You are here

Referat

Dato: Onsdag, Februar 8, 2017 - 08:15
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 44 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 44

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 08-02-2017, pkt. 44

  Godkendt.

 • Pkt. 45 Orientering om likviditet pr. 31. januar 2017

  Orientering_om_likviditeten_pr._31._januar_2017.pdf

  Pkt. 45

  Orientering om likviditet pr. 31. januar 2017

  Sagsnr. 286355 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen indeholder en opgørelse over saldoen på de likvide aktiver og likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. januar 2017. I bilag er endvidere opstillet prognose for udviklingen.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Likviditetsopgørelsen vil blive eftersendt, da opgørelsen ikke kan nå at være færdig inden udsendelse af dagsordenen.

  Økonomiudvalget, 08-02-2017, pkt. 45

 • Pkt. 46 Tidsplan for vedtagelsen af budget 2018-2021

  Politisk_tidsplan_for_budget_2018-2021.pdf

  Pkt. 46

  Tidsplan for vedtagelsen af budget 2018-2021

  Sagsnr. 288481 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  I sagen forelægges forslag til budgetproces for vedtagelsen af budget 2018-2021.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslaget til tidsplan for vedtagelse af budget 2018-2021 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  De mest centrale punkter i tidsplanen er nævnt særskilt nedenfor.
  Den 7.-9. marts 2017 påbegynder fagudvalgene drøftelsen af budget 2018. På seminar mellem Økonomiudvalget og direktionen i januar drøftede man forberedelsen af budget 2018, jf. andet punkt på dagsorden.
  Den 20.-21. april 2017 afholdes der forårsseminar, og på baggrund af Økonomiudvalgets opsamling efter forårsseminaret holder fagudvalgene budgetdrøftelser i juni, som afsluttes i august.
  Ifølge tidsplanen vil det første, foreløbige overblik over det samlede budget for 2018-2021 inkl. aftalen mellem KL og regeringen blive forelagt for Økonomiudvalget den 9. august. Her vurderer Økonomiudvalget på den baggrund behovet for eventuelt at udmelde ændrede budgetrammer.
  Den 24.-25. august 2017 afholdes byrådets augustseminar med budgetorientering og forhandlinger. 1. behandlingen i Økonomiudvalget ligger den 30. august forud for byrådsbehandlingen samme dag.
  Det samlede budgetmateriale til de politiske behandlinger vil også i år blive udsendt elektronisk. Det elektroniske budgetmateriale opdateres løbende i forbindelse med budgetpræsentationen og de politiske behandlinger.
  Høringen i MED-organisationen og brugerbestyrelser m.v. ligger mellem 1. og 2. behandlingen. Økonomiudvalget vil ved 1. behandlingen af budgettet tage stilling til høringsmaterialet, som gøres tilgængeligt på hjemmesiden den 1. september. Høringsfristen er den 19. september 2017.
  Høringssvarene vil herefter blive gjort tilgængelige i god tid inden 2. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget og byrådet, som finder sted den 4. og den 11. oktober.
  HMU evaluerer sidste års budgetproces på møde 6. februar 2017, dvs. forud for Økonomiudvalgets behandling af sagen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 08-02-2017, pkt. 46

  Godkendt.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke godkende, idet der ønskes en justering, så MED-system mv. kan inddrages via en høring inden der indgås politisk aftale omkring budgettet. Altså inden første behandlingen.

 • Pkt. 47 Forberedelse af budgetforbedringsmuligheder i budget 2018-2021

  Pkt. 47

  Forberedelse af budgetforbedringsmuligheder i budget 2018-2021

  Sagsnr. 286217 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forlængelse af behandling af budgetudfordringen i 2018 på Økonomiudvalgets seminar den 23. januar 2017 forelægges sag om de videre initiativer vedr. budget 2018-21.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. arbejdet med produktivitet videreføres med yderligere produktivitetsstigning på 25 mio. kr. årligt i 2019-21
  2. prisfremskrivning fra 2017-2018-niveau undlades
  3. budgetforbedringsmulighederne forelægges for fagudvalgene på martsmøderne til kommentering og indgår herefter i den videre budgetproces

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Med de rammer, der på nuværende tidspunkt indgår for budget 2018-21, har Økonomiudvalget på seminar drøftet, at håndtering af udfordringen tager udgangspunkt i, at der forberedes budgetforbedringer på udvalgsspecifikke driftsområder med 60 mio. kr. hvert år.
  Herudover foreslås gennemført tværgående budgetforbedringer på i alt 18 mio. kr. årligt ved at undlade prisfremskrivning på driften (fremskrivning på lønbudgetterne opretholdes), og endelig foreslås det at videreføre målet om produktivitetsstigning i 2019-21 svarende til 25 mio. kr. årligt.
  Den udvalgsspecifikke del af budgetforbedringen fordeles hvert år på baggrund af fordelingen af udvalgenes nettoserviceudgifter.
  Forvaltningen har til Økonomiudvalgets seminar udarbejdet udvalgsspecifikke budgetforbedringsmuligheder svarende til 60 mio. kr. Økonomiudvalget anmoder de enkelte fagudvalg om at kommentere konkrete potentialer på martsmøderækken.
  Forhandlinger for budget 2018-21 gennemføres (under forudsætning af godkendelse af tidsplanen for budget 2018-2021 på samme møde) den 24.-25. august med henblik på, at der forelægges en skitse til budget 2018-21 til Økonomiudvalgets 1. behandling den 30. august, og at resultatet af 1. behandlingen sendes i høring.
  MED-organisationen inddrages ved, at arbejdet med budgetforbedringsmulighederne sættes på dagsordenen ved alle møder i HMU og FMU samt via de sædvanlige kanaler i forbindelse med budgetlægningen. (MED deltager på forårsseminar, fagudvalgsmøder m.v.)

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, da sagen vedrører forberedelse af budget 2018-21.

  Økonomiudvalget, 08-02-2017, pkt. 47

  Godkendt.
  Det bemærkes at sagen omhandler det teknisk fremskrevne budget, og partierne forbeholder sig ret til at fremkomme med ændringsforslag ved budgetforhandlingerne.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke godkende 1. og 2. "at" idet disse indebærer at der i budgettet (det ”teknisk” fremskrevne budget) på forhånd er ”indbagt” de besparelser som de to punker beskriver.
  Ø er imod dette, idet vi går ind for det princip, at alle ændringer i forhold til status quo skal fremgå tydeligt af den politiske beslutningsproces omkring budgettet, og forudsætte klar og tydelig politisk forslagsstillelse og stillingtagen i denne proces, i stedet for at være skjult”. Henrik Stougaard (Ø) begærede sagen i byrådet.

 • Pkt. 48 Aftale om fleksibel udlejning - roskilde Nord Boligselskab

  Pkt. 48

  Aftale om fleksibel udlejning - Roskilde Nord Boligselskab

  Sagsnr. 230093 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen vedrører forlængelse af aftale om fleksibel udlejning mellem Roskilde Nord Boligselskab og Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at aftale om fleksibel udlejning med Roskilde Nord Boligselskab forlænges for en 4-årig periode.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Nord Boligselskab har fremsendt ansøgning om forlængelse af aftale om fleksibel udlejning efter almenboligloven. Økonomiudvalget godkendte den 6. februar 2013 en 4-årig aftale med Roskilde Nord Boligselskab.
  Aftalen indebærer, at boligselskabet er knyttet sammen med KABs fælles eksterne venteliste, Bolignøglen. Bolignøglen medfører en fravigelse af reglerne om beboerfortrinsret i almenboligloven. Ændringen af beboerfortrinsretten vedrører kun boliger, der udlejes via venteliste, og berører ikke kommunens anvisningsret eller indgåede udlejningsaftaler, herunder aftaler om fleksibel udlejning.
  Bolignøglen giver mulighed for, at boligtagere i boligorganisationer, der administreres af KAB, opnår fortrinsret til ledige boliger i alle boligorganisationer, som omfattes af den fælles venteliste. Almindeligvis omfatter ventelisten kun beboere i det enkelte boligselskab.
  Aftalen medfører, at ledige boliger tilbydes først beboere i afdelingen og herefter boligorganisationen. Hvis der herefter fortsat er ledige boliger, tilbydes 50% af disse til den eksterne venteliste, men resten tilbydes beboere fra andre KAB administrerede boligorganisationer.
  Roskilde Nord Boligselskab og KAB har evalueret ordningen og ønsker at forlænge aftalen for en 4-årig periode. Forvaltningen har ingen indvendinger mod en forlængelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017

  Økonomiudvalget, 08-02-2017, pkt. 48

  Udsat.

 • Pkt. 49 Godkendelse af skema A - afdeling Skademosen

  Pkt. 49

  Godkendelse af skema A - afdeling Skademosen

  Sagsnr. 288605 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Boligselskabet Sjælland har fremsendt ansøgning om godkendelse af skema A for nybyggeri af 44 almene familieboliger i Trekroner, afdeling Skademosen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. skema A til opførelse af 44 nye familieboliger i Trekroner, afdeling Skademosen med en samlet anskaffelsessum på 99,096 mio. kr. godkendes
  2. kommunalt grundkapitalindskud på 9,910 mio. kr. godkendes
  3. der godkendes indtægts- og udgiftsbevilling til puljetilskud på 854.280 kr.
  4. kommunal garanti på 70 % af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 61,043 mio. kr. godkendes,
  5. foreløbig leje på 1.082 kr. pr. m2 ekskl. forbrug godkendes

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Boligselskabet Sjælland har fremsendt ansøgning om godkendelse af skema A til opførelse af 44 nye familieboliger i Trekroner, afdeling Skademosen. Der opføres i alt 44 nye boliger med et samlet areal på 4.148 m2, og en samlet anskaffelsessum på 99,096 mio. kr. Der opføres 6 et-værelsesboliger, 4 to-værelsesboliger, 8 tre-værelsesboliger og 26 fire-værelsesboliger med en gennemsnitlig årlig husleje på 1.082 kr. pr. m2 excl. forbrug. En et-værelsesbolig på 30 m2 vil koste ca. 3.050 kr. pr. md. incl. forbrug, mens en to-værelses på 66 m2 vil koste ca. 6.650 kr. pr. md. incl. forbrug.
  Kommunen modtager puljetilskuddet fra puljen om tilskud til grundkapital til opførelse af små billige, almene familieboliger. Tilskuddet udgør 71.190 kr. pr. almen familiebolig under 55 m2. I dette byggeri er der 6 almene familieboliger under 55 m2. Dette medfører et samlet puljetilskud på 854.280 kr., idet der også i ordningen er tilskud til 6 større familieboliger i samme afdeling. Udgiften til kommunens grundkapitalindskud bliver således nedsat fra 9,910 mio. kr. til 9,056 mio. kr.
  Kommunen får som følge af tilskuddet fra puljen til opførelse af små almene familieboliger anvisningsretten til de 12 boliger, som opføres med grundkapitaltilskud. Dette medfører, at kommunen får tomgangsforpligtelsen, hvis boligen står tom, og kommunen garanterer endvidere for lejers kontraktmæssige forpligtelser til at istandsætte boligen ved fraflytning. Forvaltningen har vurderet, at kommunens anvisningsret til disse boliger bør udnyttes.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Grundkapitalindskud på 9,910 mio. kr. finansieres af budgettet til indskud i Landsbyggefonden. Der gives indtægts- og udgiftsbevilling til tilskud fra puljen på 854.280 mio. kr. Puljen udgør herefter 12,346 mio. kr.
  Der vil blive stillet krav om kommunal garanti på 70 % af realkreditbelåningen, foreløbig anslået til 61,043 mio. kr. Det endelige garantikrav vil blive fastlagt i forbindelse med den endelige låneoptagelse.

  Økonomiudvalget, 08-02-2017, pkt. 49

  Anbefales.

 • Pkt. 50 Roskilde Nord Boligselskab - Regnskab for 2015 - 2016

  Pkt. 50

  Roskilde Nord Boligselskab - Regnskab for 2015 - 2016

  Sagsnr. 60477 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Regnskab for Roskilde Nord Boligselskab for perioden 1. juli 2015 – 30. juni 2016 med tilhørende afdelingsregnskaber er fremsendt til kritisk gennemgang via almenstyringsdialog. Regnskab med revisionsprotokollat er godkendt af bestyrelsen den 22. november 2016.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at regnskabet for Roskilde Nord Boligselskab 2015 - 2016 tages til efterretning uden bemærkninger.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I henhold til bestemmelserne i de gældende regler i driftsbekendtgørelsen ”foretager kommunalbestyrelsen en kritisk gennemgang med henblik på at påse, om boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler”.
  For at sikre overholdelse af ovennævnte er det påset, at

  1. Regnskaberne er revideret uden at have givet anledning til kritiske bemærkninger eller forbehold.
  2. Der foreligger udfyldt autoriseret spørgeskema med eventuelle noter.
  3. Selskabets boliger vedligeholdes i tilstrækkeligt omfang.

  Ad. 1: Regnskaberne er revideret af Roskilde Nord Boligselskabs revision uden revisionsmæssige forbehold overfor regnskabet. Forvaltningen har gennemgået regnskabet og har ikke fundet anledning til bemærkninger. Årets resultat er et overskud på 384.417 kr., som er overført til arbejdskapitalen. Egenkapitalen udgør 9.241.248 kr., hvilket er en forøgelse på 2.555.085 kr. fra forrige regnskabsår.
  Organisationen omfatter afdelingerne Baunehøjparken, Mølleengen og Sværdagergård. Der er i afdelingerne et samlet overskud på 618.916 kr., Overskuddet fra Baunehøjparken på 268.721 kr. er tilført konto for udlæg til forbedringsarbejder, mens overskud i Mølleengen og Sværdagergård på henholdsvis 302.351 kr. og 47.844 kr. er overført til opsamlet resultat.
  Ad. 2: Organisationen skal i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet udfylde spørgeskemaet, som bl.a. skal sikre, at afdelingernes eventuelle økonomiske problemer afdækkes. Der er ikke fundet nævneværdige bemærkninger hertil.
  Ad. 3: Boligselskabets revision har ikke haft bemærkninger til henlæggelserne til vedligeholdelse.
  Herudover er styringsrapporten gennemgået og drøftet med Boligselskabet på dialogmøde den 4. januar 2017. Der er ikke nævneværdigt at bemærke hertil.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Økonomiudvalget, 08-02-2017, pkt. 50

  Anbefales.

 • Pkt. 51 Oplæg om Fors' status og udviklingsplaner

  Pkt. 51

  Oplæg om Fors' status og udviklingsplaner

  Sagsnr. 274867 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Det foreslås, at det årlige oplæg om Fors’ status og udviklingsplaner forelægges Klima- og Miljøudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Klima- og Miljøudvalget i 2017 varetager dialogen med Fors jf. ejerstrategien om selskabernes status og udviklingsplaner.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  I ejerstrategien for Fors A/S, godkendt i byrådet den 15. juni 2016, punkt 164, indgår, at koncernen én gang årligt (i februar) orienterer de enkelte kommuners økonomiudvalg om selskabernes status og udviklingsplaner.
  På et møde med deltagelse af Fors’ direktør og kommunaldirektørerne var der enighed om, at fokus i 2017 for denne orientering skal være på konkrete strategiske emner. Det er aftalt, at orienteringen sker i form af slide-understøttet mundtligt oplæg og efterfølgende dialog.
  Eftersom der er fokus på koncernens aktuelle strategiske indsatser, foreslår forvaltningen, at det bliver Klima- og Miljøudvalget, som får forelagt oplægget og indgår i dialog med koncernledelsen.
  På møde i Klima- og Miljøudvalget den 10. januar 2017, punkt 6, er det besluttet, at den såkaldte ”koordineringsgruppe” (bestående af Klima- og Miljøudvalget og de byrådsudpegede medlemmer i forsyningsselskaberne) holder møde den 29. marts kl. 15:00-16:45, hvor bl.a. Fors A/S inviteres til at komme og fremlægge selskabernes strategier.
  Dette møde i koordinationsgruppen vil være en oplagt ramme for varetagelse af 2017- opgaven jf. ejerstrategien om den årlige orientering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Økonomiudvalget, 08-02-2017, pkt. 51

  Godkendt.

 • Pkt. 52 Udvikling af detailhandel i Viby

  Pkt. 52

  Udvikling af detailhandel i Viby

  Sagsnr. 282683 Økonomiudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Som opfølgning på detailhandelsrapporten 2016 skal der igangsættes et forløb med repræsentanter for detailhandel, kultur samt politikere om udvikling af detailhandel i Viby. Der skal udpeges politikere til at deltage.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget udpeger politikere, som skal deltage i forløbet omkring udvikling af detailhandel i Viby.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget besluttede på møde den 10. august 2016, punkt 353, proces med 3 separate forløb for udvikling af detailhandel i hhv. Roskilde by, Jyllinge og Viby. For hvert forløb vil der være: en indledende workshop, en fælles inspirationstur skræddersyet til de enkelte byers behov samt en opfølgende workshop.
  Målet er en fælles vision for, hvordan detailhandlen i byen skal se ud om 5 år, at komme med bud på konkrete indsatser, der kan styrke byen og en styrkelse af det fælles ejerskab.
  I forløbet for Roskilde Bymidte blev der udpeget repræsentanter fra detailhandelen samt byens kulturliv i samråd med projektets eksterne konsulent. Herudover blev der udpeget 6 politikere. I forlængelse af den vedtagne politiske struktur deltog borgmester Joy Mogensen, formand for Plan- og Teknikudvalget Torben Jørgensen og formand for Vækst- og Globaliseringsudvalget Lars Lindskov i forløbet. Øvrige politikere der er udpeget af Økonomiudvalget er: Lars-Christian Brask, Karsten Lorentzen (O) og Henrik Stougaard (Ø).
  Tilrettelæggelsen af forløbet i Viby sættes nu i gang, og derfor skal der udpeges politikere til forløbet her. Det kan overvejes at lade den samme gruppe af byrådsmedlemmer fortsætte arbejdet.
  I forhold til inddragelse af handels- og kulturlivet i Viby foreslås, at projektets konsulent i samråd med Viby Cityforening udpeger en kreds af repræsentanter fra handels- og foreningslivet til at deltage i de tre forløb.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. I sag til Økonomiudvalget på mødet den 10. august 2016, punkt 353, var forudsat, at udgifterne, som samlet vurderes til 250.000 kr. i 2016 og 2017, dækkes med hhv. 150.000 kr. fra Økonomiudvalgets konto til bymidteaktiviteter, mens udgifter til inspirationsturen blev dækket af Økonomiudvalgets udvalgskonto.

  Økonomiudvalget, 08-02-2017, pkt. 52

  Godkendt, samme personkreds som ved midtbyen udvides med Birgit Pedersen (F) og Jeppe Trolle (B) til forløbet omkring udviklingen af detailhandlen i Viby.

 • Pkt. 53 Forslag til kommuneplantillæg 3 for boliger ved Roskilde Ret (igangsætning)

  Kort_til_kommuneplantillaeg_3.pdf

  Pkt. 53

  Forslag til kommuneplantillæg 3 for boliger ved Retten i Roskilde (igangsætning)

  Sagsnr. 285421 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  En privat grundejer ønsker at opføre etageboligbyggeri på området ved siden af Roskilde Ret. Forslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, og der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes forslag til tillæg 3 til Kommuneplan 2016.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  En privat grundejer ønsker at etablere etageboligbyggeri på Søndre Ringvej 15 ved siden af Retten i Roskilde. Området har i en tidligere lokalplan været udlagt til boligformål med en bebyggelsesprocent på 50. Da Retten ønskede en placering i området, blev der vedtaget en ny lokalplan for området til erhvervsformål. I den forbindelse blev der fastsat en bebyggelsesprocent på 70 i såvel lokalplanen som i kommuneplanrammen. Denne bebyggelsesprocent ønsker bygherre at fastholde i en ny lokalplan.
  Projektet er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til antal etager, til parkeringsnormen samt andelen af udendørs opholdsareal.
  Bygherre ønsker området bebygget med en karrébebyggelse på i alt 8.900 m2 etageareal, opført i op til 6 etager. Dermed skal kommuneplanrammen ændres fra maksimalt 5 etager til maksimalt 6 etager. Bygningens maksimale tagkote overskrider ikke Rettens tagkote, og vil dermed passe skalamæssigt på dette sted.
  Kommuneplanen angiver en parkeringsnorm svarende til 1½ p-plads pr. bolig og 1 p-plads pr. 4 ungdomsbolig. Da der planlægges byggeri med mange små boliger, foreslås, at der her arbejdes med en parkeringsnorm svarende til 1½ p-pladser pr. 100 m2 etageareal. 134 p-pladser kan ikke placeres på grunden uden en omkostningstung p-kælder. Grundejeren ønsker et p-krav på max. 116 heraf 26 i kælder, understøttet af en aftale om dobbeltudnyttelse af parkeringspladser med Retten samt etablering af en delebilsordning. Dette vurderes at være forsvarligt, hvis tilstrækkelig gode aftaler udarbejdes af ejeren. Forvaltningen foreslår, at der før fastsættelse af den endelige parkeringsnorm skal være indgået en aftale med Retten om dobbeltudnyttelse af parkeringspladser samt juridisk bindende delebilsordning.
  For en boligbebyggelse med en bebyggelsesprocent på 70 skal der udlægges udendørs opholdsarealer svarende til min. 50 % af etagearealet, jf. kommuneplanens generelle rammer. Forvaltningen vurderer, at dette vanskeligt kan lade sig gøre grundet en mose på projektområdet, som er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Da området ligger tæt på grønne omgivelser, herunder Roskilde Ring, foreslår forvaltningen, at der gives mulighed for en lidt lavere procentdel opholdsareal.
  Plan- og Teknikudvalget har den 7. februar 2017 taget stilling til igangsætning af forslag til lokalplan 654 for boliger ved Retten i Roskilde, under forudsætning af at Økonomiudvalget godkender, at der udarbejdes kommuneplantillæg 3. Forvaltningen foreslår, at kommuneplantillægget alene behandles i Økonomiudvalget, jf. delegation.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Økonomiudvalget, 08-02-2017, pkt. 53

  Lars Lindskov (C) blev erklæret inhabil. C havde indkaldt Jesper Kejlhof som stedfortræder.
  Økonomiudvalget kan ikke godkende forvaltningens indstilling.
  A, Ø kan ikke godkende forvaltningens indstilling med henvisning til bebyggelsesgrad, etagehøjde og p-norm.
  B kan ikke godkende med henvisning til etagemeter og bebyggelsesgrad.
  Fraværende: Lars Lindskov (grundet inhabilitet).

 • Pkt. 54 Bortforpagtninger - overgang til økologisk drift

  Forpagtninger_-_overgang_til_oekologisk_drift.pdf

  Pkt. 54

  Bortforpagtninger - overgang til økologisk drift

  Sagsnr. 288004 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2017 besluttet, at kommunens landbrugsarealer, der i dag bortforpagtes konventionelt, fremover skal overgå til økologisk drift. Implementeringen foreslås udført, som beskrevet i vedhæftede notat.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller,

  1. at alle forpagtere af kommunens landbrugsjorder, snarest orienteres om, at kommunen ved kontraktophør vil stille krav om, at jorden drives økologisk af autoriserede økologiske landmænd,
  2. at de 7 i notatet omtalte kontrakter med udløb i 2017 og 2018 udbydes til fremtidig økologisk drift på de anførte vilkår,
  3. at forvaltningen udvælger den/de økologiske landmænd, som der indgås kontrakt med, ud fra de i notatet anførte kriterier, og
  4. at der arbejdes videre med at overdrage mindre og irregulære jordstykker til permanente naturområder, administreret af og drevet økologisk af Veje og Grønne områder.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Kommunen ejer 10 forholdsvis regulære stykker landbrugsjord, som er bortforpagtet på lige så mange kontrakter. Arealerne er fra ca. 2 ha og op til 20 ha. 6 af kontrakterne udløber med udgangen af 2017 og 1 pr. 1. marts 2018, mens de resterende udløber derefter, den sidste i 2021. Det foreslås, at de 7 kontrakter, der udløber i 2017 og 2018, hen over sommeren 2017 udbydes til autoriserede økologiske landmænd for fremtidig økologisk drift.
  Det forudsættes, at de resterende 3 forpagtningskontrakter ved disses udløb kan bortforpagtes til økologi, uden at vi behøver at foranstalte offentlige udbud.
  Der er ikke lovkrav om, at bortforpagtninger skal udbydes offentligt.

  Økonomi

  I budget 2017 er afsat 0,3 mio. kr. årligt til dækning af et eventuelt mindreprovenu som følge af, at kommunen fremover stiller krav om økologisk drift ved indgåelse/fornyelse af forpagtningsaftaler vedr. kommunal landbrugsjord.
  De 7 kontrakter indbringer i dag en årlig forpagtningsafgift på omkring 160.000 kr.
  Tiloversblevne midler til dækning af eventuelt mindreprovenu tilfalder kassen.

  Økonomiudvalget, 08-02-2017, pkt. 54

  Godkendt.
  Fraværende: Karim Arfaoui, Lars-Christian Brask

 • Pkt. 55 Anlægsregnskab - salg af storparcel på Toppen, Trekroner

  Pkt. 55

  Anlægsregnskab - salg af storparcel på Toppen, Trekroner

  Sagsnr. 288832 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for salg af storparcel på Toppen, Trekroner.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 30. september 2015 en anlægsbevilling til salgsindtægt på 8.565.000 kr. og bevilling til salgsomkostninger på 130.000 kr. til salg af storparcel på Toppen, Trekroner.
  Ejendommen er solgt med overtagelse 15. december 2015 til en salgspris på 7.665.300. kr., men salgsindtægten er først indkommet i 2016. Købesummen er nedjusteret efter forhandling med køber. Salgsomkostningerne beløber sig til 45.092 kr.

  Økonomi

  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der en nettomindreindtægt på 814.792 kr. Der er i 2016 afsat et rådighedsbeløb på 130.000 kr. til udgifter og afholdt et forbrug på 45.092 kr., samt et rådighedsbeløb til indtægter på 8.565.000 kr., hvor der er indgået indtægter på 7.665.300 kr. Der har således været en nettomindreindtægt på 814.792 kr., der er fragået kassebeholdningen i 2016.

  Økonomiudvalget, 08-02-2017, pkt. 55

  Anbefales.

  Fraværende: Karim Arfaoui, Lars-Christian Brask

 • Pkt. 56 Anlægsregnskab - salg af 22 parcelhusgrunde, Krogkær

  Pkt. 56

  Anlægsregnskab - salg af 22 parcelhusgrunde, Krogkær

  Sagsnr. 288837 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for salg af 22 parcelhusgrunde på Krogkær, Hyrdehøj.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 30. september 2015 en anlægsbevilling til salgsindtægt på 26,7 mio. kr. og bevilling til udgift til salgsomkostninger på 700.000 kr. til salg af 22 parcelhusgrunde på Krogkær i Hyrdehøj.
  Grundene er solgt med overtagelse i perioden fra 31. december 2015 til 1. april 2016 for en samlet pris på 29.268.508 kr. Salgsomkostninger beløber sig til 376.508 kr.

  Økonomi

  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der en nettomerindtægt på 2.892.000 kr.
  Der er i 2016 afsat et rådighedsbeløb på 324.777 kr. til udgifter og afholdt et tilsvarende forbrug, samt et rådighedsbeløb til indtægter på 4.145.497 kr. hvor der er indgået tilsvarende indtægt. Der er således ingen kasseeffekt i 2016.

  Økonomiudvalget, 08-02-2017, pkt. 56

  Anbefales.
  Fraværende: Karim Arfaoui, Lars-Christian Brask

 • Pkt. 57 Projektkatalog til understøttelse af Turismepolitikken og Erhvervs- og Vækstpolitikken

  Bilag_1_-_Projektkatalog_-_mulige_projekter_til_understoettelse_af_politikker.pdf Bilag_2_-_Ansoegning_til_UVEG_-_Visit_Roskilde.pdf Bilag_3_-_Ansoegning_UVEG_-_Digitaliseringsforloeb_for_SMV.pdf Bilag_4_-_Ansoegning_UVEG_-_tre_uger_med_baeredygtighed.pdf Bilag_5_-_indsatsomraader_til_understoettelse_af_Erhvervs-_og_Vaekstpolitikken.pdf

  Pkt. 57

  Projekt-katalog til understøttelse af Turismepolitikken og Erhvervs- og Vækstpolitikken

  Sagsnr. 249393 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering (UVEG) har i samarbejde med forskellige aktører indenfor de pågældende områder udarbejdet hhv. en Turismepolitik og en Erhvervs- og Vækstpolitik. Udvalget skal tage stilling til hvilke projekter man i givet fald vil igangsætte i 2017 med henblik på, at understøtte disse to politikker.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter hvilke af de angivne projekter, som man i givet fald ønsker at fremme i 2017.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalg

  Sagsfremstilling

  Udvalget bad på deres seneste møde den 9. december 2016 om et liste over projekter (med tilhørende udgiftsestimering), der kunne igangsættes med henblik på, at understøtte indsatsområderne i hhv. Erhvervs- og Vækstpolitikken og i Turismepolitikken.
  Der foreligger nu et projektkatalog (se bilag 1), hvor der oplistes 20 projekter i ikke prioriteret rækkefølge, der kan understøtte indsatsområderne. Projekterne er ikke oplistet efter prioritering. Projektkataloget er baseret på ansøgninger fra Erhvervsforum Roskilde, Roskilde Handel og Visit Roskilde, samt projekter som Roskilde Kommune ønsker at fremme. (se bilagene 2-5)
  Udvalget har to puljer, hvorfra disse projekter kan finansieres i 2017.
  - Udvalgets udviklingspulje, hvor der på nuværende tidspunkt er en saldo på ca. 2.900.000 kr., som endnu ikke er allokeret til konkrete projekter.
  - Udvalgets event - og erhvervspulje, hvor der som en del af budgetforliget 2017 er afsat 2.500.000 kr. til ”større events samt fremme af tiltag, der kan understøtte udviklingen af grønne erhverv, herunder greentech-projekter som Risø Park samt lignende interessevaretagelse for Roskilde Kommune”.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 20-01-2017, pkt. 6

  Udvalget besluttede, at allokere halvdelen af de ca. 2.900.000 kr. som udvalget har tilbage i udviklingspuljen til brug i 2017.
  Udvalget besluttede, at støtte følgende projekter med midler fra Udviklingspuljen:
  "RO:KOST 2017" (50.000 kr.), "Julemarked på Stændertorvet" (250.000 kr.), "Go Orange 2017" (250.000 kr.), "Filmpræsentation af Roskilde" (100.000 kr.), "Digitaliseringsforløb for SMWére i Roskilde" (180.500 kr.), "Alle Tiders Roskilde" (700.000 kr.) jf. pkt. 71 i denne dagsorden, og "Konference Kvalificeret arbejdskraft - Ja tak!" (100.000 kr.)
  Resten af udviklingspuljen reserveres til fordeling på de næstkommende møder i UVEG. Udvalget ønsker forud for disse møder, at der i offentligheden efterspørges gode projekter, som kan understøtte indsatsområderne i Erhvervs- og Vækstpolitikken og i Turismepolitikken. Der opstiller en række principper, der skal være opfyldt i forbindelse med ansøgninger til puljen. Disse principper rundsendes til udvalgets medlemmer til godkendelse.
  Udvalget besluttede endvidere, at støtte følgende projekter med midler fra Event- og Erhvervspuljen: "DTU Reaktor" (1.250.000 kr.) jf. pkt. 8 i denne dagsorden, "Copenhagen Phil" (100.000) og "Interessevaretagelse RUC" (150.000 kr.)
  I aftaleteksten for budgetforliget 2017, er der indskrevet følgende forudsætning for brugen af midlerne i Event - og Erhvervspuljen: "I det omfang der afsættes penge til interessevaretagelse, er det en vedtagelse der endelig besluttes af ØU". Derfor sendes sagen videre til endelig godkendelse i ØU.
  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Niels Moestrup (Dansk Byggeri) Marie-Louise Munter (Erhvervsforum Roskilde) og Torben Strand (Dansk Industri).
  Claus Christiansen (Visit Roskilde), Svend Overgaard (Roskilde Handel) og Jens Müller (observatør Erhvervsforum Roskilde) deltog ikke i dele af beslutningen.

  Supplerende sagsfremstilling

  Til Økonomiudvalgets behandling af sagen henledes opmærksomheden på, at det alene er projekter hvor der afsættes penge til interessevaretagelse, der kræver Økonomiudvalgets godkendelse, derfor skal Økonomiudvalget forholde sig til følgende indstilling:

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller at godkende indstilling fra UVEG om at støtte følgende projekter med midler fra Event- og Erhvervspuljen: "DTU Reaktor" (1.250.000 kr.) og "Interessevaretagelse RUC" (150.000 kr.)

  Økonomiudvalget, 08-02-2017, pkt. 57

  Joy Mogensens habilitet blev behandlet. Økonomiudvalget var enigt i at Joy Mogensen kan deltage i behandlingen af punktet med henvisning til at Økonomiudvalget kun skal tage stilling til "DTU Reaktor" (1.250.000 kr.) og "Interessevaretagelse RUC" (150.000 kr.).
  Godkendt.
  Fraværende: Karim Arfaoui, Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 58 Alle Tiders Roskilde

  Groenagers_designtilbud.pdf 2_1s_designtilbud.pdf Stagis_designtilbud.pdf Orchestras_mediepakke-vurdering.pdf MECs_mediepakke-vurdering.pdf Brandingplatform_-_Alle_Tiders_Roskilde.pdf

  Pkt. 58

  Alle Tiders Roskilde

  Sagsnr. 288359 Økonomiudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Der skal træffes beslutning om grafisk identitet for ”Alle Tiders Roskilde” samt lancering af vision og mission. Lanceringen skal synliggøre, hvad der gør Roskilde Kommune unik, og hvorfor potentielle tilflyttere, handlende og turister skal vælge Roskilde frem for andre kommuner.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Grønagers design-idé og grafikpakke godkendes
  2. Der bevilges 700.000 kr. fra udvalgets pulje til implementering af en kommunebranding-kampagne for Alle Tiders Roskilde med mål om øget kendskabet til Roskilde Kommunens forcer hos primært børnefamilier med henblik på bosætning samt virksomheder og turister/handlende.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Fredag den 28. oktober 2016 besluttede UVEG, at bestille tilbud på designmanual, der skal skabe en visuel identitet for brandet Alle Tiders Roskilde (ATR), i forlængelse af byrådsbeslutningen 15. juni 2016 om, at implementere ATRs mission og vision.

  Designmanual

  Forvaltningen har haft opgaven i udbud hos 4 kommunikationsbureauer. Tre ud af fire bureauer valgte, at afgive tilbud:
  Forslag 1 (Bilag 1 fra Grønagers Grafisk Produktion)
  Forslag 2 (Bilag 2 fra 2+1 Idébureau)
  Forslag 3 (Bilag 3 fra Stagis)
  Opgaven bestod i at skabe en visuel identitet samt en grafisk pakke til brug for såvel Roskilde Kommune, som et bredt udvalg af aktører i Roskilde Kommune – inden for handel, musik, turisme, kulturliv og udannelse mv.
  Forvaltningen indstiller forslag 1 som vinder af udbuddet, med følgende begrundelse:
  Det signalerer dialog med borgere og omverden visualiseret ved en talebobbel. Taleboblen er hurtig og let at afkode - det er i den, Roskilde Kommune kan fortælle vores historie til andre, eller stille spørgsmål og give et svar. Forslagets tre niveauer rummer plads til opgave- og aktørkompleksitet både for kommunen og eksterne aktører.
  To varianter af logoet - ét med og ét uden # (hashtag) gør logoet anvendeligt til at invitere til dialog på de sociale medier – mens grafikken langtidssikres i tilfælde af at brugen af # går af mode.
  Brug af farver i forbindelse med de enkelte sub-identiteter og grafiske ikoner givet en stærk genkendelse og samtidig en stor fleksibilitet for lokale aktører, der gerne vil bruge deres eget ikon – og samtidig kommunikere igennem ATR.
  Ved at sætte Alle Tiders Roskilde i tre linier, giver det et harmonisk logo sammen med taleboblen – og bibeholder dobbeltbetydningen i sloganet.
  Der vil på Roskilde.dk blive oprettet en grafikbank, hvor alle aktører kan hente den rå grafik. Forvaltningen finder forslag 2 svært at afkode, mens forslag 3 har større vægt på at byde ind på en senere kampagne frem for den grafiske kerneopgave.

  Kommunebranding – Alle Tiders Roskilde – Strategi for lancering

  Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune bruger ATR til fremadrettet at arbejde systematisk med storytelling og branding af, hvad der gør vores kommune unik for borgere og virksomheder. (bilag 6)
  Hvert år kommer 1.000 nye borgere til Roskilde Kommune, men de seneste år er der sket stigende konkurrence om, hvem der kan tiltrække de ressourcestærke borgere, virksomheder og turister i kommunerne omkring København. Derfor er det vigtigt, at Roskilde Kommune gør opmærksom på, hvorfor tilflyttere, handlende og turister skal vælge netop Roskilde Kommune. Hvad der gør Roskilde til noget særligt.
  På foranledning af UVEG – og i forlængelse af udarbejdelse designmanual – har forvaltningen bedt mediebureauerne Orchestra (bilag 4) og MEC (bilag 5) om minianalyser på hvad en lancering koste at implementere ATR.
  Orchestra, som forvaltningen mener giver den bedste analyse, har vurderet et mediebudget på 700.000 kr. for en lanceringskampagne og har valgt at segmentere på bosætning af børnefamilier i Roskilde Kommune, som primær målgruppe for lanceringen samt fokusere indsatsen på omkringliggende byer – herunder Københavnsområdet. Det understreges, at selv om der fokuseres på bosætning, vil andre målgrupper også blive ramt. F.eks. vil den familie, der overvejer at flytte til Roskilde fra København, også blive ramt af vores budskaber om et rigt kulturliv, der kan gøre dem til turister og handlede. Men for ikke at skyde med spredehagl er det vigtigt ikke at lancere imod alle senere målgrupper på én gang, da eksponeringsgraden og dermed effekten vil blive for lav.
  Det er forvaltningens indstilling, at der afsættes 700.000 kr. til en lancering af ATR. Midlerne øremærkes ikke annoncering alene – men dækker også udvikling, planlægning og udarbejdelse af materiale til lanceringen - herunder produktion af video til sociale medier, webtv mv. Lanceringen vil ske i to blokke og være afviklet inden udgangen af sommeren 2017.
  Det er Orchestra vurdering, at de med et rent mediebudget på 700.000 kr., vil kunne skabe kendskab i målgruppen, ”folk overvejer at flytte til Roskilde” på 60 procent. Med lidt mindre budget til ren mediedækning, vil der derfor kunne forventes, at kendskabsgraden bliver forholdsvis mindre med budgettet. Men stadig et markant kendskab.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering, 20-01-2017, pkt. 7

  Ad 1. Anbefales overfor Økonomiudvalg og Byråd
  Ad 2. Godkendt
  Udvalget præciserer vigtigheden af, at de brugte ikoner fremstår historisk korrekte.
  Fraværende: Cecilia Bonefeld-Dahl (Dansk Erhverv), Niels Moestrup (Dansk Byggeri) Marie-Louise Munter (Erhvervsforum Roskilde) og Torben Strand (Dansk Industri).

  Økonomiudvalget, 08-02-2017, pkt. 58

  Anbefales.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke anbefale.
  Fraværende: Karim Arfaoui, Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 59 Godkendelse af kvalitetsrapport 2015-2016 på skoleområdet

  Kvalitetsrapport_2015-2016.pdf

  Pkt. 59

  Godkendelse af kvalitetsrapport 2015-2016 på skoleområdet

  Sagsnr. 287959 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Den lovpligtige kvalitetsrapport på skoleområdet for 2015-2016 skal godkendes af byrådet. Kvalitetsrapporten viser en række resultater på skoleområdet. For 9. klasseprøverne fra sommeren 2016 opnår Roskilde Kommune en position blandt de ti bedst præsterende kommuner samtidigt med, at trivselsundersøgelsen fra foråret 2016 viser et niveau lidt over landsgennemsnittet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at kvalitetsrapporten 2015-2016 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Kvalitetsrapporten, der fremgår af bilag, er udarbejdet efter bekendtgørelsens krav og viser, hvordan kommunen og skolerne lever op til de nationale og kommunale mål. Hvor de nationale mål primært fokuserer på elevernes faglige resultater med henblik på, at de bliver så dygtige, som de kan, fokuserer den kommunale skolepolitik i højere grad på delelementer, som understøtter arbejdet frem mod de nationale mål.
  I Roskilde Kommune blev reformens nationale mål suppleret med en ambition om i løbet af de næste 10 år at opnå en position blandt de ti bedst præsterende kommuner vedrørende elevernes faglige resultater. Roskilde Kommune ligger i 2016 på en delt 10. plads med et gennemsnit på 7,5, hvor højeste resultat var 8,6 og laveste 5,5. Landsgennemsnittet var på 7,0.
  Der er fra 2015 til 2016 sket et fald i gennemsnittet for skolerne samlet i Roskilde Kommune på 0,4 procentpoint (fra 7,9 til 7,5). Resultaterne i kvalitetsrapporterne bliver brugt i den kontinuerlige dialog med skolerne i forhold til, hvilke indsatser mv. der er nødvendige for at kunne øge elevernes faglige udvikling.

  Faglige resultater

  Karaktergennemsnittet i de bundne prøvefag (dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi) ligger i perioden 2013-2016 cirka 0,1 karakterpoint højere end den forventede gennemsnitskarakter korrigeret efter socioøkonomisk reference.
  Regeringen har opstillet en række resultatmål, der knytter sig til de nationale test. Eleverne i Roskilde Kommune ligger generelt over det nationale gennemsnit, og opfylder det nationale resultatmål for andel gode læsere på mindst 80 %. Her har der i de sidste tre år ikke været den store bevægelse, hverken kommunalt eller nationalt.
  95,7 % af eleverne i Roskilde Kommune ville i 2016 kunne gå direkte videre til en ungdomsuddannelse med adgangskravet på mindst karakteren 2 i både dansk og matematik (landsgennemsnit 92,8 %). I 2014 og 2015 var resultaterne i Roskilde Kommune henholdsvis 93,0 % og 97,2 % (landsgennemsnit 90,3 % og 93,0 %).
  Kompetencedækningen i Roskilde Kommune i forhold til andelen af fag, som undervises af relevant uddannet personale, er med 81,0 % stadig en anelse lavere end det nationale niveau på 83,1 %. Kommunens efteruddannelsesplan er endnu ikke slået tydeligt igennem i statistikken, men der er stadig en målsætning om i 2019 at bringe kompetencedækningen op på 100 %. Et år før regeringens målsætning om at alle fag i 2020 læses af linjefagsuddannede lærere.

  Trivsel

  Den nationale trivselsmåling blandt alle elever blev gennemført første gang i foråret 2015 og gentaget i foråret 2016. Resultaterne viser et niveau tæt på landsgennemsnittet, men også en lille fremgang i Roskilde Kommune for to af fire indikatorer: ”Social trivsel” og ”Ro og orden”.

  Inklusion

  Roskilde Kommune lever med 3,5 % af eleverne i særlige tilbud op til den nationale målsætning på maksimalt 4 %, men ikke den kommunale på 3 %. Landsgennemsnittet er 4,7 %. De to foregående år har resultaterne i Roskilde Kommune været 3,5 % og 3,6 %.

  Overgang til ungdomsuddannelse

  91,0 % af eleverne fra kommunens skoler er femten måneder efter endt grundskole i gang med en ungdomsuddannelse med et landsgennemsnit på 86,3 %. Resultaterne i 2014 og 2015 var henholdsvis 91,5 % og 89,9 % (landgennemsnit 86,1 % og 85,9 %).

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 31-01-2017, pkt. 11

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 08-02-2017, pkt. 59

  Anbefales.
  Fraværende: Karim Arfaoui, Lars-Christian Brask

 • Pkt. 60 Bevilling og finansiering af opførelse af skæve boliger

  Beskrivelse_af_skaeve_boliger_ved_Stenvaenget.pdf

  Pkt. 60

  Bevilling og finansiering af opførelse af skæve boliger

  Sagsnr. 207397 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  I sagen søges om anlægsbevilling til udgifter på 5,754 mio. kr. og indtægter på 2,4 mio. kr. til opførelse af fem skæve boliger og et fælleshus på Stenvænget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at
  - der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling til udgifter på 5,754 mio. kr. til opførelse af fem skæve boliger og et fælleshus ved Stenvænget,
  - der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling til indtægter på 2,4 mio. kr. under forudsætning af, at der opnås statstilskud til skæve boliger,
  - 0,773 mio. kr. af de i alt 1,0 mio. kr. bevilget i 2015 til skæve boliger overføres til anlægsbevillingen (0,227 mio. kr. er allerede afholdt til forundersøgelser på projektet)
  - 1,0 mio. kr. fra Udviklingspuljen i 2017 afsat til skæve boliger samt 0,5 mio.kr. (af i alt 1,0 mio.kr.) fra Udviklingspuljen afsat til samme formål i 2018 medfinansierer anlægsbevillingen i punkt 1,
  - resten af anlægsbevillingen i punkt 1 finansieres af et lån på 1,08 mio. kr., som afdrages og forrentes via huslejen, og
  - huslejen fastsættes til 3.372 kr. om måneden inkl. forbrug på niveau med lignende kommunale boliger i Vestergade.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Den 27. maj 2015 godkendte byrådet i pkt.149, at forvaltningen arbejder videre med plan for opførelse af 5 ”skæve boliger” på Stenvænget med sigte på en husleje på max. 3.500 kr./mdl. Der blev i den forbindelse afsat 1 mio. kr. til formålet. Med budgetforliget for 2017 blev der afsat yderligere 1 mio. kr. i 2017 og 1 mio. kr. i 2018 via Udviklingspuljen til boliger til formålet.
  Den 12. januar 2017 godkendte Plan- og Teknikudvalget endeligt Lokalplan 642 til brug for op til 10 skæve boliger ved Stenvænget. Selv om lokalplanen giver mulighed for op til 10 boliger anbefaler forvaltningen, at der i første omgang opføres 5 skæve boliger og et fælleshus for at skabe bedst mulige rammer for en god opstart og fastholdelse af beboerne i det nye miljø og fællesskab. Efter opstartsperioden vil det blive vurderet med inddragelse af beboerne, om der er basis for at udvide med yderligere skæve boliger på samme matrikel.
  Potentielle beboere er inddraget i planerne for de skæve boliger, deres indretning og udstyr, udearealer m.v.
  Boligerne opføres efter bekendtgørelse om skæve boliger. Betingelsen for at få statstilskud til skæve boliger er, at de opføres som permanente og attraktive boliger for beboerne. På baggrund af andre kommuners erfaringer med skæve boliger anbefales, at boligerne får så god kvalitet både i valg af materialer og indretning, at de er holdbare i mange år. Det betyder, at en bolig på 40 m2 ikke kan bygges for statstilskuddet på 400.000 kr. pr. bolig, men snarere ligger på et niveau på 700.000 kr.
  Beboernes betalingsevne til husleje inkl. forbrug vurderes til at være ca. 3.500 kr. pr. måned. Der kan opstå uhensigtsmæssige incitamenter, hvis huslejen i de skæve boliger bliver lavere end fx huslejen i Vestergade.
  Finansieringen foreslås sammensat således:
  - Der bliver søgt om statsligt tilskud til skæve boliger på kr. 400.000 pr. bolig, i alt 2,4 mio. kr. Der er mundtligt tilsagn fra ministeriet om at se positivt på en ansøgning.
  - Byrådet afsatte i 2015 1,0 mio. kr. til skæve boliger som en driftsbevilling. 227.000 kr. er allerede anvendt til forundersøgelser til projektet. De resterende 773.000 foreslås overført til finansiering af anlægsudgiften.
  - I budgetforliget for 2017 er afsat 1,0 mio. kr. af Udviklingspuljen i henholdsvis 2017 og 2018 til skæve boliger. Af disse midler foreslås benyttet 1,5 mio.kr. til dækning af de indledende bygherreudgifter, byggemodning, adgangsvej, støjvold m.v. samt sikring af et huslejeniveau på under 3.500 kr. Der vil således stadig være et restbeløb på 0,5 mio.kr. i Udviklingspuljen for 2018 til evt. yderligere skæve boliger.
  - Der optages et lån på 1,1 mio.kr. Kommunen kan optage lån til dette formål, uden at være omfattet af deponeringskrav jf. lånebekendtgørelsen. Lånet skal dække den del af byggeudgiften, der ligger over det statslige tilskud og den kommunale medfinansiering. Lånet afdrages og forrentes over huslejen.
  Med godkendelse af finansiering og frigivelse af midler vil boligerne hurtigt kunne komme i udbud med forventning om, at de opføres i 2017.
  Den resterende 0,5 mio. kr. fra 2018 reserveres til evt. fremtidig udbygning af boligkapaciteten.
  Driftsudgifter til støtte til beboerne afholdes inden for den eksisterende driftsramme samt et forventet statsligt tilskud til socialvicevært-funktion i de første tre år.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen i 2017 på 0,5 mio. kr. og en tilsvarende forbedring i 2018 på grund af fremrykket anvendelse af midler afsat via Udviklingspuljen.
  Driftsudgifterne for boligerne samt afdrag og forrentning af lån afholdes af huslejen for boligerne. Driftsudgifter til social støtte afholdes af forventet statsligt tilskud til social vicevært de første tre år. Øvrig støtte afholdes inden for den eksisterende budgetramme. Anlægsudgiften til etablering finansieres af forventet statstilskud, driftsmidler og låneoptagelse. Udgiften udgør i alt 5,754 mio. kr. Finansieringen sammensættes af statstilskud på 2,4 mio. kr., drifts- og udviklingsmidler på i alt 2,273 mio. kr., der overføres til anlæg og et lån på 1,081 mio. kr. I alt udgør finansieringen 5,754 mio. kr.
  Økonomiske konsekvenser af anlægssagen i årene 2017-2020:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017 2018 2019 2020
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter Skæve boliger -5.754
  Anlæg, indtægter Skæve boliger, statstilskud 2.400
  Ansøgning om anlægsbevilling
  Anlæg, udgifter Skæve boliger -5.754
  Anlæg, indtægter Skæve boliger 2.400
  Afledt drift:
  Udgifter til forbrug, vedligehold, renter og afdrag mv. -202
  Indtægter fra husleje 202
  Finansiering af anlæg:
  Statstilskud til skæve boliger
  Drift opsparede midler og udviklingspulje
  Lån Kommunekredit
  2.400
  1.773
  1.081
  500
  Ændring af kassebeholdningen (pga. fremrykket anvendelse af midler afsat via Udviklingspuljen) -500 500

  Beskæftigelses- og Socialudvalget, 31-01-2017, pkt. 23

  - Anbefales.

  Økonomiudvalget, 08-02-2017, pkt. 60

  - Anbefales.
  -
  - Fraværende: Karim Arfaoui, Lars-Christian Brask
  -
  -

 • Pkt. 61 Kystbeskyttelse Inderfjorden Øst

  Bilag_1_-_redegoerelse_for_igangsaettelse_af_ny_interessetilkendegivelse.pdf Bilag_2_-_udkast_til_afgoerelse_om_ikke_at_fremme_tidligere_projekt.pdf Bilag_3_-_brev_sendt_til_hovedejere_i_Inderfjorden_Oest_inkl._bilag.pdf Bilag_4_-_tilbagemelding_fra_foelgegruppe_og_grundejere.pdf Bilag_5_-_udkast_til_ny_interessetilkendegivelse.pdf

  Pkt. 61

  Kystbeskyttelse Inderfjorden Øst

  Sagsnr. 217972 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Beboerne i Inderfjorden Øst har anmodet kommunen om, at igangsætte kystbeskyttelse af området. Af tidligere tilkendegivelse fremgår, at der ikke var opbakning til det tidligere skitserede projekt udarbejdet i dialog med følgegruppen. Det anbefales, at der igangsættes en ny tilkendegivelse for afklaring om der er opbakning til et mere individuelt tilpasset projekt.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der træffes afgørelse om, ikke at fremme det tidligere skitserede kystbeskyttelsesprojekt til sikring af Inderfjorden Øst, jf. bilag 2
  2. der gennemføres en fornyet interessetilkendegivelse efter kystbeskyttelsesloven, af de grundejere, der opnår gavn af en fælles sikring for et nyt projekt, jf. bilag 5
  3. Den kommunale medfinansiering udgør maksimalt 4,9 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 28. januar 2015, punkt 14, at igangsætte proces efter Kystbeskyttelsesloven for stormflodssikring af Inderfjorden Øst. Samtidig fastlagde byrådet 8 principper for valg af sikringen og tilsluttede sig 15 anbefalinger. I redegørelsen, vedlagt i bilag 1, fremgår de principper og anbefalinger, som vedrører kystbeskyttelse af Inderfjorden Øst.
  Forvaltningen udarbejdede i dialog med følgegruppe i Inderfjorden Øst i 2014 et skitseprojekt for sikring af området. Ved interessetilkendegivelse i marts 2015, fremgik at 72 % sagde nej til den skitserede sikring, hvorfor forvaltningen anbefaler, at der træffes afgørelse om ikke at fremme det tidligere skitserede projekt.
  Forvaltningen har siden da været i dialog med følgegruppen for området. Det fremgår, at områdets beboere har et ønske om en række specifikke og individuelle ønsker til en sikring. Et tilpasset projekt, som skal imødekomme disse ønsker, forventes at medføre en øget økonomi i forhold til det tidligere skitserede projekt.
  Da der nu skal igangsættes en skitseringsproces, der kan betyde et dyrere projekt anbefaler forvaltningen, at den politiske beslutning af 28. januar 2015 ændres således, at byrådet afsætter et fast beløb til medfinansiering og ikke tilkendegiver, at grundejerne maksimalt skal betale 50 % af udgifterne til kystbeskyttelsen.
  Forvaltningen har i november 2016 skitseret rammer for igangsættelse af et justeret projekt eller alternativt indstilling af projektet. Notatet er fremsendt til områdets beboere og er vedlagt i bilag 3.
  Følgegruppen har koordineret en fælles tilbagemelding, hvor det fremgår, at 19 af de 22 ejendomme som omfattes af en sikring, ønsker at igangsætte en fælles sikring. Følgegruppen har anført to forbehold for deres tilbagemelding, som omhandler opgradering af strandpassagen samt at sikringen ikke ønskes forberedt til en senere forhøjelse til fase 2. Tilbagemeldingen er vedlagt i bilag 4.
  Forvaltningen anbefaler, at der gennemføres en ny interessetilkendegivelse, for afklaring af opbakningen til en fælles sikring blandt grundejere, som opnår gavn af sikringen under følgende forudsætninger:
  - Der skitseres et nyt kystbeskyttelsesprojekt i dialog med følgegruppen, med mere individuelt præg og mulighed for, at eksisterende mure eventuelt kan indgå i sikringen.
  - Digelaget påtager sig det fulde ansvar for sikringens holdbarhed og stabilitet, da holdbarheden af eksisterende mure ikke kan afdækkes fuldstændigt
  - Sikringen forberedes ikke til en senere forhøjelse, til eventuelt klimabetingede vandstandsstigninger
  - Den kommunale medfinansiering udgør maksimalt 4,9 mio. kr., således at en eventuel fordyrelse finansieres af grundejerne
  - Opgradering af strandpassagen sker som en integreret del af projektet
  Byrådet skal efter interessetilkendegivelsen træffe afgørelse om, hvorvidt projektet skal fremmes efter kystbeskyttelsesloven eller om projektet skal indstilles.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Byrådet har den 18. juni 2014, pkt. 266, afsat 44,1 mio. kr. til etablering af kystbeskyttelse. Jf. pkt. 14 af 28. januar 2015 er kommunens bidrag til delprojekterne, inklusiv udgifter til skitseprojekter besluttet. Det fremgår heraf, at 4,9 mio. kr. er afsat til finansiering af kystsikringen i Inderfjorden Øst samt 8,0 mio. kr. til supplerende løsninger bestående af opgradering af strandpassagen.
  Økonomien forbundet med et justeret projekt kendes ikke, men det forventes, at et mere individuelt projekt vil blive dyrere end det tidligere skitserede. Økonomien vil blive præciseret ifm. udarbejdelse af opdateret skitseprojekt, og først lægge endeligt fast, når anlægget er etableret. Forvaltningen anbefaler, at princippet, som byrådet har besluttet den 28. januar 2015, pkt. 14, om at en maksimal egenbetaling til den enkelte grundejer på 50 % fraviges, idet det oprindeligt projekt er afvist og et nyt projekt udarbejdes af grundejerne.

  Klima- og Miljøudvalget, 31-01-2017 pkt. 28

  Peter Madsen (V) stillede ændringsforslag vedr. indstillingens punkt 3 således: "af hensyn til ligebehandling af kommunens borgere følges samme finansieringsprincip som i Jyllinge Nordmark, dvs at en evt merudgift deles ligeligt mellem grundejerne og kommunen." Forslaget blev sat til afstemning. For stemte: Peter Madsen (V), imod stemte det øvrige udvalg. Hermed faldt forslaget.
  Jeppe Trolle (B) stillede ændringsforslag vedr. indstillingens punkt 3 til: " Den kommunale medfinansiering udgør 50% dog højst 4,9 mio. kr." . For stemte Jeppe Trolle (B), imod stemte det øvrige udvalg. Hermed faldt forslaget.
  Herefter blev forvaltningens indstilling sat til afstemning. For stemte Torben Jørgensen (A), Kaj V. Hansen (A), Tomas Breddam (A), Jeppe Trolle (B), Gitte Simoni (O) og Jonas Bejer Paludan (Ø). Peter Madsen (V) undlod at stemme.
  Hermed anbefales forvaltningens indstilling.

  Økonomiudvalget, 08-02-2017, pkt. 61

  Anbefales.
  Bent Jørgensen (V) henholder sig til V's forslag i Klima- og Miljøudvalget.
  Jeppe Trolle (B) henholder sig til eget forslag i Klima- og Miljøudvalget.
  Fraværende: Karim Arfaoui, Lars-Christian Brask

 • Pkt. 62 Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2015-21 - Kloakering af Milen - ENDELIG VEDTAGELSE

  Tillaeg_nr._2_til_Spildevandsplan_2015-21_Endeligt_forslag_09-01-2017.pdf Forsyningsoeer.pdf

  Pkt. 62

  Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2015-21 - Kloakering af Milen - ENDELIG VEDTAGELSE

  Sagsnr. 281271 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Af miljømæssige grunde ønskes området syd for Dyrskuepladsen i Roskilde (Milen) kloakeret for at forbedre den hygiejniske kvalitet, når store begivenheder afvikles i området. Tillægget muliggør denne kloakering.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at tillægget godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Nærværende tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2015-21 beskriver kloakering af ca. 28 matrikler i det åbne land syd for Dyrskuepladsen i Roskilde. Området er i dag ikke kloakeret og er ikke omfattet af spildevandsplanen for Roskilde Kommune. Udover kloakering etableres et mellemlager nordvest for Dyrskuepladsen til midlertidig opbevaring af spildevand fra store begivenheder i området, inden det sendes til Bjergmarken Renseanlæg.
  Den miljømæssige baggrund for kloakeringen er, at der ønskes en bedre hygiejnisk kvalitet for spildevandsafledningen i området. I dag sker dette ved transport med slamsugere med deraf følgende trafik, lugtgener og åben håndtering af spildevand tæt på store folkemængder. Det vurderes, at en kloakering vil afhjælpe disse gener og eventuelle sygdomsrisici. Desuden ønskes en udligning af belastningen på Bjergmarken Renseanlæg under store begivenheder. Det vurderes, at et mellemlager kan afhjælpe dette. Renseanlægget opfylder i dag de miljømæssige krav, men den koncentrerede belastning kræver allerede nu omfattende og dyre foranstaltninger på renseanlægget, som vil blive større med den forøgede belastning fra tillæggets kloakopland.
  Kloakeringen er et led i en samlet plan for etablering af faciliteter (forsyningsøer) i området, som forbedrer mulighederne for afvikling af store begivenheder i området.
  Hvis ikke etableringen kan ske ved frivillige aftaler, indebærer tillægget, at byrådet vil ekspropriere de berørte arealer. Denne hensigtserklæring bevirker, at Fors kan forhandle aftaler på ekspropriationslignende vilkår herunder skattefritagelse. Det skal bemærkes, at der for den langt overvejende del er tale om kommunalt ejede arealer.
  Forslaget har været i offentlig høring i 2 måneder, hvor der ikke er indkommet bemærkninger.
  Projektet forventes startet i 2017 og afsluttet i 2020.

  Økonomi

  Sagen (selve tillægget) har ingen budgetmæssige konsekvenser for Roskilde Kommune i 2017. Der vil på baggrund af projektforslag blive udarbejdet revideret business case, der vil fastlægge de økonomiske konsekvenser for parterne.
  Såfremt forsyningsøer mv. skal realiseres i 2017, vil der for Roskilde Kommune være udgifter til tilslutningsafgifter, udmatrikulering og vejetablering i størrelsesordenen 5 mio. kr. Dette vil blive fremlagt i en særskilt sag. Der henvises til økonomien som beskrevet i sag til Klima- og Miljøudvalget den 31. maj 2016, pkt. 67.

  Klima- og Miljøudvalget, 31-01-2017 pkt. 29

  Der var inden mødet udsendt et manglende bilag til sagen. Dette tilknyttes referatet.
  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 08-02-2017, pkt. 62

  Anbefales.
  Fraværende: Karim Arfaoui, Lars-Christian Brask

 • Pkt. 63 Principbeslutning om varmeforsyning af Vindinge Vest

  Varmeforsyning_af_Vindinge_Vest.pdf Yderligere_information_i_forbindelse_med_varmeforsyning_af_Vindinge_Vest.pdf

  Pkt. 63

  Principbeslutning om varmeforsyning af Vindinge Vest

  Sagsnr. 284617 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har i samarbejde med Fors A/S og udvikler Lind & Risør arbejdet med varmeforsyningsmulighederne i Vindinge Vest med afsæt i kommunens strategiske energiplan. Her står valget mellem decentral fjernvarme eller individuel opvarmning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det principgodkendes, at Fors udarbejder et varmeprojektforslag for kollektiv decentral fjernvarme i Vindinge Vest.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Plan- og Teknikudvalget skal i februar 2017 behandle lokalplanforslag 644 ’Boliger i Vindinge Vest’. Parallelt med høringsprocessen for lokalplanen har forvaltningen arbejdet med varmeforsyningen af de ca. 145 boliger, der forventes opført i området, i et konstruktivt samarbejde med Fors (Fors Roskilde Varme A/S) og grundudvikler Lind & Risør. Lind & Risør har udvist interesse for en fjernvarmeløsning.
  Af kommunens ’Strategisk Energiplan 2015’ fremgår det, at Vindinge på kort sigt skal forsynes fra det centrale fjernvarmenet. Fors har udarbejdet en teknisk og økonomisk screening, der viser, at det på nuværende tidspunkt ikke er samfundsøkonomisk rentabelt at forsyne hverken Vindinge eller Vindinge Vest via en transmissionsledning fra det centrale fjernvarmenet i Roskilde by, hvorfor en fjernvarmeløsning i Vindinge Vest skal baseres på en lokalt placeret varmecentral – decentral fjernvarme. Fors påpeger, at etableringen af fjernvarme i Vindinge Vest er af afgørende betydning, da området kan virke som brohoved for en senere fjernvarmekonvertering af hele Vindinge. Screening viser yderligere naturgas som det samfundsøkonomisk mest fordelagtige brændsel, hvorfor en varmecentral i Vindinge Vest, ifølge gældende lovgivning, skal forsynes med naturgas, indtil det bliver samfundsøkonomisk rentabelt at forsyne området fra det centrale fjernvarmenet eller en anden brændselskilde.
  Godkendes det, at der bør arbejdes videre med decentral fjernvarme i Vindinge Vest, opfordrer forvaltningen Fors til at udarbejde et varmeprojektforslag for området, samt en analyse af, hvornår en tilslutning til det centrale fjernvarmenet forventes samfunds- og selskabsøkonomisk muligt. Varmeprojektforslaget skal godkendes i Økonomiudvalget, før etableringen kan påbegyndes.
  Alternativt kan udvalget beslutte, at der skal etableres individuel varmeforsyning i området, hvorved grundejer eller udvikler selv håndtere varmeforsyningen i overensstemmelse med gældende lovgivning. Ved individuel varmeforsyning har kommunen ikke nogle myndighedsforpligtelser efter varmeforsyningsloven.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, da varmeforsyningen etableres og finansieres af forsyningsselskabet eller udvikler.

  Klima- og Miljøudvalget, 10-01-2017 pkt. 4

  Et flertal besluttede at udsætte sagen med henblik på yderligere oplysninger.
  Peter Madsen (V) følger forvaltningens indstilling.

  Supplerende sagsfremstilling

  Der er vedhæftet supplerende notat, der følger op på de spørgsmål, som blev rejst på udvalgsmødet den 10. januar 2017.

  Klima- og Miljøudvalget, 31-01-2017 pkt. 32

  Anbefales.
  Jonas Bejer Paludan (Ø) kan ikke tiltræde indstillingen.

  Økonomiudvalget, 08-02-2017, pkt. 63

  Godkendt.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke godkende.
  Fraværende: Karim Arfaoui, Lars-Christian Brask

 • Pkt. 64 Endelig vedtagelse af Trafik- og Mobilitetsplan for Roskilde syd

  Hoeringsnotat_for_behandling_af_bemaerkninger_til_Trafik-_og_Mobilitetsplan_Roskilde_Syd.pdf Trafik-_og_Mobilitetsplan_for_Roskilde_syd.pdf Mulige_fremtidige_loesninger_for_det_overordnede_vejnet_i_Roskilde_syd.pdf Spoergsmaal_rejst_paa_Plan-_og_Teknikudvalgets_moede_den_12._januar_2017.pdf

  -

  - Pkt. 64

  - Vedtagelse af Trafik- og Mobilitetsplan for Roskilde syd

  - Sagsnr. 234888 - Økonomiudvalget - Åbent punkt

  Resume

  - Trafik- og Mobilitetsplan for Roskilde syd var i høring fra den 7. marts til den 20. maj 2016. Borgernes høringssvar gav anledning til flere justeringer og tilføjelser til planens katalog af muligheder.

  Indstilling

  - Forvaltningen indstiller, at Trafik- og Mobilitetsplan for Roskilde syd godkendes med de ændringer, som høringsprocessen har givet anledning til, beskrevet i notatet ”Høring – Trafik- og Mobilitetsplan Roskilde syd”.

  Beslutningskompetence

  - Byrådet

  Sagsfremstilling

  - På Plan- og Teknikudvalgets møde den 3. marts 2016, punkt 51, blev det besluttet, at sende Trafik- og Mobilitetsplan for Roskilde syd i høring. Høringsperioden strakte sig fra den 7. marts til 20. maj 2016. I løbet af høringsperioden blev der afholdt to borgermøder. Udvalget havde en temadrøftelse den 18. august 2016, punkt 147.
  -
  - Kommunen modtog 59 høringssvar, 50 udfyldte postkort på borgermødet i Viby og 3 underskriftsindsamlinger. Se høringssvarene her.
  -
  - Høringssvarene gav anledning til følgende justeringer:
  -
  - En omdannelse af det trebenede vejkryds Slotsbakken – Ramsømaglevej – Ramsølillevejen til en minirundkørsel for at øge trygheden og tydeliggøre vigepligtsforholdene.
  - Indsatsen for sikre skoleveje i Gadstrup, projekt 10, udvides med cykelstier på Ramsømaglevej fra Svanevej til krydset Slotsbakken – Ramsømaglevej. Derved vil der være sammenhængende stiforbindelse fra Gadstrup skole til Slotsbakken - Ramsølillevejen, hvor købmand og posthus også findes.
  -
  - Evt. realisering af Projekt 4, åbning for biltrafik fra Parkvej til Tofthøjvej, skal ledsages af en trafiksikkerhedsrevision på grund af områdets relativt høje andel af beboere med nedsat evne til at færdes i trafikken.
  -
  - Mange høringssvar udtrykker modstand mod en udvidelse af viadukten i Viby. Udvidelsen af viadukten fastholdes som en mulighed, men eventuel realisering og endelig udformning kræver forudgående undersøgelser af de økonomiske og miljømæssige forhold.
  -
  - Mange høringssvar udtrykker ønsker om en omfartsvej. Omfartsvejen, Sydvejen, er ikke med i kataloget. Med de estimerede fremtidige trafikmængder står projektet ikke omkostningsmæssigt mål med de mulige gevinster. Muligheden på lang sigt fastholdes imidlertid som fremtidig vejforbindelse i Kommuneplan.
  -
  - Høringssvarene udtrykker bekymring for lastbiltrafik gennem byerne, særligt i Viby og Gadstrup, hvor der samtidig er skolebørn. Forvaltningen har undersøgt muligheden for at åbne Finervej til Køgevej for lastbilkørsel for derved at begrænse lastbiltrafikken på Salløvvej og forbedre sikkerheden for skolebørn og cyklister. Vejdirektoratet har imidlertid givet afslag på kommunens forespørgsel.

  Økonomi

  - Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Plan- og Teknikudvalget. 12-01-2017, pkt. 2

  - Udsættes med henblik på yderligere oplysninger.

  Supplerende sagsfremstilling

  - På Plan- og Teknikvalgets møde den 12. januar 2017 blev en række mulige ændringer af Trafik- og Mobilitetsplan for Roskilde syd drøftet. Forvaltningen har vurderet forslagene i vedlagte notat.
  -
  - På den baggrund indstiller forvaltningen følgende ændringer af planen:
  -
  - Signalregulering af krydset Salløvej – Egegårdsvej (projekt 6).
  - Projektet udvides således: ”Krydset skal indrettes og udstyres med lys- og signalteknik, som prioriterer og sikrer cyklister, og samtidig gør lastbilchauffører ekstra opmærksomme på cyklisterne”.
  -

  Plan- og Teknikudvalget. 07-02-2017, pkt. 25

  - Peter Madsen (V) og Lars Berg Olsen (V) fremsatte ændringsforslag således:
  - "1. Pkt. 1, ”Nyt kryds i Viby” udgår og ændres til: ”Dalen og den vestlige del af Ørstedvej gøres til stillevej, når omfartsvejen nord om Viby er etableret.”
  - 2. Pkt. 4, Åbning af Tofthøjvej til Parkvej udgår af hensyn til trafiksikkerheden for medarbejderne og beboerne på plejehjemmet Tofthøjen.
  - 3. Pkt. 5, ”Udvidelse af viadukt” ændres til, at der etableres en omfartsvej nord for Viby, fra Vibyvejen til Ørstedvej, øst for klubben, Ørstedvej 61.
  - 4. Pkt. 6, ”Forbedringer på Salløvvej” ændres til, der etableres en dobbeltrettet cykelsti på sydsiden af Salløvvej og Snoldelev Bygade fra Sandhøjsvej til Gadstrup Hovedgade. Dette vil gøre skolevejen mere sikker, da cyklister og lastbiler adskilles.
  - 5. Pkt. 14, ”Stibro der forbinder Viby sammen”, udgår.
  - 6. Der tilføjes et nyt punkt: Der etableres cykelsti fra Assendløse til Osted i samarbejde med Lejre kommune."
  -
  - Ændringsforslaget blev sat samlet til afstemning. For stemte Peter Madsen (V) og Lars Berg Olsen (V). Imod stemte de øvrige udvalgsmedlemmer. Hermed faldt forslaget.
  -
  - Lars Berg Olsen (V) og Peter Madsen (V) fremsatte herefter 5 ændringsforslag (a-e nedenfor), der blev sat til afstemning ét ad gangen:
  -
  - a):
  - "Pkt. 1, ”Nyt kryds i Viby” udgår og ændres til: ”Dalen og den vestlige del af Ørstedvej gøres til stillevej, når omfartsvejen nord om Viby er etableret.”
  - Pkt. 5, ”Udvidelse af viadukt” ændres til, at der etableres en omfartsvej nord for Viby, fra Vibyvejen til Ørstedvej, øst for klubben, Ørstedvej 61."
  - Forslaget blev sat til afstemning. For stemte V og O. Imod stemte A og Ø. Hermed faldt forslaget.
  -
  - b):
  - "Pkt. 4, Åbning af Tofthøjvej til Parkvej udgår af hensyn til trafiksikkerheden for medarbejderne og beboerne på plejehjemmet Tofthøjen."
  - Forslaget blev sat til afstemning. For stemte V. Imod stemte A, O og Ø. Hermed faldt forslaget.
  -
  - c):
  - "Pkt. 6, ”Forbedringer på Salløvvej” ændres til, der etableres en dobbeltrettet cykelsti på sydsiden af Salløvvej og Snoldelev Bygade fra Sandhøjsvej til Gadstrup Hovedgade. Dette vil gøre skolevejen mere sikker, da cyklister og lastbiler adskilles samt at Gadstrup Hovedgade og Slotsbakken gøres ensrettet samt at der opmales cykelsti i begge sider jf. forslaget fra skolebestyrelsen.".
  - Forslaget blev sat til afstemning. For stemte A, V, O. Imod stemte Ø. Hermed blev ændringsforslaget godkendt.
  -
  - d):
  - "Pkt. 14, ”Stibro der forbinder Viby sammen”, udgår."
  - Forslaget blev sat til afstemning. For stemte V. Imod stemte A, O og Ø. Hermed faldt forslaget.
  -
  - e):
  - "Der tilføjes et nyt punkt: Der etableres cykelsti fra Assendløse til Osted i samarbejde med Lejre Kommune."
  - Forslaget blev sat til afstemning. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
  -
  - A fremsatte ændringsforslag således:
  - "Det tilføjes til planen, at der etableres en omfartsvej fra Vibyvej over banen til Damgårdsvej og at punkt 5 "Udvidelse af Viadukten" udgår af planen og erstattes af supplerende tiltag for forbedring af forholdene for de bløde trafikanter i Dalen og Viadukten"
  - Forslaget blev sat til afstemning. For stemte A, O og V. Imod stemte Ø. Hermed blev ændringsforslaget godkendt.
  -
  - Planen med de 3 ovenfor vedtagne ændringsforslag blev sat til afstemning. For stemte A og O. Imod stemte V og Ø. Hermed anbefales dette til Økonomiudvalget.
  -
  - Enhedslisten kan ikke tiltræde Trafik- og Mobilitetsplanen for Roskilde syd, idet Ø finder, at planen fortsat ikke sikrer en bæredygtig transport i den sydlige del af kommunen. Ø finder at fokusområderne "Grøn Mobilitet" og fokusområdet "Sundhed, bevægelse og børn" ikke vægtes i tilstrækkelig høj grad. I særdeleshed finder Enhedslisten, at planens punkt om at 50 % af alle ture skal være bæredygtige i 2025 ikke er realiserbart, hvis ikke indsatsen på dette område styrkes markant. Hertil vil Ø gerne gøre opmærksom på, at et flertal i udvalget helt bevidst fravælger den mest trafiksikre løsning (udvidelse af Viadukten) hvad Enhedslisten vender sig imod.

  Økonomiudvalget, 08-02-2017, pkt. 64

  - V stillede følgende ændringsforslag:
  - "1.Pkt. 1, ”Nyt kryds i Viby” udgår og ændres til: ”Dalen og den vestlige del af Ørstedvej gøres til stillevej, når omfartsvejen nord om Viby er etableret.”
  - 2.Pkt. 4, Åbning af Tofthøjvej til Parkvej udgår af hensyn til trafiksikkerheden for medarbejderne og beboerne på plejehjemmet Tofthøjen.
  - 3.Pkt. 5, ”Udvidelse af viadukt” ændres til, at der etableres en omfartsvej nord for Viby, fra Vibyvejen til Ørstedvej, øst for klubben, Ørstedvej 61.
  - 4.Pkt. 6, ”Forbedringer på Salløvvej” ændres til, der etableres en dobbeltrettet cykelsti på sydsiden af Salløvvej og Snoldelev Bygade fra Sandhøjsvej til Gadstrup Hovedgade. Dette vil gøre skolevejen mere sikker, da cyklister og lastbiler adskilles.
  - 5.Pkt. 14, ”Stibro der forbinder Viby sammen”, udgår.
  - 6.Der tilføjes et nyt punkt: Der etableres cykelsti fra Assendløse til Osted i samarbejde med Lejre kommune."
  - For stemte V. Imod stemte A, B, F og Ø. C og O tager forbehold.
  -
  - V stillede følgende ændringsforslag: "Pkt. 1, ”Nyt kryds i Viby” udgår og ændres til: ”Dalen og den vestlige del af Ørstedvej gøres til stillevej, når omfartsvejen nord om Viby er etableret.”
  - Pkt. 5, ”Udvidelse af viadukt” ændres til, at der etableres en omfartsvej nord for Viby, fra Vibyvejen til Ørstedvej, øst for klubben, Ørstedvej 61."
  - Forslaget blev sat til afstemning. For stemte V og O. Imod stemte A, Ø, B og F. C tager forbehold. Hermed faldt forslaget.
  - Der blev stillet følgende ændringsforslag: "Pkt. 4, Åbning af Tofthøjvej til Parkvej udgår af hensyn til trafiksikkerheden for medarbejderne og beboerne på plejehjemmet Tofthøjen."
  - Forslaget blev sat til afstemning. For stemte A, V, B og F.
  - Ø, O og C tog forbehold. Forslaget blev herefter vedtaget.
  -
  - Der blev stillet følgende ændringsforslag: "Pkt. 6, ”Forbedringer på Salløvvej” ændres til, der etableres en dobbeltrettet cykelsti på sydsiden af Salløvvej og Snoldelev Bygade fra Sandhøjsvej til Gadstrup Hovedgade. Dette vil gøre skolevejen mere sikker, da cyklister og lastbiler adskilles samt at Gadstrup Hovedgade og Slotsbakken gøres ensrettet samt at der opmales cykelsti i begge sider jf. forslaget fra skolebestyrelsen.".
  - Forslaget blev sat til afstemning. For stemte A, V, O, B og F. Imod stemte Ø. C tager forbehold Hermed blev ændringsforslaget godkendt.
  -
  - Der blev stillet følgende ændringsforslag: "Pkt. 14, ”Stibro der forbinder Viby sammen”, udgår.”
  - Forslaget blev sat til afstemning. For stemte A og V. Imod stemte Ø. C, B, F og O tager forbehold. Hermed faldt forslaget.
  -
  - Der blev stillet følgende ændringsforslag: "Der tilføjes et nyt punkt: Der etableres cykelsti fra Assendløse til Osted i samarbejde med Lejre Kommune."
  - Forslaget blev sat til afstemning. A, B, F, V, O og Ø stemte for. C tager forbehold. Forslaget blev vedtaget.
  -
  - Der blev stillet følgende ændringsforslag:
  - "Det tilføjes til planen, at der etableres en omfartsvej fra Vibyvej over banen til Damgårdsvej og at punkt 5 "Udvidelse af Viadukten" udgår af planen og erstattes af supplerende tiltag for forbedring af forholdene for de bløde trafikanter i Dalen og Viadukten"
  - Forslaget blev sat til afstemning. For stemte A, O og V. Imod stemte Ø, B og F. C tager forbehold. Herefter faldt forslaget.
  -
  - B stillede følgende ændringsforslag: at der etableres en cykelsti fra Birkevadvejen til Hovedvejen. For stemte B.
  - A, F, C, O, V og Ø tager forbehold. Forslaget blev herefter forkastet.
  -
  - For den samlede plan med ovenfor stående ændringer stemte A og O. Imod stemte V og Ø. C og F tager forbehold.
  - Et flertal i Økonomiudvalget kan ikke anbefale den samlede plan med tilhørende ændringer til byrådet.
  -
  - Henrik Stougaard (Ø) tager forbehold.
  -
  - Fraværende: Karim Arfaoui, Lars-Christian Brask
  -

 • Pkt. 65 Reservation af landsbyramme efter byfornyelsesloven til Gundsømagle Forsamlingshus' klimaskærm

  Pkt. 65

  Reservation af landsbyramme efter byfornyelsesloven til Gundsømagle Forsamlingshus' klimaskærm

  Sagsnr. 266087 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune reserverer den statslige tildelte landsbyramme efter byfornyelsesloven til istandsættelse af Gundsømagle Forsamlingshus klimaskærm.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. landsbyrammen på 0,5 mio. kr. reserveres i to år til 70 % støtte til renovering af Gundsømagle Forsamlingshus’ klimaskærm,
  2. støtten gives under forudsætning af, at Kultur- og Idrætsudvalget bevilliger de resterende 30 % af udgifterne til renoveringen nævnt i punkt 1,
  3. forvaltningen bemyndiges til at administrere landsbyrammen herunder vurdering af ”særligt tilfælde”, at meddele støttetilsagn og udbetale støtte på byrådets vegne i overensstemmelse med indstillingens punkt 1 og 2 og
  4. der afsættes en indtægts- og udgiftsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2017, jf. punkt 1.

  Beslutningskompetence

  Punkt 1-3: Plan- og Teknikudvalget
  Punkt 4: Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har indtil sommeren 2017 til at hjemtage den statslige tildelte landsbyramme efter byfornyelsesloven på 0,5 mio. kr. Rammen kan nu efter lovændring sommeren 2016 gives som 70 % statsligt tilskud til fx istandsættelse af ikke offentlige bygningers klimaskærm. For forsamlingshuse kan kommunalbestyrelsen desuden i særlige tilfælde yde støtte til samtlige støtteberettigede udgifter, hvor istandsættelse ellers ikke kan gennemføres.
  Eventuel støtte til Gundsømagle Forsamlingshus er i god overensstemmelse med tidligere anvendte principper og tildeling af støtte til vedligeholdelse af forsamlingshuse, hvor der tidligere har været afsat midler i kommunens budget til vedligeholdelse af forsamlingshuse. Forvaltningen vurderer, at uden kommunal støtte til de resterende 30 % af udgifterne har Gundsømagle Forsamlingshus ikke mulighed for at gennemføre en påtrængende renovering af klimaskærmen, som det har været forsøgt at finde midler til i mange år. Gundsømagle Forsamlingshus vurderes dermed at være et særligt tilfælde, og Gundsømagle Forsamlingshus har søgt om støtte til de resterende 30 % af finansieringen fra Puljen til Kultur- og Fritidsfaciliteter med frist den 15. januar 2017. Sagen behandles på Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 9. marts 2017.
  Gundsømagle Forsamlingshus vil maksimalt kunne modtage 0,714 mio. kr. i støtte, hvoraf staten finansierer de 0,5 mio. kr. og Roskilde Kommune de 0,214 mio. kr. Kommunen betinger sig i tilsagnet til foreningen vedrørende byfornyelsesstøtten, at udbetaling først sker, når foreningen gennem håndværkerregninger har dokumenteret, at renoveringen er betalt, og når kommunen har besigtiget, at byggeriet er gennemført.
  Roskilde Kommune har været i dialog med Dåstrup Forsamlingshus, som også har et tag, der på sigt bør udskiftes. Det er dog ikke realistisk på nuværende tidspunkt, da bestyrelsen endnu ikke har arbejdet med aktuelle planer. Roskilde Kommune er derfor ikke bekendt med andre projekter, der kan udnytte den statslige landsbyramme på nuværende tidspunkt. Hvis der ikke træffes beslutning, er det derfor sandsynligt, at rammen ikke vil blive udnyttet og dermed bortfalde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, da staten refunderer de afholdte udgifter. Der foreslås afsat en udgifts- og indtægtsbevilling i 2017 på 0,5 mio. kr. med fuld overførselsadgang.

  Plan- og Teknikudvalget. 07-02-2017, pkt. 31

  Ad. indstillingens punkt 1-3: Godkendt.
  Ad. indstillingens punkt 4: Anbefales.

  Økonomiudvalget, 08-02-2017, pkt. 65

  Udsat.
  Fraværende: Lars-Christian Brask, Karim Arfaoui.

 • Pkt. 66 Frigivelse af rådighedsbeløb - Idræts- og Bevægelsescenter

  Pkt. 66

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Idræts- og Bevægelsescenter

  Sagsnr. 271598 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der søges om frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i 2017.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 14,850 mio. kr. i 2017 ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb til Idræts- og Bevægelsescenter på 13,850 mio. kr. samt det afsatte rådighedsbeløb til Kildegårdens Bevægelsescenter på 1,0 mio. kr.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Kultur- og Idrætsudvalget besluttede den 4. maj 2016, punkt 73, at godkende konkurrenceprogrammet for en totalentreprisekonkurrence for et Idræts- og Bevægelsescenter. Byrådet besluttede den 25. maj 2016, punkt 150, at frigive første del af rådighedsbeløbet til Idræts- og Bevægelsescenteret. Kultur- og Idrætsudvalget udpegede den 10. oktober 2016 vinderen af totalentreprisekonkurrencen for Idræts- og Bevægelsescenteret i sin egenskab af udvælgelseskomite.
  For at igangsætte opførelsen af det nye byggeri i 2017 er der behov for at få rådighedsbeløbene i 2017 frigivet.
  Projektet forventes afsluttet i 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Økonomiske konsekvenser anlægssager i 2017:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, Idræts- og Bevægelsescenter -13.850
  Anlæg, Kildegårdens Bevægelsescenter -1.000
  Investeringsoversigt, revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, Idræts- og Bevægelsescenter -14.850
  Anlæg, Kildegårdens Bevægelsescenter -0
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, Idræts- og Bevægelsescenter -14.850
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Kultur- og Idrætsudvalget, 01-02-2017, pkt. 17

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 08-02-2017, pkt. 66

  Anbefales.
  Fraværende: Karim Arfaoui, Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 67 Indtægts- og udgiftsbevilling til A Million Stories

  Pkt. 67

  Indtægts- og udgiftsbevilling til A Million Stories

  Sagsnr. 288023 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling til projektet ”A Million Stories”, der drejer sig om indsamle og formidle flygtninges fortællinger. Projektet støttes af EU's Creative Europe-pulje for integration af flygtninge.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 1.025.877 kr. i 2017 og på 439.661 kr. 2019 samt tilsvarende udgiftsbevillinger i begge år.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Bibliotekerne har i de seneste år haft fokus på at bidrage til en bedre integrationsindsats og har deltaget i nationale projekter på området.
  Projektet A Million Stories er opstået på initiativ fra Roskilde Bibliotekerne. Det drejer sig om at indsamle, kuratere og formidle fortællinger fra asylansøgere og flygtninge i Europa til et bredt publikum i værtslandene via digitale kanaler. Hensigten er at skabe gensidig forståelse og respekt mellem flygtninge og værtslandenes borgere på et kulturelt plan.
  Den digitale platform, der oprettes, vil give muligheder for at indsamle i forskellige formater (tekst, film, lyd osv.). Der vil være muligheder for at skabe kontakter på tværs, og flygtningehistorierne vil kunne danne baggrund for forskningsprojekter.
  Projektet har et samlet budget på 1.876.657 kr., og EU bevillingen er på 1.465.538 kr. Roskilde Bibliotekernes del af bevillingen er på 452.717 kr. Som lead partner administrerer Roskilde Bibliotekerne det samlede beløb. Resten vil i løbet af projektperioden blive kanaliseret videre til samarbejdspartnerne, som er Malmøs Stadsbibliotek, Kölns Stadsbibliotek samt paraplyorganisationen Future Libraries fra Grækenland.
  Roskilde Bibliotekerne har, som den eneste danske institution, modtaget støtte fra EU’s Creative Europe pulje for integration af flygtninge.
  Projektet giver medarbejderne et kompetenceløft inden for områder som integration og nye former for formidling. Projektet vil have en PR- og kommunikationseffekt og styrke Roskildes internationale profil.
  Roskilde Bibliotekerne har det juridiske og økonomiske ansvar for projektet, men ansvaret er dækket af gennem aftaler med de øvrige partnere.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 - 2019, idet der søges om enslydende indtægts- og udgiftsbevillinger i 2017 og 2019.

  Kultur- og Idrætsudvalget, 01-02-2017, pkt. 18

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 08-02-2017, pkt. 67

  Anbefales.
  Fraværende: Karim Arfaoui, Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 68 Frigivelse af anlægsbevilling til Trekronerskolen

  Pkt. 68

  Frigivelse af anlægsbevilling til Trekronerskolen

  Sagsnr. 278188 Økonomiudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Byrådet har tidligere besluttet, at der skal ske en udvidelse af Trekronerskolen og afsat i alt 19,5 mio. kr. til formålet. Byggeriet er i gangsat og med denne sag skal byrådet frigive de sidste 3,5 mio. kr., der er afsat til udvidelsen. Ombygningen er færdig i sommeren 2017.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb til udvidelse af Trekronerskolen i 2017.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet har afsat i alt 19,5 mio. kr. i anlæg til udvidelse af Trekronerskolen til en firesporet skole.
  De første 6 mio. kr. blev frigivet i 2015 til projektering og opstart af projektet. Tilbuddene på første udbud på opgaven var ikke konditionsmæssige og kunne ikke holdes indenfor den afsatte økonomi. På baggrund af de indkomne tilbud og en vurdering af muligheder for at justere i projektforslaget, bevilligede byrådet herefter yderligere 3,5 mio. kr. i 2017, så der kunne udarbejdes et nyt udbud.
  Udvidelse af Trekronerskolen indebærer:
  - Opførelse af mindre tilbygninger til den nuværende indskoling med nye garderober. Eksisterende garderober har fra skolens opførelse være designet for små, og derfor fungerer attraktive opholdsrum og grupperum i dag som garderobe. Tilbygningerne frigiver plads til læringsmiljøer og til en mere hensigtsmæssig anvendelse af eksisterede klasselokaler, grupperum og mellemgange.
  - Ombygning af de to nuværende SFO bygninger til fire klasselokaler. De nye rammer for SFO, hvor SFO-tiden er blevet kortere, og hvor der først er børn i bygningerne fra kl. 14, gør det muligt at bruge bygningerne på anden måde, når de nye garderober har frigjort kapacitet i det øvrige byggeri, hvor indskolingen opholder sig.
  - Opførelse af fire nye klasselokaler som tre individuelle tilbygninger på de eksisterende årgangsbygninger.
  - Etablering af et samlet område i forlængelse af den nuværende tumlesal/ café, der kan fungere hensigtsmæssigt i forhold til morgen-SFO og som samlingssted for SFO’en om eftermiddag. Det giver samtidig fleksibilitet til at løse spidsbelastninger.
  Byggeriet blev igangsat i efteråret 2016, og forventes færdig til sommer 2017.
  Skole- og Børneudvalget vil i 2. kvartal 2017 få præsenteret en analyse af fremtidig behov for kapacitet på Trekronerskolen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2017.
  Der er afsat i alt 19,3 mio. kr. til udvidelse af Trekronerskolen. De første 16 mio. kr. er frigivet i henholdsvis 2015 og 2016. De sidste 3,5 mio. kr. skal frigives med denne sag.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2017-2020:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017 2018 2019 2020
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -3.500
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -3.500

  Skole- og Børneudvalget, 31-01-2017, pkt. 12

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 08-02-2017, pkt. 68

  Anbefales.
  Fraværende: Karim Arfaoui, Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 69 Udgiftsbevilling om forbedret tandsundhed for de svageste ældre

  Pkt. 69

  Udgiftsbevilling om forbedret tandsundhed for de svageste ældre

  Sagsnr. 288601 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  I folketingets aftale om satspuljemidler på sundheds- og ældreområdet for 2017 til 2020 er der afsat midler til at forbedre tandsundheden for de svageste ældre. Da midler fra satspuljen kommer via bloktilskud, anmodes om en udgiftsbevilling således, at de afsatte midler kan benyttes efter hensigten i satspuljeforliget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en udgiftsbevilling på 140.000 kr. i perioden 2017 til og med 2020 til gennemførelse af indsatsen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I folketingets satspuljeforlig på sundheds- og ældreområdet for 2017 til 2020 er der afsat i alt 10 mio. kr. pr. år til at forbedre tandsundheden for de svageste ældre. Roskilde Kommunes andel er 140.000 kr. pr. år i perioden 2017 til 2020. Da midler fra satspuljen kommer via bloktilskud, anmodes om en udgiftsbevilling således, at de afsatte midler kan benyttes efter hensigten i satspuljeforliget.
  Med indsatsen ønsker satspuljepartierne at styrke den kommunale omsorgstandplejes information til ledelse og personale på ældreområdet om tand- og mundsundhed samt hvordan dette hænger sammen med helbred, livsvilkår og livsstil i øvrigt.
  Tandplejerne vil desuden individuelt instruere plejepersonalet i, hvordan de bedst hjælper den enkelte borger med at opretholde en god mundhygiejne.
  En dårlig mundhygiejne kan medvirke til betændelse i tændernes støttevæv, hvilket yderligere kan forårsage infektioner i mundhulen med deraf følgende risikofaktorer for ernæringsproblemer mv.
  Satspuljemidlerne til en forbedret tandsundhed skal ses i forlængelse af den indsats for de svageste ældre borgere, som allerede er iværksat i Roskilde Kommune siden 2014 med midler fra henholdsvis ældremilliarden samt værdighedsmidlerne. Med disse midler er der gennemført en styrket ernæringsindsats, herunder indsats til styrkelse af borgerens tandsundhed via ansættelse af tandplejer i ernæringsteamet. Med midlerne fra satspuljeforliget styrkes den samlede sundhedsindsats for de svageste ældre yderligere.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i 2017, under forudsætning af, at der er dækning i det samlede bloktilskud/midtvejsregulering, hvori satspuljemidlerne indgår som et af mange elementer.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 07-02-2017, pkt. 22

  Anbefales.
  Fraværende Claus Larsen.
  Økonomiudvalget, 08-02-2017, pkt. 69
  Anbefales.
  Fraværende: Karim Arfaoui, Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 70 Frigivelse af rådighedsbeløb - jordforureningsområdet

  Pkt. 70

  Frigivelse af rådighedsbeløb - jordforureningsområdet

  Sagsnr. 206468 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er i budget 2017 afsat rådighedsbeløb på 400.000 kr. til myndighedsbehandling indenfor jordforureningsområdet. Beløbet ønskes frigivet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 400.000 kr. ved frigivelse af det i budget 2017 afsatte rådighedsbeløb til jordforurening.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Rådighedsbeløbet er afsat til myndighedsbehandling som følge af de stadigt stigende aktiviteter på jordforureningsområdet, herunder stor interesse for byggeri på forurenede ejendomme, et fortsat stigende antal påbudssager om at undersøge og oprense forureninger samt øget antal anmeldelser af flytning af jord.
  Dette omfatter også myndighedsbehandling til den fortsatte udvikling af Musicon og andre kommunale ejendomme.
  Startdato: 1. januar 2017
  Slutdato: 31. december 2017

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2017:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -400
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -400
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Klima- og Miljøudvalget, 31-01-2017 pkt. 36

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 08-02-2017, pkt. 70

  Anbefales.
  Fraværende: Karim Arfaoui, Lars-Christian Brask.

 • Pkt. 71 Incubatorprojekt DTU- Reaktor (Lukket)

 • Pkt. 72 Salg af areal(Lukket)

 • Pkt. 73 HMN ejerskab (Lukket)

 • Pkt. 74 Restaurant i Byens Hus(Lukket)

 • Pkt. 75 Læreraftale

  Pkt. 75

  Læreraftale

  Sagsnr. 276686 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  I sagen fremlægges forhandlingsresultat mellem Roskilde Kommune og Roskilde Lærerforening om indgåelse af en aftale om lærernes arbejdstid. Efter endnu en måneds forhandlinger er det stadig ikke lykkes at blive enige om en aftale.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at.

  1. notatet tages til efterretning og
  2. det eksisterende administrationsgrundlag fortsæt gælder

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Den 21. december 2016 gav Økonomiudvalget forvaltningen mandat til at forhandle yderligere en måned med Roskilde Lærerforening om en aftale omkring lærernes arbejdstid. På daværende tidspunkt havde der været forhandlinger med lærerforening siden november måned ud fra følgende mandat: at der ved forhandlingerne tages udgangspunkt i aftaleudkast forelagt byrådet den 26. oktober 2016 og administrationsgrundlaget. Der sigtes mod at aftalen er gældende for 2 år fra skoleåret 2017/2018, hvorfor aftalen i så fald må tage forbehold for fremtidige overenskomstændringer, samt rumme en bestemmelse om at aftalen af begge parter kan opsiges med et vist varsel. Der ønskes med forhandlingerne afsøgt muligheder for at aftale nogle for begge parter bedre og mere klare rammer.
  Der forhandles med udgangspunkt i at kunne indgå en aftale, der afløser det nuværende administrationsgrundlag, og en aftale, der kan holdes indenfor det eksisterende budget. Forhandlingerne skal være tilendebragt inden nytår. Såfremt der ikke kan opnås en aftale gælder det nuværende administrationsgrundlag fortsat. Ovenstående beslutning suppleredes den 21. december af, at der gives en måned yderligere til forhandling. Forvaltningens mandat er uændret. Idet det præciseres, at en aftale godt kan kombinere enkelte elementer for henholdsvis den nye skitse og det eksisterende administrationsgrundlag forudsat, at forhandlingsresultatet kan gennemføres indenfor gældende budget. Forhandlingerne skal være tilendebragt senest 1. februar 2017.
  Der har været forhandlinger frem til den 31. januar 2017, og parterne har udvekslet udkast til en mulig aftaletekst. Det står imidlertid klart, at det ikke er muligt at indgå en aftale indenfor mandatet, der kan tilfredsstille lærerforeningen i et sådant omfang, at de vil gå med til en aftale. Omvendt har lærerforeningens forslag til aftale kastet en række uhensigtsmæssige bindinger af sig, som kommunen ikke har kunnet acceptere. Parterne har dog lyttet til hinandens synspunkter og bekymringer, og der er derfor et oplyst grundlag for det videre samarbejde med lærerne.
  Parterne er enige om, at der arrangeres et fællesmøde på tværs af skoleledere, lærerforeningen og tillidsrepræsentanterne i marts måned, hvor kredsen drøfter hvad man er enige og henholdsvis uenige om, således at der fortsat er en god dialog parterne imellem om, hvordan skolen kan udvikle sig samtidig med, at lærernes arbejdsvilkår er i fokus.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Økonomiudvalget, 08-02-2017, pkt. 75

  Der var enighed om at sende sagen i byrådet.
  Ø, B, og F stillede følgende ændringsforslag: Af bilaget til sagen, notat af 2.2.2017, fremgår af 3. afsnit, at lærerforeningen har udvist betydelig imødekommenhed. Indenfor det beskrevne forekommer det derfor absolut muligt at skrive en aftale, der både holdes indenfor det bestående budget, og som også i øvrigt er indenfor det af ØU vedtagne mandat.
  På denne baggrund får forvaltningen til opgave, inden udgangen af februar måned, at forhandle et aftaleforslag på plads, som udnytter den ovenfor citerede åbning for at løse de udestående ’knaster’. For stemte B, F og Ø. Imod stemte V og C. A og O tog forbehold. Forslaget blev forkastet.
  V og C kan ikke godkende at der indgås en aftale om lærernes arbejdstid og kan godkende forvaltningens indstilling
  Fraværende: Lars-Christian Brask, Karim Arfaoui.

 • Pkt. 76 Eventuelt

  Pkt. 76

  Eventuelt

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 08-02-2017, pkt. 76

  - Udlån af Byrådssalen undtagelsesvist.
  - Regelforenkling henvendelse fra Indenrigsministeriet.
  - Formidlingscenteret.
  Fraværende: Karim Arfaoui, Lars-Christian Brask