som er positiv med 3.935.835 kr. Egenkapitalen ultimo 2015 udviser 16.976.937 kr., hvilket er en forbedring på 2.064.305 kr. fra 2014.
  Fakta for de enkelte afdelinger i Roskilde Kommune fremgår af vedlagte notat.
  Boligorganisationen er ikke hjemmehørende i Roskilde Kommune og der er dermed ikke pligt til at afholde styringsdialogmøde. Der er ikke vurderet behov for afholdelse af frivilligt styringsdialogmøde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 07-12-2016, pkt. 558

  Anbefales.

 • Pkt. 559 Forlængelse af optionsaftale og udbygningsaftale for byudvikling i Ny Østergade

  Pkt. 559

  Forlængelse af optionsaftale og udbygningsaftale for byudvikling i Ny Østergade

  Sagsnr. 206107 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Indgåelse af aftale om køberet til Banedanmarks areal er blevet forsinket, hvilket medfører, at der skal ske en forlængelse af projektudviklers optionsaftale og udbygningsaftale for Ny Østergade Projektet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forlængelse på 6 måneder af optionsaftale og udbygningsaftale for Ny Østergade projektet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune underskrev den 4. marts 2016 aftale med Claus B. Hansen om option på udvikling af Ny Østergade arealet, samt udbygningsaftale for området. Aftalerne er betinget af, at Roskilde Kommune senest den 1. december 2016 opnår køberet til Banedanmarks areal ved stationen og videreoverdrager denne til projektudvikler.
  Der er endnu ikke indgået en aftale om køberet til arealet. Økonomiudvalget er løbende blevet orienteret om igangværende forhandlinger mellem Roskilde Kommune og Banedanmark, herunder at der har været væsentlige forsinkelser i forbindelse med godkendelsen fra Folketingets Finansudvalg på grund på af folketingsvalget sidste år. Senest er Banedanmark fremkommet med nye økonomiske beregninger vedr. finansiering af deres erstatningsanlæg i Høje Tåstrup og ekstra skiftespor ved Roskilde Station, som nu indgår i forhandlingerne.
  Forvaltningen forventer, at en endelig aftale med Banedanmark om overtagelse af arealet vil være på plads primo 2017, hvorefter aftalen forelægges til godkendelse i byrådet.
  Forvaltningen indstiller på denne baggrund, at optionsaftale og udbygningsaftale med projektudvikler forlænges med 6 måneder for at tage hensyn til forsinkelserne i forbindelse med kommunens forhandlinger med Banedanmark og godkendelse i Finansudvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Økonomiudvalget, 07-12-2016, pkt. 559

  Godkendt, idet det præciseres, at der udarbejdes en ny aftale med samme indhold som den hidtidige aftale.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke godkende og begærede sagen i byrådet.

 • Pkt. 560 Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til Bydelsforeningen Musicon

  Pkt. 560

  Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til Bydelsforeningen Musicon

  Sagsnr. 282246 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet godkendte på sit møde den 31. august 2016, sag 194, vedtægterne for Bydelsforeningen Musicon. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf byrådet udpeger to medlemmer som repræsentant for de kulturelle institutioner og aktører på Musicon. Repræsentanterne for de kulturelle institutioner og aktørerne indstiller Morten Nielsen fra Ragnarock og Bo Ejstrup fra Hal 12 som bestyrelsesmedlemmer.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at byrådet udpeger

  1. Morten Nielsen, Ragnarock – Danmarks Rockmuseum
  2. Bo Ejstrup, Hal 12

  som medlemmer af bestyrelsen for Bydelsforeningen Musicon, som repræsentant for de kulturelle institutioner og aktører på Musicon.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte vedtægterne for Bydelsforeningen Musicon på sit møde 31. august 2016, og efterfølgende er der gennemført en stiftende generalforsamling.
  Bestyrelsen for Bydelsforeningen sammensættes af dels 4 medlemmer valgt af og blandt kvarterforeningerne (ejere), 2 medlemmer der repræsenterer kulturinstitutionerne og aktørerne på Musicon samt en repræsentant fra Roskilde Kommune. Repræsentanten fra Roskilde Kommune vil være lederen af Musicon sekretariatet, og når sekretariatet ikke længere eksisterer, vil byrådet skulle udpege et nyt bestyrelsesmedlem.
  På den stiftende generalforsamling valgte ejerne 4 medlemmer og disse fire medlemmer repræsenterer Roskilde Tekniske Skole, KSE Ejendomme, ungdomsboligbebyggelsen Norden, og Galakken ApS.
  Efterfølgende er der afholdt aktørmøde med repræsentanterne for de kulturelle institutioner og aktører på Musicon, som har valgt at pege på:
  - Morten Nielsen, Ragnarock – Danmarks Rockmuseum
  - Bo Ejstrup, Hal 12
  som medlemmer af bestyrelsen for Bydelsforeningen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 07-12-2016, pkt. 560

  Anbefales.

 • Pkt. 561 Kristianslund - Renovering og helhedsplan

  Pkt. 561

  Kristianslund - Helhedsplan – skema A

  Sagsnr. 287012 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Afdeling Kristianslund i Boligselskabet Sjælland har vedtaget en helhedsplan for renovering af afdelingen, som indstilles til godkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. skema A for byggeskader, forbedringer og miljøforbedrende foranstaltninger videresendes med anbefaling til Landsbyggefonden, idet kommunen for så vidt angår de støttebærende lån påtager sig den opgjorte garanti (med regaranti fra Landsbyggefonden)
  2. forvaltningen bemyndiges til at godkende skema B vedrørende renoveringssagen, hvis dette ikke indeholder væsentlige overskridelser. Byggeregnskabet og endelige garantikrav forelægges for byrådet.
  3. afdelingen kan optage støttede og ustøttede lån til de pågældende arbejder på henholdsvis 164,420 mio. kr. og 45,941 mio. kr., hvortil der kan forventes at skulle ydes en kommunal garanti svarende til lånets størrelse
  4. kommunal kapitaltilførsel på 300.000 kr. til et rente- og afdragsfrit lån godkendes

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Boligselskabet Sjælland har for afdeling Kristianslund udarbejdet en ”helhedsplan” og har i den forbindelse fremsendt ansøgninger og skema A vedrørende to renoveringssager mv. (én med støtte fra Landsbyggefonden og én uden). Der foreligger tillige en ansøgning om kapitaltilførsel (rente- og afdragsfrit lån, ydet af kommunen). Afdelingen indeholder 242 familieboliger og 18 ungdomsboliger, alle opført i 1993. Renoveringen er godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde den 27.10.2016.
  Renoveringen skal fremtidssikre afdelingen og omfatter facader, tag, installationer, ude arealer, ventilation og udbedring af skimmelsvamp i badeværelser. For de påtænkte renoveringsarbejder har Landsbyggefonden udarbejdet en finansieringsskitse. Den støttede del af ombygningen har en samlet anskaffelsessum på 164,420 mio. kr. med fuld kommunal garanti og 50 % regaranti fra Landbyggefonden. Den ustøttede del af ombygningen har en samlet anskaffelsessum på 47,214 mio. kr. med en samlet belåning på 45,941 mio. kr. med forventet fuld kommunal garanti.
  Det er lagt til grund af Landsbyggefonden, at de påtænkte renoveringsarbejder vil medføre en huslejestigning i afdelingen fra det nuværende gennemsnitsniveau pr. 1.1.2017 på 1.028 kr. pr. m2 årligt til 1.083 kr. pr. m2 årligt. Der ydes kapitaltilførsel på samlet 1,500 mio. kr., og heraf yder kommunen et rente- og afdragsfrit lån på 300.000 kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Kommunens kapitaltilførsel på 300.000 kr. finansieres af budgettet til indskud i Landsbyggefonden.
  Sagen medfører endvidere, at kommunen påtager sig garantiforpligtelser på 164,420 mio. kr., som følger af optagelsen af de støttebærende lån, og heraf er der regaranti på 50 % fra Landsbyggefonden. For det ustøttede lån til renoveringsarbejder forventes en garanti på hele lånets beløb, hvilket indebærer en kommunal garanti på 45,941 mio. kr.

  Økonomiudvalget, 07-12-2016, pkt. 561

  Anbefales.

 • Pkt. 562 Forslag om ændret organisering af ejendomsområdet

  Forslag_til_aendret_organisering_af_ejendomsomraadet_med_bemaerkninger.pdf Sammenfatning_-_Forslag_til_aendret_organisering_af_ejendomsomraadet.pdf

  Pkt. 562

  Forslag til ændret organisering af ejendomsområdet

  Sagsnr. 276223 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen omhandler forslag til ændret organisering af ejendomsområdet med henblik på at borgere og institutioner vil møde ensartet vedligeholdelsesstand og serviceniveau på tværs af kommunens ejendomme og at kommunen kan få ”mere for pengene” gennem optimering af opgaven vedrørende ejendomsdrift.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslaget til ændret organisering af ejendomsområdet godkendes, og at der arbejdes videre med den detaljerede forberedelse med inddragelse af ledere og teknisk servicepersonale samt nedsættelse af en implementeringsgruppe med deltagelse af 3 HMU-medarbejderrepræsentanter.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  På møde den 2. marts 2016 godkendte Økonomiudvalget, at forvaltningen arbejder med oplæg til politisk forelæggelse om principper for ejendomsadministration og forslag til konkrete modeller for Facility Management i Roskilde Kommune.
  Med udgangspunkt i et omfattende analysearbejde af den nuværende praksis i Roskilde Kommune konkluderes det, at det er en god ide at samle indsats og ressourcer for på den måde at opnå en samlet optimering og styring af, hvordan kommunes samlede ejendomsmasse og – økonomi anvendes bedst muligt. Der er tale om en ejendomsmasse på 500.000 m2 til en betydelig værdi på 7 mia.kr. og med en stor årlig udgift på over 300 mio.kr. om året.
  Analysen konkluderer, at der generelt mangler overblik over ejendomsområdet, og at det ved at samle indsats og ressourcer og se mere på tværs, vil det være muligt at
  - tilpasse hurtigere ved ændrede behov for lokaler,
  - opnå bedre udnyttelse af ejendommene, f.eks. ved at flere brugergrupper har adgang til ejendommene,
  - opnå mere ensartet kvalitet og serviceniveau og på sigt bedre og mere ensartet vedligeholdelsesstandard til gavn for borgere og brugere
  - få ”mere for pengene” gennem optimering og øget professionalisering/faglighed vedrørende den daglige ejendomsdrift, så det bliver en kerneopgave at sikre, at kommunens ejendomme fungerer som gode rammer for de enkelte ”ejendomsbrugeres” (institutioners) løsning af de kommunale serviceopgaver
  I forbindelse med arbejdet med forslaget har der på workshop og dialogmøder med ledelse og teknisk servicepersonale (serviceledere og servicemedarbejdere) fra institutionerne været eksempler på ”mere for pengene” og enkelte skal medtages her.
  - Teknisk servicepersonale på skoler og plejecentre udfører vedligeholdelsesarbejder, mens klubber og daginstitutioner, som ligger tæt på bruger ledelsesressourcer på at få håndværkere til selv mindre ting, hvilket er omkostningsfuldt i forhold til at lade teknisk servicepersonale løse opgaven
  - På nogle skoler er indkøbt både græsslåningsmaskiner og snerydningsmaskiner, som ikke udnyttes nok. De kunne også køre på naboinstitutioner, eller det kan vælges at konkurrenceudsætte opgaven for større områder.
  Den nuværende opgave- og ansvarsfordeling, hvor de enkelte institutioner ses som ”ejendomsejere”, giver meget stor fleksibilitet for den enkelte institution, da den enkelte institution i meget høj grad alene beslutter og prioriterer vedr. anvendelse/udnyttelse af ejendommen og vedr. indvendig vedligeholdelse og pleje af udearealer. Omvendt betyder det, at ansvaret er delt på så mange aktører, at det resulterer i manglende overblik og mange ”lokaler praksisser”, som fører til forskelligartet service- og kvalitetsniveau på tværs af kommunens ejendomme.
  På dialogmøderne har der fra institutionernes side været positive tilkendegivelser overfor behovet og muligheder for at få større overblik og ”mere for pengene”, men samtidig har der også været stor opmærksomhed og bekymring for at miste den nuværende fleksibilitet.
  Ved udarbejdelsen af det endelige forslag til en ændret organisering er der derfor lagt stor vægt på, at det skal være muligt at opnå øget kvalitet og optimering/effektivitet ved at samle indsats og ressourcer samtidig med, at forslaget understøtter decentrale institutioners behov for fleksibilitet og høj grad af tilstedeværelse af teknisk servicepersonale. Der er tale om en mellemmodel mellem den nuværende helt decentrale organisering og en helt central organisering.
  Der er to hovedelementer i modelforslaget:
  - Der oprettes en central ejendomsenhed med samlet og overordnet fokus på kommunens ejendomme
  - Organisering af løsning af daglige opgaver vedr. ejendomsdrift og serviceopgaver ændres ved, at
  o teknisk servicepersonale tilknyttes ejendomsenheden, og det daglige arbejde organiseres i geografiske distrikter på tværs af institutionstyper, så alle kommunens institutioner har adgang til teknisk service, hvilket ikke er tilfældet i dag
  o på store/komplekse ejendomme, som skoler og plejecentre, der i dag har eget teknisk servicepersonale, vil der fortsat være daglig tilstedeværelse af en fast teknisk serviceperson
  o økonomien samles, men med et råderum i de enkelte distrikter
  Forslaget har efterfølgende været i høring i MED-organisationen og høringsmateriale og svar fremgår af http://intra/hoering-om-aendring-af-struktur-ejendomsomraadet. Der er generelt tilslutning til behovet for en central ejendomsenhed, mens den ændrede organisering af teknisk servicepersonale møder tilslutning fra nogle og modstand fra andre.
  Det skal understreges, at forslaget på nuværende tidspunkt udgør rammen for den endelige organisering, og at der forude ligger en meget grundig forberedelsesfase med inddragelse af ledere og teknisk servicepersonale, hvor der vil være fokus på de bekymringspunkter, som der er givet udtryk for i høringen.
  I høringssvaret fra medarbejdersiden i HMU lægges stor vægt på inddragelse af medarbejdere i det fortsatte arbejde. I forbindelse med behandlingen i HMU lægger et samlet HMU vægt på, at arbejdet fortsættes med inddragelse af en tværgående implementeringsgruppe med deltagelse af 3 HMU medarbejderrepræsentanter. Endvidere lægger et samlet HMU vægt på, at der senere i processen sker den behørige MED-inddragelse i organisationen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017. Budgetter til bl.a. indvendig vedligeholdelse vil ved opstart blive flyttet til den centrale ejendomsenhed.

  Økonomiudvalget, 07-12-2016, pkt. 562

  Godkendt. Det bemærkes, at ITC fortsat i en fremtidig model skal opretholde sin centrale funktion med social kontakt til og aktivering af sårbare borgere i beskyttet beskæftigelse. Der vil blive orienteret om det samlede forslag på Økonomiudvalgets januarseminar.
  Henrik Stougaard kan ikke godkende og begærede sagen i byrådet.
  Lars Lindskov tager forbehold.

 • Pkt. 563 Forslag om bagatelgrænse ved arbejdsgaranti

  Notat_om_sikkerhedsstillelse_i_forbindelse_med_bygge-_og_anlaegsopgaver.pdf

  Pkt. 563

  Forslag om bagatelgrænse ved arbejdsgaranti

  Sagsnr. 249393 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Venstre foreslår, at Roskilde Kommune indfører en bagatelgrænse, således at der først stilles krav om en arbejdsgaranti fra entreprenører ved projekter, der koster mere end 500.000 kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslaget drøftes

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Ved ”Stormødet for lokale håndværkere” på Rådhuset den 11. oktober 2016 blev der fremført følgende fire parameter som såvel Dansk Byggeri som Håndværksrådet, fremførte som en stor ulempe og meget besværligt for erhvervslivet, og som var en del af forklaringen på at Roskilde Kommune var røget ned på Dansk Byggeri liste over Erhvervs- og Byggevenlige kommuner. Det drejede sig om:
  - Dækningsafgiften
  - Kædeansvar med økonomisk hæftelse
  - Rekruttering – mangel på teknisk uddannede
  - Bagatelgrænse ved arbejdsgaranti (Roskilde Kommune stiller i udgangspunktet arbejdsgaranti ved alle projekter).
  I forhold til sidstnævnte blev der efterlyst en bagatelgrænse, for hvornår der skal stilles arbejdsgaranti.
  Venstre foreslår derfor at udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering indstiller til Økonomiudvalget, at Roskilde Kommune indfører en bagatelgrænse, således at der først stilles krav om en arbejdsgaranti fra entreprenører ved projekter, der koster mere end 500.000 kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Erhverv, Vækst og Globalisering, 28-10-2016, pkt. 56

  Udvalget anbefaler forslaget fra Venstre med den bemærkning, at modellen med den nye bagatelgrænse på 500.000 kr. evalueres efter et år.
  Fraværende: Svend Overgaard (Roskilde Handel), Marie-Louise Munter (Erhvervsforum Roskilde), Lars-Christian Brask (Byrådet), Karim Arfaoui (Byrådet), og Jakob Boysen (Byrådet).

  Økonomiudvalget, 16-11-2016, pkt. 535

  Udsat.

  Supplerende sagsfremstilling

  På Økonomiudvalgets møde den 16. november 2016 blev der stillet spørgsmål om, hvor mange opgaver om året der ca. ville være, hvor der ikke vil være garantistillelse, såfremt der indføres en bagatelgrænse på 500.000 kr. Det skønnes, at der vil være 40-50 tilfælde årligt, hvor der ikke vil være garantistillelse, hvis der indføres en bagatelgrænse på 500.000 kr.
  Der blev endvidere stillet spørgsmål om sociale klausuler ville være gældende, hvis der indføres en bagatelgrænse. Kommunens krav til sociale klausuler omfatter alle aftaler og berøres ikke af indførelse af en bagatelgrænse. Såfremt en aftalepart overtræder en social klausul, og det medfører, at kommunen vil gøre misligholdelse gældende og afbryder samarbejdet med leverandøren, vil der i de tilfælde, hvor der ikke er en garantistillelse ikke være en garantisum, som vil kunne anvendes til at dække kommunens evt. merudgifter ved det afbrudte samarbejde. Dette vil dog givetvis være sjældent forekommende, da kommunen ikke har mulighed for at stille krav om lærlinge- og praktikpladser ved så små opgaver.

  Økonomiudvalget, 07-12-2016, pkt. 563

  Et flertal i Økonomiudvalgets bestående af Joy Mogensen, Karim Arfaoui, Jeppe Trolle, Henrik Stougaard g Birgit Pedersen ønsker at fastsætte en bagatelgrænse på 300.000 kr. i en forsøgsperiode frem til august 2017.
  Et mindretal bestående af Lars Lindskov, Merete Dea Larsen, Lars-Christian Brask og Bent Jørgensen ønsker at fastsætte en bagatelgrænse på 500.000 kr. i en forsøgsperiode frem til august 2017.
  V og C og O kan ikke godkende flertallets forslag og begærede sagen i byrådet.

 • Pkt. 564 Digital infrastruktur i Roskilde Kommune

  Pkt. 564

  Digital infrastruktur i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 281070 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet har i budgetforliget for perioden 2016-2019 udtrykt et ønske om, at den digitale infrastruktur i Roskilde Kommune forbedres. Det drejer sig om bredbåndsforbindelser og mobildækning for borgere og virksomheder. Der foreslås igangsat et projekt, der kan skabe grundlag for, at byrådet har formuleret en strategi for udviklingen af den digitale infrastruktur i Roskilde Kommune i de kommende år.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der igangsættes et projekt med bistand fra firmaet Netplan med henblik på at tilvejebringe en anbefaling til en fremadrettet strategi på området for perioden 2017-2020.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Hen over sommeren 2016 gennemførte forvaltningen en kampagne, hvor kommunens borgere og virksomheder blev opfordret til at rapportere om dårlige forhold vedrørende den digitale infrastruktur. Kampagnen gik under sloganet ”Nul huller” og gav flere hundrede indrapporteringer, som viser, at der mange steder i kommunen er problemer med dårlige bredbåndsforbindelser og ringe mobildækning. Samtidig har Energistyrelsen færdiggjort et arbejde på landsplan om danskernes bredbåndsforbindelser. Det viser, at godt 2.500 adresser inden for Roskilde Kommune har en meget ringe bredbåndsforbindelse. Problemerne er spredt over hele kommunen, dvs. de findes såvel i Roskilde midtby som i de mindre byer og i landdistrikterne.
  Det er ikke kommunens opgave at levere bredbånd eller mobildækning, det er en opgave for teleoperatørerne (TDC, Telia, 3, Telenor, Fibia m.fl.). Erkendelsen er imidlertid, at disse ikke kan eller vil løse denne opgave i alle områder. Det gælder især, hvor det er svært for teleoperatørerne at tjene penge på grund af et lille befolkningsgrundlag eller store omkostninger til at etablere den fornødne infrastruktur.
  Roskilde Kommune kan imidlertid skabe bedre rammebetingelser for aktørerne på markedet. Det kan bl.a. gøres ved at udforme en hensigtsmæssig antenne- og mastepolitik, at koordinere gravearbejde og kabellægning i kommunen, at medtage tomme rør (til at trække fiberkabler i), når kommunen selv foretager anlægsarbejder o.m.a. Kommunen har således flere handlingsmuligheder. Til flere af mulighederne kan der dog knytte sig anselige udgifter.
  For at byrådet kan navigere i dette komplekse felt er der behov for en mere præcis beskrivelse af udfordringerne med dårligt bredbånd og ringe mobildækning samt et udførligt katalog over handlemulighederne med tilhørende estimater af omkostninger og effekter. Først på dette grundlag kan byrådet foretage prioriteringer om udviklingen af den digitale infrastruktur i kommunen.
  Forvaltningen har været i dialog om ovenstående med firmaet Netplan. Netplan har specialiseret sig i digital infrastruktur i Danmark, såvel de teknologiske fakta som den tilstødende lovgivning på området. Netplan har rådgivet flere danske kommuner i lignende opgaver, senest Lejre Kommune.
  Det foreslås, at der igangsættes et projekt sammen med firmaet Netplan, som skaber det fornødne grundlag for, at byrådet kan beslutte en strategi for udviklingen af kommunens digitale infrastruktur. Netplan skal have et honorar på 300.000 kr. for at deltage med deres ekspertise i projektet. Ved starten af projektet ønsker Netplan at orientere Økonomiudvalget nærmere om projektets indhold og mål.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. Honoraret til Netplan på 300.000 kr. finansieres fra anlægsbevillingen vedrørende digital infrastruktur på 500.000 kr.

  Økonomiudvalget, 07-12-2016, pkt. 564

  Godkendt.

 • Pkt. 565 Forslag til Kommuneplan 2016 (endelig vedtagelse)

  Hoeringsnotat-opsamling_paa_hoering_af_forslag_til_Kommuneplan_2016.pdf Hoeringsnotat-haandtering_af_statslige_bemaerkninger.pdf Hoeringsnotat_-_opsamling_paa_hoering_af_forslag_til_Strategi_for_Roskildes_Groenne_Ring.pdf Strategi_for_Roskildes_Groenne_Ring.pdf

  Pkt. 565

  Forslag til Kommuneplan 2016 (endelig vedtagelse)

  Sagsnr. 269654 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Høring af forslag til Kommuneplan 2016 og strategi for Roskildes Grønne Ring er afsluttet. Planforslagene forelægges til endelig vedtagelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. Kommuneplan 2016 vedtages endeligt med indarbejdede tilretninger jfr. høringsnotater, og
  2. Strategi for Roskildes Grønne Ring vedtages endeligt med enkelte justeringer jfr. høringsnotat.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har på møde den 31. august 2016, punkt 197, besluttet at sende forslag til Kommuneplan 2016 samt forslag til Strategi for Roskildes Grønne Ring i offentlig høring. Høringen sluttede den 4. november 2016, herunder også supplerende høring om arealudlæg til butik i Vindinge.
  Kommuneplan 2016
  Der er indkommet i alt 32 høringssvar fra borgere, investorer, foreninger, myndigheder og forsyningsvirksomheder.
  Forvaltningen foreslår på baggrund af høringen en række ændringer før endelig vedtagelse jfr. høringsnotat. Ændringerne er indarbejdet i endeligt udkast til Kommuneplan 2016, der kan ses på www.kommuneplan2016.roskilde.dk.
  Forvaltningen har haft dialog med Erhvervsstyrelsen om en række forhold, som skulle bringes i orden for at undgå en statslig indsigelse. Her skal særligt nævnes to punkter. Dels stiller staten krav om, at der ikke udlægges nye arealer til byformål uden for fingerplanens byfinger med mindre andre udtages eller udskydes. For at sikre denne balance foreslår forvaltningen, at kommunalt ejet areal nordøst for Svogerslev tages helt ud af planlægningen. Dels har staten krævet, at kommuneplanen skal indeholde udlæg af arealer til udvikling af store husdyrbrug. For at undgå indsigelse og forsinkelse af vedtagelse af Kommuneplan 2016, har forvaltningen indgået en aftale med staten. Aftalen indebærer, at kommunen snarest foretager en mere dybtgående kortlægning af muligheder for lokalisering at store husdyrbrug i forhold til andre arealinteresser, og at kommunen gennemfører en planproces, som potentielt kan munde ud i et kommuneplantillæg.
  Strategi for Roskildes Grønne Ring
  Der er indkommet syv høringssvar, som er overvejende positive, men med bemærkninger til justeringer i strategien og ønske til indskrænkninger af ringen. Forvaltningen har på baggrund af høringen, jfr. høringsnotat, tilrettet strategien, herunder bl.a. tilføjet planlagt stier til stikort, udskiftet få ikoner, samt overført det ovenfor nævnte areal nordøst for Svogerslev til at være en del af Svogerslevkilen. Ændringerne er indarbejdet i endeligt udkast til Strategi for Roskildes Grønne Ring, som er vedlagt som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016 og 2017.

  Økonomiudvalget, 07-12-2016, pkt. 565

  Genoptages på næste møde.

 • Pkt. 566 Salg af industrigrund på Langebjerg(Lukket)

 • Pkt. 567 Køb af ejendom(Lukket)

 • Pkt. 568 Eventuelt

  Pkt. 568

  Eventuelt

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 07-12-2016, pkt. 568

  Strategiseminar i januar.