You are here

Referat

Dato: Onsdag, Marts 8, 2017 - 08:15
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 81 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 81

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 08-03-2017, pkt. 81

  Godkendt.
  Fraværende: Jeppe Trolle.

 • Pkt. 82 Orientering om kommende større sager - marts 2017

  Pkt. 82

  Orientering om kommende større sager - marts 2017

  Sagsnr. 258315 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:
  - Personalepolitisk redegørelse og mål
  - Opfølgning på byrådets forårsseminar
  - Godkendelse af kommunens regnskab for foregående år
  - Strategisk anlægsplan
  - Budget – indledende drøftelser i fagudvalg
  - Borgerrådgiverens årsberetning
  - Forslag til kommuneplantillæg for boliger ved Vestergade Viby (igangsætning)
  - Forslag til kommuneplantillæg for Vindinge Nord (igangsætning)
  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:
  - Budget 2017
  - Halvårsregnskab kommunen
  - Revisionsberetning – kommunens regnskab
  - Resultater i Roskilde – opfølgning
  - Møde med HMU
  - Midtvejsregulering af budgetforudsætninger mv.
  - Forslag til kommuneplantillæg for større husdyrbrug (igangsætning)
  - Forslag til kommuneplantillæg for Vindinge Nord (til høring)

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.

  Økonomiudvalget, 08-03-2017, pkt. 82

  Fraværende: Jeppe Trolle.

 • Pkt. 83 Anmodning om optagelse af sag fra Merete Dea Larsen om proces for udbudssager

  Pkt. 83

  Anmodning om optagelse af sag fra Merete Dea Larsen om proces for udbudssager

  Sagsnr. 270563 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Merete Dea Larsen (O) har anmodet om at få optaget sag om proces for udbudssager på Økonomiudvalgets dagsorden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Merete Dea Larsen (O) har anmodet om at få optaget følgende på Økonomiudvalgets dagsorden med beslutning om, at processen for udbudssager ændres således, at godkendelse af udbudsmateriale i alle udbudssager vedrørende udbud af fødevarer kommer til beslutning i Økonomiudvalget i stedet for som i dag, hvor sagerne alene bliver orienteret i fagudvalgene.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Økonomiudvalget, 08-03-2017, pkt. 83

  Et flertal i Økonomiudvalget er enigt om, at alle udbudssager vedrørende fødevarer optages som beslutningssager i fagudvalgene.
  Henrik Stougaard (Ø) og Merete Dea Larsen (O) ønsker, at alle udbudssager optages som beslutningssager i fagudvalgene.

 • Pkt. 84 Forberedelse af budgetforbedringsmuligheder budget 2018-2021

  Sammenfatning_til_forberedelse_af_budget_2018-2021.pdf

  Pkt. 84

  Forberedelse af budgetforbedringsmuligheder budget 2018-2021
  Sagsnr. 286217 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen omhandler forberedelse af budgetforbedringsmuligheder i budget 2018-2021 på Økonomiudvalgets område med udgangspunkt i de rammer, der på nuværende tidspunkt indgår for budget 2018-2021.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at budgetforbedringsmulighederne drøftes og kommenteres.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Med de rammer, der på nuværende tidspunkt indgår for budget 2018-21, har Økonomiudvalget på Økonomiudvalgsmødet den 8. februar besluttet, at budgetforbedringsmulighederne forelægges for fagudvalgene på martsmøderne til kommentering og at de derefter indgår i den videre budgetproces.
  Herudover vedtog byrådet den 15. februar, at der i forbindelse med den tekniske fremskrivning af budgettet forudsættes tværgående budgetforbedringer på i alt 18 mio. kr. årligt ved at undlade prisfremskrivning på driften (fremskrivning på lønbudgetterne opretholdes), og ved at videreføre målet om produktivitetsstigning i 2019-21 svarende til 25 mio. kr. årligt. Partierne forbeholder sig ret til at fremkomme med ændringsforslag ved budgetforhandlingerne.
  Det samlede materiale, indgik i Strategiseminar for Økonomiudvalget og Direktionen i januar 2017, og der tages udgangspunkt i, at der forberedes budgetforbedringer på udvalgsspecifikke driftsområder med 60 mio. kr. om året. Den udvalgsspecifikke del af budgetforbedringen fordeles efter udvalgets procentvise andel af nettoserviceudgifterne.
  På Økonomiudvalgets område er der peget på budgetforbedringsmuligheder på 8,4 mio.kr. svarende til Økonomiudvalgets andel af 60 mio.kr. Derudover sættes en række analyser i gang med henblik på effektiviseringer i 2018 eller senere.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, da sagen vedrører forberedelse af budget 2018-21.

  Økonomiudvalget, 08-03-2017, pkt. 84

  Drøftet. Partierne forbeholder sig ret til at komme med andre forslag ved budgetforhandlingerne.
  Jeppe Trolle ønsker en opdatering af notat om cykelstier og bilveje, samt et notat om besparelser på asfaltplanen.
  Henrik Stougaard kan ikke godkende med følgende bemærkning: ”Som anført i protokolbemærkning til byrådsmødet 15. februar.2017 sag 26, kan EL ikke godkende hverken at der i budgettet på forhånd indregnes de årlige 25 mio. kr. i rammebesparelser, eller at der på forhånd budgetteres uden prisfremskrivninger. Hertil kommer, at det for udvalget forelagte aktuelle katalog over budgetbesparelsesforslag er så kraftigt domineret af nedskæringer i serviceniveau og forringelser af medarbejdervilkår, at EL ikke finder dette egnet til at indgå i det videre arbejde med budgettet.”

 • Pkt. 85 Inddrivelse af ejendomsskat og andre fortrinsberettigede krav

  Pkt. 85

  Inddrivelse af ejendomsskat og andre fortrinsberettigede krav

  Sagsnr. 288367 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kommunerne har fra den 2. februar 2017 overtaget opgaven med at inddrive ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav jf. vedtagelse i Folketinget den 26. januar 2017. Kommunen kan fremover iværksætte inddrivelsesskridt og sætte ejendomme på tvangsauktion ved manglende betaling af ejendomsskatter og øvrige fortrinsberettigede krav. I den forbindelse skal der udpeges kommunale pantefogeder.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at
  1. økonomichefen tillægges kompetencen til at bemyndige medarbejdere i kommunens opkrævningsteam som kommunale pantefogeder, og
  2. der opkræves retsafgift ved tilsigelse ved manglende betaling af ejendomsskat.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Den vedtagede lov medfører, at kommunerne overtager inddrivelsesopgaverne vedrørende udlæg og begæring af tvangsauktion for fortrinsberettigede krav. (ejendomsskat, byggesagsgebyrer til private, rottebekæmpelse m.v.)

  Kommunen bliver i øjeblikket kontaktet af flere advokat firmaer, som tilbyder at varetage hele opgaven. Forvaltningen anbefaler at kommunen selv gør det, da vi har medarbejdere, der har erfaring med opgaver fra sidst opgaven lå i kommunerne.

  Det betyder i praksis, at kommunen skal varetage pantefogedopgaven for kommunale ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav. Den kommunale pantefoged vil kunne foretage udlæg i fast ejendom for krav for ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav, der på udlægstidspunktet er sikret ved lovbestemt panteret i den pågældende ejendom. Kravet skal derefter oversendes til advokat med henblik på at tage kravet i fogedretten samt forestå eventuel tvangsauktion.

  Loven indebærer, at den såkaldte retsafgift, der hidtil er tilfaldet SKAT, fremover vil tilgå kommunen i forbindelse med inddrivelse af de kommunale ejendomsskatter m.m. Opkrævningen af retsafgiften kræver byrådets godkendelse.

  Konkret betyder det, at kommunen efter endt rykkerprocedure vil skulle:
  - udsende en tilsigelse til skyldner til udlægsforretning, hvor borgeren eller virksomheden også vil blive pålagt en retsafgift for manglende betaling
  - foretage et såkaldt kontorudlæg, det vil sige at igangsætte inddrivelsesforretningen uden personligt fremmøde af borgeren eller repræsentant for virksomheden og orientere skyldneren
  - oversende krav til advokat med henblik på at tage kravet til fogedretten samt forestå evt. tvangsauktion
  - løbende følge op på udlægget, såfremt der sker nye hændelser i sagen

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017
  Kommunerne forventes via DUT at blive kompenseret for et årligt ressourceforbrug svarende til ca. 250.000 kr. for Roskilde Kommune.

  Økonomiudvalget, 08-03-2017, pkt. 85

  Anbefales.

 • Pkt. 86 Aftale om fleksibel udlejning - Roskilde Nord Boligselskab

  Pkt. 86

  Aftale om fleksibel udlejning - Roskilde Nord Boligselskab

  Sagsnr. 230093 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen vedrører forlængelse af aftale om fleksibel udlejning mellem Roskilde Nord Boligselskab og Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at aftale om fleksibel udlejning med Roskilde Nord Boligselskab forlænges for en 4-årig periode.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Nord Boligselskab har fremsendt ansøgning om forlængelse af aftale om fleksibel udlejning efter almenboligloven. Økonomiudvalget godkendte den 6. februar 2013 en 4-årig aftale med Roskilde Nord Boligselskab.
  Aftalen indebærer, at boligselskabet er knyttet sammen med KABs fælles eksterne venteliste, Bolignøglen. Bolignøglen medfører en fravigelse af reglerne om beboerfortrinsret i almenboligloven. Ændringen af beboerfortrinsretten vedrører kun boliger, der udlejes via venteliste, og berører ikke kommunens anvisningsret eller indgåede udlejningsaftaler, herunder aftaler om fleksibel udlejning.
  Bolignøglen giver mulighed for, at boligtagere i boligorganisationer, der administreres af KAB, opnår fortrinsret til ledige boliger i alle boligorganisationer, som omfattes af den fælles venteliste. Almindeligvis omfatter ventelisten kun beboere i det enkelte boligselskab.
  Aftalen medfører, at ledige boliger tilbydes først beboere i afdelingen og herefter boligorganisationen. Hvis der herefter fortsat er ledige boliger, tilbydes 50% af disse til den eksterne venteliste, men resten tilbydes beboere fra andre KAB administrerede boligorganisationer.
  Roskilde Nord Boligselskab og KAB har evalueret ordningen og ønsker at forlænge aftalen for en 4-årig periode. Forvaltningen har ingen indvendinger mod en forlængelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017

  Økonomiudvalget, 08-02-2017, pkt. 48

  Udsat.

  Supplerende sagsfremstilling.

  Aftalen om fleksibel udlejning påvirker ikke kommunens almindelige anvisningsret til ledige boliger i Roskilde Nord Boligselskab, som er på 25% af de almene boliger.
  Aftalen medfører, at 50 % af de boliger, som ellers ville overgå til den eksterne venteliste, i stedet tilbydes andre KAB administrerede boligorganisationer.
  Roskilde Nord Boligselskab har i alt 242 boliger, og der er i perioden fra 2013 og frem til nu udlejet samlet set 10-15 boliger årligt til den eksterne venteliste og til andre KAB administrerede boligorganisationer, hvoraf halvdelen altså er tilbudt andre KAB administrerede boligorganisationer, før de evt. er tilbudt til personer på den eksterne venteliste. Der er således tale om en forholdsvis lille andel.

  Økonomiudvalget, 08-03-2017, pkt. 86

  Økonomiudvalget kan ikke godkende en forlængelse af fleksibel udlejning, idet der i stedet bør arbejdes med en fælles opnoteringsliste i Roskilde Kommune. Såfremt dette ikke falder på plads, vil kommunen se på en ansøgning igen.

 • Pkt. 87 Evaluering af Klagedrevet Innovation

  Pkt. 87

  Evaluering af Klagedrevet Innovation

  Sagsnr. 263067 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Økonomiudvalget besluttede august 2015 at videreføre projektet Klagedrevet Innovation i Roskilde Kommune. Klagedrevet Innovation har implementeret en ny tilgang til klager, og resultaterne betyder, at Roskilde Kommune fremover behandler indkomne klager og henvendelser med ABC-metoden. Projektet er afsluttet og evalueret med udgangen af 2016 og overgår herefter til drift.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Evalueringen af Klagedrevet Innovation godkendes, og
  2. Klagedrevet Innovation overgår til almindelig drift i Roskilde Kommune

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune modtager hvert år mange klager fra kommunens borgere. Traditionel behandling af klager involverer helt op til 5-7 kommunikationsled og kan sammenlagt tage ca. 1 arbejdsdag at behandle. Projektets idé er, at klager betragtes som en mulighed for at opdage og agere på hidtil oversete problematikker og samskabe nye løsninger sammen med borgeren. På den måde kan klager bruges som en chance for forandring og innovation, idet klagen betragtes som udtryk for et ikke-mødt behov.
  I budgetforliget for 2015 er der afsat 300.000 kr. fra Udviklingspuljen i 2015 og 2016, til projektet. Projektet er en videreførelse af et tværgående ledernetværks eksperimenter med ABC-metoden i efteråret 2013. Klagedrevet Innovation er gennemført som pilotprojekt i første halvår 2015 indenfor området Beskæftigelse, Social og Økonomi, og efterfølgende er projektet udbredt til øvrige direktørområder i 2015 og 2016. Der er udarbejdet en evaluering, som er bilagt.
  Resultaterne fra projektet viser:
  - Nedgang i antallet af klager er særlig markant på Beskæftigelses- og Socialområdet
  - Mindre tid anvendes på klagebehandling, og tiden anvendes i stedet på direkte dialog med borgeren
  - Klager anses som kilde til nytænkning og innovation, der er skabt nye ideer og løsninger med inspiration fra klager
  Klagedrevet Innovation har i projektperioden vist, at kommunikation er en væsentlig faktor i dialogen med borgerne, og at klagetilgangen i høj grad spiller sammen med kerneopgaven. Klagedrevet Innovation har bidraget til øget medarbejdertilfredshed, opbygning af social kapital og udvikling af helt nye metoder i samspil med borgeren. Projektet afsluttes og overgår til fortsat implementering og drift.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. De afsatte midler i 2015 og 2016 er anvendt til frikøb af medarbejdere til projektledelse samt udgifter til materialer og kurser til medarbejdere.

  Økonomiudvalget, 08-03-2017, pkt. 87

  Godkendt.

 • Pkt. 88 Partnerskab om regelforenkling

  Brev_-_invitation_til_partnerskab_om_regelforenkling.pdf

  Pkt. 88

  Partnerskab om regelforenkling

  Sagsnr. 289637 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Økonomi- og indenrigsministeren har inviteret kommunerne til at søge om at blive en del af et partnerskab om regelforenkling med Økonomi- og Indenrigsministeriet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomi- og indenrigsministeren har inviteret kommunerne til at søge om at blive en del af et partnerskab om regelforenkling med Økonomi- og Indenrigsministeriet. Ansøgningsfristen er 31. marts. På baggrund af ansøgningerne vil ministeriet udvælge to kommuner til at blive en del af partnerskabet. Partnerskabet vil derefter nøje gennemgå de administrative og processuelle byrder, som er et resultat af kommunernes egne beslutninger og organisering af opgaverne.
  Det er forvaltningens vurdering, at der i højere grad er behov for en forenkling af de regler og procedurer, der udspringer fra staten, end de regler og procedurer, kommunerne pålægger sig selv. Forvaltningen vurderer derudover, at der aktuelt ikke er ressourcer til at deltage i partnerskabet, herunder også taget i betragtning, de ressourcer der er brugt i det aktuelle frikommuneforsøg, uden at der endnu er kommet de forventede resultater ud af det.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Økonomiudvalget, 08-03-2017, pkt. 88

  Økonomiudvalget ønsker ikke at deltage i partnerskabet om regelforenkling.
  Merete Dea Larsen (O) ønsker, at kommunen deltager i partnerskabet om regelforenkling.

 • Pkt. 89 Gennemførsel af realiseringsstrategien for Viby Bymidte

  Pkt. 89

  Gennemførsel af realiseringsstrategien for Viby Bymidte

  Sagsnr. 288528 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Økonomiudvalget godkendte på sit møde den 18. januar 2017, punkt 21, realiseringsstrategien for Viby Bymidte m.v.. Endvidere ønskede Økonomiudvalget forelagt en bevillingssag om oprensning af forurening på mejerigrunden mv. samt udgifter til arkitekttegninger til byggeri og til disponering af Viby Torv. Forvaltningen fremsætter derfor denne bevillingssag.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der afsættes rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling vedr. udgifter på 3.000.000 kr. til igangsættelse af forurenings- og funderingsundersøgelser mv. samt udgifter til arkitekttegninger til byggeri og til disponering af Viby Torv finansieret af kassebeholdningen i 2017

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har godkendt realiseringsstrategien for Viby bymidte, og for at kunne gennemføre realiseringsstrategien vil det være nødvendigt at gennemføre en række forundersøgelser bl.a. forurenings- og funderingsundersøgelser. Der vil tillige være behov for at få en arkitekt og andre til at udarbejde et skitseprojekt for nyt bibliotek mv. Skitseprojektet udarbejdes på baggrund af dialoger med relevante aktører i området.
  Når realiseringsstrategien er konkretiseret i dialog med aktørerne i området og i samarbejde med Domea Boligselskab, og der således forligger et konkret skitseprojekt, der kan realiseres, vil byrådet få forlagt en sag om udmøntning af de konkrete projekter, herunder oplæg til igangsætning af en ny lokalplan for området samt en tidsplan for realiseringen.
  På Plan – og Teknikudvalgets møde den 9. marts 2017 pkt. 62 søges frigivet de 2 mio. kr., som er afsat til etablering af byrum i Viby, herunder Viby Torv. Disse midler skal gå til belægning, beplantning og byrumsudstyr på Viby Torv og stationsforpladsen.

  Økonom

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen på 3,0 mio. kr. i 2017, idet der ikke på budget 2017 er afsat midler til realisering af projektudviklingsarbejdet. Der vil på et senere tidspunkt blive fremlagt en sag om de samlede indtægter og udgifter for Viby Bymidte, der også omfatter indtægter ved salg af byggeretter til boligformål. Denne bevillingsansøgning skal ses som en del heraf.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2017-2020:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017 2018 2019 2020
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter 0
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -3.000
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter -3.000
  Finansiering:
  Forværring af kassebeholdningen -3.000

  Økonomiudvalget, 08-03-2017, pkt. 89

  Anbefales.

 • Pkt. 90 Støtte til Vikingeskibsmuseets helhedsplan

  Ansoegning_fra_Vikingeskibsmuseet.pdf

  Pkt. 90

  Støtte til Vikingeskibsmuseets helhedsplan

  Sagsnr. 211231 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Vikingeskibsmuseet anmoder Roskilde Kommune om 2 mio. kr. i tilskud til det videre arbejde med museets helhedsplan.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives 2. mio. kr. i støtte til Vikingeskibsmuseets helhedsplan, finansieret af overførsler fra 2016 under forudsætning af byrådets godkendelse af disse overførsler.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Vikingeskibsmuseet ansøger Roskilde Kommune om 2 millioner kroner i støtte til opdatering og konkretisering af museets helhedsplan Mennesket, skibet og havet. Roskilde Byråd godkendte planen i december 2014.
  I ansøgningen anføres det, at det i de forløbne to år er lykkedes at skabe bred politisk opbakning til helhedsplanen på Christiansborg, og partierne bag finanslov 2017 har forpligtet sig til at drøfte, hvordan bevaringen af de originale vikingeskibe kan sikres. Kulturministeren har i februar i år tilkendegivet, at drøftelsen af konkrete beløb afventer en revideret helhedsplan og et opdateret budget.
  Endvidere anføres det, at præmisserne for helhedsplanen har ændret sig markant på flere punkter: Den stramme forvaltning af Vikingeskibshallens fredningsværdier er under udfordring; Nationalmuseet har udarbejdet en risikovurdering for de originale vikingeskibe, der konkluderer, at de skal flyttes ud af hallen under byggeri; fonde og politikere anbefaler, at visionen for formidling af marinarkæologien udvides.
  Der er derfor behov for at revidere, kvalificere og gennemarbejde helhedsplanen frem til rumprogram og anlægsbudget.
  Der er behov for at komme videre med processen for at kunne fremlægge en revideret helhedsplan samt anlægs- og driftsbudget som grundlag for drøftelse af statsstøtte fondsansøgning og udformning af konkurrenceprogram. På baggrund af erfaringer fra arbejdet med den foreliggende helhedsplan og behovet for at involvere yderligere teknisk rådgivning anslår Vikingeskibsmuseet det økonomiske behov til 2 millioner kroner.

  Økonomi

  Beløbet på 2 mio. kr. i støtte til Vikingeskibsmuseets helhedsplan i 2017 finansieres af overførte midler fra 2016 under forudsætning af byrådets godkendelse af overførslerne den 29. marts 2017.
  De indstillede beløb i sagsfremstillingen er bruttobeløb. Økonomi- og Indenrigsministeriet godtgør 5 % af beløbet i forbindelse med momsrefusion. Såfremt udvalget følger forvaltningens indstilling, vil den samlede kommunale udgift være 1.900.000 kr.

  Økonomiudvalget, 08-03-2017, pkt. 90

  Godkendt.

 • Pkt. 91 Frigivelse af rådighedsbeløb - Roskilde Festival Højskole

  Pkt. 91

  Frigivelse af rådighedsbeløb - Roskilde Festival Højskole

  Sagsnr. 96789 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet har afsat 6,6 mio. kr. i 2016 og 3,8 mio. kr. i 2017, i alt samlet kr. 10,4 mio. kr. til Roskilde Festival Højskole og det samlede beløb søges hermed frigivet, under forudsætning af, at budgettet fra 2016 overføres til 2017 i forbindelse med byrådets behandling af sagen om anlægsoverførsler den 29. marts 2017.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der gives en anlægsbevilling på 10,4 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2017 afsatte rådighedsbeløb til Roskilde Festival Højskole (tilskud).

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Til projektet er der i budget 2015 afsat 6,8 mio. kr., budget 2016 afsat 6,6 mio. kr. og i budget 2017 afsat 3,8 mio. kr. til Roskilde Festival Højskole.
  Midlerne bruges til realisering af højskolens bygninger i overensstemmelse med den partnerskabsaftale, som kommunen har indgået med Realdania, A.P. Møllers Fond, Foreningen Roskilde Festival samt Roskilde Festival Højskole.
  Projektet er lokaliseret på Musicongrunden nær Ragnarock og omfatter nybygning af to elevbolig punkthuse i fire etager med kapacitet op til 145 elever og et rækkehus i to etager til tre lærerfamilier samt renovering og ombygning af produktionshal nr. 10 til undervisningsbygning. Boligprojektet udgør ca. 2.250m² brutto og undervisningsbygningen udgør ca. 3.000m² brutto.
  Første spadestik afholdes 27. marts 2017 i forbindelse med, at miljøsanerings- og nedrivningsarbejder på hal 10 opstartes. Miljøsanering og nedrivningsarbejder pågår hen over foråret og sommeren 2017.
  Der er indgået kontrakt med Scandibyg A/S som totalentreprenør på opførelse af de til højskolen hørende elev- og lærerboliger. Boligerne er berammet færdigbyggede december 2017.
  Renovering og ombygning af hal 10 til undervisningsbygning udbydes i hovedentreprise sommer 2017 og arbejdet påbegyndes efterår 2017. Undervisningsbygningen er planlagt afleveret i september 2018. Fra aflevering og frem til årsskiftet 2018-19 klargøres højskolen med inventar og undervisningsudstyr, så skolen åbner for modtagelse af første hold elever primo januar 2019.

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Til projektet er der i budget 2015 afsat 6,8 mio. kr., budget 2016 afsat 6,6 mio. kr. og i budget 2017 afsat 3,8 mio. kr. til Roskilde Festival Højskole.
  Restbevillingen fra 2015 på 0,274 mio. kr. blev overført til budget 2016.
  Sagen er udarbejdet under forudsætning af, at budgettet fra 2016 overføres til 2017 i forbindelse med byrådets behandling af sagen om overførsler den 29. marts 2017.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i året 2017:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2017
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlægstilskud, udgifter -10.674
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlægstilskud, udgifter -10.400
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdning 0

  Økonomiudvalget, 08-03-2017, pkt. 91

  Anbefales.
  Merete Dea Larsen (O) kan ikke anbefale.

 • Pkt. 92 Salg af storparcel i Trekroner(Lukket)

 • Pkt. 93 Margrethekær 5-7(Lukket)

 • Pkt. 94 Overdragelse af strandgrund(Lukket)

 • Pkt. 95 Eventuelt

  Pkt. 95

  Eventuelt

  Sagsnr. 249029 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Økonomiudvalget, 08-03-2017, pkt. 95

  Bygning på RUC.